VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 2008"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Styrelsens sammansättning och Målsättning och vi vill-satser 3 Rapport från verksamhetsutskottet 4 Rapport från sjöutskottet 5 Rapport från ekonomiutskottet 6 Rapport från markutskottet 7 Rapport från kansliet 8 Fondmedel och Medlemsstatestik 9 Årsredovisning räkenskapsåret 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Noter 15 Namnunderskrifter 18 Revisionsberättelse 19 Bildcollage 20 2

3 KFUK-KFUM Ängsholmens styrelse har under verksamhetsåret 2008 bestått av följande personer: Michael Alonzo Jenny Klein Björn Sommar Toni Stjärnqvist Petter Myrén Joakim Eliasson Malin Aspelin Andreas Ekeberg Erik Zeidlitz Ordförande Kassör Adjungerad/Kansli Adjungerad/Kansli Revisorer Marie Welin har under året 2008 varit auktoriserad revisor. Anita Schneider har under året 2008 varit revisor. Sammanträden Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Styrelsekonferens skedde under november månad på Dalarö. Tid ägnades åt planering av nya läger Tillsammans med övriga verksamheter inom KFUK-KFUM Central söker KFUK-KFUM Ängsholmen förverkliga KFUK-KFUM-rörelsens mål: Vi vill * genom vår verksamhet inspirera till kristen tro * stimulera till personligt ansvarstagande i samhället * verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner * verka för samarbete och gemenskap i ett mång kulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde * verka för internationell solidaritet och rättvisa * genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk * ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 3 Dessutom har KFUK-KFUM Ängsholmen till uppgift att: * verka för fysisk aktivitet och idrott, med särskild inriktning på segling och kanoting * uppmuntra skapande verksamhet * ge impulser till naturstudier, friluftsliv och naturvård * stimulera till självständigt tänkande * fostra män och kvinnor till samverkan, baserad på jämlikhet, medmänsklighet och gemenskap

4 Rapport från Verksamhet Verksamhetsgruppen i styrelsen har under året bestått av Malin Aspelin, Toni Stjärnqvist och Joakim Eliasson. Nytt för 2008 Kanotläger på 5 dagar genomfördes parallellt med period 1 och konfa med 8 deltagare och 2 ledare deltagare 9-12 år och förälder/barn. En ny målgrupp för oss var Förälder/barn där även föräldrar kan delta på läger. Barn som annars kanske inte skulle åkt på läger, hade här möjlighet en att få känna på, med andra barn och med Mamma/ Pappa hur det är att vara på läger. Pluton kärlek Ett projekt som pågått under fler år där verksamheten riktar sig mot barn och ungdomar med funktionshinder. Projektet samarbetar idag främst med Värmdö kommun och särskolan på Värmdö. Under våren har man haft en upplevelsedag för barnen och deras familjer på Ängsholmen för att visa upp vad som finns på Ängsholmen, hur vi jobbar och hur förutsättningarna ser ut för att kunna åka ut på sommarläger. Projektet hade under 2007 två deltagare ute på period 3 och under 2008 blev det fem deltagare utspridda på fler perioder, samt genomfört en friluftsdag på Ängsholmen för särskolan på Värmdö med 30 elever i oktober som varit mycket uppskattat. Under 2009 kommer projektet utökas med förhoppningsvis några fler deltagare, samt att korttidsverksamheten kommer igång under vår och höst på Ängsholmen. Projektet får ekonomiskt stöd av Bernströms Barnfond samt att ledsagare anställs av berörd kommun. Projektet drivs av Andreas Blom, George Herlitz och Alexander Culafic. Stockholm United Ett sommarläger projekt som startade 2007 parallellt under konfirmationslägret som vänder sig till flyktingbarn från Stockholmsområdet. Projektet är ett samarbete med andra organisationer och har under 2007 och 2008 fått ekonomist stöd av Rädda Barnen och Bernströms barnfond. Under 2008 deltog 12 barn i lägret, målsättningen är att barnen sedan ska vilja delta på någon av de andra vanliga perioderna och bredden på deltagarnas kulturella bakgrund deltog fyra barn från projektet på något av våra vanliga läger. Under våren genomfördes en utbildningshelg där Friends föreläste om utsatta barn. Samt inom de olika områden där ledarna skulle verka.( segling, hög höjds bana, kök m.m.) Det skedde i samband med förträffarna för de olika lägerperioderna. Externa ledarutbildningar EMMA - Grundläggande Regional Ledarutbildning MARRY - Högre Regional Ledarutbildning Arrangeras återkommande av KFUK/KFUM Stockholmsregion Ängsholmen brukar ha 2-4 st delt på dessa utb. Besöksdag / Öppet hus 3 tillfällen annordnades under våren för alla de som skulle delta på läger. Arbetsgrupper inom Ängsholmen 2008 Utbildningsgruppen - Höll i all ledarutbildning. Hajkläger gruppen - Genomförde kanotläger som en ny verksamhet 2008 Höghöjd bane gruppen - underhåller och utb. hög höjds banan Sjöguppen - Underhåller båtar och utbildar i segling och sjövett Verksamhet - Planerar och organiserar läger, utb. m.m. Framtiden: Vi avser att organisera fler ledare i arbetsgrupper och gör dem mer delaktiga.vi tänker startar en nätverks sida på Internet för ledare på Ängsholmen. Där ska de kunna dela info med varandra och gå med i olika arbetsgrupper som Vi har, och som behövs skapas. Vi planerar för att genomföra olika typer av dagläger. Att nå ut till särskilt behövande, barn i risk zonen är något vi vill kunna göra. Genom att få igång en arbetsgrupp som jobbar aktiv med uppsökande, kan det uppnås. Kanotläger är en verksamhet som är väl anpassad för den målgruppen. Att fortsätta ta ut särskilt behövande barn och ungdomar i projektet Stockholms United är något Vi tänker fortsätta med. Samt projektet pluton kärlek för med funktionsnedsättning Aktiviteter på ön: Förbättra de aktiviteter, och skapa fler, där det inte krävs ledares närvaro, av säkerhets skäl. Utbildningar på ön. Skeppis utbildning, steg 1 i vår ledarutbildning. Vi genomförde tre stycken Skeppisutbildningar parallellt med lägerperioderna under tre veckors läger med deltagare på 16 år med åtta deltagare på varje treveckorsperiod. Assistentutbildning, steg 2,där var deltagarna var vid 17 års ålder. Där deltog åtta deltagare per lägerperiod. Utbildningshelger

5 Rapport från Sjö Sjögruppens verksamhetsberättelse 2008 Petter Myrén, Christian Lamrin, Tomas Axell, Olof Glaumann Mål Sjöutskottets mål är att sjöverksamheten skall hålla hög standard och att säkerheten för deltagare och ledare är så hög som möjligt. Förutom årligt underhåll, uppdateras och förnyas båtar samt bryggor kontinuerligt. Sjöutskottet ansvarar för all sjöverksamhet på Ängsholmen. Där ingår segling, paddling, utbildning och sjötransporter. Största delen av ansvaret ligger i underhåll och tillsyn av båtar, kanoter, bryggor, bodar samt övrigt båtmateriel. På senare tid har även fokus lagts på att höja kunskapsnivån på Ängsholmens ledare vad gäller navigering och sjömanskap. Året som gick Under 2008 har det hänt mycket saker, det har byggts, slipats, putsats och fejats. Några saker har kommit till medan andra har bytts ut och försvunnit. Arbetet med båthuset har fortsatt och är i sitt slutskede. En del problem med motorbåtarna finns fortfarande, vilket har lett till en stor utgiftspost i årets budget. Problemet har uppmärksammats av utskottet och vi ska titta på utökad utbildning och förbättrade rutiner för de ledare som ska handskas med båtarna. En ny transport brygga har påbörjats under påsken och fortskridit under sommarsäsongen. Kommer att avslutas under Plåtis mår bättre än nånsin med en ny, starkare, vassare, extra ordinär 50-HK, samt att en del svetsjobb utförts. En ny följebåt av märket steady har inhandlats som har visats sig varit en mycket stabil(!) J investering. Vi har under året utlyst två stycken förarbeviskurser, dessa har dock utgått då engagemanget från ledarstaben visat sig varit bristande. Linda Holtsjö och Christian Lamrin har under hösten genomfört utbildningen Fartygbefäl Klass VIII. De tre sista J11:orna har under hösten sålts av till Värmdö Resursskolor. Vi ersätter dessa med Avantibåtar efter hand. Det som komma skall Renoveringsarbetet av våra Avantibåtar ska fortsättas så att båtarna återigen kan fyllas med förväntansfulla deltagare. Vid kanotcentret ska en ny bod uppföras för smidigare förvaring av tillbehören. Under kommande år vill vi även se över säkerhetsrutinerna för hamnen. Det handlar bl.a. om att gå igenom våra utbildningar och dokumentationsrutiner rörande sjöutskottets verksamhet. Till sist vill vi tacka de som ställt upp på arbetshelgerna och jobbat med projekt för oss under det gångna året. Vi är högst beroende av duktiga ledare som vill ställa upp och hjälpa till praktiskt och vi hoppas att engagemanget nästa år kommer bli ännu större. 5

6 Rapport från Ekonomiutskottet Ängsholmen är en väl fungerande förening där vi under 2008 fick in ca 4,7 miljoner i lägeravgifter, bidrag och övriga intäkter. Vårt mål är att kostnaderna ska vara lika höga som intäkterna varför vi är nöjda med ett resultat på kr. Ängsholmen har från föregående år minskat ekonomiutskottet till endast en kassör som under 2008 har varit Jenny Klein. Kassörens uppgift är bland annat att följa Ängsholmens ekonomi, bistå de övriga utskotten med ekonomisk information och verka för att föreningens ekonomiska tillstånd ska vara välmående. För att verksamheten ska fortlöpa och utvecklas positivt är det viktigt med långsiktighet vad gäller verksamhetsutbud, lokaler och inventarier, men också att förvalta det vi har på bästa sätt. Ängsholmen strävar efter att hålla låga deltagaravgifter och medlemsavgifter så att så många som möjligt ska ha möjlighet att komma ut till vår ö. Under 2008 gjordes ett utskick till ett stort antal ledare som inte varit aktiva på några år med en uppmaning att bli medlemmar igen för att stödja vår förening och kanske engagera sig igen. Verksamheten Det gångna året har fungerat väl för kassören trots att man har minskat ner från två till en person. Samarbetet har ökat mellan kassör och kansli med mycket goda resultat. Till kassörens löpande verksamhet hör attestering av betalning av fakturor, att ta fram beslutsunderlag vid större inköp eller projekt, att hålla styrelsen informerad om föreningens ekonomiska tillstånd samt att föra en god dialog med kanslipersonal och övriga styrelseledamöter. Under 2007 byttes ekonomisystemet ut från Hogia till Swedbanks e-bokföring och det har fungerat mycket bra. Efter 2007 års lyckade beslut att säsongsanställa en kock anställde vi även en kock för 2008, men vi lyckades inte lika bra i år med att hålla nere matkostnaderna, dels beroende på att matpriserna har ökat under året, men också för att vi haft fler deltagare än budgeterat ute under året. En genomgång av årets ekonomiska utfall i relation till budgeten visar att vi tack vare fullbokade sommarläger och god beläggning på lägerskolorna kombinerat med bidrag kunnat göra önskade investeringar under året. T ex har vi köpt in nya Avantibåtar, bytt ut dörrarna till Loggian, byt panel på delar av Arken och även införskaffat nya dörrar till hyddorna. Framtid Planen för 2009 är att anställa en kock för säsongen, detta för att vi tror att det är det bästa sättet att garantera god och vällagad mat på våra läger men också för att hålla matkostnaderna nere på en acceptabel nivå. Vi har även valt att göra om tjänsterna kansliet så att en av tjänsterna går ut på att agera öfogde med mer tid ute på ön och ta hand om det som behövs där. Vi har även beslutat att utöka med en halvtjänst till att börja med till och med september var sista året vi gjorde en stor avskrivning på vårt kök ( kr) vilket har gett oss större möjligheter till framtida investeringar. 6

7 Mark-Fasighet Efter mycket tankar och funderingar bestämde vi oss till sist för att måla alla nio hyddorna vita invändigt under en vecka i våras så att det var klart innan lägerskolestart i början på maj. Dörrarna på hyddorna slits hårt under åren och 2008 blev det dags för nya dörrar. Nio stycken skaffades i december till hyddorna samt en ny entrédörr till Loggian. Rapport från Mark höst har två stycken roddbåtar köptes in så att de som hyr har möjliget att ro ut och fiska med mera. I mitten på november när det var snökaos i Stockholm passade vi på att sätta upp en ny fin fasad och extra väggisolering på huset. Till våren återstår att måla huset i en svartbrun kulör lika som hyddorna samt att slutföra fönsterfoder och läkt. Backstaplingbanan har fick ett förråd upp monterat i början på Där ryms alla backar och utrustning för aktiviteten. Ledarrummet fräschades upp under sommaren av Kicki Grandin och Sophie Sjöberg som genomförde projektet där bland annat väggar målades, en soffläktare byggdes och rummet känns fräscht igen. I Arken har C-hytten uppgraderats till A-hytt, d v s rummet har fått ett fönster. Under våren installerades en täljstenskamin i Paradiset som tillskott på uppvärmning och höjd mysfaktor. För att öka Paradiset möjlighet att vara ledarresurs fri under vår och 7

8 Rapport från Kansliet Kansliets arbetsuppgifter Kansliets arbetsuppgifter är i första hand att handha föreningens ekonomi och löner, bokningar av sommarläger och lägerskolor samt kontakter med föräldrar och ledare. Lägerkonsulenterna är adjungerade till styrelsen, för protokoll och verkställer beslut. Rapport från Kansliet Lägerkonsulenterna arbetar tillsammans med respektive utskott i styrelsen vilket innebär bland annat: - att tillsammans med verksamhetsutskottet starta upp lägerskolor, utbilda ledare och anordna besöksdagar. att tillsammans med ekonomiutskottet handha de dagliga rutinerna som rör ekonomin. - att tillsammans med sjöutskottet underhålla båtar och övrigt materiel. - att tillsammans med markutskottet planera/beställa och utföra renovering och tillbyggnad samt underhåll av ön. - att tillsammans med ordförande förbereda styrelsemöten. Kansliet handhar kontakterna med förbund, region, studieförbund, Svenska seglarförbundet och myndigheter. Kanslipersonalen har deltagit i träffar med de andra lägergårdnarna inom KFUK-KFUM. Personalen har också deltagit i utbildningar och konferenser under året, PA Advanced Skills & Standards livsmedelshygiensk utbildning och den Europeiska sekreterarkonferensen samt Ängsholmens styrelsekonferens och Centrals styrelsekonferens. Kansliet deltog också på Båtmässan i Visit Skärgårdens monter i entrén. Ulrika var mammaledighet under året,.andreas har arbetat 100% och var föräldrarledig juni-sept. Erik Zeidlitz har arbetade 100% som vikarie för Ulrika och Andreas. Våra informationskanaler Hemsidan är vår största informationskanal med 3-4 hundra besökare dagar. Kansliet har producerat nyhetsbrev under året. Om Ängsholmens verksamhet har man även kunnat läsa om i Centralbladet. Sommarläger Fördelningen mellan lägrena har varit följande: Period 1 31 flickor, 44 pojkar totalt 75 st Period 2 46 flickor, 33 pojkar totalt 79 st Period 3 27 flickor, 45 pojkar totalt 72 st Period 4 50 flickor, 33 pojkar totalt 83 st Konfaläger 37 flickor, 20 pojkar totalt 57 st Kanotläger 5 flickor, 5 pojkar totalt 10 st Skeppisar (ledarutbildning för 16-åringar) fördelat på tre lägerperioder: 24 stycken varav 12 flickor och 12 pojkar. Konfirmationsläger Konfirmationslägret genomfördes i samarbete med Stockholm Stift och ansvarig präst var Anders K. Hägglund, från Jakobsbergs församling. Förträff under maj med konfirmander och föräldrar på Central och S:t Johannes kyrka. Konfirmationen samlade närmare personer i Engelbrekts kyrka. Lägerskolor I år besökte lägerskolegrupper Ängsholmen under vår och höst. Tio personer anställdes för respektive säsong som lägerskoleinstruktörer och kökspersonal. Vårterminen: 42 grupper Höstterminen: 40 grupper Totalt 82 grupperr. Den största åldergruppen som kommer till oss på lägerskola är årskurser 5 och 6. Vi har under året haft glädjen att ta emot ett antal grupper med särskilda behov. Från och med 2008 har vi även hyrt ut Paradiset för mindre grupper, i år hyrde ett tiotal grupper Paradiset och förhoppningen är det ska öka Under vår och höst har elever från Gustavsbergs resursskola praktisera under 1-3 veckor på Ängsholmen, vilket varit uppskattat av både ledare och grupperna. Mål för framtiden Kansliet har som mål att fortsätta handha de administrativa och praktiska arbetsuppgifterna som rör kansliet på ett effektivt sätt. Samt underlätta arbetet på ön. Vårt mål är också att tillmötesgå de önskemål som finns från styrelse men även från ledare och deltagare. Vi vill på ett praktiskt sätt nå så många som möjligt med information som är av intresse för medlemmar och ledare. Vi vill också verka för fortsatta goda kontakter med förbund, myndigheter, fonder och stiftelser samt med alla de föräldrar och lärare vi dagligen har kontakt med. 8

9 Fondmedel och Medlemsstatestik Erhållna fondmedel Stiftelsen Bernströms barnfond kr till reducering av avgifter till barn. Stiftelsen Kronprinsessan Margareta Minnesfond kr, täljstenskamin och roddbåtar. Stiftelsen Konung Oskars II:s och Drottning Sophias Guldbrölloppsminne kr, ny fasad till Paradiset Ålder Pojkar Flickor Totalt 0-15år år år Antal flickor/kvinnor: 352 st. Antal pojkar/män: 302 st. Totalt antal bidragsberättigade medlemmar 602 Totalt antal medlemmar: 654 (Totalt antal medlemmar 2007: 636) (Totalt antal medlemmar 2006: 626) (Totalt antal medlemmar 2005: 617) (Totalt antal medlemmar 2004: 633) Medlemmar i KFUK-KFUM Ängsholmen är de som deltagare i våra sommarläger, ledare för sommarlägrena samt övriga som betalt medlemsavgift Från KFUK-KFUM Central har föreningen erhållit närmare kr, främst genom deras vinstutdelning samt utbildningsbidrag. Varje år söker vi bidrag från fonder och stiftelser för att kunna reducera lägeravgiften för barn till ensamatående föräldrar KFUK-KFUM Ängsholmen är medlemmar i: KFUK-KFUM Central KFUK-KFUM Stockholmsregionen KFUK-KFUM Triangelförbund KFUK-KFUM Idrottsförbund KFUK-KFUM Sverige Stockholms Seglarförbund Svenska Seglarförbundet Svenska Lägeskoleförening Svenska Sjöräddningssällskapet Visit Skargarden Från KFUK-KFUM Central erhåller vi kontinuerligt bidtag till våra utbildningar. Verksamhetsbidrag utgår till våra egna arrangerande utbildningar och stipendier samt stipendier till inviduella deltagare. Utbilningar har arrangerats i samarbete med KFUK- KFUM:s Stockholmsregionen och Sensus Studieförbund och har således erhållit bidrag från dessa. Aktivitetsbidrag har erhålits från KFUK-KFUM:s triangelförbund och utbildnildningsbidrag har rehålligts från KFUK-KFUK:s idrottsförbund 9

10 KFUK-KFUM Ängsholmen Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Almänt om verksamheten Ängsholmens ändamål är främst att främja barns och ungdomars vård, fostran utbildning och personliga utveckling. Verksamhetna bedrivs till största delen på ön Ängsholmen i forma av lägerverksamhet och lägerskolor. Under året har 400.barn deltagit i Ängsholmens sommarläger. I lägerskoleverksamheten under vår och höst har 82.grupper besökt ön, vilket innebär ca 2550 besökare Medlemar Antalet medlemar har under året uppgått till 654 personer Viktiga händelser under året Ett kanotläger genomfördes för första gången på ett antal år. Ett tjugotal Ängsholmare deltog i av YMCA Europe arrangerade Prag Event som hade cirka deltagare från olika KFUM-föreningar främst från Europa. Uthyrning av Paradiset påbörjades. Framtida utveckling Till sommaren 2009 kommer Ängsholmen att arrangera ett seglarläger samt fortsätta med föregående års satsning på kanotläger. Daglägerverksamhet kommer också som en ny verksamhet. Det är också under 2009 som uthyrning av Paradiset kommer att dra igång ordentligt. Båtinköp kommer att genomföras under kommande år. Vi fortsätter kontinuerligt att underhålla byggnade, hyddornas dörrar kommer att bytas ut på hyddorna och det sista på Paradiset och Arken kommer att färdigställas. Arbetet kommer också att fortsätta med att färdigställa transsportbryggan. Ängsholmens kansli kommer att under våren 2009 att flytta upp två trappor och Andreas Ekeberg kommer även fortsättningsvis att arbeta i KFUK-KFUM Centrals ombyggnadsgrupp Rosenbusken. Förslag till disposition Styrelsen föreslår att årets vinst på kr balanseras i ny räkning Resultat och ställning Beträffande föreningens resultat för räkenskapsåret och ställning hänvisas till nedanstående resutat- och balansräkning jämte dessa tillhörande noter. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse KFUK-KFUM Central 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE lad för ationsb Inform 2 2008 er Numm -KFUM KFUK Centrals mmar medle ntrals M Ce -KFU r KFUK lad fö ationsb Inform 1 2008 er Numm mmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken

Verksamhetsberättelse 2013. KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken Verksamhetsberättelse 2013 KFUK-KFUM Västsvenska regionen med Lägergården Sparreviken Vision Värdegrund Verksamhetsidé Vision KFUM Västsvenska regionen står för en hållbar utveckling och har många aktiva

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Göteborgs Handikappidrottsförbunds Verksamhetsidé och Visioner Göteborgs Handikappidrottsförbund, GHIF, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Handikappidrottsförbundet,

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, 1(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, Verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Stiftelsen minna, Göteborg org.nr 857205-7456 överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad

Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad 2012 Verksamhetberättelse 2012 Karlekon Universitetsgatan 1 656 37 Karlstad Innehållsförteckning Ordförande... 3 Goodwill... 3 Flottracet... 4 Ekonomi... 4 Sekreterare... 5 Utbildning... 5 Näringsliv...

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer