Vård- och omsorgsnämnd öster Box ÖREBRO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO"

Transkript

1 r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box ÖREBRO Ärendet Föreläggande mot Vård- och omsorgsnämnd öster, Örebro kommun med stöd av 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001 :453), SoL Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förelägger med stöd av 13 kap. 8 SoL, Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun att senast den 4 maj 2015 vid vite om l kronor vid Södennalmshemmet säkerställa att: 0 Samtliga avdelningar där personer med demenssjukdom befinner sig, är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. IVO förelägger dessutom Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun att senast den 4 maj 2015 komma in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Av 16 kap. 4 SoL följer att detta beslut gäller omedelbart. Bakgrund Med anledning av uppgifter som framkom i ett klagomålsärende (dnr 8036/2013) öppnade IVO i augusti 2013 ett egeninitierat ärende (dnr 33787/2013) med syfte att granska bemanningen nattetid vid Södermalmshemmet i Örebro kommun. IVO avsåg att granska vilken överblick personalen hade över de boende och vilka begränsningsåtgärder som eventuellt användes. Söderrnalmshemmet består av två hus om sex våningar var där varje våning utgör en avdelning. Totalt består boendet därmed av tolv avdelningar. Nio avdelningar är gruppboenden för demenssjuka och två avdelningar är vårdboenden för demenssjuka. En avdelning är för somatiskt sjuka. Inspektionen för vård och omsorg Telefon Fax Box 423 Org nr ÖREBRO

2 Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.7. l -6361/ l 2(10) Under/ag 0 Beskrivning av Södennalmshemmet från 0 Protokoll från inspektion den 14 augusti Protokoll från möte med representanter från Örebro kommun den 22 november IVO:s beslut med krav på åtgärder den 14 april Redovisning av åtgärder daterad den 27 maj Protokoll från personalintervj u samt observationer vid inspektion den 2-3 oktober Yttrande från Örebro kommun daterat den 3 november 2014 Redovisning av til/syn IVO:s inspektion den 14 augusti 2013 Omvårdnadspersonalen? ansvarsområde på natten Vid inspektionen framkom att boendet hade en gmndbemanning om sex omvårdnadspersonal nattetid. Varje personal ansvarade för två avdelningar var om totalt 18 boende. Omvårdnadspersonalen uppgav att de främst uppehöll sig på den avdelning där de boendes behov var som störst men att de gav tillsyn och övrig hjälp till samtliga boende på de avdelningar som de ansvarade för. Det innebar att den ena avdelningen lämnades obemannad kortare och längre perioder. Omvårdnadspersonalen angav att möjligheten att överblicka avdelningen försvårades vid de tillfällen då de uppehöll sig i en enskilds lägenhet. Ronder genomfördes två gånger varj e natt, varav en gång tillsammans med en kollega som ansvarade för andra avdelningar. Vid dessa tillfallen svarade en tredje kollega på larm från samtliga sex avdelningar i huset. Detta medförde att en eller flera avdelningar lämnades utan personal från 15 minuter upp till två timmar under rond. Extra personal sattes in till exempel vid utbrott av magsjuka men inte om en enskild hade uttalad oro och var uppegående nattetid. Omvårdnadspersonalen uppgav vid inspektionen att de gjorde bedömningen att det behövdes en personal per våning for att täcka de boendes behov av tillsyn och omvårdnadsåtgärder nattetid.

3 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) Larm/Lästa dörrar I stort sett samtliga boende hade någon form av passivt larm som var kopplat till personalens telefoner. De enskildas lägenhetsdörrar öppnades genom att låset aktiverades av det trygghetslarm som den enskilde bar. Avdelningsdörrama var alltid låsta. Omvårdnadspersonalen uppgav att det på teamträffar diskuterades och beslutades om någon åtgärd skulle vidtas som kunde vara begränsande för den enskilde. Nattpersonalen deltog inte i dessa möten och kände inte till var den enskildes eventuella samtycke var dokumenterat. Däremot uppgav de att det framgick i genomförandeplanen om en enskild till exempel hade grind eller larm. Personalen uppgav att be gränsningsåtgärder aldrig användes mot den enskildes vilja. Möte med representanter för Örebro kommun den 22 november 2013 Vid mötet diskuterades allmänt kommunens arbete när det gäller äldre, bemanning nattetid samt skydds- och begränsningsåtgärder. Kommunen uppgav bland annat att tanken var att det skulle tas fram en handlingsplan för en långsiktig lösning vad gäller bemanningen nattetid och låsning av dörrar på särskilda boenden. IVO:s beslut den 14 april 2014 IVO har i beslut den 14 april 2014 (dnr 33787/2013) ställt krav på åtgärder som innebar att Vård- och omsorgsnämnd öster skulle säkerställa: 0 Att samtliga avdelningar för personer med demenssjukdom på Södennalmshemmet är bemannade hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. 0 Att de enskilda som bor på Södermalmshemmet och som av något skäl inte kan öppna avdelningsdörren vid behov och utan dröjsmål får hjälp med detta. Redovisning av åtgärder daterad den 27 mai 2014 I en redovisning, daterad den 27 maj 2014, uppgav kommunen i huvudsak följande. Det finns en risk att täta tillsyner av personal i den enskildes lägenhet kan skapa otrygghet för en person som inte är orienterad i tid och rum. Även för de personer som är orienterade uppskattas inte alltid tillsyn då nattsömn kan störas, det kan medföra en känsla av att vara övervakad.

4 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) Det är av största vikt att individanpassa vården och omsorgen nattetid utifrån dagsform för att stärka självbestämmande och integritet och därefter anpassa bemanningen. Lösningen är därför inte per automatik att utöka antalet anställda nattetid. Nämnden avser att vidta följande åtgärder: 0 Nattpersonalen ska delta i teamträffar dagtid för att verksamhetens personal ska få bättre kunskap om hela dygnets behov. På träffarna ska det göras en värdering om personers möjlighet att påkalla uppmärksamhet. 0 Nattronden ska inte genomföras samtidigt i hela huset utan planeras så att personal alltid finns tillgänglig när stöd eller hjälp påkallas. 0 Aktiva och passiva larm möjliggör att den enskilde skyndsamt kan påkalla uppmärksamhet eller hjälp. Genom att planera nattrondema finns det alltid tillgänglig personal att bistå den enskilde. 0 Sjuksköterskan som arbetar dag och den som arbetar kväll ska tillsammans, dagligen, bedöma vilka våningar omvårdnadspersonalen ska utgå ifrån nattetid, utifrån de boendes dagsfonn. 0 En sensor kommer att placeras i anslutning till avdelningsdörren, troligtvis på handtaget. Når detta vidrörs kan personal, om de inte är på plats, utan dröjsmål möta den enskilde. Passiva larm ska alltid föregås av en individuell bedömning, riskanalys och av samtycke. Om den enskilde inte kan lämna samtycke ska en tvärprofessionell risk- och behovsanalys genomföras och följas upp kontinuerligt. Syftet med passiva larm är inte att ersätta personal utan att hjälpa personalen att få vägledning om vilken avdelning de ska befinna sig på och på så sätt utan dröjsmål hjälpa och stödja de boende som är i behov av det. En utvärdering kommer att göras av förvaltningen i oktober för att utreda om vidtagna åtgärder medfört att personalen får en tillfredsställande överblick och utan dröjsmål möter de personer som påkallar hjälp och stöd. lvo:s inspektion den 2-3 oktober 2014 Med anledning av den redovisning som nämnden lämnade till IVO beslutades om en oanmäld inspektion med syfte att följa upp redovisningen och granska om personalen hade uppsikt och om enskilda omgående fick den hjälp och det stöd de behövde.

5 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) Omvårdnadspersonalens ansvarsområde på natten Vid inspektionen uppgav omvårdnadspersonalen att grundbemanningen och arbetssättet var oförändrat sedan den senaste inspektionen i augusti De uppgav även att ronderna fungerade på samma sätt som tidigare. En förändring som hade skett var dock att det hade införts en ny rutin som innebar att nattpersonalen skulle delta i teamträffar på dagen. Detta hade inte påbörjats ännu men fanns med på schemat. En annan förändring var att det hade införts en rutin som innebar att sjuksköterskan skulle tala om Vilken avdelning personalen skulle utgå ifrån. Personalen var lite osäker på vad den nya rutinen skulle innebära mer konkret. Omvårdnadspersonalen uppgav vid inspektionen att de försökte hinna med. De uppgav också att situationen ibland kunde vara kaotisk men att de hjälpte varandra. Vidare uppgav personalen att det borde vara fyra personal per hus. En personal per våning skulle vara för mycket. På fråga om hur ofta och hur länge en avdelning kunde lämnas obemannad svarade omvårdnadspersonalen att det var olika men att de alltid gick när någon larmade. De uppgav också att de tittade till avdelningarna regelbundet även om ingen larmade och att bedömningen om hur ofta detta skedde utgick från vilka som bodde på avdelningen. AV de observationer som gjordes av IVO:s inspektörer vid inspektionen framgick att personalen gick för tillsyn på annan avdelning och var borta som längst 30 minuter. Det observerades också att det var möjligt för personalen att höra ljud från avdelningen när de befann sig i personalrummet och i avdelningens gemensamma utrymme. Däremot var det inte möjligt för personalen att, på annat sätt än genom larm, höra ljud från andra avdelningar. Larm/Lästa dörrar Omvårdnadspersonalen uppgav att samtliga boende hade trygghetslarm. Rörelselarrn och dörrlarrn ingick i rummet. Personalen kunde se på sina telefoner vilken typ av larm som aktiverades. Personalen beskrev att när någon var nyinflyttad så sattes rörelselarrnet på. Sedan gjorde arbetsterapeuten och sjukgymnasten en bedömning av om det räckte med trygghetslarm. Personalen beskrev också att dörrlannen inte alltid var på men att det var en rutin att man satte på dörrlarmet på kvällen. Även vid de observationer som gjordes vid inspektionen framstod det som om det var personalen på respektive avdelning som avgjorde om dörrlarmen skulle vara aktiverade eller inte.

6 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /20l5-l 6(10) Avdelningsdörrama var låsta och öppnades med tags som personal och anhöriga hade. Personalen uppgav att det även fanns en boende som hade en tag då hon gick ut och rökte själv. Hon hade dörrlarm så att personalen såg när hon var på väg ut. Personalen beskrev också att det på en av avdelningsdörrama hade installerats ett nytt larm på försök. Personalen var lite osäker på hur larmet fungerade. Vid inspektionen observerades att dörren till köket och det gemensamma rummet var låst på en avdelning på grund av att en boende var uppe på natten. Vid ett tillfälle under natten noterades att en person var uppe och ryckte i dörren till köket samt till en annan lägenhetsdörr. Denna person hade inget trygghetslarm på sig och kunde därför inte gå in i sin egen lägenhet. Efter en kort stund kom personalen och ledde den boende till dennes lägenhet igen genom att tala lugnande med denne. När den boende vistades i sin lägenhet lästes dörren upp till köket och det gemensamma utrymmet. Personalen beskrev att samma arbetssätt användes på en annan avdelning då det även där fanns en person som var uppe på natten. Yttrande från kommunen daterat den 3 november 2014 I ett yttrande, daterat den 3 november 2014, uppgav kommunen i huvudsak följande. Det framkommer i intervjuerna med nattpersonalen att det fortfarande sker generella ronder. Det är en brist från ledningen att den inte har infört individuella tillsyner, trots att det är en planerad åtgärd. Med anledning av det har enhetscheferna tagit fram en ny rutin som innebär att de generella ronderna tas bort och ersätts med individuellt inplanerade tillsyner som planeras utifrån genomförandeplanerna. Arbetet under natten ska följas upp genom en signeringslista som lämnas till enhetscheferna varj e morgon efter avslutat pass. Enhetscheferna ska genom signeringslistan följa upp att den individuella planeringen följts samt återföra resultatet av uppföljningen i samband med möten med nattpersonalen. Den nya rutinen börjar gälla från och med den l december Larm på en avdelningsdörr har prövats på en avdelning vilket har resulterat i att personalen snabbt har kunnat uppmärksamma och hjälpa boende som vill ut. Upphandling pågår för övriga avdelningar på Södermalmshemmet. Nattpersonalen ska dokumentera och kommunicera med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och ansvarig enhetschef om

7 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) vård- och omvärdnadsbehovet förändras. Därefter fattas ett gemensamt beslut om det finns ett behov av extra resurs. Skälen Tillämpliga för beslutet bestämmelser 0 l kap. 1, 3 kap. 3, 5 kap. 5 och 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Bedömning Bemanning Enligt 3 kap. 3 SOL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtj änsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Detta förutsätter enligt förarbetena bland annat att omsorgs- och vårdinsatser utformas utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskemål. För många äldre är närheten till personal dygnet rur1t av avgörande betydelse för känslan av trygghet (prop. l996/97:l24 s. 53 och 122). Enligt 5 kap. 5 andra stycket SoL ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver särskilt stöd. Ett särskilt boende kännetecknas främst av krav på att bostaden ska vara utformad och utrustad så att den boende kan fortsätta leva ett så sj älvständigt liv som möjligt, krav på att de tjänster som den enskilde behöver ska kunna ges alla tider på dygnet samt krav på att det ska finnas tillgång till personal som dels kan bedöma när social eller medicinsk vård krävs, dels också svara för att sådan ges (prop. 2005/ s. 75). Personer med demenssjukdom är en utsatt grupp med behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. I särskilda boenden för äldre med demenssjukdom är närheten till personal dygnet runt särskilt viktig för att uppnå trygghet och säkerhet. Avsikten med boendeformer för service och omvårdnad är att garantera att den som behöver kan få den kvalificerade tillsyn och omvårdnad som krävs. Det medför att bemanningen måste vara sådan att personalen har uppsikt över de boende samt att personalen finns tillgänglig och kan ge det stöd och den hjälp de boende behöver. IVO kan konstatera att på natten har personalen på Södermalmshemmet ansvar för två avdelningar var om totalt 18 boende. De två avdelningarna ligger på olika våningsplan vilket innebär att minst hälften av alla avdelningar ständigt är helt obemannade. I allmänhet är det inte möjligt för personalen att, på annat sätt än genom lann, höra ljud från någon annan avdelning än den de befinner sig på. Vid inspektionen den 2-3

8 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2015-l 8(10) oktober 2014 observerade IVO:s inspektörer att personalen gick för tillsyn på annan avdelning och var borta som längst 30 minuter. Vid samma inspektion observerades en boende i korridoren utan lann som inte kom in i sin lägenhet under den korta stund som personalen var frånvarande. Vidare observerades vid inspektionen att personalen låste dörren till köket och det gemensamma utrymmet på en avdelning då en av de boende var uppe. Mot bakgrund av det som anförts ovan gör IVO bedömningen att personalen på Söderrnalmshemmet inte har den överblick över de avdelningar som lämnas obemannade som ska finnas i denna typ av verksamhet samt att personer med demenssjukdom lämnas utan tillsyn kortare och längre perioder varje natt. Under dessa perioder måste personalen förlita sig på larm för att kunna uppmärksamma om någon boende är i behov av hjälp och situationen innebär också att personalen ibland ser sig tvingad att låsa dörren till köket och det gemensamma utrymmet. Detta är en brist. Nämnden ska därför säkerställa att samtliga avdelningar för personer med demenssjukdom på Södermalmshemmet är bemannade på ett sådant sätt att personalen under hela dygnet har uppsikt över avdelningarna och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Av den redovisning och det yttrande som inkommit från Örebro kommun framgår att kommunen anser att täta tillsyner kan skapa otrygghet och att lösningen därför inte per automatik är att utöka antalet anställda nattetid. Istället beskriver kommunen andra typer av åtgärder såsom att de generella ronderna tas bort och ersätts med individuellt inplanerade tillsyner. Kommunen beskriver också att aktiva och passiva larm möjliggör för den enskilde att påkalla uppmärksamhet eller hjälp. IVO ifrågasätter inte att vissa individer kan uppleva otrygghet om tillsynema blir för täta och att det därför är bra med individuellt inplanerade tillsyner. IVO ifrågasätter inte heller att larm kan hjälpa den enskilde att påkalla personalens uppmärksamhet. Såsom beskrivits ovan anser dock IVO att nattbemanningen på Södermalmshemmet, där minst hälften av alla avdelningar ständigt är obemannade, är otillräcklig för att säkerställa att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. De åtgärder som kommunen avser att vidta förändrar därför inte IVO:s bedömning i denna del. Läsning av dörrar Enligt l kap. l SoL ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människors sj älvbestämmanderätt och integritet. SoL bygger således på frivillighet och det finns ingen grund för tvångsåtgärder enligt lagen. Ytterdörren till en särskild boendeform kan vara låst, detsamma

9 Inspektionen för vård och omsorg Dnr l/20l 5-1 9(10) gäller dörrar till avdelningar och enheter. Låset måste dock vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp. Om den enskilde av något skäl inte sj älv kan öppna dörren måste den enskilde utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen med att öppna den eller få den hjälp som är påkallad. På Södermalmshemmet är avdelningsdörrarna låsta och öppnas med tags. Endast en av de boende har en egen tag. Ett Iarm har installerats på en av avdelningsdörrama och nämnden har uppgett att upphandling pågår för larm på övriga avdelningsdörrar. Vidare uppger nämnden att larmet på avdelningsdörren har resulterat i att personalen snabbt har kunnat uppmärksamma och hjälpa de boende som vill ut. IVO kan inte ifrågasätta nämndens bedömning att Södennalmshemmets personal genom larmet på avdelningsdörren snabbt har kunnat uppmärksamma de boende som vill ut. Bemanningen måste dock vara sådan att personalen vid ett sådant larm utan dröjsmål också har möjlighet att hjälpa den boende att öppna dörren eller ge annat stöd som den boende behöver. Denna förutsättning omfattas dock av det krav som ställts ovan att nämnden ska säkerställa att samtliga avdelningar för personer med demenssjukdom på Södennalmshemmet är bemannade på ett sådant sätt att personalen under hela dygnet har uppsikt över avdelningama och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Larm och samtycke Samtliga lägenheter på Södermalmshemmet har dörrlarm. Vid inspektionen den 2-3 oktober 2014 framstod det som om det var personalen på respektive avdelning som avgjorde om dessa skulle vara aktiverade eller inte. Personalen uppgav dock att det var arbetsterapeuten och sjukgymnasten som gjorde en bedömning av om en person var i behov av ytterligare Iarm förutom trygghetslarmet, såsom rörelselarm eller dörrlarm. Av kommunens redovisning framgår att om den enskilde inte kan lämna samtycke ska en tvärprofessionell risk- och behovsanalys genomföras och följas upp kontinuerligt. Mot bakgrund av det som kommit fram vill IVO påtala vikten av att en individuell bedömning av den boendes behov och inställning görs i varje enskilt fall när dörrlann övervägs. Det är denna bedömning som ska ligga till grund för ställningstagandet om ett dörrlann ska vara aktiverat eller inte. Föreläggande Enligt 13 kap. 8 SoL har IVO möjlighet att förelägga den som ansvarar för en verksamhet som står under tillsyn, att avhjälpa missförhållan-

10 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) den som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Av prop. 2008/O9:160 s. 82 framgår att ett exempel när föreläggande ska kunna utfärdas år när ett demensboende inte på ett tillfredsställande sätt kan erbjuda ett tryggt boende för målgruppen. IVO konstaterar att den brist avseende bemanning som framgår av ovanstående, utgör ett missförhållande av betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. IVO har i tidigare beslut påtalat att Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun måste åtgärda bristen avseende obemannade avdelningar för personer med demenssjukdom utan att verksamheten har åtgärdat bristen. IVO bedömer därför att beslutet om föreläggande ska förenas med vite av kännbar storlek. Mot denna bakgrund och med stöd av vad som ovan anförts finner IVO att förutsättningar föreligger för att Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun, med stöd av 13 kap. 8, ska föreläggas att åtgärda de missförhållanden som konstaterats. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Ewa Sunneborn och chefsjuristen Anna Sundberg deltagit. Inspektören Tove Hedåberg har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg Qwxtttármøéaøitød Gunilla Hult Backlund Tagit; Tove Hedåberg Hur man överklagar, se bilaga 1

11 l_l '\_7F\ inspektionen för vard och omsorg BILAGA 1 1(1) Hur man överklagar Den som vill överklaga Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad. Skrivelsen ställs alltså till förvaltningsrätten men ska skickas eller lämnas enligt följande: Postadress: Inspektionen för vård och omsorg, Box 423, Örebro Besöksadress: Inspektionen för vård och omsorg, Olaigatan 15, Orebro Överklagandet ska ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som klaganden begär. Vidare ska IVO:s diarienummer anges. Inspektionen för värd och omsorg Telefon Fax Box 423 Org nr ÖREBRO www_ivo_5e

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen /('\ BESLUT 1nspekt1onen for vård och omsorg 2015-01-29 Dnr 8.7.1-4748/2015 1(11) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Jönköpings kommun 551 89 Jönköping Kommun Jönköpings

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen Tg12013 II-I än BESLUT rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l AvdelningSydöst Attendo Sverige AB Michaela Hecht Gunnarsson BOX 715 michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se 182 17 Danderyd

Läs mer

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2014-04-29 1625-14 Meddelad i Sofia Pehrsson Jönköping 1 KLAGANDE Bräcke Diakoni, 857200-3104 Box 21062 418 04 Göteborg Ombud: Ellinor Englund MOTPART Inspektionen för vård

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, 941 85 Pitea, 212000-2759. Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)

Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, 941 85 Pitea, 212000-2759. Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453) IsL Socialstyrelsen FORELAGGANDE Tillsynsavdelningen Region Nord Petra Carlbaum petra.caribaum@socialstyrelsen.se 2011-03-08 Dnr 1(1 Pitea kommun Svartuddsvagen 941 85 PITEA SOSRN. Akt bil. Kommun Pitea

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Socialstyrelsen, 106 30 STOCKHOLM Motpart Stockholms

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL JuL Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten sydöst/sekl Christel Magnusson christel.magnusson@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-27 Dnr 9.1-30370/2012 1(8) Linköping kommun Stadshuset 581 81 Linköping

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

BESLUT. Ärendet Föreläggande enligt 7 kap. 24 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL BESLUT Expedierat inspektionen för vård och omsorg 2015-03-10 Dnr 8.7.1-6705/2015-1 1(7) Avdelning syd Victor Johansson victor.johansson@ivo.se Regionstyrelsens ordförande Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av SIS LVM-hem Fortunagården i Värnamo. Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder:

BESLUT. Ärendet Tillsyn av SIS LVM-hem Fortunagården i Värnamo. Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder: /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-03-12 Dnr 8.5-5491/2015-5 1(9) Avdelning sydöst Lena Olsson Lena.Olsson@ivo.se Statens institutionsstyrelse Verksamhetskontor missbruksvård Box 163 63 103

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Den 21 januari 2015 MVT2015 Jeanna Thorslund Stadsjurist Västerås stad (tj.ledig) Jurist, Avdelningen för Digitalisering, Sveriges

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Välkomna! Information om IVO Generaldirektör Gunilla Hult Backlund Sedan den 1 juni 2013 är det myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst

Läs mer

Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Oasen Ungdomscenter AB, 556686-2313 Box 199 578 24 Aneby

Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Oasen Ungdomscenter AB, 556686-2313 Box 199 578 24 Aneby FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr 2015-03-31 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Oasen Ungdomscenter AB, 556686-2313 Box 199 578 24 Aneby MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydöst Box 2163 550 02 Jönköping

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Inledning En regional överenskommelse/riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder är antagen och finns på http://www.orebroll.se/sv/halsa-och-vard/for-vardgivare/ovk/kommunal-halsooch-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard_rutiner-riktlinjer/.

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Tillsyn av HVB barn och ungdom enligt 13 kap 1 SoL vid Stubben i Mellerud

Tillsyn av HVB barn och ungdom enligt 13 kap 1 SoL vid Stubben i Mellerud BESLUT 2013-02-20 Dnr 9.1-44285/2012 1( Tillsynsavdelningen Karin Gunnervik Karin.Gunnervik@socialstyrelsen.se Stubben HVB AB Skållerud 464 40 Åsensbruk Huvudman Stubben HVB AB Ärendet Tillsyn av HVB barn

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén

RIKTLINJE. Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-10-25 Ulrika Ström, Ann-Britt Lundin, Eva Franzén Eva-Britt Apelvi 2 2012-11-20 Ulrika Ström, Eva Franzén, Ann-Britt Förvaltningens ledningsgrupp Lundin

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Vård och omsorg Sidan 1 av 10 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild arbetsgrupp

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Gammelgården vårdboende, Kosmo AB, Datum 2015-06-16.

Verksamhetsuppföljning, Gammelgården vårdboende, Kosmo AB, Datum 2015-06-16. 1 (7) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2015-07-02 Dnr ÄN 2015-411 Malin Robertsson Verksamhetsuppföljning, Gammelgården vårdboende, Kosmo AB, Datum 2015-06-16. Sammanfattning Kvalitets- och utvärderingskontoret

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo

Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt boende inom äldreomsorgen - Vårdbo VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-09-13 DNR SN 2012.158 TERHI BERLIN SID 1/3 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Kvalitetsgarantier för kortvård

Kvalitetsgarantier för kortvård Kvalitetsgarantier för kortvård KVALITETSGARANTIER FÖR KORTVÅRD Kvalitetsgarantier beskriver och förtydligar omvårdnadsförvaltningens insatser för dig som kommuninvånare. Kvalitetsgarantier är såväl ett

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Nässjö kommun. Granskning av demensvård inom särskilt boende. Revisionsrapport. KPMG AB 5 december 2011 Antal sidor: 13

Nässjö kommun. Granskning av demensvård inom särskilt boende. Revisionsrapport. KPMG AB 5 december 2011 Antal sidor: 13 Granskning av demensvård inom särskilt boende Revisionsrapport KPMG AB 5 december 2011 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Ansvarig nämnd 2 5. Metod 2 6. Projektorganisation

Läs mer

Vägledning för att hantera frågor där frihetsinskränkning tidigare använts

Vägledning för att hantera frågor där frihetsinskränkning tidigare använts den 10 november 2010 Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering Vägledning för att hantera frågor där frihetsinskränkning tidigare använts 1

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet.

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet. /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-10 Dnr 8.5-16859/2014-6 1(8) Avdelning syd Ingrid Andersson lngrid.andersson@ivo.se Socialnämnden i Karlslcrona konnnun 371 83 Karlslcrona Ärendet Tillsyn

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder och begränsningsåtgärder

Rutin för skyddsåtgärder och begränsningsåtgärder SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 20150301 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS Jeanette

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm

Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Ökad trygghet i det egna hemmet med Trygghetslarm Så här fungerar Trygghetslarmet Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i ett strömuttag och fungerar tillsammans med en larmklocka som du

Läs mer