Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Pitea, Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, 941 85 Pitea, 212000-2759. Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453)"

Transkript

1 IsL Socialstyrelsen FORELAGGANDE Tillsynsavdelningen Region Nord Petra Carlbaum Dnr 1(1 Pitea kommun Svartuddsvagen PITEA SOSRN. Akt bil. Kommun Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Pitea, Arendet Forelaggande med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453) Socialstyrelsens beslut Socialstyrelsen fbrelagger med stod av 13 kap. 8 socialtjanstlagen (2001:453), SoL, Pitea kommun vid vite av kronor att senast den 1 maj 2011 ha vidtagit foljande atgarder vid samtliga sarskilda boendeformer inom kommunen som avses i 5 kap. 5 andra stycket SoL: 1. Sakerstalla att lagenhetsdorrar inte lases utan att den enskilde har samtyckt till lasning av dorren. 2. Sakerstalla att den enskilde som av nagot skal inte sjalv kan oppna dorren till sin lagenhet vid behov och utan drojsmal far hjalp med att oppna derma dorr. 3. Sakerstalla att den enskildes mojligheter att rora sig fritt inte begransas av lasta ytterdorrar och lasta dorrar till boendeenheter pa ett sadant satt att den enskilde ar inlast. 4. Sakerstalla att den enskilde som av nagot skal inte sjalv kan oppna ytterdorrar eller dorrar till boendeenheter vid behov och utan drojsmal far hjalp med att oppna dessa dorrar. 5. Sakerstalla att boendeenhetema nattetid ar bemannade pa ett sadant satt att personalen har uppsikt over enskilda enheter och vid behov och utan drojsmal kan hjalpa - personersom inte ar orienterade i tid och rum och planlost vandrar omkring inom enheten - personer som inte kan pakalla hjalp genom att hantera larm. o CM SOCIALSTYRELSEN Box UMEA Nygatan Telefon Fax Orgnr Plusgiro s

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr 2(11) Bakgrund Socialstyrelsen har i ett tidigare beslut daterat den 4 oktober 2010 i Socialstyrelsens arende med diarienummer /2010 kravt att socialnamnden i Pitea ska atgarda blister vid sarskildaboendeformen Ojagarden avseende bland annat fragor om bemanning och inlasning av de boende. Socialnamnden har med anledning av de krav pa atgarder som stalldes i beslutet redovisat vilka atgarder som vidtagits for att komma tillratta med bristerna. Socialstyrelsen valde att lyfta ut de delar av arendet som avsag inlasning och bemanning till forevarande arende, dnr /2010, som aven innefattar en oanmald tillsyn som Socialstyrelsen genomforde vid det sarskilda boendet Norrgarden i Piteaden 8 november Ovriga delar handlaggs i ett tredje arende med dnr: /2010. Den oanmalda tillsynen den 8 november 2010 ingick i en nationell tillsynsinsats som omfattade 48 kommuner i hela landet. I Pitea kommun inspekterades forutom Norrgarden aven det sarskilda boendet Munkberga. Socialstyrelsen konstaterade i arendet med dnr /2010 att man vid Munkberga inte laser de boendes lagenhetsdorrar eller enhetsdorrar paett sadant satt attden enskilde ar inlast. Vid inspektionen stod dorrarna till de fyra boendeenhetema oppna, medan ytterdorren var last med kodlas. Personalen hade ansvar for varsin vaning och befann sig i ettdagrum mellan de tvaenheterna nar personalen inte hjalpte nagon boende. Man hade sadan uppsikt over de boende sa att man utan drojsmal kunde hjalpa en person som onskade oppna dorren. Socialstyrelsen fann darfor inte brister betraffande inlasning och bemanning och avslutade arendet. Socialstyrelsen har darefter i ettbeslut den 15 december 2010 i detta arende stallt krav pa Pitea kommun att vidta atgarder med anledning av identifierade brister. Pitea kommun har kommit in med en svarsskrivelse till Socialstyrelsen den 4 februari Underlag Socialstyrelsens tillsynsbeslut (Ojagarden) dnr: /2010( ). Socialnamndens svarsskrivelse dnr: /2010 ( ). Skrivelse fran personal dnr: /2010 ( ). Underlag fran oanmald inspektion nattetid, Norrgarden ( ). Socialnamndens svarsskrivelse ang. sakgranskning, Norrgarden ( ).

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr 3(11) Socialstyrelsens beslut i forevarande arende ( ). Socialnamndens svarsskrivelse i forevarande arende ( ). Sammanfattning av arendet Nedan sammanfattar Socialstyrelsen arendet i de delar som utgor underlag for bedomningen. Lasning av dorrar och bemanning Det sarskilda boendet Ojagarden bestar av 83 lagenheter som ar fordelade mellan tva sammanbyggda huskroppar pa tva vaningsplan. Det sarskilda boendet Norrgarden bestar av tre enheter som var och en ar uppdelad pa tva respektive fyra vaningsplan i tva sammanbundna huskroppar. Vid Socialstyrelsens inspektioner av boendeenheter for personer med demenssjukdom vid Ojagarden, Naset/Viken, och vid Norrgarden, Harbret/Loftet, framkom det att dessa boendeenheter inte var bemannade nattetid. Ingen nattpersonal var stationerad pa dessa boendeenheter. I stallet befann sig personalen i angransande byggnader. Personalen genomforde tillsynsronder pa boendeenhetema nagra ganger per natt och daremellan kunde de boende pakalla personalens uppmarksamhet endast genom olika larm. Vid inspektionema framkom att dorrarna till de aktuella boendeenhetema och lagenhetsdorrarna till de boendes lagenheter var lasta nattetid. Socialnamnden har i skrivelser till Socialstyrelsen med anledning av inspektionema uppgett att de boendes individuella behov ska ligga till grund for bemanning och personalens schemalaggning. Boendechefen beslutar om bemanning och godkanner arbetsscheman efter en bedomning av individuella behov en gang per manad. Var och en i personalen har larmtelefoner och ettuttalat ansvar for olika boendeenheter. Personalen vid Naset/Viken har inkommit med en skrivelse till Socialstyrelsen dar man kommenterade socialnamndens skrivelse. I skrivelsen uppgav man bl.a. attde boende som kan lasa sina dorrar vid Naset/Viken gordetta och att"hos de andra som inte kan stiga upp har anhoriga tagit beslut om dorren ska vara bppen eller last". Av skrivelsen framkom vidare att avdelningen ar obemannad fran kl till kl dadagpersonalen paborjar sin tjanstgoring. Socialnamnden har beretts tillfalle att yttra sig over uppgifterna i skrivelsen men inte avhorts.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr 4(11) Samtycke till inlasning Socialnamnden har betraffande lasning av lagenhetsdorrar vid Ojagarden redovisat foljande: "Lagenhetsdorrar lases efter den boendes onskemal/samtycke. I de fall de boende har svarigheter att verbalt uttrycka sitt samtycke, kan personalen ibland fa presumtivt samtycke. Dar personalen inte far samtycke fran de boende, kan dorren inte heller lasas. Dokumentation av hur varje enskild boende vill ha det rorande lasningen av sin lagenhetsdorr gors i den sociala akten av bitradande boendechef och andras da forandringar sker. Information ska aven dokumenteras av kontaktpersonen i den boendes malstyrda arbetsplan. Atgarderna ar genomforda pa Ojagarden. Nar det galler forbattrad tillsyn nattetid ska den boendes behov av tillsyn framga avden malstyrda arbetsplanen. I den dokumentationen ska aven framga hur tillsynen ska ske." Betraffande lasning av lagenhetsdorrar vidsocialstyrelsens inspektion avnorrgarden har socialnamnden redogjort for foljande: "Pa Harbret farms den aktuella natten 9 boende. Av dessa laste 3 sjalva sin lagenhetsdorr. Tva har gett sitt samtycke till att dorren skulle lasas av personalen. Fyra personer var sjalva inte formogna till att ge sitt samtycke, personalen har dafragat anhoriga hur de tror att den boende velat ha det om de kunde fdrmedla detta. De anhoriga har svarat att de fyra boende skulle vilja ha dorren last. Enligt vad som framkom vid tillsynen klarade de boende att sjalva lasa och lasa upp dorrar. Med ovanstaende som grund ar det tre personer som klara detta. De ovriga far hjalp av personalen att lasa eller lasa upp dorrar nar den boende sa onskar."... "Regelbunden tillsyn genomfors minst var tredje timme hos varje boende, oftare dar behov firms. Personal gor tillsyn utifran den boendes behov och onskemal, vilket kan variera fran natt till natt. Det kan ocksa innebara att nagon boende inte vill ha nattlig tillsyn. Norrgarden bestar av tre enheter, som var och en aruppdelade patva vaningsplan. Larmtelefonerna ar uppdelade mellan nattpersonalen. Varje telefon gar till larm pa en enhet vilket innebar att personalen har ett uttalat ansvar for olika enheter." Socialstyrelsens krav i beslut och socialnamndens svar Socialstyrelsens beslut Mot bakgrund av uppgifter som framkommit i arendet fattade Socialstyrelsen den 15 december 2010 beslut om atgarder som Pitea kommun skulle vidta vid samtliga sarskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 socialtjanstlagen i kommunen for att sakerstalla att

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr 5(11) / Lagenhetsdorrar inte lases utan den enskildes medgivande. Om den enskilde av nagot skal inte kan oppna dorren sjalv maste han eller hon kunna fa hjalp att oppna den utan drojsmal. - Den enskildes mojligheter att rora sig fritt inte begransas av ytterdorrar och dorrartill boendeenheter pa ett sadant satt att den enskilde ar inlast. Om den enskilde av nagot skal inte sjalv kan oppna ytterdorrar eller dorrar till boendeenheter maste han eller hon kunna fa hjalp att oppna sadana dorrar utan drojsmal. - Bemanningen ar tillracklig for att tillgodose de boendes behov av trygghet och sakerhet vid hantering av lasta dorrar inom boendeenhetema. Socialnamndens svar Socialnamnden har inkommit med en svarsskrivelse i vilken namnden har beskrivit lasning av dorrar, enskildas samtycke och bemanning. I skrivelsen papekade namnden att Socialstyrelsen genomfort tillsyn vid tre vard- och omsorgsboenden inom kommunen och inte funnit brister vid ett av boendena och framholl slutligen att det ar den enskilda kommunen som inom gallande lagstiftning och foreskrifter sjalva maste kunna besluta om vilken bemanning ett vard- och omsorgsboende ska ha utifran de faktiska behov som de aldre har. Lasning av dorrar och presumerat samtycke Betraffande lasning av dorrar och samtycke fran de boende anfors i socialnamndens skrivelse foljande. Det finns rutiner upprattade for lasning av lagenhets- enhets- och ytterdorrar. Vid genomfbrandet av rutinen for lasning av lagenhetsdorrar har personalen stallt fragan till varje enskild boende som sjalv har kunnat svara. Detta har dokumenterats i den sociala dokumentationen och den malstyrda arbetsplanen, oavsett om samtycke har givits eller inte. Da den enskilde inte sjalv har kunnat svara har personalen fragat narstaende om de tror att den boende skulle ha valt att ha dorren last eller olast om de kunnat fatta det beslutet sjalva. Narstaendes svarsamt personalens bedomning och tolkning av den boendes uppfattning har da avgjort om lagenhetsdorren ska hallas last eller inte och betraktas av socialnamnden som ett presumtivt samtycke. Detta forfarande kommer socialnamnden att fortsatta med. Socialnamnden har aven beslutat om att installera sa kallade hotellas vid ett demensboende. Efter att ha haft lasen i drift ska anvandningen av dessa sedan utvarderas och utvarderingen kommer att vara vagledande for eventuellt ytterligare installationer.

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr Bemanning Betraffande bemanning anfors i socialnamndens skrivelse foljande. I Pitea kommuns vard- och omsorgsboenden firms cirka en vardpersonal for 20 boende mellan kl och kl Vid enheten Naset/Viken finns en vardpersonal for 16 boende och vid Harbret/Loftet firms det en vardpersonal for 18 boende. Planeringen for hur nattpersonalen ska organiseras utgar fran de boendes behov och sker vid daglig informationsoverfbring mellan dag- och nattpersonal. Schemalaggning mellan dag- och nattpersonal kan justeras utgaende fran de boendes behov, vilket kan innebara att enhetema har hogre bemanning pa fomatt och pa tidig morgon. I vissa fall kravs dubbelbemanning i omvardnaden av en aldre, vilket innebar att andra boende inte kan fa omedelbar hjalp, saval nattetid som dagtid. Oforutsedda handelser kan intraffa som maste losas omedelbart inom vard- och omsorgsboenden. Detta innebar att personalens mojlighet att inom nagra fa minuter fa kontakt med en boende som vill ut genom en last dorr eller pakallar andra insatser kan vara begransade. Socialnamnden forstarker verksamheterna for ar 2011 vid vard- och omsorgsboendena dagtid med 16,75 arsarbetare dagtid, eftersom professionella bedomningar ar att de storsta behoven av personalfdrstarkningar for att tillgodose de aldres behov firms dagtid. Socialnamnden hanvisar till Aldrecentrums rapport "Lamplig bemanning - i boende sarskilt avsett for personer med demenssjukdom" som stod for namndens bedomning av att en nattpersonal ar tillrackligt for att ansvara for 18 boendeplatser och av att det i forsta hand ar bemanningen dagtid som behoverfbrstarkas. Skalen for beslutet Tillampliga bestammelser 3 kap. 3 SoL 13 kap. 8 SoL 4 kap. 5 Socialstyrelsens fbreskrifter och allmanna rad (SOSFS 2006:11) om ledningssystem for kvalitet och verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Insatser som ges med stod av socialtjanstlagen bygger pafrivillighet och socialtjanstlagen innehaller inte nagon bestammelse som tillater inlasning av enskilda i sarskilda boendeformer for aldre. Enligt 3 kap. 3 SoL skainsatser inom socialtjansten vara av god kvalitet. For utforande ska det finnas personal med lamplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten av verksamheten ska systematiskt och fortlopande utvecklas och sakras. Enligt 4 kap. 5 SOSFS 2006:11 ska

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr 7(11) /2010 kommunens ledningssystem sakerstalla att det firms rutiner som fortlopande kontrollerar att det bl.a. firms den bemanning som behovs och att personalen harden kompetens som kravs for att utfbra arbetsuppgifterna. Enligt 13 kap. 8 SoL harsocialstyrelsen mojlighet attforelagga den som ansvarar for en verksamhet som star under Socialstyrelsens tillsyn att avhjalpa missfbrhallanden som har betydelse for enskildas mbjligheter att kunna fa de insatser de harratt till. Ett sadant fbrelaggande far forenas med vite. Socialstyrelsens bedomning Socialtjanstens verksamhet ska praglas av respekt for den enskildes sjalvbestammande, integritet och vardighet. Detta fbrutsatter att omsorgs- och vardinsatser utformas med utgangspunkt fran den enskildes behov, forutsattningar och onskemal. Socialnamnden har i den svarsskrivelse vars innehall refererats i det foregaende inte sarredovisat forhallanden avseende lasning och bemanning vid de ovriga sarskilda boendena enligt 5 kap. 5 SoL inom kommunen trots att Socialstyrelsens beslut omfattade samtliga dessa boenden. Vad galler fragan om bemanning noterar Socialstyrelsen att den redovisning socialnamnden lamnar i svarsskrivelsen enbart omfattar en generell beskrivning av lasning av dorrar och bemanning. Det framgar inte av redovisningen vilka atgarder som har vidtagits vid ovriga sarskilda boenden enligt 5 kap. 5 SoL utover Ojagarden och Norrgarden med anledning av Socialstyrelsens beslut. Socialnamnden har heller inte invant att forhallandena ar tillfredsstallande med avseende palasning av dorrar och bemanning vid de ovriga boendena. Socialnamnden har inte i sin redovisning kommenterat skrivelsen fran personalen vid Naset/Viken. Lasning av dorrar Socialnamnden har i sitt svar betraffande lasning av lagenhetsdorrar uppgett att personalen staller fragan till varje enskild boende som kan svara pa fragan om han eller hon vill ha sin lagenhetsdorr last. For de personer som inte kan svara pafragan staller personalen fragan till en narstaende, om denne tror att personen skulle vilja ha dorren last eller olast. Utgaende fran svar fran narstaende och personalens bedomning av den boendes uppfattning avgors fragan om lagenhetsdorren ska vara last eller inte. Socialnamnden betraktar detta som ett presumtivt samtycke.

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr 8(11) Samtycke till inlasning Av gallande lagstiftning inom socialtjansten med tillhorande forarbeten framgar inte var gransen gar for nar en atgard som vidtas mot en person som inte har formaga att lamna ett samtycke ska anses utgora en tvangsatgard. Inlasning utgor en mycket ingripande tvangsatgard och Socialstyrelsen ar av uppfattningen att ett presumerat samtycke inte kan aberopas inom demensvard for att lasa in boende. Inlasning av enskilda kan ske efter samtycke av den enskilde, t.ex. om en boende inte vill bli stbrd av andra boende nattetid. Inlasning utan samtycke far inte fbrekomma. Forutsattningar for att ett samtycke ska ha rattslig giltighet ar att - det har lamnats av nagon som ar behorig att fbrfoga over det aktuella intresset, - den samtyckande ar kapabel att forsta inneborden av samtycket, - vederborande har haft full insikt om relevanta omstandigheter, samtycket har lamnats frivilligt samt - samtycket ar allvarligt menat. (Jfrprop. 1993/94:130 s. 39) Anhoriga och andra narstaende har inte nagra rattsliga befogenheter att agera som stallfbretradare for en myndig person. Saledes kan inte heller anhorigas uppfattning om inlasning ligga till grund for socialnamndens beslut att lasa in boende. Ytterdorrar Ytterdbrren till en sarskild boendeform kan visserligen vara last, sa som det ar brukligt i de fiesta manniskors hem. Detsamma galler dorrar till avdelningar och enheter. Laset maste dock vara konstruerat sa att den enskilde sjalv kan lasa upp. Attanvanda alltfbr komplicerade las som i praktiken fbrhindrar den enskilde att oppna dorren ar att betrakta som inlasning. Samma galler for las med kodlas om uppgift om koden saknas eller de boende inte kan fbrsta hur laset ska hanteras aven om koden finns tillganglig. Daremot finns inget hinder mot att dorren har ett las som det tar en viss tid att oppna. Om den enskilde av nagot skal inte kan oppnadorren sjalv maste han eller hon utan drojsmal kunna fa hjalp av personalen med att oppna den. For att personer med demenssjukdom i dessa situationer ska fa en god vard och omsorg som tillgodoser de enskildas behov av trygghet och sakerhet, kravs det att det finns tillrackligt med personal for att antingen kunna folja med de personer som inte kan klara sig pa egen hand utanfbr enheten/boendet eller kunna avleda dessa personer med andra aktiviteter.

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr 9(11) Bemanning I socialnamndens svar angaende bemanning har namnden uppgett att den fbrstarker verksamheterna vid vard- och omsorgsboendena for ar 2011 med 16, 75 arsarbetare. Dessa resurser kommer i huvudsak att fdrlaggas dagtid. Namnden harinte redovisat vilka effekter derma utbkade personalbemanning innebar for de boende nattetid. Namnden har inte redovisat hur man organiserar arbetet nattetidfor att sakerstalla att personalen hartillracklig tillsyn over de boende under natten. Det framgar heller inte om man har upphbrt med att lamna de boende ensamma utan tillsyn pa lasta boendeenheter. Socialnamnden har inte kommenterat personalens skrivelse om attnaset/viken ar obemannad nattetid. Saval Ojagarden som Norrgarden bestar av flera enheter som ar placerade i olika byggnader. Vid inspektionema framkom att all personal nattetid var stationerad i en annan byggnad an den dar de aktuella boendeenhetema for demenssjuka personer fanns. Tillsynen av de boende bestod av ronder tre ganger per natt, for bvrigt var de boende inlasta ochkunde enbart pakalla hjalp genom att anvanda larm. Alia boende var inte kapabla att anvanda larm och hade da inte nagon mbjlighet att pakalla hjalp bverhuvudtaget under natten utbver de tillfallen da ronden genomfordes. I svarsskrivelsen fran socialnamnden betraffande tillsynen av Norrgarden uppgav namnden att bemanningen mellan kl och kl bestar av tva underskbterskor och en sjukskbterska. Vidare uppgav namnden att personalen kan hjalpa de boende som inte sjalva kan lasa och lasa upp dorrar nar den boende sabnskar. Socialstyrelsen bedbmer att det inte ar mbjligt for tva personer som skaansvara for tre boendeenheter patva vaningsplan i tva olika byggnader att kunna hjalpa boenden med att oppna dorrar nar den boende sa bnskar. Socialnamnden har i svarsskrivelse betraffande tillsynen av Ojagarden uppgett att de boendes individuella behov ska ligga till grund for bemanning och personalens schemalaggning. I svaret fran socialnamnden med anledning av Socialstyrelsens beslut den 15 december 2010 har namnden daremot uppgettatt planering for hur nattpersonalen ska organiseras utgar fran de boendes behov och sker vid daglig informationsbverforing mellan dag- och nattpersonal. Denna omstandighet talar for att namnden inte har utgatt fran de boendes individuella behov vid schemalaggning av bemanningen av de inspekterade boendeenhetema. Socialstyrelsen bedbmer atten boendeenhet for personer med demenssjukdom kraver bemanning nattetid for att kravet pa god vard och omsorg ska kunna uppfyllas och att denna bemanning inte ar en fraga som ska lbsas vid informationsbverforingar mellan dag- och nattpersonal.

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr 10(11) Namnden uppgeraven i sitt svar avseende Ojagarden att dar personalen inte far samtycke fran de boende kan lagenhetsdorren inte lasas. Mot bakgrund av att boendeenheten nattetid ar obemannad uppkommer en uppenbar risk att personer som inte har kunnat ge sitt samtycke till lasning av lagenhetsdorren kan komma att fa besbk av andraboende som ar uppe och vandrar. Det kan da fbrekomma att boende som pa detta satt far ofrivilligabesbk inte ar fbrmbgna att kalla pa hjalp i dessa situationer. Det ar inte fbrenligt med kravet pa en god vard och omsorg att personer med demenssjukdom lamnas ensamma pa en last boendeenhet utan uppsikt under sadana fbrhallanden. Socialnamnden har uppgett att man nu hallerpa att installera sa kallade hotellas, dvs. las som gar att oppna inifran men inte utifran. Socialstyrelsen bedbmer att dessa las inte ar tillrackliga som atgard for att ersatta personal nattetid pa boendeenheter for dementa. Socialnamnden har hanvisat till Aldrecentrums rapport "Lamplig bemanning - i boende sarskilt avsett for personer med demenssjuk dom", Rapporter/Stiftelsen Stockholms lans Aldrecentrum 2010:10, angaende fragan om bemanning nattetid. I denna rapport gbrs bedbmningen att ett gruppboende med nio personer nattetid kan ha en personal, dvs. en person, delad med en annan enhet i huset "...om denna enhet ar belagen nara, heist i samma vaningsplan" (s. 15 i namnda rapport). Detta fbrhallande galler inte for Ojagarden och Norrgarden dar personalen nattetid ar stationerad i andra byggnader an dar de aktuella boendeenhetema ar belagna. Sammanfattande bedomning Socialstyrelsen konstaterar att socialnamnden i Pitea inte harvidtagit nagon atgard bverhuvudtaget for att uppfylla de krav som stalldes i beslutet den 15 december Detta medfbr att missfbrhallandena vid Ojagarden, Naset/Viken, och vid Norrgarden, Harbret/Loftet, kvarstar: boende lases in i sina lagenheter utan att det star klart att de har lamnat samtycke till detta, personalen har inte mbjlighet att ha sadan uppsikt over boendeenheten att man ser om nagon boende vill lamna boendeenheten eller ar i behov av nagon annan hjalp, de boende lamnas utan tillsyn pa en last boendeenhet, bemanningen ar inte tillracklig for att tillgodose de boendes behov av trygghet och sakerhet. Socialnamnden har i sin svarsskrivelse inte gjort nagon sarredovisning av fbrhallandena vid de ovriga sarskilda boendeformerna. Socialnamnden har saledes inte visat huruvida atgarder ar obehbvliga ellervidtagna vid dessa boenden. Socialstyrelsen kan darfor inte utga fran annat an att missfbrhallanden av nu aktuellt slag fbrekommer vid de ovriga sarskilda boendeformerna i Pitea kommun.

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr 11(11) /2010 Socialnamnden har i sin svarsskrivelse framhallit att det ar enskilda kommuner som inom gallande lagstiftning och fbreskrifter sjalva maste kunna besluta om vilken bemanning ett vard- och omsorgsboende ska ha utifran de faktiska behov som aldre har. I regeringens proposition 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjansten, anges att tillsynsmyndigheten skaha mbjlighet att forelagga vite for att sakerstalla att de tjanster och verksamheter som tillhandahalls enligt SoL uppfyller lagens krav. Ett exempel pa narforelaggande skakunna utfardas ar nar ett demensboende inte pa ett tillfredsstallande satt kan erbjuda ett tryggt boende for malgruppen. Ett sadant boende kan da ytterst inte anses uppfylla det krav pa god kvalitet som fbreskrivs i socialtjanstlagen (s. 82). I arendet ar klarlagt att socialnamnden inte harvidtagit atgarder for att komma till ratta med de missfbrhallanden som konstaterats fbreligga vid Ojagarden och Norrgarden. Mot denna bakgrund och med stod av vad som ovan anfbrts om socialnamndens bristfalliga svar angaende ovriga boenden under kommunens ansvar firmer Socialstyrelsen att forutsattningar fbreligger for attpitea kommun ska fbrelaggas atgarda missfbrhallanden enligt vad som anges pa fdrsta sidan i detta forelaggande och attforelaggandet ska forenas med vite. Hur man bverklagar, se bilaga. Beslut i detta arende har fattats av generaldirektbren Lars-Erik Holm. I den slutliga handlaggningen har avdelningschefen Per-Anders Sunesson samt chefsjuristen Eleonore Kallstrand Nord deltagit. Inspektbren Petra Carlbaum har varit fbredragande. SOCIALSTYRELSEN Lars-Erik Holm Petra Carlbaum

12 L Socialstyrelsen Bitaga HUR MAN OVERKLAGAR Om Ni vill overklaga Socialstyrelsens beslut ska Ni skriva till Forvaltningsratten i Stockholm. Skrivelsen ska dock skickas eller lamnas till Socialstyrelsen, Box 34, UMEA. Tala om varfor Ni anser att beslutet ska andras och vilken andring Ni vill ha. Sand aven med sadant som Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare gett in. For att forvaltningsratten ska kunna ta upp Ert overklagande maste Er skrivelse ha komrnit in till Socialstyrelsen inom tre veckor fran den dag da Ni fick del av beslutet. For offentlig part raknas dock treveckorsfristen fran den dag da beslutet meddelades. Tala om vilket beslut Ni overklagar genom att anteckna arendets diarienummer. Underteckna skrivelsen, gor narnnfbrtydligande samt uppge personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Adress och telefonnummer till Er arbetsplats ska ocksa anges samt eventuell annan adress dar Ni kan nas for delgivning. Har Ni redan tidigare lamnat dessa uppgifter i arendet - och om de fortfarande ar aktuella behover Ni inte uppge dem igen. Om Ni anlitar ombud kan ombudet i stallet underteckna skrivelsen. Ombudet ska sanda in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Behover Ni fler upplysningar om hur man overklagar kan Ni vanda Er till Socialstyrelsen. Om sista dagen for overklagande infaller pa lordag, sondag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyarsafton racker det att besvarshandlingen kommer in nasta vardag. SOCIALSTYRELSEN Box UMEA BesokNygatan Telefon Fax Orgnr Plusgiro

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn.

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn. Socialtjänst Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn (Dnr 2180-2010) Beslutet i korthet: I beslutet bedöms det, vid en strikt tillämpning

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun

BESLUT. Förbud tills vidare för Acevou AB att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun n ir inspektionen förvårdochomsorg BESLUT 2014-07-11 Dnr 8.7.3-2007912014 1(19) Avdelningmitt Ann-CharlottaBrandett Ann-charlotta.brandett@ivo.se Acevou AB Rättikgatan 13 754 49 Uppsala Ärendet Förbud

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll

Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-10-16 Sida 2(11) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslistan samt godkännande av föregående protokoll Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner föredragningslistan

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete.

Omsorgsnämnden. Tid och plats torsdagen den 31 oktober 2013 kl. 13:00 Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete. 1 av 81 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Omsorgsnämnden Sekreterare: Charlotta Sandahl Tfn: 044-136815 E-post: charlotta.sandahl@kristianstad.se Tid och plats torsdagen den 31 oktober

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Rapport 2005:25 Länsstyrelsen och Socialstyrelsen granskar demensvård i Västra Götalands län

Rapport 2005:25 Länsstyrelsen och Socialstyrelsen granskar demensvård i Västra Götalands län Rapport 2005:25 Länsstyrelsen och Socialstyrelsen granskar demensvård i Västra Götalands län www.o.lst.se Länsstyrelsen och Socialstyrelsen granskar demensvård i Västra Götalands län Rapport 2005:25 ISSN

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I

f.r Dnr 717q1:> /d.01~,;_- I FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I JÖNKÖPING 2015-06-23 1393-15 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Ekängens HVB och Halvvägshus, 556635-9062 Ekängsvägen 1 570 80 Virserum Ombud: Jur.kand. Timothy Hallgren Institutet

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål SOCIALTJÄNSTLAGEN 1 kap. Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum

BESLUT. Tillsyn av verksamheten vid Ekängens HVB och Halvvägshus AB Virserum /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-27 Dnr 8.5-4496/2015-4 1(27) Avdelning sydöst Michaela Hecht Gunnarsson michaela.hecht-gunnarsson@ivo.se Ekängens HVB & Halvvägshus AB Ekängsvägen 1

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer