Kommunfullmäktige. Protokoll (27) Anslagsbevis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis"

Transkript

1 Protokoll (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan Avser : Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef Lena Backlund, ekonomichef Lars-Åke Svensson, teknisk chef Tomas Ivansson, miljö- och byggchef Anna Grenholm, bitr miljö- och byggchef Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef Lena Gustafsson, tf kultur och fritidschef Lars-Göran Sundman, kommunjurist Marcus Ekholm, näringslivschef Maj-Britt Westlund, sekreterare Övriga: Justeringens plats och datum: Kommunkontoret kl Sekreterare: Ordförande: Justerare: Justerare: Maj-Britt Westlund Reidar Nordlander (S) Gunilla Björk (S) Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (FP) Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige, : Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

2 Protokoll (27) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M X 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M X 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M X 4 Göran Adrian X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD X 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD X 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S X 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X Tjg 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S X 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X Tjg 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S X 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S X 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S X 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S X 16 Per Lawén S X Roland Krantz S X 17 Gunnar Lindgren KD X Alf Eker S X 18 Cecilia Kruse V X Erica Haag S X 19 Ewa Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C X 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C X Tjg 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C X 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S X 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X 26 Kjell-Åke Kihlgren S X Dan Johansson FP X 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD X 30 Maria Kåräng MP X Tony Gunnarsson SD X 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP X 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP X Tjg 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S X 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD X Per-Olov Grääs V X 39 Barbro Persson S X Ragnhild Sjöblom V X Tjg 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C X. 35 ordinarie ledamöter. 5 tjänstgörande ersättare. 11 ej tjänstgörande ersättare

3 Protokoll (27) KF 99 Budgetuppföljning per oktober 2009 Dnr.2009/51/04 notera budgetuppföljningen Driftbudgetutfall i förhållande till budget 2009: Nämnd Uppdrag Prognosutfall per från KsAu Kommunstyrelsen totalt, varav: aug/delår september oktober Kommunledningskontoret Ekonomikontoret Personalkontoret KommunTeknik ÖFN BUN SON MBN Totalt nämnder Prognos/budgetuppföljning 2009 Protokoll KsAu 255, Protokoll KS 132, Beslutet skickas för verkställighet till: förvaltningschefer Beslutet skickas för kännedom till:

4 Protokoll (27) KF 100 Budget 2010 och flerårsbudget för 2011 och 2012 Dnr.2009/16/04 ställa sig bakom budgetförslaget Yrkande Pia Hallström (M), Per Hallström (M), Thomas Nilsson (M), Lars Ericsson (M), Gunnar Lindgren (KD) och Håkan Sundholm (KD) yrkar på överflyttning från turismkontot till social- och omsorgsnämnden med totalt kronor (nettoeffekten för 2010 blir dock kronor beroende på uppsägningstider). De yrkar även på att kontot för informatörer minskas med kronor för att förstärka barn- och utbildningsnämndens ram (nettoeffekten för 2010 blir kronor). Göran Olsson (SD) och Annelie Oscarsson (SD) ställer sig bakom detta yrkande. Förslag Två förslag till beslut finns, dels kommunstyrelsens förslag och dels ändringsyrkande enligt moderaternas och kristdemokraternas förlag. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om bifall enligt kommunstyrelsens förslag och dels bifall enligt ändringsyrkande. Ordförande finner att KS förslag fått bifall. Votering begärs. Omröstningen görs så att den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som bifaller ändringsyrkande röstar NEJ. Kommunstyrelsens förslag får 32 röster och ändringsförslaget får 8 röster. Kommunstyrelsens förslag bifalles. Reservation Pia Hallström (M), Per Hallström (M), Thomas Nilsson (M), Lars Ericsson (M), Gunnar Lindgren (KD), Håkan Sundholm (KD), Göran Olsson (SD) och Annelie Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Förslag till budget 2010 och flerårsbudget för 2011 och 2012 Protokoll KsAu 256, Protokoll KS 133, Moderaternas och Kristdemokraternas ändringsyrkande, Beslutet skickas för verkställighet till: förvaltningschefer Beslutet skickas för kännedom till:

5 Protokoll (27) KF 100 Omröstning Budget 2010 och flerårsbudget för 2011 och 2+12 BILAGA Kommunstyrelsens förslag bifalles med JA och ändringsyrkandet bifalles med NEJ Ledamöter JA NEJ Ersättare JA NEJ 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M 4 Göran Adrian X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S 16 Per Lawén S X Roland Krantz S 17 Gunnar Lindgren KD X Alf Eker S 18 Cecilia Kruse V Erica Haag S 19 Ewa Larsson S 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C X 22 Maria Lindquist C Lars-Göran Carlsson C 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S X 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X Kjell-Åke Kihlgren S Dan Johansson FP 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD 30 Maria Kåräng MP Tony Gunnarsson SD 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP X 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP X 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S X 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD X Per-Olov Grääs V 39 Barbro Persson S X Ragnhild Sjöblom V X 40 Erika Arwidson V 41 Willy Eriksson C X 32 JA och 8 NEJ = kommunstyrelsens förslag bifalles

6 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation 2010 Dnr.2009/266/02 - fastställa förslaget till ny tjänstemannaorganisation med den förändringen att överförmyndarkontoret blir direkt placerat under överförmyndarnämnden Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet. Bakgrund I en tid med förändrade politiska uppdrag, förändrade arbetsuppgifter, krav på en kostnadseffektiv organisation, innebär det att den politiska organisationen måste förändras och för att stödja ett ändrat arbetssätt krävs även en ny förvaltningsorganisation. En ny organisation ska främja samarbete och helhetssyn, ha ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Kommunen har vissa skyldigheter som följer olika lagar; kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, VA-lagen och skollagen. Kommunen har stor frihet att själv bestämma hur man vill organisera sig för att uppfylla de lagliga skyldigheterna. Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram en ny förvaltningsorganisation och därmed även en översyn av den politiska organisationen. Under våren har samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat tillsammans för att försöka nå en så optimal organisation som möjligt. Delaktighet Förankring och förståelse för förändringsarbete är en viktig del för att förändringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott har deltagit i arbetet. I maj 2009 arbetade cirka 45 personer med en ny förvaltningsorganisation. En principskiss diskuterades och ett uppföljningsmöte fastslogs. Den 7 september arrangerades detta möte med alla chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott för att återföra diskussionen till dem som ska leda organisationen. Inför införandet av en ny förvaltningsorganisation är det viktigt att skapa tidsutrymme för förvaltningscheferna i sitt nya uppdrag att kunna arbeta tillsammans i det nya uppdraget och med den nya personalen. Reglemente och delegationsordningar ska utarbetas. Rekrytering av chefer till de nya förvaltningarna måste slutföras. forts/

7 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Organisationen Kommunens organisation ska förändras så att - den främjar samarbete över gränserna - underlättar en helhetssyn - har ett tydligt medborgarfokus - underlättar för den enskilde i mötet med kommunen - skapar förutsättningar för kompetensutveckling och god organisationskultur Rollfördelning Det är även avsikten att införa en tydligare rollfördelning mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen - kommunfullmäktiges roll är att besluta vad som ska åstadkommas utifrån kommuninvånarnas perspektiv - kommunstyrelsens och nämndernas roll är att besluta vad som ska göras - verksamhetens roll är bestämma hur det ska göras Genom att arbeta i processer och tänka utifrån medborgarperspektivet, skapas en organisation för medborgarna. Den nya organisationen Organisationen ska genomsyras av samverkan över gränserna och en helhetssyn på våra kunder. Den ska ha ett tydligt medborgarfokus och sätta den enskilde i fokus. Organisationen ska underlätta för den enskilde i mötet med kommunen. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av en kommunledningsstab, som innehåller stödfunktioner till verksamheterna som främst ska serva kommunmedborgarna. Ny förvaltningsorganisation Kommunchefens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter för att nå en effektiv organisation i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Kommunchefens arbete förändras såtillvida att det blir en sammanhållen förvaltning för samtliga verksamheter, som innebär en tydligare styrning från den politiska organisationen. forts/

8 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Kommunchefens ansvarsområden är att: - som kommunens ledande tjänsteman företräda kommunen, utåt och inåt i kommunen - leda förvaltningsorganisationens ledningsgrupp - leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut - leda kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs - inför kommunstyrelsen svara för att ärenden bereds och föredras samt att beslut verkställs Kommunledningsstaben I kommunledningsstaben finns ekonomikontor, personalkontor, planerings- och administrativt kontor samt näringsliv/turism. Ekonomikontoret Kontoret ansvarar för kommunens långsiktiga och strategiska arbete gällande ekonomifrågor. Ekonomikontoret är stödjade, styrande och beslutande. Kontorets uppgift är att ge den politiska organisationen och förvaltningarna en god service. Verksamheten leds av en ekonomichef och till avdelningen hör controller, ekonomer, assistenter samt inköpare. Kommunens ekonomer centraliseras. Personalkontoret Personalkontorets uppgift är både av strategisk karaktär och servicefunktion. Det strategiska arbetet är att på kommunledningsnivå utveckla en personalpolitik som ger förutsättningar att vårda gemensamma värderingar och att bidra till att verksamheterna samverkar för kommunens bästa. Kontoret leds av en personalchef och till avdelningen hör personalhandläggare och löneassistenter. Planerings- och administrativt kontor Det administrativa kontoret är nytt from 1 januari Kontoret arbetar med planläggningsfrågor, information, infrastrukturfrågor och juridiskt stöd. Informatörerna har som uppgift att främja kommunens organisation med kommunikation internt och externt. Arbetet innebär marknadsföring av kommunen för att profilera kommunen som Barnkommun. I uppdraget ligger även att ansvara för information i kris och vid extraordinära händelser. Kontoret ansvarar för föredragningslistor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt sekreterarskap till samtliga politiska organ. Ansvaret omfattar registrering av inkommande post, diarieföring, expediering av beslut och forts/

9 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ uppföljning av dessa. Assistenterna centraliseras till det administrativa kontoret för att nå så god effektivitet som möjligt. Det innebär att handlingar, tjänsteskrivelser m.m. får lika utformning, vilket ger ett professionellt intryck av kommunen som helhet. Det ger även ett mindre sårbart system där assistenterna kan täcka upp för varandra vid sjukdom, semester etc. Kontoret leds av en administrativ chef. I kontoret finns informatörer, handläggare, assistenter, kommunjurist, vaktmästeri, växelpersonal. Lärande och arbete Verksamheten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för individen, att stärka individen för att möjliggöra arbetslinjen för alla som av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden eller för de som måste komplettera sin meritlista för att komma ifråga för ett arbete. Här handläggs även det kommunala uppföljningsansvaret för ungdom upp till 20 år. När det gäller missbruk är det naturligtvis så att förvaltningen måste arbeta med missbruksproblematiken, inte bara utifrån ett arbetsperspektiv, utan även med lösningar för att den enskilde ska få stöd att avsluta ett missbruk. Enheten ska arbeta med egna lösningar och i samverkansprojekt för att nå kommunmedborgare som behöver stöd att komma in ett normalt arbetsliv. I förvaltningen finns verksamheterna arbetsmarknadsidécentrum, flykting/sfi, försörjningsstöd, missbruk, vuxenutbildning, studieförbunden, samordning Lärcenter samt daglig verksamhet. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Till kontoret knyts kompetenser inom vuxenutbildningen såsom rektor samt socialsekreterare med ansvarsområden inom socialtjänsten. Vård och omsorg Verksamheten ska arbeta främst förebyggande och med hela människan som utgångspunkt. Allt som kan främja ett bra och värdigt åldrande ska genomsyra verksamheten. Därför är det förebyggande arbetet det som ska främjas. Enheten arbetar naturligtvis med hemsjukvård för de som är sjuka och behöver avancerad vård. Förvaltningen arbetar med äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, LASS/LSS, socialpsykiatri. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. I förvaltningen finns enhetschefer inom äldreboenden, hemtjänsten och hemsjukvården. forts/

10 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Barn, familj och utbildning Förvaltningen arbetar med barn och ungdom från det ofödda barnet till dess att de lämnar gymnasieskolan. Förvaltningen har som ett övergripande ansvar att ge barn och ungdom det stöd som krävs för att de ska få en heltäckande utbildning så att skolans mål enligt skollagen uppnås. Stödet ska finnas i form av olika kompetenser inom personalen. Förvaltningen har även ansvar för de barn och ungdomar som av någon anledning måste placeras i familjehem eller någon form av institution. Familjerätten handläggs inom förvaltningen, vilket innebär förhandlingar med bl.a. länsrätten. Anledningen att binda samman delar av barn och familj med utbildningsförvaltningen är att åstadkomma samverkan inom en och samma förvaltning, med ett gemensamt budgetansvar. Inom förvaltningen finns familjecentral, utredningar om barn, familjerätten, placeringar av barn i familjehem eller institution samt det förebyggande arbetet som ska leda till att ge stöd och insatser i rätt omfattning och tid. Inom förvaltningen finns förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, gymnasieansvar, skolhälsovård, familjerådgivning och socialjour. Under 2010 leds förvaltningen av två förvaltningschefer med delat ledarskap för att få till en god samverkan, både inom den nya förvaltningen men även mellan förvaltningar och andra samverkanspartner. Till förvaltningen knyts rektorer, socionomer, psykolog samt skolsköterskor. Kultur och fritid För den utåtriktade verksamheten som hanterar kommuninvånarnas fritid och kulturella intressen bildas en sammanhållen kultur- och fritidsförvaltning. Verksamheten vänder sig till alla åldrar. Inom förvaltningen återfinns allmänkultur, bibliotek, musikskola, studieförbund, föreningsstöd, träffpunkterna för barn, ungdom och äldre. Inom förvaltningen återfinns även verksamheten som bedrivs i simhallen och folkhälsofrågor. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. forts/

11 Protokoll (27) KF 101 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Kommunteknik och service Här finns verksamheter som vänder sig både ut mot verksamheterna och inåt i organisationen såsom drift och underhåll av VA-anläggningar, gång- och cykelvägar, gator och vägar, parker och lekplatser, vinterväghållning av enskilda vägar, leverans av dricksvatten, drift och skötsel av kommunens avfallsanläggning, samtliga kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, industrilokaler, idrottsanläggningar och kommunala förvaltningsbyggnader. Här finns även kost, leverans och produktion av mat till förskolor, grundskolor och äldrebostäder. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Miljö- och byggförvaltning Miljö- och byggnadsnämnd bedrivs i en gemensam nämnd tillsammans med Munkfors kommun. Det är en bra konstruktion att nämnden behålls, då nämnden kan vara oberoende i sitt tillsynsansvar gentemot tekniska förvaltningen. Förvaltningens ansvarsområden och delegationsordning kommer att vara intakt. Energirådgivning Energirådgivning sker genom samarbete mellan Grums, Kil, Munkfors och Forshaga kommun. Konsumentrådgivning Verksamheten köps som tjänst av Karlstad kommun. Protokoll KS 104, Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 209, Protokoll KS 120, Protokoll KF 85, Förslag till ny organisationskarta, Kommunchef Ingrid Näsströms och kommunjurist L-G Sundmans tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 257, Beslutet skickas för verkställighet till: förvaltningschefer Beslutet skickas för kännedom till: överförmyndarnämnden

12 Protokoll (27) KF 102 Säkerhetspolicy för koncernen Forshaga kommun Dnr.2009/332/10 anta upprättat förslag till säkerhetspoliy för koncernen Forshaga kommun anta upprättat förslag till riktlinjer för brandskydd anta upprättat förslag till organisation och ansvarsfördelning för säkerhetsarbetet inom Forshaga kommun Bakgrund Kommunen ska bedriva säkerhetsarbete metodiskt och systematiskt. Lagar och berörda regelverk styr säkerhetsarbetet. Syftet är att skydda mänskliga, ekonomiska och materiella värden. Lagen om skydd om olyckor, ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Det är viktigt att Forshaga kommun har ett bra internt brandskydd för att göra kommunen till en trygg och säker kommun att arbeta, bo och vistas i. All personal ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt ha kunskap att ingripa vid ett nödläge. All personal ska årligen få information om brandskydd. Föra att nå målet krävs dels att både personella och ekonomiska resurser ställs till förfogande. Medel har ställts till förfogande i budget 2010 till utbildning av personalen. Säkerhetsarbetet i koncernen Forshaga kommun Säkerhetspolicy för koncernen Forshaga kommun Riktlinjer för brandskydd Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 241, Protokoll KS 134, Beslutet skickas för verkställighet till: Ingrid Näsström Beslutet skickas för kännedom till: Anne Hellström, Kent Nilsson

13 Protokoll (27) KF 103 Resepolicy Dnr.2009/315/10 anta förslag till resepolicy Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade anta förslag till riktlinjer för tjänsteresor. Bakgrund På kommunrevisionens uppdrag har Öhrlings Pricewaterhouse Coopers granskat fordonsekonomi och transportlogistik inom kommunens verksamheter. I revisionsrapporten kritiseras kommunen för att det i dag inte finns några centrala riktlinjer eller policydokument för styrning av en effektiv bilanvändning genom optimalt utnyttjande av kommunens bilar. Med bakgrund av denna rapport har ekonomikontoret tagit fram ett förslag till resepolicy samt riktlinjer för tjänsteresor. Förslag på resepolicy, Förslag till riktlinjer för tjänsteresor, Protokoll KsAu 263, Protokoll KS 135, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, förvaltningschefer, Kristian Jeppsson, Maj-Britt Westlund

14 Protokoll (27) KF 104 Inrättande av gemensam drifts- och servicenämnd för Värmlands kommuner Dnr.2009/328/10 en gemensam drifts- och servicenämnd inrättas tillsammans med samtliga kommuner i länet fr.o.m Karlstads kommun är värdkommun upprättat förslag till avtal om samverkan för drifts- och servicenämnden godkänns upprättat förslag till reglemente för drifts- och servicenämnden godkänns kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ändringar och tillägg i avtalet Angelica Rage utses till ledamot och Göran Adrian till ersättare i nämnden fr.o.m t.o.m valda representanter får i uppdrag att godkänna upprättat förslag till delegeringsordning vid nämndens första sammanträde utvärdering skall ske innan avtalet förlängs före nästa femårsperiod Sammanfattning Kommunerna i länet är intresserade av att samverka inom olika områden i större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam drifts- och servicenämnd för länet skapas nya möjligheter för generell samordning inom området även om samverkan i nuläget inriktas på IT-området. Erfarenheter från tidigare ITsamverkan visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Karlstads kommuns skrivelse, Förslag till avtal om samverkan för gemensam drifts- och servicenämnd Förslag till reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd Förslag till delegeringsbestämmelser för gemensam drifts- och servicenämnd Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 242, Protokoll KsAu 264, Protokoll KS 136, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Karlstads kommun, Angelica Rage, Göran Adrian

15 Protokoll (27) KF 105 Klimat- och energistrategi för Forshaga kommun Dnr.2007/52/36 anta klimat- och energistrategi för Forshaga kommun Tidigare beslut Miljö- och byggnämnden beslutade översända förslaget till klimat- och energistrategi till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande. Sammanfattning En arbetsgrupp från miljö- och byggförvaltningen, KommunTeknik, Forshaga Energi AB och Forshagabostäder AB har tagit fram ett förslag till klimat- och energistrategi för Forshaga kommun. Arbetet har skett i samarbete med andra värmlandskommuner i EU-projektet Aspire. Strategin fyller kommunens uppgift att ha en aktuell energiplan som ska behandla tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Den innehåller också en vision för hur utsläppen av klimatpåverkande gaser ska ske och hur minskad elförbrukning ska uppnås, framförallt för kommunkoncernens egen verksamhet. Klimat- och energistrategi för Forshaga kommun Länsstyrelsens remissvar Bitr. miljö- och byggchef Anna Grenholms tjänsteskrivelse Sammanfattning av remiss av Klimat- och energistrategi Protokoll MBN 86, Protokoll KsAu 254, Protokoll KS 137, Beslutet skickas för verkställighet till: Anna Grenholm Beslutet skickas för kännedom till:

16 Protokoll (27) KF 106 Revidering av taxa för kontroll inom livsmedelsområdet Dnr.2009/340/40 anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 780 kronor per timme kontrolltid detta beslut ersätter tidigare beslut i Forshaga kommunfullmäktige 108/2006 Sammanfattning Från och med 2010 ska den årliga avgiften tas ut för registrerade livsmedelsanläggningar redan första verksamhetsåret. Tidigare gällde att första årsavgiften togs ut året efter att verksamheten startat. Med anledning av detta, ändrat kontrollansvar samt behov av justerad timavgift för bättre kostnadstäckning, föreslås kommunfullmäktige anta ny taxa för kontroll inom livsmedelsområdet. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Karin Lindners tjänsteskrivelse Underlag för framräknande av timtaxa Taxa för Forshaga kommuns och Munkfors kommuns offentliga kontroll av livsmedel Protokoll MBN 84, Protokoll KsAu 259, Protokoll KS 138, Beslutet skickas för verkställighet till: Eva-Karin Lindner Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

17 Protokoll (27) KF 107 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr.2009/339/40 anta förslaget till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Bakgrund Den 1 januari 2008 ändrades bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan). Avgifterna regleras i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) och i dess bilaga (FAPT-bilagan). Genom SFS 2008:692 har förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ändrats. Förändringarna innebär framför allt att FAPT:s bilaga har anpassats till bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I och med dessa ändringar behöver kommunernas taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ses över och beslut fattas om nya avgifter. Sveriges Kommuner och Landsting har under året tagit fram en ny modell som stöd vid taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljöbalkens område. Förslaget bygger på en riskbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och ger kommunerna ett bra underlag för att bestämma tillsynsavgifter m m som bättre än tidigare motsvarar den tillsynstid som läggs ner på varje enskild verksamhet. Tanken är att kommunen på ett bättre sätt ska kunna prioritera tillsyn över de verksamheter där riskerna för negativa effekter på människors hälsa och miljön är som störst och att den verksamhet eller den åtgärd som tar myndighetens tid i anspråk också ska betala för den. Miljö- och byggchef Tomas Ivanssons tjänsteskrivelse med taxeförslag Protokoll MBN 85/ Protokoll KsAu 260, Protokoll kf 139, Beslutet skickas för verkställighet till: Tomas Ivansson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

18 Protokoll (27) KF 108 Hemsjukvårdstaxa och resor till och från dagrehabilitering Dnr.2009/345/70 avgiften för hemsjukvård fastställs till 100 kronor per dygn maximalt 500 kronor i månaden får tas ut i hemsjukvårdsavgift egenavgift för resor till och från dagverksamhet höjs från 10 kronor/ enkelresa till 25 kronor för enkelresa Yrkande Thomas Nilsson (M) yrkar avslag. Proposition Två förslag till beslut finns, dels kommunstyrelsens förslag och dels Thomas Nilssons förslag om avslag. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om bifall enligt kommunstyrelsens förslag och dels bifall till avslag. Kommunstyrelsens förslag får flest röster. Reservation Pia Hallström (M), Per Hallström (M), Thomas Nilsson (M), Lars Ericsson (M), Gunnar Lindgren (KD), Håkan Sundholm (KD), Göran Olsson (SD) och Annelie Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Taxan för kommunal hälso- och sjukvård är fastställd i Forshaga kommun till 100 kronor per dygn med ett högkostnadsskydd på 900 kronor per år. Den s.k. maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen innefattar hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hemsjukvård och får enligt socialtjänstlagen inte överstiga en tolftedel av 0,48% av prisbasbeloppet som för år 2010 innebär en maxtaxa på kronor/månad. (1 712 kronor för år 2009). Vi har förhållandevis låg taxa för hemsjukvården i Forshaga kommun. Dessutom finns en viss obalans då enbart brukare inom äldreomsorgen betalar för hemsjukvård medan brukare med andra insatser såsom stöd från socialpsykiatrin och personlig assistans inte betalar någon avgift alls för hemsjukvårdsinsatser. Nedanstående förslag har utgått från att avgifter för hemsjukvård skall gälla alla oavsett andra insatser. Jämförelse har gjorts mellan de Värmländska kommunerna. forts/

19 Protokoll (27) KF 108 Hemsjukvårdstaxa och resor till och från dagrehabilitering -2- Dnr.2009/345/70 forts/ Dagrehabilitering är en verksamhet som ingår i hemsjukvården i Forshaga kommun då den beviljas av arbetsterapeut. Verksamheten är inte lagstadgad men får ses som en betydelsefull insats då den många gånger förebygger ökade hemtjänstinsatser och minskar även kostnaderna direkt för hemtjänsten. Verksamheten föreslås även fortsättningsvis ha samma avgift som annan hemsjukvård. Däremot föreslås avgiften för resor justeras. Hittills betalas en avgift på 10 kr per enkelresa. Förslaget innebär att höjningen till 25 kr/enkelresa jämställs med startavgiften för färdtjänst som f.n. ligger på 26kr/enkelresa. Rehabilitering är en hemsjukvårdsinsats där avgift tas ut vid bedömning av hjälpmedelsbehovet. Själva hjälpmedlet är avgiftsfritt enligt den antagna policyn i hjälpmedelsnämnden. Hemrehabilitering är en ganska ny hemsjukvårdsinsats som inte är avgiftsbelagd. När sen insatsen ibland övergår till hemtjänst tas avgift ut. Det anses som inkonsekvent när insatser vid hemrehabilitering inte är avgiftsbelagda medan för hemtjänst och övrig hemsjukvård tas en avgift ut. Förslaget bygger på likställighetsprincipen att samma avgift skall gälla för alla som erhåller hemsjukvårdsinsatser. Vård- och omsorgschef Britt-Marie Johanssons tjänsteskrivelse, Protokoll SON 63, Protokoll KsAu 261, Protokoll KS 140, Beslutet skickas för verkställighet till: Britt-Marie Johansson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

20 Protokoll (27) KF 109 Tillsynsavgift för tobaks- och läkemedelsförsäljning i livsmedelsbutiker Dnr.2009/295/11, 2009/336/10 ta ut en tillsynsavgift vid försäljning av tobak, nikotinläkemedel och receptfria läkemedel i livsmedelsbutiker på: 1. en av de tre varorna med 400 kronor per år och försäljningsställe 2. två av de tre varorna med 750 kronor per år och försäljningsställe 3. alla tre varorna med kronor per år och försäljningsställe Reservation Göran Olssons (SD) och Annelie Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Bakgrund Lagen ger kommunerna möjlighet att ta ut en tillsynsavgift för tobaksförsäljning, enl 19 b, nikotinläkemedel enl lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455) och läkemedel enligt (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Forshaga kommun har inte någon avgift för tillsyn på tobak, nikotinläkemedel eller receptfrialäkemedel. Eftersom tillsynen ofta görs samtidigt är det lämpligt med en gemensam tillsynsavgift, vilket även SKL rekommenderar i cirkulär 09:68. Det är enklast för handlarna med en fast avgift för att det blir för mycket arbete för handlarna med att ta fram underlag för en rörlig avgift. Alkoholhandläggare Lena Gustafssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 215, Protokoll KS 123, Protokoll KF 88, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 262, Protokoll KS 141, Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustafsson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30.

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30. Protokoll 2009-01-27 1 (17) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets hus Tid: Klockan 18.30 21.30 Avser : 1-14 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m)

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30 19.50 Folkets hus, Deje Avser : 1-16 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Monica Swensån, barn- och utbildningschef

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-09-11 1 (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.30 Avser : 102-112 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-08-13, Visten, klockan 18:30-20:00 Avser paragrafer 105-124 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-06-11, Visten, klockan 18:30-19:45 Avser paragrafer 92-104 ande Angelica Rage (S) Benny Pedersén (S) Maria Norell (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid M Holmberg (S) Bertil Hagelin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll Protokoll Plats och tid 2013-03-26, Kulturhuset, klockan 18:30 20:30 Avser paragrafer 20-40 Utses att justera Göran Adrian (C), Kenneth Eriksson (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2013-03-27

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Protokoll 2010-04-13 1 (28) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 57-78 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll Protokoll Plats och tid 2013-08-27, Kulturhuset, klockan 18:30-21:00 Avser paragrafer 67-86 Utses att justera Anders Ljungsten (M), Bertil Hagelin (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50 Protokoll 2009-10-20 1 (32) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50 Avser : 113-131 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Göran Adrian (M), vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson

Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 13.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Ulrika Mellkvist och Birger Antonsson Justeringens

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.40 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L)

Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) Claes-Göran Borg (V) Bertil Jonsson (M) (2:e vice ordförande) Pär Johnson (L) Sammanträdesdatum Plats och tid Wennerbergsrummet, stadshuset kl. 08:0016:05 Ledamöter Övriga närvarande Kjell Hedvall (S) (ordförande) Kajsa Ezelius (S) (vice ordförande) ClaesGöran Borg (V) Bertil Jonsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2011-12-13 1 (15) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.30 11.45 Avser : 84-95 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S), 1:

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer