Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund Den 19 februari 2014 initierade tillförordnade chefen för utföraravdelningen att en utredning enligt 14 kap. 6 Socialtjänstlagen ska inledas på grund av inkommen avvikelse. Avvikelserapporten inkom den 18 februari 2014 och gäller larm/golvlarm ur funktion hos en brukare på ett vård- och demensboende i Katrineholms kommun. Metod I utredningen presenteras en sammanfattning av inkommen avvikelse. Vidare återges samtal som utredare har haft med två aktuell vårdpersonal (AVP 1 och AVP 2), områdesansvarig sjuksköterska (OAS) samt enhetschef (EC). Sammanfattning av inkommen avvikelse När dagpersonal gick morgonrond söndagen den 16 februari 2014 hittades golvlarmet för aktuell vårdtagare (AVT) på nattduksbordet avstängt. På morgonen dagen efter, måndagen den 17 februari, stod larmet vinklat mot lägenhetsdörren avstängt. Nattpersonal hjälper AVT i säng varje kväll, då AVT lägger sig efter att kvällspersonalen gått hem. Platsen för larmet är markerat med tejp och ordinationen för larmet finns dokumenterad i HSL-journal. Intervjuer och dokumentation Samtal med aktuell vårdpersonal 1 (AVP 1) den 13 mars 2014 om På morgonronden söndagen den 16 februari 2014 och på morgonronden måndagen den 17 februari 2014 upptäckte AVP 1 att golvlarmet var avstängt. Vid det första tillfället var golvlarmet placerat på nattduksbordet avstängt. Vid det andra tillfället var golvlarmet riktat mot lägenhetsdörren avstängt. Vid de båda tillfällena vände AVP 1 på larmet så att det riktades mot sängen och knäppte på larmet. AVP 1 kontaktade därefter OAS och berättade om det inträffade. OAS skrev därpå en avvikelserapport. AVP 1 uppger att dagpersonalen ställer golvlarmet på diskbänken dagtid. Nattpersonalen som hjälper AVT i säng varje kväll ska placera ut golvlarmet på dess position och knäppa på larmet. Enligt AVP 1 fungerar rutinen för överrapportering mellan dag- och nattpersonal bra. AVP 1 uppger att det står i HSL-journalen att AVT

2 UTREDNING 2 (5) har ordinerats golvlarm. Vidare uppger AVP 1 att EC, OAS och vårdpersonal diskuterar hanteringen av larm på teamträffar. Den 7 januari 2014 togs det fram en lokal rutin för ordination av golvlarm och sänglarm på boendet. Den lokala rutinen har tagits fram efter en tidigare avvikelse gällande hantering av larm på boendet. Enligt AVP 1 har den lokala rutinen fungerat bra, förutom vid detta tillfälle. I enlighet med den lokala rutinen har AVP 1 och OAS testat ut och markerat med en tejpremsa som visar exakt position och vinkel för hur golvlarmet skall vara placerat hos AVT. AVP 1 uppger dock att tejpremsan vid de två tillfällena var borttagen hos AVT och tejpen har inte markerats upp på nytt efter händelsen. Enligt AVP 1 kan det behövas andra sätt än att markera med tejp var golvlarmet skall vara placerat, eftersom AVT själv tar bort tejpen. Samtal med aktuell vårdpersonal 2 (AVP 2) den 13 mars 2014 om Den 15 och 16 februari 2014 skulle AVP 2 som arbetar natt ha placerat golvlarmet vid sängkanten och knäppt på larmet. AVP 2 anger att denne hade glömt att knäppa på larmet vid dessa två tillfällen. Vid det första tillfället, uppger AVP 2, att denne sett att larmet var ställt på nattduksbordet istället för på diskbänken där det vanligtvis brukar vara placerad. Även om AVP 2 hade uppmärksammat larmet, beskriver AVP 2 att denne glömt att knäppa på larmet innan denne gick från AVT. Vid det andra tillfället uppger AVP 2 att denne glömt att placera larmet på dess position och knäppa på larmet. AVP 2 uppger att vårdpersonal ska läsa i HSL dokumentationen vid varje nytt arbetspass för att inte missa något. AVP 2 beskriver att tejpremsan som ska markera var larmet skall vara placerat var borttagen hos AVT vid de två tillfällena och tejpen har inte markerats upp på nytt efter händelsen. Tejpremsan är en extra påminnelse om att brukaren har larm uppger AVP 2. AVP 2 beskriver att denne efter händelsen tittar extra noga att larmet är påslaget. Samtal med områdesansvarig sjuksköterska (OAS) den 20 mars 2014 om OAS blev kontaktad av AVP 1 den 17 februari 2014 som berättade att golvlarmet inte var påslaget när dagpersonalen kom in till AVT på morgonronden den 16 och 17 februari. OAS skrev då en avvikelserapport. OAS uppger att AVT har haft golvlarm sedan den 10 december 2013 och ordination för golvlarmet finns dokumenterat i HSL-journalen av OAS. I HSL-journalen är det dokumenterat anledningen till att AVT har golvlarm samt hur larmet skall användas. Vårdpersonalen har ingen delegering på larmet och behöver heller inte ha det då det ingår i omvårdnadsarbetet. OAS beskriver att syftet med golvlarmet är att förebygga fall, då AVT har ostadig gång. OAS uppger att det är nattpersonal som ska knäppa på golvlarmet hos AVT, eftersom nattpersonal hjälper AVT i säng varje kväll då AVT lägger sig efter att kvällspersonalen gått hem.

3 UTREDNING 3 (5) Efter det inträffade, dokumenterade OAS den 18 februari i HSL-journalen igen att AVT har golvlarm och tydliggör anledningen till att AVT har golvlarm. OAS beskriver att alla i vårdpersonalen ska läsa i HSL-journalen vid varje nytt arbetspass för att inte missa något. Vidare beskriver OAS att EC, OAS och vårdpersonal diskuterar hanteringen av larm på teamträffar. OAS beskriver att OAS tillsammans med vårdpersonal i enlighet med den framtagna lokala rutinen har testat ut och markerat med en tejpremsa var golvlarmet skulle vara placerat för AVT. OAS uppger att denne inte fått information från vårdpersonalen att tejpen var borttagen hos AVT vid händelsen. OAS uppger att röd färg kan vara en känslig färg för dementa. Placeringen av golvlarmet och tejpen kan behöva ändras för att brukaren inte ska ta bort tejpen, så länge larmets funktion ändå uppfylls. Samtal med enhetschef (EC) den 3 april 2014 om händelserna den 15 februari 2014 och 16 februari 2014 EC fick på måndagens teamträff den 17 februari 2014 reda på det inträffade. Efter teamträffen pratade EC med AVP 2 och frågade varför händelsen hade inträffat. Enligt EC uppfattades AVP2 relativt oberörd av det inträffade och AVP 2 kunde inte förklara varför denne inte hade knäppt på golvlarmet. EC beskriver det inträffade som slarv eller glömska från AVP 2 sida. Den 15 januari 2014 hade OAS och EC tillsammans med vårdpersonal möte, där de pratade om hanteringen av larm. På mötet gick de igenom den nya framtagna lokala rutinen för ordination av golvlarm och sänglarm, som tagits fram efter en tidigare avvikelse gällande larm på boendet. Under mötet gick de igenom vad som förändrades och anledningen till detta. EC uppger att denne framhållit hur allvarligt de såg på avvikelsen gällande larm som inträffat tidigare och riskerna som finns om hanteringen av larm inte efterlevs. EC beskriver att nattpersonalen har fått en egen kopia av den lokala rutinen som de har i sin rutinpärm. Vidare beskriver EC att OAS och vårdpersonal på teamträffar går igenom vilka brukare som har larm eller som skulle vara i behov av larm. EC beskriver att denne tillsammans med OAS ska fortsätta att betona vikten vid att rutinerna för larmhanteringen följs, samt ta upp larmhanteringen på nattpersonalens arbetsplatsträff i maj. EC beskriver att det i HSL-journalen är dokumenterat vilka brukare som har larm. Under samtalet framhåller EC att vårdpersonalen ansvarar för att läsa dokumentationen vid arbetspassets början. Sammanfattning av händelsen och bedömning Den 18 februari 2014 inkom en avvikelse gällande larm/golvlarm ur funktion hos en brukare på ett vård- och demensboende i Katrineholms kommun. När dagpersonal gick morgonrond söndagen den 16 februari 2014 hittades golvlarmet för aktuell vårdtagare (AVT) på nattduksbordet avstängt. På morgonen dagen efter, måndagen den 17 februari, stod larmet vinklat mot lägenhetsdörren avstängt. Nattpersonal hjälper AVT i säng varje kväll, då AVT lägger sig efter att kvällspersonalen gått hem.

4 UTREDNING 4 (5) Utredningen visar att en vårdpersonal som arbetar natt hade glömt att placera ut golvlarmet på dess position och knäppa på larmet vid dessa två tillfällen. I HSLjournalen är det dokumenterat att AVT ordinerats golvlarm av områdesansvarig sjuksköterska (OAS). I HSL-journalen är anledningen till att AVT har golvlarm samt hur larmet skall användas dokumenterat. I utredningen framkommer att en lokal rutin för ordination av golvlarm och sänglarm togs fram den 7 januari , efter en tidigare avvikelse gällande larmhantering på boendet. I enlighet med den lokala rutinen har OAS och vårdpersonal testat ut och markerat med en tejpremsa som visar exakt position och vinkel för hur golvlarmet skall vara placerat hos AVT. Utredningen visar att tejpremsan som ska markera var golvlarmet skall vara placerat var borttagen vid de två tillfällena hos AVT och tejpen har inte markerats upp på nytt efter händelsen. Utredningen visar att det är viktigt att markera upp igen med tejp var golvlarmet skall vara placerat, dels för att tejpremsan visar exakt position och vinkel för hur golvlarmet skall vara placerat samt att tejpremsan är en extra påminnelse för vårdpersonalen att brukaren har ett larm. I utredningen framkommer inga tecken på systemfel, utan en vårdpersonal har vid två tillfällen glömt att knäppa på golvlarmet. Åtgärdsplan Efter händelsen dokumenterade OAS igen i HSL-journalen att AVT har golvlarm. Fortsätta ta upp larmhanteringen för diskussion på arbetsplatsträffar och teamträffar, och påtala vikten vid att rutinerna gällande larmhantering efterlevs. Emma Odén Utredare 1 Se Bilaga 1: Lokal rutin för ordination av golvlarm och sänglarm

5 UTREDNING 5 (5) BILAGA 1 Lokal rutin för ordination av golvlarm och sänglarm Larm hos brukare ses som en HSL-ordination för vilken en sjuksköterska ansvarar. Vardagar kontaktas områdesansvarig sjuksköterska (OAS) som tillsammans med vårdpersonal gör en bedömning av behovet av larm hos brukaren. Vilket larm kan vara lämpligast, vilken tid på dygnet ska larmet användas, samtycke av brukare eller anhöriga. På jourtid kvällar och helger kan vårdpersonal efter egen bedömning och efter samtycke med brukare eller anhörig installera ett larm enligt behovet, och OAS informeras närmast kommande vardag. OAS gör då en egen bedömning i samråd med personal och brukare eller anhörig om larmet ska vara kvar eller inte. Installation av larm dokumenteras av OAS i HSL-journal under rubriken status/aktivitet, där motiveras installationen av larmet, hur larmet ska användas samt att samtycke finns. Platsen som golvlarmet ska placeras på markeras tydligt med en tejpremsa som visar exakt position och vinkel för larmet. På jourtid kvällar och helger dokumenteras installationen av vårdpersonal i SOL-journal med en signal till OAS, som sedan efter egen bedömning dokumenterar ordinationen i HSL-journal enligt ovan. Utvärdering av larmets funktion hos brukaren bör ske regelbundet 1 g/vecka och omvärderas vid behov av OAS och vårdpersonal. När larmet inte anses behövas längre, gör OAS den bedömningen i samråd med vårdpersonal och brukare eller anhöriga. Utsättning av larmet dokumenteras i HSLjournal under rubriken status/aktivitet av OAS. Om en brukare anses vara i behov av larm och alla larm är upptagna, får kontakt tas med ssk för att prioritera larmen även på jourtid. Enhetschef xxxx xxxx OAS xxxx xxxx

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer