Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse2014 Verksamhetsberättelse2014 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

2 Verksamhetsberättelse2014 Innehåll Dagordning Allmänt. 4 Styrelsemm Medlemsuppgifter...7 Anläggning Ridhus,Klubbstuga,Uteridbana.. 7 Verksamhet Ungdom.. 8 Kommittéer Handikappverksamhet.. 10 Utvecklingssektionen...11 Sponsring. 12 Hemsidan VendelsöRidskola Slutord.. 13 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

3 Verksamhetsberättelse2014 ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr: Dagordning 1.Valavordförandeförmötet 2.Anmälaavvalavsekreterareförmötet 3.Upprättandeavröstlängd 4.Valavprotokolljusterareochrösträknare 5.Fastställandeavdagordning 6.Fastställaommötetblivitilagaordningutlyst 7.Behandlingavverksamhets ochförvaltningsberättelsesamtrevisorernas berättelse 8.Fastställandeavbalansräkning 9.Frågaomansvarsfrihetförstyrelsen 10.Behandlingaveventuellasektionersverksamhets och förvaltningsberättelsersamtfastställandeavderasbalansräkning 11.Beslutomantaletstyrelseledamöterochsuppleanterinomramenfördeti17 andrastycketangivnaantalet 12.Valavordförandeförföreningen 13.Valavövrigastyrelseledamöterjämtesuppleanter 14.Valaveventuellasektionerförutomungdomssektionen(se 24) 15.Anmälanavungdomssektionenvaldledamotjämtepersonligsuppleant 16.Valavtvårevisorerochtvårevisorsuppleanter 17.Fastställandeavantalledamöterivalberedningen.Valpåettårav sammankallandeochledamöterivalberedningen. 18.ValavombudtillRidsportförbundetsochdistriktetsallmännamötenoch eventuellaandramötendärföreningenharrättattrepresenteramedombud 19.Fastställandeavårsavgifter 20.Mötetsavslutande

4 Verksamhetsberättelse2014 Allmänt Underverksamhetsåret2014harstyrelsenochsektionernafokuseratpåFöreningens verksamhetochverksamhetsområden.viharfortsattmeddetarbetesompåbörjadesunder 2013viaSISUdärvigemensamtbeslutadeattvårafokusområdenskullevara: Trygghet,Behålla/Rekrytera,Material(underlagridhusochuteridbana),Delaktighet, Föräldrastöd Målstegennedanliggertillgrundförvårverksamhet: Värdegrund:Trygghet,Demokrati/Delaktighet,Kvalitet,Öppenhet VerksamhetsidéÖRSskaerbjudaenbredverksamhetmedstortengagemangdärhästenäri centrum.vivälkomnarallahäst ochridintresseradeattutövasittintressetillfulloinom ramenförörsverksamhet,isamvaromedhästarochmänniskor. Verksamhetsområden: Administration Anläggning SamarbetekommunikationÖRS VR Aktiviteter Marknadsföring Serveringen Hemsida Tävling Utbildning Ungdom Ridhusbygge Ridterapi ArbetetmedattfärdigställaRidterapiridhusetharpågåttförfullt.Demedlemmarsom arbetariprojektetläggernermyckettidochalltdettaideellt.viharhaftentreprenörersom hjälptossattfärdigställaläktareochvärmerummet.byggetberäknasvaraklartimittenav FöreningenmedverkadepåHaningedageniaugustiochvårttältvarvälbesökttrotsdåligt väder.örshartillsammansmedvendelsöridskoladeltagitiettflertalmötenmedhaninge kommunangåendebidragsfördelningenridklubbarkontraövrigakultur och fritidsaktiviteter. Styrelsenharunder2014haftfemstyrelsemötenochfemarbetsmöten. Tack,ElinStjernholm,förallafinaskyltarochfotonsomharhängtsupp. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

5 Verksamhetsberättelse2014 Styrelse RikardNogén ÅsaTaflin AnetteMalm Ordförande Viceordförande Kassör TiinaAndersson UlrikaSöderpalmLöhr ElinStjernholm Ledamot Ledamot Ledamot DennisTell MarieHjalmarsson UlrikaNogén Ledamot Ledamot Ledamot SusanneHedman CharlottIsraelsson ElisabethJohansson Ledamot Ledamot Suppleant SvenHedman HelenaStensöö MichélÖstlund Suppleant Suppleant Suppleant LenaJonsson Sydman Suppleant Revisorer BoWidenor TomasAlm LarsNorén MalinJohansson Suppleant Suppleant Valberedning AnnaBoström AnnBerglund PernillaOlsson RepresentanterfrånVendelsöRidskola AnnaBoström VivianneLund ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

6 Verksamhetsberättelse2014 Tävlingssektionen KerstinBlombäck LindaLangenÅkerlund NinniBerndtson UlrikaNogén ElisabethJohansson BirgittaHällbrink Funktionärsgruppen harlegatnereunderåret Utbildningssektionen NinniBerndtson KerstinBlombäck UlrikaNogén LindaLangenÅkerlund Ungdomssektionen MatildaNordqvist EmelieNogén ElinSandström HannaCarlsson JosefineRosendahl NoraHillman CorneliaPettersson Utvecklingssektionen ErikaEriksson MariaSjöström PetraWhitehead DanielBoström NiclasJansson CarinaJarnroth VivianneLund AnetteMalm PeterLycke RikardNogén StefanHillman Hästföralla(Ridterapisektionen) RagnhildMårtensson AnnBerglund EwaGingsjö (sammankallande) CarinaJarnroth VivianneLund JuliaAhlén ElisabethBramskog GunillaSvensson Festgruppen UlrikaNogén RikardNogén MinnaRosendahl DanielBoström LenaFredriksson StephanieBissler Cafeteriaansvarig UlrikaNogén Facebook MinnaRosendahl KerstinBlombäck InstruktörerVendelsöRidskola VivianneLund AnnaBoström CarinaJarnroth Ann SofieKlemming LisaEricsson PernillaRimeslåtten EmelieBackman MinnaRosendahl RepresentantHaningeKommun,SvRFsamtStRF RikardNogén ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

7 Verksamhetsberättelse2014 Medlemsuppgifter Antalmedlemmarper år 7 12år 13 20år 21 40år 41år > Summa Kvinnor Män Totalt %kvinnoroch10%män.Medlemsantaletharökatfrånföregåendeår. Anläggning Ridterapi ridhuset Under2014hararbetetfortsattmedfärdigställandeavridhusetsomärettavvåra åtagandengentemotallmännaarvsfonden. Uteridbana Tyvärrharviintekunnatavsättamedelförupprustningavuteridbanan.Detfinnsmedivår verksamhetsplanattarbetamedhurdettaskakunnaåtgärdas,kostnadermaterialmm. Ridväg RidvägensombyggdesmedmedelfrånHaningeKommun1999användsavryttareihela dalgången.denskullebehövarustasuppdådenfyllerenviktigfunktionävensombrandgata idalgången. KlubbhusetFutten Futtenskullebehövarustasupp.Blandannatendelavtaketochyttreunderhåll. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

8 Verksamhetsberättelse2014 Verksamhet Ungdomsverksamhet ÖRSharunder2014fortsattsittsamarbetemedVendelsöRidskolaAB(VR).VRharpå uppdragavörsbedrivitridverksamhetförvåramedlemmar. Föreningenärytterstansvarigförridverksamhetengentemotmedlemmarnaochdetärvårt ansvarattdekravsomfinnsenligtavtalefterföljs. Ungdomssektionen Vårstyrelsebildades21oktober2013ochbeståravMatildaNordquistsomordförande,vice ordförandeäremelienogénochsedanharvinorahillman,hannacarlsson,cornelia Pettersson,ElinSandström,ElinKarströmochJosefine Jossan Rosendahlsomledamot. Under2014harungdomssektionengjortföljandeaktiviteter: Rykttävling,ca16barn. Tårttävling,ca15barn. Påskäggsjakt,ca20barn. Pizzakväll,ca20barn. Tacokväll,ca25barn. Käpphästtävling,ca15barn. Rykttävling,ca10barn. Blåbärshoppningca16barn. IdaochLivtoghandhöstlovsaktiviteterna. Spökkväll,ca25barn. Julpynt,ca20barn. Julbak,ca10barn. Dressyrtävlingenden19oktoberhjälpteävenUngdomssektionenmedattgrilla hamburgare. Ungdomssektionenfickävenvaramedochgöraenegenlitenkadriljshowden13december. MatildaochEmelievarmedochrepresenteradeUngdomssektioneniÖRSmonterpå Haningedagen. Minst1avossharvaritmedpåÖRSstyrelsemöten. Utbildningssektionen ViharhaftkursiGröntKortdärtremedlemmardeltog.ÖRS kortetharvaritettpopulärt kurstillfälledär38medlemmarhardeltagit.örs kortetärenförenkladversionavgröntkort ochgällerendastförörsklubbtävlingar. AnsvarigaförGröntKortiföreningenärNinniBerndtsonochLindaLangenÅkerlund.Linda ärävenhandledarutbildareförgröntkort utbildareistockholmslän. Märkesprov Under2014höllsettteoritillfälleförmärke1,2och3därsammanlagt13deltagareblev godkända.hopp/cavalettiprovetfördessamärkenhöllsimarsochåttaryttaregodkändes. Dressyrprovettogsignioryttareigenommedgodkändapoäng. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

9 Verksamhetsberättelse2014 Femryttareharunder2014klaratavalladelarnaförmärke1,2eller3.Desomharnågondel kvarförattfåsittmärkekommerattfåmöjlighetattgöradenundervåren2015.vivill särskilttackakerstinblombäcksomundermångaårvaritdensomhållitiörs märkestagningarochtillsammansmedninniberndtsonvaritklippornaibådeutbildnings ochtävlingssektionen. Tävlingssektionen Sebilaga. Fixargruppen Fixargruppenharanordnattvåfixarhelger17 18majoch20 21septemberdär uppslutningenvaritbra majanordnadefixargruppentillsammansmedutvecklingssektionenenfixarhelgför attblandannatförberedaförläktarbygget.dennahelgkomca20personerochförutom läktarbyggetstädadeviifuttenochbyttekylskåp septemberkom15personerochvimålade,städadeochrensadeutolikasakersom blivitliggande.vimåladeävenstaketochröjderuntlillaridhusetmedröjsåg. Fixargruppenhartillsammansutvecklingssektionenanordnatsåattlockpåsödragaveln spikatsuppsamtmålatdennaeftersomplastensomsattmonteradpåsödragavelnskrämde hästarnailillaridhuset. Serveringen Cafeterianharvaritöppenallatävlingsdagarochallahelgerunderterminerna.Denärsom vanligtalltidvälbesökt. Tacktillallasombakattillvåratävlingar.Detharvaritmycketuppskattatavdetävlandeoch derasfunktionärer. Gruppenharförstärktsmedennymedlem,JennyKennermark. Viharinvesteratiennyautomat.ViharävenfåtthjälpavDennisattskaffaSwish. Hästföralla(Ridterapisektionen) UnderseptembermånadbytteRidterapisektionennamntillHästförallaeftersomingeni gruppenärlegitimeradattdrivaridterapi. Viharvälkomnatfemnyamedlemmartillgruppenunder2014. UnderåretharåttamötengenomförtssamtstudiebesökpåStockholmsHandikappridklubb vidågestaridskola.tvåavmedlemmarnagårutbildningattanvändahästiterapeutisktsyfte påstorasköndal.iseptembervartvåpersonerpåutbildningineuropsykiatriska funktionsnedsättningar,piatillbergridterapeuthölliutbildningen. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

10 Verksamhetsberättelse2014 UtbildningenFU1genomgickhelaHästförAlla gruppenisamarbetemedmonicagöblfrån Stockholmshandikappridklubb. Vianvändestudiematerialet Funktionsnedsättningochdelaktighet Ledarutbildningsteg1. SISUidrottsböcker. Utbildningenomfattade15lektionstimmarmedföljandeinnehåll: Orienteringkringolikafunktionsnedsättningar Hästensbeteendeochhandhavande Förberedelseinförridlektion Orienteringkringridhjälpmedel Förflyttningsteknikvidupp ochavsittning PraktiskaövningarmedtvåavRidskolanshästar,PatrickochStartmeUp.Monicahade hjälpmedelmedsigsomviprovadepåhästarna. Målsättningmedutbildningenärattgeengrundläggandeorienteringkringdevanligast förekommandefunktionshindreniridningmedryttaremedfunktionsnedsättning. Förattspridainformationochförsamarbetesamtattfådeltagareharkontakttagitsmed Attention,HaningekommunochTyresökommun. Treavgruppensmedlemmarjobbarmedattsökafondertillverksamheten. Tredeltagareharpåbörjatsiverksamheten. RidhusetärnuhandikappanpassatförutomWC delen. Fortsattplanering:Organisationsutveckling,utbildningavhästarochinköpavmaterial fortgårmedträffarvarfjortondedag. Handikappverksamhet Vihargenomförtca10handikapp passunder2014. Festkommittén Underhöstenharplaneringpåbörjatsinförstundade50 årsjubileumavvrochörs. Utvecklingssektionen FörnärvarandeärutvecklingssektionensuppdragattfärdigställaLillaridhusetförridterapi ochjuniorverksamhet. Under2014harfokusvaritpåattfärdigställaLillaridhuset,blandannatmedbidragfrån Allmännaarvsfonden(ettbidragom kr),medlemsarbeteochsponsring.Ettviktigt fokusområdeförvårtåtagandegentemotallmännaarvsfondenärblandannatridterapin, därlillaridhusetärförutsättningenförverksamheten. Utvecklingssektionenharunderårethaft15arbetsmöten.Viharävenhaftfyraarbetsdagar förmedlemmar. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

11 Följandearbeteharutförtsunder2014: Lillaridhuset: Verksamhetsberättelse Rivningavgamlasargenochläktaren(medlemsarbete). - Fasadochmålning(medlemsarbete). - Elarbete permanentbelysningsamtljudärinstallerat(peterlyckeoch entreprenad). - Nyläktare,elcentralochvärmerum(entreprenad). - Påbörjandeavmarkarbetemellanridhusenochschaktningförsödragavelns utbyggnad. - Påbörjandeavarbetemedramptillnyaläktaren. - Revideraderitningar(LottaLander). - Städningavbyggområde(medlemsarbete). Ettstorttacktillallasomställtuppocharbetatmedridhusbygget! Övrigt: Budgetplanering. Offertförfrågningarförnyaläktarenochutbyggnadavsödragaveln. Underåretharsektionenfokuseratpåblandannatrevideringavritningarochbudget. Dessutomharsektionenhaftdiskussionermedleverantörenförgavelfönstret,vilketinteär tillföreningensbelåtenhetdåspecifikationeniofferteninteföljts.fråganharunderåret flyttatsövertillstyrelsen. Pågrundavtidigareförseningar(severksamhetsberättelse2013),harföreningenbeviljats förlängningavprojektet.dettainnebärattavrapporteringtillallmännaarvsfondenför projektetskerijuni2015. VivilltackavårsponsorHaki! Sponsring VåraskyltsponsorerharvaritSödergårdensKioskochKonditori,MelinsSjukvårdsbutiksamt KHS UtrustningförHotellochStorkök,ettstorttackförerabidrag. Plankförsäljning NärRidterapiridhusetärklartkommeralladigitalaplankorattomvandlastillengemensam tavlairidhusetdärallanamnochföretagsskrivsin. ÖRShemsida AnsvarigförhemsidanärStephanieBisslerochDennisTell,allasektioneruppdaterarsina egnasidor. Under2014hadeviungefär16000besök. ÖRSharenFacebook sidasomständigtuppdateras. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

12 Ridskoleverksamhet Verksamhetsberättelse2014 Ridskolanharunderåretgenomförtca32lektionstimmarperveckapåstorhästoch19 ponnylektionerpervecka. Undervisningutöverordinarieschemaharskettgenomextrahoppträning,extra dressyrträning,musikridning,kursiridningpåkandarmm. Undersommarengenomfördestreveckokurseriridningförjuniorerochseniorersamten Hästisförbarnfrånsjuårochfemponnykurser. Underpåsklov,höstlovochjullovharvihafttvåjuniorkurserpåponny. Viharhaftentemaveckaundervårterminenochenunderhöstterminen.Dessa föreläsningarharblainnehållit: Instruktörernariderelevernasövningarenligtönskemål Dekorativhästvårdochhästensfoder MentalträningförryttaremedAnnaNordin Hästhantering Träningförviistallet tävling KandarochSporrar,påklädning,användningochinverkan ÖRS kortet Dessaföreläsningarharvaritöppnaförallamedlemmar. Antalethästarharunderåretvaritrunt32stycken.Antalponnyercasju. Hästarsomköptsin:Fanfar,Sandgraf,Saliero,Mozart,Cortino. Hästarsomförsvunnit:What sup,lakej,hightech,lando,jonathanjoy InstruktörerunderåretharvaritVivianneLund,CarinaJarnroth,Ann SofieKlemming,Lisa Ericsson,PernillaRimeslåtten,EmelieBackman,MinnaRosendahlochAnnaBoström. ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

13 Verksamhetsberättelse2014 Musikridningen PåLuciaredsiårdenårligamusikridningen.Detvarstämningsfulltmedluciatågochkadrilj somutfördesavbådeseniorerochjuniorer.detvarmycketlyckatovälbesökt. Instruktörernafickjulklapparavdedeltaganderyttarna Slutord Tackallaaktivamedlemmarsomharförgylltåretmedkunskap,engagemangochhumor! ÖsterhaningeRidsällskap ÖsterängsGård 13675VENDELSÖ Orgnr:

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 1 Innehåll Dagordning......3 Allmänt. 4 Styrelse mm...5-7 Medlemsuppgifter...7 Anläggning Ridhus, Klubbstuga, Uteridbana.7 Verksamhet Ungdom...8 Sektioner....8-10 Handikappverksamhet..10

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris

Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris 6-2008 Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris Hejsan! Ordföranden har ordet Decembermörkret har lägrat sig, ljusstakarna är uppsatta, pepparkakorna inhandlade och glöggen avsmakad julen är på väg!

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Sapere Aude. Den Socialdemokratiska Studentklubben på Södertörns Högskola www.s-info.se/sapereaude

Sapere Aude. Den Socialdemokratiska Studentklubben på Södertörns Högskola www.s-info.se/sapereaude Sapere Aude Den Socialdemokratiska Studentklubben på Södertörns Högskola www.s-info.se/sapereaude Verksamhetsberättelse 08 Styrelsen Vidårsmötetden13februari08valdesennystyrelse.Nedanföljerenförteckning

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF)

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) Stadgarna fastställda/ändrade vid distriktsårsmöte den 2016-11-22 Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016 BUDGETFÖRSLAG 2016 INTÄKTER Bidrag VIF 20 000,00 Bidrag NIF 10 000,00 Bidrag Svemo 13 250,00 Summa intäkter 43 250,00 KOSTNADER Verksamhetskostnader 5 500,00 Övriga externa kostnader 32 300,00 Personalkostnader

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING. Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Täby 2014-02-20 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING Måndag 14 mars 2015 kl. 19:00 i Hägernässkolans matsal Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda årsmötet 3.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR)

Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR) Manual för Hultsfredsbygdens Ridklubb (HBR) Innehållsförteckning 1 HBR S VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ...1 2 VERKSAMHETSOMRÅDEN...2 2.1 Styrelsearbetet...3 2.2 Anläggning...4 2.3 Trivsel...5 2.4 Tävling...5

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014

Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014 1 Protokoll Föreningsstämman den 25 februri 2014 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 16 deltagarna välkommen. 2. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 3. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Lillhagens Ridklubb är en ideell förening som bildades 1973 och bedriver verksamhet med bas i Höllviken, Vellinge kommun.

Lillhagens Ridklubb är en ideell förening som bildades 1973 och bedriver verksamhet med bas i Höllviken, Vellinge kommun. Verksamhetsberättelse för Lillhagens Ridklubb 2016 Föreningen Lillhagens Ridklubb är en ideell förening som bildades 1973 och bedriver verksamhet med bas i Höllviken, Vellinge kommun. Verksamheten bedrivs

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Välkommen till. Askims Fältrittklubb AFRK. Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem.

Välkommen till. Askims Fältrittklubb AFRK. Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Augusti 2014 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Ungdomssektionen... 5 Verksamhet

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Datum: Anläggningen Behov anmält från personalen om uppfräschning av underlag i ridhuset.

Datum: Anläggningen Behov anmält från personalen om uppfräschning av underlag i ridhuset. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna 2. Föregående protokoll Inköp container som ska användas som hinder förråd. Johan och Gunilla beslutar om lämplig plats på anläggningen där den ska placeras.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Årsmöte Tunastigen 66 Norrbottens Kaninavelsförening

Årsmöte Tunastigen 66 Norrbottens Kaninavelsförening 1 Mötet öppnades. 2 Jenny F valdes till mötets ordförande. 3 Ida valdes till mötessekreterare. 4 Val av justerare Linnea och Alexandra. 5 Mötet var behörigt utlyst. 6 Dagordningen fastställandes. 7 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Föreningens/Styrelsens verksamhetsberättelse 4. Evenemangsgruppens verksamhetsberättelse 5. Spelgruppens

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Förslag till stadgeändring för Svenska Ridtravarförbundet Vid medlemsmöte 24/10-15

Förslag till stadgeändring för Svenska Ridtravarförbundet Vid medlemsmöte 24/10-15 Förslag till stadgeändring för Svenska Ridtravarförbundet Vid medlemsmöte 24/10-15 1 Ändamål Svenska Ridtravarförbundet är en sammanslutning av distriktsföreningar med intresse för den varmoch kallblodiga

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Årsberättelse för Tibet Charity år 2010. Orgnr: 857209-2164

Årsberättelse för Tibet Charity år 2010. Orgnr: 857209-2164 Årsberättelse för Tibet Charity år 2010. Orgnr: 857209-2164 Inledning. Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Årsmöte hölls 14 februari. Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING 2017-2020 VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING Vi visar respekt för häst och människa Det betyder att Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer