Egendomsskattekommittén Pressmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14"

Transkript

1 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande Cecilia Landelius Huvudsekreterare Mats Johansson Utredningssekreterare Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter Egendomsskattekommittén har i dag överlämnat slutbetänkandet Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter till finansminister Bosse Ringholm. Kommitténs förslag syftar både till att främja företagande och tillväxt och till att utforma regler med större enkelhet och rättvisa. Sammanfattning av förslagen Tillgångar och skulder ska i fortsättningen värderas till 50 procent. Det innebär bl.a. att värderingen av småhus sänks till 37,5 procent av marknadsvärdet. Tillgångar och skulder i näringsverksamhet befrias från arvsskatt. Värdet av tillgångar och skulder i näringsverksamhet sätts ned till 15 procent vid gåvobeskattningen. Det progressiva skatteskalorna ersätts med en proportionell skattesats på 30 procent. Gåvoskatten mellan makar och mellan sambor slopas. Arvsskatt för förälder som ärver sitt barn under 18 år slopas. Förälder som ärver sitt barn över 18 år medges samma grundavdrag som barn. Gåvoskattebefriade allmännyttiga organisationer befrias från arvsskatt. De generella grundavdragen vid arvsbeskattningen höjs till respektive kronor. Grundavdraget för gåva höjs till kronor. Förslagen till förändringar finansieras genom att den stämpelskatt som juridiska personer betalar i samband med köp av fastigheter höjs med 1,3 procentenheter vilket motsvarar cirka 500 miljoner kronor. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.

2 2 Uppdraget Egendomsskattekommitténs uppdrag har varit att se över reglerna om fastighetsskatt på småhus m.m., förmögenhetsskatt samt arvs- och gåvoskatt. I sitt första delbetänkande (SOU 2 003:3) föreslog kommittén en ny dämpningsregel för fastighetsskatten samt slopande av arvsskatten för makar och sambor. Båda förslagen trädde i kraft den 1 januari I huvudbetänkandet (SOU 2 004:36) föreslog kommittén att begränsningsregeln för fastighetsskatt ska utvidgas så att i praktiken den stora majoriteten av småhusägare inte behöver betala mer än högst fyra procent av hushållsinkomsten i fastighetsskatt. Vidare föreslog kommittén att fastighetsskatten på privatbostäder i utlandet ska slopas, att tidpunkten för skattskyldighetens inträde för fastighetsskatt ska flyttas till tillträdesdagen och att fastighetsskatten på vindkraftverk ska slopas. När det gäller förmögenhetsskatten föreslog kommittén att värderingen av tillgångar och skulder ska sättas till 50 procent, att det ska införas en generell skatteplikt för alla marknadsnoterade aktier, att fribeloppet ska sättas till kronor och att sambeskattningen mellan makar och sambor ska slopas. I slutbetänkandet (SOU 2004:66) behandlas kommitténs uppdrag på arvs- och gåvoskatteområdet. Den närmare utformningen av förslagen Mindre utrymme för skatteplanering Alla tillgångar och skulder utom i näringsverksamhet ska värderas till 50 procent av sitt marknadsvärde eller av det värde som anges i den särskilda värderingsbestämmelse som gäller för tillgången. Detta innebär att fast egendom ska värderas till 50 procent av sitt taxeringsvärde året före dödstillfället eller gåvotillfället och att lös egendom ska värderas till 50 procent av sitt marknadsvärde eller noterade värde. När det gäller boupptecknings- och begravningskostnader föreslår kommittén att sådana även fortsättningsvis ska få dras av med 100 procent.

3 3 För att främja företagande och tillväxt föreslår kommittén att arv av näringstillgångar ska befrias från arvsskatt. Av samma skäl föreslår kommittén att värdet av tillgångar och skulder i näringsverksamhet vid gåvobeskattningen ska sättas till 15 procent, i stället för till 30 procent enligt nuvarande regler. Kommittén föreslår att arv och gåvor beskattas med en proportionell skattesats på 30 procent. Därmed kan reglerna om sammanläggning av arv och gåvor tas bort. Detta innebär att skatteberäkningen förenklas och att regelsystemet i övrigt görs mer överskådligt. Genom de föreslagna åtgärderna minskar utrymmet för skatteplanering avsevärt. Höjda grundavdrag m.m. Kommittén föreslog i delbetänkandet SOU 2 003:3 en slopad arvsbeskattning för efterlevande makar och sambor. Detta förslag har genomförts av riksdagen och trädde i kraft den 1 januari Eftersom gåvoskatten kan ses som ett komplement till arvsskatten föreslår kommittén att även gåvoskatten för gåvor mellan makar och sambor ska slopas. Kommittén föreslår att föräldrar som ärver sina avlidna minderåriga barn ska befrias från arvsskatt. Kommittén föreslår också att de tre skatteklasserna utmönstras och att de som är skattskyldiga för arvsskatt ska delas in i två grupper. Till den första gruppen ska hänföras de som i dag tillhör klass I samt föräldrar. Övriga arvingar ska hänföras till den andra gruppen. Kommittén föreslår att de allmännyttiga organisationer som enligt nuvarande regler endast är gåvoskattebefriade även ska vara befriade från arvsskatt. Kommittén föreslår också att regeringen ska tillsätta en utredning som gör en översyn av de regler som gäller inom skattelagstiftningen för beskattning av allmännyttiga organisationer. De nuvarande grundavdragen för arv på respektive kronor har gällt sedan den 1 januari Detsamma gäller grundavdraget för gåva på kronor. Kommittén föreslår därför att grundavdragen för arv ska höjas till respektive kronor och att grundavdraget för gåvor ska höjas till kronor. Särskilda regler Kommittén anser att det behövs särskilda regler för arvsavståenden. Kommittén föreslår att ett arvsavstående som sker utan villkor och som dokumenteras på visst sätt ska arvsbeskattas om uppgift om avståendet

4 har lämnats till Skatteverket innan beslut fattats i skatteärendet. Om dessa förutsättningar inte uppfylls ska arvsavståendet gåvobeskattas. Ett arvsavstående av egendom som den avstående innehar med fri förfoganderätt ska arvsbeskattas även om avståendet görs efter Skatteverkets beslut. Det finns en dispensregel i 27 lagen (1 941:416) om arvsskatt och gåvoskatt som medger eftergift eller nedsättning av skatt för fast egendom eller aktier och andra liknande marknadsnoterade handlingar som kan vara föremål för stor värdenedgång. Kommittén föreslår att denna regel omarbetas. Den nya regeln ska omfatta alla marknadsnoterade aktier och liknande handlingar i dödsboet. Nedsättning av arvsskatten ska ske i de fall den sammantagna värdenedgången på aktierna uppgår till minst 25 procent och lägst kronor mellan dagen för skattskyldighetens inträde och dagen för Skatteverkets beslut. Om aktierna har sålts dessförinnan ska det noterade värdet på försäljningsdagen jämföras med värdet på aktierna vid skattskyldighetens inträde. Ansökan om nedsättning av skatten får ske senast två månader efter Skatteverkets beslut. Den nuvarande dispensregeln handläggs av regeringen. Kommittén föreslår att Skatteverket tar över handläggningen av dessa ärenden. Det finns på arvs- och gåvobeskattningens område ingen möjlighet att skönbeskatta en gåvotagare som inte har deklarerat sin gåva. Kommittén föreslår att det införs en sådan möjlighet. I bestämmelsen ska föreskrivas en skyldighet för den som kan antas vara skattskyldig för gåvoskatt att avge deklaration efter anmaning. Om en sådan anmaning inte följs eller om deklarationen är ofullständig ska Skatteverket äga rätt att påföra skatt efter skön om det finns tillförlitlig utredning om förvärvet och det är uppenbart att skatt ska tas ut. 4 Finansiering Kommitténs förslag i slutbetänkandet innebär sammantaget en minskning av statens inkomster med cirka 500 miljoner kronor. För att de förändringarna ska bli statsfinansiellt neutrala föreslår kommittén en höjning av stämpelskatten för juridiska personer vid förvärv av fast egendom och tomträtt. I huvudbetänkandet SOU 2 004:36 föreslog kommittén en höjning av stämpelskatten för juridiska personer med en halv procentenhet till 3,5 procent. Kommittén föreslår nu en ytterligare höjning av stämpelskatten för dessa med 1,3 procentenheter dvs. från 3,5 procent till 4,8 procent.

5 5 Ledamöter Jan Bergqvist, ordförande (s), tel Marianne Andersson, ledamot (c), tel Marie Granlund, ledamot (s), tel Anna Grönlund Krantz, ledamot (fp), Lisbeth Staaf-Igelström, ledamot (s), Per Landgren, ledamot (kd), Lennart Nilsson, ledamot (s), Mikael Odenberg, ledamot, (m), tel Per Rosengren, ledamot (v), tel Birger Schlaug, ledamot (mp), tel Reservationer och särskilda yttranden Marianne Andersson (c), reservation och särskilt yttrande Anna Grönlund Krantz (fp), reservation Per Landgren (kd), särskilt yttrande Mikael Odenberg (m), reservation Skatteverket, särskilt yttrande

Slopad arvs- och gåvoskatt

Slopad arvs- och gåvoskatt SKATTENYTT 2005 13 Christer Silfverberg Slopad arvs- och gåvoskatt Syftet med denna artikel är i första hand att diskutera några konsekvenser av den slopade arvs- och gåvoskatten, både i ett civilrättsligt

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna December 2010 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder

Läs mer

Vissa bostadsbeskattningsfrågor

Vissa bostadsbeskattningsfrågor Vissa bostadsbeskattningsfrågor Betänkande av Bostadsbeskattningskommittén Stockholm 2014 SOU 2014:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015.

Kommittédirektiv. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Dir. 2015:62. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Kommittédirektiv Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Dir. 2015:62 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015. Sammanfattning I Sverige finns långtgående möjligheter till uppskjuten

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011

update skattegrupp Se upp med negativ goodwill Översyn av företagsbeskattningen April 2011 April 2011 update aktuella frågor FRÅN SETTERWALLS skattegrupp Se upp med negativ goodwill Om köpeskillingen för en verksamhet uppgår till ett lägre belopp än det verkliga värdet för förvärvade nettotillgångar

Läs mer

2 Bouppteckningsskyldigheten

2 Bouppteckningsskyldigheten 15 2 Bouppteckningsskyldigheten 2.1 Allmänt När ett dödsfall inträffar ska bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet om inte anstånd med förrättningen dessförinnan beviljas. Efter förrättningstillfället

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Nationalrapport för Finland till NSF:s seminarium om Generationsskifte

Nationalrapport för Finland till NSF:s seminarium om Generationsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - finsk Professor Edward Andersson Helsingfors Nationalrapport för Finland till NSF:s seminarium om Generationsskifte 1. När frågan om generationsskifte

Läs mer

21 Räntefördelning. Räntefördelning 1127

21 Räntefördelning. Räntefördelning 1127 Räntefördelning 1127 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-10 Närvarande: f.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och regeringsrådet Nils Dexe. Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt; SFS 2001:95 Utkom från trycket den 27 mars 2001 utfärdad den 15 februari 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2014-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Detnya skatteförslaget Statens offentliga utredningar EMI 1989:38 g Finansdepartementet Det nya skatteförslaget -sammanfattning av skatteutredningamas betänkanden

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet Regeringen beslutade den 23 juni 2004 att tillkalla en kommitté med uppdrag att se över bestämmelserna om inkomstbeskattningen av idrottsföreningar och

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Öppningsbalansräkning Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Denna information vänder sig till ideella föreningar och registrerade

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17. Nya skatteregler för pensionsförsäkring 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-12-17 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Nya skatteregler för pensionsförsäkring

Läs mer

Förord...1. Förkortningar...11. 1 Inledning...13. 2 Bouppteckningsskyldigheten...15. 3 Bevakning av att bouppteckning kommer in...

Förord...1. Förkortningar...11. 1 Inledning...13. 2 Bouppteckningsskyldigheten...15. 3 Bevakning av att bouppteckning kommer in... Förord 1 Förord Handledning för bouppteckningsärenden m.m. behandlar framförallt bouppteckningar, arvsdeklarationer, arvsskatt och därmed sammanhängande ärenden. Skatteverket tog över uppgiften att registrera

Läs mer

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassning av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer