VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN 2008"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Styrelsens sammansättning och Målsättning och vi vill-satser 3 Rapport från verksamhetsutskottet 4 Rapport från sjöutskottet 5 Rapport från ekonomiutskottet 6 Rapport från markutskottet 7 Rapport från kansliet 8 Fondmedel och Medlemsstatestik 9 Årsredovisning räkenskapsåret 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Noter 15 Namnunderskrifter 18 Revisionsberättelse 19 Bildcollage 20 2

3 KFUK-KFUM Ängsholmens styrelse har under verksamhetsåret 2008 bestått av följande personer: Michael Alonzo Jenny Klein Björn Sommar Toni Stjärnqvist Petter Myrén Joakim Eliasson Malin Aspelin Andreas Ekeberg Erik Zeidlitz Ordförande Kassör Adjungerad/Kansli Adjungerad/Kansli Revisorer Marie Welin har under året 2008 varit auktoriserad revisor. Anita Schneider har under året 2008 varit revisor. Sammanträden Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Styrelsekonferens skedde under november månad på Dalarö. Tid ägnades åt planering av nya läger Tillsammans med övriga verksamheter inom KFUK-KFUM Central söker KFUK-KFUM Ängsholmen förverkliga KFUK-KFUM-rörelsens mål: Vi vill * genom vår verksamhet inspirera till kristen tro * stimulera till personligt ansvarstagande i samhället * verka för kristen gemenskap och för samverkan med andra religioner * verka för samarbete och gemenskap i ett mång kulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde * verka för internationell solidaritet och rättvisa * genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk * ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor 3 Dessutom har KFUK-KFUM Ängsholmen till uppgift att: * verka för fysisk aktivitet och idrott, med särskild inriktning på segling och kanoting * uppmuntra skapande verksamhet * ge impulser till naturstudier, friluftsliv och naturvård * stimulera till självständigt tänkande * fostra män och kvinnor till samverkan, baserad på jämlikhet, medmänsklighet och gemenskap

4 Rapport från Verksamhet Verksamhetsgruppen i styrelsen har under året bestått av Malin Aspelin, Toni Stjärnqvist och Joakim Eliasson. Nytt för 2008 Kanotläger på 5 dagar genomfördes parallellt med period 1 och konfa med 8 deltagare och 2 ledare deltagare 9-12 år och förälder/barn. En ny målgrupp för oss var Förälder/barn där även föräldrar kan delta på läger. Barn som annars kanske inte skulle åkt på läger, hade här möjlighet en att få känna på, med andra barn och med Mamma/ Pappa hur det är att vara på läger. Pluton kärlek Ett projekt som pågått under fler år där verksamheten riktar sig mot barn och ungdomar med funktionshinder. Projektet samarbetar idag främst med Värmdö kommun och särskolan på Värmdö. Under våren har man haft en upplevelsedag för barnen och deras familjer på Ängsholmen för att visa upp vad som finns på Ängsholmen, hur vi jobbar och hur förutsättningarna ser ut för att kunna åka ut på sommarläger. Projektet hade under 2007 två deltagare ute på period 3 och under 2008 blev det fem deltagare utspridda på fler perioder, samt genomfört en friluftsdag på Ängsholmen för särskolan på Värmdö med 30 elever i oktober som varit mycket uppskattat. Under 2009 kommer projektet utökas med förhoppningsvis några fler deltagare, samt att korttidsverksamheten kommer igång under vår och höst på Ängsholmen. Projektet får ekonomiskt stöd av Bernströms Barnfond samt att ledsagare anställs av berörd kommun. Projektet drivs av Andreas Blom, George Herlitz och Alexander Culafic. Stockholm United Ett sommarläger projekt som startade 2007 parallellt under konfirmationslägret som vänder sig till flyktingbarn från Stockholmsområdet. Projektet är ett samarbete med andra organisationer och har under 2007 och 2008 fått ekonomist stöd av Rädda Barnen och Bernströms barnfond. Under 2008 deltog 12 barn i lägret, målsättningen är att barnen sedan ska vilja delta på någon av de andra vanliga perioderna och bredden på deltagarnas kulturella bakgrund deltog fyra barn från projektet på något av våra vanliga läger. Under våren genomfördes en utbildningshelg där Friends föreläste om utsatta barn. Samt inom de olika områden där ledarna skulle verka.( segling, hög höjds bana, kök m.m.) Det skedde i samband med förträffarna för de olika lägerperioderna. Externa ledarutbildningar EMMA - Grundläggande Regional Ledarutbildning MARRY - Högre Regional Ledarutbildning Arrangeras återkommande av KFUK/KFUM Stockholmsregion Ängsholmen brukar ha 2-4 st delt på dessa utb. Besöksdag / Öppet hus 3 tillfällen annordnades under våren för alla de som skulle delta på läger. Arbetsgrupper inom Ängsholmen 2008 Utbildningsgruppen - Höll i all ledarutbildning. Hajkläger gruppen - Genomförde kanotläger som en ny verksamhet 2008 Höghöjd bane gruppen - underhåller och utb. hög höjds banan Sjöguppen - Underhåller båtar och utbildar i segling och sjövett Verksamhet - Planerar och organiserar läger, utb. m.m. Framtiden: Vi avser att organisera fler ledare i arbetsgrupper och gör dem mer delaktiga.vi tänker startar en nätverks sida på Internet för ledare på Ängsholmen. Där ska de kunna dela info med varandra och gå med i olika arbetsgrupper som Vi har, och som behövs skapas. Vi planerar för att genomföra olika typer av dagläger. Att nå ut till särskilt behövande, barn i risk zonen är något vi vill kunna göra. Genom att få igång en arbetsgrupp som jobbar aktiv med uppsökande, kan det uppnås. Kanotläger är en verksamhet som är väl anpassad för den målgruppen. Att fortsätta ta ut särskilt behövande barn och ungdomar i projektet Stockholms United är något Vi tänker fortsätta med. Samt projektet pluton kärlek för med funktionsnedsättning Aktiviteter på ön: Förbättra de aktiviteter, och skapa fler, där det inte krävs ledares närvaro, av säkerhets skäl. Utbildningar på ön. Skeppis utbildning, steg 1 i vår ledarutbildning. Vi genomförde tre stycken Skeppisutbildningar parallellt med lägerperioderna under tre veckors läger med deltagare på 16 år med åtta deltagare på varje treveckorsperiod. Assistentutbildning, steg 2,där var deltagarna var vid 17 års ålder. Där deltog åtta deltagare per lägerperiod. Utbildningshelger

5 Rapport från Sjö Sjögruppens verksamhetsberättelse 2008 Petter Myrén, Christian Lamrin, Tomas Axell, Olof Glaumann Mål Sjöutskottets mål är att sjöverksamheten skall hålla hög standard och att säkerheten för deltagare och ledare är så hög som möjligt. Förutom årligt underhåll, uppdateras och förnyas båtar samt bryggor kontinuerligt. Sjöutskottet ansvarar för all sjöverksamhet på Ängsholmen. Där ingår segling, paddling, utbildning och sjötransporter. Största delen av ansvaret ligger i underhåll och tillsyn av båtar, kanoter, bryggor, bodar samt övrigt båtmateriel. På senare tid har även fokus lagts på att höja kunskapsnivån på Ängsholmens ledare vad gäller navigering och sjömanskap. Året som gick Under 2008 har det hänt mycket saker, det har byggts, slipats, putsats och fejats. Några saker har kommit till medan andra har bytts ut och försvunnit. Arbetet med båthuset har fortsatt och är i sitt slutskede. En del problem med motorbåtarna finns fortfarande, vilket har lett till en stor utgiftspost i årets budget. Problemet har uppmärksammats av utskottet och vi ska titta på utökad utbildning och förbättrade rutiner för de ledare som ska handskas med båtarna. En ny transport brygga har påbörjats under påsken och fortskridit under sommarsäsongen. Kommer att avslutas under Plåtis mår bättre än nånsin med en ny, starkare, vassare, extra ordinär 50-HK, samt att en del svetsjobb utförts. En ny följebåt av märket steady har inhandlats som har visats sig varit en mycket stabil(!) J investering. Vi har under året utlyst två stycken förarbeviskurser, dessa har dock utgått då engagemanget från ledarstaben visat sig varit bristande. Linda Holtsjö och Christian Lamrin har under hösten genomfört utbildningen Fartygbefäl Klass VIII. De tre sista J11:orna har under hösten sålts av till Värmdö Resursskolor. Vi ersätter dessa med Avantibåtar efter hand. Det som komma skall Renoveringsarbetet av våra Avantibåtar ska fortsättas så att båtarna återigen kan fyllas med förväntansfulla deltagare. Vid kanotcentret ska en ny bod uppföras för smidigare förvaring av tillbehören. Under kommande år vill vi även se över säkerhetsrutinerna för hamnen. Det handlar bl.a. om att gå igenom våra utbildningar och dokumentationsrutiner rörande sjöutskottets verksamhet. Till sist vill vi tacka de som ställt upp på arbetshelgerna och jobbat med projekt för oss under det gångna året. Vi är högst beroende av duktiga ledare som vill ställa upp och hjälpa till praktiskt och vi hoppas att engagemanget nästa år kommer bli ännu större. 5

6 Rapport från Ekonomiutskottet Ängsholmen är en väl fungerande förening där vi under 2008 fick in ca 4,7 miljoner i lägeravgifter, bidrag och övriga intäkter. Vårt mål är att kostnaderna ska vara lika höga som intäkterna varför vi är nöjda med ett resultat på kr. Ängsholmen har från föregående år minskat ekonomiutskottet till endast en kassör som under 2008 har varit Jenny Klein. Kassörens uppgift är bland annat att följa Ängsholmens ekonomi, bistå de övriga utskotten med ekonomisk information och verka för att föreningens ekonomiska tillstånd ska vara välmående. För att verksamheten ska fortlöpa och utvecklas positivt är det viktigt med långsiktighet vad gäller verksamhetsutbud, lokaler och inventarier, men också att förvalta det vi har på bästa sätt. Ängsholmen strävar efter att hålla låga deltagaravgifter och medlemsavgifter så att så många som möjligt ska ha möjlighet att komma ut till vår ö. Under 2008 gjordes ett utskick till ett stort antal ledare som inte varit aktiva på några år med en uppmaning att bli medlemmar igen för att stödja vår förening och kanske engagera sig igen. Verksamheten Det gångna året har fungerat väl för kassören trots att man har minskat ner från två till en person. Samarbetet har ökat mellan kassör och kansli med mycket goda resultat. Till kassörens löpande verksamhet hör attestering av betalning av fakturor, att ta fram beslutsunderlag vid större inköp eller projekt, att hålla styrelsen informerad om föreningens ekonomiska tillstånd samt att föra en god dialog med kanslipersonal och övriga styrelseledamöter. Under 2007 byttes ekonomisystemet ut från Hogia till Swedbanks e-bokföring och det har fungerat mycket bra. Efter 2007 års lyckade beslut att säsongsanställa en kock anställde vi även en kock för 2008, men vi lyckades inte lika bra i år med att hålla nere matkostnaderna, dels beroende på att matpriserna har ökat under året, men också för att vi haft fler deltagare än budgeterat ute under året. En genomgång av årets ekonomiska utfall i relation till budgeten visar att vi tack vare fullbokade sommarläger och god beläggning på lägerskolorna kombinerat med bidrag kunnat göra önskade investeringar under året. T ex har vi köpt in nya Avantibåtar, bytt ut dörrarna till Loggian, byt panel på delar av Arken och även införskaffat nya dörrar till hyddorna. Framtid Planen för 2009 är att anställa en kock för säsongen, detta för att vi tror att det är det bästa sättet att garantera god och vällagad mat på våra läger men också för att hålla matkostnaderna nere på en acceptabel nivå. Vi har även valt att göra om tjänsterna kansliet så att en av tjänsterna går ut på att agera öfogde med mer tid ute på ön och ta hand om det som behövs där. Vi har även beslutat att utöka med en halvtjänst till att börja med till och med september var sista året vi gjorde en stor avskrivning på vårt kök ( kr) vilket har gett oss större möjligheter till framtida investeringar. 6

7 Mark-Fasighet Efter mycket tankar och funderingar bestämde vi oss till sist för att måla alla nio hyddorna vita invändigt under en vecka i våras så att det var klart innan lägerskolestart i början på maj. Dörrarna på hyddorna slits hårt under åren och 2008 blev det dags för nya dörrar. Nio stycken skaffades i december till hyddorna samt en ny entrédörr till Loggian. Rapport från Mark höst har två stycken roddbåtar köptes in så att de som hyr har möjliget att ro ut och fiska med mera. I mitten på november när det var snökaos i Stockholm passade vi på att sätta upp en ny fin fasad och extra väggisolering på huset. Till våren återstår att måla huset i en svartbrun kulör lika som hyddorna samt att slutföra fönsterfoder och läkt. Backstaplingbanan har fick ett förråd upp monterat i början på Där ryms alla backar och utrustning för aktiviteten. Ledarrummet fräschades upp under sommaren av Kicki Grandin och Sophie Sjöberg som genomförde projektet där bland annat väggar målades, en soffläktare byggdes och rummet känns fräscht igen. I Arken har C-hytten uppgraderats till A-hytt, d v s rummet har fått ett fönster. Under våren installerades en täljstenskamin i Paradiset som tillskott på uppvärmning och höjd mysfaktor. För att öka Paradiset möjlighet att vara ledarresurs fri under vår och 7

8 Rapport från Kansliet Kansliets arbetsuppgifter Kansliets arbetsuppgifter är i första hand att handha föreningens ekonomi och löner, bokningar av sommarläger och lägerskolor samt kontakter med föräldrar och ledare. Lägerkonsulenterna är adjungerade till styrelsen, för protokoll och verkställer beslut. Rapport från Kansliet Lägerkonsulenterna arbetar tillsammans med respektive utskott i styrelsen vilket innebär bland annat: - att tillsammans med verksamhetsutskottet starta upp lägerskolor, utbilda ledare och anordna besöksdagar. att tillsammans med ekonomiutskottet handha de dagliga rutinerna som rör ekonomin. - att tillsammans med sjöutskottet underhålla båtar och övrigt materiel. - att tillsammans med markutskottet planera/beställa och utföra renovering och tillbyggnad samt underhåll av ön. - att tillsammans med ordförande förbereda styrelsemöten. Kansliet handhar kontakterna med förbund, region, studieförbund, Svenska seglarförbundet och myndigheter. Kanslipersonalen har deltagit i träffar med de andra lägergårdnarna inom KFUK-KFUM. Personalen har också deltagit i utbildningar och konferenser under året, PA Advanced Skills & Standards livsmedelshygiensk utbildning och den Europeiska sekreterarkonferensen samt Ängsholmens styrelsekonferens och Centrals styrelsekonferens. Kansliet deltog också på Båtmässan i Visit Skärgårdens monter i entrén. Ulrika var mammaledighet under året,.andreas har arbetat 100% och var föräldrarledig juni-sept. Erik Zeidlitz har arbetade 100% som vikarie för Ulrika och Andreas. Våra informationskanaler Hemsidan är vår största informationskanal med 3-4 hundra besökare dagar. Kansliet har producerat nyhetsbrev under året. Om Ängsholmens verksamhet har man även kunnat läsa om i Centralbladet. Sommarläger Fördelningen mellan lägrena har varit följande: Period 1 31 flickor, 44 pojkar totalt 75 st Period 2 46 flickor, 33 pojkar totalt 79 st Period 3 27 flickor, 45 pojkar totalt 72 st Period 4 50 flickor, 33 pojkar totalt 83 st Konfaläger 37 flickor, 20 pojkar totalt 57 st Kanotläger 5 flickor, 5 pojkar totalt 10 st Skeppisar (ledarutbildning för 16-åringar) fördelat på tre lägerperioder: 24 stycken varav 12 flickor och 12 pojkar. Konfirmationsläger Konfirmationslägret genomfördes i samarbete med Stockholm Stift och ansvarig präst var Anders K. Hägglund, från Jakobsbergs församling. Förträff under maj med konfirmander och föräldrar på Central och S:t Johannes kyrka. Konfirmationen samlade närmare personer i Engelbrekts kyrka. Lägerskolor I år besökte lägerskolegrupper Ängsholmen under vår och höst. Tio personer anställdes för respektive säsong som lägerskoleinstruktörer och kökspersonal. Vårterminen: 42 grupper Höstterminen: 40 grupper Totalt 82 grupperr. Den största åldergruppen som kommer till oss på lägerskola är årskurser 5 och 6. Vi har under året haft glädjen att ta emot ett antal grupper med särskilda behov. Från och med 2008 har vi även hyrt ut Paradiset för mindre grupper, i år hyrde ett tiotal grupper Paradiset och förhoppningen är det ska öka Under vår och höst har elever från Gustavsbergs resursskola praktisera under 1-3 veckor på Ängsholmen, vilket varit uppskattat av både ledare och grupperna. Mål för framtiden Kansliet har som mål att fortsätta handha de administrativa och praktiska arbetsuppgifterna som rör kansliet på ett effektivt sätt. Samt underlätta arbetet på ön. Vårt mål är också att tillmötesgå de önskemål som finns från styrelse men även från ledare och deltagare. Vi vill på ett praktiskt sätt nå så många som möjligt med information som är av intresse för medlemmar och ledare. Vi vill också verka för fortsatta goda kontakter med förbund, myndigheter, fonder och stiftelser samt med alla de föräldrar och lärare vi dagligen har kontakt med. 8

9 Fondmedel och Medlemsstatestik Erhållna fondmedel Stiftelsen Bernströms barnfond kr till reducering av avgifter till barn. Stiftelsen Kronprinsessan Margareta Minnesfond kr, täljstenskamin och roddbåtar. Stiftelsen Konung Oskars II:s och Drottning Sophias Guldbrölloppsminne kr, ny fasad till Paradiset Ålder Pojkar Flickor Totalt 0-15år år år Antal flickor/kvinnor: 352 st. Antal pojkar/män: 302 st. Totalt antal bidragsberättigade medlemmar 602 Totalt antal medlemmar: 654 (Totalt antal medlemmar 2007: 636) (Totalt antal medlemmar 2006: 626) (Totalt antal medlemmar 2005: 617) (Totalt antal medlemmar 2004: 633) Medlemmar i KFUK-KFUM Ängsholmen är de som deltagare i våra sommarläger, ledare för sommarlägrena samt övriga som betalt medlemsavgift Från KFUK-KFUM Central har föreningen erhållit närmare kr, främst genom deras vinstutdelning samt utbildningsbidrag. Varje år söker vi bidrag från fonder och stiftelser för att kunna reducera lägeravgiften för barn till ensamatående föräldrar KFUK-KFUM Ängsholmen är medlemmar i: KFUK-KFUM Central KFUK-KFUM Stockholmsregionen KFUK-KFUM Triangelförbund KFUK-KFUM Idrottsförbund KFUK-KFUM Sverige Stockholms Seglarförbund Svenska Seglarförbundet Svenska Lägeskoleförening Svenska Sjöräddningssällskapet Visit Skargarden Från KFUK-KFUM Central erhåller vi kontinuerligt bidtag till våra utbildningar. Verksamhetsbidrag utgår till våra egna arrangerande utbildningar och stipendier samt stipendier till inviduella deltagare. Utbilningar har arrangerats i samarbete med KFUK- KFUM:s Stockholmsregionen och Sensus Studieförbund och har således erhållit bidrag från dessa. Aktivitetsbidrag har erhålits från KFUK-KFUM:s triangelförbund och utbildnildningsbidrag har rehålligts från KFUK-KFUK:s idrottsförbund 9

10 KFUK-KFUM Ängsholmen Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Almänt om verksamheten Ängsholmens ändamål är främst att främja barns och ungdomars vård, fostran utbildning och personliga utveckling. Verksamhetna bedrivs till största delen på ön Ängsholmen i forma av lägerverksamhet och lägerskolor. Under året har 400.barn deltagit i Ängsholmens sommarläger. I lägerskoleverksamheten under vår och höst har 82.grupper besökt ön, vilket innebär ca 2550 besökare Medlemar Antalet medlemar har under året uppgått till 654 personer Viktiga händelser under året Ett kanotläger genomfördes för första gången på ett antal år. Ett tjugotal Ängsholmare deltog i av YMCA Europe arrangerade Prag Event som hade cirka deltagare från olika KFUM-föreningar främst från Europa. Uthyrning av Paradiset påbörjades. Framtida utveckling Till sommaren 2009 kommer Ängsholmen att arrangera ett seglarläger samt fortsätta med föregående års satsning på kanotläger. Daglägerverksamhet kommer också som en ny verksamhet. Det är också under 2009 som uthyrning av Paradiset kommer att dra igång ordentligt. Båtinköp kommer att genomföras under kommande år. Vi fortsätter kontinuerligt att underhålla byggnade, hyddornas dörrar kommer att bytas ut på hyddorna och det sista på Paradiset och Arken kommer att färdigställas. Arbetet kommer också att fortsätta med att färdigställa transsportbryggan. Ängsholmens kansli kommer att under våren 2009 att flytta upp två trappor och Andreas Ekeberg kommer även fortsättningsvis att arbeta i KFUK-KFUM Centrals ombyggnadsgrupp Rosenbusken. Förslag till disposition Styrelsen föreslår att årets vinst på kr balanseras i ny räkning Resultat och ställning Beträffande föreningens resultat för räkenskapsåret och ställning hänvisas till nedanstående resutat- och balansräkning jämte dessa tillhörande noter. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

KFUK-KFUM Ängsholmen. KFUK-KFUM Ängsholmen 2010-03-01

KFUK-KFUM Ängsholmen. KFUK-KFUM Ängsholmen 2010-03-01 2010 KFUK-KFUM Ängsholmen KFUK-KFUM Ängsholmen 2010-03-01 Innehållsförteckning 3 Styrelsens sammansättning och Målsättning och vi vill satser 4 Rapport från ordförande 5 Rapport från sommarläger utskottet

Läs mer

HETSBERÄTTE SE GSHOLMEN 2007

HETSBERÄTTE SE GSHOLMEN 2007 VERKSAM KSAMHE HETSBERÄTTE TSBERÄTTELSE SE KFUK UK-K -KFUM ÄNGSHOLM GSHOLMEN 2007 1 Tillsammans med övriga verksamheter inom KFUK-KFUM Central söker KFUK-KFUM Ängsholmen förverkliga KFUK-KFUM-rörelsens

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

KFUK KFUM Ängsholmens ändamål är att främst främja barns och ungdomars vård, fostran, utbildning och personliga utveckling.

KFUK KFUM Ängsholmens ändamål är att främst främja barns och ungdomars vård, fostran, utbildning och personliga utveckling. Stadgar rev 2008-03-12 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad av

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! Skärgårdskollo

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse KFUM Ängsholmen 2015

Verksamhetsberättelse KFUM Ängsholmen 2015 Verksamhetsberättelse KFUM Ängsholmen 2015 2016-02-25 Innehåll KFUM Ängsholmens organisation Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av följande personer:... 3 Rapport från ordförande... 4 Övergripande

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Styrelsen avger följande årsredovisning. Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Salt - barn och unga i EFS, som bildades i januari

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna

KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna KFUK-KFUM Centrals stadgar antagna 2016-04-13 1 ÄNDAMÅL KFUK-KFUM Central är en förening för alla åldrar med ändamål att hjälpa barn och ungdomar att växa upp till demokratiskt skolade samhällsmedlemmar

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Vill du inte ha platsen är det mycket viktigt att vi får veta det snarast. Avbokning sker endast via mail, till

Vill du inte ha platsen är det mycket viktigt att vi får veta det snarast. Avbokning sker endast via mail, till 1 Stockholm 2016-03-02 Hej! Vad roligt att du vill konfirmera dig på Ängsholmen! Att konfirmera sig på vårt skärgårdsläger är en upplevelse som skapar minnen för livet och vi ser mycket fram emot att träffa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet

Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet 1(9) Årsredovisning för Boråskretsen av Svenska Scoutförbundet Räkenskapsåret 2008-09-01 -- 2009-08-31 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Redovisningsprinciper

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion REGIONAL VERKSAMHET 2015 KFUK-KFUM:s Örebro-Värmlandsregion 1 Organisation Namn och medlemskap KFUK-KFUM Örebro-Värmland (i fortsättningen benämnd regionen) är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stadgar KFUM Freden Fastställda vid extra årsmöte S T A D G A R

Stadgar KFUM Freden Fastställda vid extra årsmöte S T A D G A R S T A D G A R för den ideella föreningen KFUM Freden med organisationsnummer 878001-9025 bildad 1993 med säte i Hallstahammars kommun. KFUM Freden är anslutna till såväl KFUM- KFUKs idrottsförbund, seglingsförbundet

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Brf Herden 5 1(5) ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för bostadsrättsföreningen Herden 5 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 21/9-31/12 2010. Under våren

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Barnkörveckan på Fårö får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-10-01--2013-09-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(7) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för år 2004

Årsredovisning för år 2004 T121 Spicas vänner PROTOKOLL 1 Bilaga 1 Årsredovisning för år 2004 Kassören Ekonomisk redogörelse för år 2004 Medlemmar Föreningen har fortsatt att växa under 2004 och hade per den 31 Dec 2004 257 medlemmar

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Bostadsrättsförening Glidflygaren

Bostadsrättsförening Glidflygaren Årsredovisning för Bostadsrättsförening Glidflygaren Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum

Stadgar för föreningen. 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Stadgar för föreningen 1 Föreningens namn, samt bildandedatum Föreningens namn är CARE (Changing Aspirations into Realities by Education). Föreningens bildandedatum är 2008-06-27. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Turbinen 21 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer