VERKSAMHETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSREDOVISNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSREDOVISNING 2011

2 Innehållsförteckning Inledning Produktion och verksamhet 4 Kvalitets- och miljöarbete 4 Patientuppföljningar 5 Framtiden 6 Bilaga 1 - Produktion på mottagningen 7 Bilaga 2 - Produktion i dagkirurgi 7 Bilaga 3 - Produktion i slutenvård 7 Bilaga 4 - Personal i antal personer (fast anställd personal) 7

3 Ett år utan större förändringar Konkurrensen inom fritt vårdval har ytterligare skärpts under Mellan åren 2009 och 2010 sjönk produktionen med 6,5%, och under 2011 sjönk produktionen ytterligare 5,3 % med en total produktion om operationer. Till viss del har detta kunnat pareras med ökade volymer från försäkringsbolagen, framför allt på mottagningen och inom den dagkirurgiska verksamheten, samt ett samarbetsavtal avseende handkirurgisk verksamhet. Med detta i åtanke är det väldigt glädjande att vi återigen är en av ett fåtal kliniker som faktiskt ökar vår produktion i vårdvalssystemet, från 646 operationer under 2010 till 660 operationer under Detta innebär en ökning på 2,17% mellan åren. Denna utveckling innebär dessutom att vi under 2011 bibehöll vår position som den största enskilda producenten av höft- och knäledsplastiker inom vårdvalet i Stockholms Län. Ett orosmoment under året har dock varit det införda riksavtalet, som i korthet innebär att andra landsting inte kan skicka patienter utan att avropa ett befintligt avtal hos leverantöres hemlandsting. Då vi anser att prisnivån i våra avtal är allt för låga, framför allt med tanke på den ökade administration som patienter från andra landsting innebär, har vi tackat nej till de landsting som strikt åberopar riksavtalet, med kraftigt minskade volymer från andra landsting som följd. Fig 1: Produktion per enhet inom fritt vårdval 3

4 Produktion och verksamhet Produktionen på mottagning och i dagkirurgi har haft en god tillväxt under året, medans slutenvårdsproduktionen sjunker tillbaka något. Skillnaderna går inte att hänföra till några exakta faktorer, till exempel är det i princip ingen skillnad i antal verksamhetsdagar mellan åren. Det totala antalet patientkontakter på mottagningen, inklusive telefonkonsultationer, stiger med 15,3%, dock ser vi en vikande efterfrågan på mottagningsbesök från andra landsting (-22,5%) och en marginell minskning i volymerna från ersättningsetableringen (-0,46%). Detta har dock kunnat pareras med god tillväxt på patienter från försäkringsbolag (+81,97%) samt volymer från samarbetsavtal med andra kliniker, då dessa volymer var i princip obefintliga under 2010 är dock den procentuella tillväxten knappast relevant att redovisa. Även den dagkirurgiska produktionen växer med dryga 15% mellan åren. Även här ser vi en kraftig tillbakagång för volymerna från andra landsting (-64,7%), men samtliga andra pateientflöden visar god tillväxt. Antalet dagkirugiska operatoiner från försäkringsbolagen stiger till exempel med 44,4%, och antalet operationer inom våra samarbetsavtal mer än fördubblas, från 76 stycken under 2010 till 177 stycken under 2011 (+132,9%). Slutenvårdsproduktionen minskar med 2,29%, även här ser vi en minskning på efterfrågan från andra landsting (-17,1%). Även antalet vårdgarantioperationer från SLL Fig 2: Slutenvårdsproduktion per kundkategori och volymerna från försäkringsbolagen faller tillbaka något. Framför allt är det antalet korsbandsoperationer som minskar kraftigt (-65%), men det totala antalet ledproteser visar en marginell uppgång (+0,35%). Antalet vårddagar minskar i ungefär motsvarande grad som antalet slutenvårdsoperationer. Under 2011 hade vi knappa vårddygn på vårdavdelningen, att jämföra med knappa under Detaljerad produktionsstatistk finns i tabellform sist i denna rapport. Kvalitets- och miljöarbete Vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete har fortgått enligt samma modell som tidigare år. Under första kvartalet 2012 har även en av våra undersköterskor på operation tilldelats mer tid för att arbeta löpande med vårt kvalitets- och miljöarbete. Under våren 2011 genomfördes den första revisionen av vår miljöcertifiering och även om ett fåtal mindre avvikelser upptäcktes fick vi ett godkännande om fortsatt cerfifiering enligt ISO De avvikelser som identifierades har setts över och korrigerats i enligthet med revisorns krav. Inför året sattes följande kvalitetsrelaterade mål för höft- och knäledsplastikerna: < 0,7% djupa infektioner < 1,0% tromboser < 2,0% UVI:er 0 % Trycksår Samtliga dessa mål uppfylldes, med ett undantag. För höftplastikerna låg andelen djupa infektioner på den relativt höga nivån 1,6%. För att ytterligare sätt kvalitetsarbetet i fokus ägnades hela vårens planeringsdag till en genomgång av våra arbetsrutiner för att identifiera och åtgärda brister i det sätt vi arbetar, både internt på våra olika enheter, och i kontaktytorna mellan enheterna. Även utfallen i de kvalitetsregister vi deltar i har följts upp. Nedan presenteras en tabell över hälsovinst enligt EQ-5D samt smärtlindring från höftdispensären. Glädjande nog bibehåller vi en högre livskvalitetsförbättring och smärtlindring än riksgenomsnittet även i år. För en fördjupad analys av kvalitetsarbetet hänvisar vi till den kompletta kvalitetsrapporten för 2011, samt Patientsäkerhetsberättelsen för Preoperativt Uppföljning 1 år Tillfredsställelse Hälsovinst EQ-5D Smärta EQ-5D Smärta Ortho Center Stockholm 0, , ,40 Riket 0, , ,36 4

5 Patientuppföljningar Under året har samarbetet med Institutet för kvalitetsindikatorer (nedan Indikator) kring interna uppföljningar av hur våra patienter upplever den vård vi utför fortsatt. Dessutom har SLL under våren gjort ett enkätundersökning i samarbete med Indikator. Enkäten skickads ut till samtliga patienter som opererades under en 8 veckorsperiod under våren. De tre interna mätningarna består fortsatt av 6 frågor och är uppdelade på våra tre verksamhetsområden mottagning, dagkirurgi och slutenvård. Det utökade urvalet jämfört med 2010, då undersökningarna endas utfördes under en del av året, har gett en större spridning av resultaten, men medelvärdena över året har endast förändrats marginellt. Nedan redovisas utfallet för undersökningarna på mottagning och vårdavdelningen, medan dagkirurgin inte redovisas då sammanställningen för 2011 inte ännu är sammanställd. 5

6 Även den stora mätningen som utfördes på samtliga kliniker som är aktiva inom fritt vårdval gav ett för vår del mycket positivt utfall, även om vi hade färre toppnoteringar än i undersökningen I jämförelsen med övriga kliniker erhöll vi det högsta resultatet för 5 av 50 viktade frågor, och var över eller på medelvärdet i undersökningen på alla frågor. Dock är det värt att notera att vi 2010 hade högsta resultat på hela 20 av 50 viktade frågor. Även detta år uppnår vi det högsta resultatet i undersökningen när det gäller bemötandet från våra sköterskor samt på frågan kring hur patienten som helhet värderat den vård och behandling de fått. Vi kan även se att samtliga våra patienter vet vilken läkare som är ansvarig för deras vård, på den klinik som fick sämst utfall på denna fråga kände endast 80% av de tillfrågade till detta. Återigen var den fråga där vi hade överlägset sämst utfall (49% positiva svar) den som handlar om information kring biverkningar av utskrivna läkemedel. Även om utfallet var en förbättring från 2010 (47% positiva svar) finns fortfarande stort utrymme för förbättring i detta avseende, men sett till undersökningen som helhet tycks detta vara en informationspunkt som samtliga kliniker brottas med då maxresultatet för en enskild klinik är 58% positiva svar, vilket är den i särklass sämsta maxpoängen på en fråga i undersökningen. Den fråga där vi landade strax under medel för undersökningen 2010 (frågan handlar om patienten ansåg att det var rätt att skriva ut dem den dag de gick hem) är även i år vår sämsta fråga mot medel, även om vi i år i alla fall ligger på medel och inte under. Då 90% av patienterna dock anser att de skrivits ut på rätt dag känner vi att det inte är en fråga som vi kommer lägga något större krut på att förbättra. Värt att notera är att även patienter som ansåg att de fick ligga för länge räknas som ett negativt svar i utvärderingen. Tyvärr är enkäten alltför omfattande för att vi i denna verksamhetsredovisning ska kunna redovisa svaren i någon mer detaljerad form än detta, men förhoppningsvis kommer SLL att göra utfallet tillgängligt för en öppen jämförelse på något sätt i framtiden. Framtiden Då vi ser att vi börjar närma oss vår max-nivå på slutenvårdssidan, och att vi når taken på det avtal mot SLL som har ett produktionstak är våra möjligheter till tillväxt i det korta perspektivet i princip begränsade till att utöka våra marknadsandelar mot försäkringsbolagen, framför allt med tanke på den minskning av patienter från andra landsting vi sett under 2010 och Under de första månaderna av 2012 har vi därför utökat antalet mottagningsdagar på vår mottagning i centrala stockholm, och om utrymme finns kommer dessa att utökas ytterligare, och även omfatta med läkare specialiserade på höft- och knäledsartros. I ett längre perspektiv ser vi fram emot ett införande av vårdval på hela den ortopediska verksamheten inom SLL. Dock finns ett orosmoment i form av den planerade upprustningen av VA/VVS installationerna på Löwenströmska sjukhuset. Hur detta kommer att påverka vår verksamhet när renoveringsarbetet väl kommer igång är idag svårt att svara på. Upprustningen kan dock i förlängningen leda till att det blir lokaler över i fastigheten som gör att vi kan utöka antalet vårdplatser på vår vårdavdelning, vilket skulle innebära en högre kapacitet på slutenvårdssidan. Även andra vårdvalsområden, så som till exempel det kommande vårdvalet inom sjukgymnastik är intressanta att studera närmare, men om sådan verksamheter skulle drivas som en del i Ortho Center Stockholm eller som fristående bolag är en fråga som ännu inte är helt färdigutredd. Upplands Väsby den 20/ Ingemar Gladh VD och Ortoped. 6

7 Bilaga 1 - Produktion på mottagningen Besökstyp Arv Fritt vårdval Utomlän VG Samarbeten Försäkring Summa Telefonkonsultation Besök utan åtgärd Sköterskebesök Besök med åtgärd Inskrivningsbesök Summa Andel av totalen 26,97 % 41,44 % 8,58 % 3,34 % 6,97 % 12,70 % 100,00 % Bilaga 2 - Produktion i dagkirurgi Operation Arv Utomlän VG SLL Samarbeten Försäkring Summa Artroskopi av knäled Fotkirurgi Neurolys (Morton) Ganglion Axeloperation Övrig handkirurgi Övriga Summa Andel av totalen 53,21 % 4,48 % 6,43 % 0,15 % 27,95 % 7,77 % 100,00 % Bilaga 3 - Produktion i slutenvård Operation Fritt vårdval Utomlän VG Försäkring Summa Ledproteser Korsbandsoperation Övriga operationer Summa Andel av totalen 75,08 % 18,44 % 3,13 % 3,35 % 100,00 % Bilaga 4 - Personal i antal personer (fast anställd personal) Kategori Läkare Admin Sekreterare SSK USK Sjukgymnaster Summa Vid årets början Vid årets slut

8 ORTHO CENTER STOCKHOLM AB Löwenströmska sjukhuset Upplands Väsby Tel:

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Del 2: Tillgänglighet och konsumtionsmönster Cecilia Dahlgren Hilja Brorsson Sofia Sveréus Clas Rehnberg Institutionen för lärande, informatik, management

Läs mer

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Juni 2014 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Privata vårdgivare gör skillnad i svensk

Läs mer

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN

erksamhetsedovisning ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN erksamhetsedovisning 2011 ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN ANDERS SVENSSON På Ortho Center IFK-Kliniken har jag alltid fått ett väldigt professionellt bemötande EMMA GREEN Jag känner mig trygg med de råd och

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? PM 2014:1 Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer