STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA"

Transkript

1 STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens styrelse Dessa stadgar antogs vid årsmötet i Företagarna Göteborg Stadgarna gäller från den 1 oktober 2009 Stadgar godkända och antagna på Företagarna Göteborgs extra medlemsmöte Stadgar fastställda av Kongressen 2010 Stadgar godkända och antagna på årsmöte Stadgar fastställda av kongressen 2012 Stadgar fastställda på årsmöte

2 2(8) INNEHÅLL Stadgar för Företagarna Göteborg 1 Inledning 3 2 Namn och ändamål 3 3 Antagande och uteslutning av medlemmar 3 4 Årsmöte och extra medlemsmöte 4 5 Motioner av medlem 4 6 Ärenden vid årsmöte 4 7 Styrelse 5 8 Valberedning 5 9 Verksamhetsplan och protokoll 6 10 Valbarhet 6 11 Räkenskaper och revision 6 12 Gille 6 13 Seniorklubb 6 14 Utnämning av gesäller och mästare 6 15 Hantverks- och utbildningskommitté 7 16 Stadgeändringar 7 17 Utträde eller upplösning 7 18 Tvister 8

3 3(8) Stadgar för Företagarna Göteborg 1 Inledning Organisationen Företagarna består av den nationella föreningen Företagarna, de anslutna lokala föreningarna med sina medlemmar samt det nationella servicebolaget och de regionala servicebolagen. En fysisk person kan vara enskild medlem eller stödjande medlem i ansluten lokal förening. De lokala ideella föreningarna är medlemmar i den nationella ideella föreningen. Den nationella föreningen äger ett serviceaktiebolag. Det nationella servicebolaget och de lokala föreningarna inom varje region äger tillsammans ett regionalt serviceaktiebolag. 2 Namn och ändamål Den lokala föreningen är en ideell företagarpolitisk förening som, genom medlemskap i, och avtal med, den nationella föreningen är en del av Företagarna. Föreningens firma är Företagarna Göteborg/Göteborg. Föreningen grundades 1866 under namnet Göteborgs Hantverks- och Industriförening. Företagarna Göteborg äger ett servicebolag och förvaltar stiftelserna Understödsstiftelsen Företagarna i Göteborg, Stiftelsen Gustav & Torild Hammars Donationsfond samt Utbildningsstiftelsen för Hantverk och företagande i Göteborg. Den lokala föreningen ska inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för Företagarnas ändamål såsom de anges i 2 i den nationella föreningens stadgar. 3 Antagande och uteslutning av medlemmar Fysisk person som leder eller till någon del äger företag, samt person i dennes familj, kan erhålla medlemskap som enskild medlem i den lokala föreningen. Enskild person som inte leder, eller till någon del äger företag, kan erhålla medlemskap som stödjande medlem i den lokala föreningen. Medlemskap förutsätter att medlemmen delar organisationen Företagarnas grundläggande värderingar. Enskild medlem ska tillse att företaget, som inte är vilande eller noterat bolag, och som leds eller till någon del ägs av denne tecknar avtal om serviceabonnemang med det nationella servicebolaget. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av

4 4(8) styrelsen i den nationella föreningen och det nationella servicebolaget. Avtal om serviceabonnemang kan inte tecknas av medlem. Medlem som motarbetar organisationen Företagarnas ändamål, bryter mot stadgarna i den lokala föreningen eller beslut som omfattar medlemmen eller på annat sätt skadar Företagarna eller som försummar att betala stadgeenlig avgift eller, såvitt gäller enskild medlem, vars till någon del ledda eller ägda företag inte erlägger avtalad avgift för serviceabonnemang, kan uteslutas ur den lokala föreningen. Grund för uteslutning föreligger också om medlem eller dennes företag inte följer god affärssed. Riksstyrelsen tolkar på fråga från den lokala föreningen innebörden av god affärssed. Det är styrelsen i den lokala föreningen som med minst 2/3 majoritet beslutar om uteslutning. Medlemmen är därefter inte längre med i Företagarna. Beslut om uteslutning kan av den uteslutne överklagas till riksstyrelsen inom 30 dagar från det att den uteslutne fick del av beslutet. 4 Årsmöte och extra medlemsmöte Årsmöte ska hållas före den 15 mars. Extra medlemsmöte ska hållas om styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av antalet medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär detta för visst ändamål. Extra medlemsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte ska skickas senast två veckor före mötet med antingen e-post, brev eller fax. Vid årsmöte och extra medlemsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Medlem äger inte ställa fullmakt för annan. 5 Motioner från medlem Medlem äger rätt att väcka motion till årsmöte. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. 6 Ärenden vid årsmöte Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 3 Godkännande av röstlängd 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

5 5(8) 5 Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 6 Godkännande av dagordning 7 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 8 Framläggande av revisorernas berättelse 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat 10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 11 Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner 12 Ändring av stadgarna 13 Anmälan av styrelsens verksamhetsplan 14 Fastställande av medlemsavgift enligt beslut på kongress i den nationella föreningen. 15 Fastställande av arvode till ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt av den nationella föreningen antagna riktlinjer 16 Val av styrelsens ordförande för ett år 17 Val av styrelsens vice ordförande för ett år 18 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt mandattid för övriga styrelseledamöterna 19 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 20 Val av en eller två revisorer och en revisorssuppleant 21 Val av ordförande och ledamöter i Hantverks- och utbildningskommittén 22 Val av ålderman och ledamöter i Hantverksgillet 23 Anmälan om representanter i externa organisationer utsedda av styrelsen 24 Anmälan om seniorklubbens val av ordförande samt verksamhetsberättelse 25 Val av valberedning 26 Val av ombud till kongress och/eller årsmöte i den nationella föreningen samt till stämma i det regionala servicebolaget i vilket den lokala föreningen är delägare 27 Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna 28 Årsmötets avslutande 7 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och minst sju (7) ledamöter jämte erforderligt antal suppleanter. En majoritet av ledamöterna i styrelsen ska vara företagare eller före detta företagare. Ordförande och vice ordförande samt suppleanterna väljs för tiden fram till dess nästa årsmöte hållits (ett års mandattid). Övriga ledamöter väljs motsvarande tid eller för tiden fram till dess det andra årsmötet efter valet har hållits (två års mandattid). Vid två års mandattid ska vid varje årsmöte halva antalet övriga ledamöter väljas. Är antalet övriga styrelseledamöter udda, väljs en ytterligare ledamot vartannat år. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande.

6 6(8) 8 Valberedning Föreningen ska ha en valberedning som består av minst tre ledamöter, samtliga valda av årsmötet som även utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för tiden intill det andra årsmötet som hålls efter valet. Ledamot av föreningens styrelse kan inte väljas som ledamot i valberedningen. 9 Verksamhetsplan och protokoll Den lokala föreningens verksamhetsplan och protokoll från årsmöte och extra möte ska tillställas det regionala servicebolaget. 10 Valbarhet Valbar till förtroendeuppdrag inom den lokala föreningen är medlem som erlagt förfallna avgifter. Inom Företagarna anställd medarbetare är ej valbar till förtroendeuppdrag. 11 Räkenskaper och revision Minst en revisor med minst en suppleant väljs för tiden intill det andra årsmötet som hålls efter valet. Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår och föreningens räkenskaper ska avlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska senast två veckor före årsmöte ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin revisionsberättelse till styrelsen. 12 Hantverksgille Inom föreningen skall finnas ett gille för festliga sammankomster. Detta gille stiftades vid sammanträde den 16 januari 1948 och benämndes Hantverksgille. För Hantverksgillet skall utses styrelse bestående av tre personer jämte suppleant, vilka väljs på ett år bland föreningens medlemmar vid föreningens årsmöte. Alla föreningens medlemmar har rätt att bli hantverksgillesmedlemmar Hantverksgillet sammanträder årligen i januari/februari samt vid övrig tid då styrelsen så finner lämpligt. Ändringar i de för Hantverksgillet gällande stadgar måste godkännas av föreningens styrelse.

7 7(8) 13 Seniorklubb Inom föreningen skall finnas en seniorklubb. Seniorklubben väljer inom sig en ordförande och styrelse. Klubbens ordförande och verksamhetsberättelse skall godkännas av föreningens årsmöte. 14 Årlig utnämning av gesäller och mästare Styrelsen skall tillse att det anordnas en gesäll- och mästarbrevsutdelning. Denna skall äga rum årligen i november månad, eller på annan tid som styrelsen beslutar. 15 Hantverks- och utbildningskommitté Bland föreningens medlemmar skall utses en Hantverks- och utbildningskommitté, bestående av minst fem personer. Val sker vid föreningens årsmöte, varvid ordföranden i kommittén utses för ett år, övriga ledamöter för två år, varvid årligen halva antalet ledamöter väljs. Kommittén skall ansvara för att hantverks- och utbildningsfrågor får en tillfredställande bevakning inom föreningen och biträda styrelsen vid handläggning av dessa. Kommittén skall ansvara för att gesäll- och mästarbrev utdelas till de personer som Sveriges Hantverksråd beslutat skall utses till gesäll och mästare, under förutsättning att dessa personer har valt att ta emot brevet vid denna ceremoni. Det är kommittén som ansvarar för ceremonin och evenemanget när gesäll- och mästarbrev skall utdelas och att detta sker under högtidliga former. Kommittén skall också ange huruvida lärling bör tilldelas medalj, premium eller annan belöning. Kommittén skall pröva inkomna ansökningar om stipendier ur föreningens fonder, samt till styrelsen avge utlåtande över dessa. 16 Stadgeändringar Ändring av dessa stadgar som beslutats av kongressen i den nationella föreningen ska, för införande i den lokala föreningens stadgar, antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i den lokala föreningen med enkel majoritet. För att den lokala föreningen ska kunna ändra dessa stadgar utan kongressbeslut förutsätts att ändringen först godkänns av riksstyrelsen och därefter beslut av den lokala föreningen på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte.

8 8(8) Den nationella föreningens kongress eller riksstyrelsen äger inte besluta om frågor som berör Företagarna Göteborgs ekonomi eller egendom. 17 Utträde eller upplösning För beslut om den lokala föreningens utträde ur den nationella föreningen eller upplösning erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum varav det ena ska vara årsmöte. Upplöses föreningen Företagarna Göteborg ska dess tillgångar efter det att skulderna betalats överlämnas till stiftelsen Utbildningsstiftelsen för Hantverk och företagande i Göteborg. 18 Tvister Tvist mellan medlem och den lokala föreningen ska avgöras av skiljemän enligt gällande lag därom. Den lokala föreningen äger dock rätt att vid domstol utkräva förfallna avgifter.

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer