Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Pitea, Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, 941 85 Pitea, 212000-2759. Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)"

Transkript

1 IsL Socialstyrelsen FORELAGGANDE Tillsynsavdelningen Region Nord Petra Carlbaum Dnr 1(1 Pitea kommun Svartuddsvagen PITEA SOSRN. Akt bil. Kommun Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Pitea, Arendet Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453) Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsen fbrelagger med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453), SoL, Pitea kommun vid vite av kronor att senast den 1 maj 2011 ha vidtagit foljande atgarder vid samtliga sarskilda boendeformer inom kommunen som avses i 5 kap. 5 andra stycket SoL: 1. Sakerstalla att lagenhetsdorrar inte lases utan att den enskilde har samtyckt till lasning av dorren. 2. Sakerstalla att den enskilde som av nagot skal inte sjalv kan oppna dorren till sin lagenhet vid behov och utan drojsmal far hjalp med att oppna derma dorr. 3. Sakerstalla att den enskildes mojligheter att rora sig fritt inte begransas av lasta ytterdorrar och lasta dorrar till boendeenheter pa ett sadant satt att den enskilde ar inlast. 4. Sakerstalla att den enskilde som av nagot skal inte sjalv kan oppna ytterdorrar eller dorrar till boendeenheter vid behov och utan drojsmal far hjalp med att oppna dessa dorrar. 5. Sakerstalla att boendeenhetema nattetid ar bemannade pa ett sadant satt att personalen har uppsikt over enskilda enheter och vid behov och utan drojsmal kan hjalpa - personersom inte ar orienterade i tid och rum och planlost vandrar omkring inom enheten - personer som inte kan pakalla hjalp genom att hantera larm. o CM SOCIALSTYRELSEN Box UMEA Nygatan Telefon Fax Orgnr Plusgiro s

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr 2(11) Bakgrund Socialstyrelsen har i ett tidigare beslut daterat den 4 oktober 2010 i Socialstyrelsens arende med diarienummer /2010 kravt att socialnamnden i Pitea ska atgarda blister vid sarskildaboendeformen Ojagarden avseende bland annat fragor om bemanning och inlasning av de boende. Socialnamnden har med anledning av de krav pa atgarder som stalldes i beslutet redovisat vilka atgarder som vidtagits for att komma tillratta med bristerna. Socialstyrelsen valde att lyfta ut de delar av arendet som avsag inlasning och bemanning till forevarande arende, dnr /2010, som aven innefattar en oanmald tillsyn som Socialstyrelsen genomforde vid det sarskilda boendet Norrgarden i Piteaden 8 november Ovriga delar handlaggs i ett tredje arende med dnr: /2010. Den oanmalda tillsynen den 8 november 2010 ingick i en nationell tillsynsinsats som omfattade 48 kommuner i hela landet. I Pitea kommun inspekterades forutom Norrgarden aven det sarskilda boendet Munkberga. Socialstyrelsen konstaterade i arendet med dnr /2010 att man vid Munkberga inte laser de boendes lagenhetsdorrar eller enhetsdorrar paett sadant satt attden enskilde ar inlast. Vid inspektionen stod dorrarna till de fyra boendeenhetema oppna, medan ytterdorren var last med kodlas. Personalen hade ansvar for varsin vaning och befann sig i ettdagrum mellan de tvaenheterna nar personalen inte hjalpte nagon boende. Man hade sadan uppsikt over de boende sa att man utan drojsmal kunde hjalpa en person som onskade oppna dorren. Socialstyrelsen fann darfor inte brister betraffande inlasning och bemanning och avslutade arendet. Socialstyrelsen har darefter i ettbeslut den 15 december 2010 i detta arende stallt krav pa Pitea kommun att vidta atgarder med anledning av identifierade brister. Pitea kommun har kommit in med en svarsskrivelse till Socialstyrelsen den 4 februari Underlag Socialstyrelsens tillsynsbeslut (Ojagarden) dnr: /2010( ). Socialnamndens svarsskrivelse dnr: /2010 ( ). Skrivelse fran personal dnr: /2010 ( ). Underlag fran oanmald inspektion nattetid, Norrgarden ( ). Socialnamndens svarsskrivelse ang. sakgranskning, Norrgarden ( ).

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr 3(11) Socialstyrelsens beslut i forevarande arende ( ). Socialnamndens svarsskrivelse i forevarande arende ( ). Sammanfattning av arendet Nedan sammanfattar Socialstyrelsen arendet i de delar som utgor underlag for bedomningen. Lasning av dorrar och bemanning Det sarskilda boendet Ojagarden bestar av 83 lagenheter som ar fordelade mellan tva sammanbyggda huskroppar pa tva vaningsplan. Det sarskilda boendet Norrgarden bestar av tre enheter som var och en ar uppdelad pa tva respektive fyra vaningsplan i tva sammanbundna huskroppar. Vid Socialstyrelsens inspektioner av boendeenheter for personer med demenssjukdom vid Ojagarden, Naset/Viken, och vid Norrgarden, Harbret/Loftet, framkom det att dessa boendeenheter inte var bemannade nattetid. Ingen nattpersonal var stationerad pa dessa boendeenheter. I stallet befann sig personalen i angransande byggnader. Personalen genomforde tillsynsronder pa boendeenhetema nagra ganger per natt och daremellan kunde de boende pakalla personalens uppmarksamhet endast genom olika larm. Vid inspektionema framkom att dorrarna till de aktuella boendeenhetema och lagenhetsdorrarna till de boendes lagenheter var lasta nattetid. Socialnamnden har i skrivelser till Socialstyrelsen med anledning av inspektionema uppgett att de boendes individuella behov ska ligga till grund for bemanning och personalens schemalaggning. Boendechefen beslutar om bemanning och godkanner arbetsscheman efter en bedomning av individuella behov en gang per manad. Var och en i personalen har larmtelefoner och ettuttalat ansvar for olika boendeenheter. Personalen vid Naset/Viken har inkommit med en skrivelse till Socialstyrelsen dar man kommenterade socialnamndens skrivelse. I skrivelsen uppgav man bl.a. attde boende som kan lasa sina dorrar vid Naset/Viken gordetta och att"hos de andra som inte kan stiga upp har anhoriga tagit beslut om dorren ska vara bppen eller last". Av skrivelsen framkom vidare att avdelningen ar obemannad fran kl till kl dadagpersonalen paborjar sin tjanstgoring. Socialnamnden har beretts tillfalle att yttra sig over uppgifterna i skrivelsen men inte avhorts.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr 4(11) Samtycke till inlasning Socialnamnden har betraffande lasning av lagenhetsdorrar vid Ojagarden redovisat foljande: "Lagenhetsdorrar lases efter den boendes onskemal/samtycke. I de fall de boende har svarigheter att verbalt uttrycka sitt samtycke, kan personalen ibland fa presumtivt samtycke. Dar personalen inte far samtycke fran de boende, kan dorren inte heller lasas. Dokumentation av hur varje enskild boende vill ha det rorande lasningen av sin lagenhetsdorr gors i den sociala akten av bitradande boendechef och andras da forandringar sker. Information ska aven dokumenteras av kontaktpersonen i den boendes malstyrda arbetsplan. Atgarderna ar genomforda pa Ojagarden. Nar det galler forbattrad tillsyn nattetid ska den boendes behov av tillsyn framga avden malstyrda arbetsplanen. I den dokumentationen ska aven framga hur tillsynen ska ske." Betraffande lasning av lagenhetsdorrar vidsocialstyrelsens inspektion avnorrgarden har socialnamnden redogjort for foljande: "Pa Harbret farms den aktuella natten 9 boende. Av dessa laste 3 sjalva sin lagenhetsdorr. Tva har gett sitt samtycke till att dorren skulle lasas av personalen. Fyra personer var sjalva inte formogna till att ge sitt samtycke, personalen har dafragat anhoriga hur de tror att den boende velat ha det om de kunde fdrmedla detta. De anhoriga har svarat att de fyra boende skulle vilja ha dorren last. Enligt vad som framkom vid tillsynen klarade de boende att sjalva lasa och lasa upp dorrar. Med ovanstaende som grund ar det tre personer som klara detta. De ovriga far hjalp av personalen att lasa eller lasa upp dorrar nar den boende sa onskar."... "Regelbunden tillsyn genomfors minst var tredje timme hos varje boende, oftare dar behov firms. Personal gor tillsyn utifran den boendes behov och onskemal, vilket kan variera fran natt till natt. Det kan ocksa innebara att nagon boende inte vill ha nattlig tillsyn. Norrgarden bestar av tre enheter, som var och en aruppdelade patva vaningsplan. Larmtelefonerna ar uppdelade mellan nattpersonalen. Varje telefon gar till larm pa en enhet vilket innebar att personalen har ett uttalat ansvar for olika enheter." Socialstyrelsens krav i beslut och socialnamndens svar Socialstyrelsens beslut Mot bakgrund av uppgifter som framkommit i arendet fattade Socialstyrelsen den 15 december 2010 beslut om atgarder som Pitea kommun skulle vidta vid samtliga sarskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 socialtjanstlagen i kommunen for att sakerstalla att

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr 5(11) / Lagenhetsdorrar inte lases utan den enskildes medgivande. Om den enskilde av nagot skal inte kan oppna dorren sjalv maste han eller hon kunna fa hjalp att oppna den utan drojsmal. - Den enskildes mojligheter att rora sig fritt inte begransas av ytterdorrar och dorrartill boendeenheter pa ett sadant satt att den enskilde ar inlast. Om den enskilde av nagot skal inte sjalv kan oppna ytterdorrar eller dorrar till boendeenheter maste han eller hon kunna fa hjalp att oppna sadana dorrar utan drojsmal. - Bemanningen ar tillracklig for att tillgodose de boendes behov av trygghet och sakerhet vid hantering av lasta dorrar inom boendeenhetema. Socialnamndens svar Socialnamnden har inkommit med en svarsskrivelse i vilken namnden har beskrivit lasning av dorrar, enskildas samtycke och bemanning. I skrivelsen papekade namnden att Socialstyrelsen genomfort tillsyn vid tre vard- och omsorgsboenden inom kommunen och inte funnit brister vid ett av boendena och framholl slutligen att det ar den enskilda kommunen som inom gallande lagstiftning och foreskrifter sjalva maste kunna besluta om vilken bemanning ett vard- och omsorgsboende ska ha utifran de faktiska behov som de aldre har. Lasning av dorrar och presumerat samtycke Betraffande lasning av dorrar och samtycke fran de boende anfors i socialnamndens skrivelse foljande. Det finns rutiner upprattade for lasning av lagenhets- enhets- och ytterdorrar. Vid genomfbrandet av rutinen for lasning av lagenhetsdorrar har personalen stallt fragan till varje enskild boende som sjalv har kunnat svara. Detta har dokumenterats i den sociala dokumentationen och den malstyrda arbetsplanen, oavsett om samtycke har givits eller inte. Da den enskilde inte sjalv har kunnat svara har personalen fragat narstaende om de tror att den boende skulle ha valt att ha dorren last eller olast om de kunnat fatta det beslutet sjalva. Narstaendes svarsamt personalens bedomning och tolkning av den boendes uppfattning har da avgjort om lagenhetsdorren ska hallas last eller inte och betraktas av socialnamnden som ett presumtivt samtycke. Detta forfarande kommer socialnamnden att fortsatta med. Socialnamnden har aven beslutat om att installera sa kallade hotellas vid ett demensboende. Efter att ha haft lasen i drift ska anvandningen av dessa sedan utvarderas och utvarderingen kommer att vara vagledande for eventuellt ytterligare installationer.

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr Bemanning Betraffande bemanning anfors i socialnamndens skrivelse foljande. I Pitea kommuns vard- och omsorgsboenden firms cirka en vardpersonal for 20 boende mellan kl och kl Vid enheten Naset/Viken finns en vardpersonal for 16 boende och vid Harbret/Loftet firms det en vardpersonal for 18 boende. Planeringen for hur nattpersonalen ska organiseras utgar fran de boendes behov och sker vid daglig informationsoverfbring mellan dag- och nattpersonal. Schemalaggning mellan dag- och nattpersonal kan justeras utgaende fran de boendes behov, vilket kan innebara att enhetema har hogre bemanning pa fomatt och pa tidig morgon. I vissa fall kravs dubbelbemanning i omvardnaden av en aldre, vilket innebar att andra boende inte kan fa omedelbar hjalp, saval nattetid som dagtid. Oforutsedda handelser kan intraffa som maste losas omedelbart inom vard- och omsorgsboenden. Detta innebar att personalens mojlighet att inom nagra fa minuter fa kontakt med en boende som vill ut genom en last dorr eller pakallar andra insatser kan vara begransade. Socialnamnden forstarker verksamheterna for ar 2011 vid vard- och omsorgsboendena dagtid med 16,75 arsarbetare dagtid, eftersom professionella bedomningar ar att de storsta behoven av personalfdrstarkningar for att tillgodose de aldres behov firms dagtid. Socialnamnden hanvisar till Aldrecentrums rapport "Lamplig bemanning - i boende sarskilt avsett for personer med demenssjukdom" som stod for namndens bedomning av att en nattpersonal ar tillrackligt for att ansvara for 18 boendeplatser och av att det i forsta hand ar bemanningen dagtid som behoverfbrstarkas. Skalen for beslutet Tillampliga bestammelser 3 kap. 3 SoL 13 kap. 8 SoL 4 kap. 5 Socialstyrelsens fbreskrifter och allmanna rad (SOSFS 2006:11) om ledningssystem for kvalitet och verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Insatser som ges med stod av socialtjanstlagen bygger pafrivillighet och socialtjanstlagen innehaller inte nagon bestammelse som tillater inlasning av enskilda i sarskilda boendeformer for aldre. Enligt 3 kap. 3 SoL skainsatser inom socialtjansten vara av god kvalitet. For utforande ska det finnas personal med lamplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten av verksamheten ska systematiskt och fortlopande utvecklas och sakras. Enligt 4 kap. 5 SOSFS 2006:11 ska

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr 7(11) /2010 kommunens ledningssystem sakerstalla att det firms rutiner som fortlopande kontrollerar att det bl.a. firms den bemanning som behovs och att personalen harden kompetens som kravs for att utfbra arbetsuppgifterna. Enligt 13 kap. 8 SoL harsocialstyrelsen mojlighet attforelagga den som ansvarar for en verksamhet som star under Socialstyrelsens tillsyn att avhjalpa missfbrhallanden som har betydelse for enskildas mbjligheter att kunna fa de insatser de harratt till. Ett sadant fbrelaggande far forenas med vite. Socialstyrelsens bedomning Socialtjanstens verksamhet ska praglas av respekt for den enskildes sjalvbestammande, integritet och vardighet. Detta fbrutsatter att omsorgs- och vardinsatser utformas med utgangspunkt fran den enskildes behov, forutsattningar och onskemal. Socialnamnden har i den svarsskrivelse vars innehall refererats i det foregaende inte sarredovisat forhallanden avseende lasning och bemanning vid de ovriga sarskilda boendena enligt 5 kap. 5 SoL inom kommunen trots att Socialstyrelsens beslut omfattade samtliga dessa boenden. Vad galler fragan om bemanning noterar Socialstyrelsen att den redovisning socialnamnden lamnar i svarsskrivelsen enbart omfattar en generell beskrivning av lasning av dorrar och bemanning. Det framgar inte av redovisningen vilka atgarder som har vidtagits vid ovriga sarskilda boenden enligt 5 kap. 5 SoL utover Ojagarden och Norrgarden med anledning av Socialstyrelsens beslut. Socialnamnden har heller inte invant att forhallandena ar tillfredsstallande med avseende palasning av dorrar och bemanning vid de ovriga boendena. Socialnamnden har inte i sin redovisning kommenterat skrivelsen fran personalen vid Naset/Viken. Lasning av dorrar Socialnamnden har i sitt svar betraffande lasning av lagenhetsdorrar uppgett att personalen staller fragan till varje enskild boende som kan svara pa fragan om han eller hon vill ha sin lagenhetsdorr last. For de personer som inte kan svara pafragan staller personalen fragan till en narstaende, om denne tror att personen skulle vilja ha dorren last eller olast. Utgaende fran svar fran narstaende och personalens bedomning av den boendes uppfattning avgors fragan om lagenhetsdorren ska vara last eller inte. Socialnamnden betraktar detta som ett presumtivt samtycke.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr 8(11) Samtycke till inlasning Av gallande lagstiftning inom socialtjansten med tillhorande forarbeten framgar inte var gransen gar for nar en atgard som vidtas mot en person som inte har formaga att lamna ett samtycke ska anses utgora en tvangsatgard. Inlasning utgor en mycket ingripande tvangsatgard och Socialstyrelsen ar av uppfattningen att ett presumerat samtycke inte kan aberopas inom demensvard for att lasa in boende. Inlasning av enskilda kan ske efter samtycke av den enskilde, t.ex. om en boende inte vill bli stbrd av andra boende nattetid. Inlasning utan samtycke far inte fbrekomma. Forutsattningar for att ett samtycke ska ha rattslig giltighet ar att - det har lamnats av nagon som ar behorig att fbrfoga over det aktuella intresset, - den samtyckande ar kapabel att forsta inneborden av samtycket, - vederborande har haft full insikt om relevanta omstandigheter, samtycket har lamnats frivilligt samt - samtycket ar allvarligt menat. (Jfrprop. 1993/94:130 s. 39) Anhoriga och andra narstaende har inte nagra rattsliga befogenheter att agera som stallfbretradare for en myndig person. Saledes kan inte heller anhorigas uppfattning om inlasning ligga till grund for socialnamndens beslut att lasa in boende. Ytterdorrar Ytterdbrren till en sarskild boendeform kan visserligen vara last, sa som det ar brukligt i de fiesta manniskors hem. Detsamma galler dorrar till avdelningar och enheter. Laset maste dock vara konstruerat sa att den enskilde sjalv kan lasa upp. Attanvanda alltfbr komplicerade las som i praktiken fbrhindrar den enskilde att oppna dorren ar att betrakta som inlasning. Samma galler for las med kodlas om uppgift om koden saknas eller de boende inte kan fbrsta hur laset ska hanteras aven om koden finns tillganglig. Daremot finns inget hinder mot att dorren har ett las som det tar en viss tid att oppna. Om den enskilde av nagot skal inte kan oppnadorren sjalv maste han eller hon utan drojsmal kunna fa hjalp av personalen med att oppna den. For att personer med demenssjukdom i dessa situationer ska fa en god vard och omsorg som tillgodoser de enskildas behov av trygghet och sakerhet, kravs det att det finns tillrackligt med personal for att antingen kunna folja med de personer som inte kan klara sig pa egen hand utanfbr enheten/boendet eller kunna avleda dessa personer med andra aktiviteter.

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr 9(11) Bemanning I socialnamndens svar angaende bemanning har namnden uppgett att den fbrstarker verksamheterna vid vard- och omsorgsboendena for ar 2011 med 16, 75 arsarbetare. Dessa resurser kommer i huvudsak att fdrlaggas dagtid. Namnden harinte redovisat vilka effekter derma utbkade personalbemanning innebar for de boende nattetid. Namnden har inte redovisat hur man organiserar arbetet nattetidfor att sakerstalla att personalen hartillracklig tillsyn over de boende under natten. Det framgar heller inte om man har upphbrt med att lamna de boende ensamma utan tillsyn pa lasta boendeenheter. Socialnamnden har inte kommenterat personalens skrivelse om attnaset/viken ar obemannad nattetid. Saval Ojagarden som Norrgarden bestar av flera enheter som ar placerade i olika byggnader. Vid inspektionema framkom att all personal nattetid var stationerad i en annan byggnad an den dar de aktuella boendeenhetema for demenssjuka personer fanns. Tillsynen av de boende bestod av ronder tre ganger per natt, for bvrigt var de boende inlasta ochkunde enbart pakalla hjalp genom att anvanda larm. Alia boende var inte kapabla att anvanda larm och hade da inte nagon mbjlighet att pakalla hjalp bverhuvudtaget under natten utbver de tillfallen da ronden genomfordes. I svarsskrivelsen fran socialnamnden betraffande tillsynen av Norrgarden uppgav namnden att bemanningen mellan kl och kl bestar av tva underskbterskor och en sjukskbterska. Vidare uppgav namnden att personalen kan hjalpa de boende som inte sjalva kan lasa och lasa upp dorrar nar den boende sabnskar. Socialstyrelsen bedbmer att det inte ar mbjligt for tva personer som skaansvara for tre boendeenheter patva vaningsplan i tva olika byggnader att kunna hjalpa boenden med att oppna dorrar nar den boende sa bnskar. Socialnamnden har i svarsskrivelse betraffande tillsynen av Ojagarden uppgett att de boendes individuella behov ska ligga till grund for bemanning och personalens schemalaggning. I svaret fran socialnamnden med anledning av Socialstyrelsens beslut den 15 december 2010 har namnden daremot uppgettatt planering for hur nattpersonalen ska organiseras utgar fran de boendes behov och sker vid daglig informationsbverforing mellan dag- och nattpersonal. Denna omstandighet talar for att namnden inte har utgatt fran de boendes individuella behov vid schemalaggning av bemanningen av de inspekterade boendeenhetema. Socialstyrelsen bedbmer atten boendeenhet for personer med demenssjukdom kraver bemanning nattetid for att kravet pa god vard och omsorg ska kunna uppfyllas och att denna bemanning inte ar en fraga som ska lbsas vid informationsbverforingar mellan dag- och nattpersonal.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr 10(11) Namnden uppgeraven i sitt svar avseende Ojagarden att dar personalen inte far samtycke fran de boende kan lagenhetsdorren inte lasas. Mot bakgrund av att boendeenheten nattetid ar obemannad uppkommer en uppenbar risk att personer som inte har kunnat ge sitt samtycke till lasning av lagenhetsdorren kan komma att fa besbk av andraboende som ar uppe och vandrar. Det kan da fbrekomma att boende som pa detta satt far ofrivilligabesbk inte ar fbrmbgna att kalla pa hjalp i dessa situationer. Det ar inte fbrenligt med kravet pa en god vard och omsorg att personer med demenssjukdom lamnas ensamma pa en last boendeenhet utan uppsikt under sadana fbrhallanden. Socialnamnden har uppgett att man nu hallerpa att installera sa kallade hotellas, dvs. las som gar att oppna inifran men inte utifran. Socialstyrelsen bedbmer att dessa las inte ar tillrackliga som atgard for att ersatta personal nattetid pa boendeenheter for dementa. Socialnamnden har hanvisat till Aldrecentrums rapport "Lamplig bemanning - i boende sarskilt avsett for personer med demenssjuk dom", Rapporter/Stiftelsen Stockholms lans Aldrecentrum 2010:10, angaende fragan om bemanning nattetid. I denna rapport gbrs bedbmningen att ett gruppboende med nio personer nattetid kan ha en personal, dvs. en person, delad med en annan enhet i huset "...om denna enhet ar belagen nara, heist i samma vaningsplan" (s. 15 i namnda rapport). Detta fbrhallande galler inte for Ojagarden och Norrgarden dar personalen nattetid ar stationerad i andra byggnader an dar de aktuella boendeenhetema ar belagna. Sammanfattande bedomning Socialstyrelsen konstaterar att socialnamnden i Pitea inte harvidtagit nagon atgard bverhuvudtaget for att uppfylla de krav som stalldes i beslutet den 15 december Detta medfbr att missfbrhallandena vid Ojagarden, Naset/Viken, och vid Norrgarden, Harbret/Loftet, kvarstar: boende lases in i sina lagenheter utan att det star klart att de har lamnat samtycke till detta, personalen har inte mbjlighet att ha sadan uppsikt over boendeenheten att man ser om nagon boende vill lamna boendeenheten eller ar i behov av nagon annan hjalp, de boende lamnas utan tillsyn pa en last boendeenhet, bemanningen ar inte tillracklig for att tillgodose de boendes behov av trygghet och sakerhet. Socialnamnden har i sin svarsskrivelse inte gjort nagon sarredovisning av fbrhallandena vid de ovriga sarskilda boendeformerna. Socialnamnden har saledes inte visat huruvida atgarder ar obehbvliga ellervidtagna vid dessa boenden. Socialstyrelsen kan darfor inte utga fran annat an att missfbrhallanden av nu aktuellt slag fbrekommer vid de ovriga sarskilda boendeformerna i Pitea kommun.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr 11(11) /2010 Socialnamnden har i sin svarsskrivelse framhallit att det ar enskilda kommuner som inom gallande lagstiftning och fbreskrifter sjalva maste kunna besluta om vilken bemanning ett vard- och omsorgsboende ska ha utifran de faktiska behov som aldre har. I regeringens proposition 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjansten, anges att tillsynsmyndigheten skaha mbjlighet att forelagga vite for att sakerstalla att de tjanster och verksamheter som tillhandahalls enligt SoL uppfyller lagens krav. Ett exempel pa narforelaggande skakunna utfardas ar nar ett demensboende inte pa ett tillfredsstallande satt kan erbjuda ett tryggt boende for malgruppen. Ett sadant boende kan da ytterst inte anses uppfylla det krav pa god kvalitet som fbreskrivs i socialtjanstlagen (s. 82). I arendet ar klarlagt att socialnamnden inte harvidtagit atgarder for att komma till ratta med de missfbrhallanden som konstaterats fbreligga vid Ojagarden och Norrgarden. Mot denna bakgrund och med stod av vad som ovan anfbrts om socialnamndens bristfalliga svar angaende ovriga boenden under kommunens ansvar firmer Socialstyrelsen att forutsattningar fbreligger for attpitea kommun ska fbrelaggas atgarda missfbrhallanden enligt vad som anges pa fdrsta sidan i detta forelaggande och attforelaggandet ska forenas med vite. Hur man bverklagar, se bilaga. Beslut i detta arende har fattats av generaldirektbren Lars-Erik Holm. I den slutliga handlaggningen har avdelningschefen Per-Anders Sunesson samt chefsjuristen Eleonore Kallstrand Nord deltagit. Inspektbren Petra Carlbaum har varit fbredragande. SOCIALSTYRELSEN Lars-Erik Holm Petra Carlbaum

12 L Socialstyrelsen Bitaga HUR MAN OVERKLAGAR Om Ni vill overklaga Socialstyrelsens beslut ska Ni skriva till Forvaltningsratten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lamnas till Socialstyrelsen, Box 34, UMEA. Tala om varfor Ni anser att beslutet ska andras och vilken andring Ni vill ha. Sand aven med sadant som Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare gett in. For att forvaltningsratten ska kunna ta upp Ert overklagande maste Er skrivelse ha komrnit in till Socialstyrelsen inom tre veckor fran den dag da Ni fick del av beslutet. For offentlig part raknas dock treveckorsfristen fran den dag da beslutet meddelades. Tala om vilket beslut Ni overklagar genom att anteckna arendets diarienummer. Underteckna skrivelsen, gor narnnfbrtydligande samt uppge personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Adress och telefonnummer till Er arbetsplats ska ocksa anges samt eventuell annan adress dar Ni kan nas for delgivning. Har Ni redan tidigare lamnat dessa uppgifter i arendet - och om de fortfarande ar aktuella behover Ni inte uppge dem igen. Om Ni anlitar ombud kan ombudet i stallet underteckna skrivelsen. Ombudet ska sanda in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Behover Ni fler upplysningar om hur man overklagar kan Ni vanda Er till Socialstyrelsen. Om sista dagen for overklagande infaller pa lordag, sondag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyarsafton racker det att besvarshandlingen kommer in nasta vardag. SOCIALSTYRELSEN Box UMEA BesokNygatan Telefon Fax Orgnr Plusgiro

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Jönköpings kommun med stöd av 13 kap 8 socialtjänstlagen /('\ BESLUT 1nspekt1onen for vård och omsorg 2015-01-29 Dnr 8.7.1-4748/2015 1(11) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Jönköpings kommun 551 89 Jönköping Kommun Jönköpings

Läs mer

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Jönköping. ÖVERKLAGAT BESLUT Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-03-04. SAKEN Föreläggande enligt 13 kap. socialtjänstlagen (2001:453), SoL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2014-04-29 1625-14 Meddelad i Sofia Pehrsson Jönköping 1 KLAGANDE Bräcke Diakoni, 857200-3104 Box 21062 418 04 Göteborg Ombud: Ellinor Englund MOTPART Inspektionen för vård

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga

Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Rutin 1 (6) Maj 2015 Tvångs- och begränsningsåtgärder samt skyddsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga Bakgrund Den 15 juni 2010 upphävdes Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst

Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Socialstyrelsen Ansökan Tillsyn Datum 2010-03-17 Socialstyrelsens Dnr 44-11998/2008 Region öst Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Socialstyrelsen, 106 30 STOCKHOLM Motpart Stockholms

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen

rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen Tg12013 II-I än BESLUT rnspektionenforvárdoch omsorg 2015-03-31 Dnr 8.7.l-9753/ 2015 l AvdelningSydöst Attendo Sverige AB Michaela Hecht Gunnarsson BOX 715 michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se 182 17 Danderyd

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2011-01-27 IMS 2010/48600 1 (5) Distriktet i Stockholm Anette Askelöf, 08-475 01 41 Sollentuna Kommun 191 86 Sollentuna Rek + mb Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Ärendet Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL JuL Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten sydöst/sekl Christel Magnusson christel.magnusson@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-27 Dnr 9.1-30370/2012 1(8) Linköping kommun Stadshuset 581 81 Linköping

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Oasen Ungdomscenter AB, 556686-2313 Box 199 578 24 Aneby

Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Oasen Ungdomscenter AB, 556686-2313 Box 199 578 24 Aneby FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr 2015-03-31 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Oasen Ungdomscenter AB, 556686-2313 Box 199 578 24 Aneby MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Avdelning sydöst Box 2163 550 02 Jönköping

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 570-2013 Socialnämnden Bollnäs kommun 821 80 Bollnäs Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Socialnämnden,

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom LÄMPLIG BEMANNING i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2010:10 www.aldrecentrum.se Vårt uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige i Stockholms

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Bakgrund. Socialstyrelsen

Bakgrund. Socialstyrelsen Eskilstuna kommun Vuxennämnden 2014-11-17 Socialstyrelsens ärendenr.40184/2014 Vårt ärendenummer: TSN 2014:364 VN 2014:138 1 (5) Socialstyrelsen Remissyttrande - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2012-10-31 IMS 2012/10479 1 (6) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 90 37 Ellen Hall, jurist, 010-730 93 39 Ekerö kommun Box 205 178 23 EKERÖ Delgivning Förbud och föreläggande enligt 7 kap.

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 februari 2014 KLAGANDE Varbergs kommun 432 80 Varberg MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 januari

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer