Vård- och omsorgsnämnd öster Box ÖREBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO"

Transkript

1 r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box ÖREBRO Ärendet Föreläggande mot Vård- och omsorgsnämnd öster, Örebro kommun med stöd av 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001 :453), SoL Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förelägger med stöd av 13 kap. 8 SoL, Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun att senast den 4 maj 2015 vid vite om l kronor vid Södennalmshemmet säkerställa att: 0 Samtliga avdelningar där personer med demenssjukdom befinner sig, är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. IVO förelägger dessutom Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun att senast den 4 maj 2015 komma in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Av 16 kap. 4 SoL följer att detta beslut gäller omedelbart. Bakgrund Med anledning av uppgifter som framkom i ett klagomålsärende (dnr 8036/2013) öppnade IVO i augusti 2013 ett egeninitierat ärende (dnr 33787/2013) med syfte att granska bemanningen nattetid vid Södermalmshemmet i Örebro kommun. IVO avsåg att granska vilken överblick personalen hade över de boende och vilka begränsningsåtgärder som eventuellt användes. Söderrnalmshemmet består av två hus om sex våningar var där varje våning utgör en avdelning. Totalt består boendet därmed av tolv avdelningar. Nio avdelningar är gruppboenden för demenssjuka och två avdelningar är vårdboenden för demenssjuka. En avdelning är för somatiskt sjuka. Inspektionen för vård och omsorg Telefon Fax Box 423 Org nr ÖREBRO

2 Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.7. l -6361/ l 2(10) Under/ag 0 Beskrivning av Södennalmshemmet från 0 Protokoll från inspektion den 14 augusti Protokoll från möte med representanter från Örebro kommun den 22 november IVO:s beslut med krav på åtgärder den 14 april Redovisning av åtgärder daterad den 27 maj Protokoll från personalintervj u samt observationer vid inspektion den 2-3 oktober Yttrande från Örebro kommun daterat den 3 november 2014 Redovisning av til/syn IVO:s inspektion den 14 augusti 2013 Omvårdnadspersonalen? ansvarsområde på natten Vid inspektionen framkom att boendet hade en gmndbemanning om sex omvårdnadspersonal nattetid. Varje personal ansvarade för två avdelningar var om totalt 18 boende. Omvårdnadspersonalen uppgav att de främst uppehöll sig på den avdelning där de boendes behov var som störst men att de gav tillsyn och övrig hjälp till samtliga boende på de avdelningar som de ansvarade för. Det innebar att den ena avdelningen lämnades obemannad kortare och längre perioder. Omvårdnadspersonalen angav att möjligheten att överblicka avdelningen försvårades vid de tillfällen då de uppehöll sig i en enskilds lägenhet. Ronder genomfördes två gånger varj e natt, varav en gång tillsammans med en kollega som ansvarade för andra avdelningar. Vid dessa tillfallen svarade en tredje kollega på larm från samtliga sex avdelningar i huset. Detta medförde att en eller flera avdelningar lämnades utan personal från 15 minuter upp till två timmar under rond. Extra personal sattes in till exempel vid utbrott av magsjuka men inte om en enskild hade uttalad oro och var uppegående nattetid. Omvårdnadspersonalen uppgav vid inspektionen att de gjorde bedömningen att det behövdes en personal per våning for att täcka de boendes behov av tillsyn och omvårdnadsåtgärder nattetid.

3 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) Larm/Lästa dörrar I stort sett samtliga boende hade någon form av passivt larm som var kopplat till personalens telefoner. De enskildas lägenhetsdörrar öppnades genom att låset aktiverades av det trygghetslarm som den enskilde bar. Avdelningsdörrama var alltid låsta. Omvårdnadspersonalen uppgav att det på teamträffar diskuterades och beslutades om någon åtgärd skulle vidtas som kunde vara begränsande för den enskilde. Nattpersonalen deltog inte i dessa möten och kände inte till var den enskildes eventuella samtycke var dokumenterat. Däremot uppgav de att det framgick i genomförandeplanen om en enskild till exempel hade grind eller larm. Personalen uppgav att be gränsningsåtgärder aldrig användes mot den enskildes vilja. Möte med representanter för Örebro kommun den 22 november 2013 Vid mötet diskuterades allmänt kommunens arbete när det gäller äldre, bemanning nattetid samt skydds- och begränsningsåtgärder. Kommunen uppgav bland annat att tanken var att det skulle tas fram en handlingsplan för en långsiktig lösning vad gäller bemanningen nattetid och låsning av dörrar på särskilda boenden. IVO:s beslut den 14 april 2014 IVO har i beslut den 14 april 2014 (dnr 33787/2013) ställt krav på åtgärder som innebar att Vård- och omsorgsnämnd öster skulle säkerställa: 0 Att samtliga avdelningar för personer med demenssjukdom på Södennalmshemmet är bemannade hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. 0 Att de enskilda som bor på Södermalmshemmet och som av något skäl inte kan öppna avdelningsdörren vid behov och utan dröjsmål får hjälp med detta. Redovisning av åtgärder daterad den 27 mai 2014 I en redovisning, daterad den 27 maj 2014, uppgav kommunen i huvudsak följande. Det finns en risk att täta tillsyner av personal i den enskildes lägenhet kan skapa otrygghet för en person som inte är orienterad i tid och rum. Även för de personer som är orienterade uppskattas inte alltid tillsyn då nattsömn kan störas, det kan medföra en känsla av att vara övervakad.

4 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) Det är av största vikt att individanpassa vården och omsorgen nattetid utifrån dagsform för att stärka självbestämmande och integritet och därefter anpassa bemanningen. Lösningen är därför inte per automatik att utöka antalet anställda nattetid. Nämnden avser att vidta följande åtgärder: 0 Nattpersonalen ska delta i teamträffar dagtid för att verksamhetens personal ska få bättre kunskap om hela dygnets behov. På träffarna ska det göras en värdering om personers möjlighet att påkalla uppmärksamhet. 0 Nattronden ska inte genomföras samtidigt i hela huset utan planeras så att personal alltid finns tillgänglig när stöd eller hjälp påkallas. 0 Aktiva och passiva larm möjliggör att den enskilde skyndsamt kan påkalla uppmärksamhet eller hjälp. Genom att planera nattrondema finns det alltid tillgänglig personal att bistå den enskilde. 0 Sjuksköterskan som arbetar dag och den som arbetar kväll ska tillsammans, dagligen, bedöma vilka våningar omvårdnadspersonalen ska utgå ifrån nattetid, utifrån de boendes dagsfonn. 0 En sensor kommer att placeras i anslutning till avdelningsdörren, troligtvis på handtaget. Når detta vidrörs kan personal, om de inte är på plats, utan dröjsmål möta den enskilde. Passiva larm ska alltid föregås av en individuell bedömning, riskanalys och av samtycke. Om den enskilde inte kan lämna samtycke ska en tvärprofessionell risk- och behovsanalys genomföras och följas upp kontinuerligt. Syftet med passiva larm är inte att ersätta personal utan att hjälpa personalen att få vägledning om vilken avdelning de ska befinna sig på och på så sätt utan dröjsmål hjälpa och stödja de boende som är i behov av det. En utvärdering kommer att göras av förvaltningen i oktober för att utreda om vidtagna åtgärder medfört att personalen får en tillfredsställande överblick och utan dröjsmål möter de personer som påkallar hjälp och stöd. lvo:s inspektion den 2-3 oktober 2014 Med anledning av den redovisning som nämnden lämnade till IVO beslutades om en oanmäld inspektion med syfte att följa upp redovisningen och granska om personalen hade uppsikt och om enskilda omgående fick den hjälp och det stöd de behövde.

5 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) Omvårdnadspersonalens ansvarsområde på natten Vid inspektionen uppgav omvårdnadspersonalen att grundbemanningen och arbetssättet var oförändrat sedan den senaste inspektionen i augusti De uppgav även att ronderna fungerade på samma sätt som tidigare. En förändring som hade skett var dock att det hade införts en ny rutin som innebar att nattpersonalen skulle delta i teamträffar på dagen. Detta hade inte påbörjats ännu men fanns med på schemat. En annan förändring var att det hade införts en rutin som innebar att sjuksköterskan skulle tala om Vilken avdelning personalen skulle utgå ifrån. Personalen var lite osäker på vad den nya rutinen skulle innebära mer konkret. Omvårdnadspersonalen uppgav vid inspektionen att de försökte hinna med. De uppgav också att situationen ibland kunde vara kaotisk men att de hjälpte varandra. Vidare uppgav personalen att det borde vara fyra personal per hus. En personal per våning skulle vara för mycket. På fråga om hur ofta och hur länge en avdelning kunde lämnas obemannad svarade omvårdnadspersonalen att det var olika men att de alltid gick när någon larmade. De uppgav också att de tittade till avdelningarna regelbundet även om ingen larmade och att bedömningen om hur ofta detta skedde utgick från vilka som bodde på avdelningen. AV de observationer som gjordes av IVO:s inspektörer vid inspektionen framgick att personalen gick för tillsyn på annan avdelning och var borta som längst 30 minuter. Det observerades också att det var möjligt för personalen att höra ljud från avdelningen när de befann sig i personalrummet och i avdelningens gemensamma utrymme. Däremot var det inte möjligt för personalen att, på annat sätt än genom larm, höra ljud från andra avdelningar. Larm/Lästa dörrar Omvårdnadspersonalen uppgav att samtliga boende hade trygghetslarm. Rörelselarrn och dörrlarrn ingick i rummet. Personalen kunde se på sina telefoner vilken typ av larm som aktiverades. Personalen beskrev att när någon var nyinflyttad så sattes rörelselarrnet på. Sedan gjorde arbetsterapeuten och sjukgymnasten en bedömning av om det räckte med trygghetslarm. Personalen beskrev också att dörrlannen inte alltid var på men att det var en rutin att man satte på dörrlarmet på kvällen. Även vid de observationer som gjordes vid inspektionen framstod det som om det var personalen på respektive avdelning som avgjorde om dörrlarmen skulle vara aktiverade eller inte.

6 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /20l5-l 6(10) Avdelningsdörrama var låsta och öppnades med tags som personal och anhöriga hade. Personalen uppgav att det även fanns en boende som hade en tag då hon gick ut och rökte själv. Hon hade dörrlarm så att personalen såg när hon var på väg ut. Personalen beskrev också att det på en av avdelningsdörrama hade installerats ett nytt larm på försök. Personalen var lite osäker på hur larmet fungerade. Vid inspektionen observerades att dörren till köket och det gemensamma rummet var låst på en avdelning på grund av att en boende var uppe på natten. Vid ett tillfälle under natten noterades att en person var uppe och ryckte i dörren till köket samt till en annan lägenhetsdörr. Denna person hade inget trygghetslarm på sig och kunde därför inte gå in i sin egen lägenhet. Efter en kort stund kom personalen och ledde den boende till dennes lägenhet igen genom att tala lugnande med denne. När den boende vistades i sin lägenhet lästes dörren upp till köket och det gemensamma utrymmet. Personalen beskrev att samma arbetssätt användes på en annan avdelning då det även där fanns en person som var uppe på natten. Yttrande från kommunen daterat den 3 november 2014 I ett yttrande, daterat den 3 november 2014, uppgav kommunen i huvudsak följande. Det framkommer i intervjuerna med nattpersonalen att det fortfarande sker generella ronder. Det är en brist från ledningen att den inte har infört individuella tillsyner, trots att det är en planerad åtgärd. Med anledning av det har enhetscheferna tagit fram en ny rutin som innebär att de generella ronderna tas bort och ersätts med individuellt inplanerade tillsyner som planeras utifrån genomförandeplanerna. Arbetet under natten ska följas upp genom en signeringslista som lämnas till enhetscheferna varj e morgon efter avslutat pass. Enhetscheferna ska genom signeringslistan följa upp att den individuella planeringen följts samt återföra resultatet av uppföljningen i samband med möten med nattpersonalen. Den nya rutinen börjar gälla från och med den l december Larm på en avdelningsdörr har prövats på en avdelning vilket har resulterat i att personalen snabbt har kunnat uppmärksamma och hjälpa boende som vill ut. Upphandling pågår för övriga avdelningar på Södermalmshemmet. Nattpersonalen ska dokumentera och kommunicera med omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och ansvarig enhetschef om

7 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) vård- och omvärdnadsbehovet förändras. Därefter fattas ett gemensamt beslut om det finns ett behov av extra resurs. Skälen Tillämpliga för beslutet bestämmelser 0 l kap. 1, 3 kap. 3, 5 kap. 5 och 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL Bedömning Bemanning Enligt 3 kap. 3 SOL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtj änsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Detta förutsätter enligt förarbetena bland annat att omsorgs- och vårdinsatser utformas utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskemål. För många äldre är närheten till personal dygnet rur1t av avgörande betydelse för känslan av trygghet (prop. l996/97:l24 s. 53 och 122). Enligt 5 kap. 5 andra stycket SoL ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver särskilt stöd. Ett särskilt boende kännetecknas främst av krav på att bostaden ska vara utformad och utrustad så att den boende kan fortsätta leva ett så sj älvständigt liv som möjligt, krav på att de tjänster som den enskilde behöver ska kunna ges alla tider på dygnet samt krav på att det ska finnas tillgång till personal som dels kan bedöma när social eller medicinsk vård krävs, dels också svara för att sådan ges (prop. 2005/ s. 75). Personer med demenssjukdom är en utsatt grupp med behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. I särskilda boenden för äldre med demenssjukdom är närheten till personal dygnet runt särskilt viktig för att uppnå trygghet och säkerhet. Avsikten med boendeformer för service och omvårdnad är att garantera att den som behöver kan få den kvalificerade tillsyn och omvårdnad som krävs. Det medför att bemanningen måste vara sådan att personalen har uppsikt över de boende samt att personalen finns tillgänglig och kan ge det stöd och den hjälp de boende behöver. IVO kan konstatera att på natten har personalen på Södermalmshemmet ansvar för två avdelningar var om totalt 18 boende. De två avdelningarna ligger på olika våningsplan vilket innebär att minst hälften av alla avdelningar ständigt är helt obemannade. I allmänhet är det inte möjligt för personalen att, på annat sätt än genom lann, höra ljud från någon annan avdelning än den de befinner sig på. Vid inspektionen den 2-3

8 Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2015-l 8(10) oktober 2014 observerade IVO:s inspektörer att personalen gick för tillsyn på annan avdelning och var borta som längst 30 minuter. Vid samma inspektion observerades en boende i korridoren utan lann som inte kom in i sin lägenhet under den korta stund som personalen var frånvarande. Vidare observerades vid inspektionen att personalen låste dörren till köket och det gemensamma utrymmet på en avdelning då en av de boende var uppe. Mot bakgrund av det som anförts ovan gör IVO bedömningen att personalen på Söderrnalmshemmet inte har den överblick över de avdelningar som lämnas obemannade som ska finnas i denna typ av verksamhet samt att personer med demenssjukdom lämnas utan tillsyn kortare och längre perioder varje natt. Under dessa perioder måste personalen förlita sig på larm för att kunna uppmärksamma om någon boende är i behov av hjälp och situationen innebär också att personalen ibland ser sig tvingad att låsa dörren till köket och det gemensamma utrymmet. Detta är en brist. Nämnden ska därför säkerställa att samtliga avdelningar för personer med demenssjukdom på Södermalmshemmet är bemannade på ett sådant sätt att personalen under hela dygnet har uppsikt över avdelningarna och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Av den redovisning och det yttrande som inkommit från Örebro kommun framgår att kommunen anser att täta tillsyner kan skapa otrygghet och att lösningen därför inte per automatik är att utöka antalet anställda nattetid. Istället beskriver kommunen andra typer av åtgärder såsom att de generella ronderna tas bort och ersätts med individuellt inplanerade tillsyner. Kommunen beskriver också att aktiva och passiva larm möjliggör för den enskilde att påkalla uppmärksamhet eller hjälp. IVO ifrågasätter inte att vissa individer kan uppleva otrygghet om tillsynema blir för täta och att det därför är bra med individuellt inplanerade tillsyner. IVO ifrågasätter inte heller att larm kan hjälpa den enskilde att påkalla personalens uppmärksamhet. Såsom beskrivits ovan anser dock IVO att nattbemanningen på Södermalmshemmet, där minst hälften av alla avdelningar ständigt är obemannade, är otillräcklig för att säkerställa att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. De åtgärder som kommunen avser att vidta förändrar därför inte IVO:s bedömning i denna del. Läsning av dörrar Enligt l kap. l SoL ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människors sj älvbestämmanderätt och integritet. SoL bygger således på frivillighet och det finns ingen grund för tvångsåtgärder enligt lagen. Ytterdörren till en särskild boendeform kan vara låst, detsamma

9 Inspektionen för vård och omsorg Dnr l/20l 5-1 9(10) gäller dörrar till avdelningar och enheter. Låset måste dock vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp. Om den enskilde av något skäl inte sj älv kan öppna dörren måste den enskilde utan dröjsmål kunna få hjälp av personalen med att öppna den eller få den hjälp som är påkallad. På Södermalmshemmet är avdelningsdörrarna låsta och öppnas med tags. Endast en av de boende har en egen tag. Ett Iarm har installerats på en av avdelningsdörrama och nämnden har uppgett att upphandling pågår för larm på övriga avdelningsdörrar. Vidare uppger nämnden att larmet på avdelningsdörren har resulterat i att personalen snabbt har kunnat uppmärksamma och hjälpa de boende som vill ut. IVO kan inte ifrågasätta nämndens bedömning att Södennalmshemmets personal genom larmet på avdelningsdörren snabbt har kunnat uppmärksamma de boende som vill ut. Bemanningen måste dock vara sådan att personalen vid ett sådant larm utan dröjsmål också har möjlighet att hjälpa den boende att öppna dörren eller ge annat stöd som den boende behöver. Denna förutsättning omfattas dock av det krav som ställts ovan att nämnden ska säkerställa att samtliga avdelningar för personer med demenssjukdom på Södennalmshemmet är bemannade på ett sådant sätt att personalen under hela dygnet har uppsikt över avdelningama och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende. Larm och samtycke Samtliga lägenheter på Södermalmshemmet har dörrlarm. Vid inspektionen den 2-3 oktober 2014 framstod det som om det var personalen på respektive avdelning som avgjorde om dessa skulle vara aktiverade eller inte. Personalen uppgav dock att det var arbetsterapeuten och sjukgymnasten som gjorde en bedömning av om en person var i behov av ytterligare Iarm förutom trygghetslarmet, såsom rörelselarm eller dörrlarm. Av kommunens redovisning framgår att om den enskilde inte kan lämna samtycke ska en tvärprofessionell risk- och behovsanalys genomföras och följas upp kontinuerligt. Mot bakgrund av det som kommit fram vill IVO påtala vikten av att en individuell bedömning av den boendes behov och inställning görs i varje enskilt fall när dörrlann övervägs. Det är denna bedömning som ska ligga till grund för ställningstagandet om ett dörrlann ska vara aktiverat eller inte. Föreläggande Enligt 13 kap. 8 SoL har IVO möjlighet att förelägga den som ansvarar för en verksamhet som står under tillsyn, att avhjälpa missförhållan-

10 Inspektionen för vård och omsorg Dnr / (10) den som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Av prop. 2008/O9:160 s. 82 framgår att ett exempel när föreläggande ska kunna utfärdas år när ett demensboende inte på ett tillfredsställande sätt kan erbjuda ett tryggt boende för målgruppen. IVO konstaterar att den brist avseende bemanning som framgår av ovanstående, utgör ett missförhållande av betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. IVO har i tidigare beslut påtalat att Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun måste åtgärda bristen avseende obemannade avdelningar för personer med demenssjukdom utan att verksamheten har åtgärdat bristen. IVO bedömer därför att beslutet om föreläggande ska förenas med vite av kännbar storlek. Mot denna bakgrund och med stöd av vad som ovan anförts finner IVO att förutsättningar föreligger för att Vård- och omsorgsnämnd öster i Örebro kommun, med stöd av 13 kap. 8, ska föreläggas att åtgärda de missförhållanden som konstaterats. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den slutliga handläggningen har avdelningschefen Ewa Sunneborn och chefsjuristen Anna Sundberg deltagit. Inspektören Tove Hedåberg har varit föredragande. För Inspektionen för vård och omsorg Qwxtttármøéaøitød Gunilla Hult Backlund Tagit; Tove Hedåberg Hur man överklagar, se bilaga 1

11 l_l '\_7F\ inspektionen för vard och omsorg BILAGA 1 1(1) Hur man överklagar Den som vill överklaga Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) beslut ska skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad. Skrivelsen ställs alltså till förvaltningsrätten men ska skickas eller lämnas enligt följande: Postadress: Inspektionen för vård och omsorg, Box 423, Örebro Besöksadress: Inspektionen för vård och omsorg, Olaigatan 15, Orebro Överklagandet ska ha kommit in till IVO inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagandet infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som klaganden begär. Vidare ska IVO:s diarienummer anges. Inspektionen för värd och omsorg Telefon Fax Box 423 Org nr ÖREBRO www_ivo_5e

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen /('\ BESLUT 1nspekt1onen for vård och omsorg 2015-01-29 Dnr 8.7.1-4748/2015 1(11) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Jönköpings kommun 551 89 Jönköping Kommun Jönköpings

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen Tg12013 II-I än BESLUT rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l AvdelningSydöst Attendo Sverige AB Michaela Hecht Gunnarsson BOX 715 michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se 182 17 Danderyd

Läs mer

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen Tgi2013 r-i fin BESLUT inspektionen forvárdochomsorg 2014-0545 Dm 3-7-1-17630/2014 1(5) Avdelning sydöst Ingela Hansson m8 1a-han5S n@iv -S LövängensBehandlingshem Appelholmsgatan 9 570 02 Stockaryd Huvudman

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2014-04-29 1625-14 Meddelad i Sofia Pehrsson Jönköping 1 KLAGANDE Bräcke Diakoni, 857200-3104 Box 21062 418 04 Göteborg Ombud: Ellinor Englund MOTPART Inspektionen för vård

Läs mer

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende 2010-11-17 1(5) Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende Bakgrund och syfte Socialstyrelsen har tillsyn över särskilda boendeformer för äldre enligt

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Kan man vara trygg om natten?

Kan man vara trygg om natten? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Kan man vara trygg om natten? Nattlig tillsyn av särskilda boenden för äldre i Kalmar län Meddelande 2004:15 Utgiven av: Kan man vara trygg om natten? Meddelande 2004:15

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Nattbemanning trygghet och säkerhet

Nattbemanning trygghet och säkerhet 2016-02-24 1(7) Nattbemanning trygghet och säkerhet Frågorna i detta formulär är ett stöd för inspektörerna vid genomförande vid oanmälda inspektioner avseende bemanning och trygghet/säkerhet för äldre

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

BESLUT. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen får vård och omsorg senast den 14 april2014.

BESLUT. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen får vård och omsorg senast den 14 april2014. If\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-02-20 Dnr 8.5-35608/2013 1(9) Avdelning sydöst Marie Svensson Marie. Svensson@ivo.se Borgholms kommun Box 52 387 21 Borgholm Ärendet Tillsyn av Åkerbohemmet,

Läs mer

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsyn och Inspektion av Kullagårdens demensboende utförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 AN-2014/373.732 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Tillsyn

Läs mer

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Ämne: Tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för Innehåll 1. Kan man vidta åtgärder inom hälso och sjukvården eller socialtjänsten mot den enskildes vilja? 2. Får skyddsåtgärder aldrig användas?

Läs mer

Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, 941 85 Pitea, 212000-2759. Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)

Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, 941 85 Pitea, 212000-2759. Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453) IsL Socialstyrelsen FORELAGGANDE Tillsynsavdelningen Region Nord Petra Carlbaum petra.caribaum@socialstyrelsen.se 2011-03-08 Dnr 1(1 Pitea kommun Svartuddsvagen 941 85 PITEA SOSRN. Akt bil. Kommun Pitea

Läs mer

r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9)

r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9) r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9) T/Region NordiSek2 Caroline Björnholt Caroline.Bjornholt@socialstyrelsen.se 2010-12-15 Piteå kommun 941 85 Piteå ÄRENDET Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL av

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7)

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) n Wm BESLUT inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) 9.2-54335/2012 9.2-54978/2012 9.2-55562/2012 AVd61Hin8 SYdVäSt 8.2-7979/2013 t* ll Carina Nithander Carina.Nithander@ivo.se Åmåls kommun Vård-

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder

Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Begränsningsåtgärder Sida: 1 (5) Datum: 2011-07-28 Uppdaterad 2013-09-17 Riktlinjer för Skydds och begränsningsåtgärder Syfte Den 15 juni 2010 upphävdes föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, Socialstyrelsens

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Socialstyrelsen, 106 30 STOCKHOLM Motpart Stockholms

Läs mer

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa:

BESLUT. Landstinget i Dalarna ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisa: Inspektionen förvårdochomsorg Avdelning mitt karin.dahlberggivo.se BESLUT 2016-06-21 Dnr 8.5-16665/20151(4) Landstinget i Dalarna Centrala förvaltningen Box 712 791 29 Falun eq j1(,66-(i6-01//40 Vårdgivare

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Inspektionentörvárdochomsorg 2015-12-15 Dnr 8.7.3-36150/2015-15 1(18)

Inspektionentörvárdochomsorg 2015-12-15 Dnr 8.7.3-36150/2015-15 1(18) n W BESLUT Inspektionentörvárdochomsorg 2015-12-15 Dnr 8.7.3-36150/2015-15 1(18) Avdelning sydöst Ingela Hansson ingela.hansson@ivo.se Bogården AB Slakthusvägen 3 602 28 Norrköping Huvudman Bogården AB,

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut.

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut. BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3480/20141(7) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt

Läs mer

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag.

att fastställa lokala rutiner för Lex Sarah för individ- och familjeomsorg och vård- och omsorg enligt förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2013-10-10 Vår referens Susanne Nordqvist nämndsekreterare susanne.nordqvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Rutiner för Lex Sarah SOFN-2013-146 Sammanfattning

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, nattbemanning demensboenden, 2013-12-18 och 2014-01-15.

Verksamhetsuppföljning, nattbemanning demensboenden, 2013-12-18 och 2014-01-15. 1 (6) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2014-01-08 Dnr ÄN 2014-23 Mattias Bly Verksamhetsuppföljning, nattbemanning demensboenden, 2013-12-18 och 2014-01-15. Bakgrund På grund av Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Riktlinje för användning av skyddsåtgärder och speciallarm

Riktlinje för användning av skyddsåtgärder och speciallarm 2014-05-12 Riktlinje för användning av skyddsåtgärder och speciallarm Framtaget av: Medicinskt ansvarig för rehabilitering vård och omsorgskontoret och sakunnig på vård och omsorgskontoret Riktlinjen har

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Utredning Lex Sarah. Sn/2015:259. SNau 105

Utredning Lex Sarah. Sn/2015:259. SNau 105 Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 17(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:259 SNau 105 Utredning Lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen och

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt kognitiv förmåga SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansvarig för rutin Verksamhetschef HSL Upprättad (av vem och datum) MAS/Utvecklingledare Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2014-11-20 Reviderad (av vem

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Orsa kommun Föreläggande vid vite efter tillsyn av Orsa kommun 1 (5) Tillsyn i Orsa kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 g skollagen (2010:800) Orsa kommun att

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr /

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr / SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0197 Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheterna Trädgårdsvägen, Ranstadvägen och Åkerbohemmet,

BESLUT. Tillsyn av verksamheterna Trädgårdsvägen, Ranstadvägen och Åkerbohemmet, /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-02-21 Dnr 8.5-3705/2014 1(9) Avdelning sydöst Monika Jönsson monika.j onsson@i v o.se Borgholms kommun Socialnämnden Box 52 387 21 BORGHOLM Ärendet Tillsyn

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Katarina Hagdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

ABCDE. Tillsyn av Blackebergs sjukhem i Bromma Yttrande till Länsstyrelsen. Bromma stadsdelsnämnd

ABCDE. Tillsyn av Blackebergs sjukhem i Bromma Yttrande till Länsstyrelsen. Bromma stadsdelsnämnd Äldreomsorgens utföraravdelning Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2006-01-11 Dnr 649-05-504 sdn 2005-01-24 Handläggare: Monica Mårdén Tfn: 508 06 322 Bromma stadsdelsnämnd Tillsyn

Läs mer

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3482/20141(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Gnesta kommun Socialnämnden 646 80 Gnesta Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2017-03-03 annika.nilsson@kil.se Beslutad av ledningsgruppen 2017-05-16 Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte,

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (7) Vår handläggare Katarina Hagdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL

Läs mer

Välkommen till Återföringsdialog!

Välkommen till Återföringsdialog! Välkommen till Återföringsdialog! Vilka faktorer kan stärka kvaliteten i HVB för vuxna? På vilket sätt kan tillsyn och granskning påverka kvaliteten? Agneta Krantz, Ulf Modin, Magdalena Helgesson och Lena

Läs mer

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL JuL Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten sydöst/sekl Christel Magnusson christel.magnusson@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-27 Dnr 9.1-30370/2012 1(8) Linköping kommun Stadshuset 581 81 Linköping

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 586-2013 Omsorgsnämnden Trollhättans stad 461 83 Trollhättan Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut

Läs mer

Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02

Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02 Sammanfattning av äldreförvaltningens internutredning av händelserna på det särskilda boendet Af Klint i december 2008 2009-03-02 1 Bakgrund... 3 2 Utredningsgruppens arbete... 3 2.1 Arbetsmetodik... 3

Läs mer

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Den 21 januari 2015 MVT2015 Jeanna Thorslund Stadsjurist Västerås stad (tj.ledig) Jurist, Avdelningen för Digitalisering, Sveriges

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Skyddsåtgärder - riktlinje

Skyddsåtgärder - riktlinje Skyddsåtgärder - riktlinje Inledning Vård och omsorg ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Åtgärder som innebär tvång eller frihetsinskränkningar saknar stöd i gällande

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 578-2013 Äldrenämnden Karlskrona kommun Äldreförvaltningen 371 83 Karlskrona Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-12 Beslutad av 1(7) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud

Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud Stubben HVB AB Skållerud 464 40 Åsensbruk Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Stubben i Mellerud Beslut Ärendet avslutas. Bakgrund Enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (SoF) ska Inspektionen

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 576-2013 Socialnämnden Hultsfreds kommun Box 508 577 26 Hultsfred Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer