Opera Estrads Föreningsstadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opera Estrads Föreningsstadgar"

Transkript

1 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen skall bedriva verksamhet i syfte att bredda kulturutbudet. Föreningen söker skapa nya samarbetsformer inom kulturen i Västra Götalandsregionen. Föreningen söker skapa en kultur som skall syfta till Lärande, Utveckling, Utforskande och en kreativ Process. Föreningen skall även bedriva verksamhet för barn, ungdom och verksamheter för döva och hörselskadade. Föreningens verksamhet skall baseras på processorienterad musikteater inklusive aktuell vetenskap, praktisk, filosofisk och spirituell utveckling. Föreningen kommer även att bedriva verksamhet med internationella kontakter där man bland annat kan tänka sig att delta i festivaler utomlands och/eller tillsammans med andra organisationer skapa föreställningar som ges utanför Sveriges gränser. Allt för att skaffa föreningen och Västra Götalandsregionen spetskompetens inom musikteater. Verksamheten skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Föreningen skall vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas. Föreningen har att respektera alla människors lika värde. Föreningen skall främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang. Föreningen skall främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper samt jämställdhet mellan könen. 3 Medlemskap Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd medlemsavgift till föreningen. Styrelsen ansvarar för att blivande medlem har tillgång till aktuell stadgar. Medlem har yttranderätt och förslagsrätt enligt 12. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. 1

2 Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste ordinarie styrelsemöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 4 Medlemsavgift Medlemsavgift beslutas av årsmötet och är 100Kr. 5 Verksamhetsår Opera Estrads verksamhetsår är 1 juli till 30 juni. 6 Styrelsen och dess verksamhet Styrelsen tar till vara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens framåtskridande. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmöte. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt för den aktuella styrelsens lämpliga antal ledamöter Styrelsen kan som mest ha 5 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs enligt följande: Ordförande 1 år och kan omväljas av styrelsen vid behov. Sekreterare 2 år Kassör 2 år Ledamot 3 år Suppleanter 1 år Avgår någon av ordförande, kassör eller sekreterare under mandatperioden ersätter lämplig styrelsemedlem till ordinarie möte kan utlysas och ny medlem kan väljas in i styrelsen. Suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamot under mandattiden inträder suppleanten i dennes ställe. Revisorer granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. De väljs på årsmötet. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskap för granskningen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. 7 Styrelseledamöternas uppgifter Hänvisas till beskrivning på separat dokument benämnt som Ledamot ansvarsområden inom 2

3 Opera Estrad och skall vara årsbestämt samt godkänt av styrelsen och är ett villkor för att få väljas in i styrelsen. Detta för att säkerställa ansvarsområden och att alla är informerade om styrelsearbetets innebörd. 8 Valberedning En eller flera medlemmar som väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som ska ingå i nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar. 9 Årsmöte Ordinarie årsmöte hålls varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst ska föreningens medlemmar skriftligen meddelas senast 2 veckor i förväg. Följande ärenden bör behandlas på ordinarie årsmöte: 1 Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande 3 Val av mötets ordförande 4 Val av mötets sekreterare 5 Godkännande av dagordning 6 Val av en justeringsman, tillika rösträknare 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret 8 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret 9 Revisors berättelse för det avslutade verksamhetsåret 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår 12 Fastställande av medlemsavgift 13 Val av styrelse 14 Val av revisor 15 Val av valberedning 16 Inkomna motioner 17 Övriga frågor 18 Mötets avslutande 10 Extra årsmöte Om revisorn eller minst hälften av föreningens styelsemedlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. För att vara behörigt utlyst skall föreningens medlemmar skriftligen meddelas senast 2 veckor i förväg. 11 Firmateckning Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var för sig. 12 Rösträtt Endast styrelsemedlem äger rösträtt på årsmötet. 3

4 På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Om ett möte blivit utlyst mer än 14 dagar innan mötet äger rum, och alla kan anses ha fått information därom, krävs att 50% eller mer av styrelsemedlemmarna närvarar för att ett beslut skall kunna tas. 13 Röstetal Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs av styrelsemedlemmarnas röster med enkel röstövervikt (majoritet). Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. 14 Stadgeändring Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske, måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om 2 mål och syfte, 14 stadgeändringar och 15 upplösning kräver likalydande beslut på två på vardera följande årsmöten. 15 Upplösning Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ett av föreningen kallat möte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta skall ske beslutas på det sista mötet då beslut tas om föreningens upplösning. Styrelseroller och ansvarsområden inom Opera Estrad Styrelse Vald ledning för en förening som har till uppgift att ta beslut om verksamheten och förvalta föreningens tillgångar. 4

5 Ordförande Leder föreningens möten. För föreningens talan. Bevakar så att beslut blir verkställda. Bevakar föreningens ekonomiska intressen tillsammans med kassören. Är föreningens firmatecknare tillsammans med kassören. Svarar för föreningens bankkonto. Utfärdar kallelser till föreningens möten. Vice Ordförande Vid ordförandens frånvaro tar vice ordföranden över dennes ansvarsområden. Fungerar som projektsamordnare vid sidan av sekreteraren. Ansvarar för hemsidan och övriga internetbaserade verksamhetsområden. Sekreterare För protokoll vid föreningens möten. Bevakar så att beslut blir verkställda. Svarar för föreningens korrespondens. Svarar för föreningens trycksaker och administration. Gör förslag till verksamhetsberättelse. Ansvarar för föreningens bidragsansökningar tillsammans med kassören och ordförande. Kassör Är föreningens firmatecknare tillsammans med ordförande. Svarar för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper. Upprättar årligen balans- och resultaträkning. Initierar utarbetandet och tar fram underlag för budget och budgetuppföljning. Svarar för föreningens bankkonto tillsammans med Ordföranden. Ansvarar för ett uppdaterat medlemsregister. Svarar för indrivning av medlemsavgifter och utbetalningar av pengar. Gör förslag till budgetplan och kassaberättelse. Deltar i arbetet med bidragsansökningar tillsammans med sekreteraren och ordförande. Svarar för föreningens ekonomiska intressen. Sköter föreningens försäkringsfrågor. 5

6 Ledamöter i styrelsen Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter som ålägges dem. Dessa är otroligt viktiga då många uppgifter som ovan kräver god samarbetsförmåga och ett stort engagemang. Revisor Granskar föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet. Kontinuerligt tillser att styrelsen sköter sina åligganden. Lämnar revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, om inga fel och brister upptäckts. Valberedning Lägger förslag till årsmötet, på namn till kommande styrelse och revisorer. Ekonomiskt Regelverk Opera Estrad E1 Föreningens Kassör är tillsammans med föreningens hela styrelse ansvariga för att föreningens ekonomi följer normal redovisningsskyldighet enligt BFL. Kassören genomför den praktiska bokföringen och därefter skall den granskas löpande och slutgiltigt av föreningens ordförande och övriga styrelse. Ordförande eller styrelsen kan begära att få granska räkenskaperna när som helst under räkenskapsåret. Kassörens uppdrag står i övrigt beskrivet i föreningens stadgar. E2 Vid alla former av inkomster reserveras 5% av dessa inkomster för generell administrativ verksamhet som inte är förknippad med aktuell produktion. E3 Den administrativa potten skall användas till utgifter av administrativ art och kan skötas direkt av kassören och redovisas som en del av föreningens räkenskaper. 6

7 E4 Följande utgifter kan kassören ta beslut om tillsammans med ordförande: När tillfälle så ges att vid arbetet med en produktion att t.ex: - införskaffa en produkt, - tjänst, - yttre kunskap eller något annat, för aktuell produktion som regissör eller föreningens ordförande för tillfället anser vara viktigt, skall ordförande kunna agera direkt och enklare kunna införskaffa vad som är lämpligt. Detta i kommunikation med och skrifligt godkännande av kassören. För utgifter över Kr krävs ett majoritetsbeslut i styrelsen. E5 För att föreningen skall kunna bygga så kallad Good Will så behöver ibland enkel beslutsväg kunna tas vid representation. Här kan vid enskilda tillfällen någon ur styrelsen samråda med annan ur styrelsen för summor som understiger 250Kr. Om kontakt görs med kassör eller föreningens ordförande så kan även större summor beviljas upp till en gräns på 2.000Kr. E6 Övriga utgifter skall presenteras för och godkännas av styrelsen som en del av budgetplan samt revisionsberättelse eller andra för styrelsen kända beslutsunderlag. E7 Alla utgifter skall styrkas med kvitton innan utbetalning av föreningens medel beviljas och genomförs. Alla överenskommelser under E4-6 måste kunna styrkas för att kontroll skall ske utan misstanke att något oegentligt har förekommit. Om kassören ej anser att utlägget är väl grundat i en överenskommelse såsom ovan E4-6 så är han skyldig å föreningen och föreningens medlemmars sida att neka ersättning för utlägg varvid det blir styrelsens uppdrag att ta beslut i frågan. 7

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer