Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning"

Transkript

1 Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 25 Sammanfattning

2 Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning för enskilda aktieägare i. Vi är förvissade om att kunskap om det höga skattetrycket i och metoderna för riskkapitalbeskattningen i andra länder, så småningom kommer att leda till sänkningar av den svenska lagstiftningen avseende beskattning av riskkapital. Ändamålet med denna studie är att jämföra de svenska reglerna för beskattning av noterade aktier med motsvarande lagstiftning i de andra OECD- och EU-länderna. Studien jämför det totala aktieskattetrycket i de 36 länderna med hjälp av totalskatteindex. Om inget annat anges avses faktaläget i december 25. Det bör påpekas att konstruktionen av totalskatteindexet bygger på vissa antaganden. Andra förutsättningar hade troligen givit ett annorlunda utfall. Det är emellertid vår övertygelse att de gjorda antagandena är realistiska och att de bärande slutsatserna i studien hade blivit praktiskt taget de samma även om antagandena varit delvis annorlunda. Studien har utförts av skattejuristen Anna Jansson, verksam inom Intressebevakningen på Aktiespararnas kansli i Stockholm. Vi riktar ett varmt tack för värdefullt praktiskt bistånd vid genomförandet av studien till följande företag: Deloitte och Ernst & Young. Stockholm 31 maj 26 s Aktiesparares Riksförbund Lars-Erik Forsgårdh Verkställande direktör 3

3 Sammanfattning, ändamål Sammanfattning Ändamålet med utredningen Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU är att jämföra det totala skattetrycket för aktieägare i länder som ingår i OECD samt EU och att visa hur den enskilde aktieägaren påverkas av aktiebeskattningen. Studien behandlar: bolagsskatt skatt på utdelning på aktieägarnivå skatt på kapitalvinster förmögenhetsskatt Många länder tillämpar inte dubbelbeskattning av utdelningar Frågan om beskattning av utdelning har debatterats i såväl som andra länder. Det faktum att mottagen utdelning redan har varit föremål för beskattning hos bolagen leder till frågan varför aktieägarna också skall betala skatt. som har en bolagsskatt på 28 procent och en skatt på utdelning i mottagarledet på 3 procent är ett av de få länder som beskattar både aktiebolaget och dess aktieägare. Inget annat land inom OECD och EU beskattar sammantaget aktieutdelningar lika hårt som. Många länder har på olika sätt försökt att undvika dubbelbeskattning av utdelad vinst från aktiebolag. Dubbelbeskattning kan undvikas på flera sätt. Det vanligaste sättet är att ge aktieägaren avräkning för den av bolaget erlagda bolagsskatten på utdelade vinstmedel. Många länder tillämpar också speciella skattesatser för utdelning. Den totala skatten på utdelad vinst i är 5 procent, medan genomsnittet i OECD är 34 och i EU 32 procent. År 24 var genomsnittet inom OECD 36 procent och inom EU 34 procent. Sedan den senaste undersökningen avseende 24 har den genomsnittliga bolagsskatten bland EU:s medlemsländer sjunkit från 27 till 26 procent. Detta beroende på att flera medlemsstater inom EU har försökt att möta den ökade konkurrensen från nya medlemsstater vad gäller bolagsskatten. Som exempel har sänkt sin bolagsskatt från 34 procent till 25, har också sänkt sin bolagsskatt från 38 procent till 26 procent. Därutöver har sänkt sin från 3 procent till 28. Sedan Aktiespararna började genomföra sin undersökning 1995 har bolagsskatterna generellt minskat med 8 procentenheter, från 36 procent till 28 procent inom OECD:s medlemsstater. Under samma period har s bolagsskatt legat fast på 28 procent, en skattesats som inte längre är låg vid en internationell jämförelse. Även om formellt har haft sin bolagsskattesats oförändrad på 28 procent sedan 1991 har det faktiska skatteuttaget höjts sedan 26 års taxering genom att en schablonintäkt skall tas upp för medel avsatta till periodiseringsfond. Möjligheten att skjuta på viss beskattning genom dessa fonder gjorde att det faktiska skatteuttaget blev cirka 25 procent. Den schablonintäkt som infördes är så oförmånlig att det inte längre lönar sig att göra avsättningar till periodiseringsfond för annat är ren resultatutjämning. Även det faktiska skatteuttaget har därigenom höjts till 28 procent i. Hög skatt på långsiktiga aktieinnehav I många länder varierar beskattningen av kapitalvinster beroende av aktieinnehavets längd. På långa aktieinnehav är den genomsnittliga skatten i EU 6 procent och inom OECD 7 procent, medan skattesatsen på korta innehav på högst tre månader är 12 procent inom EU och 11 procent inom OECD. Bland de övriga medlemsstaterna i EU är det vanligt med en differentierad skatteskala, där långa aktieinnehav beskattas lägre än korta. tillämpar inte någon differentiering av skattesatsen. Detta leder till att, med en skattesats på 3 procent, har en beskattning som ligger långt över genomsnittet i både OECD och EU, på såväl korta som långa innehav. Under det senaste året har skattetrycket på kapitalvinster härrörande från korta innehav minskat bland EU:s medlemsländer från 13 procent till 12 procent, en sänkning med en procentenhet. Många av EU:s nya medlemsstater beskattar kapitalvinster lågt. Exempelvis beskattar kapitalvinster med 19 procent medan helt undantar kapitalvinster från beskattning. I övrigt kan nämnas att ett flertal länder har vissa årliga belopp skattefria, exempelvis har ett fribelopp för avyttrade aktier på EUR och beskattar inte kapitalvinster under 8 5 GBP. är relativt ensamt om att beskatta kapitalvinster på långsiktiga aktieinnehav så pass hårt. Endast och, med 28 procent, beskattar kapitalvinster på långa aktieinnehav nästan lika hårt som. Endast sju länder beskattar förmögenheter Den svenska förmögenhetsskatten är 1,5 procent på beskattningsbar förmögenhet över 1 5 kronor för ensamstående och 3 kronor vid sambeskattning. Endast sju OECD-länder tar fortfarande ut förmögenhetsskatt och bland de länder som tar ut förmögenhetsskatt har många en högre lägsta nivå för vad som anses vara beskattningsbar förmögenhet än. Det är således få stater som fortfarande tar ut förmögenhetsskatt och trenden går mot att antingen höja de skattefria beloppen eller att helt enkelt avskaffa beskattningen. Sedan Aktiespararna började göra sin undersökning har,,, och avskaffat beskattningen av förmögenheter. avskaffade sin förmögenhetsskatt 25 och både och har avskaffat förmögenhetsbeskattningen under 26. Länder med förmögenhetsskatt 25:, avskaffad under 26, avskaffad under

4 Sammanfattning, ändamål Ändamål Ändamålet med Aktiespararnas studie är att ge läsaren en generell inblick i den totala beskattningen av noterade aktier i OECD och EU. Studien omfattar de fyra viktigaste elementen i inkomstbeskattningen av aktier: Beskattning av utdelningar på bolagsnivå Beskattning av utdelningar på aktieägarnivå Beskattning av kapitalvinster Förmögenhetsskatt För att beräkna de nämnda skatterna har också bolagsskatt och inkomstskatt på skilda nivåer vägts in. Följande 36 länder ingår i undersökningen: EU Mexico Alla inkomster liksom marginalskatt är beräknade efter de generella avdrag i deklarationen som medges. För länder med aktiebeskattning på kommunal och/eller regional nivå har den genomsnittliga skattesatsen använts. Den som önskar en fullständig genomgång av medlemsländernas beskattning hänvisas till den engelska versionen av undersökningen; Taxation of individual investors in the OECD and EU 25. Källor Studien baseras på ett formulär som sänts till antingen Deloitte:s eller Ernst & Young:s, lokala kontor i de 36 länderna. Den insamlade informationen har stämts av mot Ernst & Young:s skattehandbok, World Wide Tax Guide 25 och mot IBFD:s European Tax Handbook 25. Växelkurserna den 31 december 25 har använts i alla beräkningar. En del statistiska förändringar i jämförelse mellan 24 och 25 har uppstått på grund av förändringar i den svenska växelkursen. Osäkerheter Det är vår bedömning att det insamlade materialet präglas av en hög grad av pålitlighet. Materialet är dock omfattande och regelverket i vissa fall mycket komplicerat. Ändamålet med studien är att visa hur beskattning av aktier varierar mellan länder inte att ge detaljerad bild av respektive lands skattesystem. Läsare som vill tränga djupare in i något lands skatteregler rekommenderas att kontakta skattemyndighet i respektive land. OECD Mexico Antaganden Totalskatteindex baseras på summan av skatt på utdelningar, skatt på kapitalvinster och förmögenhetsskatt under vissa antaganden. Aktiespararnas studie utgår från en normal aktieägare, som förutsätts vara en gift person utan barn. I de fall där det funnits möjlighet att välja mellan sär- och sambeskattning har det från skattebetalarsynpunkt mest fördelaktiga alternativet valts. Aktieägarens hustru/make antas inte köpa, sälja eller äga aktier. Aktieägaren har inga kapitalförluster att kvitta mot kapitalvinster eller utdelningar. 6 7

5 Totalskatteindex Totalskatteindex s aktieskattetryck högst i världen Det svenska aktieskattetrycket ligger i världstopp, visar Aktiespararnas nya undersökning av aktiebeskattningen i 3 OECD-länder (d v s världens mest utvecklade industriländer) och samtliga 25 EU-länder. behåller tätpositionen från i fjol! Ett totalskatteindex har utformats för att mäta det totala skattetrycket på aktieägare utformats, innefattande skatt på utdelningar, skatt på kapitalvinster och förmögenhetsskatt. I alla de tre avsnitten ligger den svenska beskattningen högt över genomsnitten för både OECD och EU. Totalskatteindex baseras på ett typfall utifrån vissa antaganden. Den totala skatt som betalas av en normal aktieägare ett visst år är resultatet av utdelningsskatt på både bolags- och aktieägarnivå, kapitalskatt och förmögenhetsskatt. För att mäta skattetrycket på investeraren har tre skilda totalskatteindex utformats baserat på en förmögenhet på 2 kronor, 5 kronor respektive 1 kronor. I det första fallet undersöks hur en aktieägare med en total förmögenhet på 2 kronor beskattas. med indexsiffran 1 följs närmast av 95 och 88. Lägst indexsiffra har med 1 följt av och som båda har 17. Genomsnittet inom OECD är 4 och inom EU 37, vilket kan jämföras med 24 då genomsnittet inom OECD var 43 och inom EU 4. Diagram 1: Totalskatteindex. = 1. Förmögenhet 2 kronor Förmögenhetsskatt Skatt på aktieutdelning Bolagsskatt Kapitalvinstskatt Även vid en relativt låg förmögenhet på 2 kronor beskattas den svenske investeraren hårdare än sin motsvarighet inom både OECD och EU, i snitt 14 kronor mer. Den totala aktieskatten i de undersökta länderna är knappt hälften så hög inom OECD och EU som i. Att den svenske aktieägaren inte behöver betala någon förmögenhetsskatt påverkar inte positionen nämnvärt. Som exempel kan nämnas att en norsk aktieägare betalar lägre skatt (detta inklusive förmögenhetsskatten). De antaganden som gjorts för att beräkna den totala skatten avseende diagram 1 är följande: Två makar utan barn äger marknadsnoterade aktier till ett börsvärde vid årets slut på 5 kronor, motsvarande 25 procent av den totala förmögenheten. De har också andra förmögenhetsskattepliktiga tillgångar till ett värde av 1 5 kronor men inga lån. Det ger en total förmögenhet på 2 kronor. Aktieutdelningarna uppgår till kronor före bolagsskatt, motsvarande 3 procent av aktieinnehavet. Under året säljer makarna noterade aktier till ett värde av 1 kronor, motsvarande 2 procent av aktieinnehavet. Inköpspriset var 5 kronor och innehavstiden fem år. Den skattskyldige har en beskattningsbar inkomst av tjänst på 25 kronor. I de fall där makarna sambeskattas är den beskattningsbara inkomsten 4 kronor. Vid sambeskattning antas att aktieägarens make/maka har en årlig inkomst motsvarande 6 procent av aktieägarens inkomst. I det andra fallet har vi valt att jämföra hur en aktieägare med en förmögenhet på 5 kronor beskattas jämfört med aktieägare i andra länder inom EU och OECD. Även vid en förmögenhet på 5 kronor kommer i topp vad gäller beskattning av enskilt aktieägande. med indexsiffran 1 följs närmast av 87 och 83. Lägst indexsiffra har med 7 följt av och som båda har 11. Diagram 2: Totalskatteindex. = 1. Förmögenhet 5 kronor Förmögenhetsskatt Skatt på aktieutdelning Bolagsskatt Kapitalvinstskatt 7 8 9

6 Totalskatteindex Genomsnittet inom OECD är 3 och inom EU 27. Den svenska totala aktieskatten är nästan tre gånger högre än den genomsnittliga totala aktieskatten i de undersökta OECDländerna (exklusive ). Detsamma gäller den genomsnittliga aktieskatten inom EU. Vid givna förutsättningar medför det en skillnad på cirka 57 kronor till den svenske aktieägarens nackdel. Jämfört med 24 har genomsnittet sjunkit inom både OECD och EU. Under 24 var genomsnittet inom OECD 32 och inom EU 3. De antaganden som gjorts för att beräkna den totala skatten i diagram 2 är följande: Två makar utan barn äger marknadsnoterade aktier till ett börsvärde vid årets slut på 1 25 kronor, motsvarande 25 procent av den totala förmögenheten. De har också andra förmögenhetsskattepliktiga tillgångar till ett värde av 3 75 kronor men inga lån. Det ger en total förmögenhet på 5 kronor. Aktieutdelningarna uppgår till 37 5 kronor före bolagsskatt, motsvarande 3 procent av aktieinnehavet. Under året säljer makarna noterade aktier till ett värde av 25 kronor, motsvarande 2 procent av aktieinnehavet. Inköpspriset var 125 kronor och innehavstiden fem år. Den skattskyldige har en beskattningsbar inkomst av tjänst på 25 kronor. I de fall där makarna sambeskattas är den beskattningsbara inkomsten 4 kronor. Vid sambeskattning antas att aktieägarens makea har en årlig inkomst motsvarande 6 procent av aktieägarens inkomst. I det tredje fallet har en mer förmögen aktieägare med en förmögenhet motsvarande 1 kronor beskattas i jämförts med OECD och EU. Även vid en högre förmögenhet på 1 kronor beskattas den svenske aktieägaren hårdare än sin motsvarighet inom både OECD och EU, i snitt 16 kronor. Genomsnittet inom OECD är 25 och inom EU 23, vilket kan jämföras med 24 då genomsnittet inom OECD var 26 och inom EU 24. Skatten för en svensk aktieägare är nästan fyra gånger högre än den genomsnittliga totala aktieskatten i de undersökta OECD- och EU-länderna (exklusive ). Skillnaden beror till stor del på den svenska förmögenhetsskatten. Det kan dock vara värt att notera att en finsk och norsk aktieägare endast betalar ett belopp som uppgår till 74 respektive 7 procent av den skatt som den svenske aktieägaren betalar Diagram 3: Totalskatteindex. = 1. Förmögenhet 1 kronor Förmögenhetsskatt Skatt på aktieutdelning Bolagsskatt Kapitalvinstskatt De antaganden som gjorts för att beräkna den totala skatten i diagram 3 är följande: Två makar utan barn äger marknadsnoterade aktier till ett börsvärde vid årets slut på 2 5 kronor, motsvarande 25 procent av den totala förmögenheten. De har också andra förmögenhetsskattepliktiga tillgångar till ett värde av 7 5 kronor men inga lån. Det ger en total förmögenhet 1 kronor. Aktieutdelningarna uppgår till 75 kronor före bolagsskatt, motsvarande 3 procent av aktieinnehavet. Under året säljer makarna noterade aktier till ett värde av 5 kronor, motsvarande 2 procent av aktieinnehavet. Inköpspriset var 25 kronor och innehavstiden fem år. Den skattskyldige har en beskattningsbar inkomst av tjänst på 25 kronor. I de fall där makarna sambeskattas är den beskattningsbara inkomsten 4 kronor. Vid sambeskattning antas att aktieägarens make/maka har en årlig inkomst motsvarande 6 procent av aktieägarens inkomst. 5 För att även utröna hur s skattemässiga position skulle ändras om avskaffade förmögenhetsskatten har ett ytterligare totalskatteindex utarbetats. Även om avskaffade förmögenhetsskatten får den svenske aktieägaren betala mer än dubbelt så mycket i skatt som den genomsnittliga aktieägaren i både OECD och EU, en skillnad på cirka 31 kronor till den svenske aktieägarens nackdel. 1 11

7 Totalskatteindex Diagram 4: Totalskatteindex om avskaffar förmögenhetsskatten. = 1. Förmögenheten i de undersökta länderna är 5 kronor. 127 Förmögenhetsskatt 12 Skatt på aktieutdelning Bolagsskatt Kapitalvinstskatt Aktiespararna arbetar aktivt för ett avskaffande av förmögenhetsskatten, skatten på aktieutdelningar i mottagarledet och en sänkning av kapitalvinstskatten till maximalt 1 procent. Diagram 5 visar att om genomförde dessa förändringar skulle få en mer konkurrenskraftig aktiebeskattning i förhållande till de övriga medlemsländerna inom OECD och EU. Diagram 5: Totalskatteindex. = 1, utan förmögenhetsskatt och skatt på aktieutdelningar och en kapitalvinstsskatt på 1 procent. Förmögenheten i de undersökta länderna är 5 kronor Förmögenhetsskatt Skatt på aktieutdelning Bolagsskatt Kapitalvinstskatt Även om skulle få en konkurrenskraftig utdelningsskatt genom eliminering av dubbelbeskattningen kommer det totala skattetrycket på aktier fortfarande att vara högt. Diagram 6 visar hur att för att få en konkurrenskraftig beskattning i förhållande till OECD inte bara måste avskaffa dubbelbeskattningen utan även förmögenhetsbeskattningen och sänka kapitalvinstskatten till 1 procent. Diagram 6: Totalskatteindex OECD = med utan utan utan Genomsnitt Genomsnitt dubbelbeskattning dubbelbeskattning förmögenhetsskatt förmögenhetsskatt och OECD EU dubbelbeskattning och 1 % kapitalvinstskatt Sedan undersökningen avseende 24 har förändringar skett i beskattningen av investerare. Diagram 7 beskriver dessa förändringar med OECD som beräkningsfaktor och på nästa sida finns en sammanställning över de ändringar som har skett. Diagram 7: Totalskatteindex. OECD = 1. Jämförelse av totalskatteindex i OECD under 24 och 25. En del förändringar är beroende av valutaförändringar

8 Totalskatteindex Följande nämnvärda förändringar av skattereglerna har skett under 25: Sänkt bolagsskatt från 3 till 28 procent. Sänkt beskattning på kapitalvinster, från 26 till 24 procent. Sänkt bolagsskatt från 26 till 24 procent. Sänkt bolagsskatt från 29 till 26 procent. Har infört dubbelbeskattning av aktieutdelningar. Sänkt kapitalvinstsskatt från 29 till 28 procent. Vid förmögenhetsbeskattningen har fribeloppet höjts från 185 till 25 EUR. Utdelningar till enskilda aktieägare berättigar inte längre till en avräkning, så kallad avoir fiscale (tax credit). Istället skall utdelningar beskattas som inkomst av tjänst. Det är dock endast 5 procent av utdelningen om skall räknas med och den enskilde är berättigad till en skattereduktion på 1 22 EUR (dubbelt för sambeskattade) och på 1 EUR (dubbelt för sambeskattade). Vid förmögenhetsbeskattningen har fribeloppet höjts från 72 till 732 EUR. Sänkt bolagsskatt från 35 till 32 procent. Sänkt bolagsskatt från 42 till 41 procent. Har avskaffat sin förmögenhetsbeskattning. Sänkt bolagsskatt från 3 till 25 procent. Sänkt skatt på aktieutdelningar i mottagarledet från till 14 procent. Sänkt bolagsskatt från 3 till 23 procent. Sänkt bolagsskatt från 33 till 3 procent. Sänkt bolagsskatt från 35 till 32 procent. Sänkt bolagsskatt från 24 till 21 procent. Sänkt bolagsskatt från 28 till 26 procent. Sänkt bolagsskatt från 38 till 26 procent. Sänkt bolagsskatt från 33 till 3 procent. Sänkt federal bolagsskatt från 4 till 35 procent. Sänkt bolagsskatt från 34 till 25 procent Dubbelbeskattningen av aktieutdelningar hårdast i världen Bolagsskatten: har en proportionell bolagsskatt på 28 procent. Generellt sett har bolagsskatterna sjunkit inom hela EU, från 27 procent till 26 procent sedan föregående undersökning avseende 24. Flera medlemsstater i EU har anpassat sin bolagsskatt för att bättre kunna möta konkurrensen från de nya medlemsländerna i EU som har en låg beskattning av bolagsvinster. Bland annat har sänkt sin bolagsskatt från 34 procent till 25 procent, har sänkt sin bolagsskatt från 38 procent till 26 procent och har sänkt sin från 3 procent till 28 procent. Under samma period har i praktiken passat på att höja det faktiska skatteuttaget i bolagsskattesektorn genom att räntebelägga avsättningar till periodiseringsfond, vilket i praktiken höjt den svenska bolagsskatteuttaget från 25 till 28 procent. Diagram 8: Bolagsskatten i procent från 1995 till 25. Dubbelbeskattning OECD EU

9 Utdelningsskatt Skatt på utdelningar beskattar aktieutdelningar hårdast Bolagsvinster kan beskattas antingen hos bolaget eller aktieägaren eller på båda nivåerna. Det senare kallas dubbelbeskattning. Hur beskattningen av bolagsvinster sker varierar mellan medlemsländerna inom EU och OECD. I är de noterade aktiebolagens vinster föremål för 28 procent bolagsskatt och 3 procent utdelningsskatt för den enskilde aktieägaren (så kallad dubbelbeskattning*), med resultat att har en skattesats på aktieutdelningar som överskrider genomsnittet för de övriga länderna i studien. I de flesta länder har åtgärder vidtagits för att antingen reducera eller helt eliminera dubbelbeskattningen. En metod för att undvika beskattning två gånger är att ge den enskilde aktieägaren ett skatteavdrag för den skatt bolaget redan betalat, såsom i och. Många länder låter däremot utdelningar under vissa belopp vara skattefria hos mottagaren, såsom, 1 22 EUR (vid sambeskattning 2 44), och, 1 37 EUR (vid sambeskattning 2 74). Därutöver tillämpar ett antal länder en fast skattesats på utdelningar i mottagarledet, till exempel beskattar utdelningar hos aktieägaren med 1 procent och med 12,5 procent. med 3 procent utdelningsskatt i mottagarledet har en av de högsta skatterna på utdelningar hos aktieägaren, endast beskattar utdelningar hårdare i mottagarledet. Diagram 9: Total skatt på aktieutdelningar i procent Genomsnittet för EU och OECD är exklusive Den genomsnittliga sammanlagda bolags- och individskatten på utdelade bolagsvinster är 34 procent i OECD:s och 32 procent i EU:s medlemsstater, 24 var den genomsnittliga beskattningen i OECD 36 procent och 34 procent i EU, en nedgång med 2 procentenheter. ligger dock kvar på samma nivå 5 procent (en sammanvägning av 28 procent bolagsskatt och 3 procent utdelningsskatt på återstående 72 procent av vinsten hos den enskilde aktieägaren). Högskattepositionen delas med som också beskattar aktieutdelningar med 5 procent. Även, 48 procent, och, 47 procent, beskattar aktieutdelningar hårt. Lägsta siffran, procent, noteras för, följt av 17 procent. I är den enskilde aktieägaren befriad från beskattning och därutöver har en låg bolagsskatt, procent. däremot har en låg bolagsskatt på 12,5 procent och aktieägaren får avräkna den skatt som bolaget har erlagt för den utdelade vinsten., ett av världens ledande industriländer, beskattar aktieutdelningar med sammanlagt 26 procent. Vid en internationell jämförelse som denna framgår det att är ett av de krympande antal länder som fortfarande beskattar bolagsvinster hos både bolaget och den enskilde aktieägaren. Om avskaffar dubbelbeskattningen det vill säga om ingen skatt tas ut på utdelade vinster för aktieägarna får en mycket konkurrenskraftig skatt på utdelade vinster i förhållande till de 35 undersökta länderna. hamnar då långt under genomsnittet för både OECD och EU, men något över. Diagram 1: s skattemässiga position utan dubbelbeskattning i procent Genomsnittet för EU och OECD är exklusive. * Med dubbelbeskattningen av aktievinster avses den ekonomiska dubbelbeskattningen som drabbar aktiebolagsvinster som delas ut. Aktiebolaget betalar först skatt sin inkomst varefter dess aktieägare sedan beskattas för den utdelning de erhåller. Samma bolagsvinst blir därmed beskattad såväl hos bolaget som hos aktieägarna

10 Utdelningsskatt Kapitalvinstskatt Skatt på aktieutdelning hos aktieägarna Vid en internationell jämförelse framgår det även att beskattningen av aktieutdelningar i mottagarledet har minskat under de senaste åren, från 11 procent till 9 procent inom EU. En minskning med 2 procentenheter. Diagram 11: Förändringar av beskattningen av aktieutdelningar i mottagarledet i procent Diagram 12: Bolagsskatt (procent av vinst) och skatt på aktieägarens utdelning (procent av utdelning) bland de undersökta länderna. Bolagsskatt OECD EU Skatt på kapitalvinster Låg skatt på långsiktiga aktieinnehav i de flesta länder har 3 procent skatt på kapitalvinster hos privatpersoner oavsett innehavstidens längd. Därmed avviker kraftigt från det generella mönstret, som är att göra skillnad mellan kort- och långsiktiga aktieinnehav. Det är vanligt bland de övriga OECD-länderna att tillämpa lägre skattesatser på långsiktiga aktieinnehav. Bland annat beskattar inte aktievinster om innehavet är längre än ett år och understiger 1 procent av bolagets aktiekapital, men även för kortare innehav finns begränsningar för att minska skatten. å sin sida beskattar kapitalvinster på innehav som är äldre än 12 månader med en reducerad skatteskala. Andra länder beskattar inte kapitalvinster under vissa belopp, däribland som inte beskattar kapitalvinster under 8 5 GBP, cirka 116 kronor. å sin sida beskattar inte kapitalvinster som härrör från aktieförsäljningar under EUR, cirka kronor. Ett antal länder, däribland, undantar kapitalvinster på marknadsnoterade aktier helt från beskattning. På aktieinnehav upp till tre månader noteras ett OECD-genomsnitt på 11 procent i kapitalvinstskatt och ett EU-genomssnitt på 12 procent. På innehav upp till två år är genomsnittet 7 procent i OECD och 8 procent i EU och för innehav på fem år är nivån 7 procent i OECD och 6 procent i EU. Sedan föregående undersökning avseende 24 har genomsnittet för EU sänkts på tre månadsinnehav från 13 till 12 procent, på tvåårsinnehav från 1 till 8 procent och på fem års innehav från 7 till 6 procent. Några länder, såsom, har högre kapitalvinstskatt än på aktier som innehafts i högst två år, men vid längre innehav ligger i topp. Vid längre innehavstider (5 år) utgår skatt på kapitalvinst i bara länder av 36, inklusive. Under de senaste åren har skatten på kapitalvinsterna på både långsiktiga och kortsiktiga aktieinnehav sänkts inom de övriga OECD och EU-länderna. 1 Luxembourg 3 25 Diagram 13: Skatt på kapitalvinster i, EU och OECD på 5 kronor efter tre månader, två år och fem år, i procent OECD 2 EU månader 2 år 5 år 18 19

11 Kapitalvinstskatt Diagram 13 visar klart att kapitalvinster på långa innehav träffas av lägre skatt i andra länder än vinster på korta innehav. Diagrammet visar också att har mycket hög skatt på kapitalvinster jämfört med genomsnitten för både OECD och EU. På korta innehav är den svenska skatten mer än dubbelt så hög som i EU respektive OECD och ju längre innehaven är desto mer utfaller jämförelsen till s nackdel. För femåriga innehav är den svenska skatten fem gånger högre än den inom EU. Sedan föregående års undersökning avseende 24 har sänkt sin skatt från 26 till 24 procent. Även har sänkt sin beskattning från 29 till 28 procent. Vid en jämförelse avseende 1995 till 25 framgår det att beskattningen av kapitalvinster har sjunkit inom hela OECD och EU. Beskattning av kapitalvinster av korta innehav, på 3 månader Av de 36 länder som undersökningen avser beskattar 22 länder, inklusive, kapitalvinster på korta aktieinnehav. Genomsnittet inom EU och OECD är lägre än hälften av det svenska med 12 procent respektive 11 procent. I undersökningen avseende 24 var genomsnittet inom OECD 12 procent och inom EU 13 procent. Diagram 14: Skatt på kapitalvinster i, EU och OECD på 5 kronor, tre månader, i procent Genomsnittet för EU och OECD är exklusive Beskattning av kapitalvinster av aktieinnehav på 2 år Vid en innehavstid på två år för aktier beskattar endast 16 länder kapitalvinster, inklusive. Vid jämförelse framgår att endast beskattar kapitalvinster högre än och att genomsnittet inom EU är 8 procent, 24 var genomsnittet 1 procent, och inom OECD endast 7 procent, 24 var genomsnittet också 7 procent Beskattning av kapitalvinster av aktieinnehav på 5 år På femåriga aktieinnehav beskattar endast av de 36 länderna kapitalvinster. Av dessa länder har 11 länder en skattesats som är 2 procent eller lägre, vilket resulterar i ett genomsnitt på 7 procent inom EU och 6 inom OECD. Diagram 16: Skatt på kapitalvinster i, EU och OECD på 5 kronor, fem år Diagram : Skatt på kapitalvinster i, EU och OECD på 5 kronor, två år Genomsnittet för EU och OECD är exklusive. Genomsnittet för EU och OECD är exklusive. 21

12 Förmögenhetsskatt Skatt på förmögenhet Endast sju länder beskattar förmögenheter Den svenska förmögenhetsskatten är proportionerlig och tas ut med 1,5 procent på beskattningsbar förmögenhet över 1 5 kronor för ensamstående och 3 kronor för sambeskattade. Börsnoterade aktier värderas till 8 procent och icke börsnoterade aktier värderas till procent, med vissa undantag. Den svenska förmögenhetsskatten på noterade aktier ligger avsevärt över genomsnittet för de få OECD- och EU-länder som tar ut förmögenhetsskatt. har avskaffat förmögenhetsbeskattning 24, medan både och har avskaffat förmögenhetsskatten under 26. Flertalet länder 29 av de 36 länder som ingår i studien tar inte ut någon förmögenhetsskatt alls. har en mycket låg förmögenhetsskatt, endast på kanton- och kommunnivå. Av de länder som tar ut förmögenhetsskatt på nationell nivå har många en hög lägsta gräns för vad som är skattepliktig förmögenhet. I är till exempel den undre gränsen för förmögenhetsskatt på 732 EUR (nära 6,9 miljoner kronor). Full förmögenhetsskatt tas i inte ut förrän förmögenheten överstiger 255 EUR (nära 143 miljoner kronor). I däremot stiger den beräknade förmögenhetsskatten från,3 procent vid en förmögenhet på 5 miljoner kronor till 1,16 procent vid 1 miljoner kronor i förmögenhet genom grundavdraget på 3 kronor för sambeskattade. 1,2 1,,8,6,4,2, I betalas högre förmögenhetsskatt än genomsnittet för både EU och OECD. På förmögenheter från och med 5 miljoner kronor ökar den procentuella skillnaden successivt mellan den förmögenhetsskatten en svensk aktieägare måste betala och aktieägare i EU respektive OECD träffas av. Diagram 18: Skatt på aktieförmögenhet, jämfört med övriga länder som tilllämpar förmögenhetsbeskattning. Betald förmögenhetsskatt är i relation till nettoförmögenhet. Siffrorna bygger på antagandet att aktieägaren/skattebetalaren är gift, utan barn, och inte har andra tillgångar eller skulder. 1,11 1,16 Procent,1,5,12,25,3,38,75,5 miljoner 1 miljoner 2 miljoner 5 miljoner 1 miljoner 5 miljoner 1 miljoner Länder med förmögenhetsskatt Diagrammet är en jämförelse mellan och genomsnittet för de övriga sex länderna med förmögenhetsskatt. Även om har höjt sina gränsbelopp för förmögenhetsskatt så ligger vi ändå klart över genomsnittet bland de få länder som tar ut förmögenhetsskatt.,69,82 1,2 1,,8,6,4,2, Diagram 17: Skatt på aktieförmögenhet, respektive genomsnitt för övriga OECDoch EU-länder. Siffrorna bygger på antagandet att all förmögenhet utgörs av aktier. Procent,75 1,11 1,16,3,1,3,5,8,,14,17,1,3,6,13,16,5 miljoner 1 miljoner 2 miljoner 5 miljoner 1 miljoner 5 miljoner 1 miljoner OECD EU 22 23

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 27 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 29 FÖRORD Förord s Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning för enskilda aktieägare

Läs mer

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital

Skatteundersökningen En internationell jämförelse i beskattning av kapital Skatteundersökningen 2016 En internationell jämförelse i beskattning av kapital Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, verkar för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 2011 1 Förord Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, grundades 1966 i syfte att verka för en internationellt konkurrenskraftig kapitalbeskattning

Läs mer

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU

Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU Undersökning: Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 28 FÖRORD Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder

Skatt på företagande. maj Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder Skatt på företagande maj 2010 Skattejämförelse för företagare i Sverige och 20 andra länder 2 Skattejämförelse för företagare i Sverige & 20 andra länder Svenskt Näringsliv har låtit genomföra en undersökning

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se

Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Betänkande (SOU 2004:36) Reformerade egendomsskatter (Bilaga 1: Aktiespararna, Beskattning av enskilt aktieägande

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Lösningar i andra stater

Lösningar i andra stater Bilaga 1 Lösningar i andra stater Utredningarna har översiktligt undersökt hur utdelningar och kapitalvinster på andelar i dotterföretag m.m. beskattas i några andra stater, nämligen Belgien, Danmark,

Läs mer

Kapitalskatterna och företagarverksamheten

Kapitalskatterna och företagarverksamheten Näringslivets forskningsinstitut Projektet Familjeföretagandet, ägarbeskattningen och den ekonomiska utvecklingen Kapitalskatterna och företagarverksamheten Av Gunnar Du Rietz, Dan Johansson och Nils Karlson

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004*

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* DOM AV DEN 7.9.2004 - MÅL C-319/02 DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen) den 7 september 2004* I mål C-319/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Korkein hallinto-oikeus

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Skatter i EU m.fl. stater 2002. Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Peter Sundgren December, 2002

Skatter i EU m.fl. stater 2002. Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Peter Sundgren December, 2002 Skatter i EU m.fl. stater 2002 Kerstin Nyquist, Gunnar Rabe, Peter Sundgren December, 2002 2 Innehåll Förord...4 Inledning...5 Företagsbeskattning...6 Mervärdesskatt...8 Nytt momssystem...9 Punktskatter...10

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

TORD FREDRIKSSON HUSSEIN ABDALI GRANT THORNTON SWEDEN AB APRIL Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning

TORD FREDRIKSSON HUSSEIN ABDALI GRANT THORNTON SWEDEN AB APRIL Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning TORD FREDRIKSSON HUSSEIN ABDALI GRANT THORNTON SWEDEN AB APRIL 2016 Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning Författare: Tord Fredriksson och Hussein Abdali, Grant Thornton Sweden AB Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om en begränsningsregel för förmögenhetsskatten 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...3 1.1 Förslag till lag om skattereduktion för förmögenhetsskatt.3

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Beskattning av ägare till fåmansbolag

Beskattning av ägare till fåmansbolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Beskattning av ägare till fåmansbolag - effekter vid förändrade regler Författare: Maria Lanner och Katarina Sahlin

Läs mer

Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv

Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv 1 2005-09-14 Johan Fall, Svenskt Näringsliv Nya 3:12-regler i nordiskt perspektiv Sammanfattning e nya 3:12-regler som föreslås i Sverige innebär marginella sänkningar av skatten. En jämförelse av olika

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1996 ref. 38 Målnummer: 1716-93 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996-06-14 Rubrik: En person, som vid tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet med Kenya ansetts ha hemvist

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Svenskarna mer positiva till bättre villkor för aktiesparande än riksdagspartierna

Svenskarna mer positiva till bättre villkor för aktiesparande än riksdagspartierna www.aktiespararna.se För ytterligare upplysningar kontakta Lars-Erik Forsgårdh tel 08-50 65 15 11 alt 0708-16 11 76 Arne Modig, Synovate Temo tel 0739-50 30 05. Svenskarna mer positiva till bättre villkor

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

Kommunalskatten 2012

Kommunalskatten 2012 2012-01-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2012 Norrköping på 56:e plats av 290 kommuner Oförändrad kommunalskatt för Norrköping år 2012 i jämförelse med 2011 År 2012 innebar kommunalskattehöjningar i

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Sammanfattning Under de senaste decennierna har antalet privatpersoner i Sverige som äger aktier ökat. Mot bakgrund av att reglerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 6 a i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Betänkande (SOU 2004:66) Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Betänkande (SOU 2004:66) Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Drottninggatan 21 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Betänkande (SOU 2004:66) Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter (Aktiespararna)

Läs mer

Kapitalvinstbeskattning: En jämförelse mellan Sverige och övriga länder i OECD, EU och BRIC

Kapitalvinstbeskattning: En jämförelse mellan Sverige och övriga länder i OECD, EU och BRIC Kapitalvinstbeskattning: En jämelse mellan Sverige och övriga länder i OECD, EU och BRIC Rapport framtagen på uppdrag av Svenskt Näringsliv Erik Hultman och Martin Segerström Ernst & Young AB 14 november

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt; SFS 2008:1350 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt; SFS 1999:1298 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder

Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder 1 Rapport till PRO angående beskattning av pensioner och arbetsinkomster i 16 länder av Laure Doctrinal och Lars- Olof Pettersson 2013-10- 10 2 Sammanfattande tabell I nedanstående tabell visas senast

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 1.10.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018

Finansdepartementet. Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01365/S1 Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

1 980-talet kommer sannolikt av

1 980-talet kommer sannolikt av URBAN BÄCKSTRÖM: Öka det enskilda aktiesparandet! Ägandet av de svenska börsaktierna har under kort tid genomgått en dramatisk omvälvning. 1970 ägde hushållen 55 % av aktierna men nu har de endast drygt

Läs mer

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel.

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel. R-2005/0198 Stockholm den 29 mars 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/522 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen Reformerad ägarbeskattning

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Förord. Vårt uppdrag är härmed slutfört. Stockholm den 26 januari 2005. Per-Olof Edin Ingemar Hansson Sven-Olof Lodin

Förord. Vårt uppdrag är härmed slutfört. Stockholm den 26 januari 2005. Per-Olof Edin Ingemar Hansson Sven-Olof Lodin Förord Dåvarande finansministern Bosse Ringholm förordnade genom beslut den 28 maj 2004 undertecknade, chefekonomen Per-Olof Edin, generaldirektören Ingemar Hansson och professorn Sven-Olof Lodin, att

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2

Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Behandling av direktpension i bokföring och årsredovisning enligt K2 Denna redogörelse utgår ifrån att överenskommelse träffats mellan bolaget och den anställde om en avsättning till direktpension, som

Läs mer

12 Beräkning av skatten

12 Beräkning av skatten 111 12 Beräkning av skatten prop. 1999/2000:2, del 2 s. 677-683, SOU 1997:2, del II s 500-504. 12.1 Allmänt Skatt avrundas nedåt så att öretal faller bort (23 kap. 1 SBL). 12.2 Fysiska personer 12.2.1

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar Promemoria 2003-04-22 Fi2002/2971 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S3 Ändrade skatteregler rörande fonderade medel för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

ERIK NORRMAN Ägarbeskattningens perversa drivkrafter 1

ERIK NORRMAN Ägarbeskattningens perversa drivkrafter 1 ERIK NORRMAN Ägarbeskattningens perversa drivkrafter 1 Den svenska beskattningen tenderar att missgynna ägarna till onoterade tillväxtföretag jämfört med noterade. I stället gynnas små företag med låg

Läs mer