RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG"

Transkript

1 RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG Röj i tid för bättre ekonomi i ditt skogsbruk

2 Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Text och foton: Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Tabeller, grafer och teckningar: Råd i god skogsvård - SKOGSVÅRD, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 2014 Mer information ger Skogscentralens rådgivare, tfn

3 Inledning Det är dina egna mål som är utgångspunkten för hur du sköter och använder din skog. Du avgör själv hur de här rekommendationerna tillämpas i din skog. Du kan också ha olika mål för olika beståndsfigurer och för olika delar av skogen. Det allmänna målet med virkesproduktionen är en god lönsamhet. Ett av skogsvårdsrekommendationernas huvudsyften är att förbättra skogsbrukets privatekonomiska lönsamhet. Det finns ofta rum för effektivering. Skogsförnyelsen inverkar på skogens utveckling ända till slutet av omloppstiden, och följaktligen också på de inkomster du får från skogen. Rätt åtgärd vid rätt tid är grunden för lönsamheten i skogsbruket. Om plantskogsvården försummas kan det leda till minskade virkesförsäljningsintäkter i framtiden. Rekommendationen är att i huvudsak använda sig av tall, gran, vårtbjörk och glasbjörk. Olika trädslag har olika krav på växtplatsen för att de ska trivas och växa bra. Använd det trädslag som är lämpligast för växtplatsen. När du har fakta om olika trädslag och deras krav, kan du lättare fatta de rätta besluten. I den här handboken fokuserar vi på anläggandet av ny skog och på plantskogsvården i likåldriga skogar. Plantskogsvården omfattar gräsröjning, slyröjning och röjning. Vi presenterar de metoder som ger det säkraste resultatet. Du får senaste nytt från forskningen kompletterat med erfarenheter från praktiken.

4 Så här får du en bra plantskog Utgå från växtplatsen och det avverkade trädbeståndet. Välj ett trädslag som utnyttjar växtplatsens produktionsförmåga (näring och vatten). Tallen är ett ljuskrävande träd. Tall som huvudträdslag passar på karg mo, torr mo och på frisk mo med grovkorning jord och på myrar och näringsfattiga kärr. Täta bestånd i början är en förutsättning för bra kvalitet på stockarna. Granen tål beskuggning och den kan växa både som härskande träd och underväxt. Granen växer bra i lund, på lundartad mo och på frisk mo med medelgrov eller finkornig jord. Den passar också på örttorvmo och blåbärstorvmo. Vårtbjörk på lundartad mo och som blandträd på frisk mo. Glasbjörk på försumpade momarker, lermarker och torvmarker. Välj en lämplig markberedningsmetod Harvning eller fläckupptagning på grovkorniga och vattengenomsläppliga jordar på torr mo och karg mo. Rekommenderas för naturlig förnyelse, sådd och plantering av tall. Fläckhögläggning (eller inversmarkberedning) på finkorniga jordar på torr mo och på frisk mo och bördigare växtplatser. Bästa metoden vid plantering av gran. Högläggning med fåror på marker där det finns behov att leda bort ytvattnet. Dikningshögläggning på marker där det finns behov att torrlägga med diken. Välj en säker förnyelsemetod Plantering och sådd är snabbare och säkrare än naturlig förnyelse. Naturlig förnyelse med fröträd passar för tall på karg mo och torr mo. Lämna då tillräckligt med goda fröträd, markbered med harvning eller fläckupptagning och avverka fröträden efter 2-3 år. Maskinell sådd i samband med harvningen är ett bra alternativ. Målet är minst såddpunkter/hektar. Plantera tillräckligt många plantor, minst per hektar. Efter fläckhögläggning, plantera på högen. Plantera tillräckligt djupt så att rotklumpen når genom mineraljorden ner till humusskiktet.

5 Trampa ner gräset (gräsröjning) Kolla behovet av gräsröjning redan på hösten efter planteringen, därefter ännu de två följande åren. Gräset ökar risken för snytbaggeskador och sorkskador och kan till och med kväva plantan. Röj bort det lövsly som konkurrerar med barrträdsplantorna (slyröjning) Slyröjning 3-5 år efter planteringen, senast när björkslyet är lika högt som barrträdsplantorna. Barrträdsplantorna är då ungefär en meter höga. Brunnsröjning är ett alternativ i granplantskogar. I en tallplantskog ska allt sly röjas bort för att minska risken för älgskador. Röj plantskogen i tid (röjning) Det lönar sig att röja. Röjningen koncenterar tillväxt och grovleksutveckling till de bästa träden. Arbetet betalar sig vid första gallringen. Den rekommenderade tidpunkten är när granen är 3-4 meter hög och tallen 5-7 meter. Röj tidigare om lövslyet hotar att piska gran och tall. Tidpunkten för röjning inverkar på tidsåtgången och därmed på kostnaderna. Ta hänsyn till naturen Lämna kantzoner och andra speciella ställen oröjda. Spara ekologiskt värdefulla buskar och träd (brakved, skogstry, skogslind). Spara trädartade sälgar och rönnar där de inte konkurrerar med plantorna.

6 Vilket är syftet med ditt skogsbruk? Oberoende av om du utför skogsarbeten själv eller om du anlitar utomstående arbetskraft, bör du göra klart för dig vad du vill uppnå. När du har målet klart är det lättare att välja rätta åtgärder. Skogsfackmannens roll är att presentera de olika alternativen och deras sannolika inverkan på skogens utveckling. Sedan får ni diskutera för att sammanjämka de olika målen. Skogsvård omfattar alla de åtgärder med vilka man styr utvecklingen av beståndet i den riktning som skogsägaren önskar. Skogsvårdsrekommendationerna grundar sig på de nyaste forskningsrönen och erfarenheterna från det praktiska skogsbruket. Avsikten är att minimera riskerna för misslyckanden. Ett bra slutresultat förutsätter att arbetena planeras och utförs omsorgsfullt. Förhållandena i skogen kan avvika från det allmänt beskrivna. Därför är det viktigt att noggrant bekanta sig med det bestånd som ska behandlas. Att driva upp ett bestånd från plantor till stockträd är en kedja där varje åtgärd påverkar tidpunkten och kostnaderna för de följande åtgärderna. Skogsvårdens mål är att minska den arbetsinsats som behövs i följande stadium av virkesproduktionen, och påskynda utvecklingen av virke av hög kvalitet. En snabb diametertillväxt ger tidigare inkomster från virkesförsäljningen. Olika trädslag har olika krav på växtplatsen. En plantskog är bra då den består av lämpligt trädslag, är fullsluten och utnyttjar växtplatsens produktionsförmåga. Dessutom är plantskogsvården gjord och plantbeståndet inte i behov av omedelbar skötsel. Tänk på att du kan Höja avkastningen på kapitalet genom att använda förädlat frö som ger snabbväxande skog av hög kvalitet. Öka inkomsterna genom att utföra skogsvårdsarbeten i tid. Sänka utgifterna genom att förnya skogen omedelbart efter avverkningen. Det ger ett bättre förnyelseresultat och sänker kostnader för gräsröjning, slyröjning och röjning.

7 Plantering, sådd eller naturlig förnyelse? Naturlig förnyelse är det billigaste sättet att förnya skog. Metoden passar för förnyelse av tall på torra och karga moar. Förutsättningen är att det finns tillräckligt med fröproducerande tallar av hög kvalitet. I de flesta fall behövs en lätt markberedning för att plantskogen ska bli fullsluten och jämn. Fröträden ska avverkas genast när det finns ett tillräckligt stort plantuppslag på förnyelseytan. Naturlig förnyelse lyckas inte på marker med finkorniga jordarter eftersom dessa marker har kraftig uppfrysning som trycker upp groddplantorna ur marken. Sådd är ett fördelaktigare alternativ än plantering när du ska förnya tall på torra och karga moar med grov eller medelgrov jord. På rätt slags mark har sådden också andra fördelar. Med sådd kan du få en verkligt tät plantskog Val av trädslag och förnyelsemetod på mineraljordar i södra och mellersta Finland. Förklaring: grön = rekommenderas, gul = med reservation, 0 = ingen markberedning, B = markberedning som blottar mineraljorden, H = högläggning. Växtplats Lundartad mo eller bördigare Frisk mo Torr mo Karg mo Jordart Fin Grov Fin Grov Fin Grov Medelgrov Medelgrov Medelgrov Medegrov Grov Tall, plantering B/H B H Tall, sådd B B B B Tall, fröträd B B B B/0 0 Gran, plantering H H H H H H H/B Gran, teghuggning B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 Gran, skärmträd Vårtbjörk, plantering H/B B H/B Vårtbjörk, sådd Vårtbjörk, fröträd B B Ståndorten, det vill säga växtplatsen, och jordarten är avgörande för valet av trädslag och förnyelsemetod på mineraljordar. Bilden visar de förnyelsemetoder för tall, gran och björk som ger det säkraste förnyelseresultatet.

8 med plantor per hektar. Den tätheten behövs för att producera stockträd av hög kvalitet. En tallplanta som vuxit tätt i plantskogsstadiet får klena kvistar och de nedersta kvistarna dör i ett tidigt skede. Den bästa tidpunkten för sådd av tallfrön är genast efter snösmältningen när marken ännu är fuktig. Sådd lyckas inte på bördiga marker och inte heller på finkorniga jordar. Vid plantering och sådd kan du använda förädlat frö som gör att träden växer snabbare och får en bättre kvalitet. Plantering är den dyraste förnyelsemetoden, men samtidigt den snabbaste och minst riskfyllda. På bördiga marker är plantering också den säkraste metoden. Vid förnyelse av gran är plantering den allmännaste metoden. Som köpare ska du kräva säljaren på uppgifter om plantorna. Plantorna och fröna ska vara av sådan härkomst att de är lämpliga för din förnyelseyta, och de ska vara av hög kvalitet. Kontrollera plantornas skick och kvalitet när du tar emot dem. Fryslagrade plantor ska tinas upp före planteringen. Plantorna får inte torka ut under lagringen och transporten. Plantan är lagom fuktig när vatten tränger fram när du klämmer lätt på rotklumpen. Största delen av plantorna planteras nu för hand, men den maskinella planteringen ökar. Vid maskinell plantering sätts plantan alltid på rätt djup och i ett färskt markberedningsspår. Tall Tallen är ett ljuskrävande trädslag och den trivs inte när den växer i skugga under andra träd. Tallen är anpassad att växa på marker med dålig tillgång på vatten och näring. Den blir ett prima stockträd på torra och karga momarker och på myrar och näringsfattiga kärr. På dessa växtplatser är tall lämpligast som huvudträdslag. Tallen är lämplig som huvudträdslag även på friska momarker och i blandskogar tillsammans med gran och björk. Tallstockens kvalitet beror på kvistigheten, kvistarnas grovlek och årsringarnas bredd. Ett tallbestånd ska i ungdomsskedet växa tätt för att kvistarna ska hållas klena och kvistrensningen ske tidigt. När tallen växer i glesa förband eller på bördig mark får den grova kvistar. Sådd är den vanligaste skogsodlingsmetoden för tall. Sådden utförs vanligen maskinellt i samband med harvningen. På sorterade jordar med god vattengenomsläpplighet kan tallen förnyas förmånligt på naturlig väg genom att man lämnar lämpliga fröträd. Vid avverkning i fröträdsställning lämnas på varje hektar friska träd med livskraftig krona som fröträd. Markberedningen gör att fröna gror bättre och att groddplantorna rotar sig bättre. På momarker lämpar sig harvning eller fläckupptagning, och på torvmarker fläckhögläggning eller inversmarkberedning.

9 Genom att så under fröträden kan du dra nytta av förädlat frö med högre tillväxt och kvalitet, samtidigt som fröträden säkerställer plantsättningen under flera år. Plantering rekommenderas på torra moar med finkorning jord och på friska moar med medelgrov eller grov jord. Vid harvning och fläckupptagning ska markbredningsspåret respektive fläcken vara fri från humus och minst en halv meter bred, för att ge tillräckligt skydd mot angrepp av snytbagge. Gran Granen trivs i halvskugga och den växer bra både som härskande träd och som underväxt. Granen är mer krävande än tallen beträffande ståndorten. Marken måste vara näringsrik och grundvattnet rörligt. Med tanke på tillväxten är frisk mo med medelgrov och finkorning jord, samt lundartad mo, de mest lämpade ståndorterna för gran. Granen trivs också på örttorvmoar, blåbärstorvmoar och lingontorvmoar under förutsättning att näringsbalansen är i skick. På karga växtplatser med god vattengenomsläpplighet har granen en klart sämre tillväxt än tallen. På sådana marker är granen sett ur ekonomisk synvinkel lämpad enbart som blandträd. Granen har en jämnare virkeskvalitet än tallen och kvistigheten är inte av lika stor betydelse för sågvarorna som när det gäller tall. Plantering är en snabb och säker förnyelsemetod för gran. Högläggning har visat sig vara den bästa markberedningsmetoden för att säkerställa att granplantorna klarar sig i konkurrensen med annan markvegetation och med lövsly som kommer upp runt plantorna. Växtplatsens produktionsförmåga kan utnyttjas fullt ut när produktionen kommer snabbt igång efter slutavverkningen.

10 Vårtbjörk Vårtbjörken är ett ljuskrävande trädslag och som ung växer den snabbt. Vårtbjörken växer bra i lundar, på lundartad mo och på friska moränmarker med god vattenhushållning. På dessa ståndorter växer den till grova stockträd. För att få björkstock av hög kvalitet lönar det sig att odla björk som blandträd med gran. I blandskogar med gran och björk blir björkarna inte lika kvistiga som i rena björkbestånd. Även med tanke på stamvedens kvalitet är blandbestånd ett bättre alternativ, eftersom skador av björkbastfluga vanligen är mindre i blandskogar med gran och björk än i rena björkbestånd. Du får de största virkesförsäljningsintäkterna när du kan sälja björkstockar av hög kvalitet som har klena kvistar eller är helt kvistfria. Grova rotblock av hög kvalitet är värdefullast. Vårtbjörken förnyas vanligen genom plantering. Förnyelseytan ska hyggesrensas ordentligt så att ingen underväxt kan skugga björkplantorna. Fläckhögläggning och fläckupptagning är lämpliga markberedningsmetoder. att driva upp glasbjörk endast som utfyllnadsträd i barrträdsbestånd. Glasbjörkens tillväxt avtar redan i unga år och diametertillväxten är betydligt sämre än vårtbjörkens, och den ökar inte fastän träden får mer växtutrymme. Den som driver upp glasbjörk, får vanligtvis nöja sig med att huvudsakligen få massaved på grund av sämre tillväxt och kvalitetsfel. Glasbjörken är lätt att förnya naturligt via frön och stubbskott. Vet du skillnaden på vårtbjörk och glasbjörk? Vårtbjörkens blad är bredast vid basen och de har utdragen bladspets. Bladens kanter är dubbeltandade och skotten hårlösa med vårtor. Glasbjörkens blad är bredast mitt på bladskivan och kanten är enkeltandad. Skotten är släta och hårbeklädda. Glasbjörk Glasbjörken trivs på försumpade momarker och på torvmarker. På mineraljordar är det ekonomiskt sett lönsamt

11 Ståndortsklasserna Lund och lundartad mo Frisk mo Torr mo Karg mo Bördiga växtplatser med rik ört- och gräsvegetation. Jordmånen består ofta av brunjord, och under ett tunt mårlager hittar man ett mullaktigt skikt. Marken innehåller rikligt med finkorniga partiklar. Växtplatserna domineras av ris, mosstäcket består av vägg-, hus- och kvastmossor. Jordmånen består av podsol med ett filtaktigt mårlager. Fältskiktet domineras av blåbär. Förekommer på moränmarker med måttliga mängder av finkorniga partiklar. Markytan är täckt av ett relativt tjockt mårlager. Fältskiktet består av lingon, ljung och blåbär. Förekommer på moränmarker med en liten andel finkorniga partiklar. Ris och lav dominerar. Fältskiktet består av ljung, lingon och kråkris. Jordarten är sand eller grus. Planteringstäthet, plantor per hektar Tall Gran Vårtbjörk Kolla planterings- och röjningstätheten Du kan kontrollera planteringstätheten med hjälp av en 3,99 meter lång käpp. För runt käppen i en full cirkel och räkna de utvecklingsdugliga plantor som växer inom cirkeln. Multiplicera antalet plantor med talet 200 för att få antalet plantor per hektar. Exempel: Om det finns 10 plantor innanför cirkeln finns det plantor per hektar. Ta flera provytor och räkna sedan medeltalet. Använd samma metod vid slyröjningen och röjningen.

12 Viktigt med rätt markberedning Markberedningen är tillsammans med valet av trädslag och förnyelsemetod, en av de viktigaste länkarna i förnyelsekedjan. Valet av markberedningsmetod utgår från markens egenskaper. Markberedningen påverkar beståndets utveckling i många år framöver. Ett av markberedningens mål är att höja markens temperatur. Blottad mineraljord och speciellt upphöjningar värms upp tidigare på våren och de är varmare också på sommaren jämfört med planteringspunkter utan markberedning. Rötterna utvecklas snabbare och det i sin tur främjar upptagningen av näring och vatten. Plantan växer snabbare. Du kan minska konkurrensen från markvegetationen avsevärt genom att välja sådana markberedningsmetoder som skapar upphöjningar. De plantor som växer på högarna får ett försprång i förhållande till markvegetationen och klarar sig bättre i konkurrensen om ljus, näring, vatten och utrymme. Vid fläckhögläggning bildas det ett humuslager under lagret av mineraljord, och därmed en komposteringseffekt där näring frigörs för plantorna allteftersom humusen bryts ner. På sorterade jordar med god vattengenomsläpplighet kan tallen förnyas förmånligt på naturlig väg genom att man lämnar lämpliga fröträd. Vid avverkning i fröträdsställning lämnas på varje hektar friska träd med livskraftig krona som fröträd. En lätt markberedning, här harvning, säkerställer en jämn plantsättning.

13 Man ska inte blotta mer mineraljord än nödvändigt. Om markberedningen blottar för mycket av mineraljorden, uppstår det stora mängder gräs och lövsly. En på kort sikt billigare metod, till exempel harvning på en bördig växtplats, blir dyr i längden. Plantorna i harvspåret växer sämre än de som planterats på högar, och behovet av gräsoch slyröjning blir större jämfört med fläckhögläggning. Med hjälp av rätt vald markberedningsmetod kan du reglera vattenhushållningen på förnyelseytan. Snytbaggen är den allvarligaste skadegöraren på små planterade barrträdsplantor. Plantorna skyddas med bekämpningsmedel på plantskolorna. För att ytterligare minska risken för skador orsakade av snytbagge är det viktigt att använda en markberedningsmetod som blottar mineraljorden. I synnerhet fläckhögläggning har gett goda resultat. Snytbaggen undviker öppna platser. Avståndet från plantan till humuskanten är avgörande. Vid plantering ska det runt plantorna finnas minst 15 cm blottlagd mineraljord. Torv skyddar lika bra som mineraljord. Upphöjda planteringspunkter minskar också risken för sorkskador Markberedningen kan göras procent snabbare om kvistarna och topparna har tagits ut som energived. Skogsägaren pekar på den bästa planteringspunkten. Den är mitt på högen där risken för snytbaggeskador och konkurrerande markvegetation är minst. Under högen blir ett dubbelvikt humuslager och ovanpå humusen kommer ett 5-10 cm tjockt lager med mineraljord eller torvjord. Plantan får ett redigt försprång i tävlingen om vatten och näring.

14 Markberedningsmetoderna Harvning inför sådd och naturlig förnyelse Vid harvning inför sådd eller naturlig förnyelse blottas mineraljorden, men i ytlagret i markberedningsspåret bör det finnas kvar lite humus som främjar frögroningen. För att antalet groningspunkter ska bli tillräckligt stort, bör det finnas meter markberedningsspår per hektar. Harvning inför plantering På grova och medelgrova mineraljordar med bra vattenhushållning är harvning och fläckupptagning lämpliga markberedningsmetoder. Harvspåret är cm brett och det ska finnas meter harvspår per hektar. Vid markberedning inför plantering bör markberedningsspåret vara så djupt att det inte finns någon humus i harvspåret. Plantan ska planteras på höga punkter mitt i markberedningsspåret eller lite upp på kanten. Minst 15 cm blottad mineraljord ska finnas runt plantan för att motverka snytbaggeskador. Fläckupptagning inför plantering Fläckupptagning inför sådd Vid fläckupptagning ska det finnas fläckar per hektar. Vid fläckupptagning inför plantering får det inte finnas humus överst i fläcken. Vid fläckupptagning inför sådd eller naturlig förnyelse blottas mineraljorden, men i fläckens yta bör det finnas kvar lite humus som främjar frögroningen. På torvmarker används fläckupptagning och inversmarkberedning.

15 Fläckhögläggning Högläggning med fåror Vid fläckhögläggning vänds det översta markskiktet så att det under högen blir ett dubbelvikt humuslager. Högen ska packas till. Täckrotsplantan ska nå ända ner till humusen. Det räcker att hälften av den gröna delen av plantan är ovanför jordytan. Vid högläggning med fåror görs högen av jord som tas upp från den grunda fåran. Fårans djup är cm. Högarna görs platta, cm höga och cm breda. De behöver inte packas samman. Inversmarkberedning Vid inversmarkberedning blir högen omkring fem centimeter hög. Under den första vintern sätter sig högen. Med hjälp av rätt markberedningsmetod ger du plantan en bra start.

16 Gör gräsröjningen i tid Med gräsröjning säkerställer du att plantorna klarar sig i konkurrensen med annan vegetation. Vid mekanisk gräsröjning trampar du ner markvegetationen runt plantorna, eller skär eller klipper av den. Röj fram en så stor cirkel runt plantan att gräset inte kan lägga sig över plantorna. Våren och senhösten är bra tider att kontrollera plantskogens skick och vid behov röja fram barrträdsplantorna. Då är det lätt att få syn på plantorna eftersom den övriga växtligheten är brunskiftande. barrträdens tillväxt och förhindrar att det uppstår mekaniska skador till följd av övertäthet. Slyröjningen ska göras när plantorna är ungefär en meter höga, det vill säga 3-5 år efter planteringen. Arbetet vid rätt tid garanterar att det trädslag som planterats bibehålls som huvudträdslag. Slyröjningen kan utföras som en fullständig röjning eller som brunnsröjning. Plantskogar med tall får de första åren växa tätt, plantor per hektar, för att kvistarna ska bli klena. Ta bort konkurrerande lövträd, men lämna naturligt uppkomna lövträd och granar som utfyllnad. Slyröjningen är avgörande för plantskogens utveckling Slyröjning är det viktigaste arbetet i en plantskog. Vid slyröjning tar du bort lövträd som stör huvudplantornas utveckling. Slyröjningen upprätthåller Det är viktigt att du följer upp hur skogsförnyelsen lyckas och vid behov röjer bort konkurrerande gräs. Gräset förhindrar plantans tillväxt och kan i värsta fall döda plantan. Kontrollera ett planterat bestånd minst en gång per år i 2-3 års tid efter planteringen.

17 I plantskogar med gran ska du röja bort de lövträd som uppkommit från stubbskott eller rotskott och frösådda lövträd som växer för nära granarna. Lämna frösådda björkar i luckor. Du kan minska uppkomsten av sly genom att slyröja under högsommaren. Tidpunkten är ändå inte lika viktig som det att arbetet blir gjort. I plantskogar med kraftigt slyuppslag kan du vara tvungen att röja två gånger. Maskinell röjning där maskinen rycker upp slyet med rötter minskar effektivt uppslaget av nytt sly. Man har fått goda resultat av den här slyröjningsmetoden. Röjning är en investering som lönar sig Då du röjer bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden och lägger grunden för produktionen av gagnvirke. Röjning är ett av de bästa sätten att förbättra skogsbrukets lönsamhet. Vid röjningen glesar du ut plantskogen till den täthet som rekommendationerna anger, och justerar trädslagsförhållandena. Efter röjningen får kvarvarande träd mer utrymme, ljus, vatten och näring. Röj i första hand bort kvistiga och sjuka träd och sådana träd som kan skada huvudstammarna. Gynna de kvalitetsmässigt bästa träden som har god tillväxt, det kan vara odlade plantor eller plantor som kommit på naturlig väg. Kom ihåg att björken i unga år växer mycket snabbare än tall och gran. Lämna hellre vårtbjörk än glasbjörk där det finns luckor i barrträdsbeståndet. Ett inslag på procent av vårtbjörk är lämpligt. Lämna sådana björkar som är kortare än granarna och tallarna. Röjning vid rätt tid säkrar plantskogens snabba utveckling och sparar reda pengar. Röjningsarbetet betalar igen sig redan när du gallrar första gången. Målet med röjningen är att det virke som du avverkar vid första gallringen ska vara så grovt att det går att sälja som gagnvirke. Om arbetet försenas kan det bli dubbelt så arbetsdrygt och dyrt. Utebliven röjning betyder senare första gallring och mindre inkomster. Utan slyröjning blir huvudträdslaget lätt ett annat än det planerade.

18 Röjning: tidpunkt och täthet efter röjningen Trädslag Ståndort Övre höjd, m Stamantal, st/ha Tall Frisk och torr mo Torr mo, täta sådda plantbestånd Karg mo Gran Lundartad mo och frisk mo Vårtbjörk Lundartad eller frisk mo Glasbjörk Bördiga torvmarker Röj i tid - förbättra ekonomin i ditt skogsbruk. Plantskogvården tryggar plantbeståndets utveckling. De bästa träden lämnas kvar för att växa till sig före första gallringen. Det räcker 6-10 timmar för ett proffs att röja en hektar.

19 Förnyelsekostnader, euro/ha Röjning Slyröjning Plantering 200 Markberedning 0 Harvning Fläckhögläggning Fläckhögläggning är den bästa markberedningsmetoden vid plantering av gran. Den billigare metoden harvning blir i längden dyrare eftersom det uppstår mera sly och plantskogsvården blir kostsammare. Tallbestånden ska hållas täta för att stammarna ska bli klenkvistiga och för att kvistvinkeln ska vara så nära 90 grader som möjligt. På torr mo har tallen goda förutsättningar att producera kvalitetsvirke.

20 Björken växer vid unga år mycket snabbare än granen. Här har man i röjningen lämnat björkar för nära granarna och björken har piskat alla barr från granen. Lämna enbart frösådda vårtbjörkar som är betydligt kortare än granarna och endast i luckor.

21 Spara inte på fel ställe Det är klokt att återinvestera virkesinkomster genom att satsa på en säker och snabb förnyelsemetod. De totala kostnaderna för de vanligaste förnyelsekedjorna uppgår till 5-15 procent av virkesförsäljningsinkomsterna från slutavverkningen. Tänk på helheten och beståndets utveckling ända till första gallringen. Målet med förnyelsen är att få till stånd ny skog så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. En snabb förnyelse som genast lyckas, är den bästa garantin för att du får en fullsluten och frisk plantskog. Om du till exempel låter bli att utföra markberedning, eller skjuter upp plantskogsvården med förhoppning om att spara in på kostnaderna, kan du i stället få extra utgifter senare och de framtida inkomsterna minskar. De billigaste alternativen kan innebära större sammanlagda kostnader än om du valt att investera i en förnyelsekedja som är förknippad med mindre risker. Alla åtgärder inverkar på beståndets följande stadier, både i fråga om tillväxt och om skaderisk. Det här gäller också behovet av skötselarbete. Till exempel när du använder fläckhögläggning blir behovet av gräsbekämpning och slyröjning mindre. Också risken för skador orsakade av snytbagge minskar. Så här inverkar tidpunkten på röjningskostnaderna En fördröjning av slyröjningen och röjningen med ett år höjer kostnaderna med ungefär 10 procent. Om du skjuter upp arbetet med 4-5 år blir kostnaderna alltså 50 procent högre. Visa hänsyn till naturen Ta vara på den biologiska mångfalden så att det även i din skog finns mångsidiga och artrika livsmiljöer, och att också de specialiserade och hänsynskrävande arterna har goda levnadsmöjligheter. Genom beståndsanpassade åtgärder kan du både bevara och öka mångfalden i skogen. Skydda vattnen genom att lämna en skyddszon mot småvatten och vattendrag utan markberedning. Genom att lämna beståndsfigurer eller delar av figurer, som har svag virkesproduktionsförmåga, utanför skogsvården kan du minska dina utgifter och samtidigt främja naturvården. Spara ekonomiskt sett mindre värdefulla träd som naturvårdsträd, och lämna enar, rönnar och buskar med bär oröjda. Spara också torrakor och lågor. Många

22 fåglar, mossor och tickor är beroende av död ved. Lämna surdråg och steniga partier oröjda. Detsamma gäller kantzonerna mot vatten, torvmark och åker, eftersom de är viktiga ställen för småviltet. Minimiera risken för skador För att motverka snytbaggeskador ska man vid plantering använda en markberedningsmetod som blottar mineraljorden. Aspsly fungerar som mellanvärd för knäckeskjuka som sänker kvaliteten på tallplantorna. Med hjälp av ringbarkning eller fickning 2-3 år före förnyelseavverkningen kan du förhindra att asparna bildar rotskott. Kapning till högstubbar kan även minska mängden rotskott. Undvik att röja tallar med skorpbark på vintern och våren. Då finns det risk att de röjda tallarna blir yngelplats för märgborren. Med tillräckligt täta och välskötta plantskogar har du de bästa förutsättningarna att motverka skador av älg på tall och björk. Vid förnyelse av tall och björk lönar det sig att satsa på sådd och naturlig förnyelse, om ståndorten är lämplig. Vid plantering av vårtbjörk blir det ofta nödvändigt med skyddsåtgärder. I tallplantskogar som är små till arealen kan du undvika älgskador genom slyröjning. När du röjer bort lövträdsslyet som kan skada plantorna, är plantskogen inte längre lika intressant som matplats för älg. Slyröjningen bör utföras medan tallarna är kortare än 1 meter. På områden med stor vinterstam av älg och svåra älgskador, bör du vänta med att gallra plantskogen tills tallarna är minst fem meter höga. Talltoppar, som efter en första gallring på hösten eller vintern blir kvar på avverkningsytan, är eftertraktad föda för älgen. När den här födan finns nära plantskogen minskar betestrycket på plantorna. Undvik att utnyttja underväxt av gran i rötskadade bestånd, då det är stor risk för att plantorna är infekterade av rottickan. Om andelen infekterade träd är över 10 procent av det totala stamantalet i förnyelseavverkningen, är det skäl att överväga trädslagsbyte. Gå ut i skogen - kolla hur dina plantskogar mår.

23 Så här blir du en bättre beställare av skogsvårdstjänster Gör klart för dig vad du vill uppnå, och berätta det för den aktör som du anlitar. Fundera på vad du vill göra själv, och vilka arbeten du beställer. Underskatta inte tidsåtgången. Be om en uppskattning av kostnaderna. Fråga också om tidtabellen. Be om tydliga alternativ och jämför dem. Skriv en minneslista i förväg. Vad är viktigt för dig att veta? Fråga om aktörens egenkontroll och begär en rapport över den. Fråga också efter garanti. Det är din skog det gäller.

Vi utforskar skogen. Grundskolenivå. Sinikka Jortikka och Reija Kivelä

Vi utforskar skogen. Grundskolenivå. Sinikka Jortikka och Reija Kivelä Vi utforskar skogen Grundskolenivå Sinikka Jortikka och Reija Kivelä Innehåll 1. Naturen förändras med årstiderna 1. Hur förändras naturen under ett år? 2. Våren får saven att stiga 3. Varför gulnar tallen?

Läs mer

9-2011. Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop?

9-2011. Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop? Skogsbruket 9-2011 Hur mycket virke finns i ett träd? Naturvårdsträd är viktiga Vad är Rotstop? Skogsbruket Obunden specialtidning för skogsägare i Finlands svenskbygd Nr 9 2011. Årgång 81 4 6 8 14 20

Läs mer

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Webbhandbok, tillgänglig på www2.ekol.slu.se/snytbagge Version 1.2 Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Göran Nordlander Göran Örlander Magnus Petersson Claes Hellqvist Göran Nordlander, Inst f ekologi,

Läs mer

Naturhänsyn vid slutavverkning

Naturhänsyn vid slutavverkning Naturhänsyn vid slutavverkning 2013 SCA Skog SCA är Europas största privata skogsägare, med mark från kust till fjäll. Vi är även en stor aktör hos privata markägare. Vi har därmed ett stort ansvar för

Läs mer

1 av 6 2009-10-08 15:22

1 av 6 2009-10-08 15:22 Naturkultur - frälsning eller villolära? - www.skogsstyrelsen.se 1 av 6 2009-10-08 15:22 Anpassa sida Webbkarta Söksida Startsida Kontakt/adresser Om Skogsstyrelsen Lediga tjänster International Startsida

Läs mer

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt

LokalEko. Problem och möjligheter när klimatet blir varmare. Västmanlands distrikt LokalEko 4 2012 Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommuner Västmanlands distrikt Problem och möjligheter när klimatet blir varmare

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet.

De flesta träd och buskar betas av växtätare, men under den snöfria delen av året inriktas betet mer på fältskiktet. 12 sidor TEMA ATT SKAPA VILTBETE 44 (1096) Att skapa viltbete kan ske på många olika sätt, men för att åtgärderna ska bli effektiva och få tillräckligt stor omfattning är det viktigt att de inkluderas

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

LANTMÄTERIVERKETS PUBLIKATIONER NR 93. Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter

LANTMÄTERIVERKETS PUBLIKATIONER NR 93. Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter LANTMÄTERIVERKETS PUBLIKATIONER NR 93 Rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter LANTMÄTERIVERKET Utvecklingscentralen Helsingfors 2003 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0177-6 Pärmbild: Antero Aaltonen

Läs mer

skötsel av ädellövskog

skötsel av ädellövskog skötsel av ädellövskog Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och

Läs mer

Råd till när man tar ämnen till pilbågar

Råd till när man tar ämnen till pilbågar Råd till när man tar ämnen till pilbågar Till pilbågskurs i Stjärnsund, 2015 Markus Nyström Att kunna köpa sågat timmer på Bauhaus är givetvis ett modernt fenomen. Historiskt sett har folk i alla tider

Läs mer

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS

DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS ME D D E L A N D E 16 1998 DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER DE TRÄDBEVUXNA IMPEDIMENTENS BETYDELSE SOM LIVSMILJÖER FÖR VÄXT- OCH DJURARTER Jönköping 1998 Författare

Läs mer

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten.

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. 1 Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. Levande Skogsvatten är ett projekt som ska: - öka kännedomen om skogsvattnens biologiska

Läs mer

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen Delrapport 1, maj 211 Elin Andersson, Länsstyrelsen i Jämtland Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, SLU Artur Larsson, Artdatabanken, SLU

Läs mer

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter

Ställ krav på kvalitet när du gallrar. Bark i brödet ny het trend. Träna i din skog. Kampen mot granbarkborrar fortsätter EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2011 Ställ krav på kvalitet när du gallrar Bark i brödet ny het trend Kampen mot granbarkborrar fortsätter Träna i din skog LEDAREN Älg- och insektsmat eller värdefull råvara?

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald

Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Vikt och innebörd av skogskontinuitet för Sveriges biologiska mångfald Alexander Nordstrand Degree project in biology, Bachelor of science, 2014 Examensarbete i biologi 15 hp till kandidatexamen, 2014

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål INNEHÅLL Sammanfattning 1 Inledning 2 Metod 3 Resultat 4 Diskussion 5 De tio viktigaste slutsatserna 6 Källförteckning 7 Enkätpersonerna 8 Åtta

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Var kommer den från och vart tar den vägen?

Var kommer den från och vart tar den vägen? Sojan Var kommer den från och vart tar den vägen? En redovisning för WWF Sverige November 2002 Bitte Rosén Nilsson, Bo Tengnäs Innehåll Förord... 2 1 Introduktion... 3 2 Sojabönans ursprung och historik...

Läs mer