Lagen om valfrihetssystem -LOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagen om valfrihetssystem -LOV"

Transkript

1 Dnr 121/ Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV

2 Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar... 1 Principer för valfrihetssystem... 2 Förfrågningsunderlag... 2 Annonseringsbestämmelser... 2 Avtal... 2 Lagens syfte... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Syfte... 3 Vimmerby kommuns konkurrensprogram... 3 Utredning av LOV inom omsorgsförvaltningen... 3 Lagstyrning... 3 Socialtjänstlagen... 4 Omsorgsprogrammet... 4 Värdegrunden... 4 Mål för omsorgsverksamheten... 4 Definitioner... 5 Hemtjänst i ordinärt boende... 5 Fördelning personlig omvårdnad och serviceinsatser... 5 Beviljade insatser... 6 Riktlinjer beviljade insatser... 7 Bistånd enligt socialtjänstlagen... 7 Personlig omvårdnad... 7 Serviceinsatser... 7 Avgränsning till andra serviceinsatser... 8 Fixartjänst... 8 Biståndshandläggarrens olika steg... 8 Bistånd i hemtjänst... 9 Uppföljning av insatser... 9 Kvalitetsgranskning... 9 Kvalité och uppföljning... 9 Avgifter Förbehållsbelopp Avgiftsunderlag Högkostnadsskydd Överklagan Ekonomi Vimmerby kommuns budgetarbete Organisation... 12

3 Informationsöverföring och samverkan IT-stöd Treserva Resultat av undersökningar Brukarundersökning om LOV Entreprenörsundersökning om LOV Omvärldsanalys Sveriges som helhet SKL:s studie valfrihet inom hemtjänsten Omfattning Ersättning Justering av ersättningsnivåer Att utveckla valfriheten Anpassning av organisationen Utveckling av styrningen Mål och resultat Ekonomiska förutsättningar Drivkrafter Personalfrågor Ekonomifrågor Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå Från behov till kostnad Ersättningsmodell och ersättningsnivå Konsekvensbeskrivning Ekonomi IT Organisation Kvalité och uppföljning Biståndshandläggare Personal på utförarsidan LOV kontra LOU Diskussion Referenser Bilaga 1 Organisationsschema Bilaga 2 Handläggning i Treserva Bilaga 3 Enkätsvar, kommentarer från brukare

4 Sammanfattning Redan 2002 antog kommunfullmäktige en policy som avser konkurrensutsättning av den egna regin. I dag finns inget av detta arbetssätt inom omsorgsförvaltningen och all verksamhet inom hemtjänsten bedrivs av den egna regin. Kommunen är inte förberedd för en konkurrensutsättning i dagsläget. Två undersökningar har gjorts, både hos dagens brukare och mot befintliga entreprenörer. Hos brukarna fanns ett visst intresse. Medelåldern hos respondenterna var relativt hög det vill säga 84 år. En av de faktorer som kan särskiljas i undersökningen hos brukarna är hur mycket beviljade insatser de har idag. De som redan har mycket omvårdnad är inte så intresserade av att välja däremot visade de brukare som enbart har serviceinsatser ett visst intresse av att välja medan andra inte tagit ställning i frågan. Enligt den prognos som finns med i kommunens omsorgsprogram som sträcker sig fram 2020 förväntas antalet äldre öka och därmed insatserna. Denna prognos behöver tas i beaktande för den framtida planeringen av omsorgen, tillsammans med det faktum att det fanns ett intresse hos brukare som i dagläget har små insatser från omsorgsförvaltningen. I undersökningen mot gruppen befintliga entreprenörer fanns ett klart uttalat intresse. Ett antal av dessa företag arbetade redan idag med så kallade hushållsnära tjänster, som till vissa delar är samstämmigt med det som inom kommunens hemtjänst benämns serviceinsatser. Externa förutsättningar finns men de interna förutsättningarna behöver undersökas ytterligare för att kunna fastställa vad som krävs av kommunen för att hantera en konkurrensutsättning. Vimmerby kommun har idag ingen ersättningsmodell som är direkt tillämpningsbar på LOV och för att kommunen ska bli framgångsrik i ett valfrihetssystem bör dessutom en rad punkter utredas vidare.

5 Lagens utformning 1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Lagen är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU) (2007:1091). Lagen om valfrihetssystem är ett frivilligt verktyg för kommuner men för landstingets primärvård kommer den vara obligatorisk från och med 1 januari Den stora skillnaden mellan LOU och LOV, är att inom LOU så är det den upphandlande myndigheten som beslutar om vem som ska utföra arbetet för den enskilde personen och anbuden konkurrerar genom pris och/eller kvalitet. Inom LOV förflyttas beslutet till den enskilde brukaren som väljer om det är kommunen eller det/de företag som kommunen godkänt som utför beviljad hemtjänstinsats. Det är den enskildes möjlighet till val och omval som är kärnan i systemet och som ska bidra till att kvalitén i tjänsterna upprätthålls och vidareutvecklas. Detta ger brukaren valfrihet, delaktighet och inflytande över sina insatser. Som enskild brukare har man rätt att byta utförare om man inte är nöjd med insatsen, ett sådant byte ska ske på ett enkelt sätt. Det tvingar alla utförare, både i kommunens egen regi och privata företag till att hålla hög kvalitet hos brukarna. Val av utförare I kap. 9 i LOV (2008:962) finns bestämmelser om information till brukaren. Där sägs att den upphandlande myndigheten ska lämna information till enskilda om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen för valfrihetssystemet. Informationen ska vara saklig relevant, jämförbar, lättförstålig och lättillgänglig. Myndigheten ska också tillhandahålla ett fullgott ickevalsalternativ för den som inte vill eller kan välja. Ickevalsalternativet har myndigheten fastställt i förväg och det ska beskrivas i informationsmaterialet till brukarna. Det ska ställas samma kvalitetskrav på ickevalsalternativet som på övriga utförare. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa valfrihetssystem inom hela sin verksamhet, utan kan välja att införa valfrihetssystem till exempel enbart inom hemtjänsten. Kommunens ansvar Kommunen är huvudman för verksamheten oavsett om det är egna regin eller externt företag som utför tjänsten inom ett valfrihetssystem. Kommunen har därmed en skyldighet att kontrollera och följa upp både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av de externa företagen. Det innebär att kommunen ansvarar för uppföljning att tjänsten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt (SKL Cirkulär 08:86, sid 5). Tillsynsmyndigheten för kommunen är Konkurrensverket. 1

6 Principerna för valfrihetssystem I lagen om valfrihetssystem (LOV) 1 kap. 2 anges principerna. Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Dessa principer ska iakttas i alla skeenden av förfarandet. Principen att leverantörer ska väljas ut på ett icke-diskriminerande sätt innebär att geografisk diskriminering inte är tillåten. Detta innebär exempelvis att företag med säte utanför kommunen inte får särbehandlas. Däremot så kan upphandlande myndigheten kräva att tjänsten ska tillhandahållas inom ett visst geografiskt område. Det innebär att alla företag och den egna regin ska ha samma förutsättningar enligt gällande EG-rättsliga principer som innebär icke diskriminering, likabehandling, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Förfrågningsunderlag I förfrågningsunderlaget vid tillämpning av LOV måste myndigheten ange de krav som utföraren måste uppfylla för att ett avtal ska kunna ingås. De innefattar bland annat beskrivning av tjänst, kontaktuppgifter, kvalifikationer, den ersättningsnivå som gäller för alla utförare samt avtalstider. Annonseringsbestämmelser I lagen om valfrihetssystem införs ett system med löpande annonsering (3 kap. 2 ). Den upphandlande myndigheten, som har beslutat inrätta ett valfrihetssystem, ska lägga ut en annons i en nationell databas. Denna databas administreras av Kammarkollegiet och uppgifterna ska finnas kvar så länge som myndigheten har kvar sitt valfrihetssystem. Intresserade utförare kan på så sätt söka avtal fortlöpande. Avtal Kommunen måste teckna avtal med alla företag som söker och uppfyller de kvalifikationer och krav som finns i förfrågningsunderlaget. Lagens syfte Regeringen vill skapa ett kundvalssystem som stärker individens rätt till självbestämmande genom att använda konkurrens för att öka kvalitet och effektivitet. Samtidigt vill Regeringen möjliggöra nytänkande i kommunal verksamhet och mångfald hos utförare. Ett annat syfte är att skapa bättre möjligheter för kvinnors nyföretagande och ge ökade möjligheter för små leverantörer. Dessutom vill Regeringen bidra till bättre villkor för arbetstagare och öka attraktiviteten att arbeta inom vård och omsorg. 2

7 Nulägesbeskrivning Syfte Utredningens syfte är att undersöka om det finns förutsättningar för införande av LOV i Vimmerby kommun inom hemtjänstens serviceinsatser. Detta har gjorts genom enkäter till brukare och entreprenörer samt intervjuer för att se vilket intresse som finns hos dessa grupper för ett valfrihetssystem. En nulägesanalys har upprättats för att belysa hur kommunens verksamhet ser ut idag. Med vägledning av vad som framkommit i utredningen så har en konsekvensbeskrivning tagits fram för att klarlägga vad LOV kan komma att innebära för kommunen och den kommunala verksamheten. Vimmerby kommuns konkurrensprogram Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har i fullmäktige antagit en policy som avser konkurrensutsättning av den egna regin ( 51/2002). Där framgår att, kommunens grundläggande syn är att genom fler alternativa driftformer stimuleras verksamhetsutveckling och nytänkande i den egna organisationen. Huvudprinciperna vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet ska vara, kvalitetsneutralitet, kostnadsneutralitet och konkurrensneutralitet. Konkurrensprogrammet beskriver kommunens ansvar för kvalitet, etableringskostnader och skydd för tredje man. Kommunens grundläggande krav på anordnare av viss verksamhet är att de uppfyller i särskilda föreskrifter antagna krav för krav för godkännande och auktorisation. Detta gäller i första hand inom utbildnings- och omsorgsverksamhet. För skolor meddelar Skolverket auktorisation. Berörda styrelser och nämnder utfärdar i övrigt sådana föreskrifter. Utredning av LOV inom omsorgsförvaltningen Vimmerby kommun, omsorgsnämnden har sökt pengar från Socialstyrelsen och erhållit 1,2 miljoner kronor för att utreda om det finns förutsättningar för ett införande i kommunen. Omsorgsnämnden har beslutat att i första hand utreda serviceinsatserna inom hemtjänsten. I dessa tjänster ingår städning, tvätt, strykning, inköp, tillagning av mat samt matdistribution. Under senare delen av 2009 kommer omsorgsförvaltningens utredning att presenteras för omsorgsnämnden och beslut kommer att tas i nämnden om införande av LOV är aktuellt. Lagstyrning Kommunens verksamhet för äldre och funktionshindrade styrs av flera lagar. De tre viktigaste lagarna är Socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 3

8 Dessa lagar styr omsorgsförvaltningens arbete och syftar till att alla, både äldre och personer med funktionshinder, ska få en jämlikhet i levnadsvillkor. Den lag som berör serviceinsatserna i hemtjänsten är socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen utrycker enligt 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors -ekonomiska och sociala trygghet, -jämlikhet i levnadsvillkor, -aktiva deltagande i samhällslivet, socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Omsorgsprogrammet Med lagarna som utgångspunkt har omsorgsnämnden utformat ett omsorgsprogram som översiktligt ska beskriva den politiska inriktningen för Vimmerbys kommuns omsorg om äldre och personer med funktionshinder under åren Omsorgsprogrammet gäller hela omsorgsnämndens ansvarsområde och är fastställt av kommunfullmäktige. Programmet riktar sig i första hand till dem som bor i kommunen. Det ska vara ett vägledande styrdokument i organisationen vid såväl planering, utförandet av det vardagliga arbetet och i samband med uppföljningar. För att så ska ske måste programmet vara väl känt och förankrat bland medarbetare i organisationen. Värdegrunden Omsorgsnämndens värdegrund ska vägleda medarbetare och förtroendevalda inom ansvarsområdet genom att beskriva ett önskvärt förhållningssätt till den enskilde brukaren. Människor utvecklas olika och har vitt skilda förutsättningar. Gemensamt för alla äldre och för personer med funktionsnedsättning är dock rätten till: ett värdigt liv att bemötas med respekt få god omsorg inflytande över sin dag. Mål för omsorgsverksamheten Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg ska kännetecknas av värdighet och god kvalitet! Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga med de omsorgsinsatser som erbjuds för att klara vardagen. Verksamheten ska präglas av god tillgänglighet, gott bemötande och brukarinflytande. 4

9 Definitioner Ordinärt boende innebär bostäder exempelvis lägenheter och villor, i det vanliga bostadsbeståndet. Det finns också anpassade bostäder i det vanliga bostadsbeståndet som lämpar sig särskilt väl för äldre personer. Här kan bostadskö förekomma. Vem som flyttar till dessa bostäder avgörs genom fastighetsägaren. Centrumgården i Storebro, Nygård i Locknevi och Granen och Norrskenet i Vimmerby, är exempel på denna boendetyp. Hemtjänsten syftar till att underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig själv. Ambitionen är att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Behoven av insatser är individuella och bedöms av biståndshandläggare. De brukare som har beviljad hemtjänst, har någon form av hjälpbehov med personlig omvårdnad, service eller trygghetslarm. Hemtjänst i ordinärt boende All hemtjänst i Vimmerby kommun utförs idag av den egna regin. Fördelning personlig omvårdnad och serviceinsatser Inom det ordinära boendet finns 526 brukare som har en eller flera beviljade insatser. Fördelningen mellan personlig omvårdnad och serviceinsatser ser ut enligt följande; 976 insatser eller 58 % finns inom personlig omvårdnad, samt 713 insatser eller 42 % beviljade serviceinsatser. Inom serviceinsatserna är det 257 insatser som avser städ i ordinärt boende. Tvätt och strykning 147 och 119 inköp och matdistribution är 190 till antalet. Observera att i den personliga omvårdnaden ingår även trygghetslarm och de står för 40 % av insatserna. Fördelning personlig omvårdnad & serviceinsatser 42% 58% Pers. omvårdnad Serv.insatser Figur 1 5

10 Beviljade insatser Under 2005 utfördes insatstimmar och under 2006 steg antalet utförda timmar till Under 2007 sjönk antalet beviljade insatstimmar till , för att sedan återigen öka under 2008.till timmar. Den totala ökningen under tidsperioden är insatstimmar eller dryga 11 % Antalet beviljade insatstimmar Figur. 2 Under tidperioden 2005 till 2008 ökade antalet beviljade insatser med 12 % eller 49 serviceinsatser. Antalet insatser förväntas öka beroende på att antalet äldre ökar inom kommunen enligt prognos från Statisticon AB som sträcker sig fram till år Antal beviljade insatser Figur. 3 6

11 Riktlinjer beviljade insatser Bistånd enligt socialtjänstlagen -lagtexten Bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen 4 kap 1. I lagtexten står: Socialtjänstlagens rätt till bistånd för sin livsföring i övrigt omfattar alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Bistånd enligt socialtjänstlagen riktlinjer Omsorgsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för bistånd utifrån socialtjänstlagen. Riktlinjerna ger vägledning hur biståndet ska utformas, men utgör inte någon absolut gräns för biståndets utformning och omfattning. Det är alltid den enskildes individuella behov av hjälp som avgör insatsen. Med vägledning av socialtjänstlagen och ovanstående riktlinjer så följer en beskrivning av biståndshandläggning inom hemtjänsten i Vimmerby. Personlig omvårdnad I den personliga omvårdnaden ingår insatser som tillgodoser fysiska, psykiska och sociala behov. De fysiska insatser som avses är hjälp med måltider, personlig hygien, av- och påklädning, hjälp med förflyttning, tillsyn samt trygghetslarm. De psykiska och sociala behoven är viktiga delar för det fysiska välmåendet och det kan då röra sig om, kontaktperson, ledsagning möjlighet till utevistelse och social samvaro. Serviceinsatser Serviceinsatserna som finns inom hemtjänsten idag är framförallt städning, tvätt, strykning, inköp, matdistribution och tillagning av mat. Städningen sker enligt biståndsbeslutet och i riktlinjerna framgår att det omfattar två rum och kök 1-2 timmar varannan vecka. Finns det omständigheter som gör att behovet ser annorlunda ut kan det justeras för att uppnå skälig levnadsnivå. Den tvätt som anses ingå i servicetjänsten är kläder, handdukar och sängkläder. Även denna insats är begränsad till varannan vecka och tidsåtgången beräknas till 0,5 timme. Strykning omfattar kläder, mindre dukar samt enkel klädvård denna aktivitet planeras in varannan vecka och tidsåtgången beräknas till 0,5 timme. Inköp av dagligvaror och ärende på apotek kan ske en gång per vecka om inte hemkörning från butik är möjlig. Matdistribution kan ske om den enskilde inte kan laga sitt huvudmål eller ta sig till närliggande restaurang. Den tillagning av mat i hemmet som det kan beviljas bistånd för är frukost samt lättare kvällsmat. Avsteg från dessa riktlinjer kan göras om den enskildes behov motiverar detta. 7

12 Avgränsning till andra serviceinsatser Några exempel på närliggande serviceinsatser som inte tillhandahålls idag är trädgårdsarbete och snöskottning. I allmänhet tillhandahålls inte heller fönsterputsning och städning av ytterligare utrymme. Dessa insatser tillgodoses idag av anhöriga, serviceföretag eller andra alternativ. I några fall där enbart serviceinsatser i form av städning eller liknande efterfrågas så kan det bli billigare för den enskilde personen att anlita ett privat serviceföretag i och med den nya lagstiftningen om hushållsnära tjänster. Det finns en lista på alla kända geografiskt närliggande serviceföretag som den enskilde personen kan få av biståndshandläggaren. Handläggaren får inte rekommendera ett företag framför ett annat. Fixartjänst Som tillägg för servicetjänsterna finns något som kallas fixartjänst, den är inte biståndsbelagd. Tjänsten är gratis och kriteriet för att man ska kunna använda den är att personen är 67 år eller äldre. Fixartjänsten kan vara behjälplig med enklare sysslor som hänga upp gardiner, byta glödlampor, montering/nedmontering av belysning fästa lösa sladdar, halksäkra mattor, flyttning av mindre saker mellan bostad och vind och enklare säkerhetsbesiktning av bostaden. Den enskilde personen kan ringa till fixartjänsten och bestämma tid och vilken uppgift som personen vill ha hjälp med. Kravet för att tjänsten ska kunna utföras är att den ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Syftet är att förebygga olyckor i hemmet. De uppgifter som man inte kan få hjälp med genom fixartjänsten är trädgårdsarbete, snöskottning, flytt till annan bostad, städ och tvätt. Biståndshandläggningens olika steg Utgångspunkten för utredning av bistånd, är att personen själv söker bistånd via biståndshandläggare. Initiativ till nya biståndsutredningar sker på flera olika sätt. Vid plötslig sjukdom där personen är på sjukhus och sjukhusets bedömning är att personen har svårt att klara sitt dagliga liv kan biståndshandläggare kontaktas efter samråd med personen själv. Ytterligare exempel kan vara att anhöriga eller andra personer kontaktar biståndshandläggare. Vid nya ärenden som gäller ett eventuellt bistånd sker det första mötet oftast genom hembesök. Vid hembesöket frågar handläggaren personen om vilket hjälpbehov som finns, hur deras hemsituation ser ut och skaffar sig därigenom en bild av personens behov. Ser biståndshandläggaren ytterligare behov som inte hemtjänsten kan bistå med ges förslag hur man kan lösa det. Behoven kan vara hjälpmedel, sjukvårdande insatser eller liknande. Biståndshandläggaren kan inom sådana områden, om personen så önskar, vara behjälplig med kontakt till kommunens arbetsterapeut och sjuksköterska. Alla kontakter sker med den enskildes medgivande. 8

13 Nivån av hemtjänst bedöms individuellt och bistånd utgår beroende på personens behov för att uppnå en skälig levnadsnivå. I biståndet finns inga fastslagna tider gällande personlig omvårdnad i hemtjänst. Vid mötet med personen som söker biståndsinsats informerar biståndshandläggaren om vilka möjligheter till insatser som finns. Handläggaren informerar också om hur utredningen går till, hur beslutet kommer att delges samt om att en inkomstförfrågan behöver lämnas för att fastställa rätt avgift. Den muntliga informationen kompletteras med skriftlig information som personen kan läsa vid senare tillfälle. Bistånd i hemtjänst Efter hembesöket skrivs en utredning och i den framgår bakgrund, aktuell situation, vilka insatser som personen önskar, om det finns omständigheter som påverkar beslutet och om biståndet är nytt eller pågående. I utredningen finns bedömning av vilka behov som finns, hur det ska tillgodoses och om beslutet ska vara tidsbestämt eller löpande. Utredning och beslut om bistånd registreras i kommunens datasystem. I det beslut som den enskilde sedan får från kommunen anges vilka insatser som beviljats. Uppföljning av insatser Biståndshandläggare gör uppföljningar för att säkerställa att brukarens behov tillgodoses. Beslutade bistånd har bevakningsdatum för att regelbundna uppföljningar ska ske. Om bevakningsdatum inte finns, ska uppföljning ändå ske minst en gång per år genom telefonkontakt. Inkommer klagomål från brukare så sker uppföljning av klagomålet och utredning görs hur man ska lösa klagomålet. Avstämning sker vid senare tillfälle för att säkerställa utfallet. Resultat och utfall sammanställs och rapporteras vidare till myndighetschefen. Kvalitetsgranskning Fokus (Forskning och kunskapsutveckling socialtjänst) arbetar med aktgranskning tillsammans med biståndshandläggare i ett regionalt nätverk. Syftet är att säkerställa att brukaren får en individuell utformning av insatserna och att biståndshandläggningen är professionell och rättsäkert gjord. Kvalitetsgranskningen avser att säkerställa en god kvalité för den enskilde brukaren. Granskningarna sker som regel en gång per år. Kvalité och uppföljning Omsorgsprogrammet utgör utgångspunkt för ledningssystemet som avser kvalité inom omsorgsnämndens ansvarsområde (SoL LSS och HSL). Syftet med ledningssystemet är att kontinuerligt, systematiskt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. En kvalitetskommitté finns med en central roll i utvecklingsarbetet. I kommittén ingår både förtroendevalda och tjänstmän med olika befattningar. 9

14 Fastställande av mål sker på olika nivåer inom verksamheten. Uppföljning/mätning av måluppfyllelse ska redovisas av verksamheterna till omsorgsnämnden. Utifrån dessa skriver även omsorgsnämnden en verksamhetsberättelse för hela ansvarsområdet. Vartannat år görs undersökningar hos brukare i syfte att mäta kundnöjdhet, kvalité och bemötande. Det sker genom personliga intervjuer med hjälp av en i förväg utskickad enkät, intervjuerna utförs av omsorgsnämndens politiker. Sammanställning av enkäterna görs och redovisning av resultatet sker till omsorgsnämnden. Dessutom får de områden/ enheter som berörs ut sina sammanställningar för att kunna arbeta vidare med kvalitetsutveckling. Avgifter Riksdagsbeslut reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kostnaderna för hyra regleras i hyreslagstiftningen. Förbehållsbelopp Det finns ett nationellt fastställt lägsta förbehållsbelopp, det vill säga en reglering av det belopp som den enskilde ska ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel för att täcka normala levnadskostnader. Beloppets nivå anges som andel av prisbasbeloppet och innebär i 2009 års prisnivå kronor per månad (en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet) för ensamstående och kronor (en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet) per person för makar och sammanboende. Den enskilde ska utöver detta belopp förbehållas medel för sin boendekostnad. Kostnaderna för de olika utgiftsposterna som förbehållsbeloppet ska täcka beräknas varje år av Konsumentverket. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för följande poster: livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälsooch sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Det bör observeras att reglerna om minimibelopp inte innebär att kommunen ska betala ut medel till brukare för att han eller hon ska kunna uppnå den angivna miniminivån. Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa minimibeloppet till en högre nivå. Detta gäller om en enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. 10

15 De vanligaste orsakerna till höjt minimibeloppet är högre kostnader vid heldygnskost för personer som bor i särskilt boende eller matdistribution i ordinärt boende. En annan orsak kan vara kostnader för god man. Kommunen kan i vissa fall minska minimibeloppet. Det gäller i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet. Exempel på detta är att för personer som bor i särskilt boende kan hushållsel, TV-avgifter eller förbrukningsartiklar ingå i hyran. Avgiftsunderlag Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Dessutom ska bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst. Förmögenheten ingår inte i inkomstbegreppet och ska inte påverka avgiften. Högkostnadsskydd Det finns ett högkostnadsskydd för vård, omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL. Det innebär att det finns en högsta avgift för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften anges som andel av prisbasbeloppet och motsvarar kronor per månad (en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet) i 2009 års prisnivå. Överklagan Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning. Den enskildes avgiftsbeslut överklagas genom förvaltningsbesvär. Omsorgsnämnden har delegerat rätten att fatta enskilda avgiftsbeslut till omsorgsförvaltningens administrativa assistenter. Ekonomi Vimmerby kommuns budgetarbete I februari beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) om budgetramen för kommande år för de olika nämnderna. När nämnden fått KSAU:s budgetram ska de inför dialogveckan i april redovisa hur nämndens verksamhet påverkas av den tilldelade budgetramen. Nämnden ska till dialogveckan lämna in ett skriftligt budgetmaterial som innehåller: Omvärldsanalys Långsiktig vision Nulägesbeskrivning/ Verksamhetsområde Behovsutveckling Resultat och mått Strategi 11

16 I det inlämnade materialet ska också finnas förvaltningarnas budgetbelopp per verksamhet för kommande år, samt uträkningar, på de förändringar som föreslås av nämnden för att uppnå fastställd budgetram. Dessutom ska en investeringsbudget och investeringsplan redovisas till dialogveckan. Under dialogveckan redovisar nämndernas presidium och förvaltningschefen, konsekvenserna av den föreslagna budgetramen. Under mars månad skickar ekonomi- och personalkontoret ut underlag för beräkningar av personalkostnader, personalbilagor och kapitaltjänstkostnader till förvaltningarna. Vid sammanträdet i juni fastställer kommunfullmäktige budgetramen. Därefter har förvaltningarna till i början av september på sig att lägga budgeten för respektive verksamhet. Omsorgsnämnden fastställer förvaltningens budgetförslag och överlämnar därefter förslaget för beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fastställer budgeten och skattesatsen för kommande år i november. Omsorgsförvaltningens controller och förvaltningschef träffar respektive verksamhetschef för genomgång av verksamhetens budget inför kommande år. Controller träffar berörda enhetschefer för att stämma av enhetens personalbilaga och övriga driftskostnader. För verksamheten särskilt boende har omsorgsnämnden fastställt antal årsarbetare per boende, som resursfördelning. När det gäller verksamheten ordinärt boende finns i dagsläget inget resursfördelningssystem som används vid budgetering. Utgångspunkten är istället respektive områdes personalbilaga. Detta innebär att enheterna inte får någon förändrad budgetram när hemtjänsttimmarna förändras. Organisation Omsorgsförvaltningen leds av en omsorgschef som har ett övergripande ansvar för verksamheten inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Omsorgschefen har ansvar för att verkställa politiska beslut och arbeta med övergripande strategi- och utvecklingsarbete. Omsorgschefen ingår i den kommunövergripande ledningsgruppen. I omsorgsförvaltningens stab finns controller, MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), IT-samordnare, personalsamordnare, förvaltningssekreterare och assistent. Controller, IT-samordnare, och personalsamordnare har till största delen en konsultativ roll inom sina arbetsområden. MAS, arbetar utöver det som regleras av HSL 24, med kvalitetsutveckling. Myndighetsavdelningen är centralt placerad och leds av en myndighetschef. 12

17 I förvaltningens ledningsgrupp ingår förvaltningschef, controller, IT-samordnare MAS/kvalitetsutvecklare, myndighetschef, personalsamordnare, samt tre verksamhetschefer, sammanlagt nio personer. Verksamhetschefer finns för verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder och hälso- och sjukvård. Verksamhetschefernas roll är att utveckla och samordna inom verksamhetsområdet samt arbetsleda enhetschefer. Enhetschefernas roll är verkställande och de har ett sammanhållet ansvar för kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom sin enhet. Organisationsschema kan ses i bilaga 1. Informationsöverföring och samverkan IT-stöd Det finns idag två IT- system för handläggning och utförande av bistånd inom omsorgsförvaltningen. Treserva som är ett nytt övergripande verksamhetssystem för bistånd, hemsjukvård och avgifter. Treserva hanterar all information för myndighetsutövning och verkställighet i förvaltningens samtliga verksamhetsgrenar. Det andra datasystemet heter TES. Det är ett planeringsverktyg för hemtjänsten. I systemet finns personalens arbetstidsschema, vilka brukare som finns inom aktuella området, uppgifter om vilka insatser respektive brukare har, vad som ska göras vid vissa tidpunkter samt kontaktinformation om brukaren. Utifrån dessa förutsättningar görs en optimal planering för dagen för varje enskild personal. TES infördes under våren 2006 och under hösten 2009 har det gjorts en uppdatering för att få en bättre personalkontinuitet och för att höja kvalitén hos enskilde brukaren. Programmet tillämpas idag inom ett hemtjänstområde men det kommer att utökas successivt för att på sikt användas i hela verksamheten. Datasystemet TES ska kopplas till Treserva för att få en helhetsplanering av verksamheten. 13

18 Treserva Treserva är uppbyggt i ett flertal moduler som arbetar med informationsöverföring, olika uppföljningar av utförda insatser och kvalité. Systemet har byggts och anpassats för den nuvarande organisationen och ytterligare moduler kan kopplas till om det behövs i en framtida utveckling av omsorgsförvaltningens arbete. Myndighet SoL, LSS Hälso- och sjukvårdsenhet (Myndighet) Verkställighet Äldreomsorg Verkställighet Funktionshinder Verkställighet hälso- och sjukvård Den delen av Treserva som hanterar myndighetsutövning innehåller system för handläggning av ärenden, utredning av bistånd och beslut. Beslutet vidarebefordras till den utförare som ska verkställa insatsen. Genomförandeplaner görs tillsammans med brukaren, planen tillförsäkrar att insatserna fungerar och kvalitetssäkras. Planen är tillgänglig för handläggarna, utförare och brukaren ifråga. Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar inte i Treserva idag, men planeringen är att även denna del av verksamheten ska ingå i systemet i början av Diagram över den handläggningen i Treserva finns i bilaga 2. Resultat av undersökningar Brukarundersökning om LOV Vimmerby kommun, omsorgsnämnden, har idag 526 brukare som har beviljade hemtjänstinsatser inom ordinärt boende. Brukarundersökningarna som gjorts har skett genom enkät och har kompletterats med telefonintervjuer av ytterligare ett antal brukare. Detta för att få ett större underlag i undersökningen. 14

19 Urvalet bland brukarna har gjorts slumpmässigt utifrån den information som finns i kommunens datasystem avseende enskilda brukares beviljade insatser. Personer med demenssjukdom har därefter tagits bort från urvalet. Enkäten har skickats till 94 brukare eller 18 % av de 526 brukare som har beviljade serviceinsatser eller trygghetslarm inom hemtjänsten. Telefonintervjuer har gjorts hos 40 brukare. Den sammanlagda svarsfrekvensen av undersökningen är 74 % eller 99 svar av 134 tillfrågade brukare. Den enkät/brev som har skickats ut till enskilda brukare har innehållit ett informationsblad, enkät med frågor samt svarskuvert. Enkäten har omfattat 5 frågor. Kön? Hjälp idag från kommunens hemtjänst? Intresse av denna möjlighet att kunna välja mellan om kommunen eller ett företag ska utföra hemtjänsten/hjälpen? Intresse av att utnyttja möjligheten att välja mellan kommunen eller av kommunen godkänt företag om lagen om valfrihet genomförs i Vimmerby kommun? För vilka av hemtjänstinsatserna skulle brukaren använda möjligheten att välja annan utförare än kommunen? Möjligheter har också funnits att lämna kommentarer till fråga 2 och 5. En tilläggsfråga fanns med som avser vilket år man är född. De intervjuer som skett per telefon har fått samma information och frågor som de svarande i enkäterna. Redovisningen av undersökningen är sammanställd och innefattar både enkät och de personliga intervjuer som skett per telefon Födelseår Figur 4 De tillfrågade finns inom ålderspannet 58 till 97 år. Medelåldern i den tillfrågade gruppen av brukare var 84 år. 15

20 Fråga 1 68 Kön 28 3 Kvinna Man Obesvarad Figur 5 68 av de svarande i undersökningen är kvinnor, 28 brukare är män. 3 brukare hade inte besvarat frågan. Fråga 2 Vad har du för hjälp idag från kommunens hemtjänst? De brukare som har besvarat enkäten har idag en eller flera insatser och därför finns fler svar än antalet brukare Figur 6 52 insatser avser städning, 25 tvätt, 9 strykning, 22 inköp, 8 brukare får hjälp med lättare tillagning av mat och 30 insatser avser matdistribution. De brukare som svarat, annat än ovanstående hade insatser i form av: Trygghetslarm, 28 insatser Personlig omvårdnad, 18 insatser Äter på servicehus, 2 brukare 16

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Avgifter 2016 Hemtjänst

Avgifter 2016 Hemtjänst Avgifter 2016 Hemtjänst Vård & Omsorg Avgifter för hemtjänst 2016 Hemtjänst kan du få som behöver stöd och hjälp i vardagen på grund av sjukdom eller fysiska, psykiska och andra sociala funktionshinder.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? Avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård 2017 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET I den här broschyren kan du läsa om vad olika vård- och omsorgsinsatser

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/

18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 24 (48) 2017-11-27 Kf Ks 385 18. Avgifter för hemsjukvård från 1 januari 2018 Dnr 2017/374-706 Socialnämnden beslutade 2017-11-02, 101 om ändringar i avgifter för

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN AVGIFTER ÅR 2015 Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Centrala begrepp är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boende-kostnad, hemtjänst,

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Socialförvaltningen informerar Avgifter

Socialförvaltningen informerar Avgifter Socialförvaltningen informerar Avgifter Information om avgifter inom äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta Allmän information Riksdagen har beslutat om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Maxtaxa 7 Avgifter

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2009 02 01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer