Kommunfullmäktige. Protokoll (27) Anslagsbevis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis"

Transkript

1 Protokoll (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan Avser : Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef Lena Backlund, ekonomichef Lars-Åke Svensson, teknisk chef Tomas Ivansson, miljö- och byggchef Anna Grenholm, bitr miljö- och byggchef Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef Lena Gustafsson, tf kultur och fritidschef Lars-Göran Sundman, kommunjurist Marcus Ekholm, näringslivschef Maj-Britt Westlund, sekreterare Övriga: Justeringens plats och datum: Kommunkontoret kl Sekreterare: Ordförande: Justerare: Justerare: Maj-Britt Westlund Reidar Nordlander (S) Gunilla Björk (S) Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (FP) Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige, : Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

2 Protokoll (27) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M X 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M X 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M X 4 Göran Adrian X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD X 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD X 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S X 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X Tjg 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S X 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X Tjg 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S X 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S X 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S X 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S X 16 Per Lawén S X Roland Krantz S X 17 Gunnar Lindgren KD X Alf Eker S X 18 Cecilia Kruse V X Erica Haag S X 19 Ewa Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C X 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C X Tjg 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C X 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S X 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X 26 Kjell-Åke Kihlgren S X Dan Johansson FP X 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD X 30 Maria Kåräng MP X Tony Gunnarsson SD X 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP X 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP X Tjg 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S X 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD X Per-Olov Grääs V X 39 Barbro Persson S X Ragnhild Sjöblom V X Tjg 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C X. 35 ordinarie ledamöter. 5 tjänstgörande ersättare. 11 ej tjänstgörande ersättare

3 Protokoll (27) KF 99 Budgetuppföljning per oktober 2009 Dnr.2009/51/04 notera budgetuppföljningen Driftbudgetutfall i förhållande till budget 2009: Nämnd Uppdrag Prognosutfall per från KsAu Kommunstyrelsen totalt, varav: aug/delår september oktober Kommunledningskontoret Ekonomikontoret Personalkontoret KommunTeknik ÖFN BUN SON MBN Totalt nämnder Prognos/budgetuppföljning 2009 Protokoll KsAu 255, Protokoll KS 132, Beslutet skickas för verkställighet till: förvaltningschefer Beslutet skickas för kännedom till:

4 Protokoll (27) KF 100 Budget 2010 och flerårsbudget för 2011 och 2012 Dnr.2009/16/04 ställa sig bakom budgetförslaget Yrkande Pia Hallström (M), Per Hallström (M), Thomas Nilsson (M), Lars Ericsson (M), Gunnar Lindgren (KD) och Håkan Sundholm (KD) yrkar på överflyttning från turismkontot till social- och omsorgsnämnden med totalt kronor (nettoeffekten för 2010 blir dock kronor beroende på uppsägningstider). De yrkar även på att kontot för informatörer minskas med kronor för att förstärka barn- och utbildningsnämndens ram (nettoeffekten för 2010 blir kronor). Göran Olsson (SD) och Annelie Oscarsson (SD) ställer sig bakom detta yrkande. Förslag Två förslag till beslut finns, dels kommunstyrelsens förslag och dels ändringsyrkande enligt moderaternas och kristdemokraternas förlag. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om bifall enligt kommunstyrelsens förslag och dels bifall enligt ändringsyrkande. Ordförande finner att KS förslag fått bifall. Votering begärs. Omröstningen görs så att den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som bifaller ändringsyrkande röstar NEJ. Kommunstyrelsens förslag får 32 röster och ändringsförslaget får 8 röster. Kommunstyrelsens förslag bifalles. Reservation Pia Hallström (M), Per Hallström (M), Thomas Nilsson (M), Lars Ericsson (M), Gunnar Lindgren (KD), Håkan Sundholm (KD), Göran Olsson (SD) och Annelie Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Förslag till budget 2010 och flerårsbudget för 2011 och 2012 Protokoll KsAu 256, Protokoll KS 133, Moderaternas och Kristdemokraternas ändringsyrkande, Beslutet skickas för verkställighet till: förvaltningschefer Beslutet skickas för kännedom till:

5 Protokoll (27) KF 100 Omröstning Budget 2010 och flerårsbudget för 2011 och 2+12 BILAGA Kommunstyrelsens förslag bifalles med JA och ändringsyrkandet bifalles med NEJ Ledamöter JA NEJ Ersättare JA NEJ 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M 4 Göran Adrian X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S 16 Per Lawén S X Roland Krantz S 17 Gunnar Lindgren KD X Alf Eker S 18 Cecilia Kruse V Erica Haag S 19 Ewa Larsson S 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C X 22 Maria Lindquist C Lars-Göran Carlsson C 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S X 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X Kjell-Åke Kihlgren S Dan Johansson FP 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD 30 Maria Kåräng MP Tony Gunnarsson SD 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP X 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP X 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S X 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD X Per-Olov Grääs V 39 Barbro Persson S X Ragnhild Sjöblom V X 40 Erika Arwidson V 41 Willy Eriksson C X 32 JA och 8 NEJ = kommunstyrelsens förslag bifalles

6 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation 2010 Dnr.2009/266/02 - fastställa förslaget till ny tjänstemannaorganisation med den förändringen att överförmyndarkontoret blir direkt placerat under överförmyndarnämnden Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet. Bakgrund I en tid med förändrade politiska uppdrag, förändrade arbetsuppgifter, krav på en kostnadseffektiv organisation, innebär det att den politiska organisationen måste förändras och för att stödja ett ändrat arbetssätt krävs även en ny förvaltningsorganisation. En ny organisation ska främja samarbete och helhetssyn, ha ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Kommunen har vissa skyldigheter som följer olika lagar; kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, VA-lagen och skollagen. Kommunen har stor frihet att själv bestämma hur man vill organisera sig för att uppfylla de lagliga skyldigheterna. Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram en ny förvaltningsorganisation och därmed även en översyn av den politiska organisationen. Under våren har samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat tillsammans för att försöka nå en så optimal organisation som möjligt. Delaktighet Förankring och förståelse för förändringsarbete är en viktig del för att förändringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott har deltagit i arbetet. I maj 2009 arbetade cirka 45 personer med en ny förvaltningsorganisation. En principskiss diskuterades och ett uppföljningsmöte fastslogs. Den 7 september arrangerades detta möte med alla chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott för att återföra diskussionen till dem som ska leda organisationen. Inför införandet av en ny förvaltningsorganisation är det viktigt att skapa tidsutrymme för förvaltningscheferna i sitt nya uppdrag att kunna arbeta tillsammans i det nya uppdraget och med den nya personalen. Reglemente och delegationsordningar ska utarbetas. Rekrytering av chefer till de nya förvaltningarna måste slutföras. forts/

7 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Organisationen Kommunens organisation ska förändras så att - den främjar samarbete över gränserna - underlättar en helhetssyn - har ett tydligt medborgarfokus - underlättar för den enskilde i mötet med kommunen - skapar förutsättningar för kompetensutveckling och god organisationskultur Rollfördelning Det är även avsikten att införa en tydligare rollfördelning mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen - kommunfullmäktiges roll är att besluta vad som ska åstadkommas utifrån kommuninvånarnas perspektiv - kommunstyrelsens och nämndernas roll är att besluta vad som ska göras - verksamhetens roll är bestämma hur det ska göras Genom att arbeta i processer och tänka utifrån medborgarperspektivet, skapas en organisation för medborgarna. Den nya organisationen Organisationen ska genomsyras av samverkan över gränserna och en helhetssyn på våra kunder. Den ska ha ett tydligt medborgarfokus och sätta den enskilde i fokus. Organisationen ska underlätta för den enskilde i mötet med kommunen. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av en kommunledningsstab, som innehåller stödfunktioner till verksamheterna som främst ska serva kommunmedborgarna. Ny förvaltningsorganisation Kommunchefens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter för att nå en effektiv organisation i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Kommunchefens arbete förändras såtillvida att det blir en sammanhållen förvaltning för samtliga verksamheter, som innebär en tydligare styrning från den politiska organisationen. forts/

8 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Kommunchefens ansvarsområden är att: - som kommunens ledande tjänsteman företräda kommunen, utåt och inåt i kommunen - leda förvaltningsorganisationens ledningsgrupp - leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut - leda kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs - inför kommunstyrelsen svara för att ärenden bereds och föredras samt att beslut verkställs Kommunledningsstaben I kommunledningsstaben finns ekonomikontor, personalkontor, planerings- och administrativt kontor samt näringsliv/turism. Ekonomikontoret Kontoret ansvarar för kommunens långsiktiga och strategiska arbete gällande ekonomifrågor. Ekonomikontoret är stödjade, styrande och beslutande. Kontorets uppgift är att ge den politiska organisationen och förvaltningarna en god service. Verksamheten leds av en ekonomichef och till avdelningen hör controller, ekonomer, assistenter samt inköpare. Kommunens ekonomer centraliseras. Personalkontoret Personalkontorets uppgift är både av strategisk karaktär och servicefunktion. Det strategiska arbetet är att på kommunledningsnivå utveckla en personalpolitik som ger förutsättningar att vårda gemensamma värderingar och att bidra till att verksamheterna samverkar för kommunens bästa. Kontoret leds av en personalchef och till avdelningen hör personalhandläggare och löneassistenter. Planerings- och administrativt kontor Det administrativa kontoret är nytt from 1 januari Kontoret arbetar med planläggningsfrågor, information, infrastrukturfrågor och juridiskt stöd. Informatörerna har som uppgift att främja kommunens organisation med kommunikation internt och externt. Arbetet innebär marknadsföring av kommunen för att profilera kommunen som Barnkommun. I uppdraget ligger även att ansvara för information i kris och vid extraordinära händelser. Kontoret ansvarar för föredragningslistor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt sekreterarskap till samtliga politiska organ. Ansvaret omfattar registrering av inkommande post, diarieföring, expediering av beslut och forts/

9 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ uppföljning av dessa. Assistenterna centraliseras till det administrativa kontoret för att nå så god effektivitet som möjligt. Det innebär att handlingar, tjänsteskrivelser m.m. får lika utformning, vilket ger ett professionellt intryck av kommunen som helhet. Det ger även ett mindre sårbart system där assistenterna kan täcka upp för varandra vid sjukdom, semester etc. Kontoret leds av en administrativ chef. I kontoret finns informatörer, handläggare, assistenter, kommunjurist, vaktmästeri, växelpersonal. Lärande och arbete Verksamheten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för individen, att stärka individen för att möjliggöra arbetslinjen för alla som av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden eller för de som måste komplettera sin meritlista för att komma ifråga för ett arbete. Här handläggs även det kommunala uppföljningsansvaret för ungdom upp till 20 år. När det gäller missbruk är det naturligtvis så att förvaltningen måste arbeta med missbruksproblematiken, inte bara utifrån ett arbetsperspektiv, utan även med lösningar för att den enskilde ska få stöd att avsluta ett missbruk. Enheten ska arbeta med egna lösningar och i samverkansprojekt för att nå kommunmedborgare som behöver stöd att komma in ett normalt arbetsliv. I förvaltningen finns verksamheterna arbetsmarknadsidécentrum, flykting/sfi, försörjningsstöd, missbruk, vuxenutbildning, studieförbunden, samordning Lärcenter samt daglig verksamhet. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Till kontoret knyts kompetenser inom vuxenutbildningen såsom rektor samt socialsekreterare med ansvarsområden inom socialtjänsten. Vård och omsorg Verksamheten ska arbeta främst förebyggande och med hela människan som utgångspunkt. Allt som kan främja ett bra och värdigt åldrande ska genomsyra verksamheten. Därför är det förebyggande arbetet det som ska främjas. Enheten arbetar naturligtvis med hemsjukvård för de som är sjuka och behöver avancerad vård. Förvaltningen arbetar med äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, LASS/LSS, socialpsykiatri. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. I förvaltningen finns enhetschefer inom äldreboenden, hemtjänsten och hemsjukvården. forts/

10 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Barn, familj och utbildning Förvaltningen arbetar med barn och ungdom från det ofödda barnet till dess att de lämnar gymnasieskolan. Förvaltningen har som ett övergripande ansvar att ge barn och ungdom det stöd som krävs för att de ska få en heltäckande utbildning så att skolans mål enligt skollagen uppnås. Stödet ska finnas i form av olika kompetenser inom personalen. Förvaltningen har även ansvar för de barn och ungdomar som av någon anledning måste placeras i familjehem eller någon form av institution. Familjerätten handläggs inom förvaltningen, vilket innebär förhandlingar med bl.a. länsrätten. Anledningen att binda samman delar av barn och familj med utbildningsförvaltningen är att åstadkomma samverkan inom en och samma förvaltning, med ett gemensamt budgetansvar. Inom förvaltningen finns familjecentral, utredningar om barn, familjerätten, placeringar av barn i familjehem eller institution samt det förebyggande arbetet som ska leda till att ge stöd och insatser i rätt omfattning och tid. Inom förvaltningen finns förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, gymnasieansvar, skolhälsovård, familjerådgivning och socialjour. Under 2010 leds förvaltningen av två förvaltningschefer med delat ledarskap för att få till en god samverkan, både inom den nya förvaltningen men även mellan förvaltningar och andra samverkanspartner. Till förvaltningen knyts rektorer, socionomer, psykolog samt skolsköterskor. Kultur och fritid För den utåtriktade verksamheten som hanterar kommuninvånarnas fritid och kulturella intressen bildas en sammanhållen kultur- och fritidsförvaltning. Verksamheten vänder sig till alla åldrar. Inom förvaltningen återfinns allmänkultur, bibliotek, musikskola, studieförbund, föreningsstöd, träffpunkterna för barn, ungdom och äldre. Inom förvaltningen återfinns även verksamheten som bedrivs i simhallen och folkhälsofrågor. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. forts/

11 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Kommunteknik och service Här finns verksamheter som vänder sig både ut mot verksamheterna och inåt i organisationen såsom drift och underhåll av VA-anläggningar, gång- och cykelvägar, gator och vägar, parker och lekplatser, vinterväghållning av enskilda vägar, leverans av dricksvatten, drift och skötsel av kommunens avfallsanläggning, samtliga kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, industrilokaler, idrottsanläggningar och kommunala förvaltningsbyggnader. Här finns även kost, leverans och produktion av mat till förskolor, grundskolor och äldrebostäder. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Miljö- och byggförvaltning Miljö- och byggnadsnämnd bedrivs i en gemensam nämnd tillsammans med Munkfors kommun. Det är en bra konstruktion att nämnden behålls, då nämnden kan vara oberoende i sitt tillsynsansvar gentemot tekniska förvaltningen. Förvaltningens ansvarsområden och delegationsordning kommer att vara intakt. Energirådgivning Energirådgivning sker genom samarbete mellan Grums, Kil, Munkfors och Forshaga kommun. Konsumentrådgivning Verksamheten köps som tjänst av Karlstad kommun. Protokoll KS 104, Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 209, Protokoll KS 120, Protokoll KF 85, Förslag till ny organisationskarta, Kommunchef Ingrid Näsströms och kommunjurist L-G Sundmans tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 257, Beslutet skickas för verkställighet till: förvaltningschefer Beslutet skickas för kännedom till: överförmyndarnämnden

12 Protokoll (27) KF 102 Säkerhetspolicy för koncernen Forshaga kommun Dnr.2009/332/10 anta upprättat förslag till säkerhetspoliy för koncernen Forshaga kommun anta upprättat förslag till riktlinjer för brandskydd anta upprättat förslag till organisation och ansvarsfördelning för säkerhetsarbetet inom Forshaga kommun Bakgrund Kommunen ska bedriva säkerhetsarbete metodiskt och systematiskt. Lagar och berörda regelverk styr säkerhetsarbetet. Syftet är att skydda mänskliga, ekonomiska och materiella värden. Lagen om skydd om olyckor, ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Det är viktigt att Forshaga kommun har ett bra internt brandskydd för att göra kommunen till en trygg och säker kommun att arbeta, bo och vistas i. All personal ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt ha kunskap att ingripa vid ett nödläge. All personal ska årligen få information om brandskydd. Föra att nå målet krävs dels att både personella och ekonomiska resurser ställs till förfogande. Medel har ställts till förfogande i budget 2010 till utbildning av personalen. Säkerhetsarbetet i koncernen Forshaga kommun Säkerhetspolicy för koncernen Forshaga kommun Riktlinjer för brandskydd Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 241, Protokoll KS 134, Beslutet skickas för verkställighet till: Ingrid Näsström Beslutet skickas för kännedom till: Anne Hellström, Kent Nilsson

13 Protokoll (27) KF 103 Resepolicy Dnr.2009/315/10 anta förslag till resepolicy Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade anta förslag till riktlinjer för tjänsteresor. Bakgrund På kommunrevisionens uppdrag har Öhrlings Pricewaterhouse Coopers granskat fordonsekonomi och transportlogistik inom kommunens verksamheter. I revisionsrapporten kritiseras kommunen för att det i dag inte finns några centrala riktlinjer eller policydokument för styrning av en effektiv bilanvändning genom optimalt utnyttjande av kommunens bilar. Med bakgrund av denna rapport har ekonomikontoret tagit fram ett förslag till resepolicy samt riktlinjer för tjänsteresor. Förslag på resepolicy, Förslag till riktlinjer för tjänsteresor, Protokoll KsAu 263, Protokoll KS 135, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, förvaltningschefer, Kristian Jeppsson, Maj-Britt Westlund

14 Protokoll (27) KF 104 Inrättande av gemensam drifts- och servicenämnd för Värmlands kommuner Dnr.2009/328/10 en gemensam drifts- och servicenämnd inrättas tillsammans med samtliga kommuner i länet fr.o.m Karlstads kommun är värdkommun upprättat förslag till avtal om samverkan för drifts- och servicenämnden godkänns upprättat förslag till reglemente för drifts- och servicenämnden godkänns kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ändringar och tillägg i avtalet Angelica Rage utses till ledamot och Göran Adrian till ersättare i nämnden fr.o.m t.o.m valda representanter får i uppdrag att godkänna upprättat förslag till delegeringsordning vid nämndens första sammanträde utvärdering skall ske innan avtalet förlängs före nästa femårsperiod Sammanfattning Kommunerna i länet är intresserade av att samverka inom olika områden i större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam drifts- och servicenämnd för länet skapas nya möjligheter för generell samordning inom området även om samverkan i nuläget inriktas på IT-området. Erfarenheter från tidigare ITsamverkan visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Karlstads kommuns skrivelse, Förslag till avtal om samverkan för gemensam drifts- och servicenämnd Förslag till reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd Förslag till delegeringsbestämmelser för gemensam drifts- och servicenämnd Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 242, Protokoll KsAu 264, Protokoll KS 136, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Karlstads kommun, Angelica Rage, Göran Adrian

15 Protokoll (27) KF 105 Klimat- och energistrategi för Forshaga kommun Dnr.2007/52/36 anta klimat- och energistrategi för Forshaga kommun Tidigare beslut Miljö- och byggnämnden beslutade översända förslaget till klimat- och energistrategi till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande. Sammanfattning En arbetsgrupp från miljö- och byggförvaltningen, KommunTeknik, Forshaga Energi AB och Forshagabostäder AB har tagit fram ett förslag till klimat- och energistrategi för Forshaga kommun. Arbetet har skett i samarbete med andra värmlandskommuner i EU-projektet Aspire. Strategin fyller kommunens uppgift att ha en aktuell energiplan som ska behandla tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Den innehåller också en vision för hur utsläppen av klimatpåverkande gaser ska ske och hur minskad elförbrukning ska uppnås, framförallt för kommunkoncernens egen verksamhet. Klimat- och energistrategi för Forshaga kommun Länsstyrelsens remissvar Bitr. miljö- och byggchef Anna Grenholms tjänsteskrivelse Sammanfattning av remiss av Klimat- och energistrategi Protokoll MBN 86, Protokoll KsAu 254, Protokoll KS 137, Beslutet skickas för verkställighet till: Anna Grenholm Beslutet skickas för kännedom till:

16 Protokoll (27) KF 106 Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Dnr.2009/340/40 anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 780 kronor per timme kontrolltid detta beslut ersätter tidigare beslut i Forshaga kommunfullmäktige 108/2006 Sammanfattning Från och med 2010 ska den årliga avgiften tas ut för registrerade livsmedelsanläggningar redan första verksamhetsåret. Tidigare gällde att första årsavgiften togs ut året efter att verksamheten startat. Med anledning av detta, ändrat kontrollansvar samt behov av justerad timavgift för bättre kostnadstäckning, föreslås kommunfullmäktige anta ny taxa för kontroll inom livsmedelsområdet. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Karin Lindners tjänsteskrivelse Underlag för framräknande av timtaxa Taxa för Forshaga kommuns och Munkfors kommuns offentliga kontroll av livsmedel Protokoll MBN 84, Protokoll KsAu 259, Protokoll KS 138, Beslutet skickas för verkställighet till: Eva-Karin Lindner Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

17 Protokoll (27) KF 107 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr.2009/339/40 anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Bakgrund Den 1 januari 2008 ändrades bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan). Avgifterna regleras i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) och i dess bilaga (FAPT-bilagan). Genom SFS 2008:692 har förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ändrats. Förändringarna innebär framför allt att FAPT:s bilaga har anpassats till bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I och med dessa ändringar behöver kommunernas taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ses över och beslut fattas om nya avgifter. Sveriges Kommuner och Landsting har under året tagit fram en ny modell som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Förslaget bygger på en riskbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och ger kommunerna ett bra underlag för att bestämma tillsynsavgifter m m som bättre än tidigare motsvarar den tillsynstid som läggs ner på varje enskild verksamhet. Tanken är att kommunen på ett bättre sätt ska kunna prioritera tillsyn över de verksamheter där riskerna för negativa effekter på människors hälsa och miljön är som störst och att den verksamhet eller den åtgärd som tar myndighetens tid i anspråk också ska betala för den. Miljö- och byggchef Tomas Ivanssons tjänsteskrivelse med taxeförslag Protokoll MBN 85/ Protokoll KsAu 260, Protokoll kf 139, Beslutet skickas för verkställighet till: Tomas Ivansson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

18 Protokoll (27) KF 108 Hemsjukvårdstaxa och resor till och från dagrehabilitering Dnr.2009/345/70 avgiften för hemsjukvård fastställs till 100 kronor per dygn maximalt 500 kronor i månaden får tas ut i hemsjukvårdsavgift egenavgift för resor till och från dagverksamhet höjs från 10 kronor/ enkelresa till 25 kronor för enkelresa Yrkande Thomas Nilsson (M) yrkar avslag. Proposition Två förslag till beslut finns, dels kommunstyrelsens förslag och dels Thomas Nilssons förslag om avslag. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om bifall enligt kommunstyrelsens förslag och dels bifall till avslag. Kommunstyrelsens förslag får flest röster. Reservation Pia Hallström (M), Per Hallström (M), Thomas Nilsson (M), Lars Ericsson (M), Gunnar Lindgren (KD), Håkan Sundholm (KD), Göran Olsson (SD) och Annelie Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Taxan för kommunal hälso- och sjukvård är fastställd i Forshaga kommun till 100 kronor per dygn med ett högkostnadsskydd på 900 kronor per år. Den s.k. maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen innefattar hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hemsjukvård och får enligt socialtjänstlagen inte överstiga en tolftedel av 0,48% av prisbasbeloppet som för år 2010 innebär en maxtaxa på kronor/månad. (1 712 kronor för år 2009). Vi har förhållandevis låg taxa för hemsjukvården i Forshaga kommun. Dessutom finns en viss obalans då enbart brukare inom äldreomsorgen betalar för hemsjukvård medan brukare med andra insatser såsom stöd från socialpsykiatrin och personlig assistans inte betalar någon avgift alls för hemsjukvårdsinsatser. Nedanstående förslag har utgått från att avgifter för hemsjukvård skall gälla alla oavsett andra insatser. Jämförelse har gjorts mellan de Värmländska kommunerna. forts/

19 Protokoll (27) KF 108 Hemsjukvårdstaxa och resor till och från dagrehabilitering -2- Dnr.2009/345/70 forts/ Dagrehabilitering är en verksamhet som ingår i hemsjukvården i Forshaga kommun då den beviljas av arbetsterapeut. Verksamheten är inte lagstadgad men får ses som en betydelsefull insats då den många gånger förebygger ökade hemtjänstinsatser och minskar även kostnaderna direkt för hemtjänsten. Verksamheten föreslås även fortsättningsvis ha samma avgift som annan hemsjukvård. Däremot föreslås avgiften för resor justeras. Hittills betalas en avgift på 10 kr per enkelresa. Förslaget innebär att höjningen till 25 kr/enkelresa jämställs med startavgiften för färdtjänst som f.n. ligger på 26kr/enkelresa. Rehabilitering är en hemsjukvårdsinsats där avgift tas ut vid bedömning av hjälpmedelsbehovet. Själva hjälpmedlet är avgiftsfritt enligt den antagna policyn i hjälpmedelsnämnden. Hemrehabilitering är en ganska ny hemsjukvårdsinsats som inte är avgiftsbelagd. När sen insatsen ibland övergår till hemtjänst tas avgift ut. Det anses som inkonsekvent när insatser vid hemrehabilitering inte är avgiftsbelagda medan för hemtjänst och övrig hemsjukvård tas en avgift ut. Förslaget bygger på likställighetsprincipen att samma avgift skall gälla för alla som erhåller hemsjukvårdsinsatser. Vård- och omsorgschef Britt-Marie Johanssons tjänsteskrivelse, Protokoll SON 63, Protokoll KsAu 261, Protokoll KS 140, Beslutet skickas för verkställighet till: Britt-Marie Johansson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

20 Protokoll (27) KF 109 Tillsynsavgift för tobaks- och läkemedelsförsäljning i livsmedelsbutiker Dnr.2009/295/11, 2009/336/10 ta ut en tillsynsavgift vid försäljning av tobak, nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i livsmedelsbutiker på: 1. en av de tre varorna med 400 kronor per år och försäljningsställe 2. två av de tre varorna med 750 kronor per år och försäljningsställe 3. alla tre varorna med kronor per år och försäljningsställe Reservation Göran Olssons (SD) och Annelie Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Lagen ger kommunerna möjlighet att ta ut en tillsynsavgift för tobaksförsäljning, enl 19 b, nikotinläkemedel enl lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455) och läkemedel enligt (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Forshaga kommun har inte någon avgift för tillsyn på tobak, nikotinläkemedel eller receptfrialäkemedel. Eftersom tillsynen ofta görs samtidigt är det lämpligt med en gemensam tillsynsavgift, vilket även SKL rekommenderar i cirkulär 09:68. Det är enklast för handlarna med en fast avgift för att det blir för mycket arbete för handlarna med att ta fram underlag för en rörlig avgift. Alkoholhandläggare Lena Gustafssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 215, Protokoll KS 123, Protokoll KF 88, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 262, Protokoll KS 141, Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustafsson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer