Protokoll. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178"

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens reglemente 151. Riktat fältarbete inom BUS - nämnderna 152. Tydligt medlemsansvar. Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress m m 153. Svar på motion om rökfri arbetstid när kommunala verksamheter sköts på entreprenad/motsvarande - Leif Hansson (S) 154. Svar på motion angående utbildning i att identifiera och bemöta härskartekniker - Vanja Larsson (V) 155. Svar på motion angående satsning på Alingsås miljömål - Tore Hult (S) 156. Svar på motion om kompensation för viss personal som i arbetet utsätts för extrem smitta, till exempel vinterkräksjuka - Leif Hansson (S) m fl 157. Ansökan om tilläggsanslag för trafikplats Brobacka 158. Nya digitala infartsskyltar till Alingsås 159. Svar på motion om skyddsvärda träd och placering av evenemangshall i kvarteret Bryggaren Lena Klevenås (MP) m fl 160. Svar på motion angående ny scenvagn P-G Björkman (S) och Birgitta Carlsson (S) 161. Svar på motion om att minska trafiken i Alingsås innerstad förslag om at utreda införande av switchar Janine Alm Ericson (MP) m fl 162. Begäran om att använda eget kapital - utbildningsnämnden 163. Museiföreningen Anten Gräfsnäs Järnväg 164. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 2011, maj 165. Månadsuppföljning för Alingsås kommun, maj 166. Uppföljning genomlysning av socialnämnden 167. Nytt hyreskontrakt för barn- och ungdomsnämndens förvaltningskontor - Kungsgatan 168. Blockförhyrningsavtal för Kaptenens äldreboende 169. Fråga från Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor KRF angående ändring av tidsgräns för färdtjänsten 170. Nybyggnad av meterologisk mast, Rödene 7:1 samt Vänga 4:5, remiss 171. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft, Wallenstam Vindkraft Lärkeskogen AB 172. Bostadsprogram Planbeställning Väg E20 delen Alingsås Vårgårda, objektnr Förstudie E20 delen Tollered - Ingared 176. Uppföljning av hemtjänsten och särskilda boenden i nätverket LUFSA 177. Meddelanden 178. Anmälan av delegeringsbeslut

3 Kommunstyrelsen Sida 1 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Daniel Filipsson(M) Tore Hult(S) Staffan Albinsson(C) Janine Alm Ericson(MP) Gun Aronsson(M) Ulf Carmesund(S) Jan Gustafsson(V) Monica Gustavsson(S) Anita Hedén-Unosson(S) Irene Jonsson(S) Thorsten Larsson(M) Magnus Linde(M) Eva Mattsson-Hill(FP) Per Palm(FP) Stefan Svensson(KD) Mathias Forsell(FP) Lena Klevenås(MP) Hasse Lindwert(FP) Annika Qarlsson(C) Åsa Svedjenäs(V) Lina Svensson(M) Ann-Lie Tulokas Olsson(KD) Mirwais Wais(S) Susanne Öström, kommundirektör och Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Kjell Hult, utvecklingschef Sven Stengard, ekonomichef Anna Fransson, ekonom och Jesper Hederström, ekonom Tore Hult Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson Tore Hult Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

4 Kommunstyrelsen Sida 2 Information och överläggningar A/ Bostadsprogram upplägg stads- och kommundelsindelat -prioriteringar anges -utgår från Vision 2019, Bostadspolicy och ÖP med fördjupningar B/ Planbeställning indelning tidsmässigt i 3 grupper -5 nya detaljplaner med i planbeställningen C/ Månadsuppföljning för kommunstyrelsen, maj -prognos helår tkr -budgetavvikelse tkr D/ Månadsuppföljning för Alingsås kommun, maj -prognos jämfört med april: +2,3 mnkr -budgetavvikelse +23,6 mnkr E/ Information från kommundirektören -rekryteringen av samhällsbyggnadschef -rekryteringar på ekonomi-, utvecklings- och administrativa avdelningen -kondoleansbrev skickat till Skedsmo kommun -första utmaningen har registrerats: Gräfsnäsparken, drift och skötsel av avfallshanteringen

5 Kommunstyrelsen Sida 3 KS 149 Dnr KS 010 Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges presidium har kommit överens med gruppledarna för de partier, som är representerade i fullmäktige, om att talartid bör införas i kommunfullmäktige. Talartiden ska då skrivas in i arbetsordningen för kommunfullmäktige. Talartiden per inlägg får vara högst fem minuter med två repliker à två minuter. Mer än ett inlägg per ledamot och ärende är tillåtet. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2011 tillstyrkt att talartid skrivs in i arbetsordningen genom att paragraf 26 får en ändrad lydelse. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 133. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Paragraf 26 i arbetsordningen för kommunfullmäktige får följande lydelse: Talarordning, talartid och ordning vid sammanträdena Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och blivit uppropad. Talartiden per inlägg får vara högst fem minuter. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från denne ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under talarens anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa sammanträdet.

6 Kommunstyrelsen Sida 4 KS 150 Dnr KS 090 Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens reglemente Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har tillsammans med förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och äldreomsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen diskuterat den centrala kostenhetens organisatoriska tillhörighet och kommit fram till att den i sin helhet bör flyttas från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 juni 2011 framfört följande: Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2009, 115 i ärendet Organisation för projektet framtida kost i Alingsås punkt 6: Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast inrätta en beställarorganisation med uppgiften att samordna kostrelaterade frågor och företräda Alingsås kommun inom ramen för avtalen med entreprenören och VGR. Finansiering sker genom serviceenhetens anslag. Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 11 maj 2009, 105 i samma ärende under pkt 1: Kommunledningskontoret får i uppdrag att inom sig organisera en beställarorganisation för kosten. Under punkt tre beslutades följande: Kommunstyrelsen övertar samtliga hyreskontrakt från och med avtalsstart för kök med kringytor och fast utrustning. Motivet till att flytta verksamheten från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden är framförallt att erfarenheten har givit vid handen under det första året att kopplingen mellan kostenheten och verksamheten måste stärkas. Detta kan bäst ske om det samlade ansvaret och befogenheterna finns på förvaltningarna. Enheten bör i första läget inte delas därför flyttar den i sin helhet till barn- och ungdomsnämnden. Kommunledningskontorets ekonomi- och inköpsfunktioner kommer även fortsättningsvis att vara kostenheten behjälplig. I övrigt kommer kommunledningskontoret vara barn- och ungdomsförvaltningen till stöd i kostverksamheten såsom vid vanliga upphandlingar avseende ekonomi och upphandling m m. Kommunledningskontoret föreslår därför att ovanstående beslut ändras och att barn- och ungdomsnämnden tar över den centrala kostenheten från och med den 1 november 2011.

7 Kommunstyrelsen Sida 5 KS 150, forts Dnr KS 090 Någon överföring av ekonomiska resurser sker inte då kostenheten är internt självfinansierad. I kommunstyrelsens reglemente står det i 7 4:e punkten: Kommunstyrelsen har vidare hand om - - Beställarfunktion för den upphandlade kost- och städverksamheten. Detta bör ändras till Beställarfunktion för den upphandlade städverksamheten. Kommunledningskontoret bedömer inte att det behövs vidtas någon justering i övriga reglementen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 134. Kommunstyrelsens beslut: Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut övertar barn- och ungdomsnämnden samtliga hyreskontrakt för kök med kringytor och fast utrustning som avses i kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2009, 105. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Med ändring av beslut den 27 maj 2009, 115 punkt sex överförs kommunstyrelsens ansvar för centrala kostfrågor och dess organisation för detta till barn- och ungdomsnämnden. Överföringen sker per den 1 november Kommunstyrelsens reglemente justeras i 7 4:e punkten till följande lydelse: Beställarfunktion för den upphandlade städverksamheten. Exp: BUN, Klk-ek

8 Kommunstyrelsen Sida 6 KS 151 Dnr KS 744 Riktat fältarbete inom BUS - nämnderna Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade den 12 april 2011, 53, att översända förslaget Riktat fältarbete inom BUS-nämnderna till kommunfullmäktige och samtidigt begära tilläggsanslag med 660 tkr för att kunna starta fältarbete den 1 september Nämnden vill också uppmärksamma kommunfullmäktige på att socialnämnden från och med 2012 behöver en utökad ram för riktat fältarbete med tkr årligen och för 2012 ett engångsbelopp med 120 tkr för utbildningsinsatser. Historiken bakom nämndens begäran ligger i att kommunstyrelsen den 26 oktober 2009, 196, beslutade att ge socialnämnden, utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för BUS redovisa hur de förebyggande ungdomsinsatserna kan utvecklas ytterligare. Genom BUS-samverkan redovisades uppdraget där kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2010, 127, att uppdra åt BUS-nämnderna att ytterligare se över möjligheterna till förstärkt fältarbete. Genom BUS-samverkan togs ett förslag fram. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 december 2010, 297, där socialnämnden fick i uppdrag att fortsätta sitt arbete kring förstärkt fältarbete inom nämndens tilldelade budget. Ärendet har sedan beretts genom BUS-samverkan där bedömning görs att det inte finns utrymme inom någon av BUS-nämndernas ramar att finansiera förslaget riktat fältarbete. Förslaget till riktat fältarbete innebär att fyra fältarbetare anställs på socialförvaltningen som en del av socialförvaltningens öppna insatser. Inriktningen ska motsvara de behov som finns i kommunen. Styrningen av fältarbetet sker genom BUS-samverkan. Arbetet ska bedrivas på dag- och kvällstid. Fokus kommer att vara uppsökande och relationsskapande arbete i syfte att förebygga negativ social utveckling bland ungdomar i Alingsås. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 maj 2011 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Eftersom kommunstyrelsen den 13 december 2010, 297, beslutade att socialnämnden fick i uppdrag att fortsätta nämndens arbete kring förstärkt fältarbete inom nämndens tilldelade budget, föreslår kommunledningskontoret att nämndens begäran om tilläggsanslag på 660 tkr innevarande år avslås. Frågan om utökad ram med tkr årligen från och med år 2012 för riktat fältarbete och ett engångsbelopp på 120 tkr 2012 för utbildningsinsatser föreslås hänskjutas till budgetberedningen.

9 Kommunstyrelsen Sida 7 KS 151, forts Dnr KS 744 Förslag till beslut: 1. Socialnämndens begäran om tilläggsanslag på 660 tkr för att kunna starta fältarbete den 1 september 2011 avslås. 2. Socialnämndens behov av utökad ram med tkr årligen från och med år 2012 för riktat fältarbete och ett engångsbelopp på 120 tkr år 2012 för utbildningsinsatser hänskjuts till budgetberedningen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 135 och då lämnat följande förslag till beslut: Socialnämndens begäran om tilläggsanslag på 660 tkr för att kunna starta fältarbete den 1 september 2011 bifalls. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Socialnämndens begäran om tilläggsanslag på 660 tkr för att kunna starta fältarbete den 1 september 2011 bifalls. 2. Tilläggsanslaget finansieras genom minskning av kommunens eget kapital.

10 Kommunstyrelsen Sida 8 KS 152 Dnr KS 070 Tydligt medlemsansvar. Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Avtal om regress m m Ärendebeskrivning Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga till Kommuninvest skrivelse, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga till detta ärende. Alingsås kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 juni 2011 bland annat lämnat en redogörelse över regressavtal, garantiavtal gällande motpartsexponeringar i derivat och Kommuninvests skyddssystem. Kommunledningskontoret framför även följande: Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag.

11 Kommunstyrelsen Sida 9 KS 152, forts Dnr KS 070 Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 136. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Alingsås kommun ingår nytt regressavtal enligt förslag med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt med Kommuninvest i Sverige AB. 2. Regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Förslag till avtal godkänns mellan Kommuninvest i Sverige AB och Alingsås kommun gällande Alingsås kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponering avseende derivat. 4. Kommunens firmatecknare bemyndigas att teckna ovan angivna avtal.

12 Kommunstyrelsen Sida 10 KS 153 Dnr KS 092 Svar på motion om rökfri arbetstid när kommunala verksamheter sköts på entreprenad/motsvarande - Leif Hansson (S) Ärendebeskrivning Leif Hansson har till kommunfullmäktige den 24 november 2010, 194 lämnat en motion med yrkande att Alingsås kommun vid all kontraktsskrivning med privata företag skriver in i upphandlingsunderlaget att rökfri arbetstid ska gälla även för de privata företagen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2011 lämnat följande yttrande: Policyn för rökfri arbetstid är ett arbetsgivardokument som gäller för anställda och förtroendevalda i kommunen. Enligt policyn råder rökfri arbetstid, vilket innebär att anställda och förtroendevalda inte får röka under arbetstid. Det är vidare förbjudet att röka i direkt anslutning till kommunala entréer, balkonger, uteplatser eller motsvarande in- och utpassager. Utöver policy för rökfri arbetstid finns det regler i tobakslagen som förbjuder rökning i lokaler där det bedrivs barnomsorg, skolverksamhet, hälso- och sjukvård m.m.. Om någon röker i en sådan lokal kan denne avvisas enligt tobakslagen. Problemet torde dock inte bestå i att personer röker i lokaler, då detta förmodligen är ett ovanligt beteende, utan att personer röker utanför lokaler vid entréer, uteplatser och andra in- och utpassager. I dessa fall är inte tobakslagen tillämplig, utan dessa situationer kräver en annan reglering. Kommunledningskontoret tolkar det som att motionären vill att kommunen ska ställa ett krav på företag och organisationer som kommunen skriver avtal med att dessa ska tillämpa policyn för rökfri arbetstid. Då policy för rökfri arbetstid är ett arbetsgivardokument uppstår dock principiella svårigheter om kommunen i ett avtal skulle framtvinga en annan arbetsgivare att tillämpa detta dokument. Det är däremot rimligt att i ett förfrågningsunderlag skriva in att företag och organisationer som levererar produkter eller utför tjänster åt kommunen ska respektera var rökning inte är tillåten enligt policy för rökfri arbetstid Ett förslag är därför att upphandlingsenheten ser till att en skrivning enligt ovan tillförs förfrågningsunderlag vid upphandlingar avseende leveranser av produkter eller utförande av tjänster. Effekten av ett sådant villkor blir att de företag och organisationer som vinner en upphandling förpliktas att uppfylla ett sådant åtagande då förfrågningsunderlaget blir en del av avtalet.

13 Kommunstyrelsen Sida 11 KS 153, forts Dnr KS 092 Kommunledningskontoret föreslår därför att upphandlingsenheten ser till att det i förfrågningsunderlag, som används vid upphandling av tjänster eller leverans av produkter, skrivs in att företag och organisationer ska respektera var rökning inte är tillåten enligt policy för rökfri arbetstid. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 137. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag som sitt eget.

14 Kommunstyrelsen Sida 12 KS 154 Dnr KS 025 Svar på motion angående utbildning i att identifiera och bemöta härskartekniker - Vanja Larsson (V) Ärendebeskrivning Vanja Larsson har i motion till kommunfullmäktige den 1 september 2010, 141 lämnat förslag om att förtroendevalda och anställda ska utbildas i att identifiera och bemöta olika härskartekniker. Kommunledningskontoret föreslog i skrivelse den 25 februari 2011 att motionen besvaras med att föreslå en utbildning för chefer i ämnet härskartekniker skulle anordnas under perioden som en del av kommunens mångfalds- och jämställdhetsarbete samt att cheferna sedan, utifrån ett utbildningsmaterial, skulle utbilda sina anställda i ämnet härskartekniker. Kommunstyrelsen återremitterade motionen till kommunledningskontoret för beredning den 9 maj 2011, 103. Beredning Kommunledningskontoret har i ny skrivelse den 27 maj 2011 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Härskartekniker syftar på olika sociala manipulationer varmed en dominant social grupp behåller sin position gentemot människor ur andra grupper. Om chefen besitter kompetens i att identifiera och bemöta härskartekniker främjar detta ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv då användandet av sociala manipulationer i syfte att förringa eller förlöjliga någon social grupp eller individ i arbetsgruppen försvåras. Chefens medvetenhet om sitt eget sätt att agera stärks också, vilket förhindrar att han/hon själv använder sig av härskartekniker. Kunskaper i härskartekniker skapar därmed förutsättningar för ett gott ledarskap och således även en god arbetsmiljö. Kommunledningskontoret föreslår att en utbildning i härskartekniker anordnas för chefer under perioden som en del av kommunens öppna ledarskapsprogram. Kommunledningskontoret föreslår även att förtroendevalda erbjuds att genomgå den utbildningen som föreslås för kommunens chefer. Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag som sina egna. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 138 och då lämnat följande förslag till beslut: Kommunfullmäktige förutsätter att detta redan är en del av nuvarande ledarskapsutbildning och anser därmed motionen besvarad.

15 Kommunstyrelsen Sida 13 KS 154, forts Dnr KS 025 Yrkande Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till motionen. Janine Alm Ericson (MP) och Tore Hult (S) yrkar bifall till Jan Gustafssons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på Jan Gustafssons m fl förslag om bifall till motionen och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige förutsätter att detta redan är en del av nuvarande ledarskapsutbildning och anser därmed motionen besvarad. Reservation Jan Gustafsson (V), Janine Alm Ericson (MP), Tore Hult (S), Ulf Carmesund (S), Monica Gustavsson (S), Anita Hedén-Unosson (S) och Irene Jonsson (S) reserverar sig till förmån för Jan Gustafssons m fl yrkande.

16 Kommunstyrelsen Sida 14 KS 155 Dnr KS 810 Svar på motion angående satsning på Alingsås miljömål - Tore Hult (S) Ärendebeskrivning Tore Hult (S) har till kommunfullmäktige den 23 februari 2011, 17 lämnat en motion med förslag att kommunstyrelsen ska erhålla ett tilläggsanslag på 3 mnkr som stöd och stimulansbidrag för åren 2011 och 2012 med inriktningen att förstärka arbetet med förverkligandet av Alingsås miljömål. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen, som i sin tur lämnat motionen till kommunledningskontoret för beredning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 juni 2011 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alingsås Miljömål lades fast som ett samlat dokument av kommunfullmäktige i november Detta dokument innehåller ett oerhört stort paket av övergripande och detaljerade mål som skall genomföras till 2019, allt i syfte att vi till nästa generation skall lämna över ett samhälle där de stora lokala miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha minskats till nivåer som är långsiktigt hållbara. Målen följs sedan upp årligen i en rapport till fullmäktige. Kommunledningskontoret anser att det behövs förstärkta medel för att kunna genomföra alla mål/åtgärder som är föreslagna. Ett långsiktigt tilläggsanslag skulle vara den bästa lösningen, men alternativet med en specialsatsning under en intensivare tvåårsperiod, som motionen föreslår, är också genomförbar. I så fall får den tvåårsperioden avse Kommunledningskontoret föreslår att motionens intention om extra satsning på miljömålsarbetet bifalls, men att satsningens storlek i ekonomiska termer läggs fast i arbetet med 2012 års flerårsstrategi (budget) i beslut i november Förslag till beslut: 1. Motionens intention om extra satsning på miljömålsarbetet bifalls. 2. Satsningens ekonomiska medel beslutas i Flerårsstrategi Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 139 och då föreslagit att motionen avslås. Yrkande Tore Hult (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till svar på motionen.

17 Kommunstyrelsen Sida 15 KS 155, forts Dnr KS 810 Janine Alm Ericson (MP) och Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till Tore Hults yrkande. Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Tore Hults m fl förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag till svar på motionen och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås. Reservation Tore Hult (S), Ulf Carmesund (S), Monica Gustavsson (S), Anita Hedén-Unosson (S), Irene Jonsson (S), Jan Gustafsson (V) och Janine Alm Ericson (MP), reserverar sig till förmån för Jan Gustafssons m fl yrkande.

18 Kommunstyrelsen Sida 16 KS 156 Dnr KS 020 Svar på motion om kompensation för viss personal som i arbetet utsätts för extrem smitta, till exempel vinterkräksjuka - Leif Hansson (S) m fl Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Birgitta Larsson (S) har till kommunfullmäktige den 27 april 2011, 58 lämnat en motion om kompensation för viss personal som i arbetet utsätts för extrem smitta, till exempel vinterkräksjuka. Det handlar främst om personal inom vård och omsorg. Personal med konstaterad smitta ska enligt motionen kompenseras för det lönebortfall som insjuknandet innebär. Motionärerna vill att kommunen utreder förutsättningarna för att genomföra ett förslag till kompensation. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2011 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Kommunledningskontoret har ställt frågan vidare till Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL rekommenderar inte att arbetsgivaren Alingsås kommun ersätter karensdagen oavsett grund till sjukdom. I proposition 92/93 framgår att ingen arbetsgivare ska betala sjuklön för den första dagen i respektive sjuklöneperiod. Vid införandet av karensdag betonades vikten av att införa ett system som är rättvist. Mot bakgrund av SKLs rekommendation och vad som framgår i lag om sjuklön (1991:1047) 1 och 2 om vilka delar som är tvingande respektive dispositiva, ställer sig kommunledningskontoret tveksamma till att i kollektivavtal avtala om ersättning för inkomstbortfall. Om arbetsgivare ersätter karensdagen anser SKL att det kan resultera i en trovärdighetskonflikt med lagstiftaren. SKL uttrycker också att det finns en risk att det uppstår en diskussion om stadsbidraget. Om kommunerna visar sig ha råd med att ersätta karensdagen vid sjukdom kan en följd bli att mindre stadsbidrag delas ut till kommunerna. Om arbetsgivaren ersätter inkomstbortfall för vissa yrkesgrupper kan det enligt SKL också bli en fråga om diskriminering (direkt eller indirekt) enligt diskrimineringslagen. Vilka yrkesgrupper skall omfattas och på vilka grunder? Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

19 Kommunstyrelsen Sida 17 KS 156, forts Dnr KS 020 Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Utöver SKLs rekommendation kan det vara av värde att beakta följande i sammanhanget. Sjuklön är en del av trygghetssystemen på samma sätt som sjukersättning och arbetsskadeersättning. Lön är ersättning från arbetsgivare till arbetstagare för utförda prestationer. Att ändra anställningsavtalets innebörd till att utöver lön även inkludera ett socialförsäkringslinknande åtagande, utöver vad som framgår av lag och kollektivavtal, leder till konsekvenser som är svåra att överblicka. Att välja ut vissa sjukdomsrisker såsom exempelvis smitta av vinterkräksjuka kan bli svårt att motivera. Hur dras gränsen? Hur kan arbetsgivaren veta att smittan kommer från arbetet eller fritiden? Vilka smittor skall omfattas? Vad skiljer en arbetstagare som har drabbats av influensa, förkylning eller vinterkräksjuka? Vem skall ersättas och på vilka grunder? Frågor av detta slag skapar en gränsdragningsproblematik och om principen ska omfatta samtliga yrkesgrupper för att undvika diskriminering, kan åtgärden vara kostsam. Den möjlighet som arbetsgivaren har enligt kollektivavtal allmänna bestämmelser är att efter kontakt med läkare stänga av en arbetstagare för att förhindra att smitta sprids (AB 10 mom, 4 och 5). Arbetsgivaren kan självständigt besluta om sådan åtgärd om det är nödvändig från skyddssynpunkt även om beslut inte finns eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna. En arbetstagare kan även meddelas förbud att arbeta i avvaktan på resultat av beordrad läkarundersökning. Under ett sådant förbud får arbetstagaren sjuklön enligt sjuklönelagen och 28. Tillämpningen av bestämmelserna i kollektivavtalet sker i regel då smittan är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (exempelvis campylobakter, salmonella, tuberkulos etc) och då arbetstagaren kan vara berättigad till smittbärarpenning från Försäkringskassan. Vinterkräksjuka är inte en anmälningspliktig smitta enligt smittskyddslagen. Arbetsgivaren kan efter individuell prövning och analys fatta ett beslut om att tillämpa bestämmelsen vid utbrott av kräksjuka för att förhindra smittspridning. Detta skall dock inte ses som en generell åtgärd. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 140. Yrkande Tore Hult (S) yrkar bifall till motionen. Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till Tore Hults yrkande.

20 Kommunstyrelsen Sida 18 KS 156, forts Dnr KS 020 Proposition Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås.

21 Kommunstyrelsen Sida 19 KS 157 Dnr KS 054 Ansökan om tilläggsanslag för trafikplats Brobacka Ärendebeskrivning Planering av vändplan och p-platser i Brobacka pågår och ska vara klar inför tidtabellsskiftet i december Avsikten är att få bättre bussförbindelser med Orange Express mellan Sollebrunn- Lerum och Göteborg. Beslut om genomförande av trafikplatsen har tagits redan under år 2009, men arbetet har försenats av många praktiska skäl. Västtrafik har beslutat om beställning av nya bussar för den tillkommande trafiken. Kommunen kommer att arrendera marken av Östads säteri. Tidigare kalkyl har visat att investeringen skulle kosta ca 600 tkr. Pengarna finns i investeringsbudgeten för busshållplatser. En uppföljning av kostnaderna visar nu att den kalkylerade kostnaden är väsentligt högre, ca 2,5 mnkr. Kostnaderna för själva projekteringen är också högre än vad kalkylen visade tidigare. En geoteknisk och en arkeologisk undersökning av marken har genomförts. Kommunledningskontoret har anlitat en konsult som projektledare för Brobacka. Projektledaren håller i byggprojektet tills att Brobacka är färdigställd. Projekteringskostnaden uppskattas till drygt 300 tkr. I Västsvenska paketet (VP) finns möjlighet att få bidrag för pendelparkeringar och det kan finnas möjligheter att få statsbidrag för vändplanen från Trafikverket. Om pendelparkeringen får bidrag, så innebär det att den i sin helhet finansieras av VP, ca 200 tkr. Eventuellt bidrag från Trafikverket kan uppgå till 305 tkr. Kommunledningskontoret har väntat på besked, men något slutligt besked har ännu inte erhållits. För att finansiera trafikplats Brobacka kan investeringsanslaget för hållplatsåtgärder användas med totalt 1,5 mnkr. Tilläggsanslag behövs för att finansiera resterande del på 1,0 mnkr. Om bidrag beviljas från Trafikverket och VP kommer kommunens utgift att minskas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 147. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Kommunstyrelsen beviljas ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten för Brobacka trafikplats med upp till 1 mnkr. 2. Investeringen finansieras genom minskning av kommunens rörelsekapital.

22 Kommunstyrelsen Sida 20 KS 158 Dnr KS 037 Nya digitala infartsskyltar till Alingsås Ärendebeskrivning Alingsås kommun har i Vision 2019 uttryckt målet om den moderna mötesplatsen, med hållbarhet och livskvalitet, och som siktar på att nå invånare. Alingsås står nu inför ett viktigt arbete med att stärka och kommunicera ut denna vision, detta varumärke. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 juli 2011 framfört följande: Ett viktigt sammanhang att kommunicera ut budskap är till trafikanter, både längs järnväg och väg. I det första fallet får kommunledningskontoret återkomma, i det senare har kommunledningskontoret följande förslag: Satsa på digitala infartsskyltar. Stora skyltar längs E 20 norr- och söderifrån, mindre skyltar längs infarterna via Kungälvsvägen, Vänersborgsvägen samt Boråsvägen. På E 20 passerar över fordon varje dag och på de andra vägarna ligger antalet på mellan fordon. Med digital teknik ges helt nya möjligheter att kommunicera budskap, både i text och i bild. Moderna tavlor har också olika ljusstyrka i en skala från full dagtid med solsken via skymning till rent mörker. Det ges också möjlighet att kommunicera flera budskap på samma tavla. Med digitala infartsskyltar skapas också möjligheter att snabbt och direkt informera vid olyckshändelser eller för att dirigera om trafik. Med nya tekniska möjligheter finns också risk för överinformering och otydlighet i budskapen. Riktlinjer bör därför utarbetas och läggas fast för användandet av detta nya medium. Tanken är sedan att centralt på kommunledningskontoret skapa, samordna och ändra budskap direkt i kontorsdatormiljö. Skyltarna kan på plats, i sina yttre former, ge ett naket och överdrivet tekniskt intryck. Det är därför av största vikt att skyltarna kläs in och ges ett formspråk som passar, och stärker, den lågskaliga småstadskänslan. Själva lokaliseringen av skyltarna, och bygglovgivningen, sker av samhällsbyggnadskontoret. Även Trafikverket kommer att beredas möjlighet att delta i planeringsarbetet, och kanske även ha en liten roll i framtida drift.

23 Kommunstyrelsen Sida 21 KS 158 Dnr KS 037 Kostnader En upphandling får ske av såväl själva skyltarna, inklädning som uppkoppling och löpande underhåll. Kommunledningskontoret har haft flera kontakter med skyltbranschen och kan göra följande kalkyl: Stora skyltar ca 1250 tkr styck (två st) tkr Små skyltar ca 600 tkr styck (tre st) tkr Inramning ca 900 tkr totalt 900 tkr Markarbeten ca 500 tkr totalt 500 tkr Sammanlagd investering ca tkr Årlig drift kapitalkostnad, 3G, el, underhåll, m m kan beräknas till ca 600 tkr per år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 149. Yrkande Janine Alm Ericson (MP) yrkar att ärendet hänskjuts till budgetberedningen. Tore Hult (S) och Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till Janine Alm Ericsons förslag. Thorsten Larsson (M) och Staffan Albinsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Janine Alm Ericsons m fl yrkande om att hänskjuta ärendet till budgetberedningen och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Ett digitalt system med fem infartsskyltar införs i Alingsås. 2. Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 5, 7 mnkr. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla och installera skyltarna. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga fast riktlinjer för användandet av skyltarna. 5. I flerårsstrategin (driftbudget) avsätts 600 tkr från och med år 2012 till kommunstyrelsen.

24 Kommunstyrelsen Sida 22 KS 159 Dnr KS 211 Svar på motion om skyddsvärda träd och placering av evenemangshall i kvarteret Bryggaren Lena Klevenås (MP) m fl Lena Klevenås (MP) m fl har i motion till kommunfullmäktige den 25 maj 2011, 82 lämnat förslag om att samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att revidera förslaget till detaljplan och flytta hallen några meter österut så att det ursprungliga markanvisningsavtalet respekteras när det gäller skyddsvärda träd. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 156 och då föreslagit att motionen avslås. Yrkande Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås.

25 Kommunstyrelsen Sida 23 KS 160 Dnr KS 510 Svar på motion angående ny scenvagn P-G Björkman (S) och Birgitta Carlsson (S) P-G Björkman (S) och Birgitta Carlsson (S) har i motion till kommunfullmäktige den 25 maj 2011, 83 föreslagit att kultur- och fritidsnämnden ska få i uppdrag att inköpa en ny ändamålsenlig scenvagn och att erforderliga ekonomiska medel tillförs. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 157 och då föreslagit att motionen avslås. Yrkande Tore Hult (S) yrkar att ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Proposition Ordföranden ställer proposition på Tore Hults förslag att remittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås.

26 Kommunstyrelsen Sida 24 KS 161 Dnr KS 330 Svar på motion om att minska trafiken i Alingsås innerstad förslag om at utreda införande av switchar Janine Alm Ericson (MP) m fl Janine Alm Ericson (MP) m fl har i motion till kommunfullmäktige den 25 maj 2011, 85 föreslagit att Alingsås kommun genomför en utredning där man ser över förutsättningarna för att införa systemet som beskrivs i motionen, en switch, på en eller flera platser i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 158 och då föreslagit att motionen avslås. Yrkande Thorsten Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås.

27 Kommunstyrelsen Sida 25 KS 162 Dnr KS 078 Begäran om att använda eget kapital - utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden beslutade den 24 maj 2011, 29, att begära medgivande av kommunstyrelsen att få ianspråkta det egna kapitalet för att täcka omställningskostnader för gymnasieutbildning. Redovisningen av den ekonomiska uppföljningen efter mars månad visade att nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse på tkr för Avvikelsen avser gymnasieutbildning, framför allt interkommunala kostnader. Av nämndens underskott kommer tkr att täckas genom avsatta medel inom kommunstyrelsens budget. Detta innebär att utbildningsnämndens faktiska budgetavvikelse är tkr. Inför varje läsår anpassas resurser efter antalet elever och det programutbud som skolan erbjuder. Först efter preliminärintagningen i mars kan nämnden besluta om definitivt programutbud och platsantal på Alströmergymnasiet. När elevantalet minskar medför det uppsägningar eller om möjligt omplaceringar av personal. Denna process medför omställningskostnader på grund av långa uppsägningstider. Nu begär utbildningsnämnden av kommunstyrelsen att få ta i anspråk det egna kapitalet för att täcka personalkostnader vid anpassning av programutbud. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 maj 2011 lämnat följande yttrande: Månadsuppföljningen per den sista april visar att utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse har förbättrats marginellt till tkr. Inkluderat avsatta medel i kommunstyrelsens budget blir nämndens faktiska budgetavvikelse tkr. Utbildningsnämnden har ett ingående eget kapital på tkr. Om nämnden medges använda detta har nämnden en negativ budgetavvikelse på tkr. Nämnden skall, enligt budget, prestera ett positivt resultat på 500 tkr för att hålla sin budget. Om målet nu är att prestera ett nollresultat, kan 500 tkr från budgetavvikelsen avräknas och kvar blir då 587 tkr att reducera. Kommunledningskontoret anser att nämndens begäran inte avser att öka verksamhetsvolymen utan följer styrmodellen om hur det egna kapitalet får användas. Kommunledningskontoret tillstyrker därför utbildningsnämndens begäran. Dock anser kommunledningskontoret att utbildningsnämnden måste intensifiera sitt arbete med att reducera återstående underskott och att det också visar sig i kommande uppföljningar att vidtagna åtgärder ger resultat.

28 Kommunstyrelsen Sida 26 KS 162, forts Dnr KS 078 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 141. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen medger att utbildningsnämnden får ianspråkta det egna kapitalet för att täcka omställningskostnader för gymnasieutbildning. Exp: UN, Klk-ek

29 Kommunstyrelsen Sida 27 KS 163 Dnr KS 077 Museiföreningen Anten Gräfsnäs Järnväg Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 april 2011, 29, att begära utökad budgetram för bidrag på 400 tkr från och med år Föreningen Anten Gräfsnäs Järnväg (AGJ) har hos kultur- och fritidsnämnden ansökt om projektbidrag för att kunna införskaffa en ny ångpanna till lok 31 från Västergötlands Göteborgs Järnvägar. Kostnaden för renoveringen har beräknats till tkr och AGJ söker bidrag även hos andra eventuella finansiärer. Syftet med arbetet är att bevara och öka attraktionskraften, föra vidare kunskapen om ångdrift till nya generationer samt bevara ångloket för framtiden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 maj 2011 lämnat följande yttrande: Ansökningar från AGJ har till och med år 2010 hanterats av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade dock den 15 december 2010, 215, i samband med senaste ansökan från föreningen, att framtida ansökningar skulle hanteras av kultur- och fritidsnämnden. Beslutet innebar inte någon ekonomisk förstärkning för kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontoret har i kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen fått förtydligat att bidraget till aktuell ångpanna gäller år Att nämnden söker aktuellt belopp även kommande år beror på att nämnden behöver en förstärkning till bidragen, bland annat för att AGJ är en kostnadskrävande förening. Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens begäran hänskjuts till budgetberedningen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 142. Yrkande Tore Hult (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad budgetram för bidrag på 400 tkr från och med år 2012 hänskjuts till budgetberedningen. Exp: Klk-budgber, KFN fk

30 Kommunstyrelsen Sida 28 KS 164 Dnr KS 078 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 2011, maj Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till månadsuppföljning per den 31 maj för kommunstyrelsen. Uppföljningen innehåller bokslutsprognos för ansvarsenheten samt kommentarer till prognostiserade avvikelser gentemot budget. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 juni 2011 bland annat redovisat följande: Ansvarsenheten bedrivs i sin helhet enligt planering. Prognos för helår innebär en budgetavvikelse på tkr. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 160. Kommunstyrelsens beslut: Månadsuppföljning 2011 per den 31 maj för kommunstyrelsens verksamhet godkänns.

31 Kommunstyrelsen Sida 29 KS 165 Dnr KS 078 Månadsuppföljning för Alingsås kommun, maj Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2008, 276, att kommunledningskontoret får i uppdrag att samla in och redovisa ekonomiska månadsrapporter från nämnderna. Vid negativa avvikelser skall nämnderna ange vilka åtgärder som planeras för att komma i balans. Kommunledningskontoret har sammanställt uppföljning per den 31 maj för kommunens samlade verksamhet. Uppföljningen innehåller bokslutsprognos per den 31 maj avseende drift och kommentarer till de åtgärder som respektive nämnd eventuellt vidtagit hittills och till ev. ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 143. Kommunstyrelsens beslut: Månadsuppföljning per den 31 maj 2011 för Alingsås kommun godkänns.

32 Kommunstyrelsen Sida 30 KS 166 Dnr KS 016 Uppföljning genomlysning av socialnämnden Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2010, 21, att socialnämnden senast i samband med bokslut/årsredovisning 2010 skall följa upp resultatet av genomförda åtgärder med anledning av genomlysningen och återrapportera dessa till kommunstyrelsen. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 22 november 2010, 284, att godkänna socialnämndens framtagna åtgärdsplan samt att lägga in ytterligare en återrapportering i slutet av Detta då flera av insatsområdena som åtgärdsplanen innefattade sträckte sig längre fram i tiden. Kommunstyrelsen bedömde dock att återrapporteringen i samband med bokslut/årsredovisning 2010 borde kvarstå då en rapportering av de insatsområden som skulle vara klara under 2010 kan ske jämte en kort beskrivning av det pågående arbetet med övriga insatsområden samt en redovisning av övriga förbättringar föranledda av rapporterna som inte finns upptagna som ett insatsområde. Socialnämnden har valt att återrapportera genomlysningen som ett avsnitt i sin årsredovisning 2010: Under året har budgetprocessen utvecklats vilket avspeglas i budgeten för år 2011, bland annat har fördelningen mellan nämndens avdelningar blivit mer rättvis. Förändringar avseende kodstrukturen har också underlättat arbetet med en mer verksamhetsinriktad budget jämfört med tidigare då den varit mer organisatoriskt fördelad. Det innebär att den ekonomiska rapporteringen till politiker kan göras tydligare. Utifrån den nya styrmodellen kommer arbetet med budgeten för år 2012 att utvecklas ytterliggare. Under år 2010 har ett datasystem upphandlats (avseende arbetsmarknadsverksamheten enligt förtydligande från förvaltningen) och en arbetsgrupp håller på att bygga upp rutiner, struktur och samordningen med berörda för att kunna införa systemet i det praktiska arbetet. När detta är klart kommer all personal att utbildas. Datasystemet beräknas vara infört under första kvartalet Under året har också en arbetsgrupp arbetat med att hitta förklaringar, orsaker och förbättringsmöjligheter avseende arbetet med personlig assistans LASS. Syftet är att kartlägga vilka kostnader som är påverkningsbara. Vad som framkommit är att förhöjd timersättning skall ansökas om i fler ärenden. Lokaler som ej är ändamålsenliga för att få ersättning av försäkringskassan nattetid skall avvecklas och omfånget av APT-tid per medarbetare granskas. Arbetet beräknas vara klart innan sommaren Flera förbättringsåtgärder har redan påbörjats parallellt med gruppens arbete. Även en översyn av hyressättningsmodellen pågår och beräknas vara klar under våren Hyressättningsmodellen bygger på att kommunen betalar faktisk hyra som överstiger kr/månaden. Vissa förändringar kan komma att bli utifrån den översynen redan under år 2011.

33 Kommunstyrelsen Sida 31 KS 166, forts Dnr KS 016 Ett beslut i socialnämnden har tagits om att resorna till och från daglig verksamhet skulle gå ut på upphandling för att utföras enligt de lagar som finns kring utförandet av regelbunden yrkesmässig trafik genomfördes upphandling i slutet av år Ett antal anbud inkom, men på grund av vissa oklarheter kommer dock en ny upphandling vara nödvändig. En diskussion inom förvaltningsledningen har inletts såväl som mellan berörda avdelningschefer avseende samverkan och organisation mellan de olika avdelningarna. Vad finns för samordningsvinster att göra, hur organiserar vi bäst socialförvaltningens resurser för att möta nuvarande och kommande behov på bästa sätt. I den genomlysning som gjorts av socialnämnden har nämnden även fått i uppdrag att följa upp betydelsen av öppna insatser. Detta har inneburit att det under hösten 2010 startades en arbetsgrupp i syfte att arbeta med gruppen unga missbrukare (16 25 år). Arbetsgruppen består av flera företrädare för nämnden samt AB Alingsåshem. Syftet med arbetet är att skapa förutsättningar för att utforma insatser som möjliggör för den enskilde att få stöd och behandling inom ramen för öppna insatser och i hemkommunen. Arbetsgruppen fokuserar på individuellt utformade insatser i samverkan. Pilotprojekt har påbörjats och kommer att följas upp av arbetsgruppen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 juni 2011 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret godkänner socialnämndens första avrapportering. Arbetet pågår med samtliga de nio insatsområden som socialnämnden tidigare identifierat. Kommunledningskontoret ser framemot slutrapportering i slutet av 2011, enligt tidigare beslut. Kommunledningskontoret önskar då också en avrapportering av övriga områden som genomlysningen berört där förbättringspotential finns som socialnämnden inte sorterat in under sina nio insatsområden samt gällande jämförelserapporten avseende LSS som ingick som en del i det material socialnämnden fått till sig. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 144. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens avrapportering och lägger den till handlingarna.

34 Kommunstyrelsen Sida 32 KS 167 Dnr KS 272 Nytt hyreskontrakt för barn- och ungdomsnämndens förvaltningskontor - Kungsgatan Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 30 mars 2011 att godkänna hyreskontrakt för barn- och ungdoms förvaltningskontor, Kungsgatan, med löptiden den 1 mars 2011 till den 31 december Hyreskontrakt med en löptid mellan 2 och 10 år ska även godkännas av kommunstyrelsen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juni 2011 lämnat följande yttrande: Förvaltningslokaler för barn och ungdoms förvaltning har flyttat från tidigare lokaler på Kristineholmsvägen till nya lokaler på Kungsgatan. Lokalernas placering väntas öka tillgängligheten för allmänheten och samarbetet med andra kommunala förvaltningar underlättas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 145. Kommunstyrelsens beslut: Barn- och ungdomsnämnden medges teckna hyreskontrakt med Fabs AB för förvaltningskontor, Kungsgatan med löptiden den 1 mars 2011 till den 31 december Exp: BUN, Klk-lokals

35 Kommunstyrelsen Sida 33 KS 168 Dnr KS 720 Blockförhyrningsavtal för Kaptenens äldreboende Ärendebeskrivning Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade den 26 april 2011 att godkänna blockförhyrning av Kaptenens äldreboende, med löptid till och med den 1 oktober Hyreskontrakt med löptid mellan 2 och 10 år ska även godkännas av kommunstyrelsen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juni 2011 lämnat följande yttrande: Vård- och äldreomsorgens förvaltning vill införliva de 24 lägenheter som ingår i Kaptenens äldreboende i förvaltningens hyressättningsmodell. Villkoren för att Brf Kaptenen ska övergå till en sådan ordning är att vård- och äldreomsorgsnämnden blockförhyr dessa 24 lägenheter. De boende i gruppbostaden kommer då att hyra av vård- och äldreomsorgens förvaltning genom andrahandsupplåtelse. Kostnaden om mnkr motsvarar den kostnad som föreningen idag får in i form att hyresintäkter från hyresgästerna. Avtalsperioden föreslås löpa till och med den 1 oktober 2016 med en uppsägningstid på 24 månader. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 146. Kommunstyrelsens beslut: Vård- och äldreomsorgsnämnden medges att teckna blockförhyrningsavtal med Brf Kaptenen, med löptid till och med den 1 oktober Exp: VÄN, Klk-lokals

36 Kommunstyrelsen Sida 34 KS 169 Dnr KS 726 Fråga från Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor KRF angående ändring av tidsgräns för färdtjänsten Ärendebeskrivning Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor (KRF) har i protokoll från möte den 8 juni 2011 ställt följande fråga till kommunstyrelsen: I vanliga kollektivtrafiken kan man åka tillbaka för samma taxa inom två timmar men inom färdtjänsten har man bara en timma på sig. KRF tycker att det är rimligt att samma tidsgräns alltså två timmar skall gälla för färdtjänsten. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juli 2011 lämnat följande yttrande: Färdtjänst (anropsstyrd trafik) är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken och skall bidra till att funktionshindrade personer ges samma förutsättningar som övriga kollektiv- trafikresenärer och skall i huvudsak behandlas som en trafikpolitisk fråga som kompletterande kollektivtransport. Genom ökad tillgänglighet i den ordinarie kollektivtrafiken skall möjlighet till normalisering förstärkas och behovet av särlösningar minska. En avstämning har skett med handläggare vid vård och äldreomsorgsnämnden angående regler för färdtjänst i förhållande till den ställda frågan. Ur regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst i Alingsås kommun kan följande nämnas: Färdtjänstresan skall gå från en adress till en annan adress utan uppehåll. Resan får inte beställas med så kallad via-adresser. Någon rätt till returresa finns inte i de regler och tillämpningsföreskrifter som gäller i Alingsås kommun. Vid kontroll med beställningscentralen för färdtjänst bekräftas att den som först vill göra en resa för att därefter göra en returresa inom en timme får göra två beställningar och betala två avgifter. Den 7 februari 2011, 43, besvarade kommunstyrelsen följande fråga från KRF: "Kollektivtrafiken kostar 25 kronor och åker man hem inom två timmar kostar det inte mer. Varför skall det kosta 76 kronor fram och tillbaka för en person med funktionsnedsättning. Varför skall det vara dyrare för en person med funktionsnedsättning. Det borde vara samma taxa."

37 Kommunstyrelsen Sida 35 KS 169, forts Dnr KS 726 Kommunstyrelsen antog kommunledningskontorets skrivning som svar på denna fråga. Där skrevs bland annat: Varken den högre graden av allmän finansiering eller den högre avgiften för den resande vid resa med färdtjänst jämfört med kollektivtrafik utgör något otillåtet avsteg från den kommunala likställighetsprincipen eller andra regler för kommunal verksamhet. Det kan vara rimligt att en typ av resa med högre grad av service och högre produktionskostnader också i någon mån kostar mer för den resande. En taxa som kopplar egenavgiften för färdtjänst till kostnaden för resa med kollektivtrafik har antagits av Alingsås kommun. Den gällande taxan håller skillnaden i kostnad för den resande på en rimlig nivå. Skillnaden mellan färdtjänst och vanlig kollektivtrafik i regler för återresa följer av att färdtjänst är en särskild anropad form av kollektivtrafik. Att införa regler om gratis återresa skulle öka likheterna med vanlig kollektivtrafik och öka graden av subvention. Färdtjänstresor anropas, utförs och betalas var och en för sig. Med hänvisning till tidigare svar görs bedömningen att det kan vara rimligt att en typ av resa med högre grad av service och högre produktionskostnader också i någon mån kostar mer för den resande. Den gällande taxan håller skillnaden i kostnad för den resande på en rimlig nivå. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 148. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivning som svar till Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor. Exp: KRF

38 Kommunstyrelsen Sida 36 KS 170 Dnr KS 240 Nybyggnad av meterologisk mast, Rödene 7:1 samt Vänga 4:5, remiss Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret har skickat ansökan om tidsbegränsat bygglov för vindmätningsmast på fastigheten Rödene 7:1 samt på Vänga 4:5 på remiss till kommunstyrelsen. Dessa är på en bifogad karta markerade som mast C respektive mast D. Masterna har en totalhöjd på 81,5 meter och den yttre staglinans radie är 50 meter från själva masten. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juli 2011 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har inget att erinra mot tidbegränsat bygglov för vindmätningsmaster på fastigheterna Rödene 7:1 och Vänga 4:5 placerade enligt bifogad karta. De två vindmätningsmasterna önskas enligt ansökan placeras inom ett område som i tillägg till översiktsplanen om Vindbruk, den så kallade vindbruksplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 15 juni, 95, pekas ut som lämpligt för gruppstationer för vindkraft. Vindmätningsmasterna är placerade utanför strandskyddat område. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 150. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen har inget att erinra mot tidsbegränsat bygglov för vindmätningsmaster på fastigheterna Rödene 7:1 samt Vänga 4:5. Exp: SBN

39 Kommunstyrelsen Sida 37 KS 171 Dnr KS 370 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft, Wallenstam Vindkraft Lärkeskogen AB Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har skickat ansökan om tillstånd för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Vekaryd 1:1 och Björkenäs 1:1 till kommunen för yttrande. Sökande är Wallenstam Vindkraft Lärkeskogen AB. Kommunen uppmanas tillstyrka eller avstyrka ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4. Den 1 augusti 2009 trädde nya bestämmelser om prövning av vindkraft i kraft. De nya bestämmelserna innebär bland annat att tillstånd för en anläggning för vindkraft endast får ges om den kommun där den avses uppföras har tillstyrkt det. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 29 september 2010, 155, beslutar kommunstyrelsen om tillstyrkande inom ramen för gällande översiktsplan av ansökan om vindkraftanläggning som prövas enligt miljöbalken. Kommunfullmäktige antog den 16 juni 2011, 95, ett tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP95, avseende vindbruk. Ansökan gäller en gruppstation med högst 12 vindkraftverk, lokaliserade till Rödeneplatån, Lärkeskogen, cirka 2,7-3 km nordväst om Alingsås, norr om väg 180. Navhöjden på verken kommer att vara maximalt 140 meter och totalhöjden kommer att vara maximalt 186 meter. Den sökande anger att gällande gränsvärde för buller, 40 db(a), kommer att hållas för samtliga bostäder. Vindkraftverken kommer enligt ansökan att vid behov förses med skuggdetektor så att gällande värden för skuggor kan klaras. Rörlig skugga vid bostäder får ej överstiga åtta timmar per kalenderår. Vindkraftverken blir väl synliga från framförallt många av Mjörns strandområden och Antens västra strandområden. De blir även väl synliga från Nolhagaviken och högt belägna delar av staden med utblickar över Rödeneplatån. Vindmätningar i området visar att medelvinden uppgår till 7,3 till 7,9 m/s beroende på navhöjd. Förutom anläggande av vindkraftverk och fundament kommer verksamheten även att medföra anläggande av vägar, tillfälliga och permanenta uppställningsplatser för material/avfall, uppförande av transformatorstation/er i parken och ledningsdragning. I anslutning till respektive vindkraftverk anläggs en uppställningsplats och ett arbetsområde. Befintliga vägar avses användas i så stor utsträckning som möjligt. Dessa kommer vid behov att förstärkas och breddas.

40 Kommunstyrelsen Sida 38 KS 171, forts Dnr KS 370 Sökande kommer att verka för att elkabeldragningar huvudsakligen sker i marken längs vägarna. Förutsättningarna för anslutningen kommer att utredas i separat koncessionsärende. Verksamheten enligt tillståndet ska ha påbörjats inom fem år efter lagakraftvunnet tillstånd. Vindkraftverken beräknas vara i drift i cirka 25 år. Vindkraftverken kan därefter monteras ner om detta bedöms vara den miljömässigt lämpligaste åtgärden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juli 2011 lämnat följande yttrande: Ansökan om gruppstation för vindkraftverk tillstyrks till övervägande del. Av de tolv verken som redovisas i ett förslag till layout (layout 1) tillstyrks tio verk. Det redovisade etableringsområdet sträcker sig långt österut, mot staden. Uppförande av vindkraftverk tillstyrks inte inom den ostligaste delen av det redovisade etableringsområdet, närmast Alingsås. I de förslag till layout av vindkraftparken som redovisas i ansökan finns dock inget vindkraftverk föreslaget inom detta område. Etableringsområdet sträcker sig även nära inpå Åsjön och Anten. Inte heller inom dessa delar tillstyrks etablering av vindkraftverk. Av de tolv vindkraftverken som visas i layout 1 finns fem utanför det område där gruppstationer för vindkraftverk kan prövas enligt översiktsplanen. Ett av verken finns precis utanför föreslaget område, ett verk finns mindre än 300 meter utanför och tre verk finns mellan 300 och 500 meter utanför föreslaget område för vindkraft. Översiktsplanens avgränsningar är dock inte exakta utan får tolkas utifrån mer detaljerade studier i förekommande fall. Motivet till avgränsningen av föreslaget område för gruppstationer för vindkraftverk mot Anten, Mjörn och Alingsås stad är värdefull landskapsbild och påverkan på område närmast staden. Den sökande har i fotomontage illustrerat den visuella påverkan av den föreslagna layouten. Kommunledningskontoret bedömer att verk 1 (cirka 400 meter utanför föreslaget område i översiktsplanen) och verk 12 (cirka 500 meter utanför föreslaget område i översiktsplanen) i layout 1 inte bör tillstyrkas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 151. Yrkande Tore Hult (S) yrkar på följande förslag till beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker i princip sökandens förslag men uppmanar länsstyrelsen att ytterligare särskilt pröva verk nr 1 och 12.

41 Kommunstyrelsen Sida 39 KS 171, forts Dnr KS 370 Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till Tore Hults yrkande. Staffan Albinsson (C), Per Palm (FP) och Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Tore Hults m fl ändringsyrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontorets yttrande antas som yttrande över tillståndsansökan om uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Lärkeskogen, på fastigheterna Vekaryd 1:1 och Björkenäs 1:1 i Alingsås kommun. Exp: Lst

42 Kommunstyrelsen Sida 40 KS 172 Dnr KS 055 Bostadsprogram Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen upprättar varje år ett Bostadsprogram, där huvuddragen i kommunens bostadsplanerings läggs fast. Planeringen är rullande, vilket innebär att man varje år gör en översyn av bostadsbyggnadsläget. Årets Bostadsprogram sträcker sig över åren Programmet anger prioriteringar inom bostadsplaneringen och beskriver planerade bostadsprojekt. De planerade bostadsprojekten redovisas stadsdelsvis eller kommundelsvis för perioderna och Totalt planeras cirka 690 bostäder under perioden och cirka 555 bostäder under perioden Detta innebär i genomsnitt runt 200 bostäder per år. Hur byggnationen av bostäder blir hänger dock samman med tillväxten i ekonomin och situationen på bostadsmarknaden och bedömningen är därför till viss del osäker. Fördelningen av småhus och flerbostadshus över treårsperioden är jämn. Fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter bland lägenheterna i flerbostadshus är mer osäker, men under kommande tre år bedöms byggnation av 325 bostäder påbörjas i flerbostadshus. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 152. Kommunstyrelsens beslut: Bostadsprogram antas. Anteckning Janine Alm Ericson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Miljöpartiet vill uppmana till stor försiktighet när man beslutar om bebyggelse på odlingsbar mark. Detta på grund av att allt fler rapporter tyder på att närproducerade livsmedel kommer att få en ökad betydelse för livsmedelssäkerhet i takt med att oljan tar slut i världen, då behöver Alingsås kommun ha odlingsbar mark kvar. Exp: SBN, TN

43 Kommunstyrelsen Sida 41 KS 173 Dnr KS 211 Planbeställning Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till planbeställning för perioden Planbeställningen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 22 juni 2011, 92. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver den tidigare detaljplanebeställningen våren 2011 hösten 2013 samt antar förslag till Planbeställning Planbeställningen har anpassats efter den nya plan- och bygglagen som började gälla den 2 maj Enligt den ska kommunen lämna planbesked inom fyra månader från det att ansökan om planuppdrag har inkommit till kommunen. Det innebär att en planbeställning tas upp för beslut fyra gånger per år. En gång per år ska planbeställningen antas av kommunstyrelsen och de övriga gångerna av samhällsbyggnadsnämnden. Beställningen rymmer 56 planuppdrag både inom detaljplanering och översiktsplanering. Dessa är fördelade i tre prioriteringsgrupper. För att hanteringen med de äldre planuppdragen och de nya planuppdrag som kommit in efter den 2 maj 2011 ska kunna hanteras utifrån samma utgångspunkter vad gäller plan- och bygglag och regler för strandskydd i Miljöbalken föreslår samhällsbyggnadsnämnden även att den tidigare detaljplanebeställningen våren 2011-hösten 2013 upphävs. I arbetet med framtagande av planbeställning har kommunledningskontoret, tekniska kontoret och miljöskyddskontoret medverkat. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juli 2011 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker förslag till Planbeställning och föreslår att Detaljplanebeställningen våren hösten 2013 upphävs. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 153. Kommunstyrelsens beslut: 1. Planbeställning antas. 2. Detaljplanebeställning våren hösten 2013 upphävs.

44 Kommunstyrelsen Sida 42 KS 173, forts Dnr KS 211 Anteckning Janine Alm Ericson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Miljöpartiet vill uppmana till stor försiktighet när man beslutar om bebyggelse på odlingsbar mark. Detta på grund av att allt fler rapporter tyder på att närproducerade livsmedel kommer att få en ökad betydelse för livsmedelssäkerhet i takt med att oljan tar slut i världen, då behöver Alingsås kommun ha odlingsbar mark kvar. Exp: SBN, TN fk

45 Kommunstyrelsen Sida 43 KS 174 Dnr KS 054 Väg E20 delen Alingsås Vårgårda, objektnr Ärendebeskrivning Trafikverket har skickat utredning för väg E20, Alingsås Vårgårda, etappen Kristineholm Bälinge, på remiss till kommunen inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. Svar önskas senast den 17 juni Kommunen har fått förlängd svarstid till den 16 augusti. Trafikverket har 2009 beslutat att gå vidare i planeringsprocessen av E20 Alingsås Vårgårda genom att upprätta en arbetsplan för delen Alingsås-Vårgårda enligt Skogskorridoren där utbyggnaden föreslås ske via Gisslatorp. på delen Kristineholm-Bälinge föreslå att vägen blir 21,5 meter bred motorväg. I övrigt blir den trafiktekniska standarden troligen 18,5 meter. Referenshastigheten för 18,5 meters bredd är 110 km/h. trafikplatser föreslås i Bälinge, Hjultorp, Degrabo och Lund. nuvarande E20 nyttjas som väg för lokaltrafik, långsamtgående fordon och oskyddade trafikanter. Vald vägsträckning för E20 Alingsås Vårgårda ska genomgå tillåtlighetsprövning. I ett första skede avser Trafikverkets att begära tillåtlighetsprövning av delsträckan Kristineholm-Bälinge. Anledningen till att det är möjligt att starta byggandet av delsträckan Kristineholm-Bälinge tidigare än resterande del av sträckan är att Alingsås kommun ämnar medfinansiera delen Kristineholm-Bälinge, inklusive trafikplatsen Bälinge, och att Västra Götalandsregionen förskotterar resterande belopp. Trafikverket anger att tillåtlighet för resterande del kommer att begäras när finansiering av resterande del av vägprojektet är klarlagd. Väg E20 Alingsås Vårgårda finns med i den nationella transportinfrastrukturplanen med planerad byggstart Etappen Kristineholm Bälinge är cirka 2,7 kilometer lång och skyltad hastighet blir 110 km/h. Vägen föreslås byggas med två körfält i vardera riktningen och med en mittremsa med räcke. Parallellt med och norr om motorvägen kommer en lokalväg byggas ut i förlängningen av kommunal gata. Lokalvägen blir en del av projektet och en förutsättning för långsamtgående fordon när den befintliga vägen blir motorväg. Trafikplatsen Bälinge blir förberedd för en framtida omläggning av E 20 enligt skogskorridor alternativ Gisslatorp. Byggandet av trafikplatser förutsätter dock inte att så kommer att ske. Trafikverket påpekar att de temporära anslutningarna till befintlig E 20 mycket väl kan fungera under överskådlig tid om en ytterligare utbyggnad skulle bli fördröjd eller inte alls komma tillstånd.

46 Kommunstyrelsen Sida 44 KS 174, forts Dnr KS 054 Miljöskyddsnämnden har yttrat sig i ärendet den 3 maj 2011, 32, i egenskap av tillsynsmyndighet. De bedömer att aktuell delsträcka är förenlig med miljöbalkens bestämmelser. De anser dock att regeringen bör besluta om följande villkor i sitt tillåtlighetsbeslut, i korthet: Åtgärder för att det biologiska livet i berörda vattendrag inte påverkas negativt Att upphandling genomförs så att skyddsåtgärder blir bindande även för berörda entreprenörer. Att dagvatten från vägområdet omhändertas och behandlas på ett sådant sätt att näraliggande mark och vattendrag inte skadas samt att utsläpp från olycka med farligt gods fördröjs. Att kompensationsåtgärder för utsläpp av växthusgaser redovisas. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juli 2011 lämnat följande yttrande: Trafikverkets förslag om tillåtlighetsprövning av etappen Kristineholm Bälinge tillstyrks. Kommunen har tidigare beslutat om medfinansering av etappen och har påpekat att det är angeläget att arbetsplan i första hand påbörjas för den nu aktuella etappen. Etappen Kristineholm Bälinge är viktig för anslutningen av Norra länken och möjligheterna till utveckling av verksamhetsområden i attraktiva lägen i regionen. Den valda vägkorridoren, skogskorridor alternativ Gisslatorp, är den vägkorridor som har förordats av kommunen då den ger bäst förutsättningar för en rationell markanvändning. Kommunen har även en överenskommelse med Trafikverket om framtagande av förstudie för Norra Länken, Alingsås, en förbindelse mellan väg E 20 och väg Överenskommelsen innebär att kommunen har finansierat förstudien. Motiven till detta är att Norra länken kan avlasta tung trafik från stadens centrala delar och skapa tillgänglighet till planerade verksamhetsområden. Norra länken kan utgöra en framtida del av väg 42. Av de konsekvenser som beskrivs i vägutredningen för E20 sträckan Alingsås- Vårgårda kan klimatmålen särskilt lyftas fram. Projektet bidrar inte till att klimatmålen uppfylls då koldioxidutsläppen ökar i samliga alternativ. Av de studerade nybyggnadsalternativen är dock ökningen minst vid utbyggnad i Skogskorridoren via Gisslatorp. Kommunledningskontoret delar miljöskyddsnämndens bedömning att etappen Kristineholm - Bälinge är förenlig med miljöbalkens bestämmelser. Kommunledningskontoret anser även att de villkor som miljöskyddsnämnden föreslår bör ställas i tillåtlighetsbeslutet.

47 Kommunstyrelsen Sida 45 KS 174, forts Dnr KS 054 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 154. Kommunstyrelsens beslut: 1. Trafikverkets förslag om etappen Kristineholm Bälinge tillstyrks. 2. Etappen Kristineholm - Bälinge anses vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser. 3. Villkor om följande aspekter bör ställas i tillåtlighetsbeslutet: Åtgärder för att det biologiska livet i berörda vattendrag inte påverkas negativt. Att upphandling genomförs så att skyddsåtgärder blir bindande även för berörda entreprenörer. Att dagvatten från vägområdet omhändertas och behandlas på ett sådant sätt att näraliggande mark och vattendrag inte skadas samt att utsläpp från olycka med farligt gods fördröjs. Att kompensationsåtgärder för utsläpp av växthusgaser redovisas. Anteckning Janine Alm Ericson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Miljöpartiet vidhåller sin tidigare ståndpunkt att utbyggnaden av E20 bör vara som så kallad 2 + 1väg för att snarast möjligt få en trafiksäker lösning. Vi anser inte heller att kommunen ska medfinansiera vägprojekt. Exp: Trafikverket

48 Kommunstyrelsen Sida 46 KS 175 Dnr KS 332 Förstudie E20 delen Tollered - Ingared Ärendebeskrivning Trafikverket önskar få synpunkter om Förstudie av E20 delen Tollered Ingared. Projektet syftar till att uppgradera den 4 kilometer långa sträckan till motorvägsstandard med dimensionerande hastighet 90 km/timme. Dessutom ska säkra förbindelser skapas för gående, cyklister och långsamtgående trafik. Denna delsträcka utgör idag det enda undantaget för en motorvägsstandard på E20 sträckan Alingsås Göteborg. En arbetsplan upprättades år 2006 för utbyggnad av E20 till motorvägsstandard, men när arbetsplanen fastställdes undantogs delen Tollered Alingsås på grund av att den ej kunde finansieras inom dåvarande investeringsplan. Delsträckan beräknades enligt dåvarande förslag i arbetsplanen kosta cirka 160 miljoner. Trafikverket har nu tagit fram ett förslag med enklare åtgärder där bland annat befintliga vägar föreslås användas som lokalväg i högre utsträckning (exempelvis Snipåsvägen och Kärrdalsvägen). Dessutom föreslås att av- och påfartsramperna vid Kärrbogärde tas bort och att en trafikplats anläggs vid Ormås/Tolleredskog. Nya busshållplatser föreslås vid denna trafikplats. En ny gångoch cykelväg föreslås därutöver väster om E20 mellan Kärrbogärde/Ingared och- Tolleredskog. Anläggningskostnaderna har beräknats till cirka 90 miljoner kronor. Projektet är finansierat i den nationella planen för perioden Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 15 juli 2011 lämnat följande yttrande: Det är positivt att Trafikverket har tagit fram en förstudie med ett nytt förslag till hur den aktuella delsträckan kan uppgraderas till motorvägsstandard och trafiksäkerheten förbättras. Det är angeläget att åtgärder genomförs så att hela sträckan av E20 mellan Alingsås och Göteborg får motorvägsstandard. Överlag bedöms de föreslagna åtgärderna vara rimliga och väl avvägda. Kommunen har påbörjat, eller planerar att påbörja inom den närmaste femårsperioden ( ), detaljplanearbete för bostäder och verksamheter i Ingared och i Kärrbogärde-Hemsjö. Planarbetena omfattar omkring bostäder. Dessa planer berör delvis den norra delen av området för förstudien. Vid Ingared Kärrbogärde omfattas även en del av det utpekade området för förstudien av en gällande detaljplan. Därutöver finns inga detaljplaner inom området för förstudien.

49 Kommunstyrelsen Sida 47 KS 175, forts Dnr KS 332 Kommunledningskontoret vill särskilt peka på följande aspekter och frågeställningar inför fortsatt planering och genomförande av projektet: Det är positivt att en gång- och cykelförbindelse skapas via lokalvägar och separata gång- och cykelvägar mellan Ingared/Kärrbogärde och Tollered. Den föreslagna gång- och cykelvägen mellan Kärrbogärde och Tolleredsskog/Ormås bör vara asfalterad för att ge så god framkomlighet som möjligt. Gång- och cykelvägen ansluter till den planerade trafikplatsen vid Ormås/Tolleredskog. Busshållplatser föreslås både på västra och östra sidan av E20 vid trafikplatsen. Dessa kommer att nyttjas av bland annat skolbarn. Det är därför särskilt viktigt att det finns en separerad gång- och cykelväg utmed vägporten under E20, mellan busshållplatserna. Hållplatser bör även finnas utmed lokalvägen vid Kärrbogärde, söder om Ingared, då tanken är att ingen busstrafik ska gå på E20. I förslaget saknas tillfart till den pumpstation som finns vid Sandudden. En tillfart är nödvändig för skötsel av pumpstationen för avloppsledningen mellan Ingared och Floda. Det är även viktigt att särskilda åtgärder vidtas för att minimera påverkan från dagvatten från vägområdet på näraliggande mark och vattendrag. Hantering av miljörisker vid utsläpp av bränslen och gods vid eventuella olyckor behöver behandlas i det fortsatta arbetet. Särskilt känsligt är området kring Kärrbogärdebäcken. Bullersituationen för bostäder är viktig att belysa och behandla även i det fortsatta arbetet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 155. Kommunstyrelsens beslut: Kommunledningskontorets yttrande antas som yttrande till Trafikverket om Förstudie E20 delen Tollered Ingared. Exp: Trafikverket

50 Kommunstyrelsen Sida 48 KS 176 Dnr KS 724 Uppföljning av hemtjänsten och särskilda boenden i nätverket LUFSA Ärendebeskrivning Alingsås ingick under två år ( ) i det nationella jämförelseprojektet som drevs av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser. Under de två åren ingick Alingsås i nätverket LUFSA och fyra jämförande rapporter togs fram: Äldreomsorgen, våren 2009 Handikappomsorgen, hösten 2009 Grundskolan, våren 2010 Individ- och familjeomsorgen, hösten 2010 Efter projekttidens avslut bestämde de deltagande kommunerna i nätverket att på egen hand fortsätta samarbetet genom att återigen genomföra samma mätningar. På så sätt erhålls en jämförelse med varandra men också en jämförelse inom den egna kommunen kring utvecklingen under de två år som gått. Därigenom kan kommunen utvärdera det förbättringsarbete som skett, med anledning av rapporten eller på grund av övriga faktorer. I föreliggande rapport mäts samma mått som vid mätningen våren 2009, hemtjänst och särskilda boenden inom äldreomsorgen. Dessutom har nätverket lagt till en jämförelse kring kostnader för lokaler och kost. Två kommuner i nätverket har av olika anledningar inte haft möjlighet att medverka i denna uppföljande rapport. Jämförelsen omfattar därför förutom Alingsås kommunerna Falköping, Lidköping och Lilla Edet. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 juni 2011 lämnat följande yttrande: Kommunerna i LUFSA har förbättrat sig sedan mätningen våren Både inom hemtjänsten (med 2 kvalitetspoäng) men framförallt inom särskilda boenden (med 6,5 kvalitetspoäng). Alingsås har förbättrat sig i de allra flesta måtten. Fortfarande ligger vi i ett mittsegment i många mått bland de jämförda kommunerna. I kvalitetspoängen för hemtjänstens utbud och innehåll har Alingsås förbättrat sig med 2 kvalitetspoäng. I det Nöjd-Kund-Index (NKI) som socialstyrelsen mätt avseende hemtjänsten har vi förbättras oss från ett index på 72 år 2008 till ett index på 78 år 2010 (rikssnitt 75).

51 Kommunstyrelsen Sida 49 KS 176, forts Dnr KS 724 I hemtjänstens personalkontinuitet (antal olika personal som en hemtjänsttagare med dagliga insatser möter under en två veckors period) har vi förbättrat oss från ett genomsnittligt antal på 12 personer, intervall mellan 4-26 personer, år 2009, till ett genomsnittligt antal på 11 personer, intervall mellan 5-18 personer, år Detta är nätverkets lägsta. Alingsås redovisar näst lägst kostnader per vårdtagare inom hemtjänsten (2009 års kostnader). Inom särskilda boenden har Alingsås förbättrat sig med 6 kvalitetspoäng. I det Nöjd-Kund-Index (NKI) som socialstyrelsen mätt avseende särskilda boenden ligger vi kvar på samma index som 2008, 72 vilket motsvarar rikssnittet men är det lägsta inom nätverket. Alingsås redovisar högst kostnader per vårdtagare inom särskiltboende (2009 års kostnader). Alingsås är också den kommun som har högst personalbemanning. I de nya jämförelserna som finns med i rapporten kring kostnader för lokaler och kost är Alingsås den kommun som efter Lilla Edet är dyrast. I den undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting genomfört av kommunens webbsidor gällande om svar inom 2 minuter återfinns kring ett antal frågor kopplade till äldreomsorgen ligger Alingsås bäst till. Svar återfinns på 89 % av frågorna. Detta är en förbättring med 11 procentenheter jämfört med föregående mätning. Det är roligt att se att arbetet i jämförelsprojektet givit resultat och att vård- och äldreomsorgsnämnden använt jämförelsen som en del i sitt förbättringsarbete, vilket lett till ökad kvalitet för brukarna. Kommunledningskontoret föreslår att uppföljningsrapporten godkänns och översänds till vård- och äldreomsorgsnämnden som ett underlag för nämndens fortsatta kvalitetsarbete. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 augusti 2011, 159. Kommunstyrelsens beslut: Rapporten godkänns och översänds till vård- och äldreomsorgsnämnden att användas i det interna förbättringsarbetet. Exp: VÄN

52 Kommunstyrelsen Sida 50 KS 177 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 11:29 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 11:33 Vägledande dom om avvägningen arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen. Sveriges Kommuner och Landsting Sammanträdesplan 2012 för Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sveriges Kommuner och Landsting Förbundsavgift år 2012 till Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Lansting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting Rekommendation att anta Strategi för esamhället. Dnr Personalavdelningen Redovisning av nya anställningar, varsel och uppsägningar vid samtliga förvaltningar, maj månad. Dnr Personalavdelningen Redovisning av nya anställningar, varsel och uppsägningar vid samtliga förvaltningar, juni månad. Dnr Västra Götalandsregionen Utdrag ur, 123, protokoll från den 14 juni 2011, Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret Dnr Justitieombudsmannen Kritik mot kommunstyrelsen i Alingsås för handläggningen av en begäran om handlingsutlämnande. Dnr Västtrafik Verksamhetsplan Dnr Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Utdrag ur, 18, protokoll från den 10 juni 2011, Säkerhetssamordning ny uppgift för räddningstjänstförbundet.

53 Kommunstyrelsen Sida 51 KS 177, forts Meddelanden, forts Dnr Gräfsnäs parken (ideell förening) Ansökan om att utmana Alingsås kommun, drift och skötsel av avfallshantering i Gräfsnäsparken. Dnr Säkerhetssamordnaren Skrivelse gällande styr-el. Dnr Kommunalförbundet GR Utdrag ur, 22, protokoll från den 8 juni 2011, Förslag till verksamhetsinriktning och budget för GR år Dnr Kommunalförbundet GR Utdrag ur, 23, protokoll från den 8 juni 2011, Avtal om genomförande av block 1 i Västsvenska paketet. Dnr Kommunalförbundet GR Utdrag ur, 28, protokoll från den 8 juni 2011, Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträde Dnr Kommunalförbundet GR Utdrag ur, 29, protokoll från den 8 juni 2011, Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträde under år Kommunalförbundet GR Utdrag ur, 21, protokoll från den 8 juni 2011, Förslag till årsredovisning för GR avseende år Västra Götalandsregionen Fakta & Analys 2011:1, Befolkningsprognos Västra Götaland Västra Götalandsregionen Sammanträdestider för regionfullmäktige. Västra Götalandsregionen, regionutveckling Remiss av Trafikverkets och Västtrafiks förslag till åtgärdsplaner för stråk 1, 3, 4 och 5. Skolinspektionen Uppföljning av regelbunden tillsyn i Alingsås kommun. Länsstyrelsen i Västra Götaland Förutsättningar för föräldrastöd, dokumentation från konferens i Göteborg den 18 maj Miljöaktuellt, pressmeddelande Lund bästa hållbarhetskommun Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening (KFi) från årsmöte den 16 maj AB Alingsåshem från den 24 maj Fabs AB från den 26 maj 2011.

54 Kommunstyrelsen Sida 52 KS 177, forts Meddelanden, forts Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund från den 10 juni 2011.

55 Kommunstyrelsen Sida 53 KS 178 Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan är en redovisning av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning, vilken innebär att viss beslutanderätt överlåts till ordförande, vice ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott och enskilda kommunala tjänstemän. Dnr Personalchefen Tecknande av ramavtal personalförmån, trimkort. Dnr Säkerhetssamordnaren Ansökan om antagning till allmänna hemvärnet, tillstyrks. Dnr Personalchefen Anställning av samhällsbyggnadschef, tidsbegränsad anställning heltid från och med den 8 augusti 2011 till och med den 30 november Dnr Personalchefen Lokalt kollektivavtal enligt MBL 10, avtal med Kommunal samt Vårdförbundet. Dnr Kanslichefen Gallring i kommunarkivet, bilagor till elevakter. Dnr Löneadministratör Beslut 1/11 84/11 Tjänstepension, ålderslivränta m m. Dnr Administrative chefen Tillsvidareanställning, systemtekniker vid IT-enheten, heltid från och med den 1 juli Dnr Ekonomichefen Placering av likvida medel, den 11 maj den 1 september Dnr Ekonomichefen Långristig utlåning till koncernbolagen. Dnr Upphandlingschefen Tecknande av ramavtal gällande blommor och tillbehör. Dnr Upphandlingschefen Tecknande av ramavtal gällande revisionstjänster. Dnr Upphandlingschefen Tecknande av ramavtal gällande skolmaterial inklusive lek, spel och pyssel.

56 Kommunstyrelsen Sida 54 KS 178, forts Anmälan av delegeringsbeslut, forts Dnr Personalchefen Löneöversyn 2011, löneplacering för oorganiserade medarbetare från och med den 1 april Dnr Upphandligschefen Tecknande av ramavtal avseende flytt- och transporttjänster för samtliga förvaltningar.

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMQJNO= = =RMJSN=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMQJNO= = =RMJSN= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMQJNO= = =RMJSN= Socialnämndens sammanträde Ansökan om serveringstillstånd Alingsås Golfrestaurang 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Parkliden i Sollebrunn 4 Familjerelaterat

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20. Mötets öppnande och presentationsrunda 21. Föregående protokoll och val av justeringsman 22. Hälsonavet nytt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Sid Justering... 2 140 Information om pågående fastighetsprojekt... 3 141 Rapport

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer