ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRENINGEN ORGANISATION Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning och är vald för perioden 16 juni juni 2011 Ulla Flacke ordförande Åke Hedbom sekreterare Lena Björk-Melander ledamot Joakim Österlund kassör Leif Norlin vice ordförande Jens Heidenborg ledamot Milena Meykhanajyan ledamot Kristin Haglund Stig Östlund Torbjörn Thulin suppleant suppleant suppleant Valberedning Valberedning har varit Pernilla Berg och Veronica Nyström. Revisorer Revisorer har varit: Ronny Westerlund, extern revisor Allan Hedman, intern revisor FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Registreringsdatum

2 Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens ekonomiska plan upprättades och registrerades och reviderades Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Stämmor Ordinarie stämma hölls Förvaltning Såväl den ekonomiska som tekniska förvaltningen har under året skötts av styrelsen med viss konsulthjälp. Det har utgått kronor i arvoden till styrelsen. Följande har skötts i egen regi: Löpande ut- och inbetalningar Lägenhetsförteckning/register Pantregister Avgiftsdebiteringar Löpande fastighetsunderhåll och olika driftsfrågor Följande har köpts av konsult Britt Johnssons redovisning AB, bokföring och bokslut Andrahandsuthyrning Styrelsen har med stöd av föreningens syfte och stadgar intagit en restriktiv syn på andrahandsuthyrningar. Bostadsrättslagen medger vissa skäl för att hyra ut i andra hand och styrelsen tar hänsyn till dem i sin bedömning av andrahandsuthyrning som görs från fall till fall. Pant- och överlåtelseavgifter Föreningen debiterar pantsättnings- och överlåtelseavgifter enligt gällande stadgar. Föreningen tar ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta också i enlighet med föreningens stadgar.. FASTIGHETEN Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan.. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun. Knoppen Stockholm.. Fastighetsdata Grunduppgifter Beteckning Knoppen 3 Antal flerbostadshus 1

3 Antal våningar 5 Antal småhus 0 Uppvärmning Fjärrvärme Byggnadsår och ytor Fastigheten sk T-hus, byggdes 1905/6, totalrenoverades 1995 och har enligt taxeringen 1995 som nybyggnadsår. Fastighetens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 1420 kvm, varav 1378 kvm utgör lägenhetsyta och 42 kvm lokalyta Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter samtliga 23 lägenheter med bostadsrätt och en lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördelning för antal bostadsrätter och lokal, hyresrätt 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Lokal kvm 43-73,5 kvm kvm 104kvm 42 kvm :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Medlemmar Av föreningens 23 medlemslägenheter har 2 medlemslägenheter överlåtits under året. Verksamhet i lokalen Lokalen har varit uthyrd hela året till administrativ verksamhet inom resebranschen. Kontraktet löper på tre år fr o m 1 juni Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom IF skadeförsäkring. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. TEKNISK STATUS OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL Följande arbeten har genomförts eller planeras att genomföras enligt underhållsplan och stämmooch styrelsebeslut:. Fastigheten byggdes om i sin helhet 1994/1995 och har åsatts nybyggnadsår Ny värmereglerutrustning installerades 2002 för att minska förbrukningen av fjärrvärme. Viss utrustning i tvättstugan har kompletterats och bytts ut; nya torkskåp, större tvättmaskin, och större kallmangel under åren Kallyta har sålts på vinden ca 28 kvm som inretts 2003 och Ytan har lagts till lgh 52, vindslägenhet och 6 kvm kallyta har upplåtits till altan. Golven, väggarna och taken i soprum behandlade och målade. Samtliga avloppsstammar och avlopp har spolats 2006 Avtal med ComHem, tre hål i väggen tecknades 2007 Taket ommålades på södersidan 2007 OVK godkänd och ventilationsrengöring har utförts/2008 Balkonger har byggts 2005/2006 på 12 lägenheter och en altan i vindslägenhet. Tvåårsbesiktning och slutavräkning gjord Samtliga fönsterbågar, utvändigt åt södersidan, ytterporten, källarentrén samt rum utanför

4 tvättstugan ommålade våren 2008 Elbelysning har satts upp på gården och över gårdsentrén. Plats för cykeluppställning byggdes på gården på vårstädningsdagen kakelugnar och rökkanaler renoverade och en braskamin installerades under sista kvartalet 2008 Energideklaration gjord vid årsskiftet 2008/2009 Fastighetens värmeförsörjning, översyn och injustering påbörjad 2008 och avslutades Plåtskoningarna på vissa skorstenar renoverades och stegar till skorstenarna sattes upp våren Radonmätning gjord 2010/2011 med resultat utan anmärkning. Föreningen har tagit in en arkitekt för att arbeta fram ett enhetligt förslag på en sammanhållande renovering av trapphus och innerdörrar samt ytterportar. Detta har t projekterats under 2010, där delprojekten ligger enligt följande: Utbyte av aluminiumportarna planeras under Bygglov har erhållits 2010 och offerter inkommit. Kontrakt skrivs Byte/renovering av fönster i trapphus utreds och offerter har inhämtats under 2010/2011. Renovering av ytskikt hiss och väggar och tak i trapphus planeras under Balkongbygge etapp 2 planeras under Bygglov har erhållits. Föreningens placering av cyklar och barnvagnar har utretts och förslag till åtgärder lämnats till ordinarie stämma Åtgärderna har genomförts i februari Översyn av sopsortering och förslag på vad föreningen ska erbjuda internt contra hänvisa till har gjorts till ordinarie stämma 2010 och genomförs våren En underhållsplan för kommande 10 år finns upprättad. ÖVRIGT BETRÄFFANDE FASTIGHETEN OCH FÖRENINGEN Personal Föreningen har inte haft någon anställd. Styrelsen sköter både den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen och vid behov anlitas experter inom respektive område. Fr o m 2008 budgeteras styrelsearvoden. Styrelsen fördelar arvodet inom sig. Styrelsen består innevarande mandatperiod av tio medlemmar(inkl 3 suppleanter). Det budgeterade arvodet uppgår till kronor. Under åren utgick inte några arvoden. Städning Entréer och trapphus städas varje vecka av städbolag. Storstädning, fönsterputs och annan tillsyn sköts av medlemmarna i samband med vår- och höststädningen och tre schemalagda ansvarsveckor per medlemslägenhet och år. Fr o m 2009 tillämpas regler för självförvaltning med nedsättning av medlemmarnas årsavgifter för dem som aktivt sagt ja till deltagande. Gården, gårdens planteringar och trädgårdsgruppen Lägenheterna 1 och 2 hyr på treårskontrakt viss mark för uteplats direkt utanför sina altandörrar. I övrigt är gården till för samtliga medlemmar. Gårdens planteringar har i huvudsak skötts av lgh 2 samt lgh 1 och vissa övriga medlemmar vid sedvanlig vår- och höststädning. Medlem i lgh 2 är sammankallande i föreningens gårdsgrupp. Hemsida för brf Knoppen 3, ordnings- och trivselregler En hemsida gällande föreningen har utarbetats 2010 och utvecklas successivt. Ordningsregler har fastställts av stämman. Ändring av föreningens stadgar har gjorts och registrerats under året.

5 EKONOMI Allmänt om föreningens ekonomi Styrelsen och administrativa gruppen inom styrelsen har fortsatt arbetet med ekonomi- och likviditetsanalys och har därigenom god kontroll på den löpande likviditeten. Styrelsens administrativa grupp ser kontinuerligt över föreningens kostnader i syfte att skapa förutsättningar för rimliga avgiftsnivåer genom att hålla bästa möjliga balans mellan intäkter och kostnader. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till tkr, fördelat på bostäder tkr och lokaler 756 tkr. Föreningens omsättning uppgår till kronor. Föreningens resultat 2010 visar ett överskott på kronor var överskottet kronor visade ett underskott på kronor. Kostnaden för 2011 års planerade underhållsåtgärder för de kommande 10 åren beräknas uppgå till ca , som ligger till underlag för gjord avskrivning Under 2011 kommer underhållsplanen att revideras med beaktande av nya objekt som kan komma att prioriteras togs kostnaderna för balkongbygget upp under anläggningstillgångar samtidigt har kostnaden finansierats av berörda medlemslägenheter. Enligt stämmobeslut och stadgeändring ska berörda medlemmar avsätta viss del av prisbasbeloppet per år för underhållsåtgärder f n 43 kronor per månad för balkong och 86 kronor för altan varför investeringen/tillskottet ej ska påverka andelstalen. Balkongfonden uppgår till kronor. Föreningens lån Föreningen har tre lån hos Nordea med 3-månaders, 1 års och 3 års bindningstider sedan december Under året har föreningen amorterat kronor på befintliga lån. För detaljer kring föreningens lån, se resultat- och balansräkningen. Föreningen stillgångar i fonder motsvarande Föreningen har placerat pengar i avvaktan på reparationer, amorteringar i fond i Skandiabanken och på räntebärande konto hos Riksgälden samt Företagskonto på Nordea. Avgifter och hyror Beslut om avgiftens storlek fattas i princip för ett år i taget av styrelsen. Lokalhyran är indexreglerad och kontraktet löper på 3 år från Avgiften har sänkts 2005, 2006, var avgiften oförändrad jämfört med 2008 i avvaktan på att befintliga lån sattes om och nya lägre räntor erhölls sänktes avgiften på nytt p g a lägre räntor är avgiften oförändrad i förhållande till En uppföljning av bl a räntekostnaderna kommer att ske vid halvårsskiftet Också avgifterna kommer att ses över och omprövas vid större ränteändringar. *************************************************************************** Resultatet kronor för 2010 beror i huvudsak på Lägre kostnader/högre intäkter än budgeterat: - lägre låneräntor kronor - högre utdelning på kortfristiga placeringar och ränteintäkter ca kronor - lägre kostnader för vatten kronor - lägre kostnader för sophämtning kronor

6 - lägre kostnader för självförvaltning kronor - lägre kostnader för viss sophantering kronor kr Högre kostnader än budgeterat: - - högre kostnader för kabel-tv än budgeterat kronor - högre kostnader än budgeterat för fjärrvärme, vatten ca kronor. - högre kostnader för el ca kronor. - högre kostnader för konsultarvoden kronor - högre kostnader för avskrivning än budgeterat kronor - högre kostnader för snöröjning kronor - högre kostnader för revision, redovisning och skatt kronor - högre kostnader för bankavgifter kronor - högre kostnader för förbrukningsinventarier kronor - högre kostnader övriga fastighetskostnader kronor kr *************************************************************************** Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med noter. Styrelsen föreslår att av till disposition tillgängliga medel (kr) balanseras i ny räkning: Årets resultat kronor Ansamlad förlust IB kronor Reservering till föreningens reparationsfond 2010 enligt föreningens stadgar kronor Ansamlad förlust UB kronor Ianspråktagande av reparationsfond kr kr kronor NYCKELTAL Tkr Nettooms Rörelseresultat

7 Årets resultat Eget kapital Lån/kvm br-yta kr kr kr kr kr kr kr Årsavg/kvm br-yta 587 kr 640 kr 629 kr 645 kr 710 kr 720? 810kr Brf Knoppen 3 Org nr PAGE 4(12) OBS! Följande sidor kopierade från skannade sidor. Sidorna kommer från bokföringsfirman!

8

9

10

11

12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer