Verksamhetsberättelse. för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA 883800-5539"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA

2 Sida 2 av 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA Det allra viktigaste i en förening är medlemmarna. Vår ambition är att öka antalet medlemmar vilket också har varit fallet flera år i rad. Genom att erbjuda intressanta aktiviteter vill styrelsen visa medlemmarna och blivande sådana att det är betydelsefullt att vara medlem i föreningen. Intäkterna från arrangerade föreläsningar används till att subventionera andra aktiviteter som kommer föreningens medlemmar tillgodo. Föreningens ändamål är att verka för att skapa bästa möjliga villkor för personer med autism och autismliknande tillstånd. Detta ska ske genom att: sprida kännedom och öka förståelsen för de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra för barnet/ungdomen/den vuxne och för dennes närstående företräda medlemmarnas intressen i samhället samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att utifrån individuella behov bereda vård, utbildning, sysselsättning och boende verka för att erforderliga verksamheter ska finnas och stödja de som finns verka för bästa tänkbara förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum främja samarbete med andra handikapporganisationer verka för att kontakt skapas mellan anhöriga/närstående och personal i övrigt verka för att riksförbundets ändamål stöds och fullföljs Styrelsen har lagt upp följande riktlinjer vad gäller aktiviteter i distriktet: Återkommande aktiviteter i distriktet Ett verksamhetsår bör innehålla följande Årsmöte med föreläsning i feb/mars 1 Styrelsemöten 6-8 Familjeaktivitet för hela distriktet 1 Större föreläsning för hela distriktet 1 Cafékvällar 8 Riktade eller lokala aktiviteter 1 Planen för verksamhetsåret har haft följande innehåll: Verksamhetsplan 2014 Visioner Att sprida kunskap och information om autismspektrumtillstånd till olika grupper av människor. Att skapa möjligheter för medlemmar att träffas för att umgås och utbyta erfarenheter. 2

3 Sida 3 av 9 Viktiga målgrupper personer med funktionsnedsättning inom autismspektrum, föräldrar, syskon och anhöriga skolansvariga, skolledning och deras verksamheter LSS-ansvariga, enhetschefer och deras verksamheter habiliteringsansvariga och deras verksamheter psykiatriansvariga och deras verksamheter Mål 1. Antal medlemmar ska vara 550 vid årets slut. 2. Hemsidan är levande, har en trevlig layout, är lätt att använda och lättarbetad. 3. Bibehållen god informationsspridning. 4. Gott samarbete med närliggande distrikt i föreningen. 5. Kontaktombud ska finnas i alla kommuner. 6. Väl besökta medlemsträffar. 7. God samverkan med Habiliteringen i länet 8. God samverkan med Barn och Ungdomspsykiatrin. 9. God samverkan med länets vuxenpsykiatri i specifika frågor. Aktiviteter 2014 Cafékvällar 8 stycken med olika teman. Medlemshelg i Orsa Grönklitt. Sommarläger i Siljansnäs. Vinterläger i Siljansnäs. Föreläsning under våren med Bo Hejlskov Elvén. Föreläsning med skoltema under våren med Nicklas Mårtensson Medlemsbad på AquaNova, en gång på våren och en på hösten. Utgivning av Föreningsnytt tre gånger under året. Styrelsen (uppgiftsfördelning inom parentes) Ordförande: Vice ordf.: Sekreterare: Kassör: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Valberedning: Revisor(er): Maria Ljungberg (kontaktombud, material, barn- och ungdomspsykiatri på länsnivå, habilitering på länsnivå) Maria Aronson Pia Johansson (psykiatri på länsnivå, hemsida) Linda Kvalöy Johansson (LSS-ombud) Anette Partelow Ingalil Johansson Pia Lennström Anna-Lena Jahncke Britta Nygren Annika Johansson Bobo Eriksson Karin Thoring Klaes Gidlund Revisorssuppleant(er): Bo Staaf 3

4 Sida 4 av 9 Medlemmar 2014 Uppgifter från : Totalt antal medlemmar: 584 Fördelade på: 350 huvudmedlemmar, 200 familjemedlemmar, 34 verksamheter/institutioner. Medlemsantalet har alltså fortsatt att öka. Den förra avstämningen gjord i december 2013 visade att medlemsantalet då var 480. (Under de senaste åren har medlemsantalet nästan tredubblats; verksamhetsåret 2008 var antalet 232 medlemmar). Föreningen i Dalarna var under år 2014 den av förbundets 24 distriktsföreningar som procentuellt sett ökade allra mest. Styrelsemöten och andra styrelsesammankomster Styrelsen har haft sammanlagt elva (11) 1 protokollförda möten varav åtta (8) per telefon. Årsmötet hölls den 6 mars på CTH-lokalen i Borlänge i samband med en cafékväll där Jan Israelsson, Utbildningscenter autism i Sunne, framträdde under rubriken Från förtvivlan till hopp. Styrelsen hade en intensiv arbetsdag i och med arrangemanget med Bo Hejlskov Elvén i Falun liksom i anslutning till föreläsningen med Anna Sjölund i Borlänge. Nyheter I december 2013 tog föreningen mycket tacksamt emot beskedet om att ett aktivitetsbidrag erhållits från Jerring-fonden att användas för vinterarrangemang under verksamhetsåret Medlen var sökta för att för första gången arrangera en vinterhelg med övernattning i Siljansnäs stugby; en aktivitet som granndistriktet Västmanland också bjudits in till. Då snötillgången utanför backen var bristande gick inte alla tilldelade medel åt och därför godkände Jerringfonden att kvarvarande medel kunde användas till flera stughelgsarrangemang. Under våren uppstod kontakt med Martina Forsberg, studerande vid fjäll- och aktivitetsledarutbildningen i Älvdalen. Kontakten utmynnade i att hon under tre dagar sprang sträckan runt sjön Siljan och samtidigt samlade in pengar till förmån för föreningen. Hennes initiativ fick uppmärksamhet i både radio och i tryckt press. De insamlade medlen, kronor, överlämnades till föreningen den 7 juni. Regional nivå Verksamhet evenemang i egen regi Bad Under året har vi själva arrangerat flera sammankomster, därav några återkommande familjedagar. Ett återkommande arrangemang är de två badtillfällena på Aqua Nova i Borlänge, den 21 februari och den 18 oktober som lockade mellan 70 och 130 medlemmar, där också några medlemmar från närliggande distrikt deltog. Cafékvällar Det som blivit ett fast inslag bland våra arrangemang är regelbundet återkommande cafékvällar på träffpunkten, CTH-lokalen i Borlänge. Sådana cafékvällar har hållits åtta (8) gånger och har lockat upp till 51 deltagare. Vid cafékvällarna medverkade ibland inbjudna gäster. De gäster som kommit under året är Jan Israelsson från Utbildningscenter autism kursgård i Sunne (6 1 Datum för protokollförda styrelsemöten 12/1, 10/2, 4/3, 6/3, 25/3, 20/5, 23/6, 25/8, 15/9, 22/10, 17/11. 4

5 Sida 5 av 9 mars), arbetskonsulent Clas Gille, Falu kommun (3 april), hjälpmedelskonsulenterna Jenny Jansson och Jenny Lerström från LD Hjälpmedel (8 maj), Elisabeth Svensson från Simple Fashion for Autism Awareness hade modevisning på CTH-muséet (4 september) (i samarbete med nämnda museum och ABF). Slutligen medverkade förbundsordförande Eva Nordin Olson vid en cafékväll (2 okt). Tre stughelger Den mars arrangerades en stughelg under namnet Vinterkul i Siljansnäs. Denna aktivitet samlade 52 deltagare. Arrangemanget genomfördes med stöd av medel från Jerringfonden. Deltagarna kom från föreningarna i Dalarna och Västmanland och bodde familjevis i stugor. På dagarna ägnade man sig åt samarbetsövningar i stugbyn och vintersporter i Granbergets skidanläggning. Tre aktivitets- och skidledare hjälpte till med samarbetsövningar och alla vinter- och snöinriktade aktiviteter. På lördagskvällen bjöd föreningen in till taco-buffé på Hotell Siljansnäs. Den 2-4 maj 2014 samlades 13 familjer med 52 barn, ungdomar och vuxna till stughelg i Orsa Grönklitt där ett besök i björnparken ingick. Arrangemanget genomfördes med ekonomiskt stöd från Jerring-fonden. Till stughelgen i Siljansnäs den augusti arrangerad med aktivitetsbidrag från Jerringfonden, samlades tolv familjer från Dalarna och sex familjer från Västmanland; närmare 70 personer. Bland inslagen kan nämnas att en tekniker från LD Hjälpmedel kom och hade med sig olika cyklar som deltagarna fick pröva. Andra aktiviteter var rodd, paddling, fiske, orientering, bad och grillkväll. Föreläsningar och seminarium Den 18 februari arrangerades dubbla föreläsningar med Bo Hejlskov Elvén i Lugnetkyrkan i Falun under rubriken Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar om barn, ungdomar och vuxna, i skolan och i andra pedagogiska sammanhang och situationer. Arrangemanget samlade 850 personer. "Autismspektrumtillstånd hur får vi skolan att fungera bra?", var rubriken för seminariet på världsautismdagen den 2 april. Inbjuden talare var Nicklas Mårtensson från förbundskansliet och dagen samlade cirka 100 deltagare i Korskyrkan i Borlänge. På morgonen samma dag hördes Nicklas Mårtensson i Sveriges Radio P4 Dalarna. Den 16 oktober var Anna Sjölund inbjuden att föreläsa på temat Vardagsstöd. Cirka 135 deltagare slöt upp vid arrangemanget som hölls på Teknikdalen i Borlänge. Övrigt Ett samarbete har inletts med studieförbundet Vuxenskolan för aktiviteter under år

6 Sida 6 av 9 Verksamhet - samverkan, medverkan, samarbete samt beskrivning - på riks-, regional och lokal nivå Regional nivå Psykiatri Vuxenpsykiatri Brukarråd Maria Ljungberg och Pia Johansson har tidigare varit föreningens representanter i brukarrådet, vilket administreras av psykiatrins utvecklingsenhet. Möten i brukarrådet hålls vid flera tillfällen per år. Under verksamhetsåret har vi inte deltagit i dessa möten. Dalarnas nätverk för psykisk hälsa Under verksamhetsåret har vi inte aktivt medverkat i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Maria Ljungberg har deltagit i samverkansmöten med barn- och ungdomspsykiatrin i länet tre gånger under året. Karin Thoring har deltagit vid ett tillfälle. Neuropsykiatriska Utredningsteamet (NPU) NPU har under året avvecklats. Habilitering Länshabilitering Maria Ljungberg har deltagit i två samverkansmöten med länshabiliteringen. Samverkan med förbund/föreningar på riksnivå och distriktsnivå LSS-ombud Linda Kvalöy Johansson är LSS-ombud. Webb- och register Pia Johansson har deltagit i utbildning om hemsida och medlemsregister vid förbundskansliet. Förbundsråd Ingen representerade Dalarna vid förbundsrådet (tidigare ordförandekonferensen) som år 2014 hölls i Alvik (Stockholm), förutom Pia Johansson ändå var där genom förbundsstyrelsen. Riks- och representantskapsmötet Maria Aronson och Annika Johansson representerade föreningen i Dalarna (Maria Ljungberg var där för förbundets valberedning och Pia Johansson som ledamot i förbundsstyrelsen) Rikskonferens 2014 Förbundets rikskonferens hölls i år som flera endagskonferensen och hade Hemmasittare som samlande rubrik. Vid konferensen i Eskilstuna deltog Maria Aronson och Jessika Carlsson från föreningen. 6

7 Sida 7 av 9 Samverkan med granndistrikt Kontakten med granndistrikten har fortsatt och erfarenheter har utbytts samt information om vad som är på gång. Ett samarbete har inletts med distriktet i Västmanland som inbjudits att deltaga i aktiviteter i Dalarna under vårvintern och sommaren Övrigt Pia Johansson är ledamot i förbundsstyrelsen och finns med i förbundsstyrelsens arbetsutskott. Maria Ljungberg är ledamot av förbundets valberedning. Vid den nationella särskolekonferensen som i år hölls i Borlänge representerades föreningen av Pia Johansson vid förbundets bokbord. Övrigt konferenser Samverkan på lokal nivå Borlänge kontaktombud Maria Ljungberg och Pia Lennström Den lokala grupp som tidigare funnits i Borlänge har i och med införandet av cafékvällar upplösts. Samverkan har skett med kommunens representanter för omsorgsverksamheten vid två tillfällen där Pia Lennström representerat föreningen. Två träffar har det varit under hösten med resursskolan och Ljungbergsgymnasiet där Pia Lennström varit med på båda och Pia Johansson vid en träff. Anhörigstödet i Borlänge kommun med flera arrangerar frukostmöten om psykisk ohälsa där Ingalil Johansson har varit med vid två möten och Annika Johansson vid ett möte. Falun kontaktombud Karin Thoring Mammagruppen i Falun har haft en träff under året, med Karin Thoring som samordnare. Mora kontaktombud Maria Aronsson Kontaktombud Föreningen är i stort behov av kontaktombud i många av distriktets kommuner. Under året (2014) har inga kontaktombudsträffar ordnats. I varje kommun bör det finnas en eller flera personer från föreningen som fungerar som kontaktombud. Kontaktombuden representerar distriktsföreningen i olika sammanhang som i samverkan med kommunala verksamheter, habilitering etc. Det är ett utmärkt tillfälle att få insyn i hur verksamheter fungerar och även ha möjlighet att påverka. 7

8 Sida 8 av 9 Informationsspridning Som tidigare finns vår roll up och den kompletteras med en broschyr som informerar om föreningen i länet. Denna broschyr sprids vid alla tänkbara tillfällen och platser. Broschyren har framställts för att på ett tilltalande sätt göra föreningen synlig. Arbetet med att sprida information fortsätter även via hemsidan. Under fjolåret och även under år 2014 har föreningen satsat på ett specifikt informationsprojekt. Idén med projektet är att på ett mer samlat och systematiskt sätt sprida information om distriktet/förbundet och de funktionsnedsättningar som företräds. Målet med projektet är att information om distriktet/förbundet och om autism, Aspergers syndrom samt autismliknande tillstånd finns på strategiska platser, samt att en hållbarhet över tid är säkrad ifråga om uppdateringar etc. En projektplan finns som beskriver projektet i detalj. Pia Johansson har medverkat vid informationsträff vid coachingteamet Framsteget i Falu kommun. Pia Johansson har medverkat vid en informationsträff på Ljungbergsgymnasiet i Borlänge. Annika Johansson har medverkat vid informationsträff vid coachingteamet Framsteget i Falu kommun. På förfrågan från ABF överlämnades informationsmaterial inför temadagen Falu Pride under hösten. Föreningsnytt Under året har tre Föreningsnytt - med medlemsinformation från Autism- och Aspergerföreningen Dalarna skickats ut via post och e-post. 2 Föreningsnytt når distriktets medlemmar och sänds även till kansliet i Stockholm, till ledamöterna av förbundsstyrelsen samt till alla distriktsordföranden i landet. Material Nya böcker och skrifter har köpts in. Bokbordet har varit uppställt vid alla tänkbara tillfällen. Möjlighet finns för medlemmar att låna hem material. Vissa nyare böcker är oftast utlånade och därför har dessa titlar dubblerats varav ett exemplar inte är för utlåning utan finns att bläddra i när bokbordet är uppställt. En uppdaterad förteckning över innehavet finns upplagt på hemsidan. Styrelsen bevakar kontinuerligt nyutkomna böcker, skrifter och filmer för att kunna sprida vidare inom föreningen. 2 Föreningsnytt utskickat i februari, juni och november. 8

9 Sida 9 av 9 Verksamhetsplan 2015 Visioner I Dalarna finns autismspecifik kompetens som genomsyrar all verksamhet riktad till personer med autismspektrumtillstånd. I vårt distrikt finns goda förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd och deras familjer. Viktiga målgrupper personer med funktionsnedsättning inom autismspektrum, föräldrar, syskon och anhöriga skolansvariga, skolledning och deras verksamheter LSS-ansvariga, enhetschefer och deras verksamheter habiliteringsansvariga och deras verksamheter psykiatriansvariga och deras verksamheter Övergripande mål Att sprida kunskap och information om autismspektrumtillstånd till olika grupper av människor. Att skapa möjligheter för medlemmar att träffas för att umgås och utbyta erfarenheter. Mål 1. Antal medlemmar ska vara 650 vid årets slut. 2. Hemsidan är levande, har en trevlig layout, är lätt att använda och lättarbetad. 3. Välfungerande informationsspridning. 4. Gott samarbete med närliggande distrikt i föreningen. 5. Väl besökta medlemsträffar. 6. God samverkan med Habiliteringen i länet 7. God samverkan med Barn och Ungdomspsykiatrin. 8. God samverkan med länets vuxenpsykiatri i specifika frågor. Aktiviteter 2015 Cafékvällar 7 stycken med olika teman. Utgivning av Föreningsnytt tre gånger under året. Medlemsbad på AquaNova, en på våren och en på hösten. Vinterläger i Siljansnäs. Två föreläsningar i vår med tema Hur förebygga skolfrånvaro med Susanne Jessen. Sommarläger i Siljansnäs. Två föreläsningar i höst med Bo Hejlskov Elvén varav en är riktad till socialtjänsten m.fl. Helg för vuxna under hösten. I samarbete med Vuxenskolan arrangeras prova-på-aktiviteter med start i höst och ett år framöver. Besök på Lekland i Falun 9

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2013 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för FaCO får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg

Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Vallentuna Folkrörelsearkiv foto: Eva Wetterborg Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2.

HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. HAL L A N D S H A N D I K A P P I D R O T T S F Ö R B U N D V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4. 0 1. 0 1 2 0 1 4. 1 2. 3 1 S T Y R E L S E N Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer