Årsrapport Global Infrastruktur 1 AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Global Infrastruktur 1 AB

2 Aktieägarbrev Global Infrastruktur 1 AB Till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB, Global Infrastruktur 1 AB ( GI 1 AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den 23 maj 2012 klockan 10:00. Bolagsstämman hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm. Som bilagor till detta brev finns inbjudan till den ordinarie bolagsstämman, årsredovisningen för Global Infrastruktur 1 AB och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012 samt årsrapport. Årsrapporten ger en uppdatering om portföljen och infrastruktur som investeringsklass. Styrelsen har för avsikt att skicka ut två sådana uppdateringar varje år, och den föregående uppdateringen skickades ut i oktober 2012, men kommer hädanefter att ge ut rapporter på kvartalsbasis. Under 2007 och 2008 inhämtade GI 1 AB totalt cirka 900 miljoner norska kronor och det norska systerbolaget, Global Infrastruktur I AS ( GI I AS ), inhämtade under samma period cirka miljoner norska kronor. De två bolagen har investerat kapitalet i Global Infrastruktur 2007 ( GI 2007 AS ) som äger investeringsportföljen inom infrastruktur. Under 2012 fusionerades investeringsbolagen GI 2007 AS och Global Infrastruktur 2009 AS ( GI 2009 AS ), samt de respektive norska ägarbolagen GI I AS och Global Infrastruktur II AS ( GI II AS ). GI 1 AB och Global Infrastruktur 2 AB ( GI 2 AB ) befinner sig fortsatt i fusionsprocessen som beräknas vara genomförd före årets utgång. Bakgrunden till fusionerna är i huvudsak kostnadseffektivisering för aktieägarna i bolagen. GI 2007 AS har kommitterat 1 allt inhämtat kapital i olika infrastrukturfonder och har en bra geografisk diversifiering med exponering mot USA, Asien och Europa, inklusive Norden och Storbritannien. Portföljen är också väl diversifierad när det gäller olika segment inom infrastruktursektorn, och GI 2007 AS har under året investerat cirka 105 miljoner norska kronor i olika infrastrukturprojekt. För närvarande är cirka 92 procent av det kommitterade kapitalet investerat. Styrelsen för Global Infrastruktur 1 AB Stockholm, april En kommittering är en förpliktelse att investera kapital i framtiden 2 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

3 Innehåll 1. Viktiga händelser 4 2. Marknadsuppdatering 5 3. Portföljstatus 8 4. Nyckeltal Årsredovisning Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 3

4 2. Viktiga händelser Marknadsuppdatering I Europa var tongångarna försiktigt optimistiska efter det krispaket som sjösattes före jul 2011 och den amerikanska bostadsmarknaden såg ut att vakna till liv efter många års dvala. Framåt våren började osäkerheten emellertid spridas bland investerarna igen och den krisdrabbade grekiska ekonomin hamnade i fokus. Med rådande marknadssituation är det svårt att förutspå huruvida investeringar i onoterade infrastrukturfonder kommer att öka mycket eller ej. Men eftersom den globala efterfrågan på infrastruktur ökar, och stater försöker minska sina budgetunderskott, förmodas den privata sektorn få en aktivare roll i finansieringen av dylika projekt. I takt med att infrastrukturtillgångar med hög kvalitet frigörs kommer antalet transaktioner gjorda av onoterade infrastrukturfondförvaltare sannolikt också att öka under den kommande tiden. Portföljuppdatering GI 2007 AS har genom sina kommitteringar och investeringar uppnått en god diversifiering, både geografiskt och vad gäller antalet fonder och företag. För närvarande är cirka 92 procent av det kommitterade kapitalet investerat. Portföljen har haft en begränsad värdeminskning sedan starten, främst med koppling till de stora fluktuationerna för de relevanta valutakurserna. En god diversifiering i kombination med en strategi om att investera i fonder som förvaltas av de bästa förvaltarna med fokus på driftsfas har dock lett till att värdefallet för de underliggande investeringarna är begränsat. GI 2007 AS har under 2012 mottagit betydligt lägre utdelningar än fondförvaltarna förespeglat. Dessutom har stora investeringar gjorts vilket innebär att det inte finns utrymme för någon utdelning till aktieägarna i GI 1 AB. Den senaste värderingen av aktierna i GI 1 AB gjordes den 15 mars 2013 och värdet fastställdes då till 8,53 kronor per aktie. Eftersom 60 öre per aktie redan betalats ut till aktieägarna i GI 1 AB, uppgår den utdelningsjusterade kursen per aktie till 9,13 kronor. 4 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

5 2. Marknadsuppdatering I Europa var tongångarna försiktigt optimistiska efter det krispaket som sjösattes före jul 2011 och den amerikanska bostadsmarknaden såg ut att vakna till liv efter många års dvala. Mot våren började osäkerheten bland investerarna att tillta. Farhågor om nya problem i Europa, svagare siffror från USA och mindre stimulansåtgärder i Kina hämmade tillväxten på aktiemarknaden. Fokus låg på Europa och den krisdrabbade ekonomin i Grekland där valet resulterade i ett tydligt nej till ytterligare åtstramningsåtgärder. Därtill diskuterades en eventuell frikoppling från euron. Hela euroområdet har tampats med svag tillväxt och hög arbetslöshet. Under höstens gång skiftade fokus från Grekland till Spanien där den totala skuldbördan nu överstiger 100 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Arbetslösheten är hög i landet, i synnerhet bland unga vuxna under 26 år en grupp där drygt hälften varken arbetar eller studerar. Krisen i euroområdet bromsade inte bara tillväxten i Europa utan även världsekonomin i övrigt. Emellertid talas det inte längre så mycket om huruvida euron ska överleva eller inte. Europeiska myndigheter har under det senaste året löst många problem och konflikter. Även om mycket arbete kvarstår har regeringarnas räddningspaket och reformer lagt grunden för positivare framtidsutsikter. 2 Även om BNP-tillväxten kanske inte blir starkare under 2013 än 2012 har utsikterna förbättrats. Den genomsnittliga BNP-tillväxten i OECD-länderna uppskattades till omkring 1,2 procent under 2012 och prognosen för 2013 skiljer sig inte mycket från den uppåtgående trenden. Första halvan av 2013 beräknas bli svagare än andra halvan i takt med att åtstramningsåtgärder normaliseras. Enskilda, centrala risker, såsom euroområdets kollaps och en hard landing i Kina mattas av och risken för budgetstupet i USA har eliminerats tack vare en kompromiss kring minskade offentliga utgifter. Risker av ovan nämnda slag dominerade nyhetsbilden 2012, men har nu ersatts av ett normalare och mer balanserat mönster av makroekonomiska risker. För första gången sedan 2007 har s.k. uppsiderisk för ekonomisk tillväxt börjat dyka upp och då särskilt i USA. Såväl konsumenters som företags bild av ekonomin i OECD-länderna har förbättrats sedan fjärde kvartalet i fjol. Även med en svagare ekonomisk aktivitet än väntat hittills under 2013, pekar ekonomiska indikatorer åt rätt håll i synnerhet i Europa. Företagens konsumtion som legat på is i över fem år beräknas överträffa förväntningarna under 2013, vilket ger BNP-tillväxten en skjuts framåt. Efter överenskommelsen kring budgetstupet har USA gjort gemensam sak med flera europeiska länder genom att strama åt sin finanspolitik. Utan draghjälp från finanspolitiken kan den ekonomiska tillväxten emellertid endast ske i den privata sektorn. Amerikanska centralbanken (Federal Reserve) fortsätter med sina kvantitativa lättnader, vilket bidragit till att den reella penningmängden ökat ytterligare i USA de senaste månaderna. Denna förväntas dock minskas under årets gång. En mindre strikt penningpolitik har också skapat en reell penningmängdsökning i euroområdet och Storbritannien. Den europeiska centralbanken (ECB) stöttar nu medlemsländerna fullt ut genom att bevilja ytterligare lättnader och räntorna på statsobligationer har sjunkit. 3 Diagrammet nere till vänster illustrerar BNP-utvecklingen under perioden Som kurvan visar dök BNP nedåt till följd av finanskrisen som slog till hösten 2008, och var i perioder negativ, men har de senaste åren klättrat upp över nollstrecket. Kurvan nere till höger visar inflationsutvecklingen under perioden i utvalda ekonomier. Som bägge kurvorna visar talar prognoserna för 2014 för en svag ökning av såväl BNP som inflation. 2 Källa: Navigea Securities AS markedskommentar Källa: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 5

6 Bruttonationalprodukt ( ) Inflation ( ) Källa: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Källa: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Den svaga ekonomiska tillväxten påverkade efterfrågan på ekonomiskt känsliga infrastrukturtillgångar under Transportvolymerna stod stilla under året. Den totala handelsvolymen i euroområdet sjunk med en procent under 2012 jämfört med 2011, medan den amerikanska handeln ökade med nästan tre procent under samma period. Regionala skillnader i Europa kom att spela en stor roll. Enligt tidigare uppskattningar hade Portugal, och Spanien för första gången sedan 1990, en positiv tillväxt i sina handelsvolymer trots en haltande inhemsk efterfrågan. Containertrafiken i stora hamnar i USA och i Västeuropa uppvisade också positiva tillväxtsiffror under Flygtrafiken genomgår en tuffare period än tidigare med volymer som växer med mindre än två procent om året i USA och Europa (se diagrammet nere till vänster). Australiensk flygtrafik satte däremot punkt för en svag tillväxtfas under första halvan av 2012 och avslutade året med fyra procents årlig tillväxt, vilket ligger nära den långsiktiga trenden. Starka valutors negativa effekt på turismen balanserades av den stora efterfrågan på varor och tjänster. På energisidan har attraktiva gaspriser i USA börjat påverka produktionsaktiviteten positivt och är en av anledningarna till att tillväxten ökar mer i USA än i andra OECD-länder, se diagrammet nere till höger. På privatmarknaden påverkade det milda vädret i USA såväl vinterns som sommarens förbrukning av naturgas och elektricitet under Medan hushållens väderjusterade energiförbrukning i såväl USA som Europa, höll sig nära de långsiktiga trenderna för 2012, minskade förbrukningen i USA mer än två procent för elektricitet och mer än tre procent för naturgas. Flygtrafik ( ) Gaspriser ( ) Källa: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report Källa: JPMorgan Infrastructure Investments Fund 2012 Annual Report 6 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

7 Den allmänna utfasningen av de årliga transaktionsvolymerna sedan 2008 (se kurvan nedan) visar tydligt de allt tuffare förhållanden som möter fondförvaltarna i det rådande marknadsklimatet. Fondförvaltarna kämpar fortsatt med den dåliga tillgången på långsiktig finansiering från traditionella källor, eftersom bankerna kontinuerligt minskar sin utlåning p.g.a. nya regelverk (Basel III mer riskhantering och -styrning samt ökad reglering av banker med bl.a. ökat kapitalkrav). Flest infrastrukturtransaktioner sker fortsatt i Europa och här gjordes 45 procent av alla transaktioner under 2011 och 51 procent under Efter Europa kommer Nordamerika med totalt 23 procent av alla transaktioner 2012 medan Asien 11,00 stod för åtta procent. Flest transaktioner gjordes 0,35 inom förnybar energi med 0,30 32 procent och resterande 10,50 0,30 andel i s.k. kärninfrastruktur. NAV/aksje 10,00 9,50 0,20 0,10 Med rådande marknadssituation är det svårt att förutspå huruvida transaktionerna 0,15 i onoterade infrastrukturfonder kommer att öka mycket 9,00 0,10 8,50 eller ej. Men eftersom den globala efterfrågan på infrastrukturutveckling ökar, 0,05 och stater försöker minska 8,00sina budgetunderskott, förmodas den privata sektorn 0,00 få en aktivare roll i finansieringen av dylika projekt. I takt med att infrastrukturtillgångar med hög kvalitet privatiseras kommer antalet transaktioner gjorda av onoterade infrastrukturfondförvaltare sannolikt också att öka under den kommande tiden. 4 Utbytte Offisiell NAV Utbyttejustert NAV 0,25 0,20 Utbytte/aksje No. of Deals Average Deal Size ($mn) No. of Deals Average Deal Size ($mn) Antal transaktioner och storlek globalt Källa: Preqin Infrastructure Spotlight January 2013 Review of Infrastructure in 2012: Deals Investeringshypotesen för infrastruktur stärktes under såväl finanskrisen som eurokrisen. Trots att aktiekurserna har fallit dramatiskt på grund av nedjusterade framtidsprognoser har man i begränsad utsträckning justerat ned förväntningarna på framtida vinster inom infrastruktursektorn. De monopolliknande särdragen inom sektorn, långa kontrakt och stabila kunder (t.ex. myndigheter) gör att investerare inom infrastruktur inte har upplevt samma värdefall som vissa andra investerare. 4 Källa: Preqin Infrastructure Spotlight January 2013 Review of Infrastructure in 2012: Affärer Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 7

8 3. Portföljstatus Jan Sigurd Vigmostad (f. 1971, bosatt i Mandal) styrelseordförande Vigmostad avlade civilekonomexamen vid Norges Handelshögskola Samma år anställdes han som rådgivare och partner i Agasti-konsernen ( Agasti ) i samband med etableringen av Kristiansandskontoret. Från 2006 har Vigmostad haft olika ledarpositioner inom förvaltning, transaktioner och produktutveckling. Innan han började på Agasti arbetade han på Nomadic Shipping och norska Försvaret. Vigmostad är i enlighet med det aktieägaravtal som nämns ovan, utsedd till styrelseledamot av Obligo. Vigmostad arbetar som vice vd på Obligo Investment Management AS. Strukturen Portföljen är organiserad så att GI 1 AB (GI 2 AB) och GI I AS tillsammans äger dotterbolaget GI 2007 AS, som i sin tur äger portföljen med infrastrukturinvesteringar. GI 1 AB (GI 2 AB) och GI I AS äger 44,8 procent respektive 55,2 procent av GI 2007 AS. Totalt har svenska och norska investerare betalat in cirka miljoner norska kronor i den här strukturen. Investeringsmandat GI 1 AB:s målsättning är att bygga upp en diversifierad Investeringsportfölj av investeringar inom infrastruktur. Investeringarna har gjorts i infrastrukturfonder, men det har även tidigare varit ett mål att genomföra direktinvesteringar. Bolaget kan investera under alla faser inom infrastruktur (till exempel konstruktion och drift) både genom eget kapital och lån. Investeringsportföljen är tänkt att realiseras inom loppet av 10 år mätt från sista emission. Styrelsen Styrelsen i både GI 1 AB och GI 2007 AS består av samma personer. Deras uppgift är att följa upp driften och förvaltningen av bolagen och därigenom värna aktieägarnas värden. I styrelsen sitter två representanter från förvaltaren, Obligo Investment Management AS ( Obligo ), varav styrelseordföranden, samt två externa styrelseledamöter. Styrelsen besitter tillsammans bred kompetens, erfarenhet och inte minst kunskap om investeringar. Thomas Falck (f. 1966, bosatt i Oslo) styrelseledamot Thomas Falck är en norsk näringslivschef, affärsängel och riskkapitalist. Han var tidigare styrelseordförande i NVCA. Falck var mellan 2001 och 2007 partner i venturefonden Four Seasons Venture III och därefter operativt ansvarig för Verdane Capital IV AS/Four Seasons Venture IV AS, som privatiserade SND Invest. Han har haft styrelseuppdrag och chefsbefattningar i en rad noterade och onoterade bolag såsom Natural ASA, Biotec Pharmacon ASA, Kongsberg Automotive ASA, Bionor Pharma ASA, Codfarmers ASA, Visma Marine ASA, Tusenfryd ASA, Maritec International AS, Exie AS, Voss of Norway ASA, Aquagen AS, Chipcon AS, Making Waves AS, First Credit Opportunity AS, Varslerinstituttet AS, Junglemap AS, Antirasistisk Senter och European Venture Capital Association. Falck är utbildad vid Sjøkrigsskolen (motsv. militärhögskolan) i Bergen och tjänstgjorde därefter i ubåt. Därefter tog han en MBA vid Darden School of Business Administration vid University of Virginia. Kommitteringar och investeringar GI 2007 AS har kommitterat cirka 2 miljarder norska kronor till olika infrastrukturfonder, vilket gör GI 2007 AS till en betydande investerare inom infrastruktur och har gjort bolaget till en föredragen partner bland flera bra förvaltare som det normalt är svårt att få tillgång till. För närvarande är cirka 92 procent av det kommitterade kapitalet investerat. Investeringsandelen på 92 procent är baserad på nettoinvesteringarna för GI 2007 AS i fonderna i portföljen. Netto avdrag innebär totala inbetalningar från GI 2007 till fonderna minus återbetalning av outnyttjat eller realiserat kapital som kan återinvesteras. Över tid kommer investeringsandelen självfallet att öka i takt med att fonderna genomför ytterligare investeringar. 8 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

9 Tabellen nedan ger en översikt över de fonder som bolaget kommitterat kapital till och visar hur stor andel av det kommitterade kapitalet de olika fonderna har investerat per den 1 april (Alla belopp i miljoner) Kommitterat Investerat Andel Fonder Valuta kapital kapital Investerat SteelRiver Infrastructure Fund North America Macquarie European Infrastructure Fund III Barclays Integrated Infrastructure Fund JPMorgan Asian Infrastructure & Rel. Opportunity JPMorgan Infrastructure Investments Fund Amerikanska dollar 70,0 59,2 85 % Euro 80,0 80,0 100 % Engelska pund 25,0 19,0 76 % Amerikanska dollar Amerikanska dollar 40,0 32,4 81 % 95,0 95,0 100 % Värdeutveckling Portföljen har drabbats av ett mindre värdefall som främst är kopplat till de stora fluktuationerna för de relevanta valutakurserna. En god diversifiering i kombination med en strategi om att investera i fonder som förvaltas av erfarna och duktiga förvaltare med fokus på driftfasen dock lett till att värdefallet för de underliggande investeringarna är begränsad. Ackumulerade nedskrivningarna per 31 december är 174,6 miljoner norska kronor. Erik Langaker (f. 1963, bosatt i Oslo) styrelseledamot Langaker har över 20 års erfarenhet av att starta och driva företag, dels på ledningsnivå, som styrelseordförande och styrelseledamot i såväl börsnoterade och privata bolag både i och utanför Skandinavien. Han har stor erfarenhet av teknisk ledning, bolagsledning och riskkapital. Erik Langaker har sedan början av 1990-talet varit med och startat upp över tio teknikföretag. Samtliga är fortfarande verksamma eller har sålts vidare till större koncerner. Langaker sitter i dag som styrelseordförande i bl.a. StormGeo-gruppen och EPC Plc (London). Utöver sina många styrelseuppdrag inom näringslivet sitter han även i styrelsen för Oslos internationella skola. Som investerare är han bl.a. verksam genom Vestland Invest AS och Idekapital AS. Framöver kommer de underliggande fonderna i GI 2007 AS:s portfölj att närma sig slutet av sin investeringsperiod och investeringstakten förväntas därför sjunka i takt med att utdelningen från fonderna kommer att öka. Mot bakgrund av detta är prognosen att kassaflödet i GI 2007 AS från och med 2013 kommer att vara positivt. Den senaste värderingen av aktierna i GI 1 AB gjordes 15 mars 2013 och värdet fastställdes då till 8,53 kronor per aktie. Eftersom 60 öre per aktie redan betalats ut till aktieägarna i GI 1 AB uppgår den utdelningsjusterade kursen per aktie till 9,13 kronor, se diagrammet nedan. NAV/aktie 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 0,20 0,10 0,30 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Utdelning/aktie Peter Lindbom (f. 1981, bosatt i Stockholm) styrelseledamot Lindbom har en civilekonomexamen från Jönköping International Business School. Han arbetade som investeringsrådgivare för Agasti mellan augusti 2006 och december 2007 och därefter med utveckling av alternativa produkter. Innan Lindbom började på Agasti arbetade han på Nordea och Merrill Lynch. Lindbom är i enlighet med det aktieägaravtal som nämns ovan, utsedd till styrelseledamot av Obligo. Lindbom arbetar som Manager Investor Relations på Obligo Investment Management AS. Utdelning Utdelningsjusterat NAV Officiell NAV Aktiekursutveckling (NAV) Global Infrastruktur 1 AB Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

10 Diagrammet nedan visar den kvartalsvisa förändringen för värdet på själva investeringsportföljen för GI 2007 AS. Som diagrammet illustrerar har värdeutvecklingen varit negativ under perioden direkt efter finanskrisen, men har visat en positiv utveckling sedan andra kvartalet 2009 och fram till idag. Kvartalsvis värdeförändring i investeringsportföljen i Global Infrastruktur 2007 AS 15% 10% 5% 0% 0,0 % 0,0 % 0,5 % 8,0 % 1,4 % 0,1 % 2,1 % 5,1 % 1,0 % 0,7 % 0,5 % 4,5 % 1,8 % 2,1 % -5% -1,9 % -1,4 % 0,2 - % 2,6 - % 0,3 - % -0,2 % -0,6 % -10% -7,3 % -15% 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Quarterly change in value of investments Cumulative value growth investments Förvaltarna GI 2007 AS har kommitterat kapital till fem olika fonder som förvaltas av fyra olika förvaltare. Översikten nedan ger en Fondseksponering närmare introduktion av respektive förvaltare samt den fond Geografisk de förvaltar. fordeling 30% 28% 20% SteelRiver 4% 11% USA MEIF3 SteelRiver är specialiserade på förvaltning av infrastrukturbolag. De har lång erfarenhet med fokus på aktivt ägande som en konkurrensfördel. För några år sedan omstrukturerade de förvaltningsstrukturen efter att fondens initiativtagare, australiensiska Europe Babcock JPM IIF 12% UK SteelRiver & Brown, 12% avvecklades. Steel River har uteslutande fokus på Nordamerika, där GI 2007 AS har kommitterat 70 miljoner Nordic dollar Countries och JPM AIRRO 23% investerat cirka 59 miljoner dollar. Asia 28% BIIF 13% Australia SteelRiver Infrastructure Fund North America avslutade sin investeringsperiod i oktober Kännetecknande för de underliggande investeringarna i fonden är att de uteslutande har fokus på Nordamerika och driftfas och har begränsad efterfrågerisk. Fonden stängdes för nya investerare under fjärde kvartalet 2008, med en storlek på 1,9 miljarder dollar och GI 2007 AS:s andel på 70 miljoner dollar utgör cirka 3,7 procent av hela fonden. Portföljen investeras i enlighet med strategin och per den 31 december var cirka 85 procent av kapitalet investerat. 20% JPMorgan JPMorgan är en mycket välkänd investmentbank med lång erfarenhet av förvaltning av fastigheter och reala tillgångar. De har ett infrastrukturteam med cirka 300 anställda och har en global närvaro. Kännetecknande för förvaltaren är att de har ett brett nätverk, snabbt sätter kapitalet i arbete, har en gedigen riskprofil och att de främst fokuserar på inflationssäkrade projekt med hög utdelning. JPMorgan förvaltar två av GI 2007 AS:s fonder, JPMorgan Infrastructure Investments Fund ( JPM IIF ) och JPMorgan Asian Infrastructure & Related Opportunity Fund ( JPM AIRRO ). JPM IIF är en global OECD-fond, som fokuserar på driftfasen och kärn -infrastruktur. Fondens totala storlek är cirka 3,5 miljarder dollar, varav 3,2 miljarder dollar är investerade. Fonden har hittills genomfört 10 investeringar i linje med den här strategin och består nu av 50 olika underliggande bolag. JPM IIF är en så kallad open ended structure, vilket innebär att det inte finns något datum för när de avslutar sin investeringsperiod eller för när fonden upplöses. GI 2007 AS:s andel är idag fullinvesterad med en investeringsgrad på 100 procent. JPM AIRRO fokuserar på projekt inom konstruktion och driftfas med koppling till infrastruktur i Asien. Fonden har samma egenskaper som en private equity-fond, då likvidtetsflödet kommer från försäljning av företag och inte från löpande utbetalning av utdelning. Fondens totala storlek är cirka 860 miljoner dollar, varav 81 procent är investerade. JPM AIRRO avslutar sin investeringsperiod i januari Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

11 Macquarie Macquarie är den aktör i branschen som har längst erfarenhet av investeringar inom infrastruktur ända sedan De har drygt anställda som arbetar med infrastruktur och har mer än 109 infrastrukturinvesteringar i 25 länder. Macquarie European Infrastructure Fund III ( MEIF III ) avslutar sin investeringsperiod i mars Fonden kännetecknas av att man har fokus på Europa (OECD), driftfasen och begränsad efterfrågerisk. Fondens kapital är dock redan fullt utnyttjat och GI 2007 AS är idag fullinvesterad med en investeringsgrad på 100 procent. Fondens totala storlek uppgår till miljoner euro. MEIF III:s huvudinvesteringar är i två flygplatser, Köpenhamns flygplats (Kastrup) och Bryssels flygplats. Barclays Barclays är en av Storbritanniens största banker och också en av få storbanker som klarade sig utan statsstöd under finanskrisen. Barclays har lång erfarenhet av infrastruktur ända sedan Huvudfokus ligger på så kallade OPS (PPP) offentliga-privata partnerskap. De har ett erfaret team på plats för att driva de 85 OPS-investeringar som genomförts. Barclays Integrated Infrastructure Fund avslutar sin investeringsperiod i maj Fonden fokuserar på Europa, PPP (OPS) och driftfasen i etablerade portföljer. Den här fonden investerade i en mogen portfölj med PPP-projekt (OPS) under fjärde kvartalet 2008 och fondens totala storlek är på 680 miljoner pund. GI 2007 AS:s kommittering på 25 miljoner pund utgör cirka 3,68 procent av hela fonden och har utnyttjats med 19 miljoner pund (cirka 76 procent). Portföljöversikt Portföljen är idag fördelad på fem olika fonder och flera underliggande investeringar i infrastrukturbolag, bland annat flygplatser, hamnar, vatten- och avloppsverk, elproduktion och eldistribution, sjukhus, skolor, fängelser, osv. Portföljen har uppnått en god diversifiering, både vad gäller geografisk och segmentrelaterad exponering samt antalet fonder och förvaltare. Översikten nedan visar vilka investeringar som genomförts av de olika fonderna i portföljen. Investering Förvaltare Geografi Bransch Southern Water JPMorgan Storbritannien Vatten och avlopp SouthWest Water Company JPMorgan USA Vatten och avlopp Zephyr Wind JPMorgan Storbritannien Produktion av el (vind) Electricity North West JPMorgan Storbritannien Distribution av el Summit Utilities JPMorgan USA Distribution av naturgas Southwest Generation JPMorgan USA Produktion av el (gas) Southern Missouri Natural Gas JPMorgan USA Distribution av naturgas Coastal Winds JPMorgan USA Produktion av el (vind) Noatum Ports JPMorgan Spanien 15 hamnanläggningar North Queensland Airports JPMorgan Australien 2 flygplatser Natural Gas Pipeline Co. of America SteelRiver USA Distribution av naturgas Peoples Natural Gas Company SteelRiver USA Distribution av naturgas The ICS Companies SteelRiver USA 3 hamnanläggningar Trans Bay Cable SteelRiver USA Distribution av el Peoples TWP SteelRiver USA Distribution av naturgas SevenHills Healthcare JPMorgan Indien Sjukhus, apotek och hälso- och sjukvårdstjänster Eco Management Korea JPMorgan Sydkorea Avfallshantering/återvinning (avfall-till-energi) Leap Green Energy JPMorgan Indien Produktion av el (vind) Nandi Economic Corridor Enterprises JPMorgan Indien Avgiftsbelagd väg Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 11

12 Goldtrust Water JPMorgan Kina Vatten och avlopp Soma Tollways JPMorgan Indien 9 motorvägar København Lufthavn Macquarie Danmark Flygplats Brussel flyplass Macquarie Belgien Flygplats Thyssengas Macquarie Tyskland Distribution av naturgas České Radiokomunikace Macquarie Tjeckien TV och telekommunikation I2 porteføljen Barclays Storbritannien 85 OPS (fängelse, sjukhus, skolor, etc.) Tabellen nedan visar en översikt över de 85 OPS-investeringarna (offentligt-privat samarbete) som finns i Barclays portfölj. Investeringar Sektor Undersektor Investeringar Sektor Undersektor Aberdeenshire Schools Utbildning Skolor Larkfield Hospital Hälsa Akutsjukhus Addenbrookes Hospital Hälsa Akutsjukhus Leeds Schools Utbildning Skolor Alert Communications Försvar Kommunikation Lochgilphead Hospital Hälsa Kommunala sjukhus Argyll & Bute Schools Utbildning Skolor Luton Hospital Hälsa Akutsjukhus Bangor Schools Utbildning Skolor Manchester Schools Utbildning Skolor Bannockburn Homes (MoD) Försvar Bostäder Midlothian Schools Utbildning Skolor Bodmin Hospital Hälsa Akutsjukhus New Victoria & Stobhill Hospitals Hälsa Akutsjukhus (Glasgow ACAD) Bolton Schools Utbildning Skolor Newham Hospital Hälsa Mentalsjukhus Bury Hospital Hälsa Mentalsjukhus North Ayrshire Schools Utbildning Skolor Caerphilly Schools Hälsa Skolor North Durham Hospital Hälsa Akutsjukhus Calderdale Hospital Hälsa Akutsjukhus Nuffield Hospital Hälsa Akutsjukhus Castlehill Hospital Hälsa Akutsjukhus PCF Kilmarnock Prison Lag & rättsväsende Fängelse Catchment Highland Waste El, gas och Vatten och PCF Lowdham Grange Priso Lag & rättsväsende Fängelse Water vatten avlopp Catchment Moray Waste El, gas och Vatten och PCF Medomsley Training Lag & rättsväsende Fängelse Water vatten avlopp Centre Catchment Tay Waste El, gas och Vatten och PCF Moreton Prison Lag & rättsväsende Fängelse Water vatten avlopp CGL Rail Transport Järnvägar PCF Pucklechurch Prison Lag & rättsväsende Fängelse Chepstow Community Hälsa Kommunala Penweddig School Utbildning Skolor Hospital sjukhus Chester-le-Street Hospital Hälsa Akutsjukhus Perth Council Offices Kommunalt Logi (härbärge) Clarendon College Utbildning Skolor RMG A1 (M) Transport Vägar Connect A30/A35 Transport Vägar RMG A417/419 Transport Vägar Connect A50 Transport Vägar RMG D2D (A1 Ferrybridge/ Transport Vägar Wetherby) Connect M1/A1 Transport Vägar Salford Schools Utbildning Skolor 12 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

13 - - Investeringar Sektor Undersektor Investeringar Sektor Undersektor Connect M77 Transport Vägar Salisbury Hospital Hälsa Akutsjukhus Cork School of Music Utbildning Skolor Sedgefield Hospital Hälsa Akutsjukhus Covesea Homes (MoD) Försvar Bostäder St Georges Hospital Hälsa Akutsjukhus Dudley Schools Utbildning Skolor Staffordshire Street Lighting Transport Gatubelysning Dumfries Hospital Hälsa Akutsjukhus Stirling (Gateway) Schools Utbildning Skolor East Anglia Courts Lag & rättsväsende Domstolar Stirling Centre College Utbildning Skolor East Ayrshire Schools Utbildning Skolor Stobhill Hospital Hälsa Akutsjukhus East Lothian Schools Utbildning Skolor Tiverton Hospital Hälsa Akutsjukhus Eastbrook Accommodation (DEFRA) Statligt Logi (härbärge) Traffic Information Services (TiS) Transport Kommunikation 15% Edinburgh Royal Infirmary Hospital 15% Hälsa Akutsjukhus Wansbeck Hospital Hälsa Akutsjukhus 10% 5% 0% -5% -10% -15% 0,0 % 4Q 07 Edinburgh Schools 10% Utbildning Skolor West Cumbria Police HQ Lag & rättsväsende Polisstationer Exchequer 5% Partnership 1 Statligt Logi (härbärge) West Lothian Schools Utbildning Skolor Exchequer Partnership 2 0% Statligt Logi (härbärge) Wishaw Hospital Hälsa Akutsjukhus Fasttrax (HET) Försvar Transport Worcester Hospital Hälsa Akutsjukhus Fife -5% Schools Utbildning Skolor Workington Community Hälsa Kommunala Hospital sjukhus -10% Forfar Community Hospital Hälsa Kommunala York Primary Schools Utbildning Skolor -15% sjukhus FPMS Marine Services Försvar Transport Ingleby Schools Utbildning Skolor Genistics Power (FEPS) Försvar Energi James Watt College Utbildning Skolor 0,0 % 1Q 08 0,5 % 0,0 % -1,9 % 0,0 % -7,3 % 0,5 % -1,4 % -1,9 % 8,0 % -7,3 % 0,2 - % -1,4 % 1,4 % 8,0 % 2,6 - % 0,2 - % 0,1 % 1,4 % 2,1 % 2,6 - % 2Q 08 4Q 07 3Q 08 1Q 08 4Q 08 2Q 08 1Q 09 3Q 08 2Q 09 4Q 08 3Q 09 1Q 09 Dec-09 2Q 09 Mar-10 3Q 09 Jun-10 Dec-09 Sep-10 Mar-10 Dec-10 Jun-10 Mar-11 Sep-10 Jun-11 Dec-10 Sep-11 Mar-11 Dec-11 Jun-11 Mar-12 Sep-11 Jun-12 Dec-11 Sep-12 Mar-12 Dec-12 Jun-12 Mar-13 Sep-12 0,3 % 0,1 % 5,1 % 2,1 % 1,0 % 0,3 % 0,7 % 5,1 % 0,5 % 1,0 % -0,2 % 0,7 % 4,5 % 0,5 % 1,8 % -0,2 % 2,1 % 4,5 % -0,6 % 1,8 % 2,1 % Dec-12-0,6 % Mar-13 Grannag School Quarterly Utbildning change Quarterly in value Skolor change of investments value of investments JSCSC Cumulative Training value College Cumulative growth investments value Försvar growth investments Utbildning Humberside Courts Lag & rättsväsende Domstolar King's College Hospital Hälsa Akutsjukhus Fondseksponering Fördelning Fondseksponering av kommitteringar Geografisk Geografisk fördelning: Geografisk fordeling fordeling 30% 30% 28% 28% 12% 11% 12% 11% 28% MEIF3 JPM IIF SteelRiver JPM AIRRO BIIF28% MEIF3 JPM IIF SteelRiver JPM AIRRO BIIF 12% 13% 4% 4% 12% 13% 23% USA USA UK UK Europe Europe Nordic Countries Nordic Countries 23% Asia Asia Australia Australia 20% 20% 20% 20% Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 13

14 4. Nyckeltal GI 1 AB äger 44,8 procent av aktierna i GI 2007 AS. Bolaget har valt att inte upprätta koncernredovisning, med hänvisning till de undantagsregler som finns i den svenska årsredovisningslagen avseende mindre koncerner, utöver att styrelsen anser att detta är det förnuftigaste ur ett kostnad-nyttoperspektiv. Styrelsen anser dock att årsredovisningen för GI 2007 AS är av intresse för aktieägarna i GI 1 AB och väljer därför att visa nyckeltal från resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret Global Infrastruktur 2007 AS (NOK i tusentals kronor) RESULTATRÄKNING Intäkter Driftskostnader Driftsresultat Avskrivningar på investeringar* Övriga finansiella poster Resultat av finansiella poster Resultat före skatt Skatt 0 0 Resultat efter skatt BALANSRÄKNING Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder * Ackumulerade portföljnedskrivningar per 31 december 2011 är 174,6 miljoner norska kronor. 14 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

15 5. Årsredovisning 2012 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 15

16 16 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

17 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 17

18 18 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

19 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB 19

20 20 Årsrapport 2012 // Global Infrastruktur 1 AB

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB Årsrapport 2012 Nordic Secondary AB Aktieägarbrev Nordic Secondary AB Till aktieägarna i Nordic Secondary AB, Nordic Secondary AB ( NS AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den

Läs mer

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Infrastruktur I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Årsrapport 2012 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Kommersiella Fastigheter Holding III AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten:

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2013

East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande.

Om Skandia. med ledande produkter inom långsiktigt sparande. Årsredovisning 2002 Om Skandia Skandia bildades 1855 och har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan 1863. Därmed är Skandia det enda noterade bolag som varit inregistrerat sedan Stockholmsbörsen startade.

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsrapport 2012 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Global Fastighet Utbetalning 2007 AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten:

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer