SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju, Västra Götalandsregionen Kerstin Göss Lindh, Svenljunga kommun Eva-Karin Torhem Arnell, Marks kommun Ej tjänstgörande ersättare S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen Övriga närvarande Tjänstemän Carin Bringestedt, förvaltningschef Emma Pettersén, ekonom Kristina Süvari, Hjälpmedelschef/MAR Utses att justera Ingegerd Borg-Saviharju Justeringens plats och tid Samrehabförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kerstin Svensson Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell Justerande Ingegerd Borg-Saviharju ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samrehabförvaltningen Underskrift

2 Ärenden Sammanträdesdatum Sida 2 (13) 1. Öppnande av möte och upprop 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll 4. Delårsuppföljning augusti Förlängning hjälpmedelsavtalet 6. Konsekvensbeskrivning budget Vårdval rehabilitering 8. Information från verksamheten - Komplettering av avtal Samrehab Mark Svenljunga - Brev från FSA och LSR - Samrehabs nämndsmöten Information från sommaren - Nytt ekonomiskt samråd hösten Ömsesidig information från huvudmännen 10. Övriga frågor

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (13) 14 Delårsuppföljning augusti s beslut Delårsuppföljning efter augusti 2012 godkänns. Ärendet Samrehabs delårsuppföljning augusti Dagens sammanträde Carin Bringestedt, förvaltningschef, ger ledamöterna information om Samrehabs delårsuppföljning efter augusti 2012 som visar på en budget i balans. Ekonom, Emma Pettersén informerar om det underskott på hjälpmedel med cirka 100 tkr samt planerad återbetalning av föregående års ackumulerade underskott på 393 tkr hämtas hem genom minskade personalkostnader. Kristina Süvari, hjälpmedelschef, förklarar att kostnaden för hjälpmedel är stabilt. Andelen erfarna medarbetare som under året sagt upp sig har varit påfallande hög och det har visat sig vara svårt att rekrytera erfarna medarbetare. Detta har inneburit en ökad belastning för verksamheten i form av kompetensbortfall och omfattande introduktionsarbete. Den totala sjukfrånvaron har sedan 2010 ökat från 2,2 % till 4,2 % En del av förklaringen kan vara att antalet medarbetare har minskat och därmed har arbetsbelastningen ökat. Ingen långtidssjukfrånvaro är arbetsrelaterad. Ledamöternas förslag till beslut Delårsuppföljning efter augusti 2012 godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut godkänns och finner att så sker.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (13) 15 Förlängning hjälpmedelsavtalet. s beslut Nämnden ställer sig bakom VästKoms rekommendationer och beslutar att förlänga nuvarande hjälpmedelsavtal fram till september Ärendet Förlängning av gällande avtal om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland. Dagens sammanträde Ärendet Efter överläggningar med Västra Götalandsregionens politiska ledning beslutade VästKoms styrelse den 31 maj 2012 att rekommendera länets 49 kommuner att utnyttja den del i avtalet som medger förlängning fram till september 2015 av nuvarande gemensamma avtal för personliga hjälpmedel. VG-regionen har sedan tidigare beslutat att för sin del godkänna förlängningen av avtalet. Upphandlingsvolymen grundar sig på att samtliga 49 kommuner fattar ett likalydande beslut. Mark - Svenljunga rekommenderas av VästKom att fatta beslut om förlängning av hjälpmedelsavtalet. Beredning I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret, som regleras av avtal mellan Västra Götaland och de 49 kommunerna, samt av handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Sedan den 1 mars 2010 gäller det nuvarande avtalet om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland. Avtalets kunder är de förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som förskriver hjälpmedel och länets 49 kommuner. Leverantör av hjälpmedel är Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice. Avtalet gäller till den 30 september Därefter finns möjlighet att förlänga avtalet till den 30 september Under december 2011 till februari 2012 har Ernst & Young på uppdrag av kundernas företrädare genomfört en uppföljning av avtalet i syfte att dels värdera förbättringsområden inför nästa upphandling, dels bedöma om formerna för kundsamverkan, kommunikation och förhandling är ändamålsenliga. Uppföljningen ligger till grund för ställningstagande till förlängning av nuvarande avtal. Uppföljningens resultat Omställningen till nya arbetssätt gav betydande leveransproblem under avtalets första månader. Efter ett successivt förbättringsarbete finns nu en väl fungerande gemensam hjälpmedelsförsörjning, som klarar ställda leverans- och tillgänglighetskrav.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (13) Mätningar av måluppfyllelse och kundernas sammantagna uppfattningar om hjälpmedelsförsörjningen pekar i samma riktning. De tre målen, leveranssäkerhet, patientsäkerhet och tillgänglighet har uppnåtts till acceptabla nivåer. Likaså visar uppföljningen att kunderna till övervägande del är nöjda med måluppfyllelsen under Slutsatsen är att kunderna önskar fortsätta att tillämpa och vidareutveckla det befintliga avtalet under perioden fram till september Samtidigt finns viljan att i god tid inleda nästa upphandling med stöd av de erfarenheter som nuvarande avtal gett. Vidare visar uppföljningen på behov att tydliggöra roll och ansvar för den ledningsgrupp, inklusive förhandlingsgrupp, som ansvarat för upphandlingen av hjälpmedelsförsörjningen och för avtalsvården. En särskild utredning pågår för att åtgärda dessa brister. Övervägande Efter betydande problem hos leverantören med leveranssäkerhet, patientsäkerhet och tillgänglighet under våren och sommaren 2010 har ett successivt förbättringsarbete skett. Idag finns en tillfredställande samverkan mellan kund och leverantör och en väl fungerande gemensam hjälpmedelsförsörjning som följer uppsatta mål och kriterier i avtalet. Ett beslut om förlängning av nuvarande avtal till 30 september 2015 möjliggör att kunderna i god tid kan förbereda och inleda en ny upphandling med stöd av de erfarenheter som nuvarande avtal gett. Västra Götalandsregionen har beslutat att godkänna förlängning av avtalet och VästKom rekommenderar länets 49 kommuner att göra detsamma. Om inte godkänner en förlängning måste Samrehab på egen hand genomföra en upphandling av personliga hjälpmedel då avtalet löper ut september Samordningen med VästKom kommer då att upphöra. Ledamöternas förslag till beslut ställer sig bakom VästKoms rekommendation och beslutar att förlänga nuvarande hjälpmedelsavtal fram till september Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut godkänns och finner att så sker.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (13) 16 Konsekvensbeskrivning budget 2013 s beslut Förvaltningen får i uppdrag att till nästa nämndsammanträde den 7 november presentera ett underlag gällande konsekvensen vid en nedläggning av mottagningsverksamheten i Kinna samt ytterligare minskning av antalet rehabassistenter. Förvaltningen får i uppdrag att bevakar den förändring som pågår på SÄS Skene med ökning av patienter med omfattande rehabiliteringsbehov. Ett underlag presenteras vid nästa nämndsammanträde den 7 november Ärendet Vid s sammanträde den 8 maj 2012 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att beskriva konsekvensen, framför allt gällande kvalitet, av beslutad budgetram Förvaltningen fick även i uppdrag att beskriva för- och nackdelar med att bredda verksamheten. Vid ekonomiskt samråd, den 5 mars 2012, avgjordes förutsättningarna och budget för nämndens verksamhet 2013 i enlighet med avtalet. Vid detta tillfälle kom huvudmännen överens om att driftbidraget för 2013 skulle räknas upp med 1 procent enligt värd-kommunens planeringsförutsättningar. Ärendets behandling Beredning I värdkommunens uppräkning med 1 % för 2013 ligger ett inbyggt effektiviseringskrav. För Samrehabs verksamhet beräknas kostnadsutvecklingen bli cirka 2-3 procent vilket innebär ett effektiviseringskrav motsvarande drygt 2,1 mkr, cirka 5 årsarbetare. Under åren minskade antalet årsarbetare på Samrehab med cirka 12 %. En ytterligare minskning av antalet medarbetare krävs med drygt 7 % för att få budget i balans En konsekvensbeskrivning har tagits fram som belyser olika scenario ur ett patient-, medaktör- samt personalperspektiv. Konsekvenserna beskrivs övergripande för Samrehab samt specifikt för de olika verksamheterna. En sammanfattande riskbedömning av arbetsmiljökonsekvenser har gjorts för medarbetarna i organisationen. Riskbedömningarna baserar sig på hur allvarlig risken är och hur sannolikt det är att risken uppstår. Övervägande Sedan 2009 har en rad åtgärder genomförts på Samrehab för att anpassa till budgetram.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (13) Samtliga vakanser i förvaltningen återbesättningsprovas och vikarier tillsätts ej vid semester eller korttidsfrånvaro. Översyn av ledning och administration gjordes 2010 och ledde till en minskning med en administratör och en chef. Budgeten för medarbetarnas kompetensutveckling minskades 2011 och genomfördes översyn och minskning av Samrehabs samtliga lokaler och städfrekvens. Dessutom sker löpande översyn och uppföljning av kostsamma hjälpmedel. En successiv ökning har skett av patientens egenvård och egenansvar för att minska antalet behandlingsbesök. Idag har Samrehabs mottagningsverksamhet ett snitt på 4 behandlingsbesök per nybesök. Ett mycket lågt snitt i jämförelse men andra mottagningsenheter i Sjuhärad och Göteborgsområdet. En ytterligare minskning av antal besök per nybesök är inte förenlig med en kvalitativ rehabilitering med möjlighet till måluppfyllelse för patienten. Det finns idag inget utrymme att ta på sig fler arbetsuppgifter eller bibehålla den rehabilitering Samrehab idag utför om antalet årsarbetare minskar ytterligare Tydliga prioriteringar och anpassningsåtgärder krävs och kvalitetsindikatorer och serviceåtagande måste anpassas till en ambitionsnivå i förhållande till budget. Om verksamheten minskar antalet årsarbetare 2013 utan en anpassning av uppdraget innebär det mycket allvarliga arbetsmiljökonsekvenserna för medarbetarna på Samrehab. Minskad rehabilitering begränsar och påverkar kommuninvånare med behov av rehabilitering och hjälpmedel i Mark och Svenljunga och deras anhöriga men leder även till ökade kostnader och ökad belastning hos huvudmännens andra verksamheter som samverkar med Samrehab. Exempel på detta är ökat behov av antal hemtjänsttimmar samt ökad vårdtyngd hos vårdpersonal. För slutenvården innebär minskad tillgång på rehabilitering att utskrivningsklara patienter blir kvar på avdelning med ökat antal vårddygn. Som leder till ökade kostnader för utskrivningsklara patienter för kommunerna. Dagens sammanträde Förvaltningschef Carin Bringestedt redogör för ärendet. Minskad tillgång på rehabilitering kräver beslut på prioriteringar och avgränsningar. Det är inte möjligt längre att medarbetarna själva ska prioritera. Ett effektiviseringskrav på 2,1 mkr för Samrehab betyder motsvarande en minskning av 5 årsarbetare. Verksamheten måste få tydliga prioriteringar från nämnden. Förvaltningen har haft kontakt med kommunjuristen för att titta på möjligheten till en annan form av Samrehab. Man kan inte se någon anledning till förändring då det i Samrehabs avtal, 12, möjliggör för huvudmännen att göra tilläggsbeställningar av Samrehab som ligger utanför uppdraget vilket i dag görs i väldigt liten omfattning. Ärendet diskuteras Ledamöternas förslag till beslut Nämnden föreslår att förvaltningen, till nästa nämndsammanträde den 7 november 2012, tittar vidare på och presenterar ett underlag gällande konsekvensen vid en nedläggning av mottagningsverksamheten i Kinna samt ytterligare minskning av antalet rehabassistenter. Förslaget antas. Nämnden förslår att förvaltningen bevakar den förändring som pågår på SÄS Skene med ökning av patienter med omfattande

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (13) rehabiliteringsbehov. Ett underlag presenteras vid nästa nämndsammanträde den 7 november Förslaget antas. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut godkänns och finner att så sker.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (13) 17 Vårdval rehabilitering s beslut Informationen godkänns. Ärendet Information om Vårdval rehabilitering Dagens sammanträde Ledamot Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen, informerar om förslaget Vårdval rehabilitering. Arbetsterapi och sjukgymnastik kommer att ingå i ett vårdvalsystem som, enkelt förklarat, bland annat bygger på att dit patienten väljer att gå där hamnar även pengarna. I förslaget eget vårdval är uppdraget brett och omfattar patienter i alla åldrar med varierande funktions- och aktivitetsförmåga. Socialstyrelsens definition för rehabilitering är grunden. Vårdgivaren ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. För patient med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska vårdgivaren verka för att rehabiliteringsprocessen sker i samverkan med patientens övriga behandling. För Samrehabs verksamhet är det bästa förslaget alternativ 3 eget vårdval. Hur samrehabnämnden ska hantera detta är en fråga för ägarna men Peter Rosholm trycker på vikten av att samrehabnämnden måste vara förberedd på förändring. Ledamöternas förslag till beslut Nämnden godkänner informationen. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan tas och finner att så sker.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (13) 18 Information från verksamheten. s beslut Informationen godkänns. Ärendet Verksamheten informerar Dagens sammanträde 1. Komplettering av avtal Samrehab Mark Svenljunga. beslutade , att föreslå huvudmännen om att dela finansieringen av Samrehabs verksamheter i två delar. En del för rehabiliteringsverksamheten och en del för hjälpmedel där kostnaderna för hjälpmedel fördelas enligt faktiskt utfall. Förslaget om komplettering av avtal Samrehab Mark Svenljunga tas med till ekonomiskt samråd med huvudmännen den 17 oktober Brev från FSA och LSR Samrehabs fackliga företrädare för FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) och LSR (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund) har via brev till regionens politiker gjort dem uppmärksam på att Västra Götalandsregionen avsätter 150 mkr, fördelade under 2013 till 2015, för prioriterade kvinnodominerade grupper inom hälso- och sjukvården, bland annat arbetsterapeut och sjukgymnaster. Syftet är att skapa en mera jämnställd lönestruktur. Då Samrehab till en del finansieras av Västra Götalandsregionen hoppas FSA och LSR att man ser det som en självklarhet att Samrehabs medarbetare får ta del av denna satsning. Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen tar med sig frågan och undersöker vilken regionpolitiker som svarar FSA/LSR. 3. Samrehabs nämndsmöten 2013 Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell har önskemål om att inför 2013 års planering av sammanträdesdagar byta veckodag från onsdag till torsdag. Förslag på datum är 24 januari, 14 mars, 16 maj, 5 september och 7 november med start kl 08:30. Beslut tas vid nästa möte den 7 november. 4. Information från sommaren Förvaltningschef Carin Bringestedt informerar ledamöterna om att förvaltningen förberett sig på en tuff sommarperiod bland annat med anledning av att SÄS Skene stängde sina avdelningar i åtta veckor. Sommaren blev dock mycket lugnare än förväntat och så även i övriga förvaltningar i kommunen. Inga avvikelser eller tillbud har rapporterats. 5. Nytt ekonomiskt samråd hösten 2012

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (13) Onsdagen den 17 oktober kl 08:30 hålls ekonomiskt samråd för huvudmännen. Kallelse kommer inom kort. Underlag till eventuella frågor, förutom komplettering av avtal Samrehab Mark-Svenljunga, skickas till ordförande Eva-Karin Torhem Arnell. Ledamöternas förslag till beslut Informationen godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan tas och finner att så sker.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (13) 19 Ömsesidig information från huvudmännen Peter Rosholm informerar om att Västra Götalandsregionen inför 2013 kommer att få ytterligare besparingsåtgärder. Bland annat finns det krav på att ytterligar två avdelningar på SÄS stängs under Ingegerd Borg-Saviharju informerar att inom primärvården pågår även där besparingar. Bland annat har tandvården fått besparingskrav att uppfylla. Kerstin Göss Lindh informerar från Svenljunga kommun. Många förändringar pågår när det gäller lokalisering av verksamheter vilket också påverkar Samrehab. Detta kommer att pågå under hela Man har i Svenljunga kommun tagit ett inriktningsbeslut som innebär att inte spara mer på äldreomsorgen. Madeleine Ekman-Boldizar informerar från socialförvaltningen i Marks kommun där man nu ekonomiskt ligger i fas och har hämtat hem mycket av underskottet. Det har sitt pris och tar på personalen som upplever det tungt. Tf. förvaltningschef har fått i uppdrag att under hösten göra en förvaltningsöversyn.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (13) 20 Övriga frågor Förvaltningschef informerar ledamöterna att den 8 oktober kommer det göras en revision av nämnden. Kallade är Eva-Karin Torhem Arnell, Barbro Johansson och Peter Rosholm. Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell har fått inbjudan till dialogmötet den 3 oktober med HSN8 och socialförvaltningarna.

Socialnämnden 2012.08.29 1

Socialnämnden 2012.08.29 1 Socialnämnden 2012.08.29 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.45 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S), ordförande Lina Persson (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Personliga assistenter 2003 2004-05-25. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Personliga assistenter 2003 2004-05-25 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Woodhouse Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer