Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-11:45 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Övriga deltagande: Peter Ljungman ( 3), Alexandra Landin ( 3), Jenny Axelsson ( 3), Annika Vannerberg ( 3), Henrik Persson ( 4), Stefan Sorpola ( 4), Björn Petersson ( 4), Mats Wallmark ( 5-6), Ermin Skoric ( 5), Rolf Skogö ( 6), Jenny Hagesjö ( 7), Niklas Ohlin ( 8-9), Henry Bengtsson ( 10), Stefan Agmarken (10), kommunchef Fredrik Geijer samt kommunsekreterare Mikael Petersson Utses att justera: Justeringens plats och tid: Anders Rosén Rådhuset Sekreterare: Paragrafer: 1-11 Mikael Petersson Ordföranden: Carl Fredrik Graf Justerande:. Anders Rosén ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunstyrelsens ledningsutskott : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Jill Halila Ekvall

2 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 1 Val av justerare Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att jämte ordföranden (M) utse Anders Rosén (S) att justera protokollet.

3 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 2 Godkännande av dagordning Beslut 1. Ärende 5; "Betänkandet Försvarsmakten i samhället - En långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73) - information", utgår. 2. Föreliggande förslag till dagordning godkänns efter revidering. Ärendet Föreligger förslag till dagordning. Ärende 5; "Betänkandet Försvarsmakten i samhället - En långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73) - information", föreslår utgå.

4 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 3 KS 2014/0263 Verksamhetscontrolling utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (december 2014) Beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att ge stadskontoret i uppdrag avseende flyktingmottagandet: - att redovisa dagens formella ansvarsfördelning - att redovisa eventuella behov av förändringar - att klargöra var ansvaret för kontakten med externa parter ligger. Ärendet Förvaltningen bedriver ett strukturerat arbete kring internkontroll, och har ett system för att identifiera väsentliga risker från de olika verksamheter som inryms. Stadskontoret noterar dock att förvaltningen inte hanterar de verksamheter som drivs på entreprenad i internkontrollen. Enligt kommunallagen finns ett ansvar för entreprenaddriven verksamhet hos kommunen. Även om den externa verksamheten följs upp utifrån avtal, bör förvaltningen i samband med internkontrollarbetet överväga vilka risker som kan finnas. Stadskontoret noterar att förvaltningen har kommit tillrätta med den kö till daglig verksamhet som fanns för ett antal år sedan. Förvaltningen beskriver att den dagliga verksamhet som bedrivs i extern regi kan ge incitament till verksamhetsutveckling, vilket är positivt. Stadskontorets bedömning är att förvaltningen på ett strukturerat sätt arbetar riktat för att motverka ungdomsarbetslöshet och långvarigt beroende av försörjningsstöd. Dessa insatser påbörjas i viss del redan i gymnasieskolan, där en särskild inriktning är att rusta de som avbrutit sina studier för arbetsmarknaden. Den ökande tillströmningen av flyktingar ställer nya krav på förvaltningen, främst vad avser bemanning och tillgång till lokaler. Det är angeläget att förvaltningen, som känner ett samordningsansvar för frågan, fortsätter att löpande informera stadskontoret om läget.

5 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) Förvaltningen har, sedan bildandet 2011, arbetat med såväl struktur som organisationskultur i syfte att nå fram till ett gemensamt förhållningssätt. En väsentlig del i detta har varit satsningen på utvecklande ledarskap, som är det förhållningssätt som ska tillämpas av förvaltningens chefer, och där nästa steg är att föra ut detta till medarbetarna. För daglig verksamhet uppvisas en relativt hög sjukfrånvaro. Förvaltningen har undersökt orsakerna till detta, och har även planerat för vissa insatser. Det är angeläget att denna fråga följs upp framgent. Stadskontoret ser inte att controllingen föranleder uppdrag eller beslut av kommunstyrelsens ledningsutskott. Ärendets beredning Ärendet är berett av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning i samverkan med HR-avdelningen. Rapporten bygger dels på ett möte med förvaltningsledningen, dels tillgängliga resultat och annan statistik. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Yrkande Ordföranden (M) yrkar att ledningsutskottet ger stadskontoret i uppdrag avseende flyktingmottagandet: - att redovisa dagens formella ansvarsfördelning - att redovisa eventuella behov av förändringar - att klargöra var ansvaret för kontakten med externa parter ligger. Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag med ordförandens (M) tillägg.

6 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 4 KS 2014/0695 Ändrad ram för nyupplåning Beslut att Halmstads Rådhus AB har rätt att nyupplåna, det vill säga öka bolagets låneskuld, kkr. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, och att detta beslut ersätter beslut KF 222, Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s räntederivat upp till ett totalt högsta nettobelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överföra samtliga koncerninterna lånereverser med Halmstads kommun som långivare från Halmstads kommun till Halmstads Rådhus AB med oförändrade villkor. 5. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar Halmstads Rådhus AB att överta samtliga koncerninterna lånereverser med Halmstads kommun som långivare från Halmstads kommun. Ärendet Det har sedan inkomstskattelagen ändrades 2013 uppstått osäkerhet kring möjligheterna för kommunala bolag att dra av räntekostnader för lån från kommuner. Skatteverket (SKV) kom med ett allmänt ställningstagande vilket innehöll en mer restriktiv syn än tidigare på ränteavdrag vid kommuners utlåning av överskottslikviditet till kommunala bolag. Den har SKV som svar på en så kallad dialogfråga från Halmstads kommun dessutom framfört en mycket restriktiv tolkning av lagstiftningen gällande avdrag för ränta på koncerninterna lån generellt. Sammanfattningsvis gör SKV bedömningen att finansiering av Halmstads kommuns bolag skall kunna ske genom kapitaltillskott istället för genom lån. Stadskontorets bedömning av SKV:s svar är att SKV med nuvarande lagstiftningstolkning inte kommer att

7 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) bevilja avdragsrätt för kommunens bolags räntekostnader på lån från kommunen, oavsett om lånen finansieras av överskottslikviditet eller av externt lånade medel. Den förlorade avdragsrätten skulle kunna innebära en kostnad för kommunkoncernen på ca kkr årligen. Stadskontorets bedömning är att SKV:s svar inte är tillräckligt genomarbetat och brister i konsekvensanalysen, bland annat i förhållandet till EUlagstiftning, och Halmstads kommun avser därför att driva ärendet vidare. Mot bakgrund av SKV:s svar föreslår stadskontoret emellertid att kommunen överför samtliga koncerninterna lånereverser med Halmstads kommun som långivare från Halmstads kommun till Halmstads Rådhus AB för att på så vis reducera de ökade kostnaderna till ca kkr per år. För att genomföra stadskontorets förslag behöver kommunfullmäktige ta beslut om en ökad borgensram för Halmstads Rådhus AB, från dagens (KF 222, ) kkr till kkr samt besluta om en ökad nyupplåningsram för Halmstads Rådhus AB med kkr. Ärendets beredning Stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning har berett ärendet. Stadskontorets avdelning för ledningsstöd har rådfrågats i ärendet. Förslag till beslut att Halmstads Rådhus AB har rätt att nyupplåna, det vill säga öka bolagets låneskuld, kkr. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, och att detta beslut ersätter beslut KF 222, Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överföra samtliga koncerninterna lånereverser med Halmstads kommun som långivare från Halmstads kommun till Halmstads Rådhus AB med oförändrade villkor. 4. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar Halmstads Rådhus AB att överta samtliga koncerninterna lånereverser med Halmstads kommun som långivare från Halmstads kommun.

8 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) Yrkande Ordföranden (M) yrkar bifall till föreliggande förslag samt att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Halmstads Rådhus AB:s räntederivat upp till ett totalt högsta nettobelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med ordförandens (M) förslag.

9 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 5 KS 2014/0542 Justering av reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun Beslut att ändra avgiftsreglementet (taxan) för äldre- och handikappomsorgen i enlighet med bilaga Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna skall gälla fr.o.m Ärendet Hemvårdsnämnden begär, efter genomförd översyn, att kommunfullmäktige beslutar om att ändra avgiftsreglementet (taxa) för äldre- och handikappomsorgen i olika avseenden. Syftet är att göra olika ändringar i texten för att uppnå ökad tydlighet, bl.a. genom att använda samma terminologi som i relevant lagstiftning. Ärendets beredning Ledningsstöd, stadskontoret har berett ärendet. Hemvårdsnämnden , HN 101. Förslag till beslut att ändra avgiftsreglementet (taxan) för äldre- och handikappomsorgen i enlighet med bilaga Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna skall gälla fr.o.m Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

10 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 6 KS 2014/0560 Logistikenheten - Överflyttning av del av verksamhet till Servicekontoret Beslut att teknik- och fritidsnämndens verksamhet inom logistikenheten som avser fordonsverkstad och transportcentral skall övergå till servicenämnden. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsövergången skall ske 1 mars Ärendet Förslag till beslut grundas bl.a. på att verksamheterna inte ingår i teknik- och fritidsnämndens reglementsenliga ansvarsområde, och att den från 1 juli 2014 självständiga förvaltningen LBVA som kunder, passar bättre in i det beställar/utförarkoncept som servicenämnden utvecklat. Med servicenämnden som huvudman följer möjligheter till en utökad kundkrets för kommuntransport. De förväntade positiva effekterna efter överflyttningen till teknik- och fritidsnämnden, inom områdena personal, planering och administration har i stort sett uteblivit. Reglementsändringar är ej nödvändiga och beslutet om verksamhetsövergång föranleder inga ekonomiska regleringar då verksamheten är självfinansierad. Ärendets beredning Stadskontoret, ledningsstöd har berett ärendet. Servicenämnden , 40. Teknik- och fritidsnämnden , 143. Förslag till beslut att teknik- och fritidsnämndens verksamhet inom logistikenheten som avser fordonsverkstad och transportcentral skall övergå till servicenämnden. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsövergången skall ske 1 mars 2015.

11 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) Yrkande Michael Svensson (S) yrkar avslag på föreliggande förslag. Ordföranden (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Beslutsgång Ordföranden (M) ställer proposition på Michael Svenssons (S) respektive ordförandens (M) förslag och finner ordförandens (M) förslag antaget. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Reservation Anders Rosén (S), Michael Svensson (S) och Sofia Levin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael Svenssons (S) yrkande.

12 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 7 KS 2014/0694 Riktlinjer för parkeringstillstånd för miljöfordon, revidering Beslut att utfärdandet av parkeringstillstånd för miljöbilar upphör från och med den 1 mars Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera Riktlinjer för parkering i Halmstad i enlighet med bilaga 1, att gälla från och med den 1 mars Ärendet Den 8 oktober 2014 meddelade Högsta förvaltningsdomstolens i mål nr att lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m., KAL, inte ger utrymme för särbehandling av miljöbilar när det gäller parkeringsavgifter. Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 8 oktober 2014 bringar klarhet i hur KAL skall tolkas och domen klargör att kommuner inte har möjlighet att besluta om avgiftsdifferentiering eller avgiftsbefrielse i andra fall än som anges i lagtexten. Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utfärdande av miljöbilstillstånd upphör månadskiftet efter att kommunfullmäktige fattat sitt beslut. Ärendets beredning Ledningsstöd, stadskontoret har berett ärendet. Teknik- och fritidsnämnden, , TE 165. Förslag till beslut att utfärdandet av parkeringstillstånd för miljöbilar upphör från och med den 1 mars Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera Riktlinjer för parkering i Halmstad i enlighet med bilaga 1, att gälla från och med den 1 mars 2015.

13 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

14 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 8 KS 2014/0540 Verksamhetsprogram ensamkommande flyktingbarn - boende Beslut att godkänna ett tilläggsanslag på 2,6 Mkr i form av investering till anslagsområde 299, för iordningställande av RIA-gården till HVB-boende. Finansiering sker via kommunens eget kapital. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden klartecken att genomföra projektet i enlighet med verksamhetsprogram (Bilaga 1). Ärendet Halmstads kommun har, enligt beslut i socialnämnden ( ), avtal med migrationsverket om 33 boendeplatser varav 23 asylplatser. Avtalet innehåller blandade platser med målgruppen pojkar i åldern år. Avtalet gäller från och med På samma sammanträde tog socialnämnden även beslut om att inrätta ytterligare ett HVB-boende (se bilaga 2 och 3). I kommunens ekonomiprinciper står att kommunen i första hand ska nyttja egna lokaler för sin verksamhet. En genomgång har därför utförts av samhällsbyggnadskontoret om vilken kommunal lokal som är mest lämplig att använda för denna typ av boende. RIA-gården är en byggnad som är lokaliserad på en sådan plats som socialförvaltningen tycker är lämplig dvs. det är nära till lokaltrafik och annan service som kan leda till en lyckad integration. Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med fastighetskontoret tagit fram ett underlag på åtgärder som behöver göras för att klara myndighetskrav och dylikt. Fastighetskontoret har kalkylerat de åtgärder som behöver genomföras till 2,6 Mkr. Samhällsbyggnadskontoret uppskattar att lokalen kommer att kunna användas mellan fem och tio år innan planen är att tömma hela Kv Bakladdaren för att riva de byggnader som står där. Den planen är beroende av politiska beslut om en ny överfart över Nissan. Då det finns osäkerheter kring hur länge byggnaden kommer att stå kvar finns det anledning att lägga kapitaltjänstkostnaden på 5 år. Beslutet innebär att socialförvaltningen får en hyreskostnad på uppskattningsvis kr per år

15 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) de första 5 åren. Om behov finns av att hyra vidare efter de 5 åren så kommer en självkostnadshyra att gälla för uthyrningen. Fastighetsnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunalt byggande och ansvarar därmed som byggherre för ombyggnationen. Detta innebär att fastighetskontoret bl.a. ansvarar för budget, tidsplan och arbetsmiljöfrågor i samband med ombyggnaden. Fastighetskontoret har under planeringsfasen ansvarat för åtgärdsförlag med kalkyl. Ärendets beredning Stadskontoret, Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret har berett ärendet. Förslag till beslut att godkänna ett tilläggsanslag på 2,6 Mkr i form av investering till anslagsområde 299, för iordningställande av RIA-gården till HVB-boende. Finansiering sker via kommunens eget kapital. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden klartecken att genomföra projektet i enlighet med verksamhetsprogram (Bilaga 1). Beslutsgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

16 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 9 Plönninge - lägesrapport Beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott tar emot informationen. Ärendet Kommunstyrelsens ledningsutskott får en lägesrapport angående Plönninge Naturbruksgymnasium.

17 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 10 KS 2015/0050 kommunstyrelsens verksamhetsplan information Kommunstyrelsen diskuterar kommunstyrelsens verksamhetsplan.

18 Kommunstyrelsens ledningsutskott (18) KLU 11 Kommunberedningen - information Utskottet får information från kommunberedningen: - Arbetsplan framtagen där medlemskommunerna och Region Halland delar på ansvaret för frågorna. - Öka frekvensen på tågtrafiken söder ut (Halmstad deltar i gruppen). - Destinationsutveckling (Falkenbergs ansvar). - Underlag för bredband ska tas fram. (Ansvarsfrågan ej klarlagd). - Innovationssystem (Halmstad deltar i gruppen). - Integrationsprojekt (Hyltes ansvar). - Sverigeförhandlingarna (Halmstad leder gruppen). De frågor som behandlas i kommunberedningen ska fortsättningsvis stämmas av i ledningsutskottet.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06

Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 Kommunstyrelsens handlingar 2012-11-06 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2012-10-30 1(3) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: mikael.petersson@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer