SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby Ulf Eriksson Dan Gustafsson, föredragande och sekreterare Idalena Svensson Utses att justera Ulf Eriksson Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordföranden... Justerande...

2 Sammanträdesdatum Blad 2 Verksamhetsplan och budget för 2008 VästKom startade verksamheten 1 januari Enligt stadgarna är VästKom en samorganisation av kommunalförbunden i V:a Götalands län och har till uppgift att på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen. I nuläget är VästKoms insatser koncentrerade inom vårdsektorn och samarbetet med Västra Götalandsregionen, VGR. Dessutom sker, under året, återkommande avstämningar med Försäkringskassan och länsarbetsnämnden avseende gemensamma frågor. I bilaga anges verksamhetsplan och budget för Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att verksamhetsplan och budget för 2008 antages i enlighet med bilaga Styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Justerandes sign.

3 Sammanträdesdatum Blad 3 Avtal om läkarmedverkan inom kommunal vård Från den 1 januari 2007 regleras läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg enligt 26 d HSL. Enligt lagen skall landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i de verksamheter där kommun och landsting har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar. Enligt lagen skall landstinget och kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. Om landstinget inte kan uppfylla de villkor om läkarinsatser som parterna kommit överens om, äger kommunen rätt att anlita läkare och fakturera landstinget för dessa kostnader. En partsammansatt grupp har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal om läkarmedverkan i kommunens vård- och omsorg. För kommunernas del har de fyra kommunalförbunden utsett representanter för att tillsammans med VästKoms kansli företräda kommunkollektivet i en sådan arbetsgrupp. Vid överläggningar med VG-regionen 27 september konstaterades att just frågan om ersättningsnivån från VG-regionen till kommunen vid utebliven läkarservice var föremål för fortsatt diskussion. Samrådsorganet gav kanslierna i uppdrag att ytterligare belysa olika alternativ till nästa möte parterna emellan. Arbetsgruppen redovisar härmed sitt förslag i enlighet med bilaga Arbetsutskottet beslutar att frågan tas upp i överläggningar med VGregionens politiska ledning innan beslut tas i styrelsen 27 Styrelsen beslutar att godkänna arbetsgruppen förslag till avtal i enlighet med bilaga 2. Styrelsen beslutar dessutom att överlämna ärendet till de fyra kommunalförbunden i länet, för att de i sin tur skall rekommendera sina medlemskommuner att godkänna avtalet. Justerandes sign.

4 Sammanträdesdatum Blad 4 Uppdragshandling ang hjälpmedelsförsörjningen I Västra Götaland är ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret. Ansvarsförhållandena styrs av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel. Område hjälpmedel under Västra Götalandsregionens Servicenämnd svarar för hjälpmedelsförsörjningen till VG-regionens vårdverksamheter samt de 49 kommunerna. Sedan år 2003 innefattar ansvaret också inkontinenshjälpmedel. Vid överläggningar mellan företrädare för regionstyrelsen och VästKom den 28 juni 2006 lämnades uppdraget att tillsammans se över ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen. Som ett led i uppdraget lämnades slutrapporten till samrådsorganet Väst- Kom-VGR i september Vid överläggningar med VG-regionen den 27 september 2007 överenskoms att parterna tar fram förslag till samverkansavtal med utgångspunkt i att genomföra en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen. Samverkansavtalet skall syfta till ett anbudsförfarande på öppna marknaden, där regionens nuvarande serviceförvaltning med område hjälpmedel skall delta som anbudsgivare. Utifrån diskussionen den 27 september har de båda kanslierna tagit fram ett beslutsunderlag inför den fortsatta hanteringen av hjälpmedelsförsörjningen enligt bilaga Arbetsutskottet beslutar att ta upp förslaget ovan i överläggningar med VGregionens politiska ledning innan beslut fattas i styrelsen. 28 Styrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen med VG-regionens politiska ledning om att genomföra en gemensam hjälpmedelsupphandling i enlighet med beslutsunderlaget enligt bilaga 3 och den politiska viljeinriktningen i bilaga 4. Justerandes sign

5 Sammanträdesdatum Blad 5 Remissvar ang. utjämningssystemet i LSS Till senast den 22 januari 2008 har VästKom erbjudits att, till Finansdepartementet, inkomma med remissvar över deras betänkande Utjämning av kommunernas LSS-kostnader översyn och förslag (SOU 2007:62). I Västra Götaland har dessutom kommunerna, Borås, Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Partille, Svenljunga, Trollhättan och Vänersborg utsetts till remissinstanser. Det mellankommunala utjämningssystemet inom LSS har inte oväntat givit både positiva och negativa reaktioner i kommunsfären. De kommuner som är bidragstagare är förståeligt nog positiva medan de som betalar in till systemet är av motsatt åsikt. VästKom som skall representera hela kommunkollektivet kan därför knappast yttra sig över systemets effekter utan bör koncentrera sitt yttrande kring allmänna principer av ett utjämningssystem. VästKom har tidigare tillskrivit Finansdepartementet om att systemet bör spegla aktuella förhållanden och så nära i tiden som möjligt men att vi ser detta utjämningssystem som en tillfällig lösning i förhoppning att staten tar kostnadsansvaret för LSS. Denna inriktning bör även nuvarande remissvar ha. Betänkandet föreslår, mycket kortfattat, följande; Kostnadsfördelningen mellan olika LSS-insatser uppdateras Personer i särskilt anpassad bostad skall inte ingå i beräkningarna Personer med personlig assistent, oavsett det utgår från LSS eller LASS skall ingå i beräkningarna För personer som har både insatsen boende och personlig assistent ingår endast en insats i beräkningen Personalkostnadsindex omräknas Koncentrationsindex utgår Förändringarna föreslås från den 1 januari 2009 och kommuner som till följd av förändringen får en utfallsförsämring överstigande 200 kr per invånare har rätt till ett tillfälligt införandebidrag under 2009 motsvarande det belopp som överstiger 200 kr per invånare. Dessutom föreslås att utjämningssystemet bör bli föremål för en löpande uppföljning och utvärdering. I kommunförbundsorganisationen är även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) remissinstans över betänkandet. Tidigare har VästKom alltid stämt av yttranden till staten med SKL om båda organisationerna varit remissinstanser för att undvika alltför disparata svar från två kommunala intresseorganisatio-

6 ner. Även nu samarbetar VästKoms kansli med SKL vid utarbetandet av remissvar. Emellertid kommer knappast yttrandet att vara genomarbetat och tillgängligt till VästKoms styrelses sammanträde den 6 december. Styrelsen bör därför delegera till arbetsutskottet att avge yttrande i enlighet med tidigare angivna synpunkter som styrelsen uttalat. 25 Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att arbetsutskottet får delegation på att avge yttrande över betänkandet. 29 Styrelsen beslutar i enligt arbetsutskottets förslag Justerandes sign

7 Sammanträdesdatum Blad 7 Ädelpensionerna Utifrån då gällande pensionsavtal (PA-KL) slöt Svenska Kommunförbundet och landstingsförbundet den 1 mars 1993 en överenskommelse om pensionsreglering med anledning av Ädelreformen och rekommenderade kommuner och landsting att tillämpa denna överenskommelse. Från och med 1998 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft (PFA). I förbundens överenskommelse om Ädel-pensionerna från 1993 sägs uttryckligen att den enbart avser pensioner enligt PA-KL. Förhandlingar inleddes mellan SK och Lf om att anpassa överenskommelsen till det nya avtalets regler. Parterna kunde dock inte nå fram till en uppgörelse trots flera försök. Sedan den 1 januari 2006 gäller ett nytt pensionsavtal, KAP-KL, som ersatt PFA. Det nya avtalet påverkar inte kostnadsfördelningen avseende Ädelpersonalen så behovet av reglering kvarstår. Av den orsaken har nu Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram förslag till lösning av pensionsfrågan. Förslaget redovisas i cirkulär 2006:64. I cirkuläret finns en bilaga med förslag till reviderat avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av Ädelreformen. Ansvarig på SKL för framtagande av cirkulär och avtalsförslag har varit Stefan Ackerby. För Västra Götalands del innebär detta att den nuvarande VG-regionen, som ersatt de tidigare landstingen, skall teckna avtal med kommunerna i länet. Förslag till avtal har nu tagits fram för 48 kommuner i Västra Götaland, eftersom Göteborgs stad inte berörs av avtalet. Avtalet redovisas i bilaga 4 och VästKoms styrelse bör rekommendera kommunerna att acceptera avtalsförslaget och att varje kommun träffar separat avtal med VG-regionen i enlighet med avtalets innehåll. 26 Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet vid överläggningar med VGR i det s k Samrådsorganet innan beslut tas i styrelsen. 30 Styrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget och att överlämna det till de fyra kommunalförbunden för vidare rekommendation till medlemskommunerna och att de för egen del godkänner avtalet. Justerandes sign.

8 Sammanträdesdatum Blad 8 Meddelanden Föreningsstämma i Västkom Bil 6 Anteckningar från samrådet med VG-regionen Bil 7 31 Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer