eplanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eplanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar 2015."

Transkript

1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Måns Arnrup Ordf. erådet Regionstyrelsen eplan 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: Anta Region Hallands eplan eplanen finansieras inom ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar Sammanfattning Syftet med eplanen är att tydliggöra hur planeringen för förvaltning och utvecklingen av Region Hallands IT-system för nästkommande år ser ut. eplan 2015 förhåller sig till ramen för förvaltningarnas och regionkontorets budgetar Drift- och förvaltningskostnaderna, som totalt uppgår till 175,29 Mkr, i eplan 2015 finansieras av de förvaltningar och externa parter som använder IT-systemen. Utvecklingsaktiviteterna på totalt 49,98 Mkr finansieras med regionbidrag. Region Hallands åtgärdsarbete har mycket stor påverkan på eplan 2015, och de beslut och principer som åtgärdsarbetet genererar ska även vara styrande för att kvalificera och prioritera avsatta medel för utveckling. Detta arbete kommer att vara kontinuerligt under 2015, varvid de utvecklingsinsatser som benämns som högprioriterade kan komma att ändras löpande under året. Hur denna kvalificering och prioritering ska gå till är förtydligat sedan samrådsberedningen under punkten Åtgärdsarbetet nedan. eplan 2015 introducerar ett nytt område för styrning och samordning, som kompletterar de befintliga systemförvaltningsfamiljerna Vårdsystem, Administrativa system och Infrastruktur, i syfte att tydliggöra och stärka det övergripande arbetet med ekonomistyrning, styrmodell för systemförvaltning, erådsberedning, nationell

2 2(14) och regional samverkan och övergripande IT-arkitektur. Vårdsystem kommer 2015 att fokusera på nödvändig modernisering av VAS samt invånartjänster. De av Administrativa system redan identifierade insatserna kring beslutsstöd, produktionsplanering och samarbete väntas få en än större betydelse i samband med åtgärdsarbetet. Infrastrukturfamiljen kommer att arbeta med att förbättra ITarbetsplatsen genom ett planerat arbete för att minska antalet in- och utloggningar och underlätta rörelse mellan olika datorer. Bakgrund Finansiering I eplan 2015 finansieras kostnader för förvaltning av IT-system genom att kostnaderna för dessa fördelas på de förvaltningar och eventuella externa parter som använder IT-systemen. Förvaltningskostnaden för IT-systemen beräknas som en del i det övergripande budgetarbetet och vid finansiering av de olika verksamheterna beaktas denna. Utvecklingen inom ramen för eplanen finansieras med regionbidrag. Åtgärdsarbetet Under 2014 har Region Halland påbörjat arbetet med att ta fram genomföra en omfattande åtgärdsarbete, med syfte att komma till rätta med Region Hallands kostnadsutveckling och nå en ekonomi i balans. Åtgärdsarbetet har mycket stor påverkan på eplanen för 2015: Åtgärdsarbetet har identifierat ett starkt generellt beroende till en väl fungerande IT-organisation, som inkluderar en väl fungerande samverkan mellan verksamhet och IT och svarar snabbt och precist efter arbetets behov. Alla utvecklingsinsatser ska kvalificeras i förhållande till åtgärdsarbetet, vilket innebär att insatsen ska bedömas enligt åtgärdsarbetets beslutsmatris för projekt 1, att nyttan ska vara mätbar samt att det tydligt framgår hur nyttan ska realiseras och vem som har ansvar för detta. Löpande kvalificering och 1 Åtgärdsarbetet har tagit fram en matris som styr hur projekt inom Region Halland ska hanteras, beroende på vilken koppling och vilka beroenden respektive projekt har till åtgärdsarbetet gällande strategisk inriktning, nytta, parallella eller snarlika behov och resurskonflikter.

3 3(14) prioritering kommer att ske under året av erådet, som eskalerar till passande ledningsnivå vid behov, i takt med åtgärdsarbetets framsteg. Åtgärdsarbetet inkluderar en tydlig förväntan på relevant utveckling av ITförmågor och stöd. En del av detta IT-stöd ligger sannolikt i linje med flera av de budgeterade utvecklingsaktiviteterna, men för att säkerställa handlingsutrymme för IT-stöd i åtgärdsarbetet inom befintlig budget för 2015, omdisponeras 5 mkr från budgeterade utvecklingsmedel i vård- och administrativa system till IT-utveckling som identifieras i åtgärdsarbetets första fas. Åtgärdsarbetet markerar betydelsen att tydliggöra en långsiktig målbild för det vårdrelaterade IT-stödet. Digital Agenda Under 2014 startades arbetet med att ta fram en digital agenda för Halland, enligt det åtagande Region Halland tog på sig att samordna när signatärskapet av den nationella digitala agendan signerades. Den digitala agendan är ett samarbete med ett flertal aktörer i Halland, med bland andra Hallands kommuner, och kan betraktas som ett paraply över respektive huvudmäns verksamhetsplaner för IT och digitalisering. Agendan färdigställs under 2015 i en separat beslutsprocess. eplan 2015 innehåller följaktligen en mindre post för samordningsarbetet i framtagandeprojektet, men inte finansiering av insatser som kan bli en del av agendans resultat. Struktur för eplan erådet har inför 2015, liksom för 2014, använt den modell för systemförvaltning som Region Halland har, för att följa upp arbetet under året och för att kartlägga behov av drift och utvecklingsmedel, med indelning i familjerna för vårdsystem, administrativa system och infrastruktur. För att synliggöra det familjeövergripande arbetet med styrning och samordning har erådet introducerat ett familjeövergripande område för detta ändamål i eplanen för Utvecklingsinsatserna är grupperade inom respektive familj, för att vidare delas upp i: Högprioriterad utveckling, som innebär identifierade utvecklingsinsatser som antingen är eller förväntas bli kvalificerade i förhållande till åtgärdsarbetet, eller är strikt tvingande på grund av någon annan anledning.

4 4(14) Övrig utveckling, som inbegriper alla de utvecklingsinsatser som inte förväntas bli högprioriterade och direktkvalificerade i samband med åtgärdsarbetet, men som har en så stark och tydlig nytta jämfört med kostnad att de kan bli aktuella att kvalificera och genomföra under 2015, om resurser, genomförande- och mottagarkapacitet tillåter. Då fördelningen av dessa medel mellan familjerna är beroende av löpande prioritering förläggs de till en gemensam pott under styrning och samordning istället för att allokeras med en del i varje familj. Det ska noteras att flertalet av de utvecklingsinsatser som var föremål för budgetramen för 2015 återfinns i kategorin övrig utveckling. Inbördes prioritering och bedömning av genomförandeförmåga kommer att ske löpande under 2015, men sannolikt kommer endast en bråkdel av dessa insatser att kunna genomföras. Insatserna återfinns i bilaga 1:a erådet ansvarar för denna löpande prioritering och bedömning, liksom att lyfta upp frågeställningar till åtgärdsarbetet och andra forum när det är relevant. Nya behov som identifieras under året, vid sidan av åtgärdsarbetet, kommer att föras in i kategorin övrig utveckling för vidare prioritering och kvalificering. Disposition av medel eplanens medel disponeras enligt nedanstående tabell. En del av de högprioriterade insatserna har ännu inte färdigställda detaljerade kostnadsuppskattningar, varvid löpande prioritering och omfördelning enligt ovan är nödvändig. Styrning & samordning Vård Administrativa Infrastruktur Summa Förvaltning Utveckling 6 000* Högprioriterad 6 000* Övrig Summa * Inkluderar avsättning till åtgärdsarbetet på 5 mkr. Styrning och samordning Under den nya rubriken styrning och samordning ryms med det familjeövergripande arbetet med:

5 5(14) ekonomistyrning och uppföljning styrmodellen för systemförvaltning erådsberedning regional samordning av digital agenda för Halland nationell och övrig regional samverkan övergripande arkitektur, för att ha möjlighet att möta upp det IT-strategiska behovet (och förväntningarna från åtgärdsarbetet) på långsiktig målbild som knyter ihop behov med lösningar När det gäller genomgång av Region Hallands IT-verksamhet med fokus på beslutsprocesser och kostnadskontroll som erådet åtog sig har följande gjorts: Ny IS/IT-policy för Region Halland samt riktlinjer för genomförande av policyn Förtydligat hur finansieringen sker i budgetunderlag 2015 samt infört mallar med ett 3-års perspektiv. I budgetunderlag 2016 kommer vi dessutom att ha tydligare underlag när det gäller investeringar inom IT-området. Sedan maj 2014 har ekonomifunktionen kring erådet bemannats upp med 0,5 tjänst. Ett förberedande arbete för ett breddinförande av systemförvaltningsmodellen bedrivits. Arbetet inbegriper, förutom huvudsyftet att kartlägga icke förvaltade system, genomgång och justering av besluts- och arbetsprocesser samt budgetering. Fortsatt fokus på ekonomistyrning och kostnadskontroll bedöms av erådet som viktigt under Nyckeln ligger i fortsatt kartläggning av den ansenliga del av såväl det faktiska arbetet som kostnaderna för IT-system som idag ligger utanför den strukturerade systemförvaltningen, och därmed även eplanen. Först då kan Region Halland få ordentlig kostnadskontroll och kvalitet i ekonomisk uppföljning, nyckeltal och benchmarking, samt effektivitet i förvaltningsarbetet. Detta är extra tydligt i infrastrukturen där konsekvenserna av alla beroenden mellan IT-system (förvaltade som oförvaltade) visar sig. Under 2015 planerar erådet att införa ett strukturerat arbetssätt för övergripande ITarkitektur, med syftet att kraftigt öka kunskap och kontroll av både nuläget och den

6 6(14) övergripande behovsbilden av IT-tjänster i Region Halland. Arbetet är nödvändigt för att kunna ta rätt beslut och arbeta strategiskt med IT-portföljen, och för att ha förmåga att bedöma såväl våra interna vårdsystems framtid som nationella tjänster i ett helhetsperspektiv. Förvaltning Förvaltningskostnaderna som nu tydliggörs och samlas i styrning och samordning uppgår till 2,8 mkr, och finansieras genom Regionkontorets fördelning av overheadkostnader till förvaltningar samt arbete som utförs inom ramen för vissa förvaltningars befintliga personalbudgetar. Högprioriterad utveckling Målarkitektur för hälso- och sjukvård: Ska på övergripande nivå svara på frågan vilket IT-stöd ska vi ha?. Breddinförande av systemförvaltningsmodellen: Implementation av den design av den plan som är under framtagande. Platshållare för Åtgärdsarbetet: 5 mkr avsätts i eplanen i förberedelse för behov av utvecklingsinsatser som identifieras i åtgärdsarbetets första fas. Dessa insatser (exklusive platshållare för Åtgärdsarbetet) kommer att utföras av förvaltningsresurser i styrning och samordning tillsammans med representanter från övriga familjer, samt 1 mkr i externa medel för metodstöd, kvalitetssäkring och resursförstärkning. Breddinförandeprojektet kommer att involvera ytterligare funktioner, vilket ska tydliggöras i pågående förstudie. Administrativa system Jämfört med 2014 omfattar eplan 2015 samma objekt/system. Utvecklingen under 2014 har skett inom ramen för befintliga objekt. Under 2014 har bland annat följande funktioner utvecklats och dessa förvaltas nu fr.o.m. 2015: Extranät för samarbete med t ex privata vårdgivare och kommuner System för effektiv ärendehantering GAS

7 7(14) IT-stöd för hantering och analys av Vårdval Halland Specialiserad vård Nytt systemstöd för budget och prognos som nu också är integrerad med redovisningen E-handel för läkemedel (pågår) Ytterligare information samlas in till beslutsstöd (tidbok VAS, läkemedel etc) Programvara för beslutsstöd (rapport/analys) uppgraderas i december-januari vilket ger bättre funktioner för analys och rapportering Nytt för 2015 är också att kostnaden för support och underhåll för en del av Hallandskatalogen som tidigare tagits på annat håll nu ingår i driften av administrativa system där Hallandskatalogen hanteras. Förvaltning Förvaltningskostnaderna för administrativa system 2015 beräknas till 41,0 mnkr ( ,7 mnkr). Dessa finansieras genom: Regionkontorets fördelning av overheadkostnader till förvaltningar Regionbidrag Arbete utförs inom ramen för vissa förvaltningars befintliga personalbudgetar Externa intäkter Högprioriterad utveckling Huvudinriktningen 2015 är att utvecklingsaktiviteter som regionen av olika anledningar bedömts som tvingande under 2015 och utvecklingsaktivteter som direkt stöder åtgärdsarbetet i Region Halland prioriteras upp och övriga utvecklingsaktiviteter därmed prioriteras ned. Utvecklingsbehovet 2015 är större än 2014 bl a beroende på att vissa uppgraderingar som planerats 2014 skjutits fram till 2015 (t ex Agresso och Platina). De högprioriterade insatserna, som uppskattas till 9,5 mkr, är: Ökad satsning på utveckling av Beslutsstöd på grund av dess koppling till produktionsplanering, effektiva vårdprocesser, chefsrollen, uppföljning och målstyrning i åtgärdsarbetet

8 8(14) IT-stöd för schemaläggning av läkare kopplat till produktionsplanering på Hallands Sjukhus men väntas få behoven kompletterade i fas av åtgärdsarbetet Samarbetsplatser, projektplatser, kunskapsdelning och kommunikation med interna och externa parter Utveckling av tillämpningar av kostnad per patient (KPP) och fortsatt utveckling av beskrivningssystem för vård Ärende-, mötes- och dokumenthantering kopplat till styrelser, nämnder och kansli Nödvändig uppgradering av Agresso Nödvändig uppgradering av Platina Löpande utveckling av Hallandskatalogen och andra systems integrationer med Hallandskatalogen Avveckling av gamla system, för att eliminera onödiga kostnader Vårdsystem 2014 präglades bl. a. av implementering av NCS läkemedelsmodul och leveranser av VAS modernisering. Det som varit utmärkande för året har framförallt varit förseningar av nationella tjänster och större leveranser, som i sin tur fått följdeffekter på andra insatser. Inom vårdsystem är behovet av en övergripande målbild att ta sikte mot, eller applikationsstrategi för vården, extra tydligt för att kunna ta ägandeskap och säkerställa att utvecklingsarbetet leder i rätt riktning. Förvaltning Förvaltningskostnaderna för vårdsystem 2015 beräknas till 62,9 mnkr ( ,4 mnkr). Dessa finansieras genom: Regionkontorets fördelning av overheadkostnader till vårdförvaltningar Arbete utförs inom ramen för vissa förvaltningars befintliga personalbudgetar Externa intäkter

9 9(14) Högprioriterad utveckling 2015 års utveckling kommer att fokusera på nödvändig moderniseringen av VAS, samt invånartjänster. Följande högprioriterade insatser uppskattas kosta 21,2 mkr: VAS, Förändring av organisationsstruktur: Gäller konvertering av organisationsinformation i VAS relaterad omorganisation på Hallands sjukhus, Psykiatrin och Hälsa- och funktionsstöd (pågår) VAS, Ny version 17.0: Modernisering av bokning och schema, integration Provisio mm. (pågår, försenad från 2014) VAS, Ny version 18.0: Integration med Mina Vårdkontakter, webbtidbok, sjukintyget, förändringar i VAS skrivbord mm (pågår). VAS, Ny version 19.0: Modernisering av Journal, etapp 1. NPÖ 2.0 mm. VAS, Journal modernisering VAS PAS Bokning Webbtidbok: VAS+ PA Tidbok i VAS integrerat till Mina Vårdkontakter Journal via nätet: I enlighet med en överenskommelse med Socialdepartementet driver Inera projektet Journal via nätet (benämnd Journalen), som syftar till att ge landsting och regioner möjlighet att tillgängliggöra journalinformation till invånare och patienter via e-tjänster. VAS, Journal: Mina Intyg byte av Eyedoc till Webcert (nationella etjänster) och konvertering av befintliga sjukintyg ehälsa - Nationell patientöversikt (NPÖ): Ny version, ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten. Mindre kostsamt och tidskrävande arbete. Bättre planering och samordning mellan vårdgivare. MTP/MIS-Picsara: Breddinförande av Picsara som hanterar och lagrar patientrelaterade bilder, ljud och video. Försenat projekt. VAS, Införande av VAS i Folktandvården: Införande på 19 enheter. Finansieras med löpande utdebitering av VAS-kostnaden. VAS, journal - kvalitetsregister förstudie: Automatiserad överföring av data till de kvalitetsregister som ska användas.

10 10(1 4) NOD, nationell ordinationsdatabas. Nationella paketet, samlad läkemedelslista. Idag spridd information om pågående läkemedelsbehandling inom vården och på apotek. ehälsa Meddix: Nödvändig ny version av webbaserat IT-stöd för samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommunerna och närsjukvården. VAS, Journal via nätet: Utveckling av VAS krävs för att möjliggöra Journal via nätet. BHV-journal förstudie: Sammanhållen journal där barnens utveckling och hälsotillstånd finns presenterat på ett enhetligt sätt. Single sign-on: Undvik olika inloggningar till de mest använda vårdsystemen. Kan komma att flytta till Infrastrukturfamiljen beroende på val av lösning. Aktiviteten har ännu inte någon kostnadsuppskattning eller finansiering och kommer sannolikt att kräva utrymme från potten för övrig utveckling. Infrastruktur Antalet förvaltningsobjekt inom familjen infrastruktur är intakt jämfört med 2014 och förbättringsarbetet har skett inom ramen för befintliga objekt. För att säkerställa att Region Hallands infrastrukturella miljö möter behoven från övriga familjers objekt, samt de IT-system som ligger utanför den strukturerade förvaltningen, så har en lång lista med aktiviteter skett under Nedan omnämns några: Uppgradering av vår kalender och mailmiljö till Exchange 2013 Implementation av analysverktyg för vår skrivarmiljö (utskriftsvolymer och kostnader) Konsoliderings- och prestandahöjande arbete för att både förbättra vår databasmiljö men samtidigt minska kostnaderna (pågår) Uppgradering av Lync meddelandehantering och sammankoppling med Cisco videokonferens för att utöka användningsområdet * Kapacitetsutökning i servermiljö för att möta de ökande prestandakraven Implementerat lastbalanseringslösning för att uppnå redundans för våra kritiska web-system

11 11(1 4) Förvaltning Kostnader för drift och löpande förvaltning av av Region Hallands IT-infrastruktur 2015 är beräknade till 68,2 mnkr ( ,5 mnkr). Dessa ökar jämfört med föregående år, främst pga ökade lagringsvolymer samt ökat antal klientdatorer jämfört med I arbetsplatskostnaden ingår kostnader för basfunktioner (klientlicenser, samarbetsprodukter, säkerhetslösningar, nätverk, behörighetssystem, klientmanagering och logistik samt teknisk servicedesk). Dessa driftskostnader finansieras genom att kostnaderna fördelas på: Arbetsplatskostnader fördelas ut efter antalet arbetsplatser per förvaltning. Regionkontorets fördelning av overheadkostnader till förvaltningar. Högprioriterad utveckling Infrastrukturen är en del av den samlade upplevelsen för användaren, och utveckling av den är viktig del av att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Utvecklingen av IT-infrastrukturen 2015 innehåller två högprioriterade områden som uppskattas kosta 7,4 mkr: Sessionsbaserad användarmiljö: Minskar störningar med in- och utloggningar i det dagliga arbetet i vården. Projektetdirektivet är under framtagande, men väntas visa en tydlig nytta och ekonomisk kalkyl trots hög kostnad för inventering och genomförande. Lösningen benämns även Tunna klienter. Ombyggnad nät-topologi: Region Hallands kärnverksamhet är differentierad och då den inte längre enbart består av hälso- och sjukvård har gjort att behovsbilden för vad som behöver hanteras i vårt nätverk förändrats. En omläggning av nät-topologin är därför nödvändig för att effektivt kunna stödja såväl alla verksamheter inom Region Halland utan att äventyra säkerheten i hälso- och sjukvården. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Måns Arnrup Ordförande e-rådet

12 12(1 4) Bilaga 1: Övrig utveckling Denna bilaga innehåller en lista över identifierade utvecklingsinsatser som kan bli aktuella Observera att ingen inbördes prioritering är gjord i följande lista. Styrning och samordning Master-data hantering: Strukturerat arbetssätt för harmonisering och standardisering av information som flödar mellan olika system Administrativa system Beslutsstöd: Hämta information från helt nya källor Beslutsstöd: Konsolidering av två datalager till ett Beslutsstöd/Kommunikation: Integration Beslutsstöd/Kommunikation för att kunna sprida information även på extranät och hemsida Beslutsstöd: Anpassningar till förändringar i källsystem Ekonomi: Bredare införande av elektronisk handel Ekonomi: Tid och projekt Kommunikation: Uppgradering av regionhalland.se Kommunikation: Uppgradering till Sharepoint 2013 Kommunikation/Intranät: Styrda dokument Kommunikation/Extranät: Övrig utveckling extranät Kommunikation/Sök: Indexering av nationella källor Kommunikation/Sök: Web-analysverktyg Midgård/vårdfakturering: Anpassning till förändrad hantering av utomlänsvård, kommunavtal, privata vårdgivare etc Midgård/patientfakturering. Kopplat till VAS Midgård/patientregisterfil till Socialstyrelsen

13 13(1 4) Midgård/VVH-finans: Uppgradering + stark autentisering Midgård+Beslutsstöd/GIS Midgård/Läkemedelsdata Midgård/Tears HR: Learning Management System HR: Övrig HR utveckling Platina: Funktioner för GAS Platina: Funktioner för LSS-ärenden Platina: Rehab-ärenden Platina: Uppgradering och standardisering av avvikelsehantering Vårdsystem Cytostatikamodul Obstetrix/NPÖ/Journal via nätet eped förarbete och införande VAS/NCS Införande av NCS LM fas 3 VAS Ny loggtjänst/analysverktyg Akutliggare - förstudie VAS+ Remiss och svar VAS - Digital dikteringen, byte av system Diktett VAS - elearning ehälsa - eremiss efrikort ebrev

14 14(1 4) Förskrivning av nutrition Integration NCS vs Pillan Införande av appar/läsplattor MVK - integration Auricula MVK - integration Prosang MVK - kallelser till Mammografi och cellprov MVK - Min hälsoplan Infrastruktur Inventering av befintliga Sharepoint-miljöer: Infrastrukturinsats som blir nödvändig om Sharepoint-miljön uppgraderas (se Administrativa system)

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

IT för vården nytt 2014 09 16

IT för vården nytt 2014 09 16 IT för vården nytt 2014 09 16 IT-utvecklingen 650 servrar ca 6500 klienter ca 100 IT-medarbetare 350 IT-system 100.000 behörigheter etjänster 2005 2014 En integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst VÄLKOMNA - Ola Bergkvist - Jon Durefelt 2015-04-28 Agenda 1. Det här är anslutningstjänsten 2. NPÖ 1.0 => NPÖ 2.0 Anpassning

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell

Sammanhållen vaccinationsinformation. Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Sammanhållen vaccinationsinformation Vitalis 10 april 2014 Lars Midbøe, projektledare SKL Marcus Claus, delprojektledare, Mawell Projektet Sammanhållen Vaccinationsinformation Uppdrag från Sveriges Kommuner

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

12 JANUARI 2015. IT budget

12 JANUARI 2015. IT budget IT budget 1 1.Sammanställning äskanden Nedan följer en sammanställning av de äskanden från centrala utvecklingsbudgeten som förvaltningsobjekten och projekten har lämnat in för. na avser den utveckling

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplan 1 (6) Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2015 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser som kommunens verksamheter

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst

Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst Gör er redo för NPÖ 2.0 och Journalen på Nätet! - med Tietos anslutningstjänst VÄLKOMNA - Ola Bergkvist - Jon Durefelt 2015-04-23 Agenda 1. Det här är anslutningstjänsten 1. NPÖ 1.0 => NPÖ 2.0 Anpassning

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter 1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020

Ärende 11. Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Ärende 11 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-06 KS 2015.0311 Handläggare Thommy Andersson, IT-enheten Regional digital agenda Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland 1(2) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Bengt Widgren, FoUU-chef Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130446 Regionfullmäktige Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner

Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner 1 Översynen av vårdval Halland process, resultat och reflektioner Presentation för nätverket Uppdrag Hälsa 2015-05-20 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm 1:a mer omfattande och systematiska

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer