Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79"

Transkript

1 Protokoll (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan Avser : Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef Lena Backlund, ekonomichef Monica Swensån, barn- och utbildningschef Lena Gustafsson, enhetschef kultur och ungdom Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef Maj-Britt Westlund, sekreterare Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, Justeringens plats och datum: Kommunkontoret kl Sekreterare: Ordförande: Justerare: Justerare: Maj-Britt Westlund Reidar Nordlander (S) Birger Jönsson (S) Sten Myreback (C) Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige, : Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

2 Protokoll (30) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M X 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M X 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M X 4 Göran Adrian M X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD X Tjg 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD X Tjg 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S X 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X Tjg 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S X 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X Tjg 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S X 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S X 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S X Tjg 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S X Tjg 16 Per Lawén S X Roland Krantz S X 17 Gunnar Lindgren KD X Alf Eker S X 18 Cecilia Kruse V X Erica Haag S X 19 Ewa Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C X 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C X 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C X 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S X 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X Tjg 26 Kjell-Åke Kihlgren S X Dan Johansson FP X 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD X 30 Maria Kåräng MP X Tony Gunnarsson SD X 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP X 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP X 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S X 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD X Per-Olov Grääs V X 39 Barbro Persson S X Ragnhild Sjöblom V X 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C X. 33 ordinarie ledamöter. 7 tjänstgörande ersättare. 5 ej tjänstgörande ersättare

3 Protokoll (30) KF 78 Rättvisemärkt/Fairtrade City: Klara Perhamre informerar Dnr.2007/310/40 godkänna redovisningen Redovisning Klara Perhamre från ABF informerar om Rättvisemärkt/Fairtrade City. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Rättvisemärkt har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nordamerika, Australien/Nya Zeeland och Japan. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Forshaga kommun har ansökt att få bli diplomerad och den 14 november blir kommunen diplomerad Fairtrade City. Diplomering äger rum vid Seklingnatta i Deje Kulturhus. I Sverige är 26 kommuner diplomerade Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

4 Protokoll (30) KF 79 FINSAM och Projekt Kraftstation: Roger Nilsson informerar Dnr.2009/46/04 godkänna redovisningen Redovisning Roger Nilsson informerar om FINSAM och Projekt Kraftstation. Forshaga kommun deltar som part i Finsam i i Klarälvdalen inom ramen för Klarälvdalens samordningsförbund. Övriga parter är Munkfors och Hagfors kommuner, staten representerad av arbetsförmedling och försäkringskassa samt Landstinget i Värmland. Finansiell samordning innebär möjlighet till permanent samverkan och syftet med finansiell samordning är att underlätta processen att återställa eller öka enskildas funktions- och arbetsförmåga. Målsättningen är att individens behov av offentlig försörjning ska minska. Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

5 Protokoll (30) KF 80 Delårsbokslut per Dnr.2009/51/04 godkänna redovisningen av delårsbokslutet per avseende koncernen (Forshaga kommun, Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB, moderbolag med dotterbolagen Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB) Föreligger delårsbokslut per avseende koncernen (Forshaga kommun, Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB, moderbolag med dotterbolagen Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB). Resultat Resultatet i koncernen uppgår per till 8,9 Mkr (13,6 Mkr i delårsbokslutet 2008 och 3,9 Mkr i bokslutet 2008). Kommunen redovisar ett positivt resultat med 7,8 Mkr och den övriga koncernen redovisar ett positivt resultat med 1,1 Mkr i delårsbokslutet I prognosen på helårsbasis 2009 beräknas ett positivt resultat till 3,8 Mkr (varav kommunen 2,6 Mkr och övriga koncernen 1,2 Mkr). Prognos resultat för Forshaga kommun Årets resultat enligt upprättad prognos redovisas för perioden januari - augusti 2009 till 2,6 Mkr. Budgeterat resultat uppgår till 5,0 Mkr och prognosen är 2,4 Mkr sämre än budget. Resultatet beror på följande poster: Budgeterat resultat 5,0 Sämre nämndresultat -2,0 Lägre arbetsgivaravgifter 5,8 Högre pensionsutgifter -2,5 Lägre semesterlöneskuld 1,8 Ej infriade delvis återbetalda borgensåtaganden 0,2 Prel. slutavräkning kommunalskatt sämre än prognos -8,9 Högre finansiella intäkter inkl engångsutbetalning SKL 0,7 Lägre räntekostnader 2,2 Interna köp (felkodning i budget) 0,3 Resultat totalt 2,6 forts/

6 Protokoll (30) KF 80 Delårsbokslut per Dnr.2009/51/04 forts/ Investeringar Investeringsvolymen (netto) i koncernen uppgår vid delårsbokslutet 2009 till 23,9 Mkr, varav kommunen står för 19,7 Mkr och Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB för 4,2 Mkr. Delårsbokslut per Protokoll KsAu 222, Protokoll KS 114, Kommunrevisorernas utlåtande av delårsbokslutet, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: förvaltningschefer

7 Protokoll (30) KF 81 Budget i balans 2009: omställningspengar för Socialoch omsorgsnämnden Dnr.2009/301/04 Social- och omsorgsnämnden tillförs 3 mkr i 2009 års budget att finansieras från återstående medel till fullmäktiges förfogande Social- och omsorgsnämnden påbörjade våren 2009 sitt arbete med Budget i balans Ett stort arbete pågår med att ta fram förslag och genomföra åtgärder för att komma i balans och även av att säkerställa att givna/ofrånkomliga kostnadsposter finns med i nämndens budget. Då arbetet påbörjades under löpande budgetår och förutsättningarna att nå uppdraget budget i balans redan innevarande år därmed blir begränsade föreslås att social och omsorgsnämnden tillförs 3 mkr i 2009 års budget att finansieras från återstående medel till fullmäktiges förfogande. Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse Protokoll KsAu 223, Protokoll KS 115, Beslutet skickas för verkställighet till: ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: SON

8 Protokoll (30) KF 82 Investeringsbudget 2009: omfördelning investeringsmedel i simhallen Deje Dnr.2009/303/04 tillföra investeringsbudgeten för 2009 medel för att genomföra ombyggnad av simhallen i Deje med kronor ur eget kapital förslag till investeringsbudget för 2010 kommer att justeras utifrån ovanstående Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion i simhallen, Deje och ställt krav på förbättringar utifrån arbetsmiljölagen. Flertalet av punkterna är i dag åtgärdade av simhallspersonalen och redovisade till arbetsmiljöverket. På återstående punkter har uppskov begärts och beviljats fram till 28 februari KommunTekniks tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 212, Protokoll KS 116, Beslutet skickas för verkställighet till: ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: KommunTeknik

9 Protokoll (30) KF 83 Skattesats inför budgetåret 2010 Dnr.2009/289/04 Forshaga kommuns skattesats för budgetåret är oförändrad, 22:35 kr Reservation Cecilia Kruse (V) och Erika Arwidson (V) reserverar sig mot beslutet. Kommunallagen föranstaltar i 8.e kapitlet om kommunens ekonomiska förvaltning, och i dess 6 om budgetprocessen att budgetförslaget får upprättas i november månad. I så fall skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Skattesatsen i Forshaga kommun är 22:35 kr/skattekrona (100 kronor). Protokoll KsAu 225, Protokoll KS 117, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ekonomikontoret

10 Protokoll (30) KF 84 Sammanträdestider 2010 Dnr.2009/290/10 fastställa kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 till 26 januari, 30 mars, 25 maj, 31 augusti, 26 oktober samt 30 november Kommunfullmäktige sammanträder normalt sex gånger per år, januari, mars, maj, augusti, oktober och november. Övriga sammanträden förläggs så att intentionerna i Kommunallagens beredningstvång kan tillgodoses. Sammanträdes- och beredningstider 2010 för KF, KS och dess arbetsutskott Protokoll KsAu 207, Protokoll KS 118, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: förvaltningschefer

11 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation 2010 Dnr.2009/266/02 - förslag till ny förvaltningsorganisation återremitteras Yrkande Thomas Nilsson (M), Annelie Oscarsson (SD), Göran Olsson (SD), Maria Kåräng (MP) och Erika Arwidson (V) yrkar på återremiss. Proposition Två förslag till beslut finns, dels förslag om beslut idag och dels yrkande om återremiss av motionen. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om beslut i dag eller återremiss av ärendet. Den som bifaller beslut idag röstar JA och den som bifaller återremiss röstar NEJ. Förslaget att besluta idag får 24 röster och förslaget att återremittera ärendet får 16 röster. I en tid med förändrade politiska uppdrag, förändrade arbetsuppgifter, krav på en kostnadseffektiv organisation, innebär det att den politiska organisationen måste förändras och för att stödja ett ändrat arbetssätt krävs även en ny förvaltningsorganisation. En ny organisation ska främja samarbete och helhetssyn, ha ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Kommunen har vissa skyldigheter som följer olika lagar; kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, VA-lagen och skollagen. Kommunen har stor frihet att själv bestämma hur man vill organisera sig för att uppfylla de lagliga skyldigheterna. Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram en ny förvaltningsorganisation och därmed även en översyn av den politiska organisationen. Under våren har samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat tillsammans för att försöka nå en så optimal organisation som möjligt. forts/

12 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Delaktighet Förankring och förståelse för förändringsarbete är en viktig del för att förändringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott har deltagit i arbetet. I maj 2009 arbetade cirka 45 personer med en ny förvaltningsorganisation. En principskiss diskuterades och ett uppföljningsmöte fastslogs. Den 7 september arrangerades detta möte med alla chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott för att återföra diskussionen till dem som ska leda organisationen. Inför införandet av en ny förvaltningsorganisation är det viktigt att skapa tidsutrymme för förvaltningscheferna i sitt nya uppdrag att kunna arbeta tillsammans i det nya uppdraget och med den nya personalen. Reglemente och delegationsordningar ska utarbetas. Rekrytering av chefer till de nya förvaltningarna måste slutföras. Organisationen Kommunens organisation ska förändras så att - den främjar samarbete över gränserna - underlättar en helhetssyn - har ett tydligt medborgarfokus - underlättar för den enskilde i mötet med kommunen - skapar förutsättningar för kompetensutveckling och god organisationskultur Rollfördelning Det är även avsikten att införa en tydligare rollfördelning mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen - kommunfullmäktiges roll är att besluta vad som ska åstadkommas utifrån kommuninvånarnas perspektiv - kommunstyrelsens och nämndernas roll är att besluta vad som ska göras - verksamhetens roll är bestämma hur det ska göras Genom att arbeta i processer och tänka utifrån medborgarperspektivet, skapas en organisation för medborgarna. Den nya organisationen Organisationen ska genomsyras av samverkan över gränserna och en helhetssyn på våra kunder. Den ska ha ett tydligt medborgarfokus och sätta den enskilde i fokus. Organisationen ska underlätta för den enskilde i mötet med kommunen. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av en kommunledningsstab, som innehåller stödfunktioner till verksamheterna som främst ska serva kommunmedborgarna. forts/

13 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Ny förvaltningsorganisation Kommunchefens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter för att nå en effektiv organisation i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Kommunchefens arbete förändras såtillvida att det blir en sammanhållen förvaltning för samtliga verksamheter, som innebär en tydligare styrning från den politiska organisationen. Kommunchefens ansvarsområden är att: - som kommunens ledande tjänsteman företräda kommunen, utåt och inåt i kommunen - leda förvaltningsorganisationens ledningsgrupp - leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut - leda kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs - inför kommunstyrelsen svara för att ärenden bereds och föredras samt att beslut verkställs Kommunledningsstaben I kommunledningsstaben finns ekonomikontor, personalkontor, planerings- och administrativt kontor samt näringsliv/turism. Ekonomikontoret Kontoret ansvarar för kommunens långsiktiga och strategiska arbete gällande ekonomifrågor. Ekonomikontoret är stödjade, styrande och beslutande. Kontorets uppgift är att ge den politiska organisationen och förvaltningarna en god service. Verksamheten leds av en ekonomichef och till avdelningen hör controller, ekonomer, assistenter samt inköpare. Kommunens ekonomer centraliseras. Personalkontoret Personalkontorets uppgift är både av strategisk karaktär och servicefunktion. Det strategiska arbetet är att på kommunledningsnivå utveckla en personalpolitik som ger förutsättningar att vårda gemensamma värderingar och att bidra till att verksamheterna samverkar för kommunens bästa. Kontoret leds av en personalchef och till avdelningen hör personalhandläggare och löneassistenter. forts/

14 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Planerings- och administrativt kontor Det administrativa kontoret är nytt from 1 januari Kontoret arbetar med planläggningsfrågor, information, infrastrukturfrågor och juridiskt stöd. Informatörerna har som uppgift att främja kommunens organisation med kommunikation internt och externt. Arbetet innebär marknadsföring av kommunen för att profilera kommunen som Barnkommun. I uppdraget ligger även att ansvara för information i kris och vid extraordinära händelser. Kontoret ansvarar för föredragningslistor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt sekreterarskap till samtliga politiska organ. Ansvaret omfattar registrering av inkommande post, diarieföring, expediering av beslut och uppföljning av dessa. Assistenterna centraliseras till det administrativa kontoret för att nå så god effektivitet som möjligt. Det innebär att handlingar, tjänsteskrivelser m m får lika utformning, vilket ger ett professionellt intryck av kommunen som helhet. Det ger även ett mindre sårbart system där assistenterna kan täcka upp för varandra vid sjukdom, semester etc. Överförmyndarkontoret tillhör enheten. Kontoret leds av en administrativ chef. I kontoret finns informatörer, handläggare, assistenter, kommunjurist, vaktmästeri, växelpersonal. Lärande och arbete Verksamheten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för individen, att stärka individen för att möjliggöra arbetslinjen för alla som av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden eller för de som måste komplettera sin meritlista för att komma ifråga för ett arbete. Här handläggs även det kommunala uppföljningsansvaret för ungdom upp till 20 år. När det gäller missbruk är det naturligtvis så att förvaltningen måste arbeta med missbruksproblematiken, inte bara utifrån ett arbetsperspektiv, utan även med lösningar för att den enskilde ska få stöd att avsluta ett missbruk. Enheten ska arbeta med egna lösningar och i samverkansprojekt för att nå kommunmedborgare som behöver stöd att komma in ett normalt arbetsliv. I förvaltningen finns verksamheterna arbetsmarknadsidécentrum, flykting/sfi, försörjningsstöd, missbruk, vuxenutbildning, studieförbunden, samordning Lärcenter samt daglig verksamhet. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Till kontoret knyts kompetenser inom vuxenutbildningen såsom rektor samt socialsekreterare med ansvarsområden inom socialtjänsten. forts/

15 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Vård och omsorg Verksamheten ska arbeta främst förebyggande och med hela människan som utgångspunkt. Allt som kan främja ett bra och värdigt åldrande ska genomsyra verksamheten. Därför är det förebyggande arbetet det som ska främjas. Enheten arbetar naturligtvis med hemsjukvård för de som är sjuka och behöver avancerad vård. Förvaltningen arbetar med äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, LASS/LSS, socialpsykiatri. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. I förvaltningen finns enhetschefer inom äldreboenden, hemtjänsten och hemsjukvården. Barn, familj och utbildning Förvaltningen arbetar med barn och ungdom från det ofödda barnet till dess att de lämnar gymnasieskolan. Förvaltningen har som ett övergripande ansvar att ge barn och ungdom det stöd som krävs för att de ska få en heltäckande utbildning så att skolans mål enligt skollagen uppnås. Stödet ska finnas i form av olika kompetenser inom personalen. Förvaltningen har även ansvar för de barn och ungdomar som av någon anledning måste placeras i familjehem eller någon form av institution. Familjerätten handläggs inom förvaltningen, vilket innebär förhandlingar med bl a länsrätten. Anledningen att binda samman delar av barn och familj med utbildningsförvaltningen är att åstadkomma samverkan inom en och samma förvaltning, med ett gemensamt budgetansvar. Inom förvaltningen finns familjecentral, utredningar om barn, familjerätten, placeringar av barn i familjehem eller institution samt det förebyggande arbetet som ska leda till att ge stöd och insatser i rätt omfattning och tid. Inom förvaltningen finns förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, gymnasieansvar, skolhälsovård, familjerådgivning och socialjour. Under 2010 leds förvaltningen av två förvaltningschefer med delat ledarskap för att få till en god samverkan, både inom den nya förvaltningen men även mellan förvaltningar och andra samverkanspartner. Till förvaltningen knyts rektorer, socionomer, psykolog samt skolsköterskor. forts/

16 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Kultur och fritid För den utåtriktade verksamheten som hanterar kommuninvånarnas fritid och kulturella intressen bildas en sammanhållen kultur- och fritidsförvaltning. Verksamheten vänder sig till alla åldrar. Inom förvaltningen återfinns allmänkultur, bibliotek, musikskola, studieförbund, föreningsstöd, träffpunkterna för barn, ungdom och äldre. Inom förvaltningen återfinns även verksamheten som bedrivs i simhallen och folkhälsofrågor. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Kommunteknik och service Här finns verksamheter som vänder sig både ut mot verksamheterna och inåt i organisationen såsom drift och underhåll av VA-anläggningar, gång- och cykelvägar, gator och vägar, parker och lekplatser, vinterväghållning av enskilda vägar, leverans av dricksvatten, drift och skötsel av kommunens avfallsanläggning, samtliga kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, industrilokaler, idrottsanläggningar och kommunala förvaltningsbyggnader. Här finns även kost, leverans och produktion av mat till förskolor, grundskolor och äldrebostäder. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Miljö- och byggförvaltning Miljö- och byggnadsnämnd bedrivs i en gemensam nämnd tillsammans med Munkfors kommun. Det är en bra konstruktion att nämnden behålls, då nämnden kan vara oberoende i sitt tillsynsansvar gentemot tekniska förvaltningen. Förvaltningens ansvarsområden och delegationsordning kommer att vara intakt. Energirådgivning Energirådgivning sker genom samarbete mellan Grums, Kil, Munkfors och Forshaga kommun. Konsumentrådgivning Verksamheten köps som tjänst av Karlstad kommun. Protokoll KS 104, Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 209, Protokoll KS 120, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: förvaltningschefer

17 Protokoll (30) KF 85 Omröstning Ny förvaltningsorganisation BILAGA Avgörande idag bifalles med JA och Återremiss bifalles med NEJ Ledamöter JA NEJ Ersättare JA NEJ 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M 4 Göran Adrian M X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD X 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD X 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S X 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S X 16 Per Lawén S Roland Krantz S 17 Gunnar Lindgren KD Alf Eker S 18 Cecilia Kruse V X Erica Haag S 19 Ewa Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X X Kjell-Åke Kihlgren S X Dan Johansson FP 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD 30 Maria Kåräng MP X Tony Gunnarsson SD 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD Per-Olov Grääs V 39 Barbro Persson S Ragnhild Sjöblom V 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C 24 JA och 16 NEJ = ärendet återremitteras

18 Protokoll (30) KF 86 Upphandlingspolicy för Forshaga kommun Dnr.2009/292/05 anta upphandlingspolicy för Forshaga kommun Reservation Maria Lindquist (C) reserverar sig mot beslutet. Ekonomikontoret har utarbetat förslag på upphandlingspolicy för Forshaga kommun. Upphandlingspolicyn redovisar Forshaga kommuns syn på sin upphandlingsverksamhet och de direktiv som gäller för denna. Upphandlingspolicyn är kommunens viktigaste verktyg för att styra upphandlingsverksamheten. Det är av stor betydelse för ekonomin vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålls och på vilka villkor upphandling och inköp görs. För all offentlig upphandling gäller EU:s grundläggande principer, vilka är likabehandling, icke-diskriminerade, öppenhet och förutsägbarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Ekonomikontorets förslag till upphandlingspolicy för Forshaga kommun Protokoll KsAu 211, Protokoll KS 125, Beslutet skickas för verkställighet till: Kristian Jeppsson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

19 Protokoll (30) KS 87 Köp av fastigheter från Norsk Hydro Olje AB Dnr.2009/293/25 Forshaga kommun erbjuder Norsk Hydro Olje AB totalt kronor för fastigheterna Mon 12:1-12:3 och Norra Mon 2:9 om Norsk Hydro Olje AB inte accepterar budet, tackar kommunen nej till erbjudandet att köpa fastigheterna pengarna tas ur rörelsekapitalet Norsk Hydro Olje AB äger ett antal fastigheter i Deje. Centralt finns fastigheterna Södra Mon 12:1-12:3 och vid riksväg 62 fastigheten Norra Mon 2:9. Företaget avvecklar nu sitt ägande i Sverige och erbjuder kommunen att köpa fastigheterna. De vill inte gå ut på öppna marknaden utan önskar i första hand en uppgörelse med kommunen. På fastigheten i centrala Deje har tidigare stått en bensinmack. Marken håller för närvarande på att saneras. Fastigheten vid riksväg 62 är bevuxen med skog. Den ligger i anslutning till kommunens fastigheter Norra Mon 2:4 och 2:10. Enligt detaljplanerna är fastigheterna avsedda för motortrafikändamål eller bilservice med livsmedelsförsäljning. Ändring av detaljplanerna för ett eventuellt annat ändamål innebär kostnader för kommunen. Kommunen har i dag ingen användning för marken. Dock är det viktigt att fastigheten i centrala Deje inte förfaller och växer igen utan att den blir skött. Det kan kommunen säkerställa genom att köpa fastigheten. KommunTekniks tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 196, Protokoll KS 128, Beslutet skickas för verkställighet till: KommunTeknik Beslutet skickas för kännedom till: ekonomikontoret

20 Protokoll (30) KF 88 Tillsynsavgift för tobaksförsäljning Dnr.2009/295/11 ärendet återremitteras En kommun får ta ut en tillsynsavgift enligt 19 b i Tobakslagen för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Alkoholhandläggare Lena Gustafssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 215, Protokoll KS 123, Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustafsson Beslutet skickas för kännedom till:

21 Protokoll (30) KF 89 Forshaga kommuns förvaltade stiftelser: redovisning avseende år 2008 Dnr.2009/124/04, Dnr.2009/125/04, Dnr.2009/126/04 godkänna årsredovisning avseende 2008 för Donationsfond Berg, Karin o Otto Kihlbergs Minnesfond och Myrmans minnesfond hos Länsstyrelsen och Kammarkollegiet begära att Myrmans minnesfond får avslutas och att kvarvarande kapital utbetalas till elever i grundskolan som en engångspremie Föreligger förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning, uppgift om eventuell utdelning samt revisionsberättelse avseende de stiftelser Forshaga kommun förvaltar. Fond Ändamål Förmögenhet Utdelning 2008 Stiftelsen Trivselhöjande åtgärder för ,40 kr 0 kr Donationsfonden Berg 1:2 pensionärer i Forshaga Stiftelsen Karin o Forshaga Pensionärsförening ,58 kr 0 kr Otto Kihlbergs minne Stiftelsen Myrmansfonden till fest för dess medlemmar Premier till elever i Forshaga grundskola ,25 kr 0 kr Delegeringsbeslut för kännedom Ekonomichefen beslutar att utdela kr till Forshaga PRO och kr till Forshaga Ulleruds pensionsärsförening under Fondernas förvaltningsberättelser, resultat- och balansräkningar Ekonomikontorets tjänsteskrivelse Protokoll KsAu 124, Protokoll KS 52, Beslutet skickas för verkställighet till: Kristian Jeppsson Beslutet skickas för kännedom till:

22 Protokoll (30) KF 90 Kommunrevisorernas rapport: granskning av intern kontroll avseende leverantörsfakturor Dnr.2009/282/04 notera revisionsrapporten Kommunrevisorerna har inkommit med rapport om granskning av intern kontroll avseende leverantörsfakturor. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll i kommunens redovisning, system och rutiner vad avser hantering av leverantörsfakturor. Det nuvarande attestreglementet är tydligt och bra. Aktuella attestförteckningar saknades från två nämnder. En rutin för att hålla förteckning med signatur- och namnteckningsprover aktuell bör arbetas fram. När det gäller stickprovsgranskningen av leverantörsfakturor, bedöms det att fakturorna i allt väsentligt är attesterade på rätt sätt enligt reglementet och innehåller de uppgifter och den information som lagen kräver. Efterlevnaden av rutiner kring representations- och hotellfakturor måste dock förbättras. En rutin för hur drivmedelskvitton skall hanteras måste också arbetas fram. Revisorerna ser positivt på att kommunen i sina internkontrollaktiviteter själva identifierar brister i likhet med de revisorerna påträffat i sin granskning. Det är dock av största vikt att en åtgärdsplan arbetas fram för att komma tillrätta med bristerna. Kommunrevisorernas rapport om granskning och intern kontroll avseende leverantörsfakturor Protokoll KsAu 199, Protokoll KS 130, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ekonomikontoret, Kommunrevisorerna

23 Protokoll (30) KF 91 Ordföranderapport: reservation vid KF i ärendet om detaljplan för område vid Doktorudden i Forshaga kommun Dnr.2007/405/40 notera rapporten Vid kommunfullmäktiges sammanträde reserverade sig Mikael Skalstad (MP) mot beslutet att anta detaljplan för område vid Doktorudden, men reservationen avslogs då inget annat förslag fanns. Enligt kommunallagen har man dock rätt att reservera sig utan att lämna nytt förslag till beslut. I protokollet från 25 augusti kom tyvärr inte reservationen med. Protokoll KF 68, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Mikael Skalstad

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30.

Övriga: Lotta Petersson, lärare, 2 Martin Wetterheim, lärare, 2. Justeringens plats och datum: Kommunkontoret 2009-01-28 kl 14.30. Protokoll 2009-01-27 1 (17) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets hus Tid: Klockan 18.30 21.30 Avser : 1-14 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50 Protokoll 2009-10-20 1 (32) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.50 Avser : 113-131 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Göran Adrian (M), vice ordförande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m)

Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2008-01-31 kl 15.00 Sekreterare: Birger Jönsson (s) Lars Ericsson (m) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30 19.50 Folkets hus, Deje Avser : 1-16 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Monica Swensån, barn- och utbildningschef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-08-13, Visten, klockan 18:30-20:00 Avser paragrafer 105-124 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Kommunstyrelsen 1(8) Tid och plats: Kl.18.30-18.35 Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret, Forshaga Avser : 107-113 Beslutande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c), v. ordförande Kenneth

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse Tid: Tisdag 2013-10-29 klockan 18:30 Plats: Torget, Lärcenter Justerare: Tid för justering: Torsdag 31 oktober klockan 15:00 Partigruppmöten: Enligt separat kallelse Föredragningslista: Nr Ärende Diarienr

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-09-11 1 (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.30 Avser : 102-112 Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-06-11, Visten, klockan 18:30-19:45 Avser paragrafer 92-104 ande Angelica Rage (S) Benny Pedersén (S) Maria Norell (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid M Holmberg (S) Bertil Hagelin

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Övriga: Gunilla Svantorp, Landstinget, 60 Stefan Bergström och Nils Weslien, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, 61

Övriga: Gunilla Svantorp, Landstinget, 60 Stefan Bergström och Nils Weslien, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, 61 Protokoll 2009-08-25 1 (25) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.00 Avser : 60-77 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll Protokoll Plats och tid 2013-03-26, Kulturhuset, klockan 18:30 20:30 Avser paragrafer 20-40 Utses att justera Göran Adrian (C), Kenneth Eriksson (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2013-03-27

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Protokoll 2010-04-13 1 (28) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 57-78 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll Protokoll Plats och tid 2013-08-27, Kulturhuset, klockan 18:30-21:00 Avser paragrafer 67-86 Utses att justera Anders Ljungsten (M), Bertil Hagelin (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer