Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)"

Transkript

1 MRP-beredning (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Per Borg, kommunchef Ulrika Hjort, ekonomichef Marita Svensson, ekonom Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Ronny Löfquist (S) Henrik Erlingson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ MRP-beredning Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 MRP-beredning (13) 1 Val av justerare Dnr 2015 KS0019 MRP-beredningens beslut MRP-beredningen beslutar att Henrik Erlingson (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

3 MRP-beredning (13) 2 Godkännande av ärendelista Ärendelista sida 1 Val av justerare 2 2 Godkännande av ärendelista 3 3 Mål- och resursplan MRP Hylte kommun 4 MRP-beredningens beslut Ärendelistan har varit utsänd. MRP-beredningen beslutar att arbeta efter den med tillägg av ärende Godkännande av ärendelista.

4 MRP-beredning (13) 3 Mål- och resursplan MRP Hylte kommun Dnr 2014 KS0596 Sammanfattning MRP-beredningen ska vid dagens sammanträde lämna ett förslag till mål- och resursplan till kommunstyrelsen som kommunfullmäktige sedan ska ta ställning till vid fullmäktiges sammanträde i juni. Yrkande Ronny Löfquist (S): MRP-beredningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mål- och resursplan enligt Framtid Hyltes förslag. Henrik Erlingson (C): MRP-beredningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mål- och resursplan enligt Hyltealliansens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer Ronny Löfquists och Henrik Erlingsons yrkande mot varandra. Ordförande finner att MRP-beredningen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Övergripande Investeringar över 2,5 miljoner kronor ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Investeringar fastställs till kr, varav kr är raminvesteringar enligt Investeringar 2015 samt förslag Framtid Hylte (bilaga 1). Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2016 (bilaga 2). Kommunens ska vara med och medfinansiera bron i Kinnared. Detta ska ske genom ett infrastrukturellt bidrag till Trafikverket med motsvarande kr.

5 MRP-beredning (13) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) kr för omfördelning av hyreskostnaderna i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för Personalvård/personalutveckling kr för Anslutning av fiber i och med avtalet med IP Only, Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Partistödet som ska utbetalas 2016 uppgår till kr. Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

6 MRP-beredning (13) Räddningsnämnden Räddningsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Räddningsnämndens budgetram uppjusteras med kr kopplat mot utredningen som genomfördes Räddningsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram. Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

7 MRP-beredning (13) Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med kr för bidrag till Bosgårdsfallet kr för ovårdad mark kr för bidrag till enskilda vägar kr för ökade kapitalkostnader kr för särskild kollektivtrafik. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över hur taxan för avfallshantering kan få en ökad differentiering mellan taxa för källsortering och taxa utan källsortering. Målet att få en sänkt taxa för de som väljer att källsortera. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomlysa vilka effekter den sänkta investeringsnivån inom VA verksamheten får på VA taxan Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en ny VA utredning med VA utredningen som genomfördes 2007 som utgångspunkt.

8 MRP-beredning (13) Tillsynsnämnden Tillsynsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Tillsynsnämndens budgetram uppjusteras med kr ospecificerat Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

9 MRP-beredning (13) Arbets- och näringslivsnämnden Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med kr för folkhälsa kr för e-böcker kr för socialsekreterare för skuldsanering kr för Hyreskompensation Örnahallen kr för kultur kr för bidrag hembygdsgårdar. Arbets- och näringslivsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder). Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

10 MRP-beredning (13) Överförmyndarverksamheten Överförmyndarens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

11 MRP-beredning (13) Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Barn- och ungdomsnämndens ram uppjusteras med kr för förskoleverksamheten kr för hemspråksundervisning kr halverad avgift inom kulturskolan kr för Ung i Hylte Barn- och ungdomsnämndens budgetram nedjusteras med kr för ej lägre aktuella investeringar där kapitalkostnader kompenserades i ram kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) kr för förändrad internränta Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över ur man kan förbättra för gruppen ungdomar i Hylte kommun - Ung i Hylte. Nämndens budgetram har uppjusterats med kr för att arbeta med Ung i Hylte inom områderna fritidsgård, fältassistent och ungdomsråd. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomlysa fritidshemmens gruppstorlekar planerad och faktiskt tid.

12 MRP-beredning (13) Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens nettodriftsram 2016 enligt fullmäktiges beslut i december 2014 var kr 2016, kr 2017 och kr Omsorgsnämndens budgetram nedjusteras med kr för förändrad internränta kr för omfördelning av hyreskostnader i kommunhuset (omfördelning mellan nämnder) kr för minskad prisökningskompensation (-0,6 %) kr för Microsoft licenser (omfördelning mellan nämnder) Nettokostnadsramen fastställs till kr 2016, kr 2017 och kr 2018.

13 MRP-beredning (13) Finansiering Ett nytt anslag för politisk inriktning FRAMTID HYLTE skapas med kr. Återföring kapitalkostnader minskas med kr till kr. Avskrivningar minskas med kr till kr. Finansiella kostnader sänks med kr till kr. Eget kapital förändras med kr. Skattesatsen 2016 föreslås oförändrad (21,45 %). Skatteintäkterna baseras på ett invånarantal på för perioden Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en procent av det totala borgensåtagandet. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Finansiella nyckeltal Årets resultat i relation till skatteintäkter 2 % Soliditeten ska öka mellan åren med en målbild att uppnå 30 % Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag Självfinansieringen av investeringar ska vara 100 %.

14 MRP-beredning (13)

15 MRP-beredning (13)

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-11-28 1 (36) Plats och tid Forum Hyltebruk, kl 14 19:30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23 1 (23) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-12 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

HYLTE. Kommunfullmäktige sammanträde 2011-12-15. Handlingar till. Hyltebruk 2011-12-01. Kommunfullmäktige

HYLTE. Kommunfullmäktige sammanträde 2011-12-15. Handlingar till. Hyltebruk 2011-12-01. Kommunfullmäktige HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk 2011-12-01 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2011-12-15 HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk 2011-12-01 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-11-18 Sid 1 av 33 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 16.00 21.05 Beslutande Enligt närvarolista 8/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Niklas

Läs mer