Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer."

Transkript

1 Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer.

2 Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen i Nyland Text: Annikka Selander Foton: Gerd Mattsson-Turku och Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Mer information ger Skogscentralens rådgivare, tfn

3 Inledning Skogsbruk är framförallt förvaltning av egendom, men det innebär också en hel del praktiskt arbete. Det lönar sig inte att göra alla skogsvårdsarbeten och avverkningar själv. Allt flera skogsägare beslutar sig för att låta yrkesfolk sköta en del av dem. Här får du en samling värdefulla råd och tips, som gör dig till en bättre beställare och en nöjd kund. Bedöm dig själv som skogsägare och beställare i fråga om tid, krafter och resurser. Hur mycket tid kan du ge till skogen? Det här gäller både eget arbete och den tid du använder för att beställa, hålla kontakt med tjänsteproducenten, vara med i skogen och att följa upp resultatet. Vilka är dina krafter och resurser att själv arbeta i skogen? Och vilka är dina färdigheter och ditt kunnande? När du beställer arbeten är det viktigast att besluta vad som ska göras och när. Om du äger skogen tillsammans med någon eller några andra, ska ni först komma överens sinsemellan innan du begär en offert eller gör en beställning. En tydlig beställning är det säkraste sättet att få ett önskat slutresultat. När du själv vet vad du vill, kan du göra en tydlig beställning. Det enda alternativet är inte att köpa alla tjänster från samma tjänsteproducent. Det borde vara en rutin att be om offerter och konkurrensutsätta arbeten. Våga beställa och låta skogsbruksproffs göra skogsvårdsarbeten i din skog. I skogsvården har alla beslut och arbeten långtgående följder. Misstag och felsatsningar kan leda till extra arbete, större kostnader och mindre intäkter från virkesförsäljning. Den viktigaste möjligheten att ha koll över skogsbrukets risker är att sprida på dem och utföra skogsvårdsarbetena i tid. Fråga efter egenkontroll och uppföljningsmätningar. Tjänsteproducentens uppföljning av sitt eget arbete höjer kvaliteten på arbetet och är kostnadseffektivt för båda parter eftersom behovet att korrigera arbetet efteråt minskar. Dessutom kan du ha större förtroende för en aktör med egenkontroll. Olika skogsvårdsarbeten ställer olika krav på den som planerar och utför arbetet. Alla arbeten förutsätter kunnande och engagemang för att resultatet ska bli bra. Och när resultatet är bra kan du som skogsägare vara nöjd.

4 Vilka är dina mål i skogsbruket? Det är dina egna mål som är utgångspunkten för hur du använder din skog. Då du planerar skogsvården och avverkningarna kan du till exempel välja att prioritera jämna virkesförsäljningsinkomster, naturvärden eller viltvård. På en del av fastigheten kan du prioritera virkesproduktion och på vissa andra områden landskapsvård eller naturvård. Eller kanske du genomgående vill gynna ett inslag av lövträd? Det är viktigt att du definierar målen, oberoende av om du utför arbetet själv eller om du anlitar utomstående arbetskraft. När du har klara mål är det lättare att välja rätta åtgärder. När du har definierat dina egna mål, kan du utifrån dem jämföra olika alternativ och välja de proffs som bäst kan stå till din tjänst. Skogsfackmannens roll är att presentera de olika alternativen och deras sannolika inverkan på skogens utveckling. Våga fråga och ifrågasätta. Sedan får ni diskutera för att sammanjämka de olika målen. Det är angeläget att skilja på kostnaderna på kort sikt och kostnaderna på lång sikt. I de snabbare och säkrare förnyelsemetoderna är anläggningskostnaderna högre, men på lång sikt är det en kostnadseffektiv lösning. Aktörernas tjänsteutbud består av olika tjänster. Det gäller att se och utvärdera helheten. Det som verkar förmånligt på kort sikt kan bli dyrt på lång sikt. Redan några års utveckling i plantskogen kan vända på sakläget. Be om en utredning av följdkostnaderna vid valet av en viss metod. Också dina egna resurser och möjligheter till självverksamhet inverkar på besluten. Be tjänsteproducenten att i samband med presentationen av de olika förslagen också bedöma riskerna som är förknippade med de olika metoderna. Det kan gälla till exempel valet mellan olika markberedningsmetoder eller olika planttyper. Att känna igen olika risker och osäkerhetsfaktorer är viktiga färdigheter. Genom att sprida riskerna och utföra skogsvårdsåtgärder vid rätt tidpunkt kan du bäst hantera riskerna i skogsbruket. Ett sätt att hantera risker är att teckna en försäkring som är anpassad till ditt skogsbruk. Var AKTIV - håll koll på arbetet.

5 Vad göra själv och vad beställa? Det blir oftast ekonomiskt lönsammast att göra hand- och fotarbeten själv. Det bästa exemplet är gräsröjningen runt de planterade plantorna. Också plantering och slyröjning lämpar sig bra för dig som är självverksam. Plantskogsröjningen kräver mer skicklighet och utrustning och därför är det klokt att överväga att köpa den tjänsten av ett proffs. Det samma gäller planteringen när det är fråga om en stor förnyelseyta. Det ger ett mervärde åt tjänsten om aktören informerar dig om den rätta tidpunkten för olika arbeten och om de arbeten som det lämpar sig att göra själv. Det här är också en sak som kan skapa skillnader mellan de olika aktörerna. Be om tydliga tidtabeller. Det här är speciellt viktigt om du har valt att plantera själv. Plantorna tål inte långa lagringstider. Och vem svarar för plantvården? Kom i håg att alla arbeten troligen kommer att ta mera tid än du har planerat och räknat med. Var inte tidsoptimist, och överskatta inte din egen insats. Slyröjningen och röjningen är kostnadseffektivast när de görs vid rätt tidpunkt. En fördröjning höjer priset, virkesproduktionen blir sämre och försäljningsintäkterna blir mindre och kommer in senare. Vet du att? Ett proffs röjer ungefär en hektar plantskog på en dag. En van och duktig skogsägare hinner med en halv hektar. En nybörjare orkar med en fjärdedels hektar. Enligt Skogsforskningsinstitutets utredningar behövs en slyröjning i två av tre granplanteringar på lundartad mo. På frisk mo är behovet nästan lika stort.

6 Gör en tydlig beställning Först när du själv vet vad du vill, kan du göra en tydlig beställning. Du har en bra grund att utvärdera slutresultatet när du i beställningen förutsätter att ett arbete ska utföras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna. Du har ansvar för att påvisa äganderätten till fastigheten och rätten att underteckna handlingar. Vid behov ska det finnas fullmakter från delägare i sammanslutningar och dödsbon. Som ägare har du också ansvar för att råarna är synliga i terrängen och att det finns rösen. Andra frågor som kan bli aktuella är servitut och andelar i skogsvägar. På bördiga växtplatser ska du satsa mera på anläggandet av ett plantbestånd jämfört med karga växtplatser. Valet av plantmaterial är viktigt med tanke på resultatet. På bördiga växtplatser behöver du större plantor än på karga växtplatser. Plantskogens pris-/ kvalitetsförhållande beror på hur bra förnyelsen lyckas. Om du vill att man vid slyröjningen och röjningen till exempel ska lämna viltbuskage eller kantzoner ska du vara tydlig med det när ni skriver avtalet. En förutsättning för ett bra utfört jobb är att instruktionerna till utföraren är tydliga. Rita kartor och ge skriftliga anvisningar. Kontrollera att du blir rätt förstådd. Du kan också be att utföraren meddelar när arbetet inleds. Om lövslyet har hunnit skada eller konkurrera ut en del av de planterade barrträden måste man lämna kvar mera lövträd för att fylla luckorna. Det går inte längre att få en prima plantskog om röjningen är försenad. Det kan också finnas lövträdsstammar som är för grova för röjsågen, och de blir då kvar i fall du inte gör en särskild överenskommelse om dem. På plats i skogen är det lättare att diskutera vissa frågor, till exempel specialträd, kantzoner och andra ställen som ska lämnas oröjda som skydd för småviltet. Be att få veta vem som jobbar i din skog. Be att den som röjer meddelar när arbetet inleds. Ett tips är att ta foton av arbetsområdet före röjningen. Foton kan med fördel också bifogas till offertbegäran. Förutse kommande arbeten Fundera redan när du planerar slutavverkningen på hur det nya beståndet ska se ut. Återväxtplaneringen är en del av avverkningsplaneringen. Överväg förnyelsemetod, trädslag och markberedning, och vem som ska beställa plantorna och vem som ska plantera. Dina val inverkar på vilka skogsvårdsarbeten som behövs i framtiden och på hur lönsam virkesproduktionen blir. Du kan beställa arbetena separat, eller sluta ett mer heltäckande skogsvårds- och avverkningsavtal med någon aktör, beroende på dina resurser. Det kräver mer tid och kunnande att beställa de olika arbetena och tjänsterna var för sig.

7 Kolla valet av metod och tidpunkt för plantskogsvården. Kolla också kostnaderna. Lövslyet etablerar sig redan några år efter planteringen och då kan man uppskatta behovet av slyröjning. Den kostnadseffektivaste tidpunkten för arbetet är 4-7 år efter anläggandet av plantskogen. Om tidpunkten blir senare än den optimala, stiger kostnaderna med 10 procent för varje år som går. Dessutom uppstår det tillväxtförluster i de planterade plantorna. Kostnaderna beror på antalet och stubbdiametern på de stammar som ska bort. I praktiken är det tidsåtgången som styr hektarpriset. Här finns det alltså stora möjligheter att spara och samtidigt trygga gagnvirkesproduktionen. skogsbruket och din egen skog. Du kan skaffa dig kunskap genom att läsa och genom att delta på kurser och i exkursioner. Priset är en viktig faktor när du väljer aktör. Ta också reda på prissättningsgrunderna. Viktiga utgångspunkter för ditt val är även kvaliteten på servicen, dina tidigare erfarenheter och förtroendet. Många aktörer följer själva med kvaliteten på sitt arbete. Be om en rapport från den här egenkontrollen. Fråga också efter kvalitetsgaranti. Du kan fråga efter stamkunder eller andra referenser. En del aktörer erbjuder ett paket som innehåller alla arbeten och kontroller ända tills plantskogen uppnår en medelhöjd på 1,3 meter. Fråga friskt och jämför olika alternativ Fråga friskt och jämför olika alternativ när du beställer arbeten. Gå ut i skogen med skogsfackmannen för att kolla arbetsobjektet i förväg om det bara är möjligt. Då har ni båda samma uppfattning om utgångsläget och arbetets omfattning. Be att aktören tydligt förklarar åtgärderna och de olika alternativen. Det gäller att ställa de rätta frågorna vid rätt tidpunkt. Aktören ska också kunna ge en tydlig och detaljerad offert. Det är lättare för dig att göra exakta beställningar och jämföra offerterna när du har grundläggande information om Valet av odlingsmaterial beror på växtplatsens bördighet. Ju bördigare växtplats desto större plantor ska planteras.

8 Kräv god kvalitet Skogsvårdsarbetena består av olika arbetsskeden och kvaliteten på varje arbetsskede inverkar på de följande skedena. Till exempel markberedningen inverkar på hur bra planteringsarbetet lyckas. Kvaliteten måste därför vara hög genom hela kedjan. Kvalitet är det hur bra produkten eller tjänsten motsvarar förväntningar och kvalitetskriterier. Skötselrekommendationerna och metodbeskrivningarna i skogsvårdsrekommendationerna Råd i god skogsvård ger en bra utgångspunkt för att ställa mål och kvalitetskriterier för olika skogsvårdsarbeten. Du kan be om en demoyta vid slyröjningen och röjningen. Så här försäkrar du dig om att arbetet motsvarar dina förväntningar. Arbetskvalitetens viktigaste element är yrkesskickligheten och attityden hos den som gör arbetet. Också utgångsläget i skogen och arbetsförhållandena inverkar på slutresultatet. Arbetsförhållandena blir bättre med rätt tajming av arbetena och med ändamålsenliga arbetsredskap. I en skött skog är det lättare att uppnå bra kvalitet jämfört med en oskött skog. Det är viktigt för dig som skogsägare att identifiera de faktorer som inverkar på slutresultatet. I kvalitetshanteringen poängteras en aktiv kvalitetsuppföljning och aktörens egenkontroll som en viktig del av den. Systematiskt kvalitetsarbete ger enligt Skogsforskningsinstitutets undersökningar procent bättre resultat. Du ska förutsätta god kvalitet när du beställer skogsvårdsarbeten. Gå igenom kvalitetskriterierna för det beställda arbetet. En möjlighet är att konstatera att arbetet ska göras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna. När du har kommit överens om kvalitetskriterierna skriftligt med tjänsteleverantören är det lättare att efteråt konstatera hur slutresultatet blev. Checklistorna i slutet av handboken hjälper dig att fråga efter de viktigaste sakerna. Kvaliteten består av två delar: valet av metod och sättet på vilket arbetet utförs. Ett exempel är granplantering efter fläckhögläggning på frisk mo. Valet av förnyelsemetod, plantmaterial och markberedning är rätt. Men om plantorna planteras i fläcken och inte på högen har man missat i arbetet och plantans start blir mycket sämre än om man hade valt det bästa alternativet.

9 Be om offerter Du kan be om en offert av en eller flera aktörer. De gör sedan ett kostnadsförslag utifrån ett terrängbesök. Det är alltså fråga om en uppskattning och ofta förbehåller sig aktören rätt till ändringar. Det är till fördel om du kan vara med i skogen. Då kan du framföra dina önskemål och vara säkrare på att ni båda har samma uppfattning om utgångsläget och arbetets omfattning. Det är kanske aktuellt att se över skötselbehovet också på andra beståndsfigurer. När du beställer ett arbete av någon ska ni alltid komma överens om priset. Både du och den som utför arbetet ska ha ett eget exemplar av avtalet. Vad ska göras? Vad kostar det? Till exempel priset på röjning varierar mellan några hundra euro och tusen euro per hektar beroende på hur många träd som ska avlägsnas och vilken medeldiametern på dem är. Kom i håg att berätta om dina speciella önskemål vad gäller vilt, landskap, naturvård eller andra frågor som beaktas. Kom också överens om naturvårdsträd, kantzoner och andra objekt som ska sparas vid plantskogsvården. Det lönar sig att alltid bifoga en karta till begäran om offert. Då är det klart för båda parter vilket arbetsområdet är. Området kan bestå av olika beståndsfigurer som kan ligga långt från varandra och kartan visar då entydigt det geografiska läget. Fråga efter egenkontroll God och jämn kvalitet förutsätter en fungerande kvalitetsuppföljning i form av egenkontroll. Den som regelbundet följer upp sitt arbete tar lärdom av resultatet och korrigerar allt efter behov. Uppföljningen har alltså en kvalitetshöjande effekt och den styr verksamheten i önskad riktning. Tilläggskostnaderna för kvalitetsuppföljningen är små jämfört med det som dålig kvalitet kan kosta för både skogsägaren och tjänsteproducenten i form av extra kostnader och uteblivna intäkter. För dig som skogsägare betyder god kvalitet väl växande skogar, som har skötts enligt dina egna mål. För tjänsteproducenten kommer god kvalitet till synes i nöjda kunder och nya arbetsbeställningar. En fungerande kvalitetshantering ger färre misslyckanden och betyder kostnadsinbesparingar. Ett bra genomfört arbete är tjänsteproducentens bästa visitkort. Du kan be aktören sända dig foton från arbetsområdet både under arbetet och när det är färdigt, ifall du inte har möjlighet att själv kolla resultatet och när du anser att fotona ger tilläggsinformation.

10 Gör alltid ett skriftligt avtal Båda parter ska ha ett skriftligt avtal ur vilket det framgår vad som ska göras och hur mycket det kostar. Fakturan borde inte innehålla några som helst överraskningar, varken om summan, arealen eller tidtabellen. Tydliga och heltäckande avtal om skogsvårdsarbetena är viktiga. Avtalet ger verksamheten säkerhet när både du som skogsägare och tjänsteproducenten känner till målen. Tjänsteproducenten ansvarar för att det som man har kommit överens om förmedlas också till den som verkställer arbetet. Viktigt att kontakten fungerar Försäkra dig om att kontakten fungerar. Vem är din kontaktperson och vilka är kontaktuppgifterna? Hur ska ni hålla kontakt? Det hör till god affärssed att ta kontakt med kunden, alltså med dig, innan arbetet inleds och när det är färdigt. Det är viktigt att du vet när arbetet påbörjas, för att du ska kunna vara med om du så önskar. Likaså behöver du veta om eventuella ändringar i det som ni har kommit överens om, eller ifall de beräknade kostnaderna stiger. Det är viktigt att du i alla lägen känner till tidtabellen vid anläggandet av ett

11 Kolla att förpackningarna är hela plantornas härkomst är lämplig plantornas storlek är lämplig för växtplatsen barren är friska och gröna och de sitter stadigt det inte finns tecken på skador, mögel etc. att behandlingen mot angrepp av snytbaggen är gjord rotklumpen är fuktig och det droppar vatten från den när du klämmer på den plantbestånd. När levereras plantorna? Vem ansvarar för mellanlagringen och plantvården? När inleds planteringen? Om du har kommit överens om uttag av energived, grot eller stubbar, är det viktigt att veta när energiveden transporteras bort från förnyelseytan, för det inverkar på tidtabellen för markberedning och plantering. I vissa fall kan anläggningsarbetena skjutas framåt till och med två år. Det är besvärligt, och en katastrof med tanke på gräsröjningen. Att verkställa arbetet Motivationen hos dem som verkställer arbetena inverkar på slutresultatet. Det här gäller exempelvis plantvård, planteringspunkt- och djup och arbetarskydd. Det behövs insikter om varför plantorna ska vattnas och varför plantan ska planteras på minst 5 centimeters djup. Kolla plantornas skick när du tar emot dem eller be någon annan göra det. En del plantleverantörer förser förpackningarna med ett bäst före-datum som anger bakre gränsen för ett lämpligt planteringsdatum. Vanligtvis är det mindre än tre veckor räknat från leveransdagen. Kolla arbetet innan du betalar Kolla arbetets kvalitet och att det blev utfört enligt er överenskommelse innan du betalar fakturan. Det lönar sig att kolla skogsvårdsarbetet så fort som möjligt efter att arbetet är färdigt. Till exempel att hela området har röjts och att tätheten i plantskogen följer skogsvårdsrekommendationerna. Meddela utan dröjsmål om något behöver kompletteras eller rättas till.

12 Slyröjningen och röjningen är lyckade när arbetet har gjorts till förmån för de bästa plantorna och antalet plantor följer skogsvårdsrekommendationerna. Med röjningen som exempel betyder det här ungefär tallar, granar och björkar efter röjningen, när medelhöjden i plantskogen är 4 5 meter. Vid röjningen har man röjt bort kvistiga, krokiga och skadade och förväxta träd. En skött plantskog är så jämn som möjligt. I en tall- och granplantering växer också värdefulla lövträd som inte konkurrerar med virkesproduktionsträden och som har sparats för att öka den biologiska mångfalden. Grupperna av naturvårdsträd och kantzonerna ska inte röjas. God kvalitet syns också som renröjda stigar och diken. Ett proffs kan rikta fällningen så att stigar och diken hålls rena. skogsvårdsarbeten i din skog. Berätta också för tjänsteleverantören då avtalet enligt din mening inte har följts eller om du annars är missnöjd med slutresultatet. Tjänsteleverantören ska erkänna sitt misstag om något har gått snett. Tillsammans ska ni söka en lösning och göra en överenskommelse om eventuella korrigerande åtgärder, rabatt eller dylikt. Ge respons Som skogsägare har du rätt att förvänta dig god kvalitet av skogsvårdsarbeten och avverkningar. Det handlar om din skog och dina mål. En bra anlagd plantskog och god plantskogsvård ger möjligheter att utnyttja växtplatsens virkesproduktionsförmåga. En god drivningskvalitet i gallringar inverkar på skogens hälsa och därmed också på kommande virkesförsäljningsmöjligheter. Ge rättfram respons på gott arbete till virkesköparen och den som har gjort Våga säga NEJ till dåligt utfört arbete.

13 Kolla det här när du beställer skogsvårdsarbeten Alla arbeten Förnyelseavverkning Anläggande av plantbestånd Slyröjning och röjning Avgränsning av området Anmälan om användning av skog Plantering, sådd eller naturlig förnyelse? Brunnsröjning eller fullständig röjning av lövslyet? Inkomster och utgifter Planering av förnyelse Markberedningsmetod och tidpunkt Plantskogens täthet efter röjningen Tidtabell Trädslagsfördelning Avverkningens tidpunkt Antalet planteringseller såddpunkter per hektar Objekt som kräver hänsyn eller ska lämnas utanför röjningen. Egenkontroll och uppföljning av kvaliteten Uttag av energived/ stubbrytning Trädslag och planttyp Naturvårdsträd, kantzoner och värdefulla livsmjíljöer Lagring av virke Planteringstäthet Vattenvård Drivningsspår Dina önskemål Objekt som kräver hänsyn eller ska lämnas utanför avverkningen

14 Kom ihåg att: 1 Definiera dina mål. Bestäm vad du vill ha, vad du gör själv och vilka arbeten du beställer. 2 Be om tydliga alternativ och jämför dem. Skriv en minneslista i förväg. 3 Ställ frågor vid förhandlingen och be tjänsteleverantören att tydligt berätta om åtgärderna och de olika alternativen. 4 Be om kostnadsförslag och fråga om tidtabellen. Kolla om dina önskemål inverkar på priset. 5 Be om en offert när du beslutat vad som ska göras i din skog och när. 6 Försäkra dig om att du och tjänsteleverantören har samma uppfattning om utgångsläget och arbetsområdet. 7 Gör alltid ett skriftligt avtal, ett till vardera parten. 8 Fråga om egenkontroll och begär en rapport över den. Fråga också efter garanti. 9 Jämför slutresultatet med checklistan. Blev det så som du beställde? 10 Ge rättfram respons. Det är din skog - och det är du som bestämmer.

15 bra att veta Du kan kolla uppgifterna om din skog i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi: I MinSkog.fi hittar du de lokala skogstjänstföretagen och där kan du dela med dig av dina skogsdata, bjuda ut arbetsobjekt och be om offerter. Om skogsbrukets termer och begrepp känns främmande, kolla rådgivning och kurser på Goda råd och grundläggande information om skogsbruket kan du läsa i Skogsbrukets handbok Så här lyckas du Var aktiv fast du inte gör jobbet själv Använd uppdaterade skogsdata eller en skogsbruksplan Skaffa kunskap och inspiration Välj vilka åtgärder som du gör själv Var realist när det gäller att uppskatta tidsåtgången i eget arbete Slutavverkning år 0 Markberedning, plantering eller sådd år 0-1 Gräsröjning år 1-3 Slyröjning år 4-6 Röjning år 10-15

16 Checklistor Källa: Råd i god skogsvård SKOGSVÅRD, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio Med hjälp av de här checklistorna kan du försäkra dig om att skogsvårdsarbetena blir bra verkställda i din skog. Checklistorna innehåller de saker som har stor betydelse i anläggnings- och plantskogsskedet och som krävs för att kvaliteten ska bli hög. Listorna innehåller påståenden. Genom att svara antingen ja eller nej och genom att anteckna orsaken till eventuella avvikelser får du en bild av läget och kan komplettera och korrigera det som behövs. 1 Avtal om skogsvårdsarbeten I skriftliga avtal bör parterna komma överens om Kommunikationen (kontaktpersoner, deras kontaktuppgifter och hur ni ska hålla kontakt) Avgränsning av det område som ska behandlas; enligt arbetsslag och arbetsmetoder Vision av hur skogen ser ut efter att åtgärden har utförts Inkomster och utgifter Tidtabell för arbetet med en uppskattning om när det börjar och slutar Kvalitetskriterierna som ska uppfyllas Förfaringssätt om kvalitetskraven inte uppfylls Andra önskemål som du har.

17 2 Förnyelse Planering av förnyelse Utgångspunkter för förnyelse Förnyelseåtgärderna utförs senast inom två år efter att förnyelseavverkningen är avslutad Hyggesrensning utförs vid behov På ståndorten finns inte näringsobalans som försämrar trädens tillväxt Avverkningsresterna, groten, försvårar inte nämnvärt markberedningen. Förnyelseträdslaget Trädslaget är lämpligt för växtplatsen (bördighet, jordart) Plantornas eller frönas härkomst är lämplig för odlingsplatsen I valet har man beaktat risken för skador av hjortdjur och sork I valet har man beaktat risken för vind, frost och torka. Förnyelsemetoden Metoden är lämplig för växtplatsen (bördighet, jordart) Metoden är lämplig för klimatet (temperatursumma, höjd över havet) Skaderisk: knäckesjuka, rotröta etc. Markberedningsmetoden Metoden är lämplig för växtplatsen (jordart, stenighet, fukt) Metoden passar för den valda förnyelsemetoden Ger möjlighet att reglera vattenhushållningen om det behövs (fuktiga ställen, torvmoar).

18 Genomförande av förnyelsen Vid markberedning Skapades det antal planteringspunkter eller såddpunkter/fröbäddar som normerna anger och de är högklassiga? Har man reglerat vattenhushållningen om det har behövts? Har man tagit hänsyn till vattenvården när man grävt diken eller fåror, till exempel genom att gräva slamgropar eller göra grävningsavbrott? Har man lämnat skyddszoner mot småvatten och vattendrag? Har man beaktat eventuella specialobjekt, till exempel naturobjekt och fornminnen? Man har inte kört sönder grova lågor eller markberett närmare än två meter från levande naturvårdsträd. På planteringsytor Har direktiven för lagring av plantor och plantvård följts? Är planteringstätheten den målsatta? Är plantorna planterade på rätt platser enligt markberedningsmetoden, till exempel mitt på högen? Är plantorna satta på rätt djup? Sitter plantorna ordentligt fast i marken? Är tomma plantlådor och plantsäckar behandlade på rätt sätt?

19 På såddytor Har direktiven för lagring av frön följts? Är frögivan enligt rekommendationerna och i förhållande till grobarheten? Är fröna sådda i färskt markberedningsspår? Är såddmaskinens inställningar kontrollerade? Är fröna vid manuell sådd lätt täckta med mylla? Fröträden på objekt med naturlig förnyelse Är av hög kvalitet (rak stam, god kvistrensning) Har livskraftiga kronor som producerar frö Är av rätt antal och rätt placerade Är stormfasta Kan tydligt särskiljas från naturvårdsträden. 3 Plantskogsvård Planering och genomförande av plantskogsvården I plantskogen har utförts Bekämpning av markvegetationen vid behov. Antingen genom att trampa ner gräset eller med kemiska medel 1-2 år efter förnyelsen. Inventering av plantskogen och planering av fortsatta skötselarbeten senast tre år efter förnyelsen.

20 Slyröjning I granbestånd är granarnas medelhöjd under 1,5 meter vid slyröjningen I tallbestånd är tallarnas medelhöjd under 1 meter vid slyröjningen I granbestånd är området inom en radie på minst en meter runt plantorna slyröjt Man har inte lämnat förväxta träd i plantskogen Naturligt uppkomna grupper med granplantor har utglesats med undantag av buskage för viltet Skyddszonerna och marken under naturvårdsträden har inte slyröjts Man har sparat lövträd som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel sälg, asp, rönn och al. Röjning Röjningen är utförd vid den planthöjd som anges i skogsvårdsrekommendationerna Trädslagsvalet och tätheten efter röjning följer skogsvårdsrekommendationerna De kvarlämnade träden är i huvudsak på minst en meters avstånd från varandra Träd av dålig kvalitet (kvistiga, skadade, krokiga) och förväxta träd har röjts ner I barrträdsdominerade plantskogar är andelen lövträd enligt skogsvårdsrekommendationerna Skyddszonerna och marken under naturvårdsträden är inte röjd Man har sparat lövträd som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel sälg, asp, rönn och al.

21 egna anteckningar

22

Bli en bättre beställare

Bli en bättre beställare Bli en bättre beställare Röj i tid Det är din skog - och för det bättre är du som ekonomi bestämmer. i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis.

Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Planera, hantera ärenden och hitta de som utför arbeten. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens elektroniska tjänst för ärendehantering.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av naturvården i ekonomiskogar 2014 - SAMMANFATTNINGSRAPPORT (hela Finland) Allmänna uppgifter om bedömningsmaterialet

Kvalitetsuppföljning av naturvården i ekonomiskogar 2014 - SAMMANFATTNINGSRAPPORT (hela Finland) Allmänna uppgifter om bedömningsmaterialet Kvalitetsuppföljning av naturvården i ekonomiskogar 2014 - SAMMANFATTNINGSRAPPORT (hela Finland) Allmänna uppgifter om bedömningsmaterialet St Ha Totala mängden granskade stämplingar 369 1107 - slumpvis

Läs mer

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG

RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG RECEPTET PÅ EN BRA PLANTSKOG Röj i tid för bättre ekonomi i ditt skogsbruk Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Text och foton: Annikka Selander Ombrytning: Katarina Maris Tabeller,

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering

Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering Trygga din skogs framtid. Återväxt/plantering När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Du har då stora möjligheter att forma skogen och skapa

Läs mer

R a p p o r t e r. Allmänna uppgifter om bedömningsmaterialet. Helhetsvärderingar för naturvården. Landskapsvårdens kvalitet

R a p p o r t e r. Allmänna uppgifter om bedömningsmaterialet. Helhetsvärderingar för naturvården. Landskapsvårdens kvalitet R a p p o r t e r Värd.datum: 05.01.2015... 31.12.2015 Kvalitetsuppföljning av naturvården i ekonomiskogar - RAPPORT Allmänna uppgifter om bedömningsmaterialet St. Ha Totala mängden granskade stämplingar

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

Röjning i barrskog. - en lönsam investering

Röjning i barrskog. - en lönsam investering Röjning i barrskog - en lönsam investering 2 röjning i barrskog röjning i barrskog 3 Röjning i rätt tid påverkar resultatet Röjning är en av de klokaste åtgärderna du kan göra i skogen. Genom att röja

Läs mer

2. Gallringsskog. 1. Plantskog. 4. Förnyelseyta. 3. Förnyelsemogen skog

2. Gallringsskog. 1. Plantskog. 4. Förnyelseyta. 3. Förnyelsemogen skog 2. Gallringsskog 1. Plantskog 4. Förnyelseyta 3. Förnyelsemogen skog Ekonomiskogar Ekonomiskogar är skogar som odlas och sköts för allas bästa. De producerar trä. Av träet tillverkas allehanda produkter

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet

AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet 1 AVTAL OM TJÄNSTEPRODUKTION PÅ ETT SKOGSOMRÅDE tilläggsinformation till avtalet Version 24.8.2016: Produktutveckling av ekosystemtjänster utvecklingsprojekt (Tapio Oy, Jordoch skogsbruksministeriet) Avtalsmodellen

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017

Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017 Dags att plantera! Nytt från NorrPlant 2017 Markberedning en bra grund för dina plantor Visst vill du ge nya din skog bästa möjliga start? Då bör du satsa på att markbereda inför planteringen. Markberedning

Läs mer

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna.

Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Känn din skog. Ta vara på möjligheterna. Sköt dina skogsärenden på nätet - gratis. INLOGGNING OCH KUNDTJÄNST ÄRENDEN OCH SAMTYCKEN NATURHÄNSYN Stig in i din skog: www.minskog.fi MinSkog.fi är Skogscentralens

Läs mer

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

VIKEN 1:11. Röjning Älgafallet ID 453 SOLLEFTEÅ. Röjning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. SOLLEFTEÅ ID 453 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 4,7 ha 7043101 N 63º 30' 28,84201" E 16º 31' 43,76216" 5 G24 0 576084,6 10 60 30 0 Mål med

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

RESEARCH. För skogens bästa. handbok i skogsvårdsarbeten PERTTI HOURUNRANTA JARI VALKONEN

RESEARCH. För skogens bästa. handbok i skogsvårdsarbeten PERTTI HOURUNRANTA JARI VALKONEN RESEARCH För skogens bästa handbok i skogsvårdsarbeten PERTTI HOURUNRANTA JARI VALKONEN TTS research rapporter och handböcker 42 Nurmijärvi 2009 För skogens bästa handbok i skogsvårdsarbeten Pertti Hourunranta

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013

Grönt bokslut. för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år 2013 Sida (9) Grönt bokslut för skogs- och mångbruket på Stiftelsen Skånska landskaps skogar under år ======================================================== Grönt bokslut för skogsbruket på Stiftelsen Skånska

Läs mer

Återväxt med garanti!

Återväxt med garanti! Återväxt med garanti! Återväxtgarantin ger Göran mervärde Det började som en släng av Gröna vågen, när stockholmaren och läkaren Göran Carlsson flyttade till Kramfors. Men med köpet av gården i byn Ås

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Kartan visar områdets avgränsning samt det slumpmässiga stickprov av kilometerrutor där inventering i ungskog har skett. Via detta stickprov görs en statistisk skattning

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

Skogsföryngring vid ledningsområden... 5. Plantskogsskötsel vid ledningsområden... 6. Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden...

Skogsföryngring vid ledningsområden... 5. Plantskogsskötsel vid ledningsområden... 6. Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden... INNEHÅLL Skogsföryngring vid ledningsområden.................. 5 Plantskogsskötsel vid ledningsområden................. 6 Förstagallring av trädbeståndet vid ledningsområden..... 6 Gallring av vuxen skog

Läs mer

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk ATT KÖPA OCH SÄLJA SKOGS- VÅRDSTJÄNSTER Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk 1 Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut arbetar för ett långsiktigt,

Läs mer

Bekämpning av skador från granbarkborrar

Bekämpning av skador från granbarkborrar Bekämpning av skador från granbarkborrar Finns det döda granar eller stormfällda träd i din skog? Skogscentralen 2014 { 2 } Gå till skogen kontrollera framför allt gamla grandungar! Upptäcker du stående

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan

Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan Gör ditt skogsägande enklare och lönsammare. Skogsbruksplan För att kunna säkra en uthållig produktion av värdefullt virke krävs en kombination av bra planering och effektiva skötselåtgärder. Med en skogsbruksplan

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Län: ÄFO: Områdets areal, (ha) 145300 Värmland Bergslagskanalen Inventeringen av detta område koordineras av Skogforsk med finansiering av skogsbruket. Skogsstyrelsen står

Läs mer

Räkna med frost Om Frostrisk

Räkna med frost Om Frostrisk Räkna med frost Ola Langvall, Mats Hannerz, Urban Nilsson Höstfrost är sällan något problem för gran i södra Sverige. Där är det försommarfrosterna, som slår till under granens skottskjutningsperiod, som

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK

SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK Biobränslen Finland har lovat öka användningen av biobränslen och minska användning av olja och stenkol. Skogsbränslen eller toppar, kvistar och stubbar är viktiga

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt

Skogen Tiden. På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Plantskogarnas kvalitet i västra Nyland

Plantskogarnas kvalitet i västra Nyland Plantskogarnas kvalitet i västra Nyland Bättre plantskogar i Nyland Anders Råstedt Examensarbete för skogsbruksingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Skogsbruk och miljö Raseborg 2015 EXAMENSARBETE

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Uppföljning av skogsprogrammen

Uppföljning av skogsprogrammen Uppföljning av skogsprogrammen Nyland Karen Wik-Portin, regionchef Helsingfors 17.1.217 Innehåll Skogsvårdsarbeten Avverkningar Privatskogsbrukets lönsamhet Energianvändningen av trä Skogsvårdsarbeten

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Bakgrund Inom ramen för klimatanpassningsprojektet Clim-ATIC har vi genom ett antal träffar tillsammans med Lycksele kommun, privata skogsägare,

Läs mer

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG

UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM Skogsservice för samfund UPM SKOG UPM och Biofore UPM är en ansvarsfull föregångare i skogsbranschen. Bolaget sammanför bioindustrin och skogsindustrin och bygger en ny, hållbar och innovationsdriven

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring i skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till 10, 14, och 30 skogsvårdslagen

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Biologin och skogsbruksmetoderna i kalhyggesfritt skogsbruk

Biologin och skogsbruksmetoderna i kalhyggesfritt skogsbruk Biologin och skogsbruksmetoderna i kalhyggesfritt skogsbruk Sauli Valkonen, Timo Saksa, Ville Hallikainen, Riikka Piispanen & Juha Siitonen Skogsforskningsinstitutet Metoder i kalhyggesfritt skogsbruk

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Nr 83 LANDSKAPSLAG. om skogsvård. Föredragen för Republikens President den 23 januari 1998 Utfärdad i Mariehamn den 21 april 1998

Nr 83 LANDSKAPSLAG. om skogsvård. Föredragen för Republikens President den 23 januari 1998 Utfärdad i Mariehamn den 21 april 1998 Nr 83 LANDSKAPSLAG om skogsvård Föredragen för Republikens President den 23 januari 1998 Utfärdad i Mariehamn den 21 april 1998 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Krökersrud 1:25 Skållerud Mellerud Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2009-10-08 2009-2018 Karl Larsson Sammanställning

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN 2015 plantering inklusive planta

OFFERTFÖRFRÅGAN 2015 plantering inklusive planta OFFERTFÖRFRÅGAN 2015 plantering inklusive planta Jukkasjärvi sockens skogsallmänning infodrar anbud på utförande av: Skogsplantering: 89 hektar (186 900 plantor) fördelade på fem (5) områden (Se bifogade

Läs mer

Förrättningsman. Stefan Johansson 0733-600 747

Förrättningsman. Stefan Johansson 0733-600 747 STÄMPLINGSRAPPORT Skogsägare Ingemar Johansson Solkaryd 5 576 92 Sävsjö 070-9967677 Förrättningsman Stefan Johansson 0733-600 747 Uppdrag 7-113 Region 06 Fastighet Solkaryd 7:1 Fastighets nr 060124612

Läs mer

FÖRÄNDRAD SKOGSLAG 2014

FÖRÄNDRAD SKOGSLAG 2014 FÖRÄNDRAD SKOGSLAG 2014 Utbildning om skogslagstiftningen Finlands skogscentral Offentliga tjänster Föredragande Jan-Olof Granvik Kustens regionenhet Esbo, 11.2.2014 Uppgörande av anmälan om användning

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Naturvård och mångfald i skogen

Naturvård och mångfald i skogen Naturvård och mångfald i skogen Naturvården en del av skogsbrukets ansvar Utgivare: Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet Förlag: Metsäkustannus Oy Layout: Susanna Appel Kuvat: Suomen metsäkeskus

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

NYA KEMERA. Martin Sjölind 2015

NYA KEMERA. Martin Sjölind 2015 NYA KEMERA Martin Sjölind 2015 Bestämmelser Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk ( Nya Kemera-lagen, 34/2015) träder i kraft 1.6 finansieringsbeslut fram till slutet av år 2020 och utbetalningar

Läs mer

Röjning. en fördjupning.

Röjning. en fördjupning. Röjning en fördjupning www.norra.se Innehåll När är det dags att röja? sid 3 När på året bör du röja? sid 4 Vilka typer av röjning finns? sid 4 Vilket trädslag passar bäst på din mark? sid 5 Vilka stammar

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs

Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik. Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsens skogsbruk: Hur jobbar vi med planering, laserskanning och övrig teknik Umeå 10.2.2015 Tore Högnäs Forststyrelsen Forststyrelsen är ett statligt affärsverk som förvaltar drygt 12 miljoner

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19 Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Spridningsmöjligheter för svampsjukdomar Direkt från planta till planta; Rotkontakt, kontakt mellan barr, blad

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 4 juni 2014. SKSFS 2014:3 Utkom

Läs mer

ANMÄLAN 1(6) Mottagare

ANMÄLAN 1(6) Mottagare ANMÄLAN 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Anmälan om avverkning m.m. Den här blanketten använder du för att anmäla om avverkning.

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare.

Skogsbruksplan. Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värnebo 1:7 Steneby-Tisselskog Bengtsfors Västra Götalands län Ägare Bergvik Skog Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Juni 2012 2012-2021 Falu

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m.

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning

Läs mer

Belägenhet Fastighetsbeståndet består av 17 fastigheter som är belägna nära Tallinn.

Belägenhet Fastighetsbeståndet består av 17 fastigheter som är belägna nära Tallinn. ESTLAND, 291 hektar Euroforest AB (publ) säljer en portfölj om totalt 17 fastigheter och 291 hektar mark varav merparten skogsmark. Fastigheternas uppskattade virkesförråd uppgår till ca 28 000 m3f varav

Läs mer

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna

METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna METSO handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna METSO säkrar mångfalden Frivillighet är utgångspunkten METSO har gett skogen en ny betydelse. Med METSO-handlingsplanen kan ägaren få betalt

Läs mer

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet.

FROSSARBO 1:1. Demotest ID UPPSALA. Markberedning. Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN. Beståndsuppgifter. Mål med beståndet. FROSSARBO 1:1 UPPSALA Demotest -1-13812 ID 12849 Fastighetsägare SKOGSSTYRELSEN 55183 JÖNKÖPING 6-553168 patrik.andre@skogsstyrelsen.se Beståndsuppgifter 1,7 ha 6667,8 N 6º 3' 19,3621" E 17º 25' 57,95829"

Läs mer

Allt det här kan du se

Allt det här kan du se Allt det här kan du se Massor av information som kan vara till nytta för dig Dina fastighetsgränser för den fastighet du markerat i vänsterkanten. Gränser syns för en fastighet i taget. Här finns de beståndsplaneringar

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer