Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Pitea, Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, 941 85 Pitea, 212000-2759. Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)"

Transkript

1 IsL Socialstyrelsen FORELAGGANDE Tillsynsavdelningen Region Nord Petra Carlbaum Dnr 1(1 Pitea kommun Svartuddsvagen PITEA SOSRN. Akt bil. Kommun Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Pitea, Arendet Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453) Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsen fbrelagger med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453), SoL, Pitea kommun vid vite av kronor att senast den 1 maj 2011 ha vidtagit foljande atgarder vid samtliga sarskilda boendeformer inom kommunen som avses i 5 kap. 5 andra stycket SoL: 1. Sakerstalla att lagenhetsdorrar inte lases utan att den enskilde har samtyckt till lasning av dorren. 2. Sakerstalla att den enskilde som av nagot skal inte sjalv kan oppna dorren till sin lagenhet vid behov och utan drojsmal far hjalp med att oppna derma dorr. 3. Sakerstalla att den enskildes mojligheter att rora sig fritt inte begransas av lasta ytterdorrar och lasta dorrar till boendeenheter pa ett sadant satt att den enskilde ar inlast. 4. Sakerstalla att den enskilde som av nagot skal inte sjalv kan oppna ytterdorrar eller dorrar till boendeenheter vid behov och utan drojsmal far hjalp med att oppna dessa dorrar. 5. Sakerstalla att boendeenhetema nattetid ar bemannade pa ett sadant satt att personalen har uppsikt over enskilda enheter och vid behov och utan drojsmal kan hjalpa - personersom inte ar orienterade i tid och rum och planlost vandrar omkring inom enheten - personer som inte kan pakalla hjalp genom att hantera larm. o CM SOCIALSTYRELSEN Box UMEA Nygatan Telefon Fax Orgnr Plusgiro s

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr 2(11) Bakgrund Socialstyrelsen har i ett tidigare beslut daterat den 4 oktober 2010 i Socialstyrelsens arende med diarienummer /2010 kravt att socialnamnden i Pitea ska atgarda blister vid sarskildaboendeformen Ojagarden avseende bland annat fragor om bemanning och inlasning av de boende. Socialnamnden har med anledning av de krav pa atgarder som stalldes i beslutet redovisat vilka atgarder som vidtagits for att komma tillratta med bristerna. Socialstyrelsen valde att lyfta ut de delar av arendet som avsag inlasning och bemanning till forevarande arende, dnr /2010, som aven innefattar en oanmald tillsyn som Socialstyrelsen genomforde vid det sarskilda boendet Norrgarden i Piteaden 8 november Ovriga delar handlaggs i ett tredje arende med dnr: /2010. Den oanmalda tillsynen den 8 november 2010 ingick i en nationell tillsynsinsats som omfattade 48 kommuner i hela landet. I Pitea kommun inspekterades forutom Norrgarden aven det sarskilda boendet Munkberga. Socialstyrelsen konstaterade i arendet med dnr /2010 att man vid Munkberga inte laser de boendes lagenhetsdorrar eller enhetsdorrar paett sadant satt attden enskilde ar inlast. Vid inspektionen stod dorrarna till de fyra boendeenhetema oppna, medan ytterdorren var last med kodlas. Personalen hade ansvar for varsin vaning och befann sig i ettdagrum mellan de tvaenheterna nar personalen inte hjalpte nagon boende. Man hade sadan uppsikt over de boende sa att man utan drojsmal kunde hjalpa en person som onskade oppna dorren. Socialstyrelsen fann darfor inte brister betraffande inlasning och bemanning och avslutade arendet. Socialstyrelsen har darefter i ettbeslut den 15 december 2010 i detta arende stallt krav pa Pitea kommun att vidta atgarder med anledning av identifierade brister. Pitea kommun har kommit in med en svarsskrivelse till Socialstyrelsen den 4 februari Underlag Socialstyrelsens tillsynsbeslut (Ojagarden) dnr: /2010( ). Socialnamndens svarsskrivelse dnr: /2010 ( ). Skrivelse fran personal dnr: /2010 ( ). Underlag fran oanmald inspektion nattetid, Norrgarden ( ). Socialnamndens svarsskrivelse ang. sakgranskning, Norrgarden ( ).

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr 3(11) Socialstyrelsens beslut i forevarande arende ( ). Socialnamndens svarsskrivelse i forevarande arende ( ). Sammanfattning av arendet Nedan sammanfattar Socialstyrelsen arendet i de delar som utgor underlag for bedomningen. Lasning av dorrar och bemanning Det sarskilda boendet Ojagarden bestar av 83 lagenheter som ar fordelade mellan tva sammanbyggda huskroppar pa tva vaningsplan. Det sarskilda boendet Norrgarden bestar av tre enheter som var och en ar uppdelad pa tva respektive fyra vaningsplan i tva sammanbundna huskroppar. Vid Socialstyrelsens inspektioner av boendeenheter for personer med demenssjukdom vid Ojagarden, Naset/Viken, och vid Norrgarden, Harbret/Loftet, framkom det att dessa boendeenheter inte var bemannade nattetid. Ingen nattpersonal var stationerad pa dessa boendeenheter. I stallet befann sig personalen i angransande byggnader. Personalen genomforde tillsynsronder pa boendeenhetema nagra ganger per natt och daremellan kunde de boende pakalla personalens uppmarksamhet endast genom olika larm. Vid inspektionema framkom att dorrarna till de aktuella boendeenhetema och lagenhetsdorrarna till de boendes lagenheter var lasta nattetid. Socialnamnden har i skrivelser till Socialstyrelsen med anledning av inspektionema uppgett att de boendes individuella behov ska ligga till grund for bemanning och personalens schemalaggning. Boendechefen beslutar om bemanning och godkanner arbetsscheman efter en bedomning av individuella behov en gang per manad. Var och en i personalen har larmtelefoner och ettuttalat ansvar for olika boendeenheter. Personalen vid Naset/Viken har inkommit med en skrivelse till Socialstyrelsen dar man kommenterade socialnamndens skrivelse. I skrivelsen uppgav man bl.a. attde boende som kan lasa sina dorrar vid Naset/Viken gordetta och att"hos de andra som inte kan stiga upp har anhoriga tagit beslut om dorren ska vara bppen eller last". Av skrivelsen framkom vidare att avdelningen ar obemannad fran kl till kl dadagpersonalen paborjar sin tjanstgoring. Socialnamnden har beretts tillfalle att yttra sig over uppgifterna i skrivelsen men inte avhorts.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr 4(11) Samtycke till inlasning Socialnamnden har betraffande lasning av lagenhetsdorrar vid Ojagarden redovisat foljande: "Lagenhetsdorrar lases efter den boendes onskemal/samtycke. I de fall de boende har svarigheter att verbalt uttrycka sitt samtycke, kan personalen ibland fa presumtivt samtycke. Dar personalen inte far samtycke fran de boende, kan dorren inte heller lasas. Dokumentation av hur varje enskild boende vill ha det rorande lasningen av sin lagenhetsdorr gors i den sociala akten av bitradande boendechef och andras da forandringar sker. Information ska aven dokumenteras av kontaktpersonen i den boendes malstyrda arbetsplan. Atgarderna ar genomforda pa Ojagarden. Nar det galler forbattrad tillsyn nattetid ska den boendes behov av tillsyn framga avden malstyrda arbetsplanen. I den dokumentationen ska aven framga hur tillsynen ska ske." Betraffande lasning av lagenhetsdorrar vidsocialstyrelsens inspektion avnorrgarden har socialnamnden redogjort for foljande: "Pa Harbret farms den aktuella natten 9 boende. Av dessa laste 3 sjalva sin lagenhetsdorr. Tva har gett sitt samtycke till att dorren skulle lasas av personalen. Fyra personer var sjalva inte formogna till att ge sitt samtycke, personalen har dafragat anhoriga hur de tror att den boende velat ha det om de kunde fdrmedla detta. De anhoriga har svarat att de fyra boende skulle vilja ha dorren last. Enligt vad som framkom vid tillsynen klarade de boende att sjalva lasa och lasa upp dorrar. Med ovanstaende som grund ar det tre personer som klara detta. De ovriga far hjalp av personalen att lasa eller lasa upp dorrar nar den boende sa onskar."... "Regelbunden tillsyn genomfors minst var tredje timme hos varje boende, oftare dar behov firms. Personal gor tillsyn utifran den boendes behov och onskemal, vilket kan variera fran natt till natt. Det kan ocksa innebara att nagon boende inte vill ha nattlig tillsyn. Norrgarden bestar av tre enheter, som var och en aruppdelade patva vaningsplan. Larmtelefonerna ar uppdelade mellan nattpersonalen. Varje telefon gar till larm pa en enhet vilket innebar att personalen har ett uttalat ansvar for olika enheter." Socialstyrelsens krav i beslut och socialnamndens svar Socialstyrelsens beslut Mot bakgrund av uppgifter som framkommit i arendet fattade Socialstyrelsen den 15 december 2010 beslut om atgarder som Pitea kommun skulle vidta vid samtliga sarskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 socialtjanstlagen i kommunen for att sakerstalla att

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr 5(11) / Lagenhetsdorrar inte lases utan den enskildes medgivande. Om den enskilde av nagot skal inte kan oppna dorren sjalv maste han eller hon kunna fa hjalp att oppna den utan drojsmal. - Den enskildes mojligheter att rora sig fritt inte begransas av ytterdorrar och dorrartill boendeenheter pa ett sadant satt att den enskilde ar inlast. Om den enskilde av nagot skal inte sjalv kan oppna ytterdorrar eller dorrar till boendeenheter maste han eller hon kunna fa hjalp att oppna sadana dorrar utan drojsmal. - Bemanningen ar tillracklig for att tillgodose de boendes behov av trygghet och sakerhet vid hantering av lasta dorrar inom boendeenhetema. Socialnamndens svar Socialnamnden har inkommit med en svarsskrivelse i vilken namnden har beskrivit lasning av dorrar, enskildas samtycke och bemanning. I skrivelsen papekade namnden att Socialstyrelsen genomfort tillsyn vid tre vard- och omsorgsboenden inom kommunen och inte funnit brister vid ett av boendena och framholl slutligen att det ar den enskilda kommunen som inom gallande lagstiftning och foreskrifter sjalva maste kunna besluta om vilken bemanning ett vard- och omsorgsboende ska ha utifran de faktiska behov som de aldre har. Lasning av dorrar och presumerat samtycke Betraffande lasning av dorrar och samtycke fran de boende anfors i socialnamndens skrivelse foljande. Det finns rutiner upprattade for lasning av lagenhets- enhets- och ytterdorrar. Vid genomfbrandet av rutinen for lasning av lagenhetsdorrar har personalen stallt fragan till varje enskild boende som sjalv har kunnat svara. Detta har dokumenterats i den sociala dokumentationen och den malstyrda arbetsplanen, oavsett om samtycke har givits eller inte. Da den enskilde inte sjalv har kunnat svara har personalen fragat narstaende om de tror att den boende skulle ha valt att ha dorren last eller olast om de kunnat fatta det beslutet sjalva. Narstaendes svarsamt personalens bedomning och tolkning av den boendes uppfattning har da avgjort om lagenhetsdorren ska hallas last eller inte och betraktas av socialnamnden som ett presumtivt samtycke. Detta forfarande kommer socialnamnden att fortsatta med. Socialnamnden har aven beslutat om att installera sa kallade hotellas vid ett demensboende. Efter att ha haft lasen i drift ska anvandningen av dessa sedan utvarderas och utvarderingen kommer att vara vagledande for eventuellt ytterligare installationer.

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr Bemanning Betraffande bemanning anfors i socialnamndens skrivelse foljande. I Pitea kommuns vard- och omsorgsboenden firms cirka en vardpersonal for 20 boende mellan kl och kl Vid enheten Naset/Viken finns en vardpersonal for 16 boende och vid Harbret/Loftet firms det en vardpersonal for 18 boende. Planeringen for hur nattpersonalen ska organiseras utgar fran de boendes behov och sker vid daglig informationsoverfbring mellan dag- och nattpersonal. Schemalaggning mellan dag- och nattpersonal kan justeras utgaende fran de boendes behov, vilket kan innebara att enhetema har hogre bemanning pa fomatt och pa tidig morgon. I vissa fall kravs dubbelbemanning i omvardnaden av en aldre, vilket innebar att andra boende inte kan fa omedelbar hjalp, saval nattetid som dagtid. Oforutsedda handelser kan intraffa som maste losas omedelbart inom vard- och omsorgsboenden. Detta innebar att personalens mojlighet att inom nagra fa minuter fa kontakt med en boende som vill ut genom en last dorr eller pakallar andra insatser kan vara begransade. Socialnamnden forstarker verksamheterna for ar 2011 vid vard- och omsorgsboendena dagtid med 16,75 arsarbetare dagtid, eftersom professionella bedomningar ar att de storsta behoven av personalfdrstarkningar for att tillgodose de aldres behov firms dagtid. Socialnamnden hanvisar till Aldrecentrums rapport "Lamplig bemanning - i boende sarskilt avsett for personer med demenssjukdom" som stod for namndens bedomning av att en nattpersonal ar tillrackligt for att ansvara for 18 boendeplatser och av att det i forsta hand ar bemanningen dagtid som behoverfbrstarkas. Skalen for beslutet Tillampliga bestammelser 3 kap. 3 SoL 13 kap. 8 SoL 4 kap. 5 Socialstyrelsens fbreskrifter och allmanna rad (SOSFS 2006:11) om ledningssystem for kvalitet och verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Insatser som ges med stod av socialtjanstlagen bygger pafrivillighet och socialtjanstlagen innehaller inte nagon bestammelse som tillater inlasning av enskilda i sarskilda boendeformer for aldre. Enligt 3 kap. 3 SoL skainsatser inom socialtjansten vara av god kvalitet. For utforande ska det finnas personal med lamplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten av verksamheten ska systematiskt och fortlopande utvecklas och sakras. Enligt 4 kap. 5 SOSFS 2006:11 ska

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr 7(11) /2010 kommunens ledningssystem sakerstalla att det firms rutiner som fortlopande kontrollerar att det bl.a. firms den bemanning som behovs och att personalen harden kompetens som kravs for att utfbra arbetsuppgifterna. Enligt 13 kap. 8 SoL harsocialstyrelsen mojlighet attforelagga den som ansvarar for en verksamhet som star under Socialstyrelsens tillsyn att avhjalpa missfbrhallanden som har betydelse for enskildas mbjligheter att kunna fa de insatser de harratt till. Ett sadant fbrelaggande far forenas med vite. Socialstyrelsens bedomning Socialtjanstens verksamhet ska praglas av respekt for den enskildes sjalvbestammande, integritet och vardighet. Detta fbrutsatter att omsorgs- och vardinsatser utformas med utgangspunkt fran den enskildes behov, forutsattningar och onskemal. Socialnamnden har i den svarsskrivelse vars innehall refererats i det foregaende inte sarredovisat forhallanden avseende lasning och bemanning vid de ovriga sarskilda boendena enligt 5 kap. 5 SoL inom kommunen trots att Socialstyrelsens beslut omfattade samtliga dessa boenden. Vad galler fragan om bemanning noterar Socialstyrelsen att den redovisning socialnamnden lamnar i svarsskrivelsen enbart omfattar en generell beskrivning av lasning av dorrar och bemanning. Det framgar inte av redovisningen vilka atgarder som har vidtagits vid ovriga sarskilda boenden enligt 5 kap. 5 SoL utover Ojagarden och Norrgarden med anledning av Socialstyrelsens beslut. Socialnamnden har heller inte invant att forhallandena ar tillfredsstallande med avseende palasning av dorrar och bemanning vid de ovriga boendena. Socialnamnden har inte i sin redovisning kommenterat skrivelsen fran personalen vid Naset/Viken. Lasning av dorrar Socialnamnden har i sitt svar betraffande lasning av lagenhetsdorrar uppgett att personalen staller fragan till varje enskild boende som kan svara pa fragan om han eller hon vill ha sin lagenhetsdorr last. For de personer som inte kan svara pafragan staller personalen fragan till en narstaende, om denne tror att personen skulle vilja ha dorren last eller olast. Utgaende fran svar fran narstaende och personalens bedomning av den boendes uppfattning avgors fragan om lagenhetsdorren ska vara last eller inte. Socialnamnden betraktar detta som ett presumtivt samtycke.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr 8(11) Samtycke till inlasning Av gallande lagstiftning inom socialtjansten med tillhorande forarbeten framgar inte var gransen gar for nar en atgard som vidtas mot en person som inte har formaga att lamna ett samtycke ska anses utgora en tvangsatgard. Inlasning utgor en mycket ingripande tvangsatgard och Socialstyrelsen ar av uppfattningen att ett presumerat samtycke inte kan aberopas inom demensvard for att lasa in boende. Inlasning av enskilda kan ske efter samtycke av den enskilde, t.ex. om en boende inte vill bli stbrd av andra boende nattetid. Inlasning utan samtycke far inte fbrekomma. Forutsattningar for att ett samtycke ska ha rattslig giltighet ar att - det har lamnats av nagon som ar behorig att fbrfoga over det aktuella intresset, - den samtyckande ar kapabel att forsta inneborden av samtycket, - vederborande har haft full insikt om relevanta omstandigheter, samtycket har lamnats frivilligt samt - samtycket ar allvarligt menat. (Jfrprop. 1993/94:130 s. 39) Anhoriga och andra narstaende har inte nagra rattsliga befogenheter att agera som stallfbretradare for en myndig person. Saledes kan inte heller anhorigas uppfattning om inlasning ligga till grund for socialnamndens beslut att lasa in boende. Ytterdorrar Ytterdbrren till en sarskild boendeform kan visserligen vara last, sa som det ar brukligt i de fiesta manniskors hem. Detsamma galler dorrar till avdelningar och enheter. Laset maste dock vara konstruerat sa att den enskilde sjalv kan lasa upp. Attanvanda alltfbr komplicerade las som i praktiken fbrhindrar den enskilde att oppna dorren ar att betrakta som inlasning. Samma galler for las med kodlas om uppgift om koden saknas eller de boende inte kan fbrsta hur laset ska hanteras aven om koden finns tillganglig. Daremot finns inget hinder mot att dorren har ett las som det tar en viss tid att oppna. Om den enskilde av nagot skal inte kan oppnadorren sjalv maste han eller hon utan drojsmal kunna fa hjalp av personalen med att oppna den. For att personer med demenssjukdom i dessa situationer ska fa en god vard och omsorg som tillgodoser de enskildas behov av trygghet och sakerhet, kravs det att det finns tillrackligt med personal for att antingen kunna folja med de personer som inte kan klara sig pa egen hand utanfbr enheten/boendet eller kunna avleda dessa personer med andra aktiviteter.

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr 9(11) Bemanning I socialnamndens svar angaende bemanning har namnden uppgett att den fbrstarker verksamheterna vid vard- och omsorgsboendena for ar 2011 med 16, 75 arsarbetare. Dessa resurser kommer i huvudsak att fdrlaggas dagtid. Namnden harinte redovisat vilka effekter derma utbkade personalbemanning innebar for de boende nattetid. Namnden har inte redovisat hur man organiserar arbetet nattetidfor att sakerstalla att personalen hartillracklig tillsyn over de boende under natten. Det framgar heller inte om man har upphbrt med att lamna de boende ensamma utan tillsyn pa lasta boendeenheter. Socialnamnden har inte kommenterat personalens skrivelse om attnaset/viken ar obemannad nattetid. Saval Ojagarden som Norrgarden bestar av flera enheter som ar placerade i olika byggnader. Vid inspektionema framkom att all personal nattetid var stationerad i en annan byggnad an den dar de aktuella boendeenhetema for demenssjuka personer fanns. Tillsynen av de boende bestod av ronder tre ganger per natt, for bvrigt var de boende inlasta ochkunde enbart pakalla hjalp genom att anvanda larm. Alia boende var inte kapabla att anvanda larm och hade da inte nagon mbjlighet att pakalla hjalp bverhuvudtaget under natten utbver de tillfallen da ronden genomfordes. I svarsskrivelsen fran socialnamnden betraffande tillsynen av Norrgarden uppgav namnden att bemanningen mellan kl och kl bestar av tva underskbterskor och en sjukskbterska. Vidare uppgav namnden att personalen kan hjalpa de boende som inte sjalva kan lasa och lasa upp dorrar nar den boende sabnskar. Socialstyrelsen bedbmer att det inte ar mbjligt for tva personer som skaansvara for tre boendeenheter patva vaningsplan i tva olika byggnader att kunna hjalpa boenden med att oppna dorrar nar den boende sa bnskar. Socialnamnden har i svarsskrivelse betraffande tillsynen av Ojagarden uppgett att de boendes individuella behov ska ligga till grund for bemanning och personalens schemalaggning. I svaret fran socialnamnden med anledning av Socialstyrelsens beslut den 15 december 2010 har namnden daremot uppgettatt planering for hur nattpersonalen ska organiseras utgar fran de boendes behov och sker vid daglig informationsbverforing mellan dag- och nattpersonal. Denna omstandighet talar for att namnden inte har utgatt fran de boendes individuella behov vid schemalaggning av bemanningen av de inspekterade boendeenhetema. Socialstyrelsen bedbmer atten boendeenhet for personer med demenssjukdom kraver bemanning nattetid for att kravet pa god vard och omsorg ska kunna uppfyllas och att denna bemanning inte ar en fraga som ska lbsas vid informationsbverforingar mellan dag- och nattpersonal.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr 10(11) Namnden uppgeraven i sitt svar avseende Ojagarden att dar personalen inte far samtycke fran de boende kan lagenhetsdorren inte lasas. Mot bakgrund av att boendeenheten nattetid ar obemannad uppkommer en uppenbar risk att personer som inte har kunnat ge sitt samtycke till lasning av lagenhetsdorren kan komma att fa besbk av andraboende som ar uppe och vandrar. Det kan da fbrekomma att boende som pa detta satt far ofrivilligabesbk inte ar fbrmbgna att kalla pa hjalp i dessa situationer. Det ar inte fbrenligt med kravet pa en god vard och omsorg att personer med demenssjukdom lamnas ensamma pa en last boendeenhet utan uppsikt under sadana fbrhallanden. Socialnamnden har uppgett att man nu hallerpa att installera sa kallade hotellas, dvs. las som gar att oppna inifran men inte utifran. Socialstyrelsen bedbmer att dessa las inte ar tillrackliga som atgard for att ersatta personal nattetid pa boendeenheter for dementa. Socialnamnden har hanvisat till Aldrecentrums rapport "Lamplig bemanning - i boende sarskilt avsett for personer med demenssjuk dom", Rapporter/Stiftelsen Stockholms lans Aldrecentrum 2010:10, angaende fragan om bemanning nattetid. I denna rapport gbrs bedbmningen att ett gruppboende med nio personer nattetid kan ha en personal, dvs. en person, delad med en annan enhet i huset "...om denna enhet ar belagen nara, heist i samma vaningsplan" (s. 15 i namnda rapport). Detta fbrhallande galler inte for Ojagarden och Norrgarden dar personalen nattetid ar stationerad i andra byggnader an dar de aktuella boendeenhetema ar belagna. Sammanfattande bedomning Socialstyrelsen konstaterar att socialnamnden i Pitea inte harvidtagit nagon atgard bverhuvudtaget for att uppfylla de krav som stalldes i beslutet den 15 december Detta medfbr att missfbrhallandena vid Ojagarden, Naset/Viken, och vid Norrgarden, Harbret/Loftet, kvarstar: boende lases in i sina lagenheter utan att det star klart att de har lamnat samtycke till detta, personalen har inte mbjlighet att ha sadan uppsikt over boendeenheten att man ser om nagon boende vill lamna boendeenheten eller ar i behov av nagon annan hjalp, de boende lamnas utan tillsyn pa en last boendeenhet, bemanningen ar inte tillracklig for att tillgodose de boendes behov av trygghet och sakerhet. Socialnamnden har i sin svarsskrivelse inte gjort nagon sarredovisning av fbrhallandena vid de ovriga sarskilda boendeformerna. Socialnamnden har saledes inte visat huruvida atgarder ar obehbvliga ellervidtagna vid dessa boenden. Socialstyrelsen kan darfor inte utga fran annat an att missfbrhallanden av nu aktuellt slag fbrekommer vid de ovriga sarskilda boendeformerna i Pitea kommun.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr 11(11) /2010 Socialnamnden har i sin svarsskrivelse framhallit att det ar enskilda kommuner som inom gallande lagstiftning och fbreskrifter sjalva maste kunna besluta om vilken bemanning ett vard- och omsorgsboende ska ha utifran de faktiska behov som aldre har. I regeringens proposition 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjansten, anges att tillsynsmyndigheten skaha mbjlighet att forelagga vite for att sakerstalla att de tjanster och verksamheter som tillhandahalls enligt SoL uppfyller lagens krav. Ett exempel pa narforelaggande skakunna utfardas ar nar ett demensboende inte pa ett tillfredsstallande satt kan erbjuda ett tryggt boende for malgruppen. Ett sadant boende kan da ytterst inte anses uppfylla det krav pa god kvalitet som fbreskrivs i socialtjanstlagen (s. 82). I arendet ar klarlagt att socialnamnden inte harvidtagit atgarder for att komma till ratta med de missfbrhallanden som konstaterats fbreligga vid Ojagarden och Norrgarden. Mot denna bakgrund och med stod av vad som ovan anfbrts om socialnamndens bristfalliga svar angaende ovriga boenden under kommunens ansvar firmer Socialstyrelsen att forutsattningar fbreligger for attpitea kommun ska fbrelaggas atgarda missfbrhallanden enligt vad som anges pa fdrsta sidan i detta forelaggande och attforelaggandet ska forenas med vite. Hur man bverklagar, se bilaga. Beslut i detta arende har fattats av generaldirektbren Lars-Erik Holm. I den slutliga handlaggningen har avdelningschefen Per-Anders Sunesson samt chefsjuristen Eleonore Kallstrand Nord deltagit. Inspektbren Petra Carlbaum har varit fbredragande. SOCIALSTYRELSEN Lars-Erik Holm Petra Carlbaum

12 L Socialstyrelsen Bitaga HUR MAN OVERKLAGAR Om Ni vill overklaga Socialstyrelsens beslut ska Ni skriva till Forvaltningsratten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lamnas till Socialstyrelsen, Box 34, UMEA. Tala om varfor Ni anser att beslutet ska andras och vilken andring Ni vill ha. Sand aven med sadant som Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare gett in. For att forvaltningsratten ska kunna ta upp Ert overklagande maste Er skrivelse ha komrnit in till Socialstyrelsen inom tre veckor fran den dag da Ni fick del av beslutet. For offentlig part raknas dock treveckorsfristen fran den dag da beslutet meddelades. Tala om vilket beslut Ni overklagar genom att anteckna arendets diarienummer. Underteckna skrivelsen, gor narnnfbrtydligande samt uppge personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Adress och telefonnummer till Er arbetsplats ska ocksa anges samt eventuell annan adress dar Ni kan nas for delgivning. Har Ni redan tidigare lamnat dessa uppgifter i arendet - och om de fortfarande ar aktuella behover Ni inte uppge dem igen. Om Ni anlitar ombud kan ombudet i stallet underteckna skrivelsen. Ombudet ska sanda in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Behover Ni fler upplysningar om hur man overklagar kan Ni vanda Er till Socialstyrelsen. Om sista dagen for overklagande infaller pa lordag, sondag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyarsafton racker det att besvarshandlingen kommer in nasta vardag. SOCIALSTYRELSEN Box UMEA BesokNygatan Telefon Fax Orgnr Plusgiro

r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9)

r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9) r? Socialstyrelsen BESLUT 1(9) T/Region NordiSek2 Caroline Björnholt Caroline.Bjornholt@socialstyrelsen.se 2010-12-15 Piteå kommun 941 85 Piteå ÄRENDET Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL av

Läs mer

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende

Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende 2010-11-17 1(5) Sammanställning av oanmäld tillsyn på nationell nivå inom äldreomsorgen med fokus på demensboende Bakgrund och syfte Socialstyrelsen har tillsyn över särskilda boendeformer för äldre enligt

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2014-04-29 1625-14 Meddelad i Sofia Pehrsson Jönköping 1 KLAGANDE Bräcke Diakoni, 857200-3104 Box 21062 418 04 Göteborg Ombud: Ellinor Englund MOTPART Inspektionen för vård

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen /('\ BESLUT 1nspekt1onen for vård och omsorg 2015-01-29 Dnr 8.7.1-4748/2015 1(11) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Jönköpings kommun 551 89 Jönköping Kommun Jönköpings

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna

Frågor och svar om tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna Ämne: Tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för Innehåll 1. Kan man vidta åtgärder inom hälso och sjukvården eller socialtjänsten mot den enskildes vilja? 2. Får skyddsåtgärder aldrig användas?

Läs mer

Kan man vara trygg om natten?

Kan man vara trygg om natten? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Kan man vara trygg om natten? Nattlig tillsyn av särskilda boenden för äldre i Kalmar län Meddelande 2004:15 Utgiven av: Kan man vara trygg om natten? Meddelande 2004:15

Läs mer

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen Tgi2013 r-i fin BESLUT inspektionen forvárdochomsorg 2014-0545 Dm 3-7-1-17630/2014 1(5) Avdelning sydöst Ingela Hansson m8 1a-han5S n@iv -S LövängensBehandlingshem Appelholmsgatan 9 570 02 Stockaryd Huvudman

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Socialstyrelsen, 106 30 STOCKHOLM Motpart Stockholms

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder

Användning av skyddsåtgärder Sida 1 (6) 2016-09-20 Användning av skyddsåtgärder MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (6) Innehåll Inledning... 3

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet.

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet. 1 (3) 2011-02-14 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 10/123 Kontor Kommunstyrelsens kontor, Utredarenheten Handläggare -Lena Palmgren, utredare 08-52303860 -lena.palmgren@sodertalje.se Paula Weinehammar Paula.weinehammar@sodertalje.se

Läs mer

Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden

Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden Rapport: Granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens demensboenden Mjölby kommun April 2011 Kerstin Karlstedt Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Revisionsfråga...

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 877-2010 TioHundra AB Box 905 761 29 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundra AB 1. I Procapita genom direktåtkomst

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2013-10-28 Mål nr 778-13 4 UTREDNINGEN I MÅLET Förvaltningsrättens bedömning som redovisas senare under en egen rubrik grundar sig bland annat på den utredning som föreligger

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-12-12 ISG 2013/24188 1 (7) Er beteckning RS130276 Distriktet i Göteborg Inger Högstedt, 010-730 9502 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning Föreläggande

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

BESLUT. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen får vård och omsorg senast den 14 april2014.

BESLUT. Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen får vård och omsorg senast den 14 april2014. If\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-02-20 Dnr 8.5-35608/2013 1(9) Avdelning sydöst Marie Svensson Marie. Svensson@ivo.se Borgholms kommun Box 52 387 21 Borgholm Ärendet Tillsyn av Åkerbohemmet,

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

BESLUT Meddelat i Malmö

BESLUT Meddelat i Malmö Lena Palmér BESLUT 2013-05-28 Meddelat i Malmö Mål nr 4266-13 1 SÖKANDE RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB, 556602-8964 Simrisvägen 3 272 33 Simrishamn MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen Tg12013 II-I än BESLUT rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l AvdelningSydöst Attendo Sverige AB Michaela Hecht Gunnarsson BOX 715 michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se 182 17 Danderyd

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

Information om nya regler för bemanning i särskilda boenden för personer med demenssjukdom

Information om nya regler för bemanning i särskilda boenden för personer med demenssjukdom Bilaga KS 2012/190/1 2012-09-24 Vård- och omsorgs förvaltningen Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUW. Kommllnstyrelsens förvaltning Ink. 2012-09- 2 4 Information om nya regler för bemanning

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 577-2013 Omsorgsnämnden Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Box 848 391 28 Kalmar Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 571-2013 Vård- och omsorgsnämnden Botkyrka kommun Vård- och omsorgsförvaltningen 147 85 Tumba Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Generella synpunkter på utredningen

Generella synpunkter på utredningen YTTRANDE 1(7) Tillsynsavdelningen Ellen Ringqvist ellen.ringqvist@socialstyrelsen.se 2012-02-07 Dnr 1.4-39364/2011 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Överklagande

Läs mer