Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse2014 Verksamhetsberättelse2014 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

2 Verksamhetsberättelse2014 Innehåll Dagordning Allmänt. 4 Styrelsemm Medlemsuppgifter...7 Anläggning Ridhus,Klubbstuga,Uteridbana.. 7 Verksamhet Ungdom.. 8 Kommittéer Handikappverksamhet.. 10 Utvecklingssektionen...11 Sponsring. 12 Hemsidan VendelsöRidskola Slutord.. 13 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

3 Verksamhetsberättelse2014 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr: Dagordning 1.Valavordförandeförmötet 2.Anmälaavvalavsekreterareförmötet 3.Upprättandeavröstlängd 4.Valavprotokolljusterareochrösträknare 5.Fastställandeavdagordning 6.Fastställaommötetblivitilagaordningutlyst 7.Behandlingavverksamhets ochförvaltningsberättelsesamtrevisorernas berättelse 8.Fastställandeavbalansräkning 9.Frågaomansvarsfrihetförstyrelsen 10.Behandlingaveventuellasektionersverksamhets och förvaltningsberättelsersamtfastställandeavderasbalansräkning 11.Beslutomantaletstyrelseledamöterochsuppleanterinomramenfördeti17 andrastycketangivnaantalet 12.Valavordförandeförföreningen 13.Valavövrigastyrelseledamöterjämtesuppleanter 14.Valaveventuellasektionerförutomungdomssektionen(se 24) 15.Anmälanavungdomssektionenvaldledamotjämtepersonligsuppleant 16.Valavtvårevisorerochtvårevisorsuppleanter 17.Fastställandeavantalledamöterivalberedningen.Valpåettårav sammankallandeochledamöterivalberedningen. 18.ValavombudtillRidsportförbundetsochdistriktetsallmännamötenoch eventuellaandramötendärföreningenharrättattrepresenteramedombud 19.Fastställandeavårsavgifter 20.Mötetsavslutande

4 Verksamhetsberättelse2014 Allmänt Underverksamhetsåret2014harstyrelsenochsektionernafokuseratpåFöreningens verksamhetochverksamhetsområden.viharfortsattmeddetarbetesompåbörjadesunder 2013viaSISUdärvigemensamtbeslutadeattvårafokusområdenskullevara: Trygghet,Behålla/Rekrytera,Material(underlagridhusochuteridbana),Delaktighet, Föräldrastöd Målstegennedanliggertillgrundförvårverksamhet: Värdegrund:Trygghet,Demokrati/Delaktighet,Kvalitet,Öppenhet VerksamhetsidéÖRSskaerbjudaenbredverksamhetmedstortengagemangdärhästenäri centrum.vivälkomnarallahäst ochridintresseradeattutövasittintressetillfulloinom ramenförörsverksamhet,isamvaromedhästarochmänniskor. Verksamhetsområden: Administration Anläggning SamarbetekommunikationÖRS VR Aktiviteter Marknadsföring Serveringen Hemsida Tävling Utbildning Ungdom Ridhusbygge Ridterapi ArbetetmedattfärdigställaRidterapiridhusetharpågåttförfullt.Demedlemmarsom arbetariprojektetläggernermyckettidochalltdettaideellt.viharhaftentreprenörersom hjälptossattfärdigställaläktareochvärmerummet.byggetberäknasvaraklartimittenav FöreningenmedverkadepåHaningedageniaugustiochvårttältvarvälbesökttrotsdåligt väder.örshartillsammansmedvendelsöridskoladeltagitiettflertalmötenmedhaninge kommunangåendebidragsfördelningenridklubbarkontraövrigakultur och fritidsaktiviteter. Styrelsenharunder2014haftfemstyrelsemötenochfemarbetsmöten. Tack,ElinStjernholm,förallafinaskyltarochfotonsomharhängtsupp. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

5 Verksamhetsberättelse2014 Styrelse RikardNogén ÅsaTaflin AnetteMalm Ordförande Viceordförande Kassör TiinaAndersson UlrikaSöderpalmLöhr ElinStjernholm Ledamot Ledamot Ledamot DennisTell MarieHjalmarsson UlrikaNogén Ledamot Ledamot Ledamot SusanneHedman CharlottIsraelsson ElisabethJohansson Ledamot Ledamot Suppleant SvenHedman HelenaStensöö MichélÖstlund Suppleant Suppleant Suppleant LenaJonsson Sydman Suppleant Revisorer BoWidenor TomasAlm LarsNorén MalinJohansson Suppleant Suppleant Valberedning AnnaBoström AnnBerglund PernillaOlsson RepresentanterfrånVendelsöRidskola AnnaBoström VivianneLund ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

6 Verksamhetsberättelse2014 Tävlingssektionen KerstinBlombäck LindaLangenÅkerlund NinniBerndtson UlrikaNogén ElisabethJohansson BirgittaHällbrink Funktionärsgruppen harlegatnereunderåret Utbildningssektionen NinniBerndtson KerstinBlombäck UlrikaNogén LindaLangenÅkerlund Ungdomssektionen MatildaNordqvist EmelieNogén ElinSandström HannaCarlsson JosefineRosendahl NoraHillman CorneliaPettersson Utvecklingssektionen ErikaEriksson MariaSjöström PetraWhitehead DanielBoström NiclasJansson CarinaJarnroth VivianneLund AnetteMalm PeterLycke RikardNogén StefanHillman Hästföralla(Ridterapisektionen) RagnhildMårtensson AnnBerglund EwaGingsjö (sammankallande) CarinaJarnroth VivianneLund JuliaAhlén ElisabethBramskog GunillaSvensson Festgruppen UlrikaNogén RikardNogén MinnaRosendahl DanielBoström LenaFredriksson StephanieBissler Cafeteriaansvarig UlrikaNogén Facebook MinnaRosendahl KerstinBlombäck InstruktörerVendelsöRidskola VivianneLund AnnaBoström CarinaJarnroth Ann SofieKlemming LisaEricsson PernillaRimeslåtten EmelieBackman MinnaRosendahl RepresentantHaningeKommun,SvRFsamtStRF RikardNogén ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

7 Verksamhetsberättelse2014 Medlemsuppgifter Antalmedlemmarper år 7 12år 13 20år 21 40år 41år > Summa Kvinnor Män Totalt %kvinnoroch10%män.Medlemsantaletharökatfrånföregåendeår. Anläggning Ridterapi ridhuset Under2014hararbetetfortsattmedfärdigställandeavridhusetsomärettavvåra åtagandengentemotallmännaarvsfonden. Uteridbana Tyvärrharviintekunnatavsättamedelförupprustningavuteridbanan.Detfinnsmedivår verksamhetsplanattarbetamedhurdettaskakunnaåtgärdas,kostnadermaterialmm. Ridväg RidvägensombyggdesmedmedelfrånHaningeKommun1999användsavryttareihela dalgången.denskullebehövarustasuppdådenfyllerenviktigfunktionävensombrandgata idalgången. KlubbhusetFutten Futtenskullebehövarustasupp.Blandannatendelavtaketochyttreunderhåll. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

8 Verksamhetsberättelse2014 Verksamhet Ungdomsverksamhet ÖRSharunder2014fortsattsittsamarbetemedVendelsöRidskolaAB(VR).VRharpå uppdragavörsbedrivitridverksamhetförvåramedlemmar. Föreningenärytterstansvarigförridverksamhetengentemotmedlemmarnaochdetärvårt ansvarattdekravsomfinnsenligtavtalefterföljs. Ungdomssektionen Vårstyrelsebildades21oktober2013ochbeståravMatildaNordquistsomordförande,vice ordförandeäremelienogénochsedanharvinorahillman,hannacarlsson,cornelia Pettersson,ElinSandström,ElinKarströmochJosefine Jossan Rosendahlsomledamot. Under2014harungdomssektionengjortföljandeaktiviteter: Rykttävling,ca16barn. Tårttävling,ca15barn. Påskäggsjakt,ca20barn. Pizzakväll,ca20barn. Tacokväll,ca25barn. Käpphästtävling,ca15barn. Rykttävling,ca10barn. Blåbärshoppningca16barn. IdaochLivtoghandhöstlovsaktiviteterna. Spökkväll,ca25barn. Julpynt,ca20barn. Julbak,ca10barn. Dressyrtävlingenden19oktoberhjälpteävenUngdomssektionenmedattgrilla hamburgare. Ungdomssektionenfickävenvaramedochgöraenegenlitenkadriljshowden13december. MatildaochEmelievarmedochrepresenteradeUngdomssektioneniÖRSmonterpå Haningedagen. Minst1avossharvaritmedpåÖRSstyrelsemöten. Utbildningssektionen ViharhaftkursiGröntKortdärtremedlemmardeltog.ÖRS kortetharvaritettpopulärt kurstillfälledär38medlemmarhardeltagit.örs kortetärenförenkladversionavgröntkort ochgällerendastförörsklubbtävlingar. AnsvarigaförGröntKortiföreningenärNinniBerndtsonochLindaLangenÅkerlund.Linda ärävenhandledarutbildareförgröntkort utbildareistockholmslän. Märkesprov Under2014höllsettteoritillfälleförmärke1,2och3därsammanlagt13deltagareblev godkända.hopp/cavalettiprovetfördessamärkenhöllsimarsochåttaryttaregodkändes. Dressyrprovettogsignioryttareigenommedgodkändapoäng. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

9 Verksamhetsberättelse2014 Femryttareharunder2014klaratavalladelarnaförmärke1,2eller3.Desomharnågondel kvarförattfåsittmärkekommerattfåmöjlighetattgöradenundervåren2015.vivill särskilttackakerstinblombäcksomundermångaårvaritdensomhållitiörs märkestagningarochtillsammansmedninniberndtsonvaritklippornaibådeutbildnings ochtävlingssektionen. Tävlingssektionen Sebilaga. Fixargruppen Fixargruppenharanordnattvåfixarhelger17 18majoch20 21septemberdär uppslutningenvaritbra majanordnadefixargruppentillsammansmedutvecklingssektionenenfixarhelgför attblandannatförberedaförläktarbygget.dennahelgkomca20personerochförutom läktarbyggetstädadeviifuttenochbyttekylskåp septemberkom15personerochvimålade,städadeochrensadeutolikasakersom blivitliggande.vimåladeävenstaketochröjderuntlillaridhusetmedröjsåg. Fixargruppenhartillsammansutvecklingssektionenanordnatsåattlockpåsödragaveln spikatsuppsamtmålatdennaeftersomplastensomsattmonteradpåsödragavelnskrämde hästarnailillaridhuset. Serveringen Cafeterianharvaritöppenallatävlingsdagarochallahelgerunderterminerna.Denärsom vanligtalltidvälbesökt. Tacktillallasombakattillvåratävlingar.Detharvaritmycketuppskattatavdetävlandeoch derasfunktionärer. Gruppenharförstärktsmedennymedlem,JennyKennermark. Viharinvesteratiennyautomat.ViharävenfåtthjälpavDennisattskaffaSwish. Hästföralla(Ridterapisektionen) UnderseptembermånadbytteRidterapisektionennamntillHästförallaeftersomingeni gruppenärlegitimeradattdrivaridterapi. Viharvälkomnatfemnyamedlemmartillgruppenunder2014. UnderåretharåttamötengenomförtssamtstudiebesökpåStockholmsHandikappridklubb vidågestaridskola.tvåavmedlemmarnagårutbildningattanvändahästiterapeutisktsyfte påstorasköndal.iseptembervartvåpersonerpåutbildningineuropsykiatriska funktionsnedsättningar,piatillbergridterapeuthölliutbildningen. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

10 Verksamhetsberättelse2014 UtbildningenFU1genomgickhelaHästförAlla gruppenisamarbetemedmonicagöblfrån Stockholmshandikappridklubb. Vianvändestudiematerialet Funktionsnedsättningochdelaktighet Ledarutbildningsteg1. SISUidrottsböcker. Utbildningenomfattade15lektionstimmarmedföljandeinnehåll: Orienteringkringolikafunktionsnedsättningar Hästensbeteendeochhandhavande Förberedelseinförridlektion Orienteringkringridhjälpmedel Förflyttningsteknikvidupp ochavsittning PraktiskaövningarmedtvåavRidskolanshästar,PatrickochStartmeUp.Monicahade hjälpmedelmedsigsomviprovadepåhästarna. Målsättningmedutbildningenärattgeengrundläggandeorienteringkringdevanligast förekommandefunktionshindreniridningmedryttaremedfunktionsnedsättning. Förattspridainformationochförsamarbetesamtattfådeltagareharkontakttagitsmed Attention,HaningekommunochTyresökommun. Treavgruppensmedlemmarjobbarmedattsökafondertillverksamheten. Tredeltagareharpåbörjatsiverksamheten. RidhusetärnuhandikappanpassatförutomWC delen. Fortsattplanering:Organisationsutveckling,utbildningavhästarochinköpavmaterial fortgårmedträffarvarfjortondedag. Handikappverksamhet Vihargenomförtca10handikapp passunder2014. Festkommittén Underhöstenharplaneringpåbörjatsinförstundade50 årsjubileumavvrochörs. Utvecklingssektionen FörnärvarandeärutvecklingssektionensuppdragattfärdigställaLillaridhusetförridterapi ochjuniorverksamhet. Under2014harfokusvaritpåattfärdigställaLillaridhuset,blandannatmedbidragfrån Allmännaarvsfonden(ettbidragom kr),medlemsarbeteochsponsring.Ettviktigt fokusområdeförvårtåtagandegentemotallmännaarvsfondenärblandannatridterapin, därlillaridhusetärförutsättningenförverksamheten. Utvecklingssektionenharunderårethaft15arbetsmöten.Viharävenhaftfyraarbetsdagar förmedlemmar. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

11 Följandearbeteharutförtsunder2014: Lillaridhuset: Verksamhetsberättelse Rivningavgamlasargenochläktaren(medlemsarbete). - Fasadochmålning(medlemsarbete). - Elarbete permanentbelysningsamtljudärinstallerat(peterlyckeoch entreprenad). - Nyläktare,elcentralochvärmerum(entreprenad). - Påbörjandeavmarkarbetemellanridhusenochschaktningförsödragavelns utbyggnad. - Påbörjandeavarbetemedramptillnyaläktaren. - Revideraderitningar(LottaLander). - Städningavbyggområde(medlemsarbete). Ettstorttacktillallasomställtuppocharbetatmedridhusbygget! Övrigt: Budgetplanering. Offertförfrågningarförnyaläktarenochutbyggnadavsödragaveln. Underåretharsektionenfokuseratpåblandannatrevideringavritningarochbudget. Dessutomharsektionenhaftdiskussionermedleverantörenförgavelfönstret,vilketinteär tillföreningensbelåtenhetdåspecifikationeniofferteninteföljts.fråganharunderåret flyttatsövertillstyrelsen. Pågrundavtidigareförseningar(severksamhetsberättelse2013),harföreningenbeviljats förlängningavprojektet.dettainnebärattavrapporteringtillallmännaarvsfondenför projektetskerijuni2015. VivilltackavårsponsorHaki! Sponsring VåraskyltsponsorerharvaritSödergårdensKioskochKonditori,MelinsSjukvårdsbutiksamt KHS UtrustningförHotellochStorkök,ettstorttackförerabidrag. Plankförsäljning NärRidterapiridhusetärklartkommeralladigitalaplankorattomvandlastillengemensam tavlairidhusetdärallanamnochföretagsskrivsin. ÖRShemsida AnsvarigförhemsidanärStephanieBisslerochDennisTell,allasektioneruppdaterarsina egnasidor. Under2014hadeviungefär16000besök. ÖRSharenFacebook sidasomständigtuppdateras. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

12 Ridskoleverksamhet Verksamhetsberättelse2014 Ridskolanharunderåretgenomförtca32lektionstimmarperveckapåstorhästoch19 ponnylektionerpervecka. Undervisningutöverordinarieschemaharskettgenomextrahoppträning,extra dressyrträning,musikridning,kursiridningpåkandarmm. Undersommarengenomfördestreveckokurseriridningförjuniorerochseniorersamten Hästisförbarnfrånsjuårochfemponnykurser. Underpåsklov,höstlovochjullovharvihafttvåjuniorkurserpåponny. Viharhaftentemaveckaundervårterminenochenunderhöstterminen.Dessa föreläsningarharblainnehållit: Instruktörernariderelevernasövningarenligtönskemål Dekorativhästvårdochhästensfoder MentalträningförryttaremedAnnaNordin Hästhantering Träningförviistallet tävling KandarochSporrar,påklädning,användningochinverkan ÖRS kortet Dessaföreläsningarharvaritöppnaförallamedlemmar. Antalethästarharunderåretvaritrunt32stycken.Antalponnyercasju. Hästarsomköptsin:Fanfar,Sandgraf,Saliero,Mozart,Cortino. Hästarsomförsvunnit:What sup,lakej,hightech,lando,jonathanjoy InstruktörerunderåretharvaritVivianneLund,CarinaJarnroth,Ann SofieKlemming,Lisa Ericsson,PernillaRimeslåtten,EmelieBackman,MinnaRosendahlochAnnaBoström. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

13 Verksamhetsberättelse2014 Musikridningen PåLuciaredsiårdenårligamusikridningen.Detvarstämningsfulltmedluciatågochkadrilj somutfördesavbådeseniorerochjuniorer.detvarmycketlyckatovälbesökt. Instruktörernafickjulklapparavdedeltaganderyttarna Slutord Tackallaaktivamedlemmarsomharförgylltåretmedkunskap,engagemangochhumor! ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Föreningens/Styrelsens verksamhetsberättelse 4. Evenemangsgruppens verksamhetsberättelse 5. Spelgruppens

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan

Styrelsen och revisorerna samt anslås i klubbstugan och på hemsidan Styrelsemöte Protokoll 2011 Nr 2 Datum: 2011-03-03 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Rolf Weiffert Ordförande Cathrine Carlström Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Sekreterare

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) )

Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) Dagordning)vid)årsmöte)med)Karlskrona)HK) )11)juni)2014) ) 1. Fastställandeavröstlängd 2. Valavordförandeochsekreterareförmötet 3. Valavprotokolljusterareochrösträknare 4. Frågaommötetutlystspårättsätt

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte

Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte Sidan 1 av 6 Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte Tisdagen 2010-03-23 kl. 19.00 1 Mötets öppnande Rolf Andersson öppnade mötet 2 Upprättande och justering av röstlängd. Röstlängd upprättades med

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 1. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes. 2. För mötet valdes följande till: a. Ordförande Karl Pettersson b. Sekreterare Anna Dahlgren 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Sveriges Biodlares Riksförbund Antagna vid två på varandra följande riksförbundsmöten (RFM), ordinarie RFM i Växjö 2014-04- 05 och vid extra RFM i Norrköping 2014-10-11. De nya stadgarna ersätter

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Föreningen för Industriell Elteknik

Föreningen för Industriell Elteknik för FRAMTIDENS ELFRÅGOR inom SVENSK INDUSTRI och NÄRINGSLIV ÅRSMÖTE World Trade Center Stockholm Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av två personer att vara rösträknare och jämte mötets ordförande justera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén

Årsberättelse 2011. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad. www.sjostadsforeningen.se. Foto Carina Fredén Årsberättelse 2011 Foto Carina Fredén Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad www.sjostadsforeningen.se 1 Sjöstadsföreningen, Hammarby Sjöstad Årsmöte, Måndagen den 26 mars 2012 kl. 18.00. Lokal: Glashus Ett,

Läs mer