Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning KFUM Stockholm Gotland vill utöver uppgiften att vara distriktsorganisation särskilt arbeta med att erbjuda lokalföreningarna utbildningar inom aktuella och relevanta områden, så som KFUM:s värdegrund, jämställdhet, ledarskap, tillgänglighet, demokrati, jämlikhet och integration. Verksamheten inom KFUM Stockholm Gotland ska ha sin grund i att: Uppmuntra till och skapa erfarenhetsutbyte mellan föreningsaktiva för att främja verksamhetsutveckling och erbjuda den enskilde medlemmen en lokal bredd gällande aktiviteter. Uppmuntra uppstartande av nya lokalföreningar och ge dessa stöd, både ekonomiskt och genom kansliets personalresurser. Ansöka om och fördela bidrag från Stockholms läns landsting. Stärka sambandet mellan lokal, nationell och internationell nivå inom KFUM. Erbjuda och genomföra medlems- och ledarutbildningar baserat på KFUM:s värdegrund. Sprida KFUM:s verksamhet till alla delar inom KFUM Stockholm Gotlands verksamhetsområde.

2 Förtroendevalda och anställda Regionombudsmötet genomfördes den 29 mars 2012 på Jakobsbergs Gård i Bredäng, föreningen KFUM JKS Basket var värd för mötet. Styrelsen har under 2012 haft elva protokollförda möten, varav två konferenser, samt ett antal arbetsmöten med olika inriktningar. Följande styrelsemedlemmar valdes under regionombudsmötet 2012 att ingå i KFUM Stockholm Gotlands styrelse: Ordförande: Anncha Lilje Ander Vice ordförande: Andreas Johansson Kassör: Anders Petersson KFUM Fryshuset Fritid Boo KFUM KFUM JKS Basket Ledamöter: Annica Dahlborn KFUM Järfälla Basket Erik Ekberg Bromma KFUM Tova Sörén KFUM Gymnasterna Lämnade styrelsen under sommaren Sophie Sjöberg KFUM Ängsholmen Lämnade styrelsen under sommaren Vid regionombudsmötet 2012 valdes även revisorer, revisorssuppleanter och valberedning: Revisorer: Anne Wiklund Claes Eliason Revisorssuppleanter: Marie Welin Jonas Thorén Price Waterhouse Coopers KFUM Central Price Waterhouse Coopers (suppleant för Anne Wiklund) Bromma KFUM (suppleant för Claes Eliason) Valberedning: Nanny Marianovic KFUM Fryshuset Kultur och Nöje Sammankallande Agneta Sigurdlin Södra KFUK-KFUM Lennart Dolk Bromma KFUM Anställda: Veronica Holtsjö Regionkonsulent t.o.m Tove Larsson Regionkonsulent fr.o.m Regionkansliet finns i Fryshuset.

3 Styrelsens arbete under året Regionstyrelsen har under året varit indelad i olika grupper där varje grupp har haft olika ansvarsområden: Kansliet har varit med i alla grupper. Bidrag Syfte: Ansvara för utdelning och redovisning av bidragspotten som går ut till föreningarna Anncha Lilje Ander & Annica Dahlborn Gruppen har under 2012 haft sex protokollförda möten. Ekonomi Syfte: Diskutera ekonomiska frågor med kansliet, godkänna utbetalningar Anders Petersson Ungdomsstipendium Syfte: Ta fram kriterier och mall för ungdomsstipendium, förbereda beslut Erik Ekberg Kommunikation Syfte: Diskutera kommunikationsfrågor och utveckling av kommunikation med kansliet Andreas Johansson Ordförande- och medarbetarkonferensen Syfte: Förbereda konferensen Andreas Johansson och Annica Dahlborn Utbildningar Anders Petersson

4 Utbildningar Under 2012 genomförde KFUM Stockholm Gotland tre stycken Emma-utbildningar, en Maryutbildning, en EGOL-utbildning, en projektledarutbildning samt en utbildning för utbildare. Emma- och Mary-utbildningarna var relativt välfyllda och det finns ett särskilt stort intresse för Mary-utbildningen genomfördes Mary i Berlin och det var en väldigt lyckad utbildning. Gruppen bestod av 11 deltagare och två ledare. Det gjordes studiebesök på CVJM (KFUM) Berlin och deltagarna fick även chansen att uppleva staden. Utöver det ägnades utbildningen åt att arbeta med grupprocess, självkännedom, ledarskap och KFUM som organisation. Deltagarna fick många användbara verktyg och metoder med sig hem. EGOL-utbildningen genomfördes i mindre skala än tidigare. Totalt deltog sex personer och en ledare. De som gick utbildningen var väldigt positiva till den men under kommande år vilar EGOL på grund av svalt intresse från föreningarna att skicka deltagare. Projektledarutbildningen började i slutet av hösten 2011 men avslutades under våren Cirka 20 personer deltog på utbildningen. Utbildningen för utbildare genomfördes för att fler personer inom KFUM Stockholm Gotland ska kunna hålla en Emma-utbildning. Internationellt utbyte/studiecirkel Under sommaren 2012 deltog KFUM Stockholm Gotland i ett utbyte med en KFUM-förening på ön Réunion som ligger i Indiska Oceanen. Ön är en gammal fransk koloni och tillhör fortfarande Frankrike. En grupp ungdomar därifrån besökte Sverige i somras och tillsammans med en grupp svenska ungdomar genomfördes ett utbyte på cirka tio dagar. Under dessa dagar ägnade sig gruppen åt allt från att gå på Skansen till att besöka ett vattenreningsverk. Miljö och hållbar utveckling var temat för utbytet. Planen har hela tiden varit att den svenska gruppen ska åka till Réunion för att göra ett liknande besök. Under hösten 2012 träffades den svenska gruppen flera gånger, dels för att lära sig mer om Réunion och få mer kunskap om vad för utmaningar som finns i världen men också för att planera resan till Réunion. Verksamhetsutveckling 2012 stöttade KFUM Stockholm Gotland ett projekt som drivits av Bromma KFUM; Gröna dar. Det var första året Gröna dar genomfördes. Projektet syftar till att ha daglägerverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, både fysisk och neuropsykiatrisk, på Lovö, Mälaren. Genom detta gjordes naturen och lägerupplevelser tillgängligt för de som tidigare inte haft möjlighet att delta på aktiviteter av detta slag. Verksamheten lockade upp mot 20 barn och unga. Bromma KFUM ämnar fortsätta projektet under Emma-utbildningskonceptet vidareutvecklades under 2012 i och med att KFUM Stockholm Gotland påbörjade samarbeten som ämnar resultera i att utföra Emma-utbildning för andra, både gentemot KFUM-medlemmar på andra håll i Sverige men också gentemot externa uppdragsgivare mot betalning.

5 Nytt för 2012 var också att KFUM Stockholm Gotland genomförde en inspirationsdag som var obligatorisk för alla föreningar som ville ha bidrag under Det står mer om inspirationsdagen under gemensamma samlingar. Föreningsutveckling Under 2012 tillkom tre stycken föreningar inom KFUM Stockholm Gotland; KFUM Tyresö Basket Event, KFUM Bromma Fritid och KFUM Fadderbyn. Dessa tre tillhör alla KFUM:s Triangelförbund. KFUM Stockholm Gotland har i dagsläget medlemmar varav är i åldern 6-25 år. Medlemmarna är fördelade på cirka 35 föreningar. 58 bidragsansökningar har kommit in till bidragsgruppen och en summa om kr har betalats ut under året. Av dessa ansökningar har största delen beviljade medel gått till lägerverksamhet, utbildning, verksamhetsutveckling och personlig utveckling. Gemensamma samlingar Under våren 2012 genomförde KFUM Stockholm Gotland för första gången en inspirationsdag. Dagen hölls på Taket i Hornstull. Syftet var att samla alla föreningar och fokusera på de fyra landstingsområdena; demokrati, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet. En föreläsare per tema hade bjudits in och tanken var just att det skulle ge inspiration till vidare arbete. Föreningarna var också tvungna att skicka minst två deltagare per förening för att vara berättigade att få del av bidragspotten för Resultatet föll väl ut, dagen uppskattades och de flesta föreningar deltog. På hösten genomfördes för tredje året i rad en väldigt lyckad ordförande- och medarbetarkonferens. Denna gång höll konferensen till på Aronsborg i Bålsta. Varje förening fick skicka tre personer; en representant från styrelsen (helst ordförande), en anställd eller person med motsvarande uppgift från styrelsen samt en ung ledare under 26. Totalt deltog cirka 40 personer. Under konferensen presenterades KFUM Stockholm Gotland och dess verksamhet. Vidare fokuserades det på tillgänglighet och ungdomsdemokrati genom två inbjudna föreläsare. Som tidigare år las det också stor fokus på att deltagarna skulle få möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Utöver dessa två stora samlingar har det genomförts tre mindre medarbetarsamlingar (MAS). MAS riktar sig främst till anställda i föreningarna men ibland deltar även representanter från föreningarnas styrelser. Träffarna brukar börja med att man äter lunch tillsammans och därefter diskutera kring något utvalt tema. Teman för 2012 var ledarvård, rekrytering och kommunikation. MAS har varit väldigt uppskattat, främst utifrån möjligheten till erfarenhetsutbyte. Antalet deltagare på dessa träffar brukar vara stycken. Information/Kommunikation KFUM Stockholm Gotland har under 2012 fortsatt arbetet med att vidareutveckla informationsoch kommunikationsflödet gentemot medlemmarna och lokalföreningarna. En stor sak som hände var att den gamla hemsidan (www.kfuk-kfum.se/stockholm) byttes ut mot Därmed använder KFUM Stockholm Gotland den typ av hemsida som KFUM Sverige utvecklat. För kommunikationen har bytet av hemsida inneburit ett stort lyft. Den nya hemsidan är både lätt att arbeta med och lätt att navigera på som användare.

6 Vidare har KFUM Stockholm Gotland också bytt e-post och webbportal. Den huvudsakliga kommunikationen från KFUM Stockholm Gotland sker via hemsida, sociala medier (Twitter och Facebook) samt via ett nyhetsbrev som utkommer en gång per månad. Kansliet har prioriterat ett arbete med att systematisera informationsflödet. När information förs ut från KFUM Stockholm Gotland ska i mesta möjliga mån alla kanaler användas för att nå så många målgrupper som möjligt. Ekonomi KFUM Stockholm Gotlands ekonomi baseras på det kultur- och utbildningsstöd som årligen söks från Stockholm läns landsting. Årets ekonomi har varit relativt god och stabil. Övrigt KFUM Stockholm Gotlands styrelse och kansli fanns representerade på KFUM Sveriges extrainsatta riksombudsmöte. Vidare deltog också kansliet på YMCA European Staff Conference i Tyskland. Under hösten deltog kansliet i LSU:s utbildningssamordnarnätverk. KFUM Stockholm Gotland är fortsatt medlem i IDEA.