Tid och plats: Kl Kommunkontoret, Forshaga Avser : Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Maj-Britt Westlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl Kommunkontoret, Forshaga Avser : ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson (s) Ingrid Holmberg (s) Lars-Ove Carlsson (s) Maria Norell (s) Myrna Labusan-Jönsson (s), tjg ersättare Lars Emilson (c) Pia Hallström (m) Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (c) Per Lawén (s) Reidar Nordlander (s) Maria Bohlin (s) Lillemor Magnusson (s) Klara Perhamre, ABF, 177 Ingrid Näsström, kommunchef Maj-Britt Westlund, sekreterare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret Sekreterare: Ordförande: Maj-Britt Westlund Angelica Rage (s) Justerare: Benny Pedersén (s) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

2 Kommunstyrelsen 2(19) 177 Rättvisemärkt/Fairtrade City Dnr.2007/419/40 - notera redovisningen Redovisning Klara Perhamre, ABF, informerar om rättvisemärkt/fairtrade City vid arbetsutskottets sammanträde. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde att tillsätta en arbetsgrupp bestående av miljö- och byggchef, kommunstrateg och FFC, som framställer ett förslag till en handlingsplan för att kunna lämna in en ansökan om att bli diplomerade som en rättvisemärkt stad/kommun. Miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträde att nämnden är positiv till att göra Forshaga kommun till Fairtrade City (Rättvisemärkt stad/ kommun) och att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen. Bakgrund Frågan om att göra Forshaga till Fairtrade City (Rättvisemärkt stad/kommun) har väckts politiskt. T f miljö- och byggchefen redogjorde för processen som Munkfors genomgått för att bli certifierad som Fairtrade City. Under perioden april och augusti 2006 undersöktes intresset i kommunen, det bildades en styrgrupp, inventering av utbudet i butikerna gjordes och det fattades beslut i kommunfullmäktige. Styrgruppen har en bred angreppspunkt och representerar många olika verksamheter vilket är viktigt för förankringen. För att Forshaga ska kunna ansöka om att bli Fairtrade City måste följande göras och uppnås: - Det ska finnas stöd från kommunen. - En styrgrupp för arbetet ska bildas. - Det ska finnas ett visst utbud i butik av Rättvisemärkt-certifierade produkter (25 produkter fördelade i 3 butiker). - Ett visst antal företag och organisationer i kommunen ska konsumera minst en Rättvisemärkt-certifierad produkt (minst 10 arbetsplatser). - Styrgruppen ska driva ett aktivt informationsarbete om Rättvisemärkt. - Efter diplomering ska man uppnå kontinuerlig förbättring vilket innebär att: - Man ska påvisa en årlig ökning av den offentliga konsumtionen av Rättvisemärkt-certifierade produkter. Forts/

3 Kommunstyrelsen 3(19) 177 Rättvisemärkt/Fairtrade City -2- Dnr.2007/419/40 Forts/ - Man ska ha ett fortsatt aktivt informationsarbete med minst två informationsinsatser per år. - Årligen inlämna en förnyelseansökan. et skickas för verkställighet till: Anna Grenholm, Lillemor Bäckström, Johnny Grundahl

4 Kommunstyrelsen 4(19) 178 Läget vid Norra Hyn Dnr.2007/419/40 - Miljö- och byggförvaltningen ska ingå i ett samarbetsprojekt med Kils kommun för att restaurera Norra Hyn - kostnadsfördelning: 2/3 betalas av Kils kommun och 1/3 av Forshaga kommun - de pengar som kommer att betalas tillbaka till kommunen från Naturvårdsverket för projektet LIP-Klarälven, ska användas till medfinansiering i naturvårdsprojekt så som Norra Hyn - kommunens egen personal får frångå delar av sin röjningsplan för att utföra röjningar vid Norra Hyn Redovisning Katrin Johansson informerade vid arbetsutskottets möte om naturvårdsåtgärder vid Norra Hyn, ett av kommunens riksintressen. Sjön är intressant på grund av sitt rika fågelliv, men värdet hotas av igenväxning. Forshaga kommun har gjort flera åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, nu har även Kils kommun avsatt resurser för att arbeta med naturvård. Norra Hyn delas mellan kommunerna och ett samarbete mellan de två kommunerna är viktigt för att kunna göra åtgärder i hela området runt Norra Hyn. et skickas för verkställighet till: Tomas Ivansson, Katrin Johansson et skickas för kännedom till: Lena Backlund, Kils kommun

5 Kommunstyrelsen 5(19) 179 Revidering av områdesbestämmelser förbi Hagen Dnr.2004/39/126 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att revidera områdesbestämmelserna för området öster om Skivtjärn och förbi Hagen väster om väg 62 för att bereda plats för ny vägsträckning av riksvägen Sammanfattning Vägverket har i sin vägutredning gällande ombyggnad av riksväg 62, beslutat att dra den nya sträckningen väster om Hagen. Detta medför att kommunens områdesbestämmelser måste göras om då dessa strider mot en nybyggnad. Miljöoch byggnämnden beslutade den 26/ att: nämnden är beredd att omedelbart påbörja arbetet med att se över områdesbestämmelserna för området runt Skivtjärn om vägutredningen leder fram till att en vägsträckning som berör bestämmelserna förordas.

6 Kommunstyrelsen 6(19) 180 Hällekil 1:54, biotopskydd Dnr.2007/398/26 - Forshaga kommun avsätter Gruvberget västra, Långtjärnsberget och Harberget på fastigheten Hällekil 1:64 som biotopskyddsområden utan att begära ersättning från Skogsstyrelsen Sammanfattning Skogsstyrelsen har frågat om kommunen utan ekonomisk ersättning kan upplåta tre områden på fastigheten Hällekil 1:64 som biotopskydd. Alla tre områdena är hyperitberg med brant västsluttning och är bland de tio mest värdefulla nyckelbiotoperna i kommunen. et skickas för verkställighet till: Anne Hellström et skickas för kännedom till: Skogsstyrelsen

7 Kommunstyrelsen 7(19) 181 Ombyggnad familjecentral Forshaga Dnr.2007/72/25 - godkänna villkorat förslag till hyresavtal med Landstinget i Värmland samt lämna medgivande om igångsättning av ombyggnadsarbetena - bevilja ytterligare 847 tkr (900 tkr finns i budget 2008) till ombyggnad av familjecentral, att finansiera ur det egna kapitalet Bakgrund Ombyggnad av Familjecentralen i Forshaga är främst föranledd av att Landstinget har utökat och förändrat sin verksamhet i fastigheten. Vi har även beslut från Arbetsmiljöverket om förbud mot upplåtelse av lokalerna beroende på att de inte uppfyller villkor i arbetsmiljölagen. et skickas för verkställighet till: Lars-Åke Svensson et skickas för kännedom till: Landstinget Värmland

8 Kommunstyrelsen 8(19) 182 Kommunkompassen ett verktyg för kommunal planering Dnr.2007/429/26 - Kommunstyrelsen beställer en utvärdering enligt Kommunkompassen, att genomföras vecka 14, 2008 Beskrivning Kommunkompassen är anpassat till kommunen. Det är ett utvärderingsverktyg som Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Oslo universitet och kommunernas sentralförbund i Norge. Kommunkompassen utvärderar inte kommunens enskilda verksamheter och tjänster utan fokuserar i stället på vad kommunen och hur kommunen gör för att: - utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet - utveckla effektiva verksamheter och tjänster med hög kvalité - skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare - skapa goda förutsättningar för tillväxt Kommunkompassen kan snabbt mäta temperaturen i hela den kommunala organisationen och på ett konkret sätt peka ut och beskriva de utvecklingsområden som kommunen har. Kortfattat kan Kommunkompassen som verktyg - ge en lägesbeskrivning av kommunens starka och svaga sidor - peka på utvecklingsområden och visa på konkreta förbättringsvägar genom goda exempel - ge kommunen möjlighet att jämföra sitt eget utvecklingsarbete över tid, samt möjligheten att jämföra sig med andra kommuner - på mycket kort tid ge en direkt återkoppling till kommunledningen och andra. et skickas för verkställighet till: Ingrid Näsström et skickas för kännedom till: förvaltningschefer

9 Kommunstyrelsen 9(19) 183 Kommunen Klütz i Norra Tyskland eventuell ny vänort till Forshaga Dnr.2007/427/14 - Forshaga kommun tecknar vänortsavtal med den tyska kommunen Klütz - Forshaga kommun deltar i upplevelsemässan i Wismar. Kostnaden på cirka 30 tkr tas från kontot vänortsutbyten Sammanfattning Representanter från Forshaga kommun har dels besökt och dels haft förberedande kontakter med kommunen Klütz, i norra Tyskland. Kontakterna syftade till att utveckla ett vänortssamarbete. Klütz-im-Winkel, är ett förbund av sex små kommuner, med den lilla staden Klütz i centrum. Tillsammans har de en befolkning på invånare. Kommunen ligger ca 40 km från Lübeck och ca 3 km från Östersjöns kust. Kommunen är 181 kvkm stor. I kommunen finns en golfbana, jordgubbsodling, flera hotell bl a vid havet. Man satsar också på cykelturism. Klütz-im-Winkel är mycket intresserade av ett fortsatt samarbete med Forshaga kommun. Ämnen för ett utbyte består bland annat av turism, ungdomsutbyte, skolutbyte samt EU-projekt. et skickas för verkställighet till: Lillemor Bäckström et skickas för kännedom till: förvaltningschefer

10 Kommunstyrelsen 10(19) 184 E-fakturaprojektet Dnr.2007/444/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna och införa elektronisk fakturahantering Bakgrund Ett omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete pågår inom offentlig sektor för att effektivisera de ekonomiadministrativa rutinerna inom begreppet e-handel, som omfattar hela inköpsprocessen från upphandlingsstöd, avtalshantering, avrop/beställning, fakturahantering till uppföljning/statistik. Det finns stora besparingar att hämta, både i form av effektivare administrativa rutiner (upphandlingsprocessen, beställningsrutiner och fakturahantering), ökad avtalstrohet (vilket leder till att man köper de rätta produkterna till lägre avtalat nettopris/bra rabattsats hos rätt avtalad leverantör) och får bättre verktyg än i dag för uppföljning och statistik så att vi kan kontrollera att vi får rätt pris. Många kommuner och landsting har infört eller planerar att införa elektronisk fakturahantering i form av fakturaskanning och/eller elektronisk faktura. Regeringen har fattat beslut om att statliga myndigheter ska införa elektronisk faktura, s k e-faktura, vid halvårsskiftet Inom några år kommer den vanliga pappersfakturan att till största delen vara ersatt av elektroniska fakturor. Ekonomiavdelningen har valt att koncentrera sig på elektroniskfaktura hantering.

11 Kommunstyrelsen 11(19) 185 Riktlinjer för hantering av inköpskort Dnr.2007/445/04 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - anta riktlinjer för användandet av inköpskorten Bakgrund Revisorerna har, i de två senaste granskningsrapporterna av kommunens årsredovisningar 2005 respektive 2006, föreslagit en översyn av handkassehanteringen. Med anledning av detta och som ett led i arbetet med att utveckla de ekonomiadministrativa rutinerna vill Ekonomikontoret starta upp ett projekt beträffande införande av inköpskort. Ambitionen är att minska antalet handkassor och vid behov ersätta dem med inköpskort s k First Card inom ramen för nuvarande avtal med Nordea. Tanken är även att ta kontakt med företagen i kommunen som inte tar emot kortbetalningar och be dem ta emot rekvisitioner och fakturera kommunen istället för att använda kontant betalning.

12 Kommunstyrelsen 12(19) 186 Budgetuppföljning 2007 per Dnr 2007/75/04 - notera redovisningen Bakgrund Arbetsutskottet beslutade , 327, om månatliga budgetuppföljningar redovisade i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall också informeras. Redovisning, driftbudget, tkr per med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Maj Aug/Delår Sept Okt Nov KS Kommunledningskontoret Ekonomikontoret Personalkontoret 0 0 0*) 0*) KommunTeknik BUN SON Övfn MBN Plusjobb enl tidigare beslut Summa FABO/FEAB resultat På totalen ingen större förändring mot föregående prognos. Det i delårsrapporten prognostiserade resultatet för kommunen på ca +5,8 Mkr för helåret 2007 förväntas stå sig. Forts/

13 Kommunstyrelsen 13(19) 186 Budgetuppföljning 2007 per Dnr 2007/75/04 Forts/ Redovisning, investeringsbudget, tkr per med prognos till årets slut: Nämnd Febr Mars April Maj Aug/Delår Sept Okt Nov KS varav KommunTeknik 0 0 0*) 0*) *) KommunTekniks överskott för projektet ombyggnad Forshaga vattenverk har ombudgeterats enligt KS 76 att användas till: Deje kraftstation 128 Pilotprojekt avseende tunna klienter 120 Forshaga kanal, skyltsättning mm 40 Totalt 288 Investeringsbudgeten enligt prognosen per oktober beräknas få ett överskott vid årets slut på totalt ca 340 tkr, främst på projektet skredriskåtgärder. Skillnaden mot föregående prognos beror på att arbetena kunnat fortsätta p g a den milda vintern på sanering av gamla områden jämfört med vad man trodde vid föregående prognostillfälle. Investeringen för Lärcenter förväntas hålla planerad budget. Dock omfördelas investeringen över tiden så att investeringen under 2007 blir ca 20 Mkr högre än tidigare aviserat. Detta belastar resultatet för 2007, men klaras genom tidigarelagd upplåning. et skickas för verkställighet till: Lena Backlund et skickas för kännedom till: förvaltningschefer

14 Kommunstyrelsen 14(19) 187 Barn- och utbildningsnämnden: Kvalitetsredovisning 2006 Dnr.2007/436/60 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - godkänna Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2006 Bakgrund Kvalitetsredovisning avseende Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter 2006 presenteras.

15 Kommunstyrelsen 15(19) 188 Stärkt kommunsamarbete om handelsutveckling Rapport Renet-projektet Dnr.2005/46/031 - handelsfrågorna tillförs projektet Livskvalitet och tillväxt i Karlstadsregionen genom utökat kommunsamarbete, som kommunfullmäktige antog den 27 november 2007, 96 - handelsfrågorna kommer därmed att omfattas av den handlingsplan som upprättas i ovanstående projekt om utökat kommunsamarbete. Handlingsplanen föreslås innehålla fyra träffar per år, varav ett höstseminarium om handelns utveckling. Sammanfattning RENET-projektet har pågått under två år och avslutas vid årsskiftet. För att RENET-projektets föreslagna åtgärder ska kunna genomföras efter att projektet är avslutat krävs det att samarbetet fortsätter i någon form. I skrivelsen Livskvalitet och tillväxt i Karlstadsregionen genom utökat kommunsamarbete föreslås bl.a. att samarbetet mellan kommunerna avseende infrastruktur, transporter, fysisk planering och andra frågor ska utökas. För att fortsätta samarbetet som har bedrivits inom RENET-projektet föreslås det tillföras till ovan nämnda förslag om utökat kommunsamarbete. et skickas för verkställighet till: Lillemor Bäckström et skickas för kännedom till: förvaltningschefer

16 Kommunstyrelsen 16(19) 189 Motion från Per Hallström (m): Handikappanpassade lekplatser i Deje och Forshaga tätorter Dnr.2007/108/10 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - i samband med byggandet av Lärcenter i Forshaga anläggs en lekpark som så långt som möjligt anpassas till människor med funktionshinder. I Deje tas en sådan lekpark upp i planeringsarbetet i samband med upprustningar av befintliga lekparker. Budgetberedningen bör skjuta till mer pengar till upprustning av lekparker. - motionen anses besvarad Bakgrund KommunTeknik är positiv till Per Hallströms motion där det lyfts fram viktiga frågor rörande alla barns möjligheter till lek på våra kommunala lekplatser. Budgetberedningen bör skjuta till mer pengar till upprustning lekplatser så att kommunteknik kan genomföra en anpassning av några lekplatser till att börja med. Samråd under beredningen Motionären har inte personligen närvarat vid ärendets beredning. Han har emellertid i telefonsamtal uttryckt att förvaltningens förslag till åtgärder ligger i linje med hans önskemål.

17 Kommunstyrelsen 17(19) 190 Delegeringsbeslut - godkänna redovisningen av delegeringsbesluten 1. Delegeringsbeslut avseende kommunal förköpsrätt Dnr.2007/4/25 Med stöd av gällande delegeringsordning har beslutats att kommunen inte har för avsikt att utöva den kommunala förköpsrätten då det gäller följande fastigheter: Fastighet Säljare Köpare Forshaga Kvarntorp 2:2 Forshaga Rud 1:72 Forshaga Snödroppen 1 Forshaga Del av Smedserud 1:5 Forshaga Upplanda 1:10 Tången 2:1, Forshaga Brita Edeland-Odd och Arne Odd, Forshaga Åke och Maria Göransson, Deje Forshaga Videofilm AB, Forshaga Anders och Birgitta Broman, Deje Nils Roland Elofsson, Karlstad och Kajsa Vivi- Anne Lobler, Tanumshede Thomas Larsson och Ann- Charlott Högberg, Forshaga Öjvind Tunsbrunn, Sollentuna och Kerstin Börsholm, Stockholm Jimmy Wickström, Munkfors Mikael Johansson, Karlstad Waterworld AB, Deje Rune Vallbäck, Deje Ulf Nilsson och Jessica Andersson, Forshaga 2. Delegeringsbeslut KommunTeknik t o m Dnr.2007/10/31 3. Delegeringsbeslut - upptagande av lån Lärcenter

18 Kommunstyrelsen 18(19) 191 Anmälan av arbetsutskottets protokoll - notera protokollen Föreligger protokoll från sammanträde i Kommunstyrelsens arbetsutskott och

19 Kommunstyrelsen 19(19) 192 Arbetsidécentrums verksamhet inom Bishoppen upphör Dnr.2007/452/10 - Arbetsidécentrums verksamhet inom Bishoppen upphör från och med den 1 februari befintliga varor och den inredning som finns i nuvarande lokal på Skivstagatan överlämnas till Röda Korset den 1 februari 2008 Sammanfattning och bakgrund Bishoppen är en verksamhet inom Arbetsidécentrum som tar emot skänkta saker och har second-handförsäljning. Överskottet går sedan tillbaka till de gamla inom kommunen. Röda Korset är villigt att ta över verksamheten och hyra de lokaler som Bishoppen i dag har. Hyresvärden har inget att invända mot detta. et skickas för verkställighet till: Inger Granlund, Roger Nilsson et skickas för kännedom till: Röda Korset

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer