Förnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad"

Transkript

1 1 Stockholms läns landsting Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum (14) Identitet TN Handläggare: Johan von Schantz STYRELSFSAMMAiniiÄDE ÄRENDE NR fl5 3 Förnyat genomförandebeslut - Spårväg City, fortsatt utbyggnad 1 Sammanfattning Sedan genomförandebeslutet för Spårväg City, som togs 30 augusti 2011, har flera förutsättningar för genomförandet förändrats, inte minst på grund av de infrastrukturoch bygg projekt som Stockholms stad (nedan förkortad till Staden) ansvarar för och som berör Spårvägsprojektet - något som innebär förändrade tidplaner samt merkostnader för planering och projektering av Spårväg City. Kostnadseffektiviseringar har gjorts i enlighet med det beslut som Landstingsfullmäktige fattade i juni Vidare har nu Spårväg City samordnats med Stadens planering av Norra Djurgårdsstaden och därmed har tidplanen ytterligare förfinats. Nya förutsättningar och beslut har medfört att programmets omfattning utökats. Trots den utökade omfattningen har investeringen kunnat reduceras. Den slutliga investeringen beräknas bli 4850 mnkr (att jämföras med tidigare lämnad budget på 5400 mnkr som inte omfattade den utökade omfattningen.) Den nya tidsplanen för de etappvisa trafikstarterna behöver förändras. På Lidingöbanan kan ny trafik starta sent 2014 med moderna fordon, tillgänglighetsanpassade hållplatser och med partiellt dubbelspår. Möjlighet finns att under 2017 starta trafik till Södra Värtahamnen för att möta efterfrågan med en klimatsmart och effektiv kollektivtrafik i takt med att området i och kring Södra Värtahamnen byggs ut med flera tusen arbetsplatser. Målsättningen är att Spårväg City från T-Centralen når tunnelbanan vid Ropsten år 2018 och där också koppla samman Spårväg City med en moderniserad Lidingöbana. Detta förutsätter att ihopkopplingen sker över den befintliga spårbron. Lidingö stad har nyligen (december 2012) beslutat om att ersätta den gamla Lidingöbron med en ny, vilket påverkar Spårväg Citys och Ropstens slutliga utformning och tidsplan. Ett samarbete mellan Trafikförvaltningen, Staden och Lidingö stad behöver initieras för området. 2 Bakgrund 2.1 Tidigare beslut Den 30 augusti 2011 tog Trafiknämnden genomförandebeslut för fortsatt utbyggnad av Spårväg City. Trafiknämnden föreslog att Landstingsfullmäktige skulle investera i en utbyggnad av Spårväg City från T- Centralen till Gåshaga brygga till en budgeterad kostnad av 5400 mnkr (prisnivå april 2011), enligt då givna förutsättningar.

2 Stockholms läns landsting 2(14) I övrigt beslutades att ge vd i uppdrag att genomföra program Spårväg City (från T- Centralen till Ropsten) med nya fordon och depåer och sammankoppling med en moderniserad Lidingöbana. Moderniseringen skulle bestå av en etappvis utbyggnad. Investeringen skulle omfatta upphandlingar av spår-, mark- och broanläggningar, depåer samt kostnader för projektorer och projektledningskonsulter för att säkerställa fordonsanskaffning. Fordon förutsattes att avropas från gällande avtal med CAF, d.v.s. Asö-vagnar 1 Därefter har följande beslut fattats för program Spårväg City: I december 2011 tog dåvarande SL (numera Trafikföi-valtningen) i samarbete med Staden fram en gemensam tidsplan för Spårväg Citys genomförande, då utbyggnaden av Spårväg City måste koordineras med Stadens planprocesser och de arbeten Staden ansvarar för. Den 21 februari 2012 beslutade Trafiknämnden om att planera för att direkt anlägga spår i ett permanent läge genom Frihamnen. I juni 2012 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att genomföra utbygganden av Spårväg City med en budget på 4300 mnkr. I beslutet uppdrogs SL, numera Trafikförvaltningen, att arbeta fram besparingar på 1100 mnkr. Den 13 november 2012 beslutade Trafiknämnden om att fullfölja avropet för sju stycken A36-fordon till Lidingöbanan samt utarbeta underlag för förnyat anskaffningsbeslut samt genomföra utredningar för bl.a. fastläggande av förutsättningar för dimensionering av spårvägens fasta infrastruktur. 3 Ändrade förutsättningar I detta kapitel beskrivs ändrade förutsättningar: 1. Stadens tätskiktsarbeten vid Sergels torg, som beräknas bli klara 2018, Norra Djurgårdsstadens planering och framdrift samt arbetena vid Ropsten och Norra länken är projekt som påverkar Spårväg Citys tids- och kostnadsplaner. Dessa arbeten är så omfattande att de påverkar utgångspunkterna för planeringen och projekteringen av Spårväg City och därmed dess tids- och kostnadsplaner. Projektering och planering av Spårväg City sker i kontinuerligt samråd med Staden. 2. Beslutet från den 21 februari 2012, att direkt anlägga ett permanent spår genom Frihamnen i den s.k. boulevarden i stället för att bygga spåret längs Tegeluddsvägen som en tillsvidarelösning, innebär att den fortsatta planeringen även här måste samordnas och planeras med Staden. Visserligen innebär den nya, permanenta lösningen en kostnadsbesparing över tid, men den permanenta sträckningen får en längre spårsträcka i jämförelse med tills vidarelösningen. 1 A36 vagnar är 40 m meter långa och kostnaden för 24 vagnar beräknades kosta 800 miljoner kronor.

3 Stockholms läns landsting 3(14) Boulevarden måste byggas så att den blir flexibel, så den skapar förutsättningar för att kunna ansluta till en framtida Östlig förbindelse. 2 Staden har, sedan våren 2012, arbetat med Frihamnens framtida stadsstruktur och bedömer nu att sträckningen för boulevarden genom Frihamnen kan fastställas sommaren Håller Stadens tidplan kan järnvägsplan för Djurgårdsbron - Frihamnen ställas ut oktober Landstingsfullmäktiges beslut (juni 2012) att genomföra Spårväg Citys och att upprusta Lidingöbanan med en budget på 4300 mnkr för Detta innebar att Trafikförvaltningens chef uppdrogs att ge förslag på hur investeringen kan minskas till 4300 mnkr genom översyn av bl. a. samplanering med bebyggelsen av Norra Djurgårdsstaden, ökad kommunal finansiering av gatuanpassning och anslutande åtgärder samt val av ekonomiskt fördelaktiga alternativ för tekniska system och fordon. (Arbetet redovisas under kapitel 4.) 4. I samarbete med Trafikförvaltningen utreder Staden olika principutformningar av Ropsten. Syftet med utredningen är att utforma en yteffektiv och funktionell bytespunkt för kollektivresenärer. Tunnelbana, bussterminal och spårvagnshållplats föreslås placeras i tre separerade plan. När Staden fastställt tidplanen för Ropsten (eventuellt krävs detaljplan) utgör det förutsättningarna för färdigställandet för Spårväg City. 5. Lidingö har fattat principbeslut om att bygga ny bro för spårväg, fot-gängare, cyklister och mopedister. Ambitionen är att bron ska stå färdig till år Detta kan innebära att den slutliga sammankopplingen med Lidingöbanan kan ske Anpassning till SLL:s nya budget Direkt efter Landstingsfullmäktiges beslut i Stocldiolms län i juni 2012 påbörjades arbetet med att anpassa programmet efter de nya budgetdirektiven. De anpassningar och effektiviseringar som nu utretts av program Spårväg City har gjorts i ett skede då planeringen är långt gången. Tidigare rådande förutsättningar och beslut har utmanats. Förutsättningar och kunskap som tillkommit eller ändrats sedan projektets start har identifierats och utnyttjats. Ett viktigt exempel på besparing är att inte bygga bussdepån i Stockby industriområde. Vidare har kostnadseffektiva lösningar valts för enldare gestaltning och signalsystem. Genom att lägga spåren direkt i permanent läge genom hamnområdena undviks tillfälliga spårdragningar. Följande har inarbetats: 2 Östlig förbindelse är en vägförbindelse under Saltsjön mellan Ropsten/Värtan och Nacka/Värmdö och vidare söderut. Eventuellt kan en tunnelbana till Nacka också ingå i detta projekt.

4 Stockholms läns landsting 4(14) 4.1 Gestaltning Spårväg Citys hållplatser i Stocldiolm och på Lidingöbanan utrustas med väderskydd, räcken, bänkar etc i enklare och mer standardmässigt och kostnadseffektivt utförande i stället för specialutformad design enligt tidigare framtagna gestaltningsprogram. Hållplatsernas funktionalitet och tillgänglighet blir densamma efter besparingen. Användande av standardutrustning innebär fördelar och lägre kostnader för montage och underhåll. Ny gestaltning tas fram i samråd med Stocldiolms stad och Lidingö stad. 4.2 Depåer Den planerade bussdepån i Stockby utgår. Lidingöbussarnas depåbehov Idaras genom omfördelning på befintliga depåer eller som är under planering/byggnation. Det innebär en stor besparing för spårvägsprojektet. Det framtida behovet av ökad bussdepåkapacitet hanteras och finansieras genom andra bussdepåprojekt som ligger utanför Program Spårväg City. Inom ramen för utställd detaljplan och pågående detaljplaneprocess har kostandseffektiviseringar kunnat inarbetas i projekteringen för Aga-depån. 4.3 Enldare teknik Lidingöbanans yttre likriktarstationer försörjs med ortsmatning (nkv). Övriga likriktarstationer matas från SLL:s eget nät (33 kv). Ortsmatning till nkv-likriktare ger en lägre investeringskostnad än matning från SLL:s nät. Kanalisation och kabeldragning förenklas så långt det är möjligt på hela Spårväg City. En möjlig besparing för Lidingöbanan är att upprustning av befintligt signalsystem (inld säkrad reservdelsförsörjning) väljs istället för utnyttjande av Tvärbanans option på signalsystem från GE. Detta val ger en lägre investeringskostnad. 4.4 Kostnadsfördelningar och avtal I SLL:s nya budget anges att det är viktigt att kommunerna själva betalar för alla anpassningar av cykelbanor, övergångsställen och andra åtgärder som sker i samband med projekten, för att möjliggöra utbyggnaden i kollektivtrafik. Budgeten enligt tidigare genomförandebeslut från augusti 2011 baseras på att Stockholms stad utför och bekostar såväl förberedelsearbeten som genomförandet av gatunätet och dess bärande infrastruktur för trafiken genom nyplanerade området för Norra Djurgårdsstaden och att SL/Trafikförvaltningen endast svarar för spårvägsanläggningen i gatan. Trafikföivaltningen har förhandlat/fört dialog med Staden kring ett antal principfrågor om kostnadsfördelning, medfinansiering, gestaltningsfrågor. Även diskussioner för att skapa förutsättningar för kostnadseffektivt byggande, t.ex. genom att öka toleransen för trafikomläggningar, har förts.

5 Stockholms läns landsting 5(14) Dialogen med Staden har även inkluderat andra stora infrastruktursatsningar där Stocldiolm eller Trafikföi-valtningen är huvudman och den andra parten är direkt berörd (t.ex. ombyggnaden av Slussen). Dialogen har för Spårväg Citys del resulterat i att de principer om kostnadsfördelning mm som avtalats i "Principöverenskommelse om samarbete och villkor avseende Tvärbanan" från 24 juni 1993 mellan Staden och SLL med tillägg av de överenskommelser som träffats mellan parterna i det s k Huvudavtalet från den 15 januari 2008 skall tillämpas. Det för Spårväg City den 18 september 2009 tecknade Samverkansavtalet tar även stöd i dessa uppgörelser. Det gällande samverkansavtalet med Staden utgör basen för de genomförandeavtal som behöver tecknas för Spåiväg Citys genomförande. Detta innebär att Trafikförvaltningen ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder, direkt betingade av Spåivägsprojektet. Trafikföivaltningen skall på egen bekostnad ansvara för projektering och erforderlig ombyggnad av berörda gator och annan mark, direkt betingad av Spårvägsprojektet. Projektering ska ske i samråd och i enlighet med Stadens riktlinjer. Eftersom Lidingöbanan går i eget spårreseivat är inte behovet av kostnadsfördelningar och avtal lika uttalat som för Stockholmsdelen. Ansvar och finansiering regleras i detalj i genomförandeavtalet för Lidingöbanan. 4.5 Fordon I SLL: s nya budgetdirektiv uttrycks förväntningar på anskaffning av en ny spårvagnstyp som ger en lägre investering för vagnar, hållplatser och samtidigt tillgodose kraven på tillgänglighet. Programmet har inte kunnat få fram tillräckligt tillförlitliga eller faktabaserade uppgifter som går att inarbeta i budget i detta läge. I inriktningsbeslutet för fordonsanskaffning adresseras några utredningar som behöver göras först. Ett ärende för fordonsanskaffningen beräknas att redovisas för Trafiknämnden under våren I detta ärende presenteras investeringsbelopp och driftskostnader samt följdkonsekvenser av inskaffandet av nya fordon. Tillsvidare baseras kostnadsbedömningen för fordon och hållplatsutformningen på upphandlade A36 40 m fordon. 4.6 Övriga kostnadsbesparingar Generella besparingar kan även göras av upphandlade byggentreprenörer. T.ex. planeras Aga-depån upphandlas i flera entreprenader som ställer höga krav på beställarens samordning men möjliggör även kostnadsreduktioner i genomförandet. Effektivisering av försäkringshanteringen för anläggnings- och byggentreprenaderna och effektivisering av kommunikationsarbetet bidrar också till att budgeten kan reduceras.

6 Stockholms läns landsting 6(14) Delar av tidigare riskreserv har använts för att möta upp de omfattningsändringar som beskrivs i kapitel 5. Större omfattningsändringar var i tidigare budget redovisad som ett riskpåslag med anledning av programmets tidiga skede och låga detaljeringsgrad. Denna typ av reservmedel tas inte höjd för i den nu reviderad budgeten. Sedan föregående genomförandebeslut, taget den 30 augusti 2011, har systemhandlingar tagits fram för ett antal delar inom Spårväg City. Med ökad detaljeringsgrad kan investeringskalkylen räknas fram med mindre marginaler för osäkerhetsbedömningar. Detta bidrar också till att budgeten har kunnat reduceras. Arbetet med att finna kostnadseffektiva lösningar måste fortsätta även efter att ny budget beslutats. Programmet kommer även i fortsättningen ha ett starkt kostnadsfokus i projekterings- och byggnadsarbetet. Möjligheten att påverka kostnaderna minskar dock med tiden som projekteringen förfinas. 5 Programmets utökade omfattning Programmets omfattning har sedan genomförandebeslutet som togs i augusti 2011 påverkats av några områden som innebär en utökad omfattning. 5.1 Ny vändhållplats vid T-Centralen Placering och utformning av vändhållplatsen på Klarabergsgatan har omarbetats för att förbättra trafiksäkerhetsmiljön och framtidssäkra gaturummet för större resenärsoch trafikantflöden. Vändhållplatsen har därmed flyttats 200 m närmare de nya uppoch nedgångarna till Citybanans entréer och plattformsytorna har förlängts för att möjliggöra smidigt resandeutbyte med bussresenärer. 5.2 Sergels torg - Stadens tätskiktsarbeten Stockholms stads tätskiktsarbeten kring Sergels torg startade oktober 2012 och pågår i olika etapper till Arbetena kommer att påverka befintlig Spårväg City genom att hållplats Sergels torg måste tas bort under den tid tätskikten där åtgärdas (preliminärt från våren 2015 till hösten 2018). I samband med tätskiktsarbetena kommer Stockholms stad att utföra förstärkningsarbeten av de befintliga konstruktionerna för att säkerställa konstruktionens livslängd och bärighet för laster från såväl gatutrafik som spåiväg. Trafikförvaltningen bekostar enligt träffat avtal en del av förstärkningsarbetena. 5.3 Tillgänglighetsanpassning av befintliga Spårväg City, linje 7 Vid fastställande av den slutliga budgeten 25 september 2012 beslutade Trafiknämnden att fortsätta arbetet under år 2013 med tillgänglighetsanpassningen av Spåiväg Citys hållplatser (linje 7) samt att inarbeta det i liggande investeringsbudget. Arbetet planeras att påbörjas hösten 2013 och kan avslutas våren Genomförandet samordnas med Kungliga Djurgårdens program för upprustning av Djurgårdsvägen och hållplatserna Skansen och Gröna lund.

7 Stockholms läns landsting 7(14) Genomförandet planeras utifrån Kungliga Djurgårdsförvaltningens önskemål om att undvika anläggningsarbeten under turistsäsongen från mitten av april till slutet av september. Hållplatserna utformas enligt anvisningarna i RiTill. Övergångsställen, gångpassager och ramper ska ge god och säker tillgänglighet till plattformarna. Plattformsbredden ska vara tillräcklig och möbleringen på plattformen placeras så att den inte hindrar framkomligheten för rullstolsbundna resenärer. Taktila och kontrasterande markeringar och god belysning ger orienterbarhet för resenärer med synnedsättning. Realtidsinformation genom dynamiska skyltar och "pratorer" ska finnas på alla hållplatser. Plattformarna höjs och förlängs. Förvissa hållplatser behöver skyddsräcke sättas upp mellan spåren. Där befintlig hållplats ligger i kurva rätas spåren alternativ flyttas hållplatsläge. 5.4 Ropsten samt ny spårvägsbro till Lidingö Tidigare framtagen budget har baserats på en ytförlagd hållplats på torg med omgivande bussangöringar. I samarbete med Trafikföivaltningen utreder Staden olika principutformningar av Ropsten. Utredningen syftar till att åstadkomma en yteffektiv och funktionell bytespunkt och mötesplats för kollektivresenärer. Tunnelbana, bussterminal och spåivagnshållplats avses uppföras i tre separata plan.. För spårvägsprojektet innebär det att spåranläggningen antingen schaktas ner under marknivå ca 5 m eller förläggs på en högbro över Ropsten. Båda lösningar innebär ökade kostnader mot tidigare budget, eftersom spåivägsanläggning tillförs bärande bro- och grundläggningskonstruktioner samt eftersom lösningarna innebär en helt ny, inbyggd bussterminal. Staden förutsätts bidra till merkostnaderna för planskild spåiväg samt till merkostnader för diverse konstbyggnader m.m. för bussterminalen och som är betingat av ny principlösning. Ny spårbro till Lidingö påverkar utformningen av spåranläggningen i Ropsten och ställer krav på tillfälliga och flexibla lösningar för spåiväg och buss. Det saknas tillräckligt underlag för att kostnadsbedöma eller kostnadsfördela konsekvenserna av ny spårbro. Budgeten för Spåiväg City har därmed inte belastats för tillkomsten av ny spårbro till Lidingö. Fortsatt planering och detaljeringsarbete krävs för Ropstens samt ny spårbros utformning och genomförande. I föreslagen budget inkluderas inga merkostnader för ny utformning av Ropsten eller merkostnader med anledning av tillkomsten för ny spårbro, utan förutsätts att täckas av annan finansiering. Den fortsatta planeringen och projekteringen bör genomföras i samråd mellan Staden, Trafikföivaltningen och Lidingö stad.

8 Stockholms läns landsting (14) 6 Investering och finansiering 6.1 Investeringsbeloppets omfattning Med ovan beskrivna effektiviseringar och utökningar bedöms investeringsutgiften för Program Spåiväg City mellan T-Centralen och Gåshaga biygga till 4850 mnkr och omfattar: Nya spåranläggningar på sträckan T-Centralen - Ropsten, Upprustning och tillgänglighetsanpassning samt kapacitetshöj ande åtgärder för spåranläggningar för Lidingöbanan på sträckan Ropsten - Gåshaga biygga Ny spårvagnsdepå i Aga Anskaffning av 24 nya fordon Tillgänglighetsanpassning av befintliga Spåiväg City, linje 7. Att notera: Kostnaden inkluderar inte några merkostnader för ny utformning av Ropsten inkl ny bussterminal eftersom Staden förutsätts bidra till den nya utformningen med motsvarande de merkostnader som är betingade av den nya lösningen. Investeringskostnaden inkluderar inte eventuella kostnadsbesparingar/- ökningar med anledning av ny fordonstyp. Prognosen för spårfordon och hållplatsutformning är därmed oförändrat i förhållande till tidigare genomförandebeslut. Ny prognos för fordon är lämplig att göra i samband med ny fordonsbeställning. Programmet förutsätts inte belastas av Lidingö stads uppförande av ny Lidingöbro. Ovanstående kostnader är beräknade i prisnivåer enligt nedan: Spårvagnsdepå - maj 2012 Lidingöbanan - juni 2012 Bana Stocldiolm - november 2012 En antagen indexuppräkning med 3 % per år och med en antagen årsfördelning av utgiftsutfallet skulle innebära ytterligare ca 450 mnkr i investeringsutgift. Statliga bidrag på 147 mnkr finns i Länsplanen för regional transport-infrastruktur i Stocldiolms län som antogs av Länsstyrelsen 31 maj Bidraget grundar sig på investeringskostnader om 425 mnkr (prisnivå ) för upprustning bana och bro (exld. kapacitetshöjande åtgärder, fordon och depå), schablonmässigt framräknade under Bidragen finns avsatta i Länsplanen åren Lidingö stad bidrar med finansiering av motsvarande ett nytt fordon upp till en kostnad av 30 mnkr, enligt principöverenskommelsen teclaiad hösten 2009 samt bekostar upprustningen av gamla spårvägsbron.

9 Stockholms läns landsting 9(14) 7 Övriga konsekvenser av ändringarna 7.1 Tidsplan Tidplan för planerade trafikstarter i Program Spåiväg City framgår avbilden ovan. Sträckan Sergels torg - T-Cenfralen är beroende av stadens arbeten med tätskiktsrenoveringen av Sergels torg som planeras genomföras i etapper från 2012 till På Hamngatan utförs arbeten från Sergels torg till Regeringsgatan vilket innebär att nuvarande hållplats vid Sergels torg tas bort Vändning kommer då att under tiden huvudsakligen behöva ske vid Kungsträdgården, men även periodvis vid Norrmalmstorg. I samband med tätskiktsarbetena utförs underarbeten för spåroch hållplatsanläggningen. Spåranläggningen på hela sträckan T-Centralen till Norrmalmstorg planeras att färdigställas under På Spårväg City befintlig bana linje 7 planeras tillgänglighetsanpassning av plattformarna. Arbetena är begränsade till september - april (höst/vinter/vårsäsong) när trafikbehovet samt krav på framkomligheten till Djurgården är mindre. Arbetenas omfattning fordrar två vintersäsonger, med start av tre hållplatser på Djurgården vintern 2013/14. Arbetena har tidigare inte varit en del av Program Spårväg City. Sträckan Djurgårdsbron - Södra Värtahamnen innebär flera utmaningar. Första delen planeras genom ett känsligt innerstadsområde, bland annat förbi Berwaldhallen, Sveriges Radio och Sveriges Television. Eventuella detaljplaneändringar kan fördröja datum för att järnvägsplan vinner laga kraft. På Lindarängsvägen över Gärdet går Spåiväg City genom nationalstadsparken men är placerad inom gällande detaljplan. Genom Frihamnen i den planerade Norra Djurgårdsstaden har låsning av spårläge försenats på grund av att kvartersbildningen inte har fastställts i tid.

10 Stockholms läns landsting 10 (14) Detta har även påverkat låsningen av det föreslagna spårläget längs Lindarängsvägen vilket försenat planprocessen med ungefär ett år. Den tidigare planerade trafikstarten till Södra Värtahamnen 2016 planeras i nuläget till På sträckan Södra Värtahamnen - Ropsten är byggandet av Spåiväg City beroende av framdriften av Norra Djurgårdsstaden, Trafikverkets planer för framtida behov av spårkapacitet på Värtanbangårdarna, Stockholms hamnars utbyggnad av Värtapiren samt Ropstens framtida utformning och ny bro för spårtrafik och gc-väg till Lidingö. Staden ska driva igenom ett antal detaljplaner och genomföra flera infrastrukturprojekt innan Spåiväg City kan dras genom området. Byggstart bedöms kunna ske tidigast under senare delen av 2014 efter att järnvägsplan vinnit laga kraft. Underbyggnaden i denna del av Spåiväg City utgörs av komplexa konstruktioner och arbetena beräknas pågå till 2018 då banan kan sammankopplas i Ropsten med Lidingöbanan (över gamla Lidingöbron). Det finns i dagsläget stora osäkerheter i tidsplanen för delen genom Ropsten med anledning av nya förutsättningar för Ropstens utformning samt Lidingö stads planer för ny bro. Lidingöbanan planeras att stängas av för trafik inför produktionsstart juni Produktionen beräknas pågå till sensommaren 2014 då tester och idrifttagning påbörjas. Trafikstart på Lidingöbanan planeras till december Spårvagnsdepån vid Aga färdigställs i två etapper. Första etappen byggs med provisoriskt placerad verkstad och uppställningshall för att sommaren 2014 kunna ta emot sju vagnar av modell A36. Eventuellt beslut om anskaffning av andra fordon kan påverka projekteringen av depån. Uppförandet av resterande delar av depån sker intill den ibruktagna depån. Depån beräknas stå klar under Anskaffning av fordon planeras med leverans inför tre olika trafikstarter. För att möjliggöra testkörning av fordon på Lidingöbanan augusti 2014 levereras successivt sju avropade A36-vagnar med start våren Därefter behövs ytterligare vagnar till de etappvisa trafikstarterna. Trafikavtal har tecknats för ersättningstrafik under tiden för avstängning av Lidingöbanan (E2ie). Avtal för trafik på färdigställda sträckor (E21) planeras att handlas upp under 2013 med tilldelningsbeslut i början av Föruts ättningar för tidsplanen Det finns ett antal yttre förutsättningar som Program Spåiväg City är beroende av och själva inte styr över. Följande yttre parametrar är således förutsättningar för att tidplanen ska kunna innehållas (ansvarig part inom parentes): Sergels torg - T-Centralen Stadens utför arbeten med tätskiktsarbetena enligt tidsplanen (Staden)

11 Stockholms läns landsting 11 (14) Djurgårdsbron - Södra Värtahamnen Järnvägsplanerna vinner laga kraft senast våren (Trafikverket, regeringen) Avtal med ledningsägare klara februari 2013 (respektive ledningsägare) Avtal med Trafikverket om disposition av Spår 5 (Trafikverket) Spårläge Lindarängsvägen låst januari/februari 2013 (Staden) Spårläge Frihamnen låst juni 2013 (Staden) Södra Värtahamnen - Ropsten Spårläge Södra Värtahamnen - Ropsten låst juni 2013 (Staden) Fastställd järnvägsplan senast maj 2014 (Trafikverket) Stadens arbete med boulevard Frihamnen klart 2015 (Staden) Stadens arbete med boulevard Valparaiso klart under 2017 (Staden) Sammankoppling med Lidingöbanan 2018 förutsätter anslutning via befintlig spårbro. Hållplatsläget i Ropsten måste samordnas med den framtida utformningen av Ropsten och nya spårbron till Lidingö. Sammankoppling via ny spårbro kan sannolikt ske tidigast (Stockholm och Lidingö stad) Ev. miljödom för vattenverksamhet erhålls (Mark- och Miljödomstolen) Lidingöbanan Järnvägsplanen fastställd våren 2013 (Trafikverket) Järnvägsplanen vinner laga kraft senast sommaren 2013 (Trafikverket) Detaljplaner som berörs av järnvägsplanen vinner laga kraft i god tid för produktionen Spårvagnsdepån vid Aga Detaljplan och bygglov lagakraftvunna samt fastighetsbildning klar senast februari-mars 2013 (Lidingö stad) Exploateringsavtal signerat inför antagen detaljplan (Lidingö stad) 7.3 Planeringsprocessen för Spårväg City För att bygga spårväg krävs planstöd genom upprättande av järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg. Från årsskiftet införs ny lagstiftning som kan ge alternativt planstöd genom detaljplaneläggning för spåiväg enlig Plan- och bygglagen. Spåiväg City har två av fyra järnvägsplaner som enligt övergångsregler skall handläggas enligt äldre lagrum. De andra två har efter överväganden funnits lämpliga, med hänsyn till tidplaner och att programmet önskar egen styrning över planprocessen, att fortsättas såsom järnvägsplaneärenden. En övergång till detaljplaneläggning för spårväg skulle i detta skede göra programmets tidplaner beroende av Stocldiolms stads detaljplaneprocess. Programmet styr inte den processen och dess tider. Övriga möjligheter med den nya lagstiftningen som t.ex. undvikande av dubbelprövningar med genom bl.a. bygglov eller särskilda tillstånd skall dock användas där det är lämpligt. För Spåiväg Citys järnvägsplaner föreslås därför följande steg:

12 Stockholms läns landsting 12 (14) - Tidigt samråd - Upprättande av förstudie, val av spårkorridor - Samråd för järnvägsplan - Upprättande av planhandling och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Godkännande av MKB - Utställning - Fastställelse av Trafikverket - Eventuell överklagan till Regeringen Spåiväg med stöd av järnvägsplan kan byggas inom befintliga detaljplaner för gatuändamål. Mindre ändringar krävs/pågår för ca fyra befintliga detaljplaner som idag inte medger gata alternativt spåiväg. Kvarstående steg för respektive järnvägsplaner: Järnvägsplan Sergels Torg/T-Centralen - Kungsträdgården - Samråd för järnvägsplan - Upprättande - Godkännande av MKB - Utställning - Fastställd av Trafikverket Järnvägsplan Djurgårdsbron - Frihamnen - Upprättande (inväntar stadens beslut ang.bl.a.ansl.frihamnen) - Godkännande MKB - Utställning - Fastställd av Trafikverket Järnvägsplan Frihamnen - Ropsten - Upprättande (inväntar stadens sträckningsbeslut) - Godkännande av MKB - Utställning - Fastställd av Trafikverket Kvartal i 2013 Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Pågår Klart Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Järnvägsplan Torsvik - Gåshaga - Fastställd av Trafikverket Kvartal ) 8 Upphandlingar inom Spårväg City Nytt fordonsanskaffningsbeslut förbereds i enlighet med inriktningsbeslut i Trafiknämnd 13 november Utformningen av kortsiktiga trafikavtal för trafikering av Spåiväg City och Lidingöbanan (åtminstone fram tom 2018) under utbyggnadstiden kommer att ta hänsyn till den avtalslängd som beslutas för gällande trafikavtal för Spåiväg City.

13 Stockholms läns landsting 13(14) i I övrigt följer programmets övriga upphandlingar och avrop från ramavtal det upplägg som beskrivits i tidigare genomförandebeslut (aug 2011). 9 Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning Den etappvisa trafiksättning kommer innebära att trafiken körs med olika typer av fordon. Tillgängligheten kommer därmed variera utformning. 10 Konsekvenser för miljön Miljökonsekvenser av utbygganden av spåranläggningar hanteras i miljökonsekvensbeslalvningar (MKB) som Länsstyrelsen ska godkänna och som ställs ut tillsammans med järnvägsplaner och detaljplaner. För Spårvagnsdepån hanteras, miljökonsekvenserna i detaljplaneprocessen.

14 Stockholms läns landsting 14 (14) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige att godkänna genomförandet av investeringsobjekt Spårväg City från Sergels Torg/T-Centralen till Gåshaga biygga på i detta ärende angivna förutsättningar till en budgeterad investeringsutgift av 4850 mnkr exklusive index. Med ett indexutfall på 3 % utökas investeringsutgiften med ca 450 mnkr fram till fädigställandet. Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen, i tillägg till tidigare genomförandebeslut samt , att att att att oaktat landstingsfullmäktiges beslut om utökad budget enligt ovan, fortsätta genomförandet av projektet Spåiväg City och därmed, inom befintlig budget, påbörja planerade infrastruktur- och byggnadsarbeten; arbeta vidare med utformningen av Ropsten samt ta fram en tidsplan för ihopkopplingen med Lidingöbanan i samarbete med Stocldiolm stad och Lidingö stad löpande återkomma med avrapporteringar av kostnadsläget för programmet; samt förklara paragrafen omedelbart justerad Johan von Schantz Avdelningschef Projekt och Upphandling Bilagor: Sammanställning av kostnadsminskningar och utökningar, dat

15 AB Storstockholms Lokaltrafik 1(1) Datum Identitet Dokumenttyp Bilaga Handläggare Verslon Informationssäkerhetskiass 1.0 Sammanställning av kostnadsminskningar och utökningar Redovisad budget enligt ärende 30 augusti mnkr Säkerställda kostnadsminskningar mnkr bestående av: Spårväg Citys hållplatser och kontaktledningsstolpar i Stockholm och på Lidingöbanan utrustas med enklare och mer kostnadseffektivt utförande. Den planerade bussdepån i Stockby inkl. tillhörande markanskaffning utgår. Behovet hanteras av befintliga och planerade depåer. Effektivisering och optimering av teknisk lösning i AGA-depån. Upprustning av befintligt signalsystem (inkl säkrad reservdelsförsörjning) väljs istället för utnyttjande av Tvärbanans option på signalsystem från GE. Effektivisering av försäkringshanteringen för anläggnings- och byggentreprenaderna och effektivisering av kommunikationsarbetet. Riskreserven används för att möta upp de omfattningsändringar som beskrivs nedan under 'tillkommande kostnader'. Systemhandlingar tagits fram för ett antal delar inom Spårväg City, Med ökad detaljeringsgraden kan investeringskalkylen minskas och räknas fram med mindre marginaler för osäkerhetsbedömningar. Estimat tillkommande kostnader bestående av: 600 mnkr Ny vändhållplats vid T-centralen. Vändhållplatsen har flyttats (200m) närmare de nya upp- och nedgångarna till pendeltågen (Citybanans entréer) och plattformsytorna har förlängts Stockholms stad kommer att utföra förstärkningsarbeten av de befintliga konstruktionerna för att säkerställa konstruktionen för laster från såväl gatutrafik som spårväg. Trafikförvaltningen bekostar enligt träffat avtal en del av förstärkningsarbetena. Tillgänglighetsanpassning av befintlig Spårväg City, linje 7. Summa reviderad budget 4850 mnkr

Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringsutgift för Spårväg City

Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringsutgift för Spårväg City 1(9) Projekt och Upphandling Handläggare Johan von Schantz 08-868 3877 Johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2013-06-18, punkt 9 Beslut om kostnadsreduceringar avseende investeringsutgift för Spårväg City

Läs mer

Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan

Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan 1 (4) Datum 2011-10-17 Identitet TN 1110-212 Trafiknämnden Beslut om justerad tidplan avseende Program Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning inkl. dubbelspår Etapp 1 och 2, depåer, upprustning och tillgänglighetsanpassning

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen

Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen 1(11) Handläggare Johan von Schantz 08-686 38 77 Johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 6 Genomförande- och anskaffningsbeslut Utbyggnad Tvärbana Norr Kistagrenen Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi 2016-04-28 LS 2016-0528 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258 Årsrapport för 2015 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2015:3

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm 1 (6) Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd, och Sundbybergs kommun har tecknats följande GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City 1(5) Projekt och upphandling Handläggare Johan von Schantz 08-868 38 77 johan.vonschantz@sll.se Trafiknämnden 2014-02-11, info-punkt 24 Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City

Läs mer

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C

Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Miljöförvaltningen Fastighetskontoret Södermalms stadsdelsförvaltning Handläggare Till Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 111-248/2015

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE STORSTAD STOCKHOLM Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR TUNNELBANA FRIDHEMSPLAN-ÄLVSJÖ Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3. Objektens

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar.

EXPLOATERINGSAVTAL. Tidplan för utbyggnad av bebyggelse och allmänna anläggningar. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Bo i Väsby AB, org.nr 556887-4399, nedan kallad Exploatören, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL om genomförande av ett

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANAN ROPSTEN-LIDINGÖ C

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANAN ROPSTEN-LIDINGÖ C RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL TUNNELBANAN ROPSTEN-LIDINGÖ C RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR TUNNELBANAN ROPSTEN-LIDINGÖ C Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3. Objektens

Läs mer

Yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2015-09-30 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-883 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delbetänkande från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

Förnyat genomförandebeslut Spårväg City

Förnyat genomförandebeslut Spårväg City 1(7) 2010-11-15 Dokumenttyp Genomförandebeslut Handläggare Gabriella Burel Version 0.7 Styrelsen Informationssäkerhetsklass Förnyat genomförandebeslut Spårväg City Bakgrund I juni 2007 beslutade AB Storstockholms

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till Veidekke Villatomter

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning

Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning 2015-12-29 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2007/81-311 Kommunstyrelsen Vägplan för väg 222 Skurubron Yttrande under utställning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande. Sammanfattning

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Barkarby-Kallhäll Banverkets järnvägsplan Järfälla kommuns detaljplan Samrådstid 11 januari 8 februari 2010 Öppet hus 26, 27 och 28 januari 2010

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 8 STORSTAD MALMÖ/LUND/HELSINGBORG BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Malmö/Lund/Helsingborg

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid

Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN xxxx-xxx Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid

Läs mer

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019

Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Landstingsrådsberedningen 1 (10) Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016 2017 samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren 2016 2019 Föredragande

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1

Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 Sida 1 (5) UTKAST 2015-12-08 Genomförandeavtal gällande Helsingborgsexpressen på linje 1 1 Parter och avtalets syfte Detta avtal har upprättats mellan Helsingborgs kommun (nedan benämnt Staden) och Region

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen Åsa Gårdsskola 2014-11-18 kl 19:00 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Anders Wallergård, Projektledare Stefan Jiverö, Byggledare Markförhandlare

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ

PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ PM GENOMFÖRANDE AV UTBYGGNAD AV CENTRUM- TORSVIKLIDINGÖ 2014-05-16 Förslag till utbyggnadsordning för Centrum-Torsvik Lidingö 1. Bakgrund Lidingö stad planerar en utbyggnad av Centrum-Torsvik med utbyggnad

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Inger Kjaerboe (ekonomidirektör) Susanna Höglund (koncernkontroller) Andreas Jaeger (koncernkontroller) 15 september 2015 Styrelsearbete i Stockholms Stadshus

Läs mer

PROGRAM för markanvändning

PROGRAM för markanvändning PROGRAM för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal Dokumentets syfte Programmet anger grunden för hur kommunen ska använda sitt markinnehav för att utveckla Nacka som

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2015-02-28 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/2 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014:88 RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883

Stockholms läns landsting SKRIVELSE 2 Landstingsrådsberedningen 2009-10-21 LS 0910-0883 SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-18 1(4) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL Inledning Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal beskriver vilka riktlinjer och

Läs mer

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun 1 (12) Dnr PLAN.2013.16 Planbeskrivning Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-10 ( 167) att uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Sedan tilläggsavtal nr 1 träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoren utrett ett antal olika lägen för cykelparkeringar

Läs mer

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn 1(5) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 11 Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Anskaffningsbeslut avseende finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 1(4) Trafikavdelningen Handläggare Ragna Forslund 8-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 214-2-1 Version Trafiknämnden 214-3-11, punkt 3 Diarienummer TN 214-61 Infosäk. klass K1 (Öppen) Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Banken-Växeln, Hägerstensåsen

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Banken-Växeln, Hägerstensåsen Handläggare Anja Norman08-737 21 48 Styrelseärende 2014-08-2 Ärende nr 18 Dnr 2014/1357-3.2.3 2014-06-18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Banken-Växeln,

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen

Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen 1(4) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 10 0577 Svar på skrivelse från (MP) om Slussenterminalen Bakgrund Miljöpartiet

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut

AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Utlåtande 2014: RI+V (Dnr 023-555/2014) AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun

Fingerörtsvägen-Ekudden Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden på västra Sicklaön, Nacka kommun 2015-06-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Fingerörtvägen-Ekudden Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/23-214 Projekt 9249 Stadsbyggnadsprojekt för Fingerörtsvägen, Sicklaön 143:1, Ekudden

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring PM 2015:146 RI (Dnr 111-1146/2015) Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området. Martin Bucht Innerstad Telefon: 08-508 263 82 martin.bucht@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-03-14 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-22 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM OBJEKTAVTAL FÖR ROSLAGSBANAN TILL STOCKHOLM CITY Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning 3.

Läs mer

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering.

Inför fortsatt planering ska parternas åtaganden gentemot varandra regleras avseende kommande exploatering. Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Vatthagen Fastighets AB, org.nr 556491-1377, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende detaljplaneändring

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer