Bli en bättre beställare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en bättre beställare"

Transkript

1 Bli en bättre beställare Röj i tid Det är din skog - och för det bättre är du som ekonomi bestämmer. i ditt skogsbruk

2 Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen i Nyland Text: Annikka Selander Foton: Gerd Mattsson-Turku och Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Mer information ger Skogscentralens rådgivare, tfn

3 Inledning Skogsbruk är framförallt förvaltning av egendom, men det innebär också en hel del praktiskt arbete. Det lönar sig inte att göra alla skogsvårdsarbeten och avverkningar själv. Allt flera skogsägare beslutar sig för att låta yrkesfolk sköta en del av dem. Här får du en samling värdefulla råd och tips, som gör dig till en bättre beställare och en nöjd kund. Bedöm dig själv som skogsägare och beställare i fråga om tid, krafter och resurser. Hur mycket tid kan du ge till skogen? Det här gäller både eget arbete och den tid du använder för att beställa, hålla kontakt med tjänsteproducenten, vara med i skogen och att följa upp resultatet. Vilka är dina krafter och resurser att själv arbeta i skogen? Och vilka är dina färdigheter och ditt kunnande? När du beställer arbeten är det viktigast att besluta vad som ska göras och när. Om du äger skogen tillsammans med någon eller några andra, ska ni först komma överens sinsemellan innan du begär en offert eller gör en beställning. En tydlig beställning är det säkraste sättet att få ett önskat slutresultat. När du själv vet vad du vill, kan du göra en tydlig beställning. Du kan köpa alla tjänster av samma tjänsteleverantör eller dela uppdraget mellan flera aktörer. Med tiden blir det rutin för dig att be om offerter och konkurrensutsätta arbeten. Våga beställa och låta skogsbruksproffs rekommendera och göra skogsvårdsarbeten i din skog. I skogsvården har alla beslut och arbeten långtgående följder. Misstag och felsatsningar kan leda till extra arbete, större kostnader och mindre intäkter från virkesförsäljning. Du kan bäst hantera skogsbrukets risker genom att använda de skogsvårdsmetoder som har visat sig vara säkrast och genom att utföra skogsvårdsarbetena vid optimal tidpunkt. Fråga efter egenkontroll och uppföljningsmätningar. Du kan ha större förtroende för en aktör som använder egenkontroll. Tjänsteleverantörens uppföljning av sitt eget arbete höjer kvaliteten på arbetet och är kostnadseffektivt för båda parter, eftersom behovet att korrigera efteråt minskar. Olika skogsvårdsarbeten ställer olika krav på den som planerar och utför arbetet. Alla arbeten förutsätter kunnande och engagemang för att resultatet ska bli bra. Och när resultatet är bra kan du som skogsägare vara nöjd.

4 Vilka är dina mål i skogsbruket? Det är dina egna mål som är utgångspunkten för hur du använder skogen. Då du planerar skogsvården och avverkningarna kan du till exempel välja att prioritera jämna virkesförsäljningsinkomster, naturvärden eller viltvård. På en del av fastigheten kan du prioritera virkesproduktion och på vissa andra områden landskapsvård eller naturvård. Eller kanske du vill odla vårtbjörk där växtplatsen och hjortdjursläget medger det? Det är viktigt att du definierar målen, oberoende av om du utför arbetet själv eller om du anlitar utomstående arbetskraft. När du har klara mål är det lättare att välja rätta åtgärder. När du har definierat dina egna mål, kan du utifrån dem jämföra olika alternativ och välja de proffs som bäst kan stå till din tjänst. Skogsfackmannens roll är att presentera de olika alternativen och deras sannolika inverkan på skogens utveckling. Våga fråga och ifrågasätta. Sedan kan ni diskutera för att sammanjämka de olika målen. Det är angeläget att skilja på kostnaderna på kort sikt och kostnaderna på lång sikt. I de snabbare och säkrare förnyelsemetoderna är anläggningskostnaderna högre, men på lång sikt är det en kostnadseffektiv lösning. Det är värt att notera metodens inverkan på det följande skogsvårdsarbetets, till exempel slyröjningens, kostnader. Aktörernas tjänsteutbud består av olika tjänster. Det gäller att se och utvärdera helheten. Det som verkar förmånligt på kort sikt kan bli dyrt på lång sikt. Redan några års utveckling i plantskogen kan vända på sakläget. Be om en utredning av skogsvårdsbehovet och följdkostnaderna vid valet av en viss metod. Också dina egna resurser och möjligheter till självverksamhet inverkar på besluten. Be tjänsteproducenten att i samband med presentationen av de olika förslagen också bedöma riskerna som är förknippade med de olika metoderna. Det kan gälla till exempel valet mellan olika markberedningsmetoder eller olika planttyper. Att känna igen olika risker och osäkerhetsfaktorer är viktiga färdigheter. Genom att sprida riskerna och utföra skogsvårdsåtgärder vid rätt tidpunkt kan du bäst hantera riskerna i skogsbruket. Ett sätt att hantera riskerna är att teckna en skogsförsäkring. Var AKTIV - håll koll på arbetet.

5 Vad göra själv och vad beställa? Det blir oftast ekonomiskt lönsammast att göra hand- och fotarbeten själv. Det bästa exemplet är gräsröjningen runt de planterade plantorna. Också plantering och slyröjning lämpar sig bra för dig som är självverksam. Det lönar sig att vara noggrann med tidpunkten för slyröjningen, för det har visat sig att de flesta skogsägare tar itu med jobbet för sent. Plantskogsröjningen kräver mer skicklighet och utrustning och därför är det klokt att överväga att köpa den tjänsten av ett proffs. Det samma gäller planteringen när det är fråga om en stor förnyelseyta. Det ger ett mervärde åt tjänsten om aktören informerar dig om den rätta tidpunkten för olika arbeten och om de arbeten som det lönar sig att göra själv. Du kan också utvärdera arbetsinstruktionerna och handledningen av arbetskraften. Det här är också en sak som kan skapa skillnader mellan de olika aktörerna. Be om tydliga tidtabeller. Det här är speciellt viktigt om du har valt att plantera själv. Plantorna tål inte långa lagringstider. Och vem svarar för plantvården? Kom i håg att alla arbeten troligen kommer att ta mera tid än du har planerat och räknat med. Var inte tidsoptimist, och överskatta inte din egen insats. Slyröjningen och röjningen är kostnadseffektivast när de görs skogsvårdsmässigt vid rätt tidpunkt. En fördröjning höjer priset, virkesproduktionen blir sämre och försäljningsintäkterna blir mindre och kommer in senare. Arbetsåtgången i slyröjning och röjning är beroende av tidpunkten, trädslagsförhållandena och antalet och grovleken på de stammar som ska röjas bort. Den optimala tidpunkten för slyröjning är 4 6 år efter planteringen. Vet du att? Ett proffs slyröjer en hektar plantskog på en dag. En van och duktig skogsägare hinner med en halv hektar. En nybörjare orkar med en fjärdedels hektar.

6 Gör en tydlig beställning Först när du själv vet vad du vill, kan du göra en tydlig beställning. Du har en bra grund att utvärdera slutresultatet när du i beställningen förutsätter att ett arbete ska utföras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna. Du har ansvar för att påvisa äganderätten till fastigheten och rätten att underteckna handlingar. Vid behov ska det finnas fullmakter från delägare i sammanslutningar och dödsbon. Som ägare har du också ansvar för att råarna är synliga i terrängen och att det finns rösen. Andra frågor som kan bli aktuella är servitut och andelar i skogsvägar. På bördiga växtplatser ska du satsa mera på anläggandet av ett plantbestånd jämfört med karga växtplatser. Planteringstätheten och valet av plantmaterial är viktiga med tanke på resultatet. På bördiga växtplatser behöver du större plantor än på karga växtplatser. Plantskogens pris-kvalitetsförhållande beror på hur bra förnyelsen lyckas. Om du vill att man vid slyröjningen och röjningen till exempel ska lämna viltbuskage eller kantzoner ska du vara tydlig med det när ni skriver avtalet. En förutsättning för ett bra utfört jobb är att instruktionerna till utföraren är tydliga. Rita kartor och ge skriftliga anvisningar. Kontrollera att du blir rätt förstådd. Om lövslyet har hunnit skada eller konkurrera ut en del av de planterade barrträden måste man lämna kvar mera lövträd för att fylla luckorna. Det går inte längre att få en prima plantskog om röjningen är försenad. Det kan också finnas lövträdsstammar som är för grova för röjsågen, och de blir då kvar i fall du inte gör en särskild överenskommelse om dem. På plats i skogen är det lättare att diskutera vissa frågor, till exempel specialträd, kantzoner och andra ställen som ska lämnas oröjda som skydd för småviltet. Be att få veta vem som jobbar i din skog. Be att den som röjer meddelar när arbetet inleds. Ett tips är att ta foton av arbetsområdet före röjningen. Foton kan med fördel också bifogas till offertbegäran. Förutse kommande arbeten Fundera redan när du planerar slutavverkningen på hur det nya beståndet ska se ut. Återväxtplaneringen är en del av avverkningsplaneringen. Överväg förnyelsemetod, trädslag och markberedning, och vem som ska beställa plantorna och vem som ska plantera. Dina val inverkar på vilka skogsvårdsarbeten som behövs i framtiden och på hur lönsam virkesproduktionen blir. Du kan beställa arbetena separat, som ett servicepaket (till exempel markberedning, plantor och plantering) eller skriva ett mer heltäckande skogsvårdsavtal med någon aktör, beroende på dina resurser. Det kräver mer tid och kunnande att beställa de olika

7 arbetena och tjänsterna var för sig. Kolla valet av metod och tidpunkt för plantskogsvården. Kolla också kostnaderna. Lövslyet etablerar sig redan några år efter planteringen. Enligt Skogsforskningsinstitutets utredning kan man uppskatta behovet av slyröjning redan i 4-åriga plantskogar. Den kostnadseffektivaste tidpunkten för arbetet är 4-6 år efter anläggandet av plantskogen. Om tidpunkten blir senare än den optimala, stiger kostnaderna med 10 procent för varje år som går. Dessutom uppstår det tillväxtförluster i de planterade plantorna. Röjningskostnaderna beror på antalet och stubbdiametern på de stammar som ska bort. I praktiken är det tidsåtgången som styr hektarpriset. Här finns det alltså stora möjligheter att spara och samtidigt trygga gagnvirkesproduktionen. Fråga friskt och jämför olika alternativ Fråga friskt och jämför olika alternativ när du beställer arbeten. Gå ut i skogen med skogsfackmannen för att kolla arbetsobjektet i förväg om det bara är möjligt. Då har ni båda samma uppfattning om utgångsläget och arbetets omfattning. Be att aktören tydligt förklarar åtgärderna och de olika alternativen. Det gäller att ställa de rätta frågorna vid rätt tidpunkt. Aktören ska också kunna ge en tydlig och detaljerad offert. Det ärlättare för dig att göra exakta beställningar och jämföra offerterna när du har grundläggande information om skogsbruket och din egen skog. Du kan skaffa dig kunskap genom att läsa och genom att delta på kurser och i exkursioner. Priset är en viktig faktor när du väljer aktör. Ta också reda på prissättningsgrunderna. Viktiga utgångspunkter för ditt val är även kvaliteten på servicen, dina tidigare erfarenheter och förtroendet. Många aktörer följer själva med kvaliteten på sitt arbete. Be om en rapport från den här egenkontrollen. Fråga också efter kvalitetsgaranti. Du kan fråga efter stamkunder eller andra referenser. En del aktörer erbjuder ett paket som innehåller alla anläggningsarbeten och kontroller till exempel tills plantskogen uppnår en medelhöjd på 1,3 meter. Enligt Skogsforskningsinstitutets utredningar behövs en slyröjning i två av tre granplanteringar på lundartad mo. På frisk mo är behovet nästan lika stort.

8 Kräv god kvalitet Skogsvårdsarbetena består av olika arbetsskeden och kvaliteten på varje arbetsskede inverkar på de följande skedena. Till exempel markberedningen inverkar på hur bra planteringsarbetet lyckas och hur bra plantorna kommer igång. Kvaliteten måste därför vara hög genom hela kedjan. Kvalitet är det hur bra produkten eller tjänsten motsvarar kundens förväntningar och kvalitetskriterier. Skötselrekommendationerna och metodbeskrivningarna i skogsvårdsrekommendationerna Råd i god skogsvård ger en bra utgångspunkt för att ställa mål och kvalitetskriterier för olika skogsvårdsarbeten. Exempel på kriterierna för olika arbetsslag finns på finska på Skogscentralens webbplats på adressen Du kan be om en demoyta vid slyröjningen och röjningen. Så här försäkrar du dig om att arbetet motsvarar dina förväntningar. Arbetskvalitetens viktigaste element är yrkesskickligheten och attityden hos den som gör arbetet. Också utgångsläget i skogen och arbetsförhållandena inverkar på slutresultatet. Arbetsförhållandena blir bättre med rätt tajming av arbetena och med ändamålsenliga arbetsredskap. I en skött skog är det lättare att uppnå bra kvalitet jämfört med en oskött skog. Det är viktigt för dig som skogsägare att identifiera de faktorer som inverkar på slutresultatet. I kvalitetshanteringen poängteras en aktiv kvalitetsuppföljning och aktörens egenkontroll som en viktig del av den. Systematiskt kvalitetsarbete ger enligt Skogsforskningsinstitutets undersökningar ger möjligheter till procent bättre resultat. Du ska förutsätta god kvalitet när du beställer skogsvårdsarbeten. Gå igenom kvalitetskriterierna för det beställda arbetet. En möjlighet är att konstatera att arbetet ska göras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna. När du har kommit överens om kvalitetskriterierna skriftligt med tjänsteleverantören är Kvaliteten består av två delar: valet av metod och sättet på vilket arbetet utförs. Ett exempel är granplantering efter fläckhögläggning. Valet av förnyelsemetod, plantmaterial och markberedning är rätt. Men om plantorna planteras i fläcken och inte på högen har man missat i arbetet och plantans start blir mycket sämre än om man hade valt det bästa alternativet.

9 det lättare att efteråt konstatera hur slutresultatet blev. Checklistorna i slutet av handboken hjälper dig att fråga efter de viktigaste sakerna. Be om offerter Du kan be om en offert av en eller flera aktörer. De gör sedan vanligen ett kostnadsförslag utifrån ett terrängbesök. Det är alltså fråga om en uppskattning och ofta förbehåller sig aktören rätt till ändringar. Det är till fördel om du kan vara med i skogen. Då kan du framföra dina önskemål och vara säkrare på att ni båda har samma uppfattning om utgångsläget och arbetets omfattning. Det är kanske aktuellt att se över skötselbehovet också på andra beståndsfigurer. När du beställer ett arbete av någon ska ni alltid komma överens om priset. Både du och den som utför arbetet ska ha ett eget exemplar av avtalet. Vad ska göras? Vad kostar det? Till exempel priset på röjning varierar mellan några hundra euro och ettusen euro per hektar beroende på hur många träd som ska avlägsnas och vilken medeldiametern på dem är. Kom i håg att berätta om dina speciella önskemål vad gäller vilt, landskap, naturvård eller andra frågor som beaktas. Kom också överens om naturvårdsträd, kantzoner och andra objekt som ska sparas vid markberedningen och plantskogsvården. Det lönar sig att alltid bifoga en karta till begäran om offert. Då är det klart för båda parter vilket arbetsområdet är. Området kan bestå av olika beståndsfigurer som kan ligga långt från varandra och kartan visar då entydigt det geografiska läget. Fråga efter egenkontroll God och jämn kvalitet förutsätter en fungerande kvalitetsuppföljning i form av egenkontroll. Den som regelbundet följer upp sitt arbete tar lärdom av resultatet och korrigerar allt efter behov. Uppföljningen har alltså en kvalitetshöjande effekt och den styr verksamheten i önskad riktning. Tilläggskostnaderna för kvalitetsuppföljningen är små jämfört med det som dålig kvalitet kan kosta för både skogsägaren och tjänsteproducenten i form av extra kostnader och uteblivna intäkter. För dig som skogsägare betyder god kvalitet väl växande skogar, som har skötts enligt dina egna mål. För tjänsteproducenten kommer god kvalitet till synes i nöjda kunder och nya arbetsbeställningar. En fungerande kvalitetshantering ger färre misslyckanden och betyder kostnadsinbesparingar. Ett bra genomfört arbete är tjänsteproducentens bästa visitkort. Du kan be aktören sända dig foton från arbetsområdet både under arbetet och när det är färdigt, ifall du inte har möjlighet att själv kolla resultatet och när du anser att fotona ger tilläggsinformation.

10 Gör alltid ett skriftligt avtal Båda parter ska ha ett skriftligt avtal ur vilket det framgår vad som ska göras och hur mycket det kostar. Fakturan borde inte innehålla några som helst överraskningar, varken gällande summan, arealen eller tidtabellen. Tydliga och heltäckande avtal om skogsvårdsarbetena är viktiga. Avtalet ger verksamheten säkerhet när både du som skogsägare och tjänsteproducenten känner till målen. Tjänsteproducenten ansvarar för att det som ni har kommit överens om förmedlas också till den som verkställer arbetet. Viktigt att kontakten fungerar Försäkra dig om att kontakten fungerar. Vem är din kontaktperson och vilka är kontaktuppgifterna? Hur ska ni hålla kontakt? Det hör till god affärssed att ta kontakt med kunden, alltså med dig, om det finns risk för att budgeten överskrids, och när arbetet är färdigt. Det är viktigt att du vet när arbetet påbörjas, för att du ska kunna vara med om du så önskar. Likaså behöver du veta om eventuella ändringar i det som ni har kommit överens om, eller ifall de beräknade kostnaderna stiger.

11 Kolla att plantförpackningarna är hela plantornas härkomst är lämplig plantornas storlek är lämplig för växtplatsen barren är friska och gröna och de sitter stadigt det inte finns tecken på skador, mögel etc. att behandlingen mot angrepp av snytbaggen är gjord rotklumpen är fuktig och det droppar vatten från den när du lätt klämmer på den Det är viktigt att du i alla lägen känner till tidtabellen vid anläggandet av ett plantbestånd. När levereras plantorna? Vem ansvarar för mellanlagringen och plantvården? När inleds planteringen? Om du har kommit överens om uttag av energived, grot eller stubbar, är det viktigt att veta när energiveden transporteras bort från förnyelseytan, för det inverkar på tidtabellen för markberedning och plantering. I vissa fall kan anläggningsarbetena skjutas framåt till och med två år. Det är besvärligt, och en katastrof med tanke på gräsröjningen. Att verkställa arbetet Motivationen hos dem som verkställer arbetena inverkar på slutresultatet. Det här gäller exempelvis plantvård, planteringspunkt- och djup och arbetarskydd. Det behövs insikter om varför plantan ska planteras på minst 5 centimeters djup i högen och varför björkarna ska röjas bort runt barrträdsplantorna. Kolla plantornas skick när du tar emot dem eller be någon annan göra det. En del plantleverantörer förser förpackningarna med ett bäst före-datum som anger bakre gränsen för ett lämpligt planteringsdatum. Vanligtvis är det mindre än tre veckor räknat från leveransdagen. Kolla arbetet innan du betalar Kolla arbetets kvalitet och att det blev utfört enligt er överenskommelse innan du betalar fakturan. Det lönar sig att kolla skogsvårdsarbetet så fort som möjligt efter att arbetet är färdigt. Till exem-

12 pel att hela området har markbetetts och att det finns tillräckligt många bra planteringspunkter per hektar. Eller att hela området har röjts och att tätheten i plantskogen följer skogsvårdsrekommendationerna. Meddela utan dröjsmål om något behöver kompletteras eller rättas till. Slyröjningen och röjningen är lyckade när arbetet har gjorts till förmån för de bästa plantorna och antalet plantor följer skogsvårdsrekommendationerna. Med röjningen som exempel betyder det här ungefär tallar, granar och 1600 björkar efter röjningen, när medelhöjden i plantskogen är 3 5 meter. Den målsatta tätheten är alltså beroende av växtplats, trädslag och medelhöjd Vid röjningen har man röjt bort kvistiga, krokiga, skadade och förväxta träd. En skött plantskog är så jämn som möjligt. I en tall- och granplantering växer också värdefulla lövträd som inte konkurrerar med virkesproduktionsträden och som har sparats för att öka den biologiska mångfalden. Grupperna av naturvårdsträd och kantzonerna ska inte röjas. God kvalitet syns också som renröjda stigar och diken. Ett proffs kan rikta fällningen så att stigar och diken hålls rena. Ge respons Som skogsägare har du rätt att förvänta dig god kvalitet av skogsvårdsarbeten och avverkningar. Det handlar om din skog och dina mål. En bra anlagd plantskog och god plantskogsvård ger möjligheter att utnyttja växtplatsens virkesproduktionsförmåga. En god drivningskvalitet i gallringar inverkar på skogens hälsa och därmed också på kommande virkesförsäljningsmöjligheter. Ge rättfram respons på gott arbete till virkesköparen och den som har gjort skogsvårdsarbeten i din skog. Berätta också för tjänsteleverantören då avtalet enligt din mening inte har följts eller om du annars är missnöjd med slutresultatet. Tjänsteleverantören ska erkänna sitt misstag om något har gått snett. Tillsammans ska ni söka en lösning och göra en överenskommelse om eventuella korrigerande åtgärder, rabatt eller dylikt. Våga säga NEJ till dåligt utfört arbete.

13 Kolla det här när du beställer skogsvårdsarbeten Alla arbeten Förnyelseavverkning Anläggande av plantbestånd Slyröjning och röjning Avgränsning av området Anmälan om användning av skog Plantering, sådd eller naturlig förnyelse? Brunnsröjning eller fullständig röjning av lövslyet? Inkomster och utgifter Planering av förnyelse Markberedningsmetod och tidpunkt Plantskogens täthet efter röjningen Tidtabell Trädslagsfördelning Avverkningens tidpunkt Antalet planteringseller såddpunkter per hektar Objekt som kräver hänsyn eller ska lämnas utanför röjningen. Egenkontroll och uppföljning av kvaliteten Uttag av energived/ stubbrytning Trädslag och planttyp Naturvårdsträd, kantzoner och värdefulla livsmjíljöer Lagring av virke Planteringstäthet Vattenvård Drivningsspår Dina önskemål Objekt som kräver hänsyn eller ska lämnas utanför avverkningen

14 Kom ihåg att: 1 Definiera dina mål. Bestäm vad du vill ha, vad du gör själv och vilka arbeten du beställer. 2 Be om tydliga alternativ och jämför dem. Skriv en minneslista i förväg. 3 Ställ frågor vid förhandlingen och be tjänsteleverantören att tydligt berätta om åtgärderna och de olika alternativen. 4 Be om kostnadsförslag och fråga om tidtabellen. Kolla om dina önskemål inverkar på priset. 5 Be om en offert när du beslutat vad som ska göras i din skog och när. 6 Försäkra dig om att du och tjänsteleverantören har samma uppfattning om utgångsläget och arbetsområdet. 7 Gör alltid ett skriftligt avtal, ett till vardera parten. 8 Fråga om egenkontroll och begär en rapport över den. Fråga också efter garanti. 9 Jämför slutresultatet med checklistan. Blev det så som du beställde? 10 Ge rättfram respons. Det är din skog - och det är du som bestämmer.

15 bra att veta Du kan kolla uppgifterna om din skog i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi: I MinSkog.fi hittar du de lokala skogstjänstföretagen och där kan du dela med dig av dina skogsdata, bjuda ut arbetsobjekt och be om offerter. Om skogsbrukets termer och begrepp känns främmande, kolla rådgivning och kurser på Goda råd och grundläggande information om skogsbruket kan du läsa i Skogsbrukets handbok Så här lyckas du Var aktiv fast du inte gör jobbet själv Använd uppdaterade skogsdata eller en skogsbruksplan Skaffa kunskap och inspiration Välj vilka åtgärder som du gör själv Var realist när det gäller att uppskatta tidsåtgången i eget arbete Slutavverkning år 0 Markberedning, plantering eller sådd år 1 Gräsröjning år 1-3 Slyröjning år 4-6 Röjning år 10-15

16 Checklistor Källa: Råd i god skogsvård SKOGSVÅRD, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio Med hjälp av de här checklistorna kan du försäkra dig om att skogsvårdsarbetena blir bra verkställda i din skog. Checklistorna innehåller de saker som har stor betydelse i anläggnings- och plantskogsskedet och som krävs för att kvaliteten ska bli hög. Listorna innehåller påståenden. Genom att svara antingen ja eller nej och genom att anteckna orsaken till eventuella avvikelser får du en bild av läget och kan komplettera och korrigera det som behövs. 1 Avtal om skogsvårdsarbeten I skriftliga avtal bör parterna komma överens om Kommunikationen (kontaktpersoner, deras kontaktuppgifter och hur ni ska hålla kontakt) Avgränsning av det område som ska behandlas; enligt arbetsslag och arbetsmetoder Vision av hur skogen ser ut efter att åtgärden har utförts Inkomster och utgifter Tidtabell för arbetet med en uppskattning om när det börjar och slutar Kvalitetskriterierna som ska uppfyllas Förfaringssätt om kvalitetskraven inte uppfylls Andra önskemål som du har.

17 2 Förnyelse Planering av förnyelse Utgångspunkter för förnyelse Förnyelseåtgärderna utförs senast inom två år efter att förnyelseavverkningen är avslutad Hyggesrensning utförs vid behov På ståndorten finns inte näringsobalans som försämrar trädens tillväxt Avverkningsresterna, groten, försvårar inte nämnvärt markberedningen. Förnyelseträdslaget Trädslaget är lämpligt för växtplatsen (bördighet, jordart) Plantornas eller frönas härkomst är lämplig för odlingsplatsen I valet har man beaktat risken för skador av hjortdjur och sork I valet har man beaktat risken för vind, frost och torka. Förnyelsemetoden Metoden är lämplig för växtplatsen (bördighet, jordart) Metoden är lämplig för klimatet (temperatursumma, höjd över havet) Skaderisk: knäckesjuka, rotröta etc. Markberedningsmetoden Metoden är lämplig för växtplatsen (jordart, stenighet, fukt) Metoden passar för den valda förnyelsemetoden Ger möjlighet att reglera vattenhushållningen om det behövs (fuktiga ställen, torvmoar).

18 Genomförande av förnyelsen Vid markberedning Skapades det antal planteringspunkter eller såddpunkter/fröbäddar som normerna anger och de är högklassiga? Har man reglerat vattenhushållningen om det har behövts? Har man tagit hänsyn till vattenvården när man grävt diken eller fåror, till exempel genom att gräva slamgropar eller göra grävningsavbrott? Har man lämnat skyddszoner mot småvatten och vattendrag? Har man beaktat eventuella specialobjekt, till exempel naturobjekt och fornminnen? Man har inte kört sönder grova lågor eller markberett närmare än två meter från levande naturvårdsträd. På planteringsytor Har direktiven för lagring av plantor och plantvård följts? Är planteringstätheten den målsatta? Är plantorna planterade på rätt platser enligt markberedningsmetoden, till exempel mitt på högen? Är plantorna satta tillräckligt djupt? Sitter plantorna ordentligt fast i marken? Är tomma plantlådor och plantsäckar behandlade på rätt sätt?

19 På såddytor Har direktiven för lagring av frön följts? Är frögivan enligt rekommendationerna och i förhållande till grobarheten? Är fröna sådda i färskt markberedningsspår? Är såddmaskinens inställningar kontrollerade? Är fröna vid manuell sådd lätt täckta med mylla? Fröträden på objekt med naturlig förnyelse Är av hög kvalitet (rak stam, god kvistrensning) Har livskraftiga kronor som producerar frö Är av rätt antal och rätt placerade Är stormfasta Kan tydligt särskiljas från naturvårdsträden. 3 Plantskogsvård Planering och genomförande av plantskogsvården I plantskogen har utförts Bekämpning av markvegetationen vid behov. Antingen genom att trampa ner gräset eller med kemiska medel 1-2 år efter förnyelsen. Inventering av plantskogen och planering av fortsatta skötselarbeten senast tre år efter förnyelsen.

20 Slyröjning I granbestånd är granarnas medelhöjd under 1,5 meter vid slyröjningen I tallbestånd är tallarnas medelhöjd under 1 meter vid slyröjningen I granbestånd är området inom en radie på minst en meter runt plantorna slyröjt Man har inte lämnat förväxta träd i plantskogen Naturligt uppkomna grupper med granplantor har utglesats med undantag av buskage för viltet Skyddszonerna och marken under naturvårdsträden har inte slyröjts Man har sparat lövträd som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel sälg, asp, rönn och al. Röjning Röjningen är utförd vid den planthöjd som anges i skogsvårdsrekommendationerna Trädslagsvalet och tätheten efter röjning följer skogsvårdsrekommendationerna De kvarlämnade träden är i huvudsak på minst en meters avstånd från varandra Träd av dålig kvalitet (kvistiga, skadade, krokiga) och förväxta träd har röjts ner I barrträdsdominerade plantskogar är andelen lövträd enligt skogsvårdsrekommendationerna Skyddszonerna och marken under naturvårdsträden är inte röjd Man har sparat lövträd som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel sälg, asp, rönn och al.

21 egna anteckningar

22 egna anteckningar

23 egna anteckningar

24

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna.

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. INLOGGNING OCH KUNDTJÄNST ÄRENDEN OCH SAMTYCKEN NATURHÄNSYN Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens

Läs mer

Återväxt med garanti!

Återväxt med garanti! Återväxt med garanti! Återväxtgarantin ger Göran mervärde Det började som en släng av Gröna vågen, när stockholmaren och läkaren Göran Carlsson flyttade till Kramfors. Men med köpet av gården i byn Ås

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Bakgrund Inom ramen för klimatanpassningsprojektet Clim-ATIC har vi genom ett antal träffar tillsammans med Lycksele kommun, privata skogsägare,

Läs mer

Räkna med frost Om Frostrisk

Räkna med frost Om Frostrisk Räkna med frost Ola Langvall, Mats Hannerz, Urban Nilsson Höstfrost är sällan något problem för gran i södra Sverige. Där är det försommarfrosterna, som slår till under granens skottskjutningsperiod, som

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige.

Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige. Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige. Fokus på plantering, vilket utförs på 74% av föryngringsytan.

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m.

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN 2015 plantering inklusive planta

OFFERTFÖRFRÅGAN 2015 plantering inklusive planta OFFERTFÖRFRÅGAN 2015 plantering inklusive planta Jukkasjärvi sockens skogsallmänning infodrar anbud på utförande av: Skogsplantering: 89 hektar (186 900 plantor) fördelade på fem (5) områden (Se bifogade

Läs mer

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade.

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade. Distrikt Södra Dalarnas synpunkter på remiss Ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen samt remiss Målbilder för god miljöhänsyn. Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning

Ansökan om tillstånd till avverkning Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning Den

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Hydrosådd. Kostnadseffektiv etablering av gräs. Proffs på gröna sportytor

Hydrosådd. Kostnadseffektiv etablering av gräs. Proffs på gröna sportytor Hydrosådd Kostnadseffektiv etablering av gräs Proffs på gröna sportytor Hydrosådd en effektiv metod för etablering av gräs Hydrosådd är en mycket effektiv metod för etablering av gräs. Med stor precision

Läs mer

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484

Bevarandeplan. Åtmyrberget SE0810484 Bevarandeplan Åtmyrberget E0810484 Namn: Åtmyrberget itecode: E0810484 Områdestyp: CI Area: 35 320 ha Kommun: I huvudsak Vindeln, men berör också Vännäs, Bjurholm och Lycksele Karta: Vindeln 21 J, ekonomiska

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR

REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR 25.1.2008 uppdaterad avtalstext 1 REKOMMENDATIONSAVTAL OM TELE- OCH EL- LEDNINGAR MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. FINSK ENERGIINDUSTRI

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog; SFS 2006:171 Utkom från trycket den 21 mars 2006 utfärdad den 9 mars 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Målet med planteringen Inför beskogningen bör man ha ett mål med sin plantering. Beroende på åkerns belägenhet, status och storlek blir metoder

Läs mer

GJB 753:2. Skogsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011

GJB 753:2. Skogsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 GJB 753:2 Skogsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2011 1 Innehåll B EGENDOMSFÖRSÄKRING - SKOGSFÖRSÄKRING...3 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. När försäkringen gäller...3 3. Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Låt dina miljötankar bli verklighet

Låt dina miljötankar bli verklighet Låt dina miljötankar bli verklighet En mångfald av miljöprojekt Man behöver inte bli smutsig om fingrarna eller gå ut och köpa nya gummistövlar för att driva ett miljöprojekt. Det går precis lika bra att

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Omläggning till ekologisk grönsaksodling

Omläggning till ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Foto: Åsa Rölin Omläggning till ekologisk grönsaksodling förutsättningar och strategi Text

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Kvalitetsplantor med växtkraft. Nytt från NorrPlant 2012. NorrPlant www.norrplant.sca.com

Kvalitetsplantor med växtkraft. Nytt från NorrPlant 2012. NorrPlant www.norrplant.sca.com Kvalitetsplantor med växtkraft Nytt från NorrPlant 2012 NorrPlant www.norrplant.sca.com Livskraftiga frön ger ökad tillväxt i din framtida skog. Väl utvecklade plantor ger raka, stabila träd. I våra 18

Läs mer

Kontroll av variation i återväxttaxering i samband med kalibrering P5/7

Kontroll av variation i återväxttaxering i samband med kalibrering P5/7 PM 1(19) Datum 2013-03-05 Enheten för geografisk information Lennart Svensson lennart.svensson@skogsstyrelsen.se Tfn 26131 Kontroll av variation i återväxttaxering i samband med kalibrering P5/7 Innehåll

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Som man frågar får man svar

Som man frågar får man svar Som man frågar får man svar Anneli Liljemark Affärsområdschef miljö, hälsa och säkerhet Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget skall utformas så att anbuden kan svara på samma sak, dvs. underlaget

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken - Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB Håkan Ernklev 2013-09 1 Att planera,

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Våra samlade tjänster och erbjudanden

Våra samlade tjänster och erbjudanden Våra samlade tjänster och erbjudanden Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande. SVEASKOG ÄR EN LEDANDE aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Aptering för högsta möjliga virkesvärde Korsnäs följer noga upp hur virket blir apterat, dvs om det blir kapat så att skogsägaren får ut högsta virkesvärde enligt prislistorna.

Läs mer

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Företag. Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Elbytarguide Företag Så ser du över företagets elavtal och sparar pengar Dags att se över ditt elavtal och spara pengar till firman 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess är det fritt fram

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den X månad 2014. SKSFS 2014:X Utkom

Läs mer

- Utgångspunkten för skogsproduktion måste vara att denna bedrivs inom ekosystemets ramar.

- Utgångspunkten för skogsproduktion måste vara att denna bedrivs inom ekosystemets ramar. Vårt Dnr: Till Skogsstyrelsen Jönköping Stockholm 2015-04-13 Kunskapsplattform för skogsproduktion Naturskyddsföreningens remissvar Sammanfattning av Naturskyddsföreningens synpunkter Föreningen anser

Läs mer

NordGen Skog temadag 12 mars 2009

NordGen Skog temadag 12 mars 2009 Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter Karin Johansson 2009-03-17 NordGen Skog temadag 12 mars 2009 Ökad skogsproduktion nya kundkrav, nya plantor och ny teknik? Introduktion Dagen, som lockade närmare

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras!

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Kärlek till hållbarhet Från skog till tryckimpregnerat Brunt eller grönt? En smaksak. För att skapa material till en härlig uteplats eller ett stabilt staket

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41

Markupplåtelseavtal. Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum. Postnummer Postort Land (om inte Sverige) Postnummer 185 41 Avtal Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad Fastigheten) till ledningsägaren Rindö Fiber ek.

Läs mer

REKOMMENDATIONSAVTAL OM LEDNINGAR SOM GRÄVS NER I MARKEN

REKOMMENDATIONSAVTAL OM LEDNINGAR SOM GRÄVS NER I MARKEN REKOMMENDATIONSAVTAL OM LEDNINGAR SOM GRÄVS NER I MARKEN MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK r.y. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC rf. FINLANDS KOMMUNFÖRBUND REKOMMENDATIONSAVTAL

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Exkursion inom projektet DIALOG OM MILJÖHÄNSYN

Exkursion inom projektet DIALOG OM MILJÖHÄNSYN MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum 2012-10-24 Diarienr Exkursion inom projektet DIALOG OM MILJÖHÄNSYN Tid: 2012-10-24 Plats: Deltagare: Antecknat av: Siljansfors Ca 42 deltagare (Se adresslista från Maria Nilsson)

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

Förhandling - praktiska tips och råd

Förhandling - praktiska tips och råd Förhandling - praktiska tips och råd Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på

Läs mer

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Kunskap Direkt, redaktionen 2016-03-31 Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Rådgivningsportal, kunskapssystem, verktygslåda, utbildningssajt eller skogsskötselguide. Kunskap Direkt kan presenteras

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen

Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen Verkställande av METSO och regionala mål med hjälp av Kemera-lagen 2010 Med stöd av Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), Kemera-lagen, kan METSO-objekt tryggas Målet är att trygga till

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

HJÄLP OCH RÅD TILL TALKOARRANGÖRER

HJÄLP OCH RÅD TILL TALKOARRANGÖRER 2015 HJÄLP OCH RÅD TILL TALKOARRANGÖRER Föreslä på jobbet imorgon! KAMPANJEN SNYGG BEACH Kampanjen Snygg Beach är Håll Skärgården Ren rf:s kampanj för städning av stränderna. Syftet med kampanjen är också

Läs mer

effektivt och miljövänligt skydd mot snytbagge

effektivt och miljövänligt skydd mot snytbagge effektivt och miljövänligt skydd mot snytbagge Conniflex är effektivt och miljövänligt Nu finns en ny metod för att skydda skogsplantor mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex. Det är effektivt och miljövänligt.

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21 Debatt VK Text till bilagt foto 690 kb. Hyggesfritt 30 år efter senaste gallringen hos Rune Holmström i Arjeplog. En underbar skog för alla. Nu stundar en ny skörd av högklassigt grovt timmer. Notera de

Läs mer

välkommen till S-studenters 27:e kongress!

välkommen till S-studenters 27:e kongress! välkommen till S-studenters 27:e kongress! S-studenter 27:e ordinarie kongress går av stapeln 10-12 juni på Karlstads universitet. Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Karlstad hälsar dig hjärtligt

Läs mer

kärlekens olika språk

kärlekens olika språk Upptäck kärlekens olika språk Du har läst boken nu är det dags att prata om den! Denna samtalsguide ger dig möjligheten att omsätta idéerna i handling i ditt äktenskap eller någon annan speciell relation

Läs mer

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Korta fakta om koncernen Omsättning 17 miljarder kronor

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

Så här påverkar du din stadsmiljö

Så här påverkar du din stadsmiljö text och idé Sara Danielsson foto Sara Danielsson Hendrik Zeitler Lars Johansson grafisk form Karolina Westenhoff www.goteborg.se/tryggaremanskligare Så här påverkar du din stadsmiljö Tips för dig som

Läs mer

Utvärdering av "Sök och plock - sommar" - Slutrapport

Utvärdering av Sök och plock - sommar - Slutrapport 2009-11-02 Utvärdering av "Sök och plock - sommar" - Slutrapport Niklas Björklund & Martin Schroeder Institutionen för Ekologi, SLU. Sammanfattning Den 10 juni 2009 beslutades att projektet Sök & Plock

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Beställning och mottagning av utplanteringsväxter

Beställning och mottagning av utplanteringsväxter nr 10 mars 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Beställning och mottagning av utplanteringsväxter Detta Observera

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport

Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport Misslyckade angrepp av granbarkborrar - Slutrapport Niklas Björklund & Bo Långström Institutionen för Ekologi, SLU. Bakgrund En pilotstudie år 2008 visade att misslyckade angrepp av granbarkborre förekommer

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer

PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer PEFC miljöstandard för skogsentreprenörer Utdrag ut TD II med tillämpningsanvisningar. Version 1.5 Tel: 08-655 41 94 mail: info@smfcert.se Internet: www.smfcert.se PEFC skogsstandard Målsättningen för

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort

Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort Tips och anvisningar vid fiberanslutning inom tätort En stabil framtid med fiber Nu är det inte längre frågan om vi ska ansluta ett område - utan när vi ska göra det! Intresset för fiberanslutning är mycket

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer