Justeringens plats och tid: Kommunkontoret kl Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl Folkets hus, Deje Avser : 1-16 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Monica Swensån, barn- och utbildningschef Jan C Hagstrand, kultur- och fritidschef Justeringens plats och tid: Kommunkontoret kl Sekreterare: Ordförande: Maj-Britt Westlund Justerare: Reidar Nordlander (s) Justerare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift: Maj-Britt Westlund

2 Kommunfullmäktige 2(18) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Mats Jonsson M X Tjg 2 Kenneth Eriksson S X Gerd Högefjord M X 3 Lillemor Magnusson S X Anders Ljungsten M X 4 Göran Adrian M X 5 Stefan Ögren C X Håkan Sundholm Kd X 6 Reidar Nordlander S X Magnus Karlsson Kd X 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Lars-Ove Carlsson S X Tjg 9 Gunilla Björk S X Barbro Persson S X 10 Pia Hallström M X Stig Björk S X 11 Sten Myreback C X Myrna Labusan Jönsson S X 2 Kjell Rysjö S X Roger Elovsson S X 13 Göran Olsson Sd X Carolina Jannborg S X 14 Gunnar Sundström Fp X Erling Ericsson S X 15 Ingrid Holmberg S X Marianne Läckström S X 16 Bertil Hagelin S X Joakim Guttman S X 17 Eva Jonsson Kd X Anita Andersson S X 18 Cecilia Kruse V X Roland Krantz S X 19 Lotta Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C X 21 Per Lawén S X Magnus Olofsson C X Tjg 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C X 23 Ewa Larsson S X 24 Gert Björnwall S X 25 Anette Nilsson S X Fredrik Erlandsson Fp X 26 Per Asplund S X Dan Johansson Fp X 27 Per Hallström M X 28 Maria Norell S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson Sd X 30 Maria Kåräng Mp X Tony Gunnarsson Sd X 31 Kjell-Åke Kihlgren S X 32 Ann-Charlotte Grahn-Sjöström Fp X 33 Annelie Oscarsson Sd X Mikael Skalstad Mp X 34 Berit Carlsson S X Vakant Mp 35 Birger Jönsson S X 36 Lars Ericsson M X 37 Benny Pedersen S X 38 Gunnar Lindgren Kd X Per-Olov Grääs V X 39 Maria Bohlin S X Ragnhild Sjöblom V X 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C X 37 ordinarie ledamöter 3 tjänstgörande ersättare 9 ej tjänstgörande ersättare

3 Kommunfullmäktige 3(18) KF 1 Rapport från kommunstyrelsens ordförande - notera redovisningen av Fritidsvaneundersökningen Redovisning Jan C Hagstrand redovisar vid sammanträdet delar av Fritidsvaneundersökningen 2006.

4 Kommunfullmäktige 4(18) KF 2 Tunna klienter Dnr.2007/162/10 - under införandet bevilja IT-enheten ett tilläggsanslag på 200 tkr för en projektanställning som sträcker sig från t o m Finansiering sker via rörelsekapitalet Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade uppdra till BUN:s förvaltningschef/ IT-chefen att successivt införa en IT-miljö som bygger på tekniken tunna klienter och med licensfria programvaror i kommunens skolmiljö, d v s på elevarbetsplatserna. Satsningen med tunna klienter får inrymmas inom BUN:s investeringsbudget, som omfattar miljoner kronor. Vidare beslutades att IT-enheten och barn- och utbildningsförvaltningen utser representanter till ett IT-råd. Sammanfattning Pilotprojektet har i allt väsentligt verifierat de hanteringsmässiga fördelar som redovisats i samband med beslut om dess genomförande. Det positiva mottagandet från personal och skolledningarna gör också att den bedömda volymen av 200 arbetsplatser är rimlig, vilket fullt genomfört betyder en kostnadsbesparing på ca 2000 kr/arbetsplats och år i förhållande till en PC-arbetsplats. Genom användande av s.k. licensfria programvaror beräknar vi dessutom kunna spara ytterligare ca 500 kr/arbetsplats och år. Besparingarna bör på kort sikt täcka kostnaderna för den IT-kompetens som behöver tillföras IT-enheten. På längre sikt bör denna ITplattform leda till besparingar både inom BUF och övriga förvaltningar. Föreslagna investeringar 2008 räcker inte till att fullt ut (200 arbetsplatser) installera hela IT-miljön. För detta föreslås ytterligare 350 tkr till BUF:s alt. IT:s investeringsbudget. et skickas för kännedom till: Mats Johansson, Monica Swensån, Lena Backlund

5 Kommunfullmäktige 5(18) KF 3 Revidering av områdesbestämmelser förbi Hagen Dnr.2004/39/126 - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att revidera områdesbestämmelserna för området öster om Skivtjärn och förbi Hagen väster om väg 62 för att bereda plats för ny vägsträckning av riksvägen Sammanfattning Vägverket har i sin vägutredning gällande ombyggnad av riksväg 62, beslutat att dra den nya sträckningen väster om Hagen. Detta medför att kommunens områdesbestämmelser måste göras om då dessa strider mot en nybyggnad. Miljöoch byggnämnden beslutade den 26/ att: nämnden är beredd att omedelbart påbörja arbetet med att se över områdesbestämmelserna för området runt Skivtjärn om vägutredningen leder fram till att en vägsträckning som berör bestämmelserna förordas. et skickas för verkställighet till: Miljö- och byggnämnden et skickas för kännedom till: Morgan Häggbom

6 Kommunfullmäktige 6(18) KF 4 E-fakturaprojektet Dnr.2007/444/04 - godkänna och införa elektronisk fakturahantering Ett omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete pågår inom offentlig sektor för att effektivisera de ekonomiadministrativa rutinerna inom begreppet e-handel, som omfattar hela inköpsprocessen från upphandlingsstöd, avtalshantering, avrop/beställning, fakturahantering till uppföljning/statistik. Det finns stora besparingar att hämta, både i form av effektivare administrativa rutiner (upphandlingsprocessen, beställningsrutiner och fakturahantering), ökad avtalstrohet (vilket leder till att man köper de rätta produkterna till lägre avtalat nettopris/bra rabattsats hos rätt avtalad leverantör) och får bättre verktyg än i dag för uppföljning och statistik så att vi kan kontrollera att vi får rätt pris. Många kommuner och landsting har infört eller planerar att införa elektronisk fakturahantering i form av fakturaskanning och/eller elektronisk faktura. Regeringen har fattat beslut om att statliga myndigheter ska införa elektronisk faktura, s k e-faktura, vid halvårsskiftet Inom några år kommer den vanliga pappersfakturan att till största delen vara ersatt av elektroniska fakturor. Ekonomiavdelningen har valt att koncentrera sig på elektroniskfaktura hantering. et skickas för verkställighet till: Kristian Jeppsson, Lena Backlund

7 Kommunfullmäktige 7(18) KF 5 Riktlinjer för hantering av inköpskort Dnr.2007/445/04 - anta riktlinjer för användandet av inköpskorten Revisorerna har, i de två senaste granskningsrapporterna av kommunens årsredovisningar 2005 respektive 2006, föreslagit en översyn av handkassehanteringen. Med anledning av detta och som ett led i arbetet med att utveckla de ekonomiadministrativa rutinerna vill Ekonomikontoret starta upp ett projekt beträffande införande av inköpskort. Ambitionen är att minska antalet handkassor och vid behov ersätta dem med inköpskort s k First Card inom ramen för nuvarande avtal med Nordea. Tanken är även att ta kontakt med företagen i kommunen som inte tar emot kortbetalningar och be dem ta emot rekvisitioner och fakturera kommunen istället för att använda kontant betalning. et skickas för verkställighet till: Kristian Jeppsson, Lena Backlund et skickas för kännedom till: kommunrevisorerna

8 Kommunfullmäktige 8(18) KF 6 Barn- och utbildningsnämnden: Kvalitetsredovisning 2006 Dnr.2007/436/60 - godkänna Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2006 Redovisning Monica Swensån redovisar vid sammanträdet delar av kvalitetsredovisningen. Kvalitetsredovisning avseende Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter 2006 presenteras. et skickas för kännedom till: BUN

9 Kommunfullmäktige 9(18) KF 7 Barnomsorgsbehov våren 2008 Dnr.2008/8/60 - bevilja 370 tkr i 2008 års budget, att finansieras ur rörelsekapitalet, för utökat barnomsorgsbehov i skolområde Ullerud - summan äskas genom det överskott barn- och utbildningsnämnden genererar kostnaden inkluderar * Verksamhet för 13 nya barn i familjedaghem för perioden januari till och med juli 2008 * Ytterligare fem barn i Olsäter, förstärkning med 0.75 förskollärare i förskola och fritidshem, helår * kr för iordningställande av skötrum vid förskolan i Olsäter (investering) - beslut om ytterligare tilläggsanslag tas i samband med budgetuppföljning per februari månad 2008 Sammanfattning Nuvarande platsantal inom förskola/familjedaghem i Deje och Olsäter är inte tillräckligt under Under årets första sju månader behöver Deje en utökning med ca 3.0 dagbarnvårdare för att ge omsorg åt de 13 barn som har ansökt om barnomsorg efter årsskiftet. I Olsäter behöver förskolan/fritidshemmet utökas med 0.75 tjänst eftersom antalet barn kommer att uppgå till 21 i förskolan och 13 i fritidshem. Nuvarande bemanning med 3.0 tjänster klarar inte det ökade barnantalet. et skickas för verkställighet till: Monica Swensån, Lena Backlund

10 Kommunfullmäktige 10(18) KF 8 Ombyggnad familjecentral Forshaga Dnr.2007/72/25 - bevilja ytterligare 847 tkr (900 tkr finns i budget 2008) till ombyggnad av familjecentral, att finansiera ur det egna kapitalet Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade i sammanträde att godkänna villkorat förslag till hyresavtal med Landstinget i Värmland samt lämna medgivande om igångsättning av ombyggnadsarbetena Ombyggnad av Familjecentralen i Forshaga är främst föranledd av att Landstinget har utökat och förändrat sin verksamhet i fastigheten. Vi har även beslut från Arbetsmiljöverket om förbud mot upplåtelse av lokalerna beroende på att de inte uppfyller villkor i arbetsmiljölagen. et skickas för verkställighet till: Lars-Åke Svensson, Lena Backlund

11 Kommunfullmäktige 11(18) KF 9 Forshagabostäder AB bolagsordning och ägardirektiv Dnr: 2007/453/25 - godkänna bolagsordning - anta ägardirektiv Jäv Reidar Nordlander, Göran Adrian, Lillemor Magnusson, Sten Myreback och Kenneth Eriksson anmäler jäv och deltar ej i beslutet att anta ägardirektiv. Kommunfullmäktiges formella ägarinstrument avseende de kommunala bolagen består av bolagsordning, ägardirektiv samt att utse bolagsstyrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisor. et skickas för kännedom till: Forshaga Bostäder AB

12 Kommunfullmäktige 12(18) KF 10 Forshaga Energi AB - bolagsordning Dnr: 2007/454/10 - godkänna bolagsordning Kommunfullmäktiges formella ägarinstrument avseende de kommunala bolagen består av bolagsordning samt att utse bolagsstyrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisor. et skickas för kännedom till: Forshaga Energi AB

13 Kommunfullmäktige 13(18) KF 11 Kommunfullmäktige: ändrat sammanträdesdatum Dnr.2007/380/10 - flytta fram kommunfullmäktiges möte från till och då behandlas årsredovisningen 2007 Kommunstyrelsens möte i mars infaller , endast en vecka innan kommunfullmäktiges möte. et skickas för kännedom till: SON, BUN, MBN, förvaltningschefer, telefonväxeln

14 Kommunfullmäktige 14(18) KF 12 Taxor och avgifter i Kulturhuset i Deje Folkets hus Dnr.2007/451/04 - fastställa hyror i Kulturhuset i Deje Folkets hus enligt följande Lokal Per timme Halv/heldag Biografen Föreningar 200 kr 800 kr Kommersiella 200 kr 1000 kr B-salen: Danssalongen Föreningar 200 kr 800 kr Kommersiella 200 kr kr Serveringen Föreningar 200 kr 500 kr - verksamheter och aktiviteter som vänder sig till barn- och ungdomar erbjuds lokaler till noll-taxa Verksamheten i Kulturhuset i Deje Folkets hus kommer i största möjliga utsträckning att vända sig till barn och unga, men viss uthyrningsverksamhet kommer att fortsätta och en taxa för detta behöver fastställas. Kommunens uthyrning konkurrerar så vitt känt, inte med kommersiella aktörer och förslaget baseras i stort på den nivå, som tidigare tillämpats av Deje Folkets husförening. Kommunstyrelsen har beslutat stå bakom att verksamheter och aktiviteter som vänder sig till barn- och ungdomar erbjuds lokaler till noll-taxa. Hyran för PRO Ulleruds danser på torsdagar förändras inte under året. Samråd Samråd har hållits med Deje Folkets hus-förening samt Dömle Herrgård. Ingen har något erinra mot förslaget. et skickas för kännedom till: Ulla Henriksson, KS

15 Kommunfullmäktige 15(18) KF 13 Interpellation från Per Hallström (m) angående politisk propaganda på kommunens hemsida Dnr.2008/12/10 - interpellationen får ställas - interpellationen anses besvarad Per Hallström är nöjd med svaret och framför sitt tack. Per Hallström (m) har framställt en interpellation till Utbildningsnämndens ordförande om inlägg på kommunens hemsidas forum. Benny Pedersén (s) har besvarat motionen. et skickas för kännedom till: Per Hallström, Benny Pedersén

16 Kommunfullmäktige 16(18) KF 14 Motion från Per Hallström (m): Handikappanpassade lekplatser i Deje och Forshaga tätorter Dnr.2007/108/10 - i samband med byggandet av Lärcenter i Forshaga anläggs en lekpark som så långt som möjligt anpassas till människor med funktionshinder. I Deje tas en sådan lekpark upp i planeringsarbetet i samband med upprustningar av befintliga lekparker. Budgetberedningen bör skjuta till mer pengar till upprustning av lekparker. - motionen anses besvarad Per Hallström framför sitt tack. KommunTeknik är positiv till Per Hallströms motion där det lyfts fram viktiga frågor rörande alla barns möjligheter till lek på våra kommunala lekplatser. Budgetberedningen bör skjuta till mer pengar till upprustning lekplatser så att kommunteknik kan genomföra en anpassning av några lekplatser till att börja med. Samråd under beredningen Motionären har inte personligen närvarat vid ärendets beredning. Han har emellertid i telefonsamtal uttryckt att förvaltningens förslag till åtgärder ligger i linje med hans önskemål. et skickas för verkställighet till: Lars-Åke Svensson et skickas för kännedom till: Per Hallström

17 Kommunfullmäktige 17(18) KF 15 Motion från Gunnar Lindgren (kd): Bättre flyktingmottagning Dnr.2008/22/70 - motionen tas upp till behandling - densamma remitteras till kommunstyrelsen för beredning Gunnar Lindgren (kd) har inkommit med motion om bättre flyktingmottagning. et skickas för verkställighet till: Ester Wästlund, KS et skickas för kännedom till: Gunnar Lindgren

18 Kommunfullmäktige 18(18) KF 16 Motion från Per Hallström (m) och Anders Ljungsten (m): Arbetskläder inom vård och omsorg Dnr.2008/25/70 - motionen tas upp till behandling - densamma remitteras till kommunstyrelsen för beredning Per Hallström (m) och Anders Ljungsten (m) har inkommit med motion arbetskläder inom vård och omsorg. et skickas för verkställighet till: Britt-Marie Johansson, KS et skickas för kännedom till: Per Hallström, Anders Ljungsten

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(18)

Kommunfullmäktige 1(18) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30-20.00 Dömle Herrgård, Deje Avser : 41-52 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(27)

Kommunfullmäktige 1(27) Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Dömle Herrgård, Deje Avser : 24-39 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen,

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-03-20. Maj-Britt Westlund. Angelica Rage (s) Lars Emilson (c)

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-03-20. Maj-Britt Westlund. Angelica Rage (s) Lars Emilson (c) Kommunstyrelsen 1(24) Tid och plats: Kl.18.00 20.00 Slottet, Forshaga Avser : 25-46 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Göran Adrian (m), vice ordförande Maria Lindquist (c), tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-09-11 1 (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.30 Avser : 102-112 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl.18.30-19.15 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 54-72 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2006-06-19 1 Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl. 18.00-22.00 (ajournering 19.05-19.35) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer