Kommunfullmäktige 1(27)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 1(27)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl Dömle Herrgård, Deje Avser : ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen, 24 Greger Karlsson, kommunchef Justeringens plats och tid: Kommunkontoret kl Sekreterare: Greger Karlsson Ordförande: Tore Eklund Justerare: Reidar Nordlander Justerare: Sten Myreback Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift: Greger Karlsson

2 Kommunfullmäktige 2(27) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Lars Ericsson M X 2 Kenneth Eriksson S X Anita Moberg M 3 Lillemor Magnusson S X Håkan Sundholm Kd X tjg 4 Sten Myreback 75 C X Bertil Jonsson Kd - 5 Tore Eklund S X 6 Göran Adrian M X 7 Birgitta Kihlgren S X Barbro Persson S X tjg 8 Gunnar Sundström Fp X Jan-Erik Carlsson S - 9 Hans Magnusson S X Erling Ericsson S X tjg 10 Erika Arwidson V X Myrna Labusan Jönsson **) S X tjg 11 Gunilla Björk S X Kerstin Eklund S X 12 Stefan Ögren C X Benny Pedersén S X 13 Kjell Rysjö S X Anita Andersson S - 14 Eva Jonsson Kd X Ebbe Boström S 15 Lars Moberg M X Andreas Krause S 16 Ingrid Holmberg S X Roger Nilsson S 17 Reidar Nordlander S X Nils Jansson S 18 Kristina Hakarainen- S X Rådberg 19 Ann-Charlotte Grahn- Fp X Sjöström 20 Bertil Hagelin S X Marita Ögren C X tjg 21 Maria Lindquist C X Willy Eriksson C 22 Anette Nilsson S X Lisa Karlsson C 23 Cecilia Kruse V X 24 Klas Andersson Mp X 25 Thomas Nilsson M X Tom Strandberg Fp 26 Per Asplund S X Roland Hammar Fp X 27 Maria Norell S X 28 Kjell-Åke Kihlgren S X 29 Birger Jönsson S X Vakant Sd 30 Christina Falck Kd X 31 Lars Emilson C X 32 Berit Carlsson S X 33 Arne Westerberg FP X Jan Gustavsson Mp 34 Alf Eker S X Vakant Mp 35 Pia Hallström M X 36 Carolina Jannborg *) S X 37 Göran Olsson Sd X 38 Lars-Ove Carlsson S X Anna Johansson V 39 Ildefonso Acevedo V X Vakant V 40 Finn Martinsen S X 41 Lars-Göran Carlsson C X *) Carolina Jannborg tjg fr o m ord ledamöter **) Myrna Labusan Jönsson tjg 24 5 tj gör ersättare 4 ej tj gör ersättare

3 Kommunfullmäktige 3(27) KF 24 Kommunstyrelsens ordförande har inbjudit VD Lena Becker, Kreditgarantiföreningen, att informera om verksamheten. Av informationen framgår bl a Värmlands Kreditgarantiförening har bedrivit verksamhet i ca två år. Föreningens kapital uppgår f n till 10 mkr och växer successivt. Verksamheten är återförsäkrad i Europeiska Investeringsbanken, vilket innebär att kapitalet kan växlas upp 15 gånger. Kreditvärdigheten är mycket hög, AAA. Kapitalet till föreningen har skjutits till av kommuner, organisationer, banker m fl. Föreningen lämnar garanti (borgen) som komplement till bankutlåning, vilket ökar möjligheterna för främst små och medelstora företag att erhålla investeringskapital. Med föreningens garanti minskar t ex kravet på personliga säkerheter. Garanti kan erhållas upp till max 60 % av banklån. Förutom garantier erbjuder föreningen kompetens i form av coaching och/eller styrelseledamöter. Lokala kommittéer medverkar vid granskning av ansökningar. Forshaga kommun har förutom medlemsavgiften skjutit till ett extra kapital om kr avsett för garantier till företag verksamma inom kommunen.

4 Kommunfullmäktige 4(27) KF 25 Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden (v) Dnr: 250/2005, Dpl: Val av ny ledamot (v) hänskjuts till nästa sammanträde Kommunfullmäktige har , 4, beslutat att val av ny ledamot tas upp till behandling vid dagens sammanträde. Föreligger inget förslag från vänsterpartiet. et skickas för kännedom till: Lars-Erik Jansson lönekontoret, Ulla Henriksson

5 Kommunfullmäktige 5(27) KF 26 Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (v) Dnr: , Dpl: Val av ersättare för vänsterpartiet hänskjuts till nästa sammanträde Kommunfullmäktige har , 5, beslutat att val av ersättare tas upp till behandling vid dagens sammanträde. Föreligger inget förslag från vänsterpartiet. et skickas för kännedom till: Lars-Erik Jansson lönekontoret, Ulla Henriksson

6 Kommunfullmäktige 6(27) KF 27 Länsstyrelsens beslut avseende ny ersättare i kommunfullmäktige Dnr: 372/2005, Dpl: Länsstyrelsens beslut antecknas till protokollet Länsstyrelsen har i beslut meddelat att ny ersättare för avgående Anethe Byberg (v) ej kunnat utses. et skickas till: Lars-Erik Jansson lönekontoret, Ulla Henriksson

7 Kommunfullmäktige 7(27) KF 28 Forshaga kommuns lokala ordningsregler revidering Dnr.61/2006. Dpl Skrivningen i 13 om tillstånd för penningsinsamling utgår, vilket medför att följande ordningsnummer ändras (12-25) Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 54, beslutat lämna ovanstående förslag. Polismyndigheten i Värmlands län har tillskrivit kommunerna med uppmaning att göra en översyn av lokala ordningsregler, eftersom de i många fall inte varit föremål för revidering på tio år eller mer. Polismyndigheten anser att de lokala ordningsföreskrifterna bör begränsas till att avse situationer där sådana föreskrifter är påkallade av ordningsskäl, bl a avseende alkoholförtäring på offentlig plats, campingtillstånd, hundhållning och bruk av pyrotekniska varor. Tillståndsgivning för penningsinsamling förekommer i vissa kommuner, men i sådana ärenden sker idag ingen regelmässig prövning. I Forshaga kommuns lokala ordningsföreskrifter reglerar 13 tillståndsgivning för penningsinsamling: Insamling av pengar 13 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande,om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentligtillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Tidigare beslut och revideringar Lokala ordningsregler för Forshaga kommun beslutades av kommunfullmäktige , ändrades av kommunfullmäktige , 88 3 ändrades genom tillägg av kommunfullmäktige , lades till av kommunfullmäktige , 108 et skickas till: Ulla Henriksson, Greger Karlsson

8 Kommunfullmäktige 8(27) KF 29 Reviderad näringslivsstrategi för Forshaga kommun Dnr.111/2006.Dpl Godkänna den reviderade näringslivsstrategin för Forshaga kommun Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 71, beslutat lämna ovanstående förslag. Forshaga kommuns näringslivsstrategi för 2005 har reviderats. Grundläggande inriktning och strategi är densamma som föregående år. Den reviderade versionen är främst omarbetad redaktionellt och den nya versionen är inte tidsbunden, vilket underlättar en mer långsiktig användning. Förutom en strategi för kommunens egna aktiviteter utgör den också underlag för olika gemensamma aktiviteter som kommunen bedriver i samverkan med Forshaga Företagscentrum. et skickas till: Greger Karlsson, Malin Eriksson, Johnny Grundahl + Strategin

9 Kommunfullmäktige 9(27) KF 30 Forshaga kommuns renhållningstaxa: höjning av taxan p g a ny förbränningsskatt på hushållssopor Dnr.107/2006.Dpl Forshaga kommuns renhållningstaxa höjs med 19 % enligt bilaga medan taxan för enbart latrinhämtning är oförändrad - Förändringen gäller från , med undantag för sommarabonnemang, där förändringen träder i kraft Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 74, beslutat lämna ovanstående förslag. Regeringen har beslutat om skatt på förbränning av avfall från Skatten gäller till att börja med hushållsavfall. Skattebeloppet blir en schablon på mellan 94 och 444 kr/ton avfall beroende på förbränningsanläggningens elverkningsgrad. För Karlstad Energis del, dit Forshaga kommun transporterar sina sopor, innebär det en skattehöjning på 350 kr/ton, då pannan enbart används till värmeproduktion, ej elproduktion. Syftet med skatten är att öka återvinning av främst plast, minska koldioxidutsläppen och öka kraftvärmeproduktionen. Det är därför viktigt att minska vikten avfall som förbränns genom utsortering för att totalt sett sänka skatten. Ett tungt material i soporna är matavfall som bör uppmuntras till utsortering genom ökad hemkompostering. Forshaga kommuns mängd var år 2005, ton, vilket skulle inneburit en skatt på c:a kronor. För att kompensera höjningen behöver kommunens renhållningstaxa höjas med 19 % från den Renhållningen är både före och efter höjningen finansierad till 100 % med taxan. Forts/

10 Kommunfullmäktige 10(27) KF 30 Forshaga kommuns renhållningstaxa: höjning av taxan p g a ny förbränningsskatt på hushållssopor 2- /bilaga/ Dnr.107/2006.Dpl.452 Renhållningstaxa från : Flerbostadshus, veckohämtning (inkl.moms) 160 l säck 56 kr/säck 190 l kärl kr/år 240 l kärl 3417 kr/år 370 l kärl kr/år Tvåveckorshämtning (inkl.moms) 190 l kärl kr/år 240 l kärl kr/år 370 l kärl kr/år 190 l kärl(delad hämtning) 935 kr/år 240 l kärl kr/år 370 l kärl 1315 kr/år Månadshämtning (inkl.moms) 190 l kärl 1309 /år 240 l kärl 1409 kr/år 190 l kärl(delad hämtning) 655 kr/år 240 l kärl 704 kr/år Sommarabonnemang (gäller från ) Alternativ kr/säsong Abonnenter som tecknat årsabonnemang i Forshaga kommun som flyttar med sophämtningen till sommarstället, endast sophämtning Alternativ 2: 973 kr/säsong Övriga abonnenter som får hämtning Varannan vecka, endast sophämtning Alternativ 3: 486 kr/säsong Delad sophämtning för fritidshus Alternativ 4: kr/säsong Abonnenter som tecknat årsabonnemang i Forshaga kommun som flyttar med sophämtningen till sommarstället, sophämtning och latrin Alternativ 5: kr/säsong Övriga abonnenter som får hämtning varannan vecka, sophämtning och latrin Alternativ 6: 986 kr/säsong Delad sophämtning för fritidshus och latrin Latrin (höjs ej) 250 kr/behållare Container, inkl. hyra kr/tömning Löst avfall 163 kr/m 3 Forsling av kärl, årsabonnemang 261 kr/år och kärl et skickas till: Ekonomikontoret, KommunTeknik, Ulla Henriksson

11 Kommunfullmäktige 11(27) KF 31 Taxa för prövning och godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning i Forshaga och Munkfors kommuner Dnr.110/2006.Dpl Fastställa ny taxa för prövning och godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning i Forshaga och Munkfors kommuner att gälla från Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 75, beslutat lämna ovanstående förslag. Fr o m 1 januari 2006 gäller en ny livsmedelslagstiftning i Sverige. Miljöoch byggnämnden är den kontrollmyndighet som kontrollerar att livsmedelslagstiftningens regler följs. En nyhet i lagstiftningen är att begreppet godkännande av livsmedelslokal ersatts av godkännande av livsmedelsanläggning. Anläggningar där verksamheter med små hygieniska riskerna bedrivs behöver inte godkännas, utan endast registreras hos kontrollmyndigheten. Enligt livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter, LIVS FS 2005:23, ska livsmedelsföretagaren, d.v.s. de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag de driver, betala en avgift för prövning av ansökan om godkännande till kontrollmyndigheten. Den som hos kontrollmyndigheten anmäler en anläggning för registrering ska enligt LIVS FS 2005:23 betala en avgift motsvarande kostnaden för en timmes arbete enligt den av kontrollmyndigheten fastställda taxan. Det finns i dagsläget ingen fastställd timtaxa för godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar i Forshaga och Munkfors kommuner. Sedan tidigare finns dock timtaxa för uppdragsverksamhet, tillsyn enligt miljöbalken och djurskyddslagen i Forshaga och Munkfors kommuner. Generellt gäller att självkostnadsprincipen gäller, d v s att kommunen får

12 Kommunfullmäktige 12(27) KF 31 Taxa för prövning av godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning i Forshaga och Munkfors kommuner 2- Dnr.110/2006.Dpl.465 Forts/ ta ut en avgift som motsvaras av kostnaden för insatsen. I de nämnda taxorna är timavgiften enligt självkostnadsprincipen framräknad till 650 kr/timme. Vilket gör att timavgiften för prövning och godkännande samt registrering av livsmedelsanläggning bör uppgår till samma belopp. Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens kostnader för registrering av livsmedelsanläggning samt prövning av godkännande av anläggningar där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i godkänd livsmedelslokal, enligt livsmedelslagen (1971:511), föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller EG-förordningar som kompletteras av lagen. Kontrollmyndigheten får ta ut avgifter med stöd av livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter (LIVS FS 2005:23). 2 Avgift ska betalas av livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagare definieras som de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag de driver. 3 Avgift enligt denna taxa tas ut för: 1. prövning av godkännande av livsmedelsanläggning, där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i en godkänd livsmedelslokal (2 kap. 3 andra stycket LIVS FS 2005:23). 2. registrering av livsmedelsanläggning (2 kap.4 LIVS FS 2005:23). 4. Denna taxa omfattar inte övriga avgifter som regleras i livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter (LIVS FS 2005:23). Avgifter för prövning och registrering 5 För prövning av godkännande av livsmedelsanläggning, där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i en godkänd livsmedelslokal samt registrering tas en timavgift ut. 6 Timavgift tas ut för varje halv timme genomförd handläggningstid. 7 Timavgiften uppgår till 650 kr/h. 8 För prövning av godkännande av livsmedelsanläggning, där verksamheten före den 1 januari 2006 bedrevs i en godkänd livsmedelslokal får avgiften högst uppgå till det belopp som motsvarar den årliga kontrollavgiften som beräknas utgå efter godkännandet (bilaga 2 avsnitt 1 LIVS FS 2005:23). 9 Den som hos kontrollmyndigheten anmäler en anläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande kostnaden för en timmes arbete enligt den av kontrollmyndigheten fastställda timtaxan. (2 kap. 4 LIVS FS 2005:23).

13 Kommunfullmäktige 13(27) KF 31 Taxa för prövning av godkännande av livsmedelsanläggning och registrering av livsmedelsanläggning i Forshaga och Munkfors kommuner 3- Dnr.110/2006.Dpl.465 Forts/ Avgiftens erläggande 10 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors. Betalning ska ske inom tid som anges i räkning. För avgift som ej har betalats på förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt kravavgift enligt det högsta belopp som anges i lag. et skickas till: Miljökontoret, Ulla Henriksson

14 Kommunfullmäktige 14(27) KF 32 Forshagabostäder AB (FABO): ansökan om kommunal borgen för och egenfinansiering av projektet Mitt i centrum, Forshaga Dnr.96/2006.Dpl Medge kommunal borgen för lån till Forshagabostäder AB om tkr - Godkänna att Forshagabostäder AB (FABO) med egna medel finansierar cirka tre (3) miljoner kronor av produktionskostnaden för Mitt i Centrum -projektet i Forshaga kommun Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 76, beslutat lämna ovanstående förslag. Föreligger ansökan från Forshagabostäder AB om kommunal borgen för lån till Mitt i centrum -projektet i Forshaga. Borgensåtagandet för lån till FABO för finansiering av projektet är: Produktionskostnad Avgår, egenfinansiering Avgår statligt investeringsstöd Summa borgensåtagande tkr tkr tkr tkr Forshaga kommun är ägare av bolaget och skall därför besluta om förslaget att FABO med egna medel finansierar cirka tre (3) miljoner kronor av produktionskostnaden för Mitt i Centrum -projektet. et skickas till: FABO, Ekonomikontoret

15 Kommunfullmäktige 15(27) KF 33 Klarälvsbanan: finansiering av fem (5) toaletter längs banan i Forshaga kommun Dnr.117/2006.Dpl Finansiera uppförande av fem toaletter utefter Klarälvsbanans Forshaga-del med 150 tkr, att tas ur rörelsekapitalet Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 77, beslutat lämna ovanstående förslag. Det har en längre tid diskuterats om hur toalettfrågan skall lösas längs Klarälvsbanan samt vid Dejes gamla station. Det stora problemet är skötseln längs banan och även skadegörelse, som tyvärr förekommer redan idag vid rastplatserna. Vid ett möte med representanter från alla kommuner längs banan presenterades en lösning på toalettfrågan. Den består av en typ av utedass med kompostering och som kräver minimal hantering och skötsel. Systemet finns bl.a. i Årjäng, längs kanotlederna ute på öarna där det förekommer c:a 150 st. Erfarenheterna därifrån är goda. Behovet för vår del är 5 st längs banan. Vi köper in tankdelen separat och sedan bygger AIC byggnaden och installerar dem på plats. Inget vatten eller el behövs för driften. För Forshaga kommun är det tänkt att AIC:s personal utövar tillsynen. av toaletterna.

16 Kommunfullmäktige 16(27) KF 33 Klarälvsbanan: finansiering av fem (5) toaletter längs banan i Forshaga kommun 2- Dnr.117/2006.Dpl.312 Forts/ Kostnad Ekonomin för detta ser ut enligt följande: - inköp tankdelen 5 x kr kr - kostnad för byggnad 5 x kr kr - installationskostnader kr TOTALT: kr Finansiering Föreslås att investeringen tas ur rörelsekapitalet et skickas till: Victoria Karlsson, KommunTeknik, Ekonomikontoret

17 Kommunfullmäktige 17(27) KF 34 Försäljning av del av fastigheten Forshaga 1:117 ( f d tekniska förrådet m m) Dnr.112/2006.Dpl Medge att del av fastigheten Forshaga 1:117( f d tekniska förrådet m m) försäljes av Forshaga kommun till Klarafors Fastighetsbolag i Forshaga AB - Köpeskillingen fastställs till 462 tkr - Tillträde sker Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 70, beslutat lämna ovanstående förslag. Förhandlingar har genomförts mellan parterna avseende kommunens försäljning av f d tekniska förrådet i Forshaga. I köpet ingår ca kvm tomt i anslutning till befintlig förrådsbyggnad, den befintliga f d förrådsbyggnaden samt befintliga undervisningspaviljonger belägna vid Bruksgatan. Såväl förrådsbyggnaden som paviljongerna säljs i befintligt skick. Köparen ombesörjer och bekostar flytt av paviljongerna för placering inom anvisad tomt i anslutning till f d förrådet. ForshagaAkademin bedriver undervisning i paviljongerna och i f d förrådet. Idag är denna verksamhet reglerad i hyresavtal mellan kommunen och skolan. Klarafors Fastighetsbolag är skolans eget fastighetsbolag. Fastighetsbolaget äger också fastigheter och byggnader på Näsets industriområde som nyttjas för undervisning m m. Avgränsning av ny tomtbildning mm följer den inriktning som kommunen arbetar med avseende ny detaljplan för området kring förrådet, camping och sportfiskecenter m m. Den nya inriktningen innebär bl a att biltrafik mellan Slottsvägen och Varvsgatan stoppas till förmån för GC-väg. Entré till förrådstomten blir via Industrileden. et skickas till: Greger Karlsson, Klarafors Fastighetsbolag i Forshaga AB, Ekonomikontoret

18 Kommunfullmäktige 18(27) KF 35 Försäljning av del av fastigheten Forshaga Skived 43:1 till Patric Wallqvist och Carina Philipsson Dnr.113/2006.Dpl Forshaga kommun säljer ca 2,7 ha av fastigheten Skived 43:1 för kronor till Carina Philipsson och Patric Wallqvist - Exakt areal fastställs vid lantmäteriförrättning - Köparna svarar för alla förrättnings-, lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 72, beslutat lämna ovanstående förslag. Carina Philipsson och Patric Wallqvist har kontaktat kommunen med förfrågan att köpa del av fastigheten Skived 43:1 (se karta). Syftet är att bygga en enfamiljsbostad på tomten. Tomten ligger på Bergviksvägen och kommunalt vatten finns framdraget till fastigheten. Total areal är cirka 2,7 ha och överenskommen köpeskilling är kronor. Tomten ska styckas av vid lantmäteriförrättning och bilda egen fastighet. et skickas till: Anne Hellström, Ekonomikontoret, köparna

19 Kommunfullmäktige 19(27) KF 36 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen i Forshaga kommun Dnr.65/2006. Dpl Motionen med hänvisning till följande anses besvarad: - kommunledningen uppmanas fortsätta påtryckningarna på Vägverket för att få till stånd en standardhöjning på Butorpsvägen enligt Vägverkets representants redovisning - till kontaktman mellan kommunen och Vägverket samt Butorps Byalag utses planeringsingenjören - Forshaga kommun ställer sig positiv till eventuell medfinanisering i EU-projekt för statushöjning av grusvägar - Dejebron renoveras enligt beslut i kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 64, beslutat lämna ovanstående förslag. Centerpartiet och Moderaterna i Forshaga kommun har i en motion framfört följande: Butorpsvägen i Forshaga kommun Väg 812, sträckan mellan Olsäter och Butorp är en vägsträcka som är i stort behov av asfaltbeläggning. Behovet har övergått till att bli ett rättvisekrav i samband med beläggning av den gamla NKLJ-banan, numera Klarälvbanan. Krav på investering och underhåll av Butorpsvägen har framställts gång på gång, nu senast i samband med Forshaga kommunfullmäktiges beslut om fortsatta investeringar i Klarälvbanan genom renovering av järnvägsbron i Deje. Rättvisekrav på asfaltering av Butorpsvägen har framförts av nya och gamla Butorpsbor, kommuninnevånare, transportföretag och andra som har anledning att åka på Butorpsvägen och som får sina bilar förstörda av grus och lera. Påtryckningar har gjorts åtskilliga gånger både av Centerpartiet, Övre Ulleruds Bygdekommitté, Butorps byalag och av enskilda personer utan framgång. Kraven har avvisats av Forshaga kommun med hänvisning till att väg 812 är en statlig väg och att det är Vägverket som har ansvar för statens vägar. Detta kan tyckas vara ett rimligt skäl men Vägverket avvisar också kraven, nu senast som inlägg i Forum, Forshaga kommuns hemsida.

20 Kommunfullmäktige 20(27) KF 36 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen, i Forshaga kommun 2- Dnr.65/2006. Dpl 311 Forts/ Citat: Med anledning av den debatt som pågår i Forshaga kommun om åtgärder på väg 812, Butorpsvägen, så vill vi från Vägverket som är väghållare, meddela följande. Väg 812 är en statlig väg. För närvarande finns inga fastställda planer för åtgärder på väg 812. Grusvägsdelen finns dock med som en mindre åtgärd i ett särskilt grusvägspaket inom Bärighetsplanen för länet. Eventuella åtgärder på grusvägsdelen är helt beroende på statlig medelstilldelning. Med nuvarande planeringsförutsättningar kan inte Forshaga kommun förskottera åtgärder på Butorpsvägen. Kommunen kan naturligtvis lämna bidrag till Vägverket för åtgärder på de statliga vägarna, detta är dock mycket ovanligt då kommuner oftast har egna vägnät att underhålla. Vi på Vägverket Region Väst har dock för avsikt att ta kontakt med byalaget i Butorp för att diskutera vägfrågor vidare. Med vänliga hälsningar Inge Nilsson Piehl Vägverket Region Väst Butorp är en gammal, traditionell bybildning kring sjön Åstjärn i Övre Ullerud. Det är en by med ett hundratal innevånare, nu senast inflyttning av en stor barnfamilj. 20 skolbarn åker skolskjuts till Olsätersskolan och till Dejeskolan varje dag och det finns ca 10 barn i åldern 0-5 år. Byn har ett livaktigt frilufts- och föreningsliv med ett ordenshus som samlingsplats. Vid Åstjärn finns en kommunal badplats. Det finns tillgång till längdskidåkning, häst- och kaninsport. Bygdens ungdomar driver café i ordenshuset under sommaren. För stuguthyrning finns Björnvålsfallet. Det finns en anlagd damm för flugfiske, till glädje för bybor, tillresta fritidsfiskare och ForshagaAkademins fiskestuderande. Se Butorp, en juvel i Forshaga kommuns krona. Klarälvbanan är en asfalterad, nedlagd järnväg som numera används mycket behjärtansvärt för friluftsliv, men som inte kan användas av allmänheten för arbetspendling, virkes- djur- eller posttransporter eller för andra nyttoresor. Butorpsvägen korsar Klarälvbanan i Olsäter och kontrasterna blir mycket märkbara eftersom vägstandarden på väg 812 är låg, vissa årstider så gott som undermåligt. Rättvisekraven har sitt berättigande! Det är på fullmäktige i Forshagas kommun som ansvaret ligger att se till att Butorpsvägen blir välbehövligt upprustad och asfaltbelagd. Genom att budgetbeslutet om 5 miljoner kronor till renovering av järnvägsbron rivs upp kan denna investering i väg 812 göras. I ett möte mellan Vägverket och representanter för Butorp har framkommit att det också finns möjligheter att Forshaga kommun och Vägverket gemensamt finansierar vägbygget i ett EU-projekt där de 5 miljonerna kan utgöra kommunens insats.

21 Kommunfullmäktige 21(27) KF 36 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen, i Forshaga kommun 3- Dnr.65/2006. Dpl 311 Forts/ Centerpartiet och Moderaterna i Forshaga kommun föreslår fullmäktige: - att göra en ombudgetering i 2006 års budget så att pengar till järnvägsbron i stället anslås till upprustning av väg 812, Butorpsvägen - att besluta avsätta resurser för att tillsammans med Vägverket författa en EU-ansökan om medel till upprustning av tidigare nämnda väg Maria Lindquist, Sten Myreback, Lars Emilson och Lars Göran Carlsson, Stefan Ögren, alla (c) samt Göran Adrian, Pia Hallström och Thomas Nilsson, alla (m) Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade , 22, att uppta motionen till behandling och remittera den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 111, att föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Motionen med hänvisning till följande skall anses vara besvarad: - Kommunledningen uppmanas fortsätta påtryckningarna på Vägverket för att få till stånd en standardhöjning på Butorpsvägen genom att bl a inbjuda Inge Nilsson-Piehl till kommunstyrelsens nästa sammanträde - Forshaga kommun ställer sig positiv till eventuell medfinanisering i EUprojekt för statushöjning av grusvägar - Dejebron renoveras enligt beslut i kommunfullmäktige

22 Kommunfullmäktige 22(27) KF 36 Motion från Sten Myreback, Lars Emilson, Maria Lindquist, Stefan Ögren och Lars-Göran Karlsson, alla (c) samt Göran Adrian, Thomas Nilsson och Pia Hallström, alla (m) om upprustning av väg 812, Butorpsvägen, i Forshaga kommun 4- Dnr.65/2006. Dpl 311 Forts/ Vägverkets synpunkter Inge Nilsson-Piehl, Vägverket, informerar om sänkt infrastrukturbudget med anledning av stormen Gudrun, vilket innebär att den s k Bärighetsplanen i länet skjuts framåt i tiden. Vägverket i Värmland söker medel ur EU:s strukturfonder och av Landsbygdsutvecklingsstöd från EU för grusvägsprojektet Tranan (Grus Grus). Han välkomnar även samarbetet med boende i Butorp och vill upprätthålla dialogen med dem och kommunen. Planeringsingenjören utses till kontaktperson. I diskussionen framförs åter synpunkter på väg 812:s låga standard, oro för skador på fordon o s v, att alla önskar stödja Butorps-bornas kamp för sin väg, kostnader för renovering och asfaltering av den aktuella sträckan mellan Olsäters Handel och Butorps Bygdegård, som ledamöterna anser skall prioriteras. et skickas till: Respektive partigrupp, Angelica Rage, KommunTeknik

23 Kommunfullmäktige 23(27) KF 37 Motion från Lars Moberg (m): Förslag till nytt värmesystem i Villan och reningsverkets maskinhall i Deje samt Vårdcentralen Dnr.93/2006, Dpl Motionen upptas till behandling - Densamma remitteras till kommunstyrelsen för beredning Lars Moberg (m) har i en motion framfört följande: Inför byte av värmesystem i Villan, vill jag fästa uppmärksamhet på möjligheten att ta tillvara spillvärme vid avfallsverket, som ligger mycket nära Villan. Verket drivs med rinnande vatten, som slutrenas i en kammare varefter det dumpas i älven. Reningskammaren har en volym av cirka 35 kubikmeter. Genom den strömmar 800 kubikmeter vatten per dygn. Hela volymen byts ut varje timme kontinuerligt! Flödestemperaturen varierar mellan sex och tio grader beroende på årstid. Här ligger en outnyttjad, närmast perfekt värmekälla! Om det renade avloppsvattnet blir en halv grad lägre än tidigare har bara akademisk betydelse. Det vore enkelt att ansluta en kollektorslinga via en nedgrävd PVC-slang och ansluta den till en värmeväxlare i reningstanken. Nivåskillnaden hjälper till med cirkulationen. Därför fordras bara en vanlig cirkulationspump för den driften. Troligen skulle tankvolymen och genomströmningen tillåta, att både reningsverkets maskinhall, Villan och Vårdcentralen kunde uppvärmas nästan gratis via en varsin modern värmepump. På så vis skulle investeringen gynna alla parter. Två av fastigheterna är kommunala, den tredje är en av våra samlingslokaler. Den sammanlagda besparningen blir avsevärd. Investeringen kan förmodligen räknas hem mycket snabbt. Förmodligen finge man också energibidrag. Det är slöseri, att dumpa varmvatten ut i älven, när det kan användas för uppvärmning och ge bättre energiutnyttjande, nu när energipriserna skenar. Jag ber således kommunen att snabbutreda förslaget, eftersom oljetanken i Villan dömts ut. Jag förutsätter givetvis, att Svenska Kyrkan står för den egna installationskostnaden.

24 Kommunfullmäktige 24(27) KF 37 Motion från Lars Moberg (m): Förslag till nytt värmesystem i Villan och reningsverkets maskinhall i Deje samt Vårdcentralen 2- Dnr.93/2006, Dpl.299 Forts/ På sikt är detta ett bättre alternativ än övergång till pelletsbränning, som ändå ger högre miljöbelastning och fordrar mer underhåll för att fungera utan avbrott. Men det finns ännu en glömd energikälla i sammanhanget. Undersök möjligheten av att använda rötkammarens avgaser för drift av kommunala fordon. Man kunde tanka drivmedlet inom området. Gasdrift för bilar och arbetsfordon blir allt vanligare. Att konvertera förbränningsmotorer är dessutom relativt enkelt. Om jag är rätt underrättad, uppvärms i dag Forshagas reningsverk delvis med återanvänd avloppsgas. Det vittnar om sparsamhet både med naturresurser och skattebetalarnas pengar. Deje den 18 april 2006 Lars Moberg (m) et skickas till: KSAU, KommunTeknik

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer