Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

2 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Tack för bidraget till Fysingedagen. Från Upplands Väsby Promotion, Tack för torget och Suseboparken. Från BRF Suseboparken, Taxor hushållsavfall Från SÖRAB, Tillstånd enligt 3 kap lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) till restaurering och underhåll av byggnadsminnet Torsåkers magasin, Torsåker 1:6, Upplands Väsby kommun. Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, Gemensamt programpris inom gymnasieskolan. Från Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Underlag till Trafikverkets arbete med ny nationell plan. Från Länsstyrelsen i Stockholms län, Revisionsrapport nr5/2012 kartläggning av arbetet mot hemlöshet. Från revisorerna i Upplands Väsby kommun, Revisionsrapport nr6/2012 Granskning av biståndsbedömningen inom socialoch äldrenämnden. Från revisorerna i Upplands Väsby kommun, Återkoppling av Länsrapporten ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) år Meddelande från Länsstyrelsen i Stockholms län, Ansökan om att bilda naturreservat vid Runbyskogen, Upplands Väsby. Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, Omorganisation av verksamheten i SL. Från AB Storstockholms Lokaltrafik, Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala, Dom från mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt,

3 Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år Från statistiska centralbyrån (SCB), Fastställande av åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid partiklar (PM10) i Stockholms län. Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, Ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för ny reglering av Mälaren. Från Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Uppdraget om Mälarens reglering, Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Teckalundantagen- och ändringar i kommunallagen (1991:900) m. m. Cirkulär 12:50, Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år Cirkulär 12:54, Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB). Cirkulär 12:57, Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser. Cirkulär 12:58, Hyreshöjning från och med den 1 januari 2013 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. Cirkulär 12:60, Kommunala ansvarsåtagande för egna hem och småhus i bostadsrättsform. Cirkulär 12:61, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Cirkulär 12:62, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Cirkulär 12:63, Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Cirkulär 12:64,

4 Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid olika former av larm inom IVPAverksamheten. Cirkulär 12:65, Räddningskostnadsnämndens utlåtande. Cirkulär 12:66, Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev. Cirkulär 12:67, Skadeståndskrav på grund av arbetsskada. Cirkulär 12:68, Redogörelse för Preliminära riktlinjer för tjänstepension. Cirkulär 12:69, Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI). Cirkulär 12:70, Budgetförutsättningar för åren Cirkulär 12:71, Överenskommelser inom socialtjänst och viss hälso- och sjukvård. Cirkulär 12:73, Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 12. Cirkulär 12:76, Protokoll Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens miljö- och planutskott den 21 november Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 december Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens miljö- och planutskott den 12 december Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott den 13 december Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

5 Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett särskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Kommunstyrelsens ordförande Kommunala borgen Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:367. Beslutsserie: KS Delegation 2012:30. Yttrande i Förvaltningsrättens i Uppsala mål ; Riccardo Malacalza. Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:479 Beslutsserie: KS Delegation 2013:4 Ekonomidirektören Upphandling av ramavtal gällande fullservicebyråer Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:338 Beslutsserie: KS Delegation 2012:35 Upphandling av företagshälsovård Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:338 Beslutsserie: KS Delegation 2012:36 Upphandling av ramavtal gällande informationstjänster ex. fullservicebyråer Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:338 Beslutsserie: KS Delegation 2012:37 Utvecklingsstrategen Kommarkollegiets upphandling Klient 2012

6 Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:468 Beslutsserie: KS Delegation 2012:31 Direktupphandling, avtal med Loomis Sverige AB Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:459 Beslutsserie: KS Delegation 2012:33 Kontorschef kundvalskontoret Upphandling av daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, LSS 9:10, korttidsvistelse utanför egna hemmet för barn och unga, LSS 9:6 och korttidsvistelse utanför egna hemmet för vuxna, LSS 9:6 Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:338 Beslutsserie: KS Delegation 2012:34 Kontorschef Väsby välfärd Upphandling av skolpsykologer Beslutsdatum: Diarienr: KS/2013:15 Beslutsserie: KS Delegation 2013:3 Kontorschef stöd & process Upphandling av Intranät Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:338 Beslutsserie: KS Delegation 2012:40 Kontorschef teknik & fastighet Genomförande av detaljplan för Brunnby Park, etapp II Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:469 Beslutsserie: KS Delegation 2012:38 Exploateringschef

7 Gatukostnadsutredning, Norra Bollstanäs 1, 2 och Västervägen Beslutsdatum: Diarienr: KS/2012:129 Beslutsserie: KS Delegation 2012:39 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

8 Tjänsteutlåtande Trafikplanerare Axel Nelstrand Dnr: Fax KS/2012:421 Kommunstyrelsen Upplands Väsbys svar på förslag till trafikstrategi för Vallentuna Ärendebeskrivning Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till trafikstrategi och översänt det på remiss till Upplands Väsby kommun. Upplands Väsby kommun anser att Vallentuna kommuns ambitioner kring ett hållbart samhällsbyggande och ett hållbart transportsystem är bra. Eftersom båda kommunerna är en del av norrort och båda är del av Arlandaregionen är det en fördel att våra kommuner har samma principer vad gäller trafikplanering. Upplands Väsbys kommun berörs av Vallentunas ambitioner till bättre tvärförbindelser för alla trafikslag. Upplands Väsby ställer sig bakom Arlandakommunernas ambitioner om att skapa en koppling mellan Arlanda flygplats/märsta och Vallentuna, samt att fortsatt arbeta med genomförandet av ny sträckning av väg 268. Väg 268 kommer enligt beslut i Upplands Väsbys namnberedning benämnas Fysingenleden. I övrigt ser kommunen fram emot framtida samarbete kring mellankommunala trafikplaneringsfrågor enligt inriktningen i Vallentunas trafikstrategi. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets svar och översänder det till Vallentuna kommun. Beslutet skickas till: Vallentuna kommun 1

9 Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Christer Björklund Chef Stadsbyggnadskontoret Bilaga: Översiktlig bild över Vallentunas befintliga och tänkta stråk 2

10 Trafikstrategi för vallentuna kommun Inledning 5 Bild 2. Översiktlig bild över kommunens trafikstråk (befintliga och stråk som ska studeras).

11 Tjänsteutlåtande Trafikplanerare Axel Nelstrand Dnr: Fax KS/2011:166 Kommunstyrelsen Upplands Väsbys svar på samrådshandling arbetsplan för väg 267 Rotebroleden Ärendebeskrivning Trafikverket har sänt ut samrådshandlingar för arbetsplan för väg Rotebroleden. Arbetsplanen innebär att befintlig väg mellan Trafikplats Rotebro och Trafikplats Stäket byggs om. Vägområdet breddas något för att ge rum för två extra körfält, ett i vardera riktningen. Arbetsplanen innebär förbättrad GC-trafik genom planskilda passager och avskilda GC-vägar. Trafikprognosen visar att flödet på vägen kommer öka från dagens fordon/dygn till fordon/dygn år Vägens breddning kommer att påverka Järvakilens spridningssamband negativt men som kompensation har man planerat för flertalet viltpassager för både små- och storvilt. Bullerspridning för vägen redovisas med kartbilder. För störda bostäder anges att någon form av bullerskydd eller kompensationsåtgärd kommer tas om det anses tekniskt och ekonomiskt rimligt. Vägen går igenom det område för vilket Upplands Väsby har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP Vällsta. Eftersom föpen medger bostadsförtätning är Upplands Väsby kommun angelägna om att arbetsplanen innehåller bullerskyddsåtgärder för aktuell mark, alternativt att förstärkningsarbeten görs för att underlätta framtida bullerskyddsåtgärder. Inom Järfälla kommun innehåller arbetsplanen en ny trafikplats. Etablerandet av trafikplatsen kommer att gynna go-kartbanan i Järfälla. Den go-kartbanan är en bullerkälla för boende inom Upplands Väsby kommun. Det är viktigt att ta hänsyn till den totala bullerexponeringen som arbetsplanens genomförande direkt eller indirekt leder till. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets svar och översänder det till Trafikverket. Beslutet skickas till: 1

12 Trafikverket Bakgrund Vägen Rotebroleden är idag överbelastad. I takt med att Stockholm växer så behöver vägens kapacitet utökas. Trafikprognosen visar att flödet på vägen kommer öka från dagens fordon/dygn till fordon/dygn år Utbyggnad av vägen har sedan länge ingått i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen. I förslaget till arbetsplan breddas vägen från två körfält till fyra. Korsningen med Mälarvägen byggs om till en planskild korsning vilket kommer öka trafiksäkerheten och kapaciteten för vägen. Längre upp på Mälarvägen byggs de två på varandra efterföljande 90-graders-kurvorna om till en korsning. Korsningen kopplar till Söderbyvägen och bensinstationen i väster, och till Kappetorpsvägen i öster. Längs vägen byggs även en ny gång och cykelväg med planskilda övergångar i samband med bebyggelse och busshållplatser. Vägen utformas med 80 km/h som referenshastighet. För att djurlivet ska kunna passera vägen byggs flertalet viltpassager för små- och storvilt. Inom Järfälla kommun innehåller arbetsplanen en ny trafikplats. Etablerandet av trafikplatsen kommer att gynna go-kartbanan i Järfälla. Den go-kartbanan är en bullerkälla för boende inom Upplands Väsby kommun. Det är viktigt att ta hänsyn till den totala bullerexponeringen som arbetsplanens genomförande direkt eller indirekt leder till. Trafik För Upplands Väsby är utbyggnad av Rotebroleden en angelägen åtgärd. Den nya utformningen kommer att öka framkomligheten på vägen och de tillkommande planskilda gc-korsningarna kommer att öka möjligheten att cykla och gå längs vägen, samt ge möjlighet att trafiksäkert korsa vägen. Som en del av trafiknätet i Upplands Väsbys omland är Rotebroleden av stor vikt. Vägens ökade kapacitet kommer att svara mot Upplands Väsbys ökade befolkningsmängd och därmed biltrafik. När Rotebroleden får bättre framkomlighet kommer vägen tillsammans med E4:an att utgöra ett bättre alternativ än Mälarvägen för resor mellan Stäket och mot Trafikplats glädjen. Detta möjliggör att Mälarvägen blir mindre attraktiv för tunga transporter och genomfartstrafik, och därför enklare går att omvandla till att bli mer stadslik. För att uppnå syftet med Rotebroleden är det också viktigt att Trafikverket, i enlighet med den utökade förstudien, även bygger om trafikplatserna i Rotebro och Stäket. Dessa åtgärder bör så snart som möjligt tas upp i Trafikverkets investeringsplanering. Upplands Väsby kommun vill också att Trafikverket snarast möjligt bygger ut cykelbana längs Mälarvägen, så att även boende och arbetande i Upplands Väsby kan ta del av den nya GC-vägen längs Rotebroleden. 2

13 Viltpassager De viltpassager som Trafikverket har redovisat är kommunen nöjda med. De är viktiga för Järvakilens funktion för ett rörligt djurliv. Kommunen kommer att anpassas sin framtida planering i området för att stämma överens med läge och funktion för passagerna. Viltpassagernas läge är utmärkt i bifogat material. Upplands Väsby föreslår även att betongsuggorna på vägen förses med mindre hål i underkant för att möjliggöra passage för de djur som ändå försöker korsa vägen. Buller De boende vid Söderby/Katrinedal har redan idag en försämrad ljudmiljö på grund av störande ljud från dagens trafik på Rotebroleden, ljud från befintlig verksamhet på go-kartbanan i Järfälla samt störningar från inflygningen till Arlanda bana 1L. Ljudstörningen riskerar att öka från den utökade verksamheten på go-kartbanan samt nu även från en utökad trafik/ökad hastighet på Rotebroleden. En utbyggd Rotebroled enligt förslag till arbetsplan innebär väsentlig ombyggnad av väg. Målsättningen ska därför vara att riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå inte ska överskridas utanför bostadsfasad. Av förslaget till arbetsplan framgår att bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas vid alla bostäder som överskrider gällande riktvärden i den utsträckning det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Utifrån ljudutbredningskartor i förslaget kan konstateras att ljudnivåerna vid fasad hos boende i Söderby/Katrinedal överskrider dessa riktvärden vid dagens trafiksituation. Den utökade trafiken ger en kraftigt ökad ljudutbredning från vägen, om inte bullerdämpande åtgärder vidtas. Ljudmiljön utomhus kommer utan åtgärder att försämras med upp till en nivå av 10 dba i bostäders närhet. Även bostäder i närheten av Mälarvägen, en bit ifrån själva Rotebroleden, kommer att få ökade störningar från trafiken på Rotebroleden, men även från Mälarvägen i sig. Av förslaget framgår att väster om Mälarvägen ska bullerskyddsåtgärder i första hand utföras som vallar. Det är dock oklart om detta innebär att bostäder vid Söderby/Katrinedal kommer att få bullerskyddsåtgärder vidtagna vid källan. Upplands Väsby kommun anser att detta innebär en stor försämring av närmiljön vid befintliga bostäder. Åtgärder bör vidtas som förhindrar ljudutbredningen från vägen. Vägen går igenom det område för vilket Upplands Väsby har tagit fram en fördjupad översiktsplan, FÖP Vällsta. Eftersom föpen medger bostadsförtätning är Upplands Väsby kommun angelägna om att arbetsplanen innehåller bullerskyddsåtgärder för aktuell mark, alternativt att förstärkningsarbeten gör för att underlätta bullerskyddsåtgärder. Vägen är idag också och kommer att bli en ännu större bullerbarriär genom den gröna kilen. Bullret kommer att få en ökad spridning in i det gröna 3

14 friluftsområdet. Upplands Väsby kommun anser att även ljudutbredningen inom friluftsområdet måste beaktas. Dagvatten Enligt förslaget är målsättningen att inte öka föroreningsbelastningen till bland annat Edsjön i form av utsläpp av trafikdagvatten. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa detta genom bland annat vägdiken som utformas för god rening av dagvatten och genom haveriskydd som förhindrar utsläpp till vattendragen vid olyckor. Förslaget innehåller inga närmare uppgifter om dessa skyddsåtgärder. Upplands Väsby kommun anser att målsättningen måste vara att minska föroreningsbelastningen jämfört med idag. Det finns inga dagvattenåtgärder vidtagna för omhändertagande av dagvatten från befintlig väg. Frågan måste utredas ytterligare. Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Christer Björklund Chef Stadsbyggnadskontoret Bilagor: Översiktskarta, Bullerkarta 4

15 GR AR ÄN BE S F T S ÖR PL AN Nyboda Stäket 0/000 Ryttarstugan Galg- Väg 267 Rotebroleden SAMRÅDSHANDLING TECKENFÖRKLARING Breddningssida (3,6 m) Ny enskild väg - preliminär sträckning Ny statlig väg - preliminär sträckning Bladindelning Ny kommunal väg - preliminär sträckning 200T T T0103 Ny statlig gång- och cykelväg - preliminär sträckning 100T T0105 Befintligt kommunal gång- och cykelväg GC-bro/port befintlig Befintligt vägområde Ny GC-bro/port - preliminär placering Nytt vägområde Ny vägbro - preliminär placering Omgrävning av dike Busshållplats RITNINGSNUMMER: 200T0101 Busshållplats stängs Anslutning stängs SKALA: 1: Storviltspassage - preliminär placering Småviltspassage - preliminär placering m Lantmäteriet, dnr /2667 Badplats backen

16 2/000 Motorbana Utfarten begränsas till höger av/på 0 1/0 Johannes- 0 Ev fred Listonhill Adolfsberg Katrinedal Karlsborg SAMRÅDSHANDLING TECKENFÖRKLARING Breddningssida (3,6 m) Ny enskild väg - preliminär sträckning Ny statlig väg - preliminär sträckning Bladindelning Ny kommunal väg - preliminär sträckning 200T T T0103 Ny statlig gång- och cykelväg - preliminär sträckning 100T T0105 Befintligt kommunal gång- och cykelväg GC-bro/port befintlig Befintligt vägområde Ny GC-bro/port - preliminär placering Nytt vägområde Ny vägbro - preliminär placering Omgrävning av dike Busshållplats RITNINGSNUMMER: 200T0102 Busshållplats stängs Anslutning stängs SKALA: 1: Storviltspassage - preliminär placering Småviltspassage - preliminär placering m Lantmäteriet, dnr /2667 Väg 267 Rotebroleden

17 Söderby 3 / Öppning i refug för gående Hemmings- Väg dras in från allmänt underhåll torp Vägdel som kommer att rivas Klubbacken BåtsmansEvelund torp Linddalen SAMRÅDSHANDLING TECKENFÖRKLARING Breddningssida (3,6 m) Ny enskild väg - preliminär sträckning Ny statlig väg - preliminär sträckning Bladindelning Ny kommunal väg - preliminär sträckning 200T T T T T0105 GC-bro/port befintlig Ny GC-bro/port - preliminär placering Ny vägbro - preliminär placering Ny statlig gång- och cykelväg - preliminär sträckning Storviltspassage - preliminär placering Befintligt kommunal gång- och cykelväg Småviltspassage - preliminär placering Befintligt vägområde Nytt vägområde Omgrävning av dike Vägdel som skall rivas Busshållplats RITNINGSNUMMER: 100T0103 Busshållplats stängs Anslutning stängs SKALA: 1: Indragning från allmänt underhåll m Lantmäteriet, dnr /2667 Väg 267 Rotebroleden

18 5/000 4/000 Tomte- Överby backen Almsäter Nyhem G Gillbergs Kojtet Boda Lillskogen SAMRÅDSHANDLING TECKENFÖRKLARING Breddningssida (3,6 m) Ny enskild väg - preliminär sträckning Ny statlig väg - preliminär sträckning Bladindelning Ny kommunal väg - preliminär sträckning 200T T T0103 Ny statlig gång- och cykelväg - preliminär sträckning 100T T0105 Mulltorp Befintligt kommunal gång- och cykelväg GC-bro/port befintlig Befintligt vägområde Ny GC-bro/port - preliminär placering Nytt vägområde Ny vägbro - preliminär placering Omgrävning av dike Busshållplats G RITNINGSNUMMER: 100T0104 Busshållplats stängs Anslutning stängs SKALA: 1: Storviltspassage - preliminär placering Småviltspassage - preliminär placering m Lantmäteriet, dnr /2667 Väg 267 Rotebroleden

19 Gillberga Rotebro Sjövillan 6/000 Skola GRÄNS FÖR ARBETSPLAN Gröndal 6/885 Skillinge Skillinge gamla tomt Golfbana hagen Backa Kråkan Tuna gamla tomt Kulla- Sollentuna- gården Sollentuna kyrka Väg 267 Rotebroleden SAMRÅDSHANDLING Bladindelning 200T T T T0104 Älte TECKENFÖRKLARING Breddningssida (3,6 m) Ny enskild väg - preliminär sträckning Ny statlig väg - preliminär sträckning Ny kommunal väg - preliminär sträckning Ny statlig gång- och cykelväg - preliminär sträckning Befintligt kommunal gång- och cykelväg GC-bro/port befintlig Ny GC-bro/port - preliminär placering Ny vägbro - preliminär placering Storviltspassage - preliminär placering Småviltspassage - preliminär placering Befintligt vägområde Nytt vägområde Omgrävning av dike Prästgården RITNINGSNUMMER: 100T T0105 Busshållplats Busshållplats stängs Anslutning stängs SKALA: 1: m Lantmäteriet, dnr /2667

20 Tecken och Symboler Väg Ekvivalent ljudnivå i db(a) 2 meter över mark Bostadshus Annan byggnad >= < 40 Gräns för arbetsplan Bilaga 1a Beräknad ljudnivå Nuläge Väg 267 Rotebroleden Uppdragsnummer: Filnamn: Leq - Dagens - 1 Beräkning nr:202 Stockholm Handläggare: Mathieu Boué Granskning: Henrik Naglitsch Skala (A3) 1: m

21 Tecken och Symboler Väg Ekvivalent ljudnivå i db(a) 2 meter över mark Bostadshus Annan byggnad >= < 40 Gräns för arbetsplan Bilaga 1b Beräknad ljudnivå Prognos Väg 267 Rotebroleden (Hastighet: 80 km/h) Uppdragsnummer: Filnamn: Leq - Prognos - 1 Beräkning nr:300 Stockholm Handläggare: Mathieu Boué Granskning: Henrik Naglitsch Skala (A3) 1: m

22 Tjänsteutlåtande Chef för enheten tillväxt och regional utveckling Gösta Norén Dnr: Fax KS/2012:431 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om handlingsprogram för regionala stadskärnor. Ärendebeskrivning Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), Stockholms läns landsting har genom remiss för yttrande senast den 31 januari 2013 överlämnat förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor. Ärendet har beretts i samråd mellan Arlandakommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta som upprättat förslag till ett gemensamt yttrande i ärendet. Stockholms län har de senaste åren vuxit med invånare per år. Alla prognoser tyder på en fortsatt kraftig befolkningstillväxt och år 2030 förväntas länet ha drygt 2,6 miljoner invånare. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling behöver Stockholmsregionen, som idag är starkt enkärnig, bli mer flerkärnig. Avsikten är att koncentrera utvecklingen utanför den centrala regionkärnan till de yttre regionala stadskärnorna och motverka utspridningen av verksamheter och bebyggelse. En fortsatt utspridning av bebyggelsen leder till växande transportbehov och ett ökat bilberoende. Utvecklingen av yttre regionala stadskärnorna främjar även tjänsteutbyte, möten, stadskvaliteter och stadsliv. Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, redovisar utveckling av åtta yttre regionala stadskärnor, utöver den centrala regionkärnan. De yttre kärnorna är Arlanda- Märsta, Barkarby- Jakobsberg, Kista- Sollentuna- Häggvik, Täby centrum - Arninge, Kungens kurva - Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje. Ett led i att förverkliga stadskärnorna är att ta fram ett handlingsprogram som organiserar insatser för dessa. I det förslag till handlingsprogram som är på remiss presenteras bl.a.: Förslag till mål för utveckling av de yttre regionala stadskärnorna samt fyra handlingsområden som kräver kraftsamling och samverkan av regionens aktörer för utveckling av en flerkärnig region. o Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna 1

23 o Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna o Stadsutveckling o Utveckla det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet. Remissperiodens syfte är Att ge regionens aktörer en möjlighet att ta ställning till förslaget till handlingsprogram. Att få besked från regionens aktörer om de är beredda att bidra till genomförandet. Remissinstanserna uppmanas att särskilt beakta följande frågeställningar i remissen: 1. Bedömer ni att de föreslagna handlingsområdena är relevanta och de viktigaste att fokusera på? 2. Är de föreslagna aktörerna de mest relevanta, saknas några aktörer? 3. Hur kan er organisation bidra till utvecklingen av de regionala stadskärnorna? Arlandakommunernas synpunkter Arlandakommunerna framför i ett gemensamt yttrande i huvudsak följande synpunkter. Utvecklingen av Arlanda-Märsta är ett gemensamt åtagande för Arlandakommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta samt Swedavia, Stockholm Arlanda flygplats. Arlanda-Märsta har goda förutsättningar och stor potential att utvecklas till en regional stadskärna. För att nå dit behöver vi arbeta tillsammans mot samma vision och mål. Arlandakommunerna anser de fyra handlingsområdena vara väl identifierade kärnfrågor för samarbete i ett nuvarande utvecklingsskede. Samtliga handlingsområden är kopplade till varandra, vilket framgår i remissen, och bedöms därmed kunna bidra till eftersträvade synergieffekter i arbetet med att utveckla de regionala stadskärnorna. Handlingsområdet Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna - ser Arlandakommunerna som en nödvändig förutsättning för att regionen ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt i jämförelse med övriga Europa. En god tillgänglighet är även en grundförutsättning för en hållbar, regional utveckling och bedöms enligt Arlandakommunernas mening som särskilt viktig för den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Den regionala stadskärnan Arlanda- Märsta måste få en kraftfullt förbättrad infrastruktur för kollektivtrafik, dels för att avlasta den centrala delen av regionen och dels för att minska marktransporternas miljöpåverkan och därmed möjliggöra förbättrad kapacitet för flygtrafiken. Arlandakommunerna har i sak inga synpunkter eller förslag på ytterligare aktörer i arbetet med handlingsprogram för regionala stadskärnor utan anser de identifierade ansvariga aktörerna vara de bäst lämpade för samtliga fyra handlingsområden. För den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta får dock Arlandakommunerna påpeka att Swedavia, Stockholm-Arlanda flygplats är en självklar nyckelaktör i detta 2

24 arbete, vilket inte direkt framgår i remisshandlingen över föreslagna relevanta aktörer. Arlandakommunerna är vidare positivt inställd till de områden som definierats som TMR:s fortsatta arbetsområden för att utveckla en flerkärnig region. Företrädare för Arlandakommunerna ska fortsatt utgöra en aktiv aktör i TMR:s nätverk för kommuner med regionala stadskärnor. Arlandakommunerna är vidare beredda att ta på sig ett större ansvar att som aktör driva på arbetet inom handlingsområde 1 Ökad tillgänglighet, en förutsättning för tillväxt i de regionala stadskärnorna. Arlandakommunerna vill med detta åtagande generellt bidra till utvecklingen av de regionala stadskärnorna och specifikt göra detta mot bakgrund av Arlandas viktiga roll som kommunikationsnav i Stockholmsregionen och där behovet av tillgänglighet både till och inom den regionala stadskärnan är av särskilt stor betydelse. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande yttrande från Arlandakommunerna daterat som sitt eget yttrande över remiss för handlingsprogram för regionala stadskärnor. Beslutet skickas till: TMR på Stockholms läns landsting, Sigtuna kommun, Knivsta kommun, Vallentuna kommun, Kontoret för Samhällsbyggnad. Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Thomas Thunblom Chef Kontoret för Samhällsbyggnad Bilagor: 1. Arlandakommunernas förslag till yttrande TMR:s remiss av förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor. 3

25 Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), Stockholms läns landsting har genom remiss för yttrande senast den 31 januari 2013 överlämnat förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor. Ärendet har beretts i samråd mellan Arlandakommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta som upprättat förslag till ett gemensamt yttrande i ärendet. Bakgrund Stockholms län har de senaste åren vuxit med invånare per år. Alla prognoser tyder på en fortsatt kraftig befolkningstillväxt och år 2030 förväntas länet ha drygt 2,6 miljoner invånare. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling behöver Stockholmsregionen, som idag är starkt enkärnig, bli mer flerkärnig. Avsikten är att koncentrera utvecklingen utanför den centrala regionkärnan till de yttre regionala stadskärnorna och motverka utspridningen av verksamheter och bebyggelse. En fortsatt utspridning av bebyggelsen leder till växande transportbehov och ett ökat bilberoende. Utvecklingen av yttre regionala stadskärnorna främjar även tjänsteutbyte, möten, stadskvaliteter och stadsliv. Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, redovisar utveckling av åtta yttre regionala stadskärnor, utöver den centrala regionkärnan. De yttre kärnorna är Arlanda- Märsta, Barkarby- Jakobsberg, Kista- Sollentuna- Häggvik, Täby centrum - Arninge, Kungens kurva - Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje. Ett led i att förverkliga stadskärnorna är att ta fram ett handlingsprogram som organiserar insatser för dessa. I det förslag till handlingsprogram som är på remiss presenteras bl.a.: Förslag till mål för utveckling av de yttre regionala stadskärnorna 1. De yttre regionala stadskärnornas andel av länets befolkning ska öka från dagens 6 procent till 10 procent år De yttre regionala stadskärnornas andel av länets sysselsättning ska öka från dagens 13 procent till 25 procent år Tillgängligheten med kollektivtrafik till de yttre regionala stadskärnorna ska öka så att restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil ska minska från dagens 2,2 till 1,5 år Varför flerkärnighet är att föredra framför enkärnighet samt varför ett handlingsprogram behövs. För de yttre regionala stadskärnorna innebär åtagandet främst att kommunerna måste samverka med andra aktörer, för att

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Datum KS-2013/53 2013-01-14 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Förslag

Läs mer

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor gg Sigtuna kornmun Datum 2013-01-28 Ankom Stockholms läns landsting 2013-01- 3 1 Dnri UöVÖW3 Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Yttrande över förslag

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

Bfd22 060315 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015 f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Sammanträdesdatu m ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 Au 203 Dnr KS 090/2015 Information, övergripande överenskommelse med Migrationsverket om anordnade

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn SN Dnr SN 15/3 Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn Nyköpings kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket gäller 24 boendeplatser för

Läs mer

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar.

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar. Bilaga KS 2013/166/1 l (2) 2013-06-04 SAlAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNJNGEN Agneta von schoting Ink. 2013 -os- 1 2 Kommunstyrelsen Förslag att ändra överenskommelsen mellan

Läs mer

KS 2012.491 2012-11-27 2013-01-06

KS 2012.491 2012-11-27 2013-01-06 KS 2012.491 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-11-27 2013-01-06 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-12-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-13 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

GET1 SOLLENTUNA KOMMUN Yttrande

GET1 SOLLENTUNA KOMMUN Yttrande GET1 SOLLENTUNA KOMMUN Yttrande a\ Kommunledningskontoret B Hiva Hedayati 2013-06-19 Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0327 KS-4 Diariekod: Diariekod: 309 Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum .':. = SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-06-18 5 (17) 170 Dnr 2013/272 Ändrad överenskommelse mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 28 januari 2013, klockan 19:30-21.30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 28 januari 2013, klockan 19:30-21.30 Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 28 januari 2013, klockan 19:30-21.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ledamöter: Per-Erik Kanström

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-02-03 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:402 20901 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM REGIONALA STADSKÄRNOR REMISSVAR. Remissammanställning samt samtliga inkomna remissvar

HANDLINGSPROGRAM REGIONALA STADSKÄRNOR REMISSVAR. Remissammanställning samt samtliga inkomna remissvar HANDLINGSPROGRAM REGIONALA STADSKÄRNOR REMISSVAR Remissammanställning samt samtliga inkomna remissvar Tillväxt, miljö och regionplanering REMISSAMMANSTÄLLNING 2013-02-21 1 (7) Diarienummer LS 1103-0343

Läs mer

I remissen önskar Trafikverket i första hand få svar på följande:

I remissen önskar Trafikverket i första hand få svar på följande: 2015-09-15 Yttrande över Trafikverkets remiss av förslag till Framkomlighetsprogram för Storstockholm Förslag till beslut Bakgrund Trafikverket, Region Stockholm har sänt ut rubricerade remiss till regionala

Läs mer

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1314 2014-01-02 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16. Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-01-28 Sida 1 av 1 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN. Vi översänder vårt svar på remissen tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Med vänliga hälsningar.

BOTKYRKA KOMMUN. Vi översänder vårt svar på remissen tillsammans med kommunstyrelsens beslut. Med vänliga hälsningar. 1[1] 2013-02-06 Dnr KS/2012:496 Referens Lena Bogne Mottagare Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 STOCKHOLM Svar på remiss - Förslag till handlingsprogram för

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen och Fyrkanten kl 9:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se SIGNERAD 2015-09-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om tillfälligt mottagande av asylsökande

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Emelie Claesson Datum KS-2016/784 Samhällsplanerare rev

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Emelie Claesson Datum KS-2016/784 Samhällsplanerare rev Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Emelie Claesson Datum KS-2016/784 Samhällsplanerare 2016-11-17 rev. 2016-11-24 Kommunstyrelsen Gemensamt yttrande från Arlandaregionen - Ny länsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Remissvar Handlingsprogram Regionala stadskärnor Yttrande 130131 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 09-2012-5210 Maria Weimer-Löfvenberg Ingrid Arltoft-Henriksson

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande PM 2016:135 RI (Dnr 110-1088/2016) Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Remisstid den 24 augusti 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Anmälningslista. Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20. Näplu 2014-10-09.

Anmälningslista. Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20. Näplu 2014-10-09. Anmälningslista Anmälda protokoll 2014-10-01 2014-11-23 KSAU 2014-10-09 KSAU 2014-10-20 KSAU 2014-11-20 Näplu 2014-10-09 Näplu 2014-11-20 Tefau 2014-10-08 Tefau 2014-10-23 Tefau 2014-11-19 Delegationsbeslut

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-05-16 1 (8) Mia Ledwith Socialnämnden Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta

Läs mer

Socialkontoret. Tjänsteutlåtande

Socialkontoret. Tjänsteutlåtande Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2016-08-02 Avdelningen för stöd och utveckling Sida 1 av 5 Annika Lindholm Utredare 08-579 212 31 Arbetsmarknadsdepartementet A2016/01307/I A2016/01333/I Remissvar ang.

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga UBK1005, v2.0, 2014-11-03 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Jesper Kyrk Socialkontoret jesper.kyrk@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning Socialnämnden Remissvar avseende promemorior - 1) Ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Lägesrapport om mottagande av ensamkommande barn och unga

Lägesrapport om mottagande av ensamkommande barn och unga Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-22 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:335 33721 Social- och äldrenämnden Lägesrapport om mottagande

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer