Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse2014 Verksamhetsberättelse2014 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

2 Verksamhetsberättelse2014 Innehåll Dagordning Allmänt. 4 Styrelsemm Medlemsuppgifter...7 Anläggning Ridhus,Klubbstuga,Uteridbana.. 7 Verksamhet Ungdom.. 8 Kommittéer Handikappverksamhet.. 10 Utvecklingssektionen...11 Sponsring. 12 Hemsidan VendelsöRidskola Slutord.. 13 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

3 Verksamhetsberättelse2014 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr: Dagordning 1.Valavordförandeförmötet 2.Anmälaavvalavsekreterareförmötet 3.Upprättandeavröstlängd 4.Valavprotokolljusterareochrösträknare 5.Fastställandeavdagordning 6.Fastställaommötetblivitilagaordningutlyst 7.Behandlingavverksamhets ochförvaltningsberättelsesamtrevisorernas berättelse 8.Fastställandeavbalansräkning 9.Frågaomansvarsfrihetförstyrelsen 10.Behandlingaveventuellasektionersverksamhets och förvaltningsberättelsersamtfastställandeavderasbalansräkning 11.Beslutomantaletstyrelseledamöterochsuppleanterinomramenfördeti17 andrastycketangivnaantalet 12.Valavordförandeförföreningen 13.Valavövrigastyrelseledamöterjämtesuppleanter 14.Valaveventuellasektionerförutomungdomssektionen(se 24) 15.Anmälanavungdomssektionenvaldledamotjämtepersonligsuppleant 16.Valavtvårevisorerochtvårevisorsuppleanter 17.Fastställandeavantalledamöterivalberedningen.Valpåettårav sammankallandeochledamöterivalberedningen. 18.ValavombudtillRidsportförbundetsochdistriktetsallmännamötenoch eventuellaandramötendärföreningenharrättattrepresenteramedombud 19.Fastställandeavårsavgifter 20.Mötetsavslutande

4 Verksamhetsberättelse2014 Allmänt Underverksamhetsåret2014harstyrelsenochsektionernafokuseratpåFöreningens verksamhetochverksamhetsområden.viharfortsattmeddetarbetesompåbörjadesunder 2013viaSISUdärvigemensamtbeslutadeattvårafokusområdenskullevara: Trygghet,Behålla/Rekrytera,Material(underlagridhusochuteridbana),Delaktighet, Föräldrastöd Målstegennedanliggertillgrundförvårverksamhet: Värdegrund:Trygghet,Demokrati/Delaktighet,Kvalitet,Öppenhet VerksamhetsidéÖRSskaerbjudaenbredverksamhetmedstortengagemangdärhästenäri centrum.vivälkomnarallahäst ochridintresseradeattutövasittintressetillfulloinom ramenförörsverksamhet,isamvaromedhästarochmänniskor. Verksamhetsområden: Administration Anläggning SamarbetekommunikationÖRS VR Aktiviteter Marknadsföring Serveringen Hemsida Tävling Utbildning Ungdom Ridhusbygge Ridterapi ArbetetmedattfärdigställaRidterapiridhusetharpågåttförfullt.Demedlemmarsom arbetariprojektetläggernermyckettidochalltdettaideellt.viharhaftentreprenörersom hjälptossattfärdigställaläktareochvärmerummet.byggetberäknasvaraklartimittenav FöreningenmedverkadepåHaningedageniaugustiochvårttältvarvälbesökttrotsdåligt väder.örshartillsammansmedvendelsöridskoladeltagitiettflertalmötenmedhaninge kommunangåendebidragsfördelningenridklubbarkontraövrigakultur och fritidsaktiviteter. Styrelsenharunder2014haftfemstyrelsemötenochfemarbetsmöten. Tack,ElinStjernholm,förallafinaskyltarochfotonsomharhängtsupp. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

5 Verksamhetsberättelse2014 Styrelse RikardNogén ÅsaTaflin AnetteMalm Ordförande Viceordförande Kassör TiinaAndersson UlrikaSöderpalmLöhr ElinStjernholm Ledamot Ledamot Ledamot DennisTell MarieHjalmarsson UlrikaNogén Ledamot Ledamot Ledamot SusanneHedman CharlottIsraelsson ElisabethJohansson Ledamot Ledamot Suppleant SvenHedman HelenaStensöö MichélÖstlund Suppleant Suppleant Suppleant LenaJonsson Sydman Suppleant Revisorer BoWidenor TomasAlm LarsNorén MalinJohansson Suppleant Suppleant Valberedning AnnaBoström AnnBerglund PernillaOlsson RepresentanterfrånVendelsöRidskola AnnaBoström VivianneLund ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

6 Verksamhetsberättelse2014 Tävlingssektionen KerstinBlombäck LindaLangenÅkerlund NinniBerndtson UlrikaNogén ElisabethJohansson BirgittaHällbrink Funktionärsgruppen harlegatnereunderåret Utbildningssektionen NinniBerndtson KerstinBlombäck UlrikaNogén LindaLangenÅkerlund Ungdomssektionen MatildaNordqvist EmelieNogén ElinSandström HannaCarlsson JosefineRosendahl NoraHillman CorneliaPettersson Utvecklingssektionen ErikaEriksson MariaSjöström PetraWhitehead DanielBoström NiclasJansson CarinaJarnroth VivianneLund AnetteMalm PeterLycke RikardNogén StefanHillman Hästföralla(Ridterapisektionen) RagnhildMårtensson AnnBerglund EwaGingsjö (sammankallande) CarinaJarnroth VivianneLund JuliaAhlén ElisabethBramskog GunillaSvensson Festgruppen UlrikaNogén RikardNogén MinnaRosendahl DanielBoström LenaFredriksson StephanieBissler Cafeteriaansvarig UlrikaNogén Facebook MinnaRosendahl KerstinBlombäck InstruktörerVendelsöRidskola VivianneLund AnnaBoström CarinaJarnroth Ann SofieKlemming LisaEricsson PernillaRimeslåtten EmelieBackman MinnaRosendahl RepresentantHaningeKommun,SvRFsamtStRF RikardNogén ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

7 Verksamhetsberättelse2014 Medlemsuppgifter Antalmedlemmarper år 7 12år 13 20år 21 40år 41år > Summa Kvinnor Män Totalt %kvinnoroch10%män.Medlemsantaletharökatfrånföregåendeår. Anläggning Ridterapi ridhuset Under2014hararbetetfortsattmedfärdigställandeavridhusetsomärettavvåra åtagandengentemotallmännaarvsfonden. Uteridbana Tyvärrharviintekunnatavsättamedelförupprustningavuteridbanan.Detfinnsmedivår verksamhetsplanattarbetamedhurdettaskakunnaåtgärdas,kostnadermaterialmm. Ridväg RidvägensombyggdesmedmedelfrånHaningeKommun1999användsavryttareihela dalgången.denskullebehövarustasuppdådenfyllerenviktigfunktionävensombrandgata idalgången. KlubbhusetFutten Futtenskullebehövarustasupp.Blandannatendelavtaketochyttreunderhåll. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

8 Verksamhetsberättelse2014 Verksamhet Ungdomsverksamhet ÖRSharunder2014fortsattsittsamarbetemedVendelsöRidskolaAB(VR).VRharpå uppdragavörsbedrivitridverksamhetförvåramedlemmar. Föreningenärytterstansvarigförridverksamhetengentemotmedlemmarnaochdetärvårt ansvarattdekravsomfinnsenligtavtalefterföljs. Ungdomssektionen Vårstyrelsebildades21oktober2013ochbeståravMatildaNordquistsomordförande,vice ordförandeäremelienogénochsedanharvinorahillman,hannacarlsson,cornelia Pettersson,ElinSandström,ElinKarströmochJosefine Jossan Rosendahlsomledamot. Under2014harungdomssektionengjortföljandeaktiviteter: Rykttävling,ca16barn. Tårttävling,ca15barn. Påskäggsjakt,ca20barn. Pizzakväll,ca20barn. Tacokväll,ca25barn. Käpphästtävling,ca15barn. Rykttävling,ca10barn. Blåbärshoppningca16barn. IdaochLivtoghandhöstlovsaktiviteterna. Spökkväll,ca25barn. Julpynt,ca20barn. Julbak,ca10barn. Dressyrtävlingenden19oktoberhjälpteävenUngdomssektionenmedattgrilla hamburgare. Ungdomssektionenfickävenvaramedochgöraenegenlitenkadriljshowden13december. MatildaochEmelievarmedochrepresenteradeUngdomssektioneniÖRSmonterpå Haningedagen. Minst1avossharvaritmedpåÖRSstyrelsemöten. Utbildningssektionen ViharhaftkursiGröntKortdärtremedlemmardeltog.ÖRS kortetharvaritettpopulärt kurstillfälledär38medlemmarhardeltagit.örs kortetärenförenkladversionavgröntkort ochgällerendastförörsklubbtävlingar. AnsvarigaförGröntKortiföreningenärNinniBerndtsonochLindaLangenÅkerlund.Linda ärävenhandledarutbildareförgröntkort utbildareistockholmslän. Märkesprov Under2014höllsettteoritillfälleförmärke1,2och3därsammanlagt13deltagareblev godkända.hopp/cavalettiprovetfördessamärkenhöllsimarsochåttaryttaregodkändes. Dressyrprovettogsignioryttareigenommedgodkändapoäng. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

9 Verksamhetsberättelse2014 Femryttareharunder2014klaratavalladelarnaförmärke1,2eller3.Desomharnågondel kvarförattfåsittmärkekommerattfåmöjlighetattgöradenundervåren2015.vivill särskilttackakerstinblombäcksomundermångaårvaritdensomhållitiörs märkestagningarochtillsammansmedninniberndtsonvaritklippornaibådeutbildnings ochtävlingssektionen. Tävlingssektionen Sebilaga. Fixargruppen Fixargruppenharanordnattvåfixarhelger17 18majoch20 21septemberdär uppslutningenvaritbra majanordnadefixargruppentillsammansmedutvecklingssektionenenfixarhelgför attblandannatförberedaförläktarbygget.dennahelgkomca20personerochförutom läktarbyggetstädadeviifuttenochbyttekylskåp septemberkom15personerochvimålade,städadeochrensadeutolikasakersom blivitliggande.vimåladeävenstaketochröjderuntlillaridhusetmedröjsåg. Fixargruppenhartillsammansutvecklingssektionenanordnatsåattlockpåsödragaveln spikatsuppsamtmålatdennaeftersomplastensomsattmonteradpåsödragavelnskrämde hästarnailillaridhuset. Serveringen Cafeterianharvaritöppenallatävlingsdagarochallahelgerunderterminerna.Denärsom vanligtalltidvälbesökt. Tacktillallasombakattillvåratävlingar.Detharvaritmycketuppskattatavdetävlandeoch derasfunktionärer. Gruppenharförstärktsmedennymedlem,JennyKennermark. Viharinvesteratiennyautomat.ViharävenfåtthjälpavDennisattskaffaSwish. Hästföralla(Ridterapisektionen) UnderseptembermånadbytteRidterapisektionennamntillHästförallaeftersomingeni gruppenärlegitimeradattdrivaridterapi. Viharvälkomnatfemnyamedlemmartillgruppenunder2014. UnderåretharåttamötengenomförtssamtstudiebesökpåStockholmsHandikappridklubb vidågestaridskola.tvåavmedlemmarnagårutbildningattanvändahästiterapeutisktsyfte påstorasköndal.iseptembervartvåpersonerpåutbildningineuropsykiatriska funktionsnedsättningar,piatillbergridterapeuthölliutbildningen. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

10 Verksamhetsberättelse2014 UtbildningenFU1genomgickhelaHästförAlla gruppenisamarbetemedmonicagöblfrån Stockholmshandikappridklubb. Vianvändestudiematerialet Funktionsnedsättningochdelaktighet Ledarutbildningsteg1. SISUidrottsböcker. Utbildningenomfattade15lektionstimmarmedföljandeinnehåll: Orienteringkringolikafunktionsnedsättningar Hästensbeteendeochhandhavande Förberedelseinförridlektion Orienteringkringridhjälpmedel Förflyttningsteknikvidupp ochavsittning PraktiskaövningarmedtvåavRidskolanshästar,PatrickochStartmeUp.Monicahade hjälpmedelmedsigsomviprovadepåhästarna. Målsättningmedutbildningenärattgeengrundläggandeorienteringkringdevanligast förekommandefunktionshindreniridningmedryttaremedfunktionsnedsättning. Förattspridainformationochförsamarbetesamtattfådeltagareharkontakttagitsmed Attention,HaningekommunochTyresökommun. Treavgruppensmedlemmarjobbarmedattsökafondertillverksamheten. Tredeltagareharpåbörjatsiverksamheten. RidhusetärnuhandikappanpassatförutomWC delen. Fortsattplanering:Organisationsutveckling,utbildningavhästarochinköpavmaterial fortgårmedträffarvarfjortondedag. Handikappverksamhet Vihargenomförtca10handikapp passunder2014. Festkommittén Underhöstenharplaneringpåbörjatsinförstundade50 årsjubileumavvrochörs. Utvecklingssektionen FörnärvarandeärutvecklingssektionensuppdragattfärdigställaLillaridhusetförridterapi ochjuniorverksamhet. Under2014harfokusvaritpåattfärdigställaLillaridhuset,blandannatmedbidragfrån Allmännaarvsfonden(ettbidragom kr),medlemsarbeteochsponsring.Ettviktigt fokusområdeförvårtåtagandegentemotallmännaarvsfondenärblandannatridterapin, därlillaridhusetärförutsättningenförverksamheten. Utvecklingssektionenharunderårethaft15arbetsmöten.Viharävenhaftfyraarbetsdagar förmedlemmar. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

11 Följandearbeteharutförtsunder2014: Lillaridhuset: Verksamhetsberättelse Rivningavgamlasargenochläktaren(medlemsarbete). - Fasadochmålning(medlemsarbete). - Elarbete permanentbelysningsamtljudärinstallerat(peterlyckeoch entreprenad). - Nyläktare,elcentralochvärmerum(entreprenad). - Påbörjandeavmarkarbetemellanridhusenochschaktningförsödragavelns utbyggnad. - Påbörjandeavarbetemedramptillnyaläktaren. - Revideraderitningar(LottaLander). - Städningavbyggområde(medlemsarbete). Ettstorttacktillallasomställtuppocharbetatmedridhusbygget! Övrigt: Budgetplanering. Offertförfrågningarförnyaläktarenochutbyggnadavsödragaveln. Underåretharsektionenfokuseratpåblandannatrevideringavritningarochbudget. Dessutomharsektionenhaftdiskussionermedleverantörenförgavelfönstret,vilketinteär tillföreningensbelåtenhetdåspecifikationeniofferteninteföljts.fråganharunderåret flyttatsövertillstyrelsen. Pågrundavtidigareförseningar(severksamhetsberättelse2013),harföreningenbeviljats förlängningavprojektet.dettainnebärattavrapporteringtillallmännaarvsfondenför projektetskerijuni2015. VivilltackavårsponsorHaki! Sponsring VåraskyltsponsorerharvaritSödergårdensKioskochKonditori,MelinsSjukvårdsbutiksamt KHS UtrustningförHotellochStorkök,ettstorttackförerabidrag. Plankförsäljning NärRidterapiridhusetärklartkommeralladigitalaplankorattomvandlastillengemensam tavlairidhusetdärallanamnochföretagsskrivsin. ÖRShemsida AnsvarigförhemsidanärStephanieBisslerochDennisTell,allasektioneruppdaterarsina egnasidor. Under2014hadeviungefär16000besök. ÖRSharenFacebook sidasomständigtuppdateras. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

12 Ridskoleverksamhet Verksamhetsberättelse2014 Ridskolanharunderåretgenomförtca32lektionstimmarperveckapåstorhästoch19 ponnylektionerpervecka. Undervisningutöverordinarieschemaharskettgenomextrahoppträning,extra dressyrträning,musikridning,kursiridningpåkandarmm. Undersommarengenomfördestreveckokurseriridningförjuniorerochseniorersamten Hästisförbarnfrånsjuårochfemponnykurser. Underpåsklov,höstlovochjullovharvihafttvåjuniorkurserpåponny. Viharhaftentemaveckaundervårterminenochenunderhöstterminen.Dessa föreläsningarharblainnehållit: Instruktörernariderelevernasövningarenligtönskemål Dekorativhästvårdochhästensfoder MentalträningförryttaremedAnnaNordin Hästhantering Träningförviistallet tävling KandarochSporrar,påklädning,användningochinverkan ÖRS kortet Dessaföreläsningarharvaritöppnaförallamedlemmar. Antalethästarharunderåretvaritrunt32stycken.Antalponnyercasju. Hästarsomköptsin:Fanfar,Sandgraf,Saliero,Mozart,Cortino. Hästarsomförsvunnit:What sup,lakej,hightech,lando,jonathanjoy InstruktörerunderåretharvaritVivianneLund,CarinaJarnroth,Ann SofieKlemming,Lisa Ericsson,PernillaRimeslåtten,EmelieBackman,MinnaRosendahlochAnnaBoström. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

13 Verksamhetsberättelse2014 Musikridningen PåLuciaredsiårdenårligamusikridningen.Detvarstämningsfulltmedluciatågochkadrilj somutfördesavbådeseniorerochjuniorer.detvarmycketlyckatovälbesökt. Instruktörernafickjulklapparavdedeltaganderyttarna Slutord Tackallaaktivamedlemmarsomharförgylltåretmedkunskap,engagemangochhumor! ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014

Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 Förslag till dagordning vid årsmöte med En- och Tjuvholmens samfällighets- och stugägareförening den 14 juni 2014 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av att kallelse skett i behörig tid 3. Förslag till dagordning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2012 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum 2013-08-16 Handläggare FS Versionsnr 0 1 Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation...

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer