Kommunfullmäktige 1(18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 1(18)"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl Dömle Herrgård, Deje Avser : ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens plats och tid: Kommunkontoret kl Sekreterare: Ordförande: Ulla Henriksson 41,43-52 Reidar Nordlander (s) Justerare: 42 Ingrid Holmberg (s) Justerare: Thomas Nilsson (m) Kjell Rysjö (s) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret Underskrift: Ulla Henriksson

2 Kommunfullmäktige 2(18) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Mats Jonsson M X 2 Kenneth Eriksson S X Gerd Högefjord M X 3 Lillemor Magnusson S X Anders Ljungsten M X 4 Göran Adrian M X 5 Stefan Ögren C X Håkan Sundholm Kd X 6 Reidar Nordlander S X Magnus Karlsson Kd X 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Maria Bohlin S X 9 Gunilla Björk S X Lars-Ove Carlsson S X Tjg 10 Pia Hallström M X Barbro Persson S X 11 Sten Myreback C X Stig Björk S X Tjg 2 Kjell Rysjö S X Myrna Labusan Jönsson S X Tjg 13 Göran Olsson Sd X Roger Elovsson S X Tjg 14 Gunnar Sundström Fp X Carolina Jannborg S X Tjg 15 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S X Tjg 16 Bertil Hagelin S X Marianne Läckström S Tjg 17 Eva Jonsson Kd X Joakim Guttman S X 18 Cecilia Kruse V X Anita Andersson S X 19 Lotta Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C X 21 Per Lawén S X Magnus Olofsson C X Tjg 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C X 23 Ewa Larsson S X 24 Gert Björnwall S X 25 Anette Nilsson S X Fredrik Erlandsson Fp X 26 Per Asplund S X Dan Johansson Fp X 27 Per Hallström M X 28 Maria Norell S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson Sd X 30 Maria Kåräng Mp X Tony Gunnarsson Sd X 31 Kjell-Åke Kihlgren S X 32 Ann-Charlotte Grahn-Sjöström Fp X 33 Annelie Oscarsson Sd X Mikael Skalstad Mp X Tjg 34 Berit Carlsson S X Helge Härdne Mp X 35 Birger Jönsson S X 36 Lars Ericsson M X 37 Pia Torstensson S X 38 Gunnar Lindgren Kd X Per-Olov Grääs V X 39 Benny Pedersen S X Ragnhild Sjöblom V X 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C X 31 ordinarie ledamöter 9 tjänstgörande ersättare 6 ej tjänstgörande ersättare

3 Kommunfullmäktige 3(18) KF 41 Investeringsbudget 2007: omprioriteringar Dnr 2007/96/04 - delar av väntat överskott i investering (Ombyggnad av Vattenverk i Forshaga, konto 1333), ca 288 tkr, omfördelas enligt följande: Dejefors Kraftstation (enligt förslag) 128 tkr Pilotprojekt avs tunna klienter 120 tkr Forshaga Kanal, skyltsättning m m 40 tkr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 76, beslutat lämna ovanstående förslag. Ombyggnad av Vattenverket i Forshaga och ut- och ombyggnad av Sporthallen/badhuset i Deje är två investeringsprojekt, som väntas slutredovisas under Ombyggnaden av Vattenverket slutredovisas i juni och beräknas kunna ge ett överskott om ca 400 tkr. Förslag till omprioriteringar Ordförande föreslår att delar av väntat överskott används på följande sätt: Dejefors Kraftstation (enligt förslag) Pilotprojekt avs tunna klienter Forshaga Kanal, skyltsättning m m SUMMA 128 tkr 120 tkr 40 tkr 288 tkr et skickas för kännedom till: Lena Backlund, Lars-Åke Svensson, Mats Johansson, Jan C Hagstrand

4 Kommunfullmäktige 4(18) KF 42 Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: Årsredovisning 2006 och frågan om ansvarsfrihet för direktionen Dnr.2007/173/04 - godkänna Årsredovisningen för förbundets verksamhetsår bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 79, beslutat lämna ovanstående förslag. Föreligger Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för verksamhetsåret Det ekonomiska resultatet uppgår till tkr och de ekonomiska målen för året har uppnåtts. Direktionen beslutade , 3, att fastställa årsredovisningen för år Respektive kommun fattar beslut om förbundsdirektionens ansvarsfrihet. Jäv Reidar Nordlander, Maria Norell, Kjell-Åke Kihlgren, alla (s) anför jäv och deltar inte i beslutet Ordförande för paragrafen Till ordförande vid handläggningen av paragrafen tjänstgör 1:e vice ordförande Ingrid Holmberg (s) et skickas för kännedom till: Lena Backlund, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

5 Kommunfullmäktige 5(18) KF 43 Bårtransporter i Forshaga kommun: Fastställande av avgift Dnr 2007/178/7 - fastställa avgift för transport av avlidna motsvarande Forshaga kommuns självkostnad, f n 1698 kr alternativt kr, exkl. moms - avgiften gäller från Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 80, beslutat lämna ovanstående förslag. Social- och omsorgsnämnden beslutade , 35, föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för transport av avlidna, vilken skall motsvara kommunens självkostnad. Avgiften tas ut av dödsboet. Enligt 1 hälso- och sjukvårdslagen (1992:763) HSL innefattas hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Det innebär att det antingen är Landstinget eller kommunens ansvar att transportera och förvara den avlidna till dess att kistläggning kan ske oavsett var dödsfallet inträffat. I enligt med hälso- och sjukvårdslagen har kommunen möjlighet att ta ut avgift i samband med omhändertagandet av avlidna. Avgiften ingår inte i den kommunala maxtaxan inom äldreomsorg och det är dödsboet som skall betala avgiften. Avgiftens storlek kan fastställas till den kostnad som kommunen har enligt avtal för transport av avlidna. Avtal Upphandling har skett och Forshaga kommun har avtal med tre begravningsentreprenörer. Avtalet löper för tiden med möjlighet till viss förlängning. Avgiften Transport utförd vardagar kl till Transport utförd vardagar kl Transport utförd lör-sön-helgdag Avgiften anges exklusive moms kr/transport kr/ transport kr/ transport Om kommunen beslutar att själv stå för kostnaden kan den uppskattningsvis beräknas till omkring 100 tkr per år Giltighet Avgiften föreslås gälla från et skickas för kännedom till: Per-Olof Leandersson

6 Kommunfullmäktige 6(18) KF 44 Redovisning av ej besvarade motioner Dnr.2007/182/10 - notera redovisningen av ej besvarade motioner Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 78, beslutat lämna ovanstående förslag. Enligt Kommunallagen 5 kap.33 bör motioner beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning uttalat att motioner, som inte besvarats skall redovisas. Diarienummer Motion Status 2006/393 Motion från Per Hallström (m) om skyddat boende för förföljda kvinnor 2007/36 Motion från Gunnar Sundström (fp) om belysning på cykel- och gångväg i Grossbolstorpsområdet 2007/106 Motion från Birger Jönsson och Myrna Labusan-Jönsson, båda (s) om kolonilotter i Forshaga 2007/107 Motion från Pia Hallström (m) om ensamkommande flyktingbarn 2007/108 Motion från Per Hallström (m) om handikappanpassade lekplatser i Forshaga och Deje tätorter Remitterad till social- och omsorgsnämnden Handläggs i KS KF Remitterad till KommunTeknik Remitterad till social- och omsorgsnämnden Remitterad till KommunTeknik et skickas för kännedom till: SON, KT, Ulla H

7 Kommunfullmäktige 7(18) KF 45 Motion från Gunnar Sundström (fp) angående belysning på gång/cykelväg Grossbolstorpsområdet Dnr.2007/36/10 - frågan om anordnande av belysning på gång/cykelväg i Grossbolstorpsområdet hänvisas till budgetberedningen och att motionen därmed anses besvarad Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har , 77, beslutat lämna ovanstående förslag. Gunnar Sundström (fp) har i en motion framfört följande: Angående belysning på gång/cykelväg Grossbolstorpsområdet Gång- och cykelvägen från Annebergsgatan upp mot Ängbråtsgatan saknar belysning. Det är ingen lång sträcka men det är många av de kringboende som använder vägen bland annat för att komma upp till Sisu-gården, busshållplatsen Rv 62, promenader med och utan hund liksom givetvis för närkontakter i området. Dessutom skulle några ljuspunkter göra att barnen i området kunde nyttja den lilla pulkabacken i området på ett bättre och säkrare sätt. Att just denna lilla stump inte fick någon belysning när området bebyggdes omkring 1971 måste ha varit ett rent förbiseende av dåtidens beslutsfattare. Därför föreslås: Att gång-cykelvägen mellan Annebergsgatan-Ängbråtsgatan förses med belysning före nästa mörka period tar sin början. Forshaga Gunnar Sundström Kommunfullm. Folkpartiet liberalerna Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade , 15, att uppta motionen till behandling och remittera den till kommunstyrelsen för beredning

8 Kommunfullmäktige 8(18) 45 Motion från Gunnar Sundström (fp) angående belysning på gång/cykelväg Grossbolstorpsområdet 2- Dnr.2007/36/10 Forts/ Yttrande Den aktuella cykelvägen har en längd av 420 meter. Detta innebär komplettering med 20 stolpar inkl. isbanan och pulkabacken. Kostnadskalkylen för detta beräknas till totalt 120tkr. Armaturerna blir av typen högtrycksnatrium (gult ljus) med 50 watts glödlampa. Årsförbrukningen blir c:a 200 kwh/lampa vilket innebär c:a 200 kr/lampa och år. Servicekostnad tillkommer. Totalt ca 5000 kr I samband med detta bör även cykelvägen förses med ny beläggning. Kommunteknik saknar utrymme för detta i nuvarande budget. Samråd Motionären har inbjudits att delta i handläggningen i arbetsutskottet, men har inkommit med skriftligt yttrande, i vilket han framhåller att området undergått en stor strukturell förändring i och med ökad inflyttning av barnfamiljer, som i sin tur understryker behovet av belysning på gång- och cykelvägen. et skickas för kännedom till: Gunnar Sundström, Lena Backlund, Ulla H

9 Kommunfullmäktige 9(18) KF 46 Interpellation från Maria Lindquist (c) om handlingsplan för hälsa och trygghet Dnr.2007/44/10 - interpellationen får framställas - densamma anses besvarad Maria Lindquist (c) har framställt följande interpellation: I handlingsplan för hälsa- och trygghet beskrivs Forshaga kommun som hälsovänlig med mottot Vi bryr oss. Jag vill med denna interpellation fråga om visionen i handlingsplanen hålls levande, så att den goda viljan inte bara camoufleras i en vision, utan att visionen följs upp och på bästa sätt anpassas till aktuella förhållanden. Under rubriken Fortsättning/Uppföljning i handlingsplanen står det skrivet: För att driva arbetet kring hälso- och trygghetsfrågorna framåt måste vi kunna mäta våra framgångar. Vi måste också kunna se om utvecklingen går åt fel håll inom något område. En redovisning av utvecklingsläget i kommunen (välfärdsbokslut och nyckeltal) är mycket betydelsefull när det gäller att avgöra vad som bör prioriteras för att vända negativa trender. Hur arbetar kommunens Hälso- och Trygghetsråd i dag (inrättat ); hur sker uppföljning och mätning av arbetet? Görs det s.k. välfärdsbokslut? Hur sker uppföljning av långtidssjukskrivna i kommunen, både anställda inom kommunen och andra? Hur sker uppdaterandet av handlingsplanen? Den finns idag på kommunens hemsida som ett inaktuellt material. När, var och hur sker redovisning av de s.k. Nyckeltalen? Maria Lindquist (C) Svar på interpellationen från Angelica Rage (s): Forshaga kommun arbetar strukturerat med rehabiliteringsfrågor och har utöver detta kontinuerlig kontakt med externa aktörer som Försäkringskassan, Vårdcentralen och Företagshälsovården. Uppföljning av vår personal sker genom framtagning av statistik, genomförande av rehabiliteringssamtal där chef, anställd och rehabiliteringssamordnare deltar samt vid avstämningsmöten där också externa aktörer deltar. Forts/

10 Kommunfullmäktige 10(18) KF 46 Interpellation från Maria Lindquist (c) om handlingsplan för hälsa och trygghet - 2- Dnr.2007/44/10 Forts/ När, var och hur sker redovisning av de s k nyckeltalen? Redovisningen av sjukfrånvaron för anställda görs enligt regler om sådan redovisning två gånger per år. Dels till delårsbokslutet i augusti, då redovisas perioden 1 jan 31 juli. I början av året görs redovisning för hela året som en del i kommunens årsredovisning. I redovisningen anges sjukfrånvarotimmer i % av möjlig arbetstid uppdelat på kvinnor och män och i åldersgrupperna <=29 år, år, >=50 år. Även långtidssjukfrånvaro redovisas. Då redovisas antal sjukdagar av total sjukfrånvaro som avser sjukfrånvaro som är mer än 59 dagar. Ovanstående nyckeltal skickas också årligen till Sveriges kommuner och landsting (SKL). I skrivande stund är det meningen att en uppdaterad Hälso- och trygghetsplan skall redovisas på dagens kommunfullmäktige. Likaså ett förslag till hur Hälso- och Trygghetsrådet skall arbeta. Forshaga den 24 april 2007 Angelica Rage et skickas för kännedom till: Maria Lindquist, Angelica Rage, Inger Granlund

11 Kommunfullmäktige 11(18) KF 47 Interpellation från Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) angående lärarlyft i Forshaga kommun Dnr.2007/199/60 - interpellationen får framställas - densamma anses besvarad Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) har framställt följande interpellation till Utbildningsnämndens ordförande: Kommer Forshaga kommun att genomföra Lärarlyftet? Alliansregeringen satsar genom utbildningsminister Lars Leijonborg och skolminister Jan Björklund (fp) 3,5 miljarder på högre lärarkompetens Detta Lärarlyft ger lärare möjlighet att gå en akademisk kvalificerad fortbildning. För vår kommun kan uppskattningsvis ungefär x antal lärare få plats i Lärarlyftet. För eleverna i Forshaga kommuns skolor är välutbildade lärare den absolut viktigaste resursen. Att höja lärarkompetensen är en strategisk fråga för vår kommun. Lärarlyftet gör läraryrket mera attraktivt och säkrar tillgången på lärare med rätt behörighet och aktuell utbildning. Lärarlyftet innehåller bland annat följande:. Bland låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning. Bland högstadie- och gymnasielärare prioriteras ämnesfördjupning. Även fortbildning i svenska som andraspråk prioriteras.. Läraren är tjänstledig med 80 procent lön under studietiden, staten står för 70 procent av kostnaden och kommunen för 30 procent av kostnaden.. Utbildningen ska bedrivas vid universitet eller högskolor och bekostas av staten. Skolverket upphandlar kurser för att täcka det ökade behovet, men även befintliga universitetskurser kan sökas.. Kurserna ska i första hand vara 15 (halv termin) eller 30 högskolepoäng (hel termin), och de kan läsas på hel eller halvfart. Sammanlagt satsas 2767 miljoner på denna del av lärarsatsningen. Vår kommun får nu genom Lärarlyftet chansen att satsa på skolan och lärarna. För att Lärarlyftet ska komma igång så snart som möjligt gäller detta att kommunledningen och utbildningsnämnden startar förberedelserna direkt. Vad avser utbildningsnämndens ordförande göra för att Lärarlyftet ska genomföras i Forshaga kommun? Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp)

12 Kommunfullmäktige 12(18) KF 47 Interpellation från Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) angående lärarlyft i Forshaga kommun Dnr.2007/199/60 Forts/ Svar på interpellationen från Benny Pedersén (s), Barn och utbildningsnämndens ordförande: Ambitionen har alltid varit och är fortfarande att vi skall ha en god kompetensnivå inom hela kommunens verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar över. Staten har aviserat kompetensutvecklingspengar till skolan som innebär att lärare får möjlighet till kompetensutveckling. Pengarna kommer framförallt att riktas till att fortbilda lärare i läs- skriv- och mattematikutveckling samt ämnesfördjupning. Satsningen innebär att lärare ska ges möjlighet att läsa på universitet med 80 % av lönen. Staten svarar för 70 % av kostnaden och arbetsgivaren för 30 %. En lärare som läser 20 poäng kommer därmed att kosta kommunen drygt 50 tkr. I det lagda förslaget från alliansregeringen kan jag vara kritisk mot att satsningen inte innefattar personal som arbetar inom förskolan samt fritids, jag kan jag ha förståelse för att regeringen vill satsa på den pedagogiska delen som berör fördjupningen inom de olika ämnena i grundskolan och gymnasiet men vill med detta påvisa att hela resan inte är med. Min förhoppning är att de snart är med på resan. För Forshagas del kan jag tro att det mestadels är aktuellt att läsa 20 poängskurser och kommer således att kosta oss 50 tkr per pedagog och termin (inkl. vikarie). Kostnaden och antalet som kan få erbjudande om denna möjlighet kan jag i dagsläget inte svara på, det måste utredas mer och kommer således att ske. Svaret på frågan om Forshaga kommun kommer att genomföra Lärarlyftet, samt hur jag i sak kommer att agera? Ambitionen och avsikten är den i dagsläget - att det skall genomföras - nämnden skall utreda kostnader samt antalet möjliga erbjudanden till våra anställda samt hur dessa skall fördelas och finansieras. Givetvis skall en prioritering av dem som önskar kompetenshöja sig inom sitt gebit göras så att det ger bäst effekt ut i organisationen till våra elever. Arbetsutskottet i Barn- och utbildningsnämnden har genom Skolchefen den 16/5-07 informerats om satsningen genom belysning av förslaget. Barn- och utbildningsnämndens ordf. Benny Pedersén et skickas för kännedom till: Ann-Charlotte Grahn Sjöström, Benny Pedersén

13 Kommunfullmäktige 13(18) KF 48 Motion från Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) om lärarlyft i Forshaga kommuns skolor Dnr.2007/200/60 - motionen upptas till behandling och remitteras till kommunstyrelsen för beredning Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) har i en motion framfört följande: Lärarlyft i Forshaga kommuns skolor Lärarna är elevernas viktigaste resurs. Ingen faktor är tillnärmelsevis lika betydelsefull för skolans kunskapsresultat som en kompetent lärarkår. Regeringen har föreslagit att 3,6 miljarder kronor ska satsas på att förbättra lärarnas kunskaper lärare ska få möjlighet att gå akademisk fortbildning. Lärarna på låg- och mellanstadiet ska främst fortbildas i att lära små barn läsa, skriva och räkna. För lärarna på högstadiet och gymnasiet prioriteras fördjupning och breddning av ämneskunskaperna. Tanken är att läraren ska kunna vara tjänstledig med 80 procents lön under studietiden. Staten har lovat att stå för 70 procent av kostnaden, kommunen ska stå för de övriga 30 procenten. I Forshaga kommun kommer ett antal lärare att ges möjlighet att delta i lärarlyftet fram till Det kräver långsiktig planering och noggranna förberedelser. Vi måste se över behoven av fortbildning och ämnesfördjupning hos lärarkåren i de kommunala skolorna. Barn- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden bör därför omgående utse en tjänstemannagrupp som får i uppgift att både ta kontakt med Skolverket och förbereda kommunens skolor för lärarlyftet. Detta för att vi snabbt ska få de underlag som krävs för att besluta om denna angelägna kvalitetssatsning för eleverna i skolan i vår kommun. Med anledning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: Att genomföra lärarlyftet i Forshaga kommun. Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) et skickas för kännedom till: Ann-Charlotte Grahn Sjöström, KS

14 Kommunfullmäktige 14(18) KF 49 Motion från Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) om lärlingsutbildning i Forshaga kommun Dnr.2007/201/60 - motionen upptas till behandling och remitteras till kommunstyrelsen för beredning Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) har i en motion framfört följande: Erbjud lärlingsutbildning i Forshaga kommun redan 2008 I Alliansregeringens vårproposition anslås mer än 500 miljoner till de kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Vår kommun har nu möjlighet att erbjuda en modern lärlingsutbildning inom gymnasieskolans yrkesprogram redan höstterminen Den lokala friheten att utforma lärlingsutbildningarna kommer att vara stor. Det är dags att uppvärdera yrkesutbildningarna. Var tredje svensk tjugoårig saknar i dag gymnasieutbildning. Kommunsiffror! Framför allt är avhoppen från yrkesprogrammen stora. Huvudorsaken är att alla elever tvingas läsa nästan ett helt år av allmänteori, oavsett om man vill söka sig till högskolan eller gå direkt ut i arbetslivet. Det gör att många ledsnar och helt struntar i sina studier. Alla ungdomar vill inte bli akademiker, och näringslivet behöver kvalificerade yrkesarbetare. Genom att förlägga minst halva utbildningstiden till en arbetsplats garanteras eleverna moderna yrkeskunskaper. Folkpartiet anser att Forshaga kommun ska ta möjligheten att erbjuda en modern lärlingsutbildning. Kommunstyrelsen bör därför snarast få i uppdrag att dra upp riktlinjerna för hur gymnasieskolan tillsammans med lokala företagare och fackföreningar kan ta fram en sådan. Det är viktigt att högsta kommunledningen engageras i arbetet med den nya utbildningsformen. Regeringens förslag till lärlingsutbildningar innehåller bl a följande:. Lärlingsutbildningen ska vara en sökbar variant inom yrkesprogrammen.. Halva utbildningstiden ska vara förlagd till en arbetsplats, för att garantera att eleverna får ta del av de senaste rönen och de modernaste yrkeskunskaperna. Anställning av eleven blir tillåten.. Möjlighet att reducera kärnämnen införs, dock måste eleven läsa minst 500 gymnasiepoäng där svenska, engelska, matematik, samhälle, historia, religion och idrott ska ingå.. Eleven ska ha rätt att läsa in högskolebehörighet både under gymnasiet och på komvux.. Arbetsplatser som erbjuder sig ta emot, utbilda och handleda lärlingar ersätts ekonomiskt av kommunen. Ersättning till företagen ges dels för praktikplatsen dels för handledarutbildning. Kommunen får 25 tkr per år och lärlingsplats i ersättning från staten.. Lärlingsråd med företrädare för skola, företag och fackförbund ska införas i de kommuner som starar lärlingsutbildningar

15 Kommunfullmäktige 15(18) KF 49 Motion från Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) om lärlingsutbildning i Forshaga kommun -2- Dnr.2007/201/60 Forts/ Nu inför Sverige äntligen en modern lärlingsutbildning. Då ska vår kommun självklart ta chansen att erbjuda våra gymnasieungdomar det alternativet. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modern lärlingsutbildning i Forshaga kommun. Att lärlingsutbildningen blir en sökbar variant inom yrkesprogrammen höstterminen Att stödja etablerandet av ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, företag och fackförbund. Forshaga Folkpartiet-Liberalerna Forshaga-Ullerud Per-Olof Nilsson (fp) och Ann-Charlotte Grahn Sjöström (fp) et skickas för kännedom till: Per-Olof Nilsson, Ann-Charlotte Grahn Sjöström, KSAU

16 Kommunfullmäktige 16(18) KF 50 Rapporter från Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, revisorerna Dnr.2007/198/10 - notera rapporterna Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds revisorer har översänt rapporter avseende granskning av årsredovisning för 2006, granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen samt granskning av anpassning till lagen om skydd mot olyckor. et skickas för kännedom till: Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

17 Kommunfullmäktige 17(18) 51 Uppvaktning av ledamöter Dnr.2007/132/10 Ledamoten Ingrid Holmberg har fyllt 60 år liksom Maria Lindquist , men var bortrest vid förra sammanträdet. Ordföranden framförde fullmäktiges gratulationer.

18 Kommunfullmäktige 18(18) 52 Avslutning Ordförande tackar för gott samarbete under första delen av arbetsåret och önskar alla en trevlig sommar! Samvaron avslutas med sommarbuffé.

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(27)

Kommunfullmäktige 1(27) Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Dömle Herrgård, Deje Avser : 24-39 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer