Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB"

Transkript

1 Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

2

3 Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB 3

4 Huvudpunkter Marknadsuppdatering Det har gått ett år sedan Lehman Brothers kollapsade och vände upp och ned på finansmarknaderna. Man ser nu att världen inte gick under, men det är ändå för tidigt att helt friskförklara patienten. Samtidigt kan man konstatera att tillgångsslaget infrastruktur har visat sig motståndskraftig under denna lågkonjunktur. Portföljuppdatering Investeringstakten sedan start har varit snabbare än förväntat och 89 procent av kapitalet är investerat, vilket styrelsen är mycket nöjd med. Den första värderingen av portföljen offentliggörs den 15 december. Försäljning av andelar GI 2007 AS investerar i infrastrukturfonder i euro, amerikanska dollar och brittiska pund. Efter att bolaget har förpliktat sig att investera kapitalet har svenska och norska valutan försvagats mot dessa valutor. Detta har medfört att värdet på redan genomförda investeringar har stigit. En försvagad svensk och norsk krona har dock samtidigt påverkat bolagets förmåga att genomföra ytterligare investeringar eftersom återstående investeringslikvid i stor grad hållits i svenska och norska kronor. Bolagets återstående kommitteringar i utländsk valuta har därför blivit större än de kontanter bolaget har i norska och svenska kronor för tillfället. Styrelsen föreslår en försäljning av en mindre andel av portföljen för att täcka denna obalans. 4 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB

5 Marknadsuppdatering Slutet av andra halvåret 2009 kan ha markerat vändpunkten för den globala lågkonjunkturen som har pågått sedan orden credit crunch och finanskris blev allmänt kända. Ungefär ett år efter att Lehman Brothers kollapsade och vände upp och ned på kredit- och lånemarknaderna tyder det mesta på att världen inte gick under den här gången heller. Det är ändå för tidigt att helt friskförklara patienten, eftersom man fortsatt ser utmaningar som exempelvis en historiskt hög kreditpremie, stigande arbetslöshet och en generellt svag ekonomisk utveckling. Trots detta ser makroekonomin allt bättre ut och vi får hela tiden nya signaler om att ekonomin kan vara redo för en uppgång, vilket bland annat figurerna nedan visar. Grafen nedan och på nästa sida anses av många ekonomer vara ledande indikatorer för den ekonomiska tillväxten. Figuren nedan visar Global PMI (Purchasing Manager Index), en indikator för inköpschefernas uppfattning om ekonomin i företagen. Om nivån är över 50 är inköpscheferna positiva till framtiden, om den är under 50 är de negativa. Efter bottennivåerna i början av 2009 anser en majoritet av inköpscheferna att ekonomin i företagen håller på att förbättras. På motsvarande sätt uppvisar industriproduktionen positiv tillväxt efter svagare siffror under 2008 och början av Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB 5

6 I fi guren nedan jämförs fi nanskrisen 2008 med tidigare perioder av lågkonjunktur. Indikatorn ISM har historiskt överstigit 50 cirka 2 3 månader efter att lågkonjunkturen är över. Flera ekonomer menar att detta kan tyda på att vi nu har tagit oss förbi finanskrisen, eftersom ISM redan har passerat Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB

7 Tittel Det är glädjande att se att investeringshypotesen för infrastruktur har förstärkts under finanskrisen. Medan aktiekurserna har fallit dramatiskt på grund av nedjusterade framtidsprognoser har man i begränsad utsträckning justerat ned förväntningarna på framtida vinster inom infrastruktursektorn. De monopolliknande särdragen inom sektorn, långa kontrakt och stabila kunder (främst myndigheter) gör att investerare inom infrastruktur inte har upplevt motsvarande värdefall som andra investerare. Figuren nedan visar aktieanalytikernas senaste resultatförväntningar för det breda amerikanska börsindexet S&P 500. Sedan toppnoteringen sommaren 2008 har analytikerna justerat ned förväntat resultat för 2009 och 2010 med cirka 45 procent. Det kan jämföras med att resultatförväntningen för S&P 500 Utilities, en grupp aktier som är jämförbara med infrastruktur, endast justerats ned med cirka 18 procent Utilities: - 18% S&P500: - 45% 40 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 S&P 500 EPS 2009 S&P 500 EPS 2010 S&P 500 Utilities EPS 2009 S&P 500 Utilities EPS 2010 Kilde: JCF, First Securities Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB 7

8 Portföljuppdatering Målet för Global Infrastruktur 1 AB (GI I AB) har sedan starten varit att bygga upp en global portfölj som består av infrastrukturinvesteringar med god riskspridning. Portföljen består uteslutande av investeringar i fonder. Det svenska bolaget GI I AB är ett systerbolag till GI I AS och de här bolagen äger tillsammans Global Infrastruktur 2007 AS (GI 2007 AS), som är det bolag som genomför och äger investeringarna. Figuren ovan illustrerar bolagsstrukturen och den breda portfölj som har byggts upp. GI 2007 AS etablerades 2007 och består idag av fem fondinvesteringar. Allt kapital i bolaget är kommitterat 1, totalt drygt två miljarder kronor. Investeringstakten i bolaget har varit snabbare än förväntat och 89 procent av kapitalet är investerat, vilket styrelsen är mycket nöjd med. GI 2007 AS äger idag andelar i fl era olika fonder och har därmed exponering mot en rad infrastrukturföretag som exempelvis äger och driver flygplatser, vattenverk, kraftverk, kraftdistribution, sjukhus, skolor och fängelser. Styrelsen är mycket nöjd med den geografiska spridningen, antalet förvaltare och antalet infrastrukturföretag i portföljen. 1 En kommittering är ett åtagande att investera kapital i framtiden. Inbetalning sker normalt inte innan fonden investerar i ett bolag/projekt, vilket kan ske flera år efter kommitteringen. 8 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB

9 z Tittel Översikten nedan visar de investeringar som genomförts genom olika fonder. En tidigare direktinvestering i Viken Fibernett AS har realiserats efter ett uppköpserbjudande från en konkurrent. Investeringen utgjorde en marginell andel av portföljen GI 2007 AS. Den första kursjusteringen av aktierna i GI I AB offentliggörs den 15 december GI 2007 AS har genomfört en rad investeringar i attraktiva infrastrukturfonder. Fonderna är i full operativ drift och drivs på ett effektivt sätt. Investeringarna genererar starkt kassaflöde till GI 2007 AS och andra investerare som äger andelar. Utdelningskapaciteten för GI 2007 AS kommer därför på sikt vara mycket god, upp mot 2/3 av förväntad årlig avkastning på 10%, d.v.s. 5-7% av ursprunglig investering per år. GI 2007 AS har redan idag en kapacitet som kommer göra att bolaget kommer kunna ge bra utdelning. I dagsläget är bolaget dock i en situation där kommitterat kapital överstiger kontantbehållningen och det finns därför behov för att vänta med utdelningar. Läs mer om detta under Försäljning av andelar på sida 10. Det förväntas ingen utdelning från GI I AB under Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB 9

10 Försäljning av andelar GI 2007 AS investeringar är genomförda i euro, amerikanska dollar och brittiska pund. Efter att bolaget genomförde investeringarna har den svenska och norska kronan försvagats i värde mot andra utländska valutor. Det har gjort att portföljens värde har ökat. De försvagade norska och svenska valutorna har däremot samtidigt påverkat företagets kassabehållning negativt då den i stor utsträckning varit i norska och svenska kronor. Det innebär att bolagets kommitteringar i utländsk valuta för närvarande är större än det fi nns kontanta medel för i norska och svenska kronor. Bolaget har under våren och sommaren 2009 kontinuerligt analyserat flera alternativa lösningar för att minska gapet mellan kommitteringarna och kassabehållningen. Den mest intressanta lösningen är en försäljning av en mindre andel av portföljen till Global Infrastruktur 2009 AS ( GI 2009 AS ). Detta är ett bolag som har ett motsvarande investeringsmandat som GI 2007 AS. Bolagen har kommit överens om att överlåta tillgångar till de värden fondförvaltarna rapporterar för tredje kvartalet Man har övervägt att inhämta oberoende råd ( fairness opinion ) vad gäller värderingen av tillgångarna, men styrelserna har konstaterat att det knappast skulle tillföra något i sak då det skulle vara svårt att ifrågasätta de värderingar som de underliggande fondförvaltarna genomfört. Bolagen har kommit överens om att följande tillgångar ska överlåtas, förutsatt att en extraordinär bolagsstämma i GI II AS, GI II AB, GI I AS och GI I AB (bolagen som äger GI 2009 AS och GI 2007 AS) godkänner transaktionen. Överlåtandena kommer också att kräva godkännanden från respektive fond. Dessa godkännanden kommer att sökas när ett beslut av bolagsstämman föreligger. Fond Valuta Köpesumma Redan investerat Kommitterat Återstående investering Macquarie European Infrastructure Fund III EUR JPMorgan IIF Canadian 1 LP USD Barclays Integrated Infrastructure Fund GBP Totalt 10 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur I AB

11 Tittel Tabellen nedan visar värden på investeringarna i norska kronor eftersom detta är investeringsvaluta i GI 2009 AS. Fond Valuta Köpesumma Redan investerat Kommitterat Återstående investering Macquarie European Infrastructure Fund III NOK JPMorgan IIF Canadian 1 LP NOK Barclays Integrated Infrastructure Fund NOK Totalt Styrelserna 2 i båda bolagen har diskuterat förhållandena i detalj och den möjlighet som föreligger. Styrelserna anser att detta är en win-win - situation där GI 2007 AS minskar sin exponering till en komfortabel nivå medan GI 2009 AS får möjlighet att göra sina första infrastrukturinvesteringar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Den normala försäljningsrabatt som kan förväntas vid försäljning av investeringar på dagens marknad bör kunna uppvägas av den fördel ett bolag som GI 2009 AS får av att snabbt bygga upp en globalt diversifierad infrastrukturportfölj med en så begränsad kapitalbas som krävs i det här fallet. Försäljningen innebär en marginell förlust på omkring 0,05 kr per aktie i GI I AB. Bolaget kommer att genomföra transaktionen på ett kostnadseffektivt sätt och det kommer inte att tillkomma ytterligare arvoden i samband med transaktionen. Som nämns ovan har transaktionen avtalats med ett förbehåll om att den ska godkännas vid en extraordinär bolagsstämma. GI I AS kommer därför att kalla till en sådan bolagsstämma den 24 november 2009 i Stockholm. Kallelsen bifogas denna rapport. Om transaktionen godkänns av bolagsstämmorna och de underliggande fondförvaltarna tas ett standardköpavtal fram som innehåller normala villkor för sådana transaktioner. 2 Observera att styrelserna i de två bolagen är identiska. Styrelserna informerar om att analyserna är gjorda efter bästa omdöme och separat för varje bolag.

12 signatur.no

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Infrastruktur I AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Infrastruktur I AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 Marknadskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB Årsrapport 2012 Global Infrastruktur 1 AB Aktieägarbrev Global Infrastruktur 1 AB Till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB, Global Infrastruktur 1 AB ( GI 1 AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till

Läs mer

Global Infrastruktur I AB

Global Infrastruktur I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Infrastruktur I AB Kvartalsrapport mars 2015 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt

Läs mer

Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB

Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB 1 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB, Global Private Equity 1 AB

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Aktieägarbrev hösten 2009 Kommersiella Fastigheter Holding III AB > 4 900 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS 6 % Næringsbygg 100 % 80 % 75 % 75 % 49,9 % 65 % 49

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2013 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2010. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2010 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Viktiga händelser 2010... 5 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsrapport 2008 Offentliga Fastigheter Holding I AB Innehåll Huvudpunkter 2008... 3 Offentliga Fastigheter Holding I AB... 4 Marknadsuppdatering... 6 Fakta om de enskilda fastighetsprojekten: Östersund...

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer