FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1"

Transkript

1 17 FACIT TILL TENTAMEN, 3/4, 211 Delkurs 1 FRÅGA 1 I. c.(x) 38,25 euro. II. b.(x) Om MC < ATC så sjunker ATC. III. c.(x) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna. 1 3Q = 1 + 6Q (Q, P ) = (1, 7). Tax = 9 (1+9) + 6Q = 1 3Q ger Q 1 = 9, P D = 73 och P S = 64. Efterfrågarnas - del av skattebördan = (P D P )/tax = (73 7)/9 = 3/9 = 1/3. Alternativt kan man använda geometrin! IV. a.(x) totalproduktkurvan är i sitt maximum. FRÅGA 2 a. Förklara och visa allmänt med hjälp av en enkel figur situationen då överproduktion gäller på en marknad präglad av perfekt konkurrens råder överallt. Lösning Vi kan se i figuren att till det pris som råder (P 1 ) är producenterna utbjudarna villiga att bjuda ut (utbjuden kvantitet Q S ) mer än vad konsumenterna efterfrågar (efterfrågad kvantitet Q D ) till priset P 1. Producenter utbjuder Q S och konsumenter efterfrågar Q D, vilket innebär att det finns ett utbudsöverskott på vinmarknaden vid P 1, dvs. (Q S Q D ) > vid P 1. b. Vad är marknadslösningen på vinindustrins problem enligt vad din figur i a.) indikerar? Motivera utförligt, ange villkor och illustrera svaret. Lösning Lägre vinpriser. Då kommer fler konsumenter att efterfråga vin samtidigt som färre producenter kommer att producera vin. Till slut kommer priset att ha sjunkit så mycket att utbjuden kvantitet vid priset P är lika med efterfrågad kvantitet marknaden är i jämvikt. Givet kurvorna för efterfrågan och utbud finner vi marknadsjämvikten där Q D Q S och (Q, P ) gäller. Vid det unika jämviktspriset P finns det varken över- eller 1,5p & rätt i figur. underskott på vinmarknaden. Ekonomiskt totalöverskott är maximerat.

2 18 Jämviktsvillkoret Q D Q S ger jämviktskvantiteten Q och jämviktspriset P. Q(Q, P ) se punkt A figuren! En vinmarknad Pris (euro per Q) P 1 P A S Marknadsjämvikt där Q D Q S, vid punkt A: (Q, P ). Ekonomiskt överskott är maximerat. Q D Q Q S D Kvantitet (Q) Utbudsöverskott vid P 1 : (Q S Q D ) > c. Anta nu att vinindustrin är en marknad med monopolistisk konkurrens. Förklara, ange villkor och visa i en tydlig figur hur en enskild vinproducent i så fall bestämmer den vinstmaximerande kvantiteten. /Q P ATC vid Q Q MC ATC MR D Kvantitet, Q Givet efterfråge- och kostnadssituationen, väljer en vinstmaximerande vinproducent den vinstmaximerande kvantiteten (Q ) där villkoret för vinstmaximering: marginalintäkt (MR) = marginalkostnad (MC) är uppfyllt, och sätter priset P > MR = MC. P > ATC producerar och går med vinst. Se figuren för illustration! ATC = genomsnittlig totalkostnad. MR visar hur MC visar d. Trots att vinproducenterna opererar rationellt enligt ditt svar i delfråga c.) går de med förlust. Illustrera denna situation i en figur. Motivera kortfattat /Q ATC vid Q * P * MC ATC Vinstmaximering då MR = MC vid Q * och P *. P * < ATC vid den vinstmaximerande kvantiteten Q * därför går vinproducenten med förlust. MR D Q * Kvantitet, Q

3 19 FRÅGA 3 a. (2p) Rita två typiska indifferenskurvor för varje av de följande fallen. Beskriv kortfattat marginalsubstitutionskvoten (MRS) för varje fall. i.) Äppelgelé och druvgelé för en nyttomaximerare individ som alltid betraktar de två produkterna lika i alla avseenden (individen finner inte någon smakskillnad mellan dessa två produkter). De två varorna är perfekt substitut för denne individ. Se figur i. Individen är alltid villig att byta den ena vara för den andra vid samma byteskvot av t ex 1 mot 1. Därför är MRS konstant längst varje indifferenskuva. Här i figur i.) är MRS = -1 (MRS = ΔGelé/ΔÄpple = (-1)/(1-) = -1/1 eller -1) ii.) Nyttomaximeraren Ray tycker endast om druvgelé och äter aldrig äppelgelé. Ray kan nå en högre indifferenskurva (I) enbart genom att ha mer av druvgelé. Extra äppelgelé gör ingenting för att öka eller minska tillfredställelse äppelgelé är en neutral vara för denne individ. Därför är MRS = längst varje indifferenskuva. Se figur ii. Gram av Druvgelé i.) Gram av Druvgelé ii.) MRS = -1 MRS = 1 +1 I I 1 Gram av Äppelgelé 2 I I Gram av Äppelgelé b. En vecka får nyttomaximeraren Alfa betala,96 euro per portion potatischips och,16 euro per flaska sodavatten i en snackbar. Alfa använder hela sin veckoinkomst på dessa två produkterna och väljer att konsumera 3 portioner av potatischips och 12 sodavattenflaskor den vecka. Låt M beteckna inkomst, p 1 beteckna priset per portion potatischips och p 2 priset per sodavattenflaska. q 1 = vara 1, potatischips kvantitet samt q 2 = vara 2, sodavattenflaskor kvantitet. Alternativkostnad = värdet av det man måste ge upp av en produkt för att få en extra enhet av en annan produkt.

4 2 1p om B är rätt! i.) Bestäm budgetrestriktionens ekvation för Alfa och rita den i figuren nedan. Vad bestämmer värdet på budgetrestriktionens lutning? Förklara. Är Alfas konsumtionsval optimalt? Motivera och ange villkor Individens första budgetrestriktions ekvation: M = p 1 q 1 + p 2 q 2 4,8 =,96q 1 +,16q 2, ty 4,8 euro är kostnaden av 3 portioner potatischips och 12 styck av q 2. Budgetrestriktionens ekvation, B : q 2 = 3 (,6)q 1. Inga lån, sparande, osv.! Realinkomsten i termer av sodavatten är M/,16 = 4,8/,16 = 3, dvs. Värdet på budgetrestriktionens lutning bestäms enbart av förhållandet mellan produkternas marknadspriser, dvs. relativmarknadspriset på q 1 : (p 1 /p 2 ). p 1 =,96 euro = marknadspriset på en portion potatischips och p 2 =,16 euro = motsvarande marknadspris på en flaska sodavatten: p 1 /p 2 = alternativkostnaden av en extra portion potatischips. Lutningen: så många sodavattenflaskor man måste ge upp för att få 1 portion potatischips till. Budgetlinjens lutning är (p 1 /p 2 ) =,6; relativpriset på q 1 är,6 av q 2 för 1 extra portion av q 1 ; dvs. alternativkostnaden för 1 extra portion potatischips måste man ge upp,6 flaska av sodavatten = relativpris på potatischips.,25p,5p Konsumtionsvalet: Nyttomaximering dvs. individen väljer den högsta möjliga nyttonivån vars inkomst tillåter, normalt tangeringspunkten mellan budgetlinjen och en indifferenskurva. Villkor för optimum. Vid tangeringspunkten A gäller att marginella substitutionskvoten (egen värdering av byteskvoten mellan q 1 och q 2 ) som mäts av lutningen (i absolutvärdet) på U (MRS) är lika med relativpriset på q 1 som mäts av lutningen (i absolutvärdet) på B (vars värde bestäms av varornas marknadspriser, p 1 /p 2 ): MRS = MU 1 /MU 2 [= Δq / 2 Δq1 ] = p ΔU = 1 /p 2 =,6. Q Hon har maximerat sin nytta vid konsumtionsvalet A, ty tangeringsvillkoret är uppfyllt vid punkten A: (q * 1, q * 2) = (3, 12), dvs. hennes optimala varukorg innehåller 3 matenheter och 12 klädenheter. Test/Kontroll:,96 3 +,16 12 = 2,88 + 1,92 = 4,8

5 21,5p ii.) En vecka senare har styckpriserna höjts till,24 euro på q 1 och till,4 euro på q 2. Alfas inkomst har också förändrats. Alfa köper nu 28⅓ portioner potatischips och 1 sodavattenflaskor. Bestäm Alfas nya budgetrestriktionsekvation. q 2,5p om B 1 är rätt! Sodavatten (antal flaskor) B B 1 Nyttomax antas! Alfas optimalpunkt B A I 1 I B :s lutning =,6 = B 1 :s lutning, så är dessa linjer parallella ⅓ Potatischips (antal portioner) Nu förändras produktpriserna, vilket innebär att köpkraften och konsumtionsvalet påverkas; vi får en ny budgetrestriktion grafiskt avbildas denna nya budgetrestriktion som en rät linje, säg B 1. Nu förändras även inkomsten, och därmed förändras också individens ekonomiska restriktion, dvs. realinkomsten/köpkraften och konsumtionsnivån förändras och därmed nyttonivån påverkas. I 2 q 1 Inga lån, sparande, osv.! Budgetrestriktionens ekvation, B 1 : q 2 = 27 (,6)q 1 1,8 =,24q 1 +,4q 2, ty 1,8 euro är kostnaden av 28⅓ portioner potatischips och 1 sodavattenflaskor. Test:,24(28⅓) +,4(1) = 6,8 + 4 = 1,8. Rita in B 1 i figuren ovan! Notera att kvoten mellan produkternas marknadspriser (p 1 /p 2 ) är,6 i båda situationerna, så dessa linjer är parallella.,75p iii.) Är Alfas beteende i de två veckorna konsekvent, dvs. överensstämmande med nyttomaximering? I vilken vecka är Alfa lyckligare? Motivera och illustrera. Eftersom Alfa inte har råd att köpa den första marknadskorgen (3 portioner potatischips och 12 sodavattenflaskor) med den andra budgetrestriktionen, finns det ingen inkonsekvens eller bristande överensstämmande med nyttomaximering. Alfa är klart lyckligare i den första veckan än i den andra veckan.

6 22 Q Vid tangeringspunkten mellan B 1 och I är MRS = -p 1 /p 2 = -,6. Hon nyttomaximerar vid tangeringspunkten B: (q ** 1, q ** 2) = (28⅓, 1). Varukombinationen B har mindre av båda produkterna än den vid A och den ligger klart och tydligt på en lägre indifferenskurva än förut (I < I 1 ), så att Alfa får det sämre/lägre nytta efter prisförändringen. Varukombination B är dyrare än den hon köpte initialt, med givna indifferenskurvorna föredras av Alfa A framför B ty hon får en högre nytta! FRÅGA 4 En producents kortsiktiga totala variabla kostnader (TVC) vid olika kvantiteter (q) anges av följande tabell. Dessutom tillkommer 2 euro som är oberoende av produktionsvolymen. Producenten verkar på en perfekt konkurrens marknad. a. Beräkna KF:s genomsnittliga totalkostnad (ATC) och marginalkostnad (MC). Förklara kortfattat kostnadssambandet. För att få fram ATC och MC behöver vi TC och q, som är kända. ATC = TC/q. MC = Δ TC / Δq ; marginalkostnaden mäter hur mycket förändras totalkostnaden ( Δ TC ) när man producerar en extra enhet ( Δq = 1) av en given produkt. MC = ATCmin, vilket innebär grafiskt att MC-kurvan korsar ATC-kurvan i dess minimipunkt... q Δq TC ΔTC MC = TC/Δq q MC ATC = TC/q AVC = TVC/q ,5 37, , ,5 22, ,67 2, ,5 22, , 3,

7 23 /q MC 5 4 ATC AVC AR=MR= producentens efterfråga p = MC för vinstmax q b. Anta att gällande marknadspris är 3 euro per enhet. Vad blir producentens optimala produktion vid det givna marknadspriset? Är producenten i långsiktig jämvikt? Förklara noggrant och ange villkor. Förklaring, villkor och svar Anta att vinstmax gäller! Producenten är prisaccepterare vilket innebär att vid marknadens bestämda pris p = 3 blir företagets efterfråga oändligt elastisk (efterfrågans priselasticitet = oändligheten vid p ); det är lika med genomsnittlig intäkt AR = marginalintäkt MR: p = AR = MR = 3. Optimalkvantitet q finner vi när första ordningens villkor för vinstmaximering är uppfyllt, dvs. p = MR = MC ger q. Vid kan läsa i tabellen att när p = MC = 3 då väljer producenten q = 35. Vinst = Totalintäkt Totalkostnad = (p q ) (ATCq q ) = (3x35) (1x2) = 15 (ATCq 35) =... 1,25p Svar: q = 35 och vinst =...

8 24 Är producenten i långsiktig jämvikt? Villkor för lång sikt jämvikt: Vinstmaximering gäller när p = MC = ATCmin = 26,67 och vinsten = ±, då råder långsiktig jämvikt för en producent som verkar på en perfekt konkurrens marknad. Så är inte fallet här, ty p = MC = 3 ATCmin = 26,67 och vinsten >.,75p c. Det sker en mycket kraftig efterfrågeminskning på marknaden. Hur påverkas denne producent på kort sikt? Diskutera alla möjliga fall. Motivera och ange villkor. Motivering, villkor och svar Utgångsläget: Perfekt konkurrens gäller. Givet marknadens kurvor för efterfrågan (D) och utbud (S), sker jämvikten där efterfrågad kvantitet (Q D ) är lika med utbjuden kvantitet (Q S ) vid det unika jämviktspriset p. Här finns det varken utbudsöverskott eller efterfrågeöverskott och det totala ekonomiska överskottet maximalt. Se punkten A i figuren nedan: (Q, p ) gäller, där Q är jämviktskvantiteten. Anta en efterfrågeminskning, allt annat lika. Det innebär att marknadens D-kurva skiftar mot origo till D 1, och vi får en ny jämvikt i punkt B där Den påverkar marknaden genom att både priset och kvantiteten sjunker. p En produktmarknad p p 1 B A S D Vid punkt B sker den nya marknadsjämvikten där Q D1 = Q S och (Q 1, p 1 ) gäller. Marknadspriset faller från p till p 1 och jämviktskvantiteten faller från Q till Q 1. D 1 Q 1 Q Q Vi finner tre olika fall beroende på producentens kostnadssituation: i. om p 1 > ATC: vinsten är positiv, ii. om p 2 = ATC min : vinsten = ±, långsiktig jämvikt, iii. om AVC < p 3 < ATC: ojämvikt, vinsten <, men om p 4 = AVC min : nedläggningspunkt. Företaget ska fortsätta på kort sikt så länge marknadspriset överstiger genomsnittliga variabelkostnader, p > AVC för att täcka en del av de fasta kostnaderna. AVC vid q =... Qp = 3 > AVC vid q = 35.

9 25 FRÅGA 5 Monopolistsituation! Efterfrågan (D): p = 1 2q (p mäts i euro per enhet) och därmed MR = 1 4q. ATC = MC = 6. 2p a. Vad är den vinstmaximerande kvantiteten, marknadspriset samt monopolets vinst? Förklara och ange villkor. Lösning, förklaring Givet efterfråge- och kostnadssituationen, väljer monopolisten den kvantiteten som maximerar sin vinst q när villkoret för vinstmaximering är uppfyllt, dvs. när marginalintäkt (MR) = marginalkostnad (MC), och sätter priset p > MR = MC. 1-4q = 6 ger q = 1. Marknadspriset sätts vid p = 1 2(q ) = 1 2(1) = 8. Motivering av MRp > ATC producerar och går med vinst. härledning ger,5p Maximal vinst = Totalintäkt vid q Totalkostnad vid q = (p q ) (ATCq q ) = (p ATCq ) q = (8 6) 1 = 2. Svar: (q, p ) = (1, 8) och vinsten = 2. Vinstmaximering antas gälla! b. Bestäm för vilket pris och kvantitet som efterfrågan ovan är enhetselastisk. Motivera. Lösning, motivering Efterfrågans priselasticitet = 1: i mitten på D-kurvan är efterfrågan enhetselastisk! Enhetselastisk = (dq/dp) (p/q) = 1; p = 1 2q 2q = 1/2 (1/2)p q = 5 (1/2)p. D-kurvans lutning = (dq/dp) =,5. /q,5 (p/q) = 1,5 (5/25) = 1, vilket Vinstmaximering 1 när MR=MC stämmer. 8 ATC =MC= 6 5 p = ATC I mitten på D-kurvan är efterfrågan enhetselastisk! (MR =.) Här är q = 25 och Man kan besvara frågan utan p = 1 2(25) = 5 MR använda MR =! D q 2 Svar: Efterfrågan är enhetselastisk vid p = 5 och q = 25.

10 26 1p c. Monopolet börjar inse att det får konkurrens på marknaden om man inte vidtar någon form av åtgärder. Monopolisten bestämmer sig att producera vid noll vinst för att dämpa nyetableringar på marknaden. Bestäm pris och kvantitet i denna situation. Motivera. Svar: Vinsten är noll där p = ATC = 6 och q ATC = 2. Villkoret p = ATC ger 1p.

E D C B. F alt. F(x) 80% 80p. 70% 70p

E D C B. F alt. F(x) 80% 80p. 70% 70p Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin den 19 augusti 2011 Mikroekonomisk teori A, 7,5hp: Skriftlig omtentamen 2011 08-19 Tentamen består av sammanlagt 8 uppgifter

Läs mer

F alt. F(x) E D C B. 80% 40p. 70% 35p

F alt. F(x) E D C B. 80% 40p. 70% 35p Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin den 8 april 2010 Mikroekonomisk teori A, 7,5hp: Skriftlig tentamen 2010 04 08 Tentamen består av sammanlagt 8 uppgifter

Läs mer

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!!

3. Förklara hur en skattehöjning inte nödvändigtvis kommer att innebära att vi arbetar mindre. Visa!! Övning 7 den 24 september 2009 Faktormarknaderna Frank kap 14-15 1. Hur kan man förklara den i relation till spridningen i marginalproduktivitet låga lönespridningen på arbetsplatser? Läs The Internal

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen För rättningsmallen gäller följande: Poäng för fråga anges efter frågans nummer. I rättningsmallen finns det underlag för hur poängen

Läs mer

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011 Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling INKÖPINGS UNIVERSITET Tentamenssamling med lösningsförslag för ugifter å avancerad mikroekonomisk teori 006 0 Thomas Sonesson Observera

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Skattning av switching costs på bolånemarknaden Författare: Patrik Andersson och Eric Berglund Kurs: NE3070 Termin: HT2004 Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden 2003:028 SHU EXAMENSARBETE Den svenska spelmarknaden En fallstudie av AB Svenska Spel HENRIK GÅVERUD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Pristak på elcertifikat

Pristak på elcertifikat Pristak på elcertifikat Ett nödvändigt skydd för konsumenten? Price-caps on tradable green certificates A necessity for consumer protection? Louise Åhlman Självständigt arbete 15 hp Grundnivå Ekonomi -

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring

Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Hankens inträdesprov 2013 Marknadsföring Besvara alla delfrågor genom att kryssa för det korrekta alternativet på den separata svarsblanketten för flervalsfrågorna. Notera att frågorna och svaren relaterar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Mobilabonnemangsmarknaden i Europa ur ett konkurrensperspektiv

Mobilabonnemangsmarknaden i Europa ur ett konkurrensperspektiv Mobilabonnemangsmarknaden i Europa ur ett konkurrensperspektiv Hur ser prisbilden ut idag och vad påverkar den? Kandidatuppsats VT 2010 Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN

LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN LINNÉUNIVERSITETET EKONOMIHÖGSKOLAN Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 1, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 onsdag 25 april 2012. Kursansvarig: Magnus Carlsson Tillåtna hjälpmedel: miniräknare Tentamen består

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Shys metod för att mäta byteskostnader en kritisk granskning

Shys metod för att mäta byteskostnader en kritisk granskning Shys metod för att mäta byteskostnader en kritisk granskning Anna Kratz *, Åsa Wetterholm Ψ Magisteruppsats 10 poäng, Vårterminen 2005 Nationalekonomiska institutionen, Södertörns Högskola Handledare Magnus

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Projekt Affärsrätt Datum 2007-09-06 Dokumentnummer 1 Titel Instuderingsuppgifter med svarslösningar Rev 0 Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Upprättat av Göran Hägg Godkänt

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp Örebro University Örebro University School of Businesss Nationalekonomi, Uppsats avancerad nivå Handledare: Lars Hultkrantz Examinator: Daniela Andrén 14-1-8 Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Läs mer