Kommunstyrelsen 1(30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 1(30)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats: Kl Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth Eriksson (s) Tore Eklund (s) ersätter Benny Pedersén (s) Göran Adrian (m) Birgitta Kihlgren (s) Lars Ove Carlsson (s) Maria Norell (s) Reidar Nordlander (s) ersätter Erica Arvidsson (v) Lars Emilson (c) Per-Olof Nilsson (fp) ersätter Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) Övriga närvarande: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (c),gun Ericsson och Ingrid Holmberg, båda (s) samt Håkan Sundholm (kd) Inge Nilsson Piehl, Vägverket 64 Ulla Henriksson, kommunsekreterare Maj-Britt Westlund, kansliassistent Kommunkontoret Ulla Henriksson Ordförande: Angelica Rage (s) Justerare: Lars Emilson (c) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Kommunledningskontoret Ulla Henriksson

2 Kommunstyrelsen 2(30) 64 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen, i Forshaga kommun Dnr.65/2006. Dpl 311 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - motionen med hänvisning till följande anses besvarad: - kommunledningen uppmanas fortsätta påtryckningarna på Vägverket för att få till stånd en standardhöjning på Butorpsvägen enligt Vägverkets representants redovisning - till kontaktman mellan kommunen och Vägverket samt Butorps Byalag utses planeringsingenjören - Forshaga kommun ställer sig positiv till eventuell medfinanisering i EU-projekt för statushöjning av grusvägar - Dejebron renoveras enligt beslut i kommunfullmäktige Centerpartiet och Moderaterna i Forshaga kommun har i en motion framfört följande: Butorpsvägen i Forshaga kommun Väg 812, sträckan mellan Olsäter och Butorp är en vägsträcka som är i stort behov av asfaltbeläggning. Behovet har övergått till att bli ett rättvisekrav i samband med beläggning av den gamla NKLJ-banan, numera Klarälvbanan. Krav på investering och underhåll av Butorpsvägen har framställts gång på gång, nu senast i samband med Forshaga kommunfullmäktiges beslut om fortsatta investeringar i Klarälvbanan genom renovering av järnvägsbron i Deje. Rättvisekrav på asfaltering av Butorpsvägen har framförts av nya och gamla Butorpsbor, kommuninnevånare, transportföretag och andra som har anledning att åka på Butorpsvägen och som får sina bilar förstörda av grus och lera. Påtryckningar har gjorts åtskilliga gånger både av Centerpartiet, Övre Ulleruds Bygdekommitté, Butorps byalag och av enskilda personer utan framgång. Kraven har avvisats av Forshaga kommun med hänvisning till att väg 812 är en statlig väg och att det är Vägverket som har ansvar för statens vägar. Detta kan tyckas vara ett rimligt skäl men Vägverket avvisar också kraven, nu senast som inlägg i Forum, Forshaga kommuns hemsida. Citat:Med anledning av den debatt som pågår i Forshaga kommun om åtgärder på väg 812, Butorpsvägen, så vill vi från Vägverket som är väghållare, meddela följande. Väg 812 är en statlig väg. För närvarande finns inga fastställda planer för åtgärder på väg 812. Grusvägsdelen finns dock med som en mindre åtgärd i ett särskilt grusvägspaket inom Bärighetsplanen för länet.eventuella åtgärder på grusvägsdelen är helt beroende på statlig medelstilldelning. Med nuvarande planeringsförutsättningar kan inte Forshaga kommun förskottera åtgärder på Butorpsvägen.

3 Kommunstyrelsen 3(30) 64 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen, i Forshaga kommun 2- Dnr.65/2006. Dpl 311 Forts/ Kommunen kan naturligtvis lämna bidrag till Vägverket för åtgärder på de statliga vägarna, detta är dock mycket ovanligt då kommuner oftast har egna vägnät att underhålla. Vi på Vägverket Region Väst har dock för avsikt att ta kontakt med byalaget i Butorp för att diskutera vägfrågor vidare. Med vänliga hälsningar Inge Nilsson Piehl Vägverket Region Väst Butorp är en gammal, traditionell bybildning kring sjön Åstjärn i Övre Ullerud. Det är en by med ett hundratal innevånare, nu senast inflyttning av en stor barnfamilj. 20 skolbarn åker skolskjuts till Olsätersskolan och till Dejeskolan varje dag och det finns ca 10 barn i åldern 0-5 år. Byn har ett livaktigt friluftsoch föreningsliv med ett ordenshus som samlingsplats. Vid Åstjärn finns en kommunal badplats. Det finns tillgång till längdskidåkning, häst- och kaninsport. Bygdens ungdomar driver café i ordenshuset under sommaren. För stuguthyrning finns Björnvålsfallet. Det finns en anlagd damm för flugfiske, till glädje för bybor, tillresta fritidsfiskare och ForshagaAkademins fiskestuderande. Se Butorp, en juvel i Forshaga kommuns krona. Klarälvbanan är en asfalterad, nedlagd järnväg som numera används mycket behjärtansvärt för friluftsliv, men som inte kan användas av allmänheten för arbetspendling, virkes- djur- eller posttransporter eller för andra nyttoresor. Butorpsvägen korsar Klarälvbanan i Olsäter och kontrasterna blir mycket märkbara eftersom vägstandarden på väg 812 är låg, vissa årstider så gott som undermåligt. Rättvisekraven har sitt berättigande! Det är på fullmäktige i Forshagas kommun som ansvaret ligger att se till att Butorpsvägen blir välbehövligt upprustad och asfaltbelagd. Genom att budgetbeslutet om 5 miljoner kronor till renovering av järnvägsbron rivs upp kan denna investering i väg 812 göras. I ett möte mellan Vägverket och representanter för Butorp har framkommit att det också finns möjligheter att Forshaga kommun och Vägverket gemensamt finansierar vägbygget i ett EU-projekt där de 5 miljonerna kan utgöra kommunens insats. Centerpartiet och Moderaterna i Forshaga kommun föreslår fullmäktige: - att göra en ombudgetering i 2006 års budget så att pengar till järnvägsbron i stället anslås till upprustning av väg 812, Butorpsvägen - att besluta avsätta resurser för att tillsammans med Vägverket författa en EU-ansökan om medel till upprustning av tidigare nämnda väg Maria Lindquist, Sten Myreback, Lars Emilson och Lars Göran Carlsson, Stefan Ögren, alla (c) samt Göran Adrian, Pia Hallström och Thomas Nilsson, alla (m)

4 Kommunstyrelsen 4(30) 64 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen, i Forshaga kommun 3- Dnr.65/2006. Dpl 311 Forts/ Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade ,, att uppta motionen till behandling och remittera den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ,, att föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Motionen med hänvisning till följande skall anses vara besvarad: - Kommunledningen uppmanas fortsätta påtryckningarna på Vägverket för att få till stånd en standardhöjning på Butorpsvägen genom att bl a inbjuda Inge Nilsson-Piehl till kommunstyrelsens nästa sammanträde - Forshaga kommun ställer sig positiv till eventuell medfinanisering i EU-projekt för statushöjning av grusvägar - Dejebron renoveras enligt beslut i kommunfullmäktige Vägverkets synpunkter Inge Nilsson-Piehl, Vägverket, informerar om sänkt infrastrukturbudget med anledning av stormen Gudrun, vilket innebär att den s k Bärighetsplanen i länet skjuts framåt i tiden. Vägverket i Värmland söker medel ur EU:s strukturfonder och av Landsbygdsutvecklingsstöd från EU för grusvägsprojektet Tranan (Grus Grus). Han välkomnar även samarbetet med boende i Butorp och vill upprätthålla dialogen med dem och kommunen. Planeringsingenjören utses till kontaktperson. I diskussionen framförs åter synpunkter på väg 812:s låga standard, oro för skador på fordon o s v, att alla önskar stödja Butorps-bornas kamp för sin väg, kostnader för renovering och asfaltering av den aktuella sträckan mellan Olsäters Handel och Butorps Bygdegård, som ledamöterna anser skall prioriteras.

5 Kommunstyrelsen 5(30) 65 Anvisningar inför arbetet med budget 2007 och flerårsplan Dnr.82/2006.Dpl.041 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - uppdra till kommunens nämnder att upprätta budget för år 2007 och flerårsplan för enligt anvisningarna Föreligger ekonomichefens förslag till anvisningar inför 2007-års budget och flerårsplan Allmänt Under år 2005 har befolkningen i Forshaga ökat med 55 personer och vi var vid årsskiftet invånare. I planeringen för år 2007 räknar man med invånare och därefter en minskning med 50 personer per år. I tidigare beräkningar för 2007 har man räknat med invånare och beräknade skatteintäkter blir nu därför ca 2 Mkr högre än tidigare beräkningar. Samtidigt aviseras att arbetsgivaravgifterna kommer att höjas för avtalspensionsdelen utifrån det nya pensionsavtalet KAP-KL. Enligt Kommunernas pensionsanstalt (KPA) kan det röra sig om en höjning på 1% och då behövs de extra skatteintäkterna till denna avgiftshöjning. Övergripande mål 1. Ingen skattehöjning. Ökningen av skatteunderlaget i Forshaga kommun mellan budgetåren ska täcka kommunens nettokostnader. 2. Kommunens resultat skall av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning budgetåren 2007 och 2008 uppgå till minst 1% och budgetåret 2009 till minst 2%. Ett överskott i verksamheten skapar ett politiskt handlingsutrymme. 3.Verksamhetens nettokostnaders (avräknat avskrivningar) andel av skatter, generella statsbidrag/utjämning skall uppgå till högst 93% budgetåret 2007 och högst 92% budgetåren 2008 och Då skapas ett utrymme för att klara kommunens pensionsåtaganden och ha en buffert mot oväntade förändringar i omvärlden. Det ger också möjlighet att minska (amortera) kommunens långfristiga skulder då investeringen i Lärcenter står färdig. Ökar verksamhetens nettokostnader snabbare än skattintäkter och generella statsbidrag medför det i förlängningen en minskad verksamhetsvolym eller en skattehöjning.

6 Kommunstyrelsen 6(30) 65 Anvisningar inför arbetet med budget 2007 och flerårsplan Dnr.82/2006.Dpl.041 Forts/ 4. Samtliga investeringar utöver Lärcenter skall skattefinansieras. Kommunens soliditet ska under budgetåren 2007 och 2008 inte understiga 57% och därefter ska soliditeten förbättras med minst 2% årligen. Lånefinansiering innebär på sikt ökade finansiella kostnader och det tar resurser från kärnverksamheten. Investeringen Lärcenter finansieras till övervägande del med nya långfristiga lån, men medför från och med 2009 minskade kostnader för drift och underhåll. God ekonomisk hushållning Mål och riktlinjer ska tas fram för verksamheten och finansiella mål tas fram för ekonomin. Målen ska främja ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Utifrån de övergripande mål som tagits fram ska nämnder och styrelse ta fram verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är i samklang med de finansiella målen. Det ska ges ett motiv till varför målet kopplas till god ekonomisk hushållning. Likviditet och rörelsekapital Under år 2005 har kommunen haft ett negativt rörelsekapital. Likviditeten har klarats genom att använda koncernens likviditet eller checkräkningskrediten. Under år 2007 kommer behovet av att låna öka och då finns det anledning att binda lånen. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkterna är uppräknade enl. Sveriges Kommuners och Landstings prognoser. Ramar 2007 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden (två planeringsnivåer) Social- och omsorgsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Avdrag demografi Ram tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Utgångspunkten för ramar 2007 är flerårsplanen.

7 Kommunstyrelsen 7(30) 65 Anvisningar inför arbetet med budget 2007 och flerårsplan Dnr.82/2006.Dpl.041 Forts/ Nämnder och styrelse har inledningsvis tillförts medel motsvarande 70% av utrymmet för pris- och löneökningar budgetåret ,3 Mkr (30%) har sparats för att skapa ett handlingsutrymme inför budgetberedningens arbete i höst, enligt en omfördelningsmodell för budgetarbetet enligt erfarenheter som vunnits i Grums. Barn- och utbildningsnämnden skall därför lämna budgetförslag enligt två planeringsnivåer, avdrag med tkr och med tkr. Ramarna är justerade med de kapitalkostnader som gäller vid 2006 års ingång och ytterligare kompensation kommer att ges för tillkommande kapitalkostnader som avser investeringar som tas i bruk under 2006 och I ramarna ligger kompensation motsvarande årets kapitalkostnader. Investeringar och amorteringar Nivån på kommunens investeringar ökar kraftigt under 2007 och detta innebär att kommunen inte kan skattefinansiera samtliga investeringar. Istället kommer investeringen i Lärcenter att till stor del lånefinansieras. I planeringen gäller samma övergripande mål som för I gällande flerårsplan finns för 2007 motsvarande 60 Mkr upptagna. 45 Mkr av dessa avser investeringen i Lärcenter och övriga investeringar ska ligga på totalt 15 Mkr

8 Kommunstyrelsen 8(30) 66 AIC:s ansökan om bidrag för kompletterande åtgärder i Forshaga Folkets Park Dnr.99/2006.Dpl.805 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - medge bidrag för kompletteringsarbeten i Forshaga Folkpark om 10 tkr, att tas ur Kommunstyrelsens konto för föreningsbidrag Under 2005 gjordes en omfattande renovering av Folkets Park i Forshaga, bl a byttes taket på teaterbyggnaden, måleriarbeten på samtliga byggnader samt nybyggnation av entrén. En arbetsgrupp har under våren 2006 fungerat som idékläckargrupp med syfte att finna idéer för verksamheter i parken. Arbetsgruppen söker om 10 tkr i bidrag för kompletterande arbeten och material för bl a belysning mm. Allt för att färdigställa arbetet inför återinvigningen Förslag Tjänstemannaberedningen föreslår att 10 tkr lämnas som bidrag och tas ur kommunstyrelsens konto för föreningsbidrag. Beslutet skickas för kännedom till:aic, Forshaga Folkets Park-förening

9 Kommunstyrelsen 9(30) 67 GS 86: Synpunkter på Forshaga kommuns taxa för idrottslokaler Dnr.30/2006.Dpl.282 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - avvisa GS 86 AIF:s begäran att ompröva beslutet angående avgiftshöjning i Forshaga kommuns sporthallar - i budgetarbetet inför 2007 beakta en höjning av verksamhetsbidraget till föreningarnas ungdomsverksamhet, en åtgärd som kommer alla föreningar till del. Inför budgetåret 2006 beslutade kommunfullmäktige införa nya avgifter i sporthallar och föreningslokaler. Avgiften i sporthallar höjdes från 30kr/45 min. till 45kr/45 min. Avgiftshöjningen var delvis relaterad till ut- och ombyggnaden av Deje sim- och idrottshall och därmed ökade driftkostnader, men också motiverad av att ingen prisjustering skett de senaste tio (10) åren. GS 86 AIF, har framfört förslag om att kommunen omprövar sitt beslut om taxehöjning och anger ett antal argument för detta. I beredningen av ärendet har kultur- och fritidschefen varit i kontakt med ett antal kommuner i länet för en jämförande studie: Arvika 60 kr/tim för träning och match Grums 60 kr/tim Träning 120 kr/45 min Match Hagfors 30 kr/tim Träning 550 kr Match Hammarö 60 kr/tim Träning 0-taxa för ungdomsverksamhet upp till 16 år. 80 kr/tim Match Karlstad 0-taxa Kil 0-taxa Kristinehamn 45 kr/tim Träning 300 kr/tim Match Sunne 0-taxa Säffle 100 kr/tim Träning och match Torsby 70 kr/tim Träning 0-taxa för ungdomsverksamhet upp till 16 år. 200 kr/tim Match Forts/

10 Kommunstyrelsen 10(30) 67 GS 86: Synpunkter på Forshaga kommuns taxa för idrottslokaler 2- Forts/ I de kommuner som har O-taxa, äger kommunen samtliga idrottsanläggningar. För att införa O-taxa i Forshaga kommun, skulle man tvingas ge de stora anläggningsägande föreningarna 100 % i anläggningsbidrag för att även deras verksamhet skulle erhålla O-taxa. Enligt kultur- och fritidschefen skulle det innebära en höjning av anläggningsbidraget för år 2006 med c:a 2 milj. Kommunerna med O-taxa har dessutom avsevärt lägre allmänna föreningsstöd i jämförelse med Forshaga kommun. Beslutet skickas för verkställighet till: ekonomikontoret, Ulla H, Jan Hagstrand Beslutet skickas för kännedom till: GS 86

11 Kommunstyrelsen 11(30) 68 Den kommunala tillsynen av ölförsäljningen i Forshaga kommun: förslag till program Dnr.272/2002.Dpl.003 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - fastställa föreslaget program för tillsyn av folkölsförsäljning i Forshaga kommun Kommunstyrelsen beslutade , 2, uppdra till social- och omsorgsförvaltningen att ta fram ett program för folkölstillsyn i Forshaga kommun och som också skall innehålla förslag till tillsynsavgift Finansieringen av programarbetet sker med de medel som kommer kommunen till del i form av tillsynsavgifter. Benny Eileryd fick i uppdrag att handlägga löpande utskänkningsärenden enligt gällande delegationsordning Förslag Föreligger förslag till årlig tillsynsplan för Forshaga kommun avseende permanenta och tillfälliga serveringstillstånd för alkohol, försäljningsställen av folköl samt tobaksförsäljning. Försäljning av folköl Samtliga försäljningsställen skall årligen besökas, varvid diskussion om självtillsynen mm tas upp. För kontroll av åldersgräns vid inköp skall stickprovskontroller göras via s.k. provinköp. Inför vissa tillfällen under året (Valborg, skolavslutningar, midsommar) skall samtliga försäljningsställen besökas och tillsammans med handlarna strävar man efter att genomföra en kampanj mot otillåten försäljning och langning av folköl. Samtliga försäljningsställen skall ha ingivit en anmälan om försäljning samt presenterat sitt eget tillsynsprogram. Permanenta serveringstillstånd (alkohol) Kommunen hade i februari 2005 sex (6) restauranger med permanent serveringstullstånd: Dömle Herrgård, Golfrestaurangen Dömle, Forshaga Gästgiveri, Värmlandspizza, Restaurang Bamboo och Pub Megana. Årligen skall varje serveringsställe ha en tillsyn. Därutöver skall vid behov ytterligare tillsyn verkställas.

12 Kommunstyrelsen 12(30) 68 Den kommunala tillsynen av ölförsäljningen i Forshaga kommun: förslag till program -2- Dnr.272/2002.Dpl.003 Forts/ Tillfälliga serveringstillstånd (alkohol) Tillsyn sker via stickprov. Vid återkommande tillfälliga serveringstillstånd från samma sökande, skall dessa tillställningar prioriteras vad avser tillsyn. Tobaksförsäljning Kommunen skall föra dialog och informationssamtal med handlarna. Förteckning över samtliga försäljningsställen skall finnas. Beslutet skickas för verkställighet till SON, UC

13 Kommunstyrelsen 13(30) 69 Kommunstyrelsens delegeringsförteckning: revidering avseende alkoholärenden Dnr.101/2006.Dpl.002 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - godkänna den reviderade delegeringsförteckningen för kommunstyrelsen Med anledning av beslut om organisationsförändring, som bl a innebär att planeringssekreteraren inte längre handlägger frågor och beslut med anledning av alkohollagen behöver kommunstyrelsens delegeringsförteckning revideras. Ansvar för utskänkningsfrågor sorterar efter under social- och omsorgsnämnden (alkoholhandläggare). Erfarenhetsmässigt kan det i brådskande fall vara påkallat att kommunstyrelsens arbetsutskott medges delegation att tillfälligt medge årligt tillstånd i avvaktan på nästa kommunstyrelsesammanträde. Förslag Kommunstyrelsens delegeringsförteckning kompletteras med följande lydelse som punkt 3: Permanent tillstånd årligen till allmänheten i brådskande fall när kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas (7 kap 5 ) delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet skickas för verkställighet till: Greger Karlsson/Ulla H Beslutet skickas för kännedom till: SON

14 Kommunstyrelsen 14(30) 70 Försäljning av del av fastigheten Forshaga 1:117 ( f d tekniska förrådet mm) Dnr.112/2006.Dpl.253 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Medge att del av fastigheten Forshaga 1:117( f d tekniska förrådet mm) försäljes av Forshaga kommun till Klarafors Fastighetsbolag i Forshaga AB - Köpeskillingen fastställs till 462 tkr - Tillträde sker Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt Förhandlingar har genomförts mellan parterna avseende kommunens försäljning av f d tekniska förrådet i Forshaga. I köpet ingår ca kvm tomt i anslutning till befintlig förrådsbyggnad, den befintliga f d förrådsbyggnaden samt befintliga undervisningspaviljonger belägna vid Bruksgatan. Såväl förrådsbyggnaden som paviljongerna säljs i befintligt skick. Köparen ombesörjer och bekostar flytt av paviljongerna för placering inom anvisad tomt i anslutning till f d förrådet. ForshagaAkademin bedriver undervisning i paviljongerna och i f d förrådet. Idag är denna verksamhet reglerad i hyresavtal mellan kommunen och skolan. Klarafors Fastighetsbolag är skolans eget fastighetsbolag. Fastighetsbolaget äger också fastigheter och byggnader på Näsets industriområde som nyttjas för undervisning mm. Avgränsning av ny tomtbildning mm följer den inriktning som kommunen arbetar med avseende ny detaljplan för området kring förrådet, camping och sportfiskecenter mm. Den nya inriktningen innebär bl a att biltrafik mellan Slottsvägen och Varvsgatan stoppas till förmån för GC-väg. Entre till förrådstomten blir via Industrileden.

15 Kommunstyrelsen 15(30) 71 Reviderad näringslivsstrategi för Forshaga kommun Dnr.111/2006.Dpl.140 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna den reviderade näringslivsstrategin för Forshaga kommun Forshaga kommuns näringslivsstrategi för 2005 har reviderats. Grundläggande inriktning och strategi är densamma som föregående år. Den reviderade versionen är främst omarbetad redaktionellt och den nya versionen är inte tidsbunden, vilket underlättar en mer långsiktig användning. Förutom en strategi för kommunens egna aktiviteter utgör den också underlag för olika gemensamma aktiviteter som kommunen bedriver i samverkan med Forshaga Företagscentrum.

16 Kommunstyrelsen 16(30) 72 Försäljning av del av fastigheten Forshaga Skived 43:1 till Patric Wallqvist och Carina Philipsson Dnr.113/2006.Dpl.253 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta - Forshaga kommun säljer ca 2,7 ha av fastigheten Skived 43:1 för kronor till Carina Philipsson och Patric Wallqvist. - Exakt areal fastställs vid lantmäteriförrättning. - Köparna svarar för alla förrättnings-, lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader. Carina Philipsson och Patric Wallqvist har kontaktat kommunen med förfrågan att köpa del av fastigheten Skived 43:1 (se karta). Syftet är att bygga en enfamiljsbostad på tomten. Tomten ligger på Bergviksvägen och kommunalt vatten finns framdraget till fastigheten. Total areal är cirka 2,7 ha och överenskommen köpeskilling är kronor. Tomten ska styckas av vid lantmäteriförrättning och bilda egen fastighet.

17 Kommunstyrelsen 17(30) 73 Skived 42:1, försäljning del av fastigheten till Björn Larsson och Liselott Magnusson-Axehag Dnr.113/2006. Dpl.253 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - Forshaga kommun säljer ca 470 kvm av fastigheten Skived 42:1 för kronor till Björn Larsson och Liselott Magnusson- Axehag. - Exakt areal fastställs vid lantmäteriförrättning. - Köparna svarar för alla förrättnings-, lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader. Kommunstyrelsen beslutade , 29 att sälja ca 470 kvm av fastigheten Skived 42:1 till Charlotte Eberhard och Mikael Nordström. Området skulle vid lantmäteriförrättning läggas samman med köparnas fastighet Fjärilen 6. Innan försäljningen hann slutföras bestämde sig köparna för att sälja sin fastighet Fjärilen 6. Nu har de nya ägarna av Fjärilen 6, Björn Larsson och Liselott Magnusson- Axehag kontaktat kommunen med förfrågan att köpa samma område. Kommunstyrelsen behöver därför ändra sitt beslut från den 14 februari Förslag till köpekontrakt bifogas. Beslutet skickas för verkställighet till: KommunTeknik Beslutet skickas för kännedom till: Björn Larsson och Liselott Magnusson-Axehag

18 Kommunstyrelsen 18(30) 74 Ansökningar om bidrag till kulturprogram våren 2006 Dnr.115/2006.Dpl.043 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - godkänna föreliggande förslag - medel tas ur verksamhet 3152 kulturprogram Till kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit ett antal ansökningar om kulturbidrag, våren Den av förvaltningen tillsatta beredningsgruppen (Jan Hagstrand, Jan Johansson, Lena Sjöblom, Victoria Karlsson, Malin Eriksson, Ulrika Svensson) har hållit sitt sammanträde Organisation /ändamål Ansökt Förslag belopp ABF, Forshaga Allsång med Bosse Larsson Studieförbundet Kultur för ungdom :- Vuxenskolan Kultur för invandrare, 30 tillfällen Kultur i Butorp, 3 kvällar Forshaga Sveriges Nationaldag Hembygdsförening Forshaga Folkets Park Fyra (4) barnprogram i Folkparken Återinvigning av Folkparken Deje Folkets Hus-förening Inköp av AV-utrustning Karavanen Två (2) kulturfester N. Ulleruds Hembygdsför Dansmässsa ABF, Forshaga Dansmässsa Konstföreningen, Lusten Konstföreläsning I årsbudget 2006 finns kr till kulturprogramverksamhet, för vissa återkommande program (Kammarmusikdagarna 30 tkr,seklingnatta 15, FiF 100 år, bok, 20 tkr samt FiS 20 tkr) har bidragssummor reserverats med totalt kr.tillgängligt saldo När ovanstående förslag antagits, kvarstår :- att fördela år Jäv Birgitta Kihlgren (s) anför jäv och deltar inte i beslutet. Beslutet skickas för verkställighet till: Jan C Hagstrand

19 Kommunstyrelsen 19(30) 74 Forshaga kommuns renhållningstaxa: höjning av taxan pga ny förbränningsskatt på hushållssopor Dnr.107/2006.Dpl.452 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Forshaga kommuns renhållningstaxa höjs med 19 % enligt bilaga medan taxan för enbart latrinhämtning är oförändrad. - Förändringen gäller från , med undantag för sommarabonnemang, där förändringen träder i kraft Regeringen har beslutat om skatt på förbränning av avfall från Skatten gäller till att börja med hushållsavfall. Skattebeloppet blir en schablon på mellan 94 och 444 kr/ton avfall beroende på förbränningsanläggningens elverkningsgrad. För Karlstad Energis del, dit Forshaga kommun transporterar sina sopor, innebär det en skattehöjning på 350 kr/ton, då pannan enbart används till värmeproduktion, ej elproduktion. Syftet med skatten är att öka återvinning av främst plast, minska koldioxidutsläppen och öka kraftvärmeproduktionen. Det är därför viktigt att minska vikten avfall som förbränns genom utsortering för att totalt sett sänka skatten. Ett tungt material i soporna är matavfall som bör uppmuntras till utsortering genom ökad hemkompostering. Forshaga kommuns mängd var år 2005, 3118 ton vilket skulle inneburit en skatt på c:a kronor. För att kompensera höjningen behöver kommunens renhållningstaxa höjas med 19 % från den Renhållningen är både före och efter höjningen finansierad till 100 % med taxan. Forts/

20 Kommunstyrelsen 20(30) 74 Forshaga kommuns renhållningstaxa: höjning av taxan pga ny förbränningsskatt på hushållssopor 2- /bilaga/ Dnr.107/2006.Dpl.452 Renhållningstaxa från : Flerbostadshus, veckohämtning (inkl.moms) 160 l säck 56 kr/säck 190 l kärl kr/år 240 l kärl 3417 kr/år 370 l kärl kr/år Tvåveckorshämtning (inkl.moms) 190 l kärl kr/år 240 l kärl kr/år 370 l kärl kr/år 190 l kärl(delad hämtning) 935 kr/år 240 l kärl kr/år 370 l kärl 1315 kr/år Månadshämtning (inkl.moms) 190 l kärl 1309 /år 240 l kärl 1409 kr/år 190 l kärl(delad hämtning) 655 kr/år 240 l kärl 704 kr/år Sommarabonnemang (gäller från ) Alternativ kr/säsong( Abonnenter som tecknat årsabonnemang i Forshaga kommun som flyttar med sophämtningen till sommarstället, endast sophämtning Alternativ 2: 973 kr/säsong Övriga abonnenter som får hämtning varannan vecka, endast sophämtning Alternativ 3: 486 kr/säsong Delad sophämtning för fritidshus Alternativ 4: kr/säsong Abonnenter som tecknat årsabonnemang i Forshaga kommun som flyttar med sophämtningen till sommarstället, sophämtning och latrin Alternativ 5: kr/säsong Övriga abonnenter som får hämtning varannanvecka, sophämtning och latrin Alternativ 6: 986 kr/säsong Delad sophämtning för fritidshus och latrin Latrin (höjs ej 250 kr/behållare Container, inkl. hyra kr/tömning Löst avfall 163 kr/m 3 Forsling av kärl, årsabonnemang 261 kr/år och kärl

21 Kommunstyrelsen 21(30) 75 Taxa för prövning och godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning i Forshaga och Munkfors kommuner Dnr.110/2006.Dpl.465 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Fastställa ny taxa för prövning och godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning i Forshaga och Munkfors kommuner att gälla från Fr.o.m. 1 januari, 2006 gäller en ny livsmedelslagstiftning i Sverige. Miljöoch byggnämnden är den kontrollmyndighet som kontrollerar att livsmedelslagstiftningens regler följs. En nyhet i lagstiftningen är att begreppet godkännande av livsmedelslokal ersatts av godkännande av livsmedelsanläggning. Anläggningar där verksamheter med små hygieniska riskerna bedrivs behöver inte godkännas, utan endast registreras hos kontrollmyndigheten. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter, LIVS FS 2005:23, ska livsmedelsföretagaren, d.v.s. de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag de driver, betala en avgift för prövning av ansökan om godkännande till kontrollmyndigheten. Den som hos kontrollmyndigheten anmäler en anläggning för registrering ska enligt LIVS FS 2005:23 betala en avgift motsvarande kostnaden för en timmes arbete enligt den av kontrollmyndigheten fastställda taxan. Det finns i dagsläget ingen fastställd timtaxa för godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar i Forshaga och Munkfors kommuner. Sedan tidigare finns dock timtaxa för uppdragsverksamhet, tillsyn enligt miljöbalken och djurskyddslagen i Forshaga och Munkfors kommuner. Generellt gäller att självkostnadsprincipen gäller, d.v.s. att kommunen får ta ut en avgift som motsvaras av kostnaden för insatsen. I de nämnda taxorna är timavgiften enligt självkostnadsprincipen framräknad till 650 kr/timme. Vilket gör att timavgiften för prövning och godkännande samt registrering av livsmedelsanläggning bör uppgår till samma belopp. Forts/

22 Kommunstyrelsen 22(30) 75 Taxa för prövning av godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning i Forshaga och Munkfors kommuner 2- /bilaga/ Dnr.110/2006.Dpl.465 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens kostnader för registrering av livsmedelsanläggning samt prövning av godkännande av anläggningar där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i godkänd livsmedelslokal, enligt livsmedelslagen (1971:511), föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller EG-förordningar som kompletteras av lagen. Kontrollmyndigheten får ta ut avgifter med stöd av livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter (LIVS FS 2005:23). 2 Avgift ska betalas av livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagare definieras som de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag de driver. 3 Avgift enligt denna taxa tas ut för: 1. prövning av godkännande av livsmedelsanläggning, där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i en godkänd livsmedelslokal (2 kap. 3 andra stycket LIVS FS 2005:23). 2. registrering av livsmedelsanläggning (2 kap.4 LIVS FS 2005:23). 4. Denna taxa omfattar inte övriga avgifter som regleras i livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter (LIVS FS 2005:23). Avgifter för prövning och registrering 5 För prövning av godkännande av livsmedelsanläggning, där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i en godkänd livsmedelslokal samt registrering tas en timavgift ut. 6 Timavgift tas ut för varje halv timme genomförd handläggningstid. 7 Timavgiften uppgår till 650 kr/h. 8 För prövning av godkännande av livsmedelsanläggning, där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i en godkänd livsmedelslokal får avgiften högst uppgå till det belopp som motsvarar den årliga kontrollavgiften som beräknas utgå efter godkännandet (bilaga 2 avsnitt 1 LIVS FS 2005:23). 9 Den som hos kontrollmyndigheten anmäler en anläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande kostnaden för en timmes arbete enligt den av kontrollmyndigheten fastställda timtaxan. (2 kap. 4 LIVS FS 2005:23). Avgiftens erläggande 10 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors. Betalning ska ske inom tid som anges i räkning. För avgift som ej har betalats på förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt kravavgift enligt det högsta belopp som anges i lag.

23 Kommunstyrelsen 23(30) 76 Forshagabostäder AB (FABO): ansökan om kommunal borgen föroch egenfinansiering av projektet Mitt i centrum, Forshaga Dnr.96/2006.Dpl.045 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - medge kommunal borgen för lån till Forshagabostäder AB om tkr - godkänna att Forshagabostäder AB (FABO) med egna medel finansierar cirka tre (3) miljoner kronor av produktionskostnaden för Mitt i Centrum -projektet i Forshaga kommun Föreligger ansökan från Forshagabostäder AB om kommunal borgen för lån till Mitt i centrum -projektet i Forshaga. Borgensåtagandet för lån till FABO för finansiering av projektet är: Produktionskostnad Avgår, egenfinansiering Avgår statligt investeringsstöd Summa borgensåtagande tkr tkr tkr tkr Forshaga kommun är ägare av bolaget och skall därför besluta om förslaget att FABO med egna medel finansierar cirka tre (3) miljoner kronor av produktionskostnaden för Mitt i Centrum -projektet. Jäv Kenneth Eriksson och Reidar Nordlander, båda (s) samt Göran Adrian (m) och Sten Myreback (c) anför jäv och deltar inte i beslutet.

24 Kommunstyrelsen 24(30) 77 Klarälvsbanan: finansiering av fem (5) toaletter längs banan i Forshaga kommun Dnr.117/2006.Dpl.312 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - finansiera uppförande av fem toaletter utefter Klarälvsbanans Forshaga-del med 150 tkr, att tas ur rörelsekapitalet Det har en längre tid diskuterats om hur toalettfrågan skall lösas längs Klarälvsbanan samt vid Dejes gamla station. Det stora problemet är skötseln längs banan och även skadegörelse, som tyvärr förekommer redan idag vid rastplatserna. Vid ett möte med representanter från alla kommuner längs banan presenterades en lösning på toalettfrågan. Den består av en typ av utedass med kompostering och som kräver minimal hantering och skötsel. Systemet finns bl.a. i Årjäng, längs kanotlederna ute på öarna där det förekommer c:a 150 st. Erfarenheterna därifrån är goda. Behovet för vår del är 5 st längs banan. Vi köper in tankdelen separat och sedan bygger AIC byggnaden och installerar dem på plats. Inget vatten eller el behövs för driften. För Forshaga kommun är det tänkt att AIC:s personal utövar tillsynen. av toaletterna. Kostnad Ekonomin för detta ser ut enligt följande: - inköp tankdelen 5 x kr kr - kostnad för byggnad 5 x kr kr - installationskostnader kr TOTALT: kr Finansiering Föreslås att investeringen tas ur rörelsekapitalet

25 Kommunstyrelsen 25(30) 78 Ansökan om sänkt tillsynsavgift vid tillfälliga tillstånd att sälja öl (klass II) Dnr.128/2006.Dpl.702 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar - medge att tillsynsavgiften för enstaka tillfällen per år för ölförsäljning (klass II) sänks till 300 kr. Forshaga IF har anmält till Forshaga kommun att de avser servera öl (klass II) en gång per år i samband med Dansgalan, som anordnas i maj månad och har en mogen publik som målgrupp. Tillsynsavgiften för att sälja öl är kr/år vilket alla försäljare i kommunen betalar. Nu har frågan uppkommit om det är rimligt att avgiften ska ligga på denna nivå även om försäljningen sker vid ett enda tillfälle per år. Syftet med tillsynsavgift är att det ska bekosta de insatser kommunen gör för att säkerställa att försäljning sker enligt lagen. De insatser det kan bli tal om för FIF:s räkning blir begränsade och alkoholhandläggaren i Forshaga kommun anser 300 kr är mer en rimlig summa. Beslutet skickas för kännedom/verkställighet till: SON (Anette Karlsson), FiF

26 Kommunstyrelsen 26(30) 79 Forshaga Hotell & Gästgifveri AB: Ansökan om avgiftsbefrielse för ansökan om serveringstillstånd i Forshaga Folkets Park. Dnr.127/2006.Dpl.702 Beslut Kommunstyrelsen beslutar - medge avgiftsbefrielse enligt ansökan Donna Ekstedt har för Forshaga Hotell och Gästgiveri AB:s räkning ansökt om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol i Folkets park i samband med invigningen av densamma I samband med ansökan om servering av alkohol ansöker Forshaga Hotell och Gästgiveri AB om avgiftsbefrielse med 3000 kr. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ansökningsavgift med 3000 kr. Det är den sökandes uppfattning att eftersom detta evenemang är en form av pilotprojekt för att väcka liv i Folkets park och att detta sker i kommunens intresse är det rimligt att bli befriad från denna avgift. Beslutet skickas för verkställighet/kännedom till: Donna Ekstedt, Anette Karlsson

27 Kommunstyrelsen 27(30) 80 Redovisning av ej besvarade motioner Dnr.94/2006.Dpl.008 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige tillstyrka beslut om att - notera redovisningen av ej besvarade motioner Enligt Kommunallagen 5 kap 33 bör motioner beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning uttalat att motioner, som inte bevarats skall redovisas: Datum/Dnr Motion Status /2005/532 Motion från Klas Andersson (mp) om förslag till trafiklösningar (järnvägslinje) mm tas med i ny översiktsplan för Forshaga kommun Remitterad till kommunstrategen /2006/311 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen, i Forshaga kommun Behandlas i KS Kf

28 Kommunstyrelsen 28(30) 81 Delegeringsbeslut Beslut Kommunstyrelsen beslutar - godkänna redovisningen av delegeringsbesluten 1. Delegeringsbeslut avseende kommunal förköpsrätt Dnr.1/2006.Dpl.257 Med stöd av gällande delegeringsordning har beslutats att kommunen inte har för avsikt att utöva den kommunala förköpsrätten då det gäller följande fastigheter: Fastighet Säljare Köpare Forshaga Bråten 2:1 Bengt Erik Norén, Deje och Gösta Norén, Forshaga Forshaga Edeby 1:96 Thomas Hansson, Deje Forshaga Norra Skived 2:4 Forshaga Timmerspelet 9 Forshaga Klippåsen 1:18 Lokalkatalogen i Värmland HB, Forshaga Peter Linderborg, Halmstad Malin och Morgan Johansson, Deje Lars Erik Bäckman och Pia Bäckman, Deje Thomas Gustavsson, Karlstad Lena Nilsson och Anders Rhodin, Karlstad Överhammar AB, Karlstad Conny Nilsson och Eleonore Myrén, Karlstad 2. Delegeringsbeslut avseende Alkohollagen tiden till och med : Tillfälliga tillstånd för servering av alkohol för Deje Folkets hus. 3. Delegeringsbeslut: KommunTeknik tillståndsgivning Dnr.54/2006.Dpl Delegeringsbeslut: Kultur-och fritidschefens beslut om startbidrag till föreningar: Startbidrag om 3000 kr har beviljats Föreningen X-terms respektive Forshaga Film Förening F3.

29 Kommunstyrelsen 29(30) 82 Kommunchefen informerar Beslut Kommunstyrelsen beslutar - notera informationen Kommunchefen informerar om Regionala finansieringsfrågor avseende upprustning av riksväg 62 samt flyglinje till Köpenhamn, vilka behandlas vid olika möten i regionen under maj och juni. Flygplatsen och hantering av bullerzoner i södra kommundelen. Näringslivsbolag bildat tillsammans med Munkfors kommun,ägardirektiv, instruktion för VD/ vice VD, styrelseinstruktion etc blir föremålför politiska beslut senare.stiftelsen Forshaga Företagscentrum behålls vilande. Lokalt har ett s k Näringslivsforum bildats. Arbetsmiljöverket har inspektion den 17 maj 2006 avseende kommunens ( i sin egenskap av arbetsgivare)trafiksäkerhetsarbetet

30 Kommunstyrelsen 30(30) 83 Anmälan av arbetsutskottets protokoll Beslut Kommunstyrelsen beslutar - notera protokollet som en delgivning Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott föreligger.

Kommunfullmäktige 1(27)

Kommunfullmäktige 1(27) Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Dömle Herrgård, Deje Avser : 24-39 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1(30)

Kommunstyrelsen 1(30) Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats: KL.18.30-19.00 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 89-111 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) ersätter Göran Adrian

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl.18.30-19.15 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 54-72 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1(39)

Kommunstyrelsen 1(39) Kommunstyrelsen 1(39) Tid och plats: Kl. 18.30 19.25 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 162-189 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), vice ordförande Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(52)

Kommunfullmäktige 1(52) Kommunfullmäktige 1(52) Tid och plats: Kl 18.30-20.15 Folkets Hus, Forshaga Avser : 96-121 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ekonomichef Lena Backlund, 102 Kommunchef

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50 Protokoll 2009-10-20 1 (32) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50 Avser : 113-131 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Göran Adrian (M), vice ordförande

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-12-11 1 (21) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 156-172 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Protokoll 2008-10-14 1 (22) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.15 Avser : 105-121 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Angelica Rage (s), ordförande Göran Adrian (m), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 1(19)

Kommunstyrelsen 1(19) Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl. 18.30-19.10 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 93-108 ande: Sten Myreback (c), ordförande Tore Eklund (s) ersäytter Angelica Rage (s) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m)

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30 19.50 Folkets hus, Deje Avser : 1-16 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Monica Swensån, barn- och utbildningschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(20)

Kommunfullmäktige 1(20) Kommunfullmäktige 1(20) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Folkets Hus, Deje Avser : 40-54 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Greger Karlsson, kommunchef Justeringens

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-05-13, Visten, klockan 18:30-20:45 Avser paragrafer 65-91 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Benny Pedersén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010...35

Sammanträdesdatum 2010...35 Kommunstyrelsen 2009-12-01 1 (50) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik 15:00 16:30 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordförande: Elvy Söderström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26

Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-26 Datum: Onsdagen den 26 augusti 2015 Tid: Kl 08.00 11.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 augusti, klockan 08.00 Paragrafer: 84-100 Utses att justera: Julia Färjhage

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-04 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00-17.30 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Roland Edvardsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Ingemar Gruvaeus

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1(29) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande 138-149, 151-160 Mathias Lindqvist (S), vice ordförande 138-160

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Datum 2015-08-25. Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare 163-186 Mathias Brandt

Datum 2015-08-25. Ewa Lindbäck (M), Fredrik Dahlberg (SD) Underskrifter Sekreterare 163-186 Mathias Brandt 1(57) Plats och tid Björskogsnäs kl 9.30-11.30; Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.40 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ronnie Faltin (S), ej tjänstgörande Vivianne Pettersson (M),

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga Avser : 128-140 Beslutande:

Kommunkontoret, Forshaga Avser : 128-140 Beslutande: Kommunstyrelsen 1(17) Tid och plats: Kl.18.30-19.05 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 128-140 ande: Angelica Rage (s), ordförande Göran Adrian (m), vice ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(18)

Kommunfullmäktige 1(18) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30-20.00 Dömle Herrgård, Deje Avser : 41-52 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens

Läs mer