sweden buhdinq global friendshp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sweden buhdinq global friendshp"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsernöte buhdinq global friendshp mölndal Närvarande: Kenth Åkerman, ordförande Linnea Andersson Maud Gellerstedt Axel lhrfelt Claes Lagerstedt Karin Moen Eva Ohlsson Frånvarande Rebecka Hall Lexvik Mattias Holmberg 1. Mötets öppnande Styrelsens ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Eva. 3. Val av protokollsjusterare Till protokollsjusterare valdes, jämte ordföranden, Karin. 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter: Åbydagen Ordförandekonferens 5. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotckolt från der 25 februar 2014 genomgicks, varefter det god kändes. 6. Lokalen Bengt Hedberg hade fått förhinder och bjuds in till nästa styrelsernöte stället. Kenth kontaktar Bengt Hedberg, Håkan Jakobsson och Kicki Folkesson i lokalgruppen och stämmer av deras tankar och engagemang knng lokalen. Konstaterades att vi fortfarande saknar ett stabht räcke. Skylt är pa gång. Lås till materialdörren ar nu på plats. Juniorerna har gått igenom vad de önskar göra juniorrummet, men ej gjort nagon budget ännu.

2 Inget Inga Två Det Inget Inget Protokoll fört vid styrelsemöte building global friendshp rnölndal 7. Korta rapporter från verksamheten Lokala aktiviteter Lokala läger helgläger har genomförts, rapport från lägergruppen saknas. Vikten av vettiga sovtider för barnen/ungdomarna lyftes och Kenth stämmer av detta med Mattias/lägergruppen. Mattias och lägergruppen är ansvariga för bokning av lägergård samt utförande av Mosquito Camp den juni. Viktigt att inbjudan är klar i god tid. Axel och Linnea är ansvariga för att hitta ledare. Linnea går ut med en förfrågan på FB med svar senast 15 maj. Återrapportering till Kenth. Juniorerna träffar har ägt rum i mars. 1 samband med Lisebergsdagen kommer övernattning att ske i lokalen. Simon Hedberg (Axel informerar honom) är ansvarig för att göra en lista över de som övernattar (namn, mobilnummer samt namn och mobilnummer till anhörig). Listan fotas och mailas sedan över till Mattias så att han i egenskap av riskmanager vet vilka som finns i lokalen ifall något skulle hända. Åldersgräns för över nattning är +15 år. Internationella program VWage att rapportera. Step-U nget att rapportera. lnterchanqe är nu klart att det blir ett utbyte med itauen. Youth Meetinq att rapportera. Seminarieläger/JC/IPP/individuella läger att rapportera. MEGA har planeringsmöte med Göteborg den 7 april. Samtliga internationella Läger (utom de individuella) är fakturerade. 8. Lisebergsdagen Claes ansvarar för bestäning och utämning av nattarna. Det är inte möjligt att ha något inforrnatiorsbord på Liseberg. De beslutades att Kerrth tar fram ett visitkort med nformato om OSV och kor.taktuppgt till ClSV-Möndal som kan delas ut till de som visar ntresse för CISV under Lisebergsdagen. samband med utdelning av hattarna far alla en Liten bunt visitkort att na med sig under dagen. Därutöver har de vuxna som är på plats nägon form av band/skylt på sig och fungerar som mobila informatörer. Ker.th ser om han kan ordna tröjor som det star fråga mg om CISV e.dyl. till de vuxna. 9. Projektet Aktiviteter/rekrytera nytt Ett nformationsbrev om CLSV och vår verksamhet tas fram av Karin och Maud (med stöd av Eva) och skickas ut efter sommarlovet till skolor som har åk 5. Kenth ombesörjer att ta fram adressuppgifter till skolorna. Axel kontaktar Mölndals kommun så att information om Mosquito Camp kommer med i deras aktivitetskatalog. 2

3 Se Beslutades Eva Ordförande Inget Förslag Axel Mölndas Protokoll fört vid styrelsemöte buildnig global friendship mölndal 10. Rapportering från arbetsgrupperna Lokalgruppen punkt 6. Profilmaterial att Maria Holmberg förutom T-shirts beställer tandborstar, solglasögon och buffar. Hood+byxa tryckes upp efter beställning. Försäljning kommer att ske i lokalen den 27 maj och den 5 juni kl Utskick/hemsida/facebook ändringar/tillägg gjordes. Evenemanqsgruppen till utskick genomgicks och några att rapportera. 11. Ekonomi Påminnelse om att betala medlemsavgiften finns med i utskicket. Beslutades att de som inte betalar därefter kommer att få ett inbetalningskort tillsänt sig. Claes ska träffa Sanna för att gå igenom om en samordning av registren kan ske. 12. Valberedning och Evenemangsgrupp Ingen junior är klar för valberedningen. Inget nytt om ytterligare person till Evenemangsgruppen. 13. Övriga frågor Årsmöte mars informerade om årsmötet, Bilaga 1. Åbydagen 25 ma ansvarar för att kontakta arrangören och koordinera arrangemanget. Karin, Claes och Axel kan finnas på plats under dagen. Axel stämmer av med juniorerna vuka som kan vara med. Info och förfrågan om intresserade tas med i utskicket samt läggs ut på FB och hemsidan. CISV-flagga, visitkort, broschyrer m.m. bör finnas på plats. Föres ogs att aha som anmäer sig och blir medlemmar (kostnadsfrtt resten av året) är med och tävlar om 3 st presentkort på Segway-tur (värde 395 kr/st). LokaLföreningen får 100 kr/ny medlem frän CISV Sverige. För varie ny medlem som värvas går 10 kr/person oavkortat tifl juniorernas verksamhet. Ordförandekonferens 9 april kommun har inbjudit till en konferens den 9 april för organisationerna i kommunen. Kenth hör med Mattias om han kan delta, annars Maud. Struktur CISV International informerade om den nya strukturen. 14. Kommande styrelsemöten Nästa styrelsemöte äger rum den 20 maj med start kl på Claes kontor. 3

4 Protokoll fört vid styrelsemöte i buitdinq global friendship moindal 15. Mötets avslutande Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. Vid protokollet / / L Eva Ohlsson Juste as enth A erman Karin Moen 4

5 Minnesanteckningar / /1 ca Årsmöte ( ISV mars 2014 Plats: Kärsögården, Ekerö 1.,inus Källander, mötesordrörande Karin Ploen 1 lultén, sekreterare Oskar Moberg, Jenny Wiberg, mötesjusterare 16 röstberättigade på plats. Tillägg till dagordning: Tre motioner inkomna. Mötet antar dagordning med detta tillägg. Verksam hetsberättelse: 7 personer sökt bidrag för fredsutbildande ändåmål. Genomgång av Ida. Tydlighet och transparens mellan plan och verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen klubbades. Årsredovisning: Omsättning ca 4 miljoner. Programpengar ca :- (in och ut) Bidrag och medlemsavgifter; statliga bidrag bidrag, privata medl avgifter Valberedningens förslag: Annika Callessen/Viktoria Eidevall Nomineringar: LF 19 pers, Styrelsen 8 pers, Valberedning 6pers, Utb kommittén 2 pers Förslag: Ida Ragnarsson, ordförande 1 år Susan Ranchber, vice ordf 2 år Emma Meurling, 1 år, vice ordf Dag Dacke, 2 år, ledamot Victoria Eidenvall, 2 år (SiR) Föreningsre isor, Rasmus Hedin, 1 är Resisorssuppleant, Malm Rydborn. 1 ir Valberedning: Annika Callesen, 1 år Hanna Cedervall. 1 är Vart& är vi så dåliga på att nominera dli CISV Sweden? Börja redan NU!,r 1

6 Vi in nesa fl teekn inar Årsmöte ( ISV mars )iskussioii 1: Komm ittérnas storlek Ändrad attityd (karrdir i ( ESV?) Mer människor som vill göra [lur attrahera fler medlemmar? ( finns ca pers i varje årskull) lur göra C1SV mer attraktivt? Tydligt uppdrag i kommittén Uppdraget har ffirindrats. Slå ihop. Minska antal personer i kommittérna. Max tre personer? 1 lur premiera dem som arbetar i kommitterna? Il ur skapa konkurrens... Allumni (hur ta tag i tidigare medlemmar ildre och yngre?) 1 landleda re och faddersystem Diskussion 3: medlemskap i två LF Nago! all länka pa: Är OK all vara med 1/lera LE Loka/föreningen kan själv välja 1 ex all erbjuda gralis medlemskap liii dem som redan är med / en annan /okal/öremng, 0111 de vill. Aktiv lokal föreningsverksamhet. Lockande program, utbilclningar etc. Engagemang för frågan/c 1 SV. Samma sista ansökningsdag i alla LF? Lottningsförfarandet. Ruta att fylla i, har du sökt fler. Nobelprismodellen. Presentationsft5rfarandet = högtidligt. Merilerande att vara aktiv? Motioner, samt förslag stadgeändringar. Beslut: Utesluta My Telius Community och C1SV Borås. Medlem savgift: Samma som förra året (3 000:-/avdelning). Verksam hetsp ian: Gentemot de medlemssiffi or \alje lokaiförening lämnat in för 2013 kommer varje ytterligare medlem i åldern 6 25 som anmäls i tid för rapoortering av 20!4 års inediemska innebära en inkomst to lokaifo e ii get d 1 OOki st\ ck Ei d de 1ok o e ng so1 n n 1 gi a sen om 60 / ungdom sin edlemmar kommer att kumia få bidraget. 1 Finns intresse? 14 april anmälan, (ett spår är Chapter Development) Riga, Lettland, slutet av maj. Numera medicin i Centrum mor Rasisin.

7 M innesanteckn ingar Årsmöte ( ISV mars 2014 Dag2: Diskussion/info; Global konferens. Anna Lindström. Norge 2015 Var tredje år. Sundvolden 1 lotel augusti, fem dagar F Nationella repr, int kommitter Kostnadsutjämning (80 GBP/år, nu 120 GBP) 120x2, konferensavgift ca 5 000:-, resa ca 1500:-. Totalt ca 9380:- Ideas, Wishes and Needs! (( onference & Events ( ommittee) Långsiktig programplanering: Saknas YM 2018 (8 dagar/is dagar, vår, påsk, sommar, vinter, ålder kan väljas). Sthlm tog detta. Stockholm, Båstad-Bjäre, Gbg, Ilbg och Mölndal anses som kunna göra flest. Verksamlietsplan, diskussion: En fredsutbildande organisation. Hur aktiva är vi med årets tema? (2014, Mångfald) Tydligare introduktion och koppling; hur jobba lokalt? Färdigplanerade aktiviteter (2 st klara Hur radikala kan vi vara? Fredsutbildningsfonden. Mosquito Metods. En aktiv organisation. 250 modulen Utskick till skolor 100:- bidrag per ny medlem (netto) Funderingar: Hur säkerställa en trygg framtid? Vi ligger på gränsen för bidrag. Bidrag kommer vi aldrig ifrån. Fokus rekrytering av nya medlemmar. Vad får vi tillbaka 1 internationellt deltagande? Hur säkerställer vi successionen? Var är de aktiva killarna? Ökat vuxendeltagande vid Höstforum etc. 1-lur? Hur ökad samverkan i Region Väst (Gbg, Mölndal, Jönköping, (Borås))? Peace One Day, hur göra i år? Bidragsgrundande medlemmaf? Slå samman Mölndal -. Göteborg? Fördela/uppmana till medlemskap i respektie t&ening? NJR: 2 mr 1, ställer upp med genom tzrandekraff. Idé: Iäer mr region Väst (Mölndal. Ghg, Jönköping) Övrigt: Båstad Bjäre söker (11/7-2/8)2 killar, IS år Malmö söker 2 st Il åringar. 3

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27

Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Handlingar till mote 10 2007-09-25 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 10 2007-09-27 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg

CISV-nytt Helsingborg CISV-nytt Helsingborg Nr 3 2011 Ordförande har ordet! Så var det dan före dopparedan och dags att summera ännu ett år. Tiden går fort! Men vilket år vi har haft. Vi har skickat iväg 20 barn och ungdomar

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer