Verksamhetsplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2012 Bakgrund Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva museiverksamhet utan har i stället tilldelat SMM och SFHM 30 miljoner kronor årligen till bevarande av det svenska försvarets kulturarv. Kopplat till satsningen finns ett antal utpekade museer däribland Vaxholms Fästnings Museum. På uppdrag av SMM genomförde Nolmark Development AB (Node) 2008 en utredning av befintlig organisation, finansiering och verksamhet vid Vaxholms Fästnings Museum, med syfte att ta fram förslag till huvudmannaskap, samverkansformer och möjliga utvecklingsvägar. Utredningsarbetet visade på att ingen enskild aktör var villig att ta över huvudmannaskapet för museet trots att staten bidrar ekonomiskt för att säkerställa driften. Förslaget var då att samla en grupp av intressenter villiga att driva verksamheten vidare i bolagsform. Museets vänförening och Strömma Kanalbolag, som sedan tidigare bedriver annan verksamhet vid Kastellet, var till en början de enda aktörerna, men efter utredningsarbetet anslöt även Node till intressentgruppen. I januari 2010 bildades bolaget Vaxholms Fästnings Museum AB (VFM AB). Bolagsformen är aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning med följande ägarandel; Strömma Turism & Sjöfart 70 %, Vaxholms Fästnings Musei Vänner 15 % och Node 15 %. Vänföreningen håller ordförandeskapet. Bolagsbildarna har alla olika motiv för sitt engagemang i museet: Vänföreningen har såväl i sina stadgar som i sin verksamhet att se till att museet utvecklas och kan leva. I detta fall leva vidare. Kan tillföra historiska kunskaper och ett brett kontaktnät. Strömma genom Vaxholms Kastell: ser museet som en viktig del i Kastellets attraktionskraft, en viktig verksamhet i ambitionen att öppna kastellet mot privatgäster samt inslag som kan förstärka konferensgruppers besök. Kan tillföra synergieffekter på platsen med bokning, dagligledning, marknadsföring och försäljnings och marknadskanaler. Har också erfarenhet av drift av liknade anläggningar på Birka och Nya Älvsborgs fästning. Node ser museets potential och vill gärna vara med och utveckla den. Intresse av att delta i utvecklandet av innovativa former för att organisera och finansiera museiverksamhet, med hög museal och kulturell kvalitet. Kan bidra med bred kunskap och mångårig erfarenhet av hur man organiserar, leder och bedriver verksamhet inom kulturarvsområdet. Har ett nationellt och internationellt kontaktnät av museer, myndigheter, universitet och ministerier/departement. 1

2 Men målet är det samma: Att säkerställa museets fortlevnad, att bibehålla och vidareutveckla den museala/kulturella kvalitén vid VFM, att genom museet utveckla Vaxholms Fästning som besöksmål med såväl privatpersoner som grupper och företag som målgrupp, att behålla kompetens för vidare utveckling av museet. I juni 2010 tog VFM AB formellt över driften av museet från Försvarsmakten. Verksamheten är organiserad enligt figuren nedan: 2

3 Verksamhetsområde: Publik Mål: besök på museet, varav minst 5000 barn. Visnings- och programverksamhet Under sommarsäsongen 2011 har museet varit öppet under perioden 28 maj till den 28 augusti med undantag för midsommarhelgen. Museet höll också öppet under de två första helgerna i september. Öppettiderna var klockan till fram till den 23 juni och mellan klockan och från slutet av juni, i juli, augusti och september. Museet höll även öppet under sportlovet i vecka 9 och under två helger i december, då vi hade jul öppet med musik och visningar i museet. Utöver detta har museet tagit emot förbokade grupper under hela året. I samarbete med Statens fastighetsverk, SFV har en särskild utomhusvisning producerats som fokuserar på hur man förr levde på Kastellet. Tanken är att denna utomhusvandring ska knytas ihop med den utställning som museet tar fram till säsongen Under 2012 vill vi fortsätta att utveckla vår visnings- och programverksamhet, med fokus på barn och konferensgäster. Under våren kommer vi därför att arrangera ett museipedagogiskt seminarium i samarbete med Statens maritima museer. Seminariet är tänkt att ta upp hur skolorna kan använda sig av museernas utställningar. Museet kommer också att gå vidare i det samarbete som inletts med skolorna i Vaxholms stad. Målsättningen är att hitta en långsiktig samverkansform som innebär att alla kommunens skolelever, någon gång ska ha besökt Kastellet. Antalet förbokade grupper på museet har återigen ökat från föregående år och vår ambition är även år 2012, att få fler av konferensgästerna att besöka vårt museum. Vi kommer därför i samarbete med Strömma Sjöfart & Turism att fortsätta ta fram ytterligare intressanta bokningsbara produkter med kulturell profil. Museet håller öppet för gruppbesök året runt. Museet hålls öppet för en besökande allmänhet under perioden 2 juni- 21 juni kl , från den 25 juni- 2 september samt helgen 8-9 september kl Visningar hålls i museet och på Kastellet under museets ordinarie öppettid kl och Museet hålls öppet för allmänheten under sportlovet, 27/2-2/3. Museipedagogiskt seminarium hålls på museet/kastellet i samarbete med SMM, troligen i mars. Vaxholms skolor inbjuds att besöka museet. Guider kontrakteras för att ingå i museets guidepool på året runt basis. Säsongspersonal/guider anställs och utbildas inför sommaren

4 I samarbete med SMHA planeras ett antal visningar med rysk guide i museet. I samarbete med SMHA planeras för en fortsättning av de militärhistoriska utflykterna med båt i Stockholms skärgård. I samarbete med Strömma planeras för att starta upp ett antal konferensbesök med samling och mingel i museet. Särskilda program Hemliga rum I samarbete med SFV visas olika befästningar i Vaxholmsområdet. Bland annat Kastellet och Oscar-Fredriksborgs fort, 26 maj. Barnens dag anordnas den 10 juni. Visningar på Kastellet som tar upp om hur människorna levde på anläggningen under juli och augusti, kl Militärhistorisk vandring i Vaxholms stad, 18 juli, kl Visningar och musik på Fredriksborgs fästning, 29 juli. Musikuppträdande på Kastellet, 19 augusti. Batteriet på Tallholmen eller alternativt på Edholma visas, 16 september. Visning vid Ytterby gruva på Resarö, 14 oktober. Nattvandringar på Kastellet, 1-2 november. Jul på museet, 1-2 december och 8-9 december. Försäljningsverksamhet Under året har SFV renoverat och byggt ett nytt besökscentrum och butik vid ingången till Kastellet. Butiken går under namnet Vakten då den är inrymd i de tidigare vaktlokalerna på fästningen. Museibolaget hyr denna lokal förmånligt av SFV under en försöksperiod och kommer under denna tid att utröna bärigheten i detta koncept. För denna butik har ett bredare sortiment köpts in under Försäljningen i museets reception fortsätter men denna butik renodlas mer mot försäljning av smalare produkter med koppling till försvarshistoria och museets samlingar. Museet har för närvarande inte ansett sig klara av problematiken kring s.k. nätförsäljning, men har inte stängt dörren för detta inför framtiden. 4

5 Inköp av ett bredare sortiment med koppling till fästningen, skärgården och Vaxholm till butiken Vakten Inköp av främst historisk litteratur, modeller och föremål med kopplingar till fästningen och det försvarshistoriska arvet till museets reception. Följer utvecklingen gällande webbutiker för att eventuellt vid beslut bygga upp en försöksförsäljning av museets varor året runt/dygnet runt. Utställningsverksamhet Under 2011 visades i samarbete med SFV konstutställningen I HATE WAR av den rysk-svenska konstnärinnan Ludmila Pawlowska. Utställningen bestod av ett stort antal installationer och konstverk som handlar om människans behov av krig och fred. Det var första gången som museet visade konst inom sina lokaler och på ett tema som de flesta delar, men där åsikterna om vad som förhindrar krig skiljer sig markant hos oss människor. Museet visade även en spionutställning som fokuserade på förhållandena i det forna Östtyskland, STASI och på spioneriets tekniska hjälpmedel. Utställningen byggdes upp av föreningen Sveriges Öga och Öra med bistånd av museets chef. Utställningen väckte stort intresse bland våra besökare inte minst från dem som kom från Tyskland planerar vi att bygga upp en utställning som fokuserar på hur det vardagliga livet kunde te sig på Kastellet runt det förrförra sekelskiftet. Målsättningen är att öka kunskapen hos allmänheten hur det vardagliga livet förlöpte på Kastellet ur ett individbaserat perspektiv, och i och med det levandegöra historien ur en annan synvinkel än det som idag är det gängse. Tanken är att bygga upp utställningen i museets källarvåning som inrymmer fantastiska lokaler i form av bageri, tvättstuga, mangelbod och förråd. Museet vill i likhet med de två tidigare åren fortsätta de fruktbara samarbeten vi har inlett med ideella föreningar, genom att låta dem bygga upp sina egna utställningar under handledning. Till sommarsäsongen 2012 planeras ett samarbete med försvarets radioanstalt, FRA som samlat på sig en skatt av spännande föremål i form av kryptomaskiner, radiosändare m.m. Samarbetet fortsätter även 2012 med kamratföreningen kustjägarveteranerna som erhållit en mer permanent lokal på museet under det gångna året. En fast utställning byggs upp i källaren till museet under namnet Livet på Kastellet. Invigning, 19 juni. En tillfällig utställning eventuellt om FRA s verksamhet uppsätts i rum 305 som upplåtes för detta. Invigning planeras till 3 juli. (Kräver insatser av extern aktör.) I samarbete med högskolan i Skövde genomförs en satsning gällande Augmented reality (AR). Dvs. Information genom att t.ex. erhålla 3D bilder genom en mobiltelefon. 5

6 Sällskapet Kustjägarveteranerna utvecklar under våren sin utställning med bättre bildupphängningsanordningar och med AV teknik för filmvisning. Utställningen Fästningsfångar förses med nya texter/skyltar under våren. Dialog förs till avslut med Vaxholms stad gällande utställningen om Ytterby gruva. Informations- och marknadsföring Under 2011 har Kastellet deltagit i ett besöksmålsprojekt som initierats av SFV. Målet har varit att bland annat öka antalet besökare, öka intäktsmöjligheterna samt utveckla en internationell attraktiv kvalitet på besökarupplevelsen. Kastellet deltog som ett av tre utvalda besöksmål tillsammans med Kalmar slott och Ottenby kungsgård. Genom fokuseringen på dessa anläggningar kom även Kastellet/museet att få del av fastighetsverkets marknadsföring och mer artiklar kom att skrivas om Kastellet som besöksmål inte minst genom fastighetsverkets egna publikationer. I samarbete med SFV kommer museet under våren 2012 att delta i evenemanget Hemliga rum. Vi kommer också att tillsammans med SFV och Vaxholms stad försöka få till en tydlig informationsplats, en portal på kajen i Vaxholm med information om Kastellet och vad som finns att upptäcka/besöka på denna plats har museet samordnat en stor del av sin annonsering genom Strömma genom information i deras foldrar, genom Kastellets nyhetsbrev och i lokal annonsering. Detta arbete fortsätter under Museet har också utvecklat sin utåtriktade information genom att aktivt finnas med i sociala medier såsom Facebook och YouTube. Under 2012 kommer detta arbete att följas upp med ett antal kortfilmer som läggs ut på YouTube. Dessa filmer kommer att ge smakprov på vår verksamhet och informera om våra besöksmål och utställningar. Museet har under 2011 genom sin vänförening skapat en aktiv affischeringsgrupp som sätter upp museets affischer. Fortsatt samordning med Strömma gällande annonser/marknadsföring. Vaxholms Fästnings Museums hemsida. Vaxholms Fästnings Museums Nyhetsbrev. Strömmas hemsida. Kastellets hemsida. Marknadsföring genom sociala medier främst Facebook och Youtube. Marknadsföring genom SMHA. (Foldrar, hemsida, Info på mässor mm.) Marknadsföring genom Svenskt Kulturarv. (Utflyktsresan, hemsida mm.) Marknadsföring genom Stockholm Visitors Board. (Stockholmskortets guide, Stockholmskortet.) 6

7 Marknadsföring genom Stockholms museiinformatörer. (Hemsida, museinyckeln, folder.) Marknadsföring genom Vaxholms stad. (Fritidsguiden, Viktigt i Vaxholm, länk fr. hemsida.) Marknadsföring genom Visit Skärgården. (Hemsida mm) Marknadsföring genom VisitRoslagen. (Hemsida, foldrar, evenemangstidningar.) Annonser i museinyckeln i DN, Metro och SvD samt i Allt om historia. Annonser i besökskartan Vaxholm. Deltagande i evenemangskalendrar i tidningar och över Internet. Affischer för främst lokal annonsering. (Uppsätts genom affischeringsgruppen.) Pressmöten och vernissager inför öppnandet av årets utställningar. Verksamhetsområde: Samlingar Mål: Att lösa den långsiktiga hanteringen av de föremål som är knutna till Vaxholms fästning När VFM AB tog över driften av museet från Försvarsmakten sommaren 2010 var frågan om vad som skulle ske med de föremål som är knutna till fästningen inte löst. Under 2011 har en utredning genomförts av Nolmark Development för att nå en långsiktig lösning på detta problem. Under 2012 räknar vi med att i samarbete med SMM påbörja en inventering, gallring och registrering av de olika föremål som finns förvarade i magasin och utställningar. En särskild vård- och underhållsplan för museisamlingarna och arkivhandlingarna bör även utarbetas i samarbete med SMM under Under 2011 har förvarsmaktens logistik, FMLog inventerat och skapat en arkivförteckning över de arkivalier som är förvarade vid museet men som tillhör staten. Dessa handlingar har under året överförts från försvarsmakten till SMM för vidare deposition till VFM AB. SMHA har tidigare genomfört en inventering av de licenspliktiga vapen som finns förvarade på Kastellet och i magasinet, vi räknar med att en del av dessa vapen återtransporteras till SMM och SFHM under Ett långsiktigt depositionsavtal har upprättats mellan SMM och VFM AB. Utarbeta med hjälp av SMM, Vård- och underhållsplan för samlingar och arkiv. Särskilja rekvisita och verka för att denna överförs till VFM AB. 7

8 Påbörja registreringen av samlingen. (Kräver personella resurser.) Halva förrådet ODLINGEN används av VFM AB. SFHM faktureras för resterande del. Bortforsling av föremål och skrot från tornets bottenvåning om stöd erhålles genom FM och SMHA. Bortforsling av vapen som inte längre ska förvaras hos oss. Stöd genom FM och SMHA. Vapenlicenser skaffas för en del av de vapen som vi ställer ut eller behåller i magasin. Målning av pjäser/roddbåtar. (Sker i stor utsträckning av volontärer.) Verksamhetsområde: Kunskapsuppbyggnad Mål: Bygga upp, och sprida kunskap om Vaxholms fästning Museets bibliotek och arkiv innehåller idag böcker och arkivalier med anknytning till Vaxholms fästning. Dessa ägs av staten men förvaltas enligt avtal som en deposition från SMM till VFM AB (svb). Samlingarna är genom museets verksamhet tillgängliga för forskare och allmänhet. Under 2011 har museet och dess vänförening hjälpt Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms länsmuseum och Stockholms stadsmuseum i ett bokprojekt om det kalla krigets befästningar. Museichefens expertkunskap inom museets sakområde är eftersökt och kommer även i fortsättningen att vara tillgänglig för externa aktörer. Under 2012 kommer vi fortsätta att aktivt arbeta för att öka kunskapen om det civila livet vid fästningen. Intresset är stort från besökarna och vi hoppas under året kunna komplettera de militärhistoriska utställningarna med information om det dagliga livet på Kastellet. Utger i samarbete med VFMV föreningens och museets årsbok Producerar en guidehandledning på ryska. (Översättning och tryck.) Utlån av böcker sker i begränsad skala till forskare och allmänhet. Bildkopiering sker till förläggare, forskare och allmänhet mot fastställd prislista Tillsammans med SFV ta fram informationsskyltar. Stödja produktionen av bok över Vaxholmslinjen av Lars A Hansson. 8

9 Producera en folder/besökskarta över Vaxholmslinjens befästningar. (Samarbetsprojekt under hösten med Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och troligen Värmdö kommun, Länsstyrelsen och Fortverket.) Hur göra våra utställningar tillgängliga. Tillgänglighetsprojekt under hösten 2012 under förutsättning att externa bidragsmedel kan erhållas t. ex från allmänna arvsfonden m.m. VFM besvarar även under året ett antal historiska spörsmål från allmänhet, skolor och myndigheter. Museichef ingår i AG kring Att stärka Vaxholms identitet som befästningsort och skärgårdsstad. Samarbetsprojekt med Vaxholms stad och SFV. Museichef ingår i Vaxholms stads namnberedningsgrupp. Verksamhetsområde: Organisation Mål: Väl fungerande organisation och strategiska samverkansparter I juni 2010 tog VFM AB över driften av Vaxholms Fästnings Museum från Försvarsmakten. VFM AB är inget museum i traditionell mening utan ett museidriftsbolag, ägt av två kommersiella företag tillsammans med museets vänförening. Staten ger ekonomiskt bidrag till verksamheten, äger och förvaltar Kastellet där museet är inrymt och ansvarar för samlingarna som visas, medan det är det privata bolaget ansvar för museiverksamheten. Formen har idag ingen motsvarighet i Sverige och många frågor har fått lösas allt eftersom de dykt upp. Målsättning för 2012 är att vidareutveckla organisationen och lösa de praktiska frågor som rör ansvar, förvaltning och tillgång till samlingar och arkiv. Fortlöpande kompetensutveckling och deltagande vid konferenser och i nätverkssamarbeten. Vi vill också fördjupa befintliga samarbeten med exempelvis SMM, SFV och Vaxholms kommun men också söka nya samverkanspartners för spännande och kreativa projekt. Samordning sker med Strömma gällande vaktmästeri, bokning, ekonomi och verksamhetsledning. Guidestyrning sker under hela året. Tidredovisning, redovisning, planering mm Samverkansprojekt med Vaxholms kommun, SFV, SMM, SMHA, FRA mm Fortlöpande kompetensutveckling och deltagande vid konferenser och i nätverks samarbeten. 9

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Bakgrund Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 statens historiska museer statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Verksamhetsplan och budget 2011 Andra upplagan. Justerad i maj 2011 VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen 2014-02-04 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv..

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004

STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 STATENS HISTORISKA MUSEER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2004 Datum: 2004-02-13 Förord Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet under 2004 är sammantaget mycket goda. Det långsiktiga arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Visitor Center. Rapport 2012-02- 29

Visitor Center. Rapport 2012-02- 29 Visitor Center Rapport 2012-02- 29 Uppdragsgivare: Bergslaget Kundansvarig: Jonas Dahl Visitor Center Allt högre krav ställs idag på upplevelseindustrin. Människor eftersöker extraordinära upplevelser

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Träffpunkt Uppsala slott

Träffpunkt Uppsala slott Träffpunkt Uppsala slott Visionen om ett besökscentrum vid Uppsala slott Statens fastighetsverk tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är

Läs mer

Visste du detta om Kalmar läns museum?

Visste du detta om Kalmar läns museum? Verksamhetsberättelse 2014 Visste du detta om Kalmar läns museum? 2014 var det totala antalet deltagare och besökare 134 911 personer Besöksmålet Kalmar läns museum hade 68 584 besökare Besöksmålet Eketorps

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer