PROTOKOLL. Sammanträdesdatum BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13: BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) Roger Andersson (S) Lisbeth Svensson (FP) 1-8 Kent Sylvan 9-16 Ersättare Kent Sylvan (M) 1-8 Birgit Lövkvist (V) Marie-Louise Ericsson (KD) 1-4 Övriga Per Andersson Sellén tf sektorschef sektor utbildning Camilla Blomqvist sektorschef sektor socialtjänst Elisabeth Olsson v.chef hemtjänst och biståndsenhet 4 Benny Ankargren verksamhetschef grundskola 4-6 Ann-Sofie Gillner utredare sektor utbildning 4-6 Lena Almqvist verksamhetschef gymnasiet 4-6 Britta Netterfors enhetschef kultur 8-11 Catrine Lindberg enhetschef konferens, vaktmästeri och städ 9-10 Emma Dahlgren sekreterare Justeringsdag Paragrafer: 1-16 Emma Dahlgren Linda-Maria Hermansson Janette Olsson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Emma Dahlgren Justerar

2 Val av justeringsperson... 3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Information från sektor socialtjänst... 5 LOV-avtal... 6 Information från sektor utbildning... 7 Skolinspektionens regelbundna tillsyn... 8 Anmälan enligt skollagen 6:10 från förskolechef/rektor till huvudmannen läsår 2014/ Information om konstinköp Lokalhyror Mariagården Lokalhyror Fregatten Skrivelse från Stenungsunds teaterförening gällande aulan på Nösnäs GRs beslut Inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. 15 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 från Kvinnojouren i Stenungsund Budget - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn För kännedom, inkomna skrivelser m.m Verksamhetsbesök och Skolriksdagen

3 1 Val av justeringsperson s beslut beslutar att utse Janette Olsson (S) att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum 27 januari på kommunkansliet. 3

4 2 Fastställande av föredragningslistan Ärende 14 Dnr 0029/15 LOV-avtal tas upp som ärende 4. Följande ärende tillkommer: Ärende 16 Verksamhetsbesök och Skolriksdag s beslut beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan gjord förändring. 4

5 3 Information från sektor socialtjänst Sektor socialtjänst ger övergripande information om sektorns olika verksamheter. Därtill informeras särskilt om: Det står tio personer i kö till särskilt boende. Av dem har tre stycken stått i kö sedan i somras och erbjudits boende en gång men tackat nej. Migrationsverket har informerat om att de tecknat avtal om asylboende i Svenshögen. Boendet ska öppna 29 januari och kunna ta emot141 personer. s beslut beslutar att notera informationen. 5

6 4 Diarienummer 0029/15 LOV-avtal Sammanfattning av ärendet LOV (lagen om valfrihet) infördes 1 mars 2010 i Stenungsunds kommun. LOV omfattar serviceinsatser, det vill säga städ, tvätt och inköp i Stenungsunds kommun. I dagsläget är det 5 företag som utför LOV-insatser i kommunen. Ersättningen till LOV-leverantörerna i Stenungsunds kommun beräknas efter utförd tid hemma hos kunderna. Storleken på ersättningen baseras på manuell mätning av tid hemma hos kunden men den kan bli max beviljad tid. Det nya avtalet mellan Stenungsunds kommun och LOV-leverantörerna föreslås vara löpande i stället för tidsbegränsat till två år som det nuvarande med möjlighet till uppsägning för båda parter. LOV-verksamheten finansieras inom Sektor Socialtjänsts ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga Kravspecifikation s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta avtal och kravspecifikation till LOV-leverantörer från och med Det nya LOV-avtalet är ett löpande avtal med uppsägningstid för LOV-leverantören på 90 dagar och för kommunen på 180 dagar. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ersättningen till externa LOV-leverantörer som utför serviceinsatser i Stenungsunds kommun till 312 kronor per timma från och med Ersättningen till LOV-leverantörer justeras sedan årligen utifrån omsorgsprisindex (OPI). Ersättning ska täcka såväl den utförda tiden hos kunden som övrig tid och övriga utlägg för leverantören såsom restid, kompetensutveckling, arbetsplatsträffar med mera. Vidare Kommunstyrelsen 6

7 5 Information från sektor utbildning Sektor utbildning ger övergripande information om sektorns olika verksamheter. Därtill informeras särskilt om: Ny- och ombyggnationer o Skola Spekeröd enligt plan, dock är byggnationen av idrottshallen försenad och planeras kunna tas i bruk i november-december. o Förskola Kyrkenorum enligt plan. o Samlad grundsärskola enligt plan. Förskolelyftet Fuktskada Kristinedalskolan GR-enkät för årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan och årskurs 2 gymnasiet Skadegörelse Nösnäsgymnasiet Elevavstängningar och rutiner kring dessa Sommarskola för gymnasiet Beviljat statsbidrag för fjärde år på tekniskt program s beslut beslutar att notera informationen. 7

8 6 Diarienummer 0111/14 Skolinspektionens regelbundna tillsyn Sammanfattning av ärendet Skolinspektionen genomförde under år 2014 regelbunden tillsyn av utbildningsverksamheten i Stenungsunds kommun. Tillsyn av kommunens grundskolor genomfördes under september Av Skolinspektionens tillsynsbeslut framgår att kommunen föreläggs att åtgärda ett antal områden på sex av kommunens nio grundskolor. Vid Bildnings- och Socialt utskott den 27 januari redovisades de åtgärder kommunen vidtagit vid skolorna med anledning av Skolinspektionens förelägganden. De områden där kommunen föreläggs att vidta åtgärder är bland annat Särskilt stöd, Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen samt Trygghet och studiero. I till ärendet bilagda handlingar framgår de åtgärder som vidtagits av Sektor Utbildning på respektive skola i syfte att avhjälpa de brister som Skolinspektionen påtalar. Åtgärderna redovisas för Skolinspektionen den 27 november 2014 (Trygghet och studiero, Stora Högaskolan) samt den 8 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av Stora Högaskolan, Stenungsunds kommun Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av Stora Högaskolan Trygghet och studiero, Stenungsunds kommun Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av Ekenässkolan, Stenungsunds kommun Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av Kopperskolan, Stenungsunds kommun Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av Ucklumskolan, Stenungsunds kommun Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av Kristinedalskolan, Stenungsunds kommun Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av Jörlandaskolan, Stenungsunds kommun s beslut Bildnings- och Socialt utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom de åtgärder som Sektor Utbildning har vidtagit i syfte att avhjälpa de brister som Skolinspektionen påtalar. 8

9 Det är svårt att i dagsläget bedöma om beslutet kommer att få några ekonomiska konsekvenser. Bedömningen är dock att de eventuella ekonomiska konsekvenserna kommer att rymmas inom befintlig ram. Vidare Kommunstyrelsen Expedieras efter beslut i kommunstyrelsen Skolinspektionen 9

10 7 Diarienummer 0630/14 Anmälan enligt skollagen 6:10 från förskolechef/rektor till huvudmannen läsår 2014/2015 Sammanfattning av ärendet Enligt skollagen 6 kap 10 är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till förskolechef/rektor. Förskolechef/Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen. Under perioden sedan föregående Bildningsutskottet den 2 december och till och med den 26 januari har det inkommit 38 anmälningar varav 33 kommer från grundskolor och fem kommer från gymnasiet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Sammanställning över fördelningen av anmälningar s beslut beslutar att notera informationen. 10

11 8 Information om konstinköp Enhetschef Kultur Britta Netterfors informerar om gjorda konstinköp s beslut beslutar att notera informationen. 11

12 9 Diarienummer 0048/15 Lokalhyror Mariagården 2015 Sammanfattning av ärendet Årligen genomförs en justering/höjning av lokalkostnaderna på Mariagården både för intern och extern uthyrning men även för föreningar. Förra året valde kommunfullmäktige att inte höja priserna för föreningarna varför förvaltningen förordar att man i år gör även den höjningen. Detta för att kompensera de ökande kostnader lokaluthyrning medför av teknik, möbler, personal, lokalvård etc. Priserna avses att höjas fr om Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för lokal på Mariagården enligt föreliggande förslag. Vidare Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 12

13 10 Diarienummer 0048/15 Lokalhyror Fregatten 2015 Sammanfattning av ärendet Årligen genomförs en justering/höjning av lokalkostnaderna på Fregatten både för intern och extern uthyrning men även för föreningar. Förra året valde kommunfullmäktige att inte höja priserna för föreningarna varför förvaltningen förordar att man i år gör även den höjningen. Detta för att kompensera de ökande kostnader lokaluthyrning medför av teknik, möbler, personal, lokalvård etc. Priserna avses höjas fr om Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att höja avgiften för lokal på Fregatten enligt föreliggande förslag. Vidare Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 13

14 11 Diarienummer 0727/14 Skrivelse från Stenungsunds teaterförening gällande aulan på Nösnäs Sammanfattning av ärendet Stenungsunds teaterförening beskrev sina farhågor för eventuella ombyggnadsplaner av aulan på Nösnäsgymnasiet, då eventuella ombyggnationer skulle kunna få till följd att scenen inte längre skulle kunna nyttjas för teaterföreställningar. Scenen på Nösnäsgymnasiet är den enda i kommunen som av Riksteatern är godkänd som sk medelstor scen. Föreningen tog också upp att det saknades information i reglementet för uthyrning av kommunala lokaler om att aulan också är en teaterscen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Stenungsunds teaterförenings skrivelse s beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen. Vidare Kommunstyrelsen Expedieras efter beslut i kommunstyrelsen Stenungsunds Teaterförening 14

15 12 Diarienummer 0825/14 GRs beslut Inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen Sammanfattning av ärendet GR:s förbundsstyrelse beslutade den 24 oktober 2014 att godkänna förslag till utgångspunkter för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen beslutade dessutom att sända antagen inriktning till medlemskommunerna för synpunkter vilken nu kommunen yttrar sig över. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse GR-handlingar s beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad samt att översända yttrandet till GR:s förbundsstyrelse. Vidare Kommunstyrelsen Expedieras efter beslut i kommunstyrelsen GR 15

16 13 Diarienummer 0824/14 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 från Kvinnojouren i Stenungsund Sammanfattning av ärendet Kvinnojouren i Stenungsund har inkommit med en ansökan till Kommunstyrelsen om ett verksamhetsbidrag om kr för att bedriva kvinnojour och skyddat boende för kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld i nära relation. Kvinnojouren i Stenungsund är en ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Mellan Kvinnojouren i Stenungsund och Stenungsunds kommun har en överenskommelse upprättats som beskriver de uppdrag föreningen åtar sig att utföra. Med egen samordnare för våld i nära relationer och ett utvecklat samarbete med nystartad kvinnojour samt tjejjour betraktas detta som ett socialt utvecklingsprojekt Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag avseende 2015 från Kvinnojouren Stenungsund s beslut föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om verksamhetsbidrag med kr för 2015 i enlighet med Kvinnojouren i Stenungsunds ansökan, budget och upprättad överenskommelse om samarbete mellan Kvinnojouren i Stenungsund och Stenungsunds kommun. Verksamhetsbidraget finansieras under 2015 med medel ur kommunövergripande och diverse bidrag med kr och ur medel för sociala utvecklingsprojekt med kr. Vidare Kommunstyrelsen Expedieras efter beslut i kommunstyrelsen Kvinnojouren i Stenungsund, ordförande Marie Leone 16

17 14 Diarienummer 0761/14 Budget - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2015 Sammanfattning Varje år skall förbundsmedlemmarna som ingår i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samråda om nästa års budget. Försäkringskassan som har regeringens uppdrag att fördela pengar till landets Samordningsförbund har lämnat besked om att budget inte kommer att höjas för Anledningen är att statens anslag till Samordningsförbunden ligger kvar på samma nivå som tidigare. För Stenungsunds Kommuns del innebär detta en kostnad med kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samråd om budget enligt 23 i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. s beslut föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom budget för 2015 avseende finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Vidare Kommunstyrelsen Expedieras efter beslut i kommunstyrelsen Samordningsförbundet Västra Gatan KUNGÄLV 17

18 15 Diarienummer 0020/14 För kännedom, inkomna skrivelser m.m. - Skrivelse för kännedom Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande till Landshövding Lars Bäckström angående HM Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige, dnr 0735/14 s beslut beslutar att notera informationen. 18

19 16 Verksamhetsbesök och Skolriksdagen Skolriksdag 2015 kommer inte att kunna medverka på årets Skolriksdag då den sammanfaller med bland annat kommunfullmäktiges sammanträde. Verksamhetsbesök Enligt uppdragsbeskrivningen för politisk verksamhet ska bildnings- och socialt utskott kalla Sociala Myndighetsnämnden till möte för information om gemensamma frågor fyra gånger per år. Därtill framförs önskemål om verksamhetsbesök. s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag kring verksamhetsbesök och gemensamma möten med social myndighetsnämnd. 19

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 8 februari 2010 Tid: Kl. 18:30-20:30 Plats: Ledamöter: Kulturhuset Fregatten Se bilaga Övriga: Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare Justeringsdag:

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer