Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd"

Transkript

1 Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar. Nedan listas några relevanta fakta om projektet. SL gjorde 2007 en studie av en förlängning och upprustning av museispårvägen. Den visade på relativt höga kostnader och lång byggtid samt en del problem med framkomlighet och möjliga dragningar (Spårväg Centralen Djurgården, PLAN-rapport 2007:4). På sittande styrelsemöte den 19 juni 2007 då studien skulle behandlas delade den borgerliga majoriteten ut ett kortfattat A4-papper med nya förslag till beslut. På flera avgörande punkter underkände den politiska majoriteten SL:s egen utredning. Utan stöd av experter påstod den borgerliga majoriteten att projektet (dvs. en förlängning av musiespårvägen från Norrmalmstorg hela vägen till Centralstation) skulle kunna genomgöras på tre år. Man pekade också ut önskad vagnstyp och menade att dessa skulle hinna inhandlas på mellan månader. Någon budget fanns inte men man uppskattade att kostnaden för hela projektet torde mot den bakgrunden kunna begränsas till drygt 300 miljoner kronor. Den politiska målsättningen var tydlig. Det viktiga var inte trafiknytta. Man ville klippa ett invigningsband före valet Tre år har nu gått och osäkerheten är stor kring om spårvägen överhuvudtaget kommer kunna dras fram till Centralstationen (se nedan). Några fordon har inte hunnit anskaffas utan de fordon som ska trafikera sträckan hyrs in till höga kostnader 300 miljoner räcker inte för hela dragningen fram till Centralstationen. Bara den korta förlängningen längs Hamngatan kostar mer (se nedan). Projektet krymper till etapp 1 Enligt det första beslutet skulle den förlängda musiespårvägen dras fram till Centralstationen och stå klar Det visade sig inte vara möjligt förrän Sergels torg tätats och förstärkts. Stockholms stads intresse för projektet har varit ljumt och de har inte visat någon vilja att tidigarelägga arbetet med Sergels torg så att spårvägen ska kunna dras fram. Projektet lades trots detta inte på is tills dess att tätningen var klar. Istället beslutade man att renovera museispårvägen och förlänga spårvägen med 250 meter från Norrmalmstorg till NK, den så kallade etapp 1. Nu planerar man att tidigarelägga tätningen av Sergels torg så att spårvägen kan dras fram till T-centralen 2013 eller SL ska låna ut hela summan för renoveringen till Stockholms

2 stad, och dessutom stå för alla merkostnader som en tidigareläggning av dessa arbeten medför för staden. Tätningen beräknas kosta 390 miljoner kronor men då är inte ersättning till butiksinnehavarna inkluderade. Hur stora merkostnaderna blir i övrigt har man inte redovisat. En tredjedel av spåren måste snart riva upp igen Att spårvägen bara skulle gå till NK gav den snabbt namnet NK-expressen. Istället för en station utanför NK drog man därför upp spåren till Malmskillnadsgatan. Den extra dragningen om 150 meter och hållplatsen är dock bara provisoriska. De måste rivas upp igen när däckkonstruktionen kring Sergels torg ska tätas. Idag vet ingen vad det kommer att kosta att riva upp spårvägsrälsen och lägga om den igen. Citat ur tjänsteutlåtande om genomförandeavtalet för Spårväg City: Tätskikten i Sergels Torg är i behov av renovering (...). Etapp 1 berörs endast i begränsad omfattning av dessa tätskiktsrenoveringar. Den del av sträckan (150 meter inklusive en hållplats) som är placerad ovanpå däckkonstruktionerna kommer att utföras provisoriskt. När tätskikten skall åtgärdas tas spåren bort på den aktuella sträckan. Skenande kostnader, riskfyllt borgensåtagande och utebliven OPS - finansiering Idag vet ingen hur stor kostnaden kommer bli för projektet. Etapp ett beräknades 2009 kosta 228 miljoner kronor. Ett år senare hade kostnaderna redan ökat med 27 % (hela 60 miljoner kronor) jämfört med plan. Storleken på de ytterligare kostnadsökningarna för bland annat nödvändiga tillgänglighetsanpassningar är ännu inte klara. De fördyringar som skett beror på krav som Stockholm stad ställt och på att SL på grund av den snäva tidsplanen inte haft tid att kontrollera i vilket skick depå, kontaktledningsstolpar och spår var i. Eftersom de visade sig vara i sämre skick än man trodde steg notan kraftigt. I de 228 miljoner kronorna ingår inte köp av fordon utan dessa tillkommer. Kostnad för detta är inte känt i dag eftersom etapp 1 inledningsvis ska trafikeras med hyrda fordon. Landstinget har gått i borgen för tre miljarder till hela Spårväg City (det ska täcka kommande utbyggnad). I dagsläget vet ingen hur stor slutnotan kommer bli eller hur dessa 3 miljarder ska finansieras. Om resten av projektet sköts lika slarvigt och med samma bristande kostnadskontroll är de ekonomiska riskerna för landstinget mycket stora. Utbyggnaden var tänkt att drivas som ett så kallat OPS-projekt. Den borgerliga majoriteten ville inledningsvis att projektet skulle upphandlas som en koncession. Modellen var oprövad och havererade snabbt eftersom marknaden dömde ut upplägget som riskfyllt och svårgenomförbart. Även OPS är en för SL oprövad finansieringsform. Efter att OPS-upphandlingen omarbetats två gånger har landstinget valt att frångå finansieringsformen. I november 2010 beslutar SL:s styrelse att VD:n ska genomföras vid traditionell finansiering, dvs med skattemedel. Projektet ska nu

3 tvingas in i landstingets redan pressade investeringsbudget. Om det kommer tränga undan några andra investeringar har den borgerliga majoriteten inte gett några svar på. Avtalet med Stockholm stad gör SL ansvariga för eventuella skador på underliggande tätskikt, konstruktioner och verksamheter som kan uppstå p.g.a. att man byggt de sista 150 metrarna av spårvägen in på Sergels torgs däckkonstruktion. Någon riskanalys är inte gjord. Att SL ska låna ut hela summan för tätningen av Sergels torg och dessutom stå för alla merkostnader som en tidigareläggning av dessa arbeten medför innebär en finansiell risk och onödiga räntekostnader. Tätningen beräknas kosta 390 miljoner kronor. Sen tillkommer ersättning till butiksinnehavarna. Hur stora merkostnaderna blir i övrigt har man inte redovisat. Oklart om Spårvägen kan dras fram till Centralen I dag vet man inte om spårvägen trots tätning av Sergel torg kan dras fram till Centralen så som man har tänkt. Det är osäkert om marken håller för en spårvägsdragning. Man tittar därför på alternativa dragningar. Dessa innebär att spårvägen att inte går förbi Centralstationen och trafiknyttan blir då avsevärt lägre. Ur samrådet över förstudien: Klarabergsgatan och Klarabergsviadukten är belägna på däck- och brokonstruktioner. Det är osäkert om dessa kan bära spårvägens trafiklaster eller om förstärkningsarbeten krävs. Arbete med konstruktionsberäkningar pågår. Till huvudförslaget finns därför tre alternativa dragningar. Revisorernas kritik Revisorerna har granskat projektet två gånger. I den rapport som man avlämnade 2008 kritiserade revisorerna bland annat att samhällsekonomiska kalkyler och andra avgörande utredningar och underlag saknades för projektet. Andra gången som landstingets revisorer granskade projektet konstaterade man att den tidigare kritiken inte föranlett några åtgärder och att bristerna i projektet tvärtom förstärkts. Kritiken rör samtliga punkter planering, tidsplan, brist på strategi och affärsmässighet, finansieringslösningar och kompetens. Revisorerna konstaterar att den snabba tidplanen har lett till onödigt stora kostnader. Revisionsrapporten från 2008: Revisionsrapporten från 2009:

4 Processen med etapp 2 mot Ropsten inleds trots oklar finansiering I nuläget står Spårväg City utan finansiering. Trots det vill den borgerliga majoriteten forcera fram en utbyggnad av Spårväg City till Ropsten som ska stå klart Det kan enbart ske genom provisoriska spårdragningar vilket skulle innebära stora merkostnader för skattebetalarna. Permanenta spår kan inte dras från efter 2017 eftersom hamnens planer på en ny pir ligger i vägen. I SL:s förslag till nytt genomförandebeslut som presenterades i november 2010 har SL:s VD Göran Gunnarsson därför presenterat två alternativ för politikerna att ta ställning till. Alternativ ett innebär att det genomförs en provisorisk dragning som tas i drift 2014, alternativ två innebär att spårvägen tas i drift Kostnaden beräknas till någonstans i spannet 4-6,5 miljarder kronor, varav den senare spårdragningen sänker priset betydligt. Stockholm stads ljumma intresse och kritiska remissinstanser De allra flesta satsningar på utbyggnad av kollektivtrafik sker efter åratal av påtryckningar och opinionsbildning från en kommun som tycker att de behöver bättre kommunikationer. I fallet med Spårväg City har situationen nästan varit den omvända. Avtalet mellan Stockholms stad och SL innebär som redovisats ovan orimligt stora åtaganden jämfört med vad som egentligen är SLs uppdrag. Stockholm Stad verkar vara ointresserade av att med några ekonomiska medel bidra till spårvägens förverkligande. Inga andra projekt eller kommuner har fått en sådan särbehandling. När förslaget till nytt genomförandebeslut för etapp 2 gick ut på remiss fick det ett svalt mottagande. Stadsledningskontoret "är tveksamt till realismen i tidsplanen med ett slutgiltigt färdigställande 2014." Trafik- och renhållningsnämnden "anser därutöver att det är orealistiskt att projektet i sin helhet ska kunna vara klart 2014" Stockholm stads ointresse av medfinansiering bekräftas då borgarrådet Ulla Hamilton(M) "instämmer i nämndens syn på tidsplanen för hela projektet" Inga nya resenärer 2010 I SL:s årsbokslut för 2010 kommer nästa bakslag för Spårväg City. Spårvagnen har inte lyckats locka en enda ny resenär. Kostnaderna ökar samtidigt som biljettintäkterna förblir desamma. Busslinje 47 Busslinje 47 går mellan Tomteboda och Waldemarsudde, via Norrmalmstorg, och är en av stans populäraste och viktigaste busslinjer vid sidan om de fyra blå stombusslinjerna. Den läggs nu ned för att ge spårvägen fler resenärer.

5 Tillgängligheten brister Enbart två av hållplatserna längs linjen har anpassade perronger. På resten finns svårigheter att ta sig på och av vagnen, om man har rörelsehinder eller nedsatt syn. I vagnarna finns inget automatiskt utrop av hållplatser, vilket gör resandet svårare för synskadade, men också för turister och andra besökande i Stockholm. Skarp kritik kring detta har riktas från Handikapporganisationerna. De kritiserar också att bytet mellan tunnelbanan och spårvägen vid Sergels torg är långt och krångligt.

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

ARENAFEBER STOCKHOLM. - Hur många och hur dyra arenor behöver Stockholm?

ARENAFEBER STOCKHOLM. - Hur många och hur dyra arenor behöver Stockholm? ARENAFEBER STOCKHOLM - Hur många och hur dyra arenor behöver Stockholm? 1 SAMMANFATTNING Slöso påpekar följande angående Stockholms och Solnas arenabyggen: Både Stockholmsarenan och Nationalarenan i Solna

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen RAPPORT Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2013-09-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sälj inte ut våra sjukhus!

Sälj inte ut våra sjukhus! Sälj inte ut våra sjukhus! Socialdemokraterna tar fighten mot moderaternas planer på en privatiseringsrevolution av sjukvården i Stockholms län 2(14) 3(14) Sammanfattning Socialdemokraterna har granskat

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Stockholms spårvägsplaner stod i centrum på Spårvagnsstädernas höstkonferens. Nya spårvägar planeras och byggs,

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder.

RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. RAPPORT Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. En undersökning bland godsdistributörer. John Wedel 2012-05-31 Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer