Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79"

Transkript

1 Protokoll (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan Avser : Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef Lena Backlund, ekonomichef Monica Swensån, barn- och utbildningschef Lena Gustafsson, enhetschef kultur och ungdom Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef Maj-Britt Westlund, sekreterare Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, Justeringens plats och datum: Kommunkontoret kl Sekreterare: Ordförande: Justerare: Justerare: Maj-Britt Westlund Reidar Nordlander (S) Birger Jönsson (S) Sten Myreback (C) Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige, : Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

2 Protokoll (30) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M X 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M X 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M X 4 Göran Adrian M X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD X Tjg 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD X Tjg 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S X 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X Tjg 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S X 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X Tjg 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S X 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S X 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S X Tjg 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S X Tjg 16 Per Lawén S X Roland Krantz S X 17 Gunnar Lindgren KD X Alf Eker S X 18 Cecilia Kruse V X Erica Haag S X 19 Ewa Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C X 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C X 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C X 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S X 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X Tjg 26 Kjell-Åke Kihlgren S X Dan Johansson FP X 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD X 30 Maria Kåräng MP X Tony Gunnarsson SD X 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP X 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP X 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S X 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD X Per-Olov Grääs V X 39 Barbro Persson S X Ragnhild Sjöblom V X 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C X. 33 ordinarie ledamöter. 7 tjänstgörande ersättare. 5 ej tjänstgörande ersättare

3 Protokoll (30) KF 78 Rättvisemärkt/Fairtrade City: Klara Perhamre informerar Dnr.2007/310/40 godkänna redovisningen Redovisning Klara Perhamre från ABF informerar om Rättvisemärkt/Fairtrade City. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Rättvisemärkt har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nordamerika, Australien/Nya Zeeland och Japan. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Forshaga kommun har ansökt att få bli diplomerad och den 14 november blir kommunen diplomerad Fairtrade City. Diplomering äger rum vid Seklingnatta i Deje Kulturhus. I Sverige är 26 kommuner diplomerade Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

4 Protokoll (30) KF 79 FINSAM och Projekt Kraftstation: Roger Nilsson informerar Dnr.2009/46/04 godkänna redovisningen Redovisning Roger Nilsson informerar om FINSAM och Projekt Kraftstation. Forshaga kommun deltar som part i Finsam i i Klarälvdalen inom ramen för Klarälvdalens samordningsförbund. Övriga parter är Munkfors och Hagfors kommuner, staten representerad av arbetsförmedling och försäkringskassa samt Landstinget i Värmland. Finansiell samordning innebär möjlighet till permanent samverkan och syftet med finansiell samordning är att underlätta processen att återställa eller öka enskildas funktions- och arbetsförmåga. Målsättningen är att individens behov av offentlig försörjning ska minska. Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

5 Protokoll (30) KF 80 Delårsbokslut per Dnr.2009/51/04 godkänna redovisningen av delårsbokslutet per avseende koncernen (Forshaga kommun, Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB, moderbolag med dotterbolagen Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB) Föreligger delårsbokslut per avseende koncernen (Forshaga kommun, Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB, moderbolag med dotterbolagen Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB). Resultat Resultatet i koncernen uppgår per till 8,9 Mkr (13,6 Mkr i delårsbokslutet 2008 och 3,9 Mkr i bokslutet 2008). Kommunen redovisar ett positivt resultat med 7,8 Mkr och den övriga koncernen redovisar ett positivt resultat med 1,1 Mkr i delårsbokslutet I prognosen på helårsbasis 2009 beräknas ett positivt resultat till 3,8 Mkr (varav kommunen 2,6 Mkr och övriga koncernen 1,2 Mkr). Prognos resultat för Forshaga kommun Årets resultat enligt upprättad prognos redovisas för perioden januari - augusti 2009 till 2,6 Mkr. Budgeterat resultat uppgår till 5,0 Mkr och prognosen är 2,4 Mkr sämre än budget. Resultatet beror på följande poster: Budgeterat resultat 5,0 Sämre nämndresultat -2,0 Lägre arbetsgivaravgifter 5,8 Högre pensionsutgifter -2,5 Lägre semesterlöneskuld 1,8 Ej infriade delvis återbetalda borgensåtaganden 0,2 Prel. slutavräkning kommunalskatt sämre än prognos -8,9 Högre finansiella intäkter inkl engångsutbetalning SKL 0,7 Lägre räntekostnader 2,2 Interna köp (felkodning i budget) 0,3 Resultat totalt 2,6 forts/

6 Protokoll (30) KF 80 Delårsbokslut per Dnr.2009/51/04 forts/ Investeringar Investeringsvolymen (netto) i koncernen uppgår vid delårsbokslutet 2009 till 23,9 Mkr, varav kommunen står för 19,7 Mkr och Kommunala Bostadsföretaget Forshagabostäder AB för 4,2 Mkr. Delårsbokslut per Protokoll KsAu 222, Protokoll KS 114, Kommunrevisorernas utlåtande av delårsbokslutet, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: förvaltningschefer

7 Protokoll (30) KF 81 Budget i balans 2009: omställningspengar för Socialoch omsorgsnämnden Dnr.2009/301/04 Social- och omsorgsnämnden tillförs 3 mkr i 2009 års budget att finansieras från återstående medel till fullmäktiges förfogande Social- och omsorgsnämnden påbörjade våren 2009 sitt arbete med Budget i balans Ett stort arbete pågår med att ta fram förslag och genomföra åtgärder för att komma i balans och även av att säkerställa att givna/ofrånkomliga kostnadsposter finns med i nämndens budget. Då arbetet påbörjades under löpande budgetår och förutsättningarna att nå uppdraget budget i balans redan innevarande år därmed blir begränsade föreslås att social och omsorgsnämnden tillförs 3 mkr i 2009 års budget att finansieras från återstående medel till fullmäktiges förfogande. Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse Protokoll KsAu 223, Protokoll KS 115, Beslutet skickas för verkställighet till: ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: SON

8 Protokoll (30) KF 82 Investeringsbudget 2009: omfördelning investeringsmedel i simhallen Deje Dnr.2009/303/04 tillföra investeringsbudgeten för 2009 medel för att genomföra ombyggnad av simhallen i Deje med kronor ur eget kapital förslag till investeringsbudget för 2010 kommer att justeras utifrån ovanstående Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion i simhallen, Deje och ställt krav på förbättringar utifrån arbetsmiljölagen. Flertalet av punkterna är i dag åtgärdade av simhallspersonalen och redovisade till arbetsmiljöverket. På återstående punkter har uppskov begärts och beviljats fram till 28 februari KommunTekniks tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 212, Protokoll KS 116, Beslutet skickas för verkställighet till: ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: KommunTeknik

9 Protokoll (30) KF 83 Skattesats inför budgetåret 2010 Dnr.2009/289/04 Forshaga kommuns skattesats för budgetåret är oförändrad, 22:35 kr Reservation Cecilia Kruse (V) och Erika Arwidson (V) reserverar sig mot beslutet. Kommunallagen föranstaltar i 8.e kapitlet om kommunens ekonomiska förvaltning, och i dess 6 om budgetprocessen att budgetförslaget får upprättas i november månad. I så fall skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Skattesatsen i Forshaga kommun är 22:35 kr/skattekrona (100 kronor). Protokoll KsAu 225, Protokoll KS 117, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ekonomikontoret

10 Protokoll (30) KF 84 Sammanträdestider 2010 Dnr.2009/290/10 fastställa kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 till 26 januari, 30 mars, 25 maj, 31 augusti, 26 oktober samt 30 november Kommunfullmäktige sammanträder normalt sex gånger per år, januari, mars, maj, augusti, oktober och november. Övriga sammanträden förläggs så att intentionerna i Kommunallagens beredningstvång kan tillgodoses. Sammanträdes- och beredningstider 2010 för KF, KS och dess arbetsutskott Protokoll KsAu 207, Protokoll KS 118, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: förvaltningschefer

11 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation 2010 Dnr.2009/266/02 - förslag till ny förvaltningsorganisation återremitteras Yrkande Thomas Nilsson (M), Annelie Oscarsson (SD), Göran Olsson (SD), Maria Kåräng (MP) och Erika Arwidson (V) yrkar på återremiss. Proposition Två förslag till beslut finns, dels förslag om beslut idag och dels yrkande om återremiss av motionen. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om beslut i dag eller återremiss av ärendet. Den som bifaller beslut idag röstar JA och den som bifaller återremiss röstar NEJ. Förslaget att besluta idag får 24 röster och förslaget att återremittera ärendet får 16 röster. I en tid med förändrade politiska uppdrag, förändrade arbetsuppgifter, krav på en kostnadseffektiv organisation, innebär det att den politiska organisationen måste förändras och för att stödja ett ändrat arbetssätt krävs även en ny förvaltningsorganisation. En ny organisation ska främja samarbete och helhetssyn, ha ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Kommunen har vissa skyldigheter som följer olika lagar; kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, VA-lagen och skollagen. Kommunen har stor frihet att själv bestämma hur man vill organisera sig för att uppfylla de lagliga skyldigheterna. Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram en ny förvaltningsorganisation och därmed även en översyn av den politiska organisationen. Under våren har samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott arbetat tillsammans för att försöka nå en så optimal organisation som möjligt. forts/

12 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Delaktighet Förankring och förståelse för förändringsarbete är en viktig del för att förändringen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Samtliga chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott har deltagit i arbetet. I maj 2009 arbetade cirka 45 personer med en ny förvaltningsorganisation. En principskiss diskuterades och ett uppföljningsmöte fastslogs. Den 7 september arrangerades detta möte med alla chefer och kommunstyrelsens arbetsutskott för att återföra diskussionen till dem som ska leda organisationen. Inför införandet av en ny förvaltningsorganisation är det viktigt att skapa tidsutrymme för förvaltningscheferna i sitt nya uppdrag att kunna arbeta tillsammans i det nya uppdraget och med den nya personalen. Reglemente och delegationsordningar ska utarbetas. Rekrytering av chefer till de nya förvaltningarna måste slutföras. Organisationen Kommunens organisation ska förändras så att - den främjar samarbete över gränserna - underlättar en helhetssyn - har ett tydligt medborgarfokus - underlättar för den enskilde i mötet med kommunen - skapar förutsättningar för kompetensutveckling och god organisationskultur Rollfördelning Det är även avsikten att införa en tydligare rollfördelning mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen - kommunfullmäktiges roll är att besluta vad som ska åstadkommas utifrån kommuninvånarnas perspektiv - kommunstyrelsens och nämndernas roll är att besluta vad som ska göras - verksamhetens roll är bestämma hur det ska göras Genom att arbeta i processer och tänka utifrån medborgarperspektivet, skapas en organisation för medborgarna. Den nya organisationen Organisationen ska genomsyras av samverkan över gränserna och en helhetssyn på våra kunder. Den ska ha ett tydligt medborgarfokus och sätta den enskilde i fokus. Organisationen ska underlätta för den enskilde i mötet med kommunen. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av en kommunledningsstab, som innehåller stödfunktioner till verksamheterna som främst ska serva kommunmedborgarna. forts/

13 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Ny förvaltningsorganisation Kommunchefens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamheter för att nå en effektiv organisation i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Kommunchefens arbete förändras såtillvida att det blir en sammanhållen förvaltning för samtliga verksamheter, som innebär en tydligare styrning från den politiska organisationen. Kommunchefens ansvarsområden är att: - som kommunens ledande tjänsteman företräda kommunen, utåt och inåt i kommunen - leda förvaltningsorganisationens ledningsgrupp - leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut - leda kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs - inför kommunstyrelsen svara för att ärenden bereds och föredras samt att beslut verkställs Kommunledningsstaben I kommunledningsstaben finns ekonomikontor, personalkontor, planerings- och administrativt kontor samt näringsliv/turism. Ekonomikontoret Kontoret ansvarar för kommunens långsiktiga och strategiska arbete gällande ekonomifrågor. Ekonomikontoret är stödjade, styrande och beslutande. Kontorets uppgift är att ge den politiska organisationen och förvaltningarna en god service. Verksamheten leds av en ekonomichef och till avdelningen hör controller, ekonomer, assistenter samt inköpare. Kommunens ekonomer centraliseras. Personalkontoret Personalkontorets uppgift är både av strategisk karaktär och servicefunktion. Det strategiska arbetet är att på kommunledningsnivå utveckla en personalpolitik som ger förutsättningar att vårda gemensamma värderingar och att bidra till att verksamheterna samverkar för kommunens bästa. Kontoret leds av en personalchef och till avdelningen hör personalhandläggare och löneassistenter. forts/

14 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Planerings- och administrativt kontor Det administrativa kontoret är nytt from 1 januari Kontoret arbetar med planläggningsfrågor, information, infrastrukturfrågor och juridiskt stöd. Informatörerna har som uppgift att främja kommunens organisation med kommunikation internt och externt. Arbetet innebär marknadsföring av kommunen för att profilera kommunen som Barnkommun. I uppdraget ligger även att ansvara för information i kris och vid extraordinära händelser. Kontoret ansvarar för föredragningslistor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt sekreterarskap till samtliga politiska organ. Ansvaret omfattar registrering av inkommande post, diarieföring, expediering av beslut och uppföljning av dessa. Assistenterna centraliseras till det administrativa kontoret för att nå så god effektivitet som möjligt. Det innebär att handlingar, tjänsteskrivelser m m får lika utformning, vilket ger ett professionellt intryck av kommunen som helhet. Det ger även ett mindre sårbart system där assistenterna kan täcka upp för varandra vid sjukdom, semester etc. Överförmyndarkontoret tillhör enheten. Kontoret leds av en administrativ chef. I kontoret finns informatörer, handläggare, assistenter, kommunjurist, vaktmästeri, växelpersonal. Lärande och arbete Verksamheten arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för individen, att stärka individen för att möjliggöra arbetslinjen för alla som av någon anledning hamnat utanför arbetsmarknaden eller för de som måste komplettera sin meritlista för att komma ifråga för ett arbete. Här handläggs även det kommunala uppföljningsansvaret för ungdom upp till 20 år. När det gäller missbruk är det naturligtvis så att förvaltningen måste arbeta med missbruksproblematiken, inte bara utifrån ett arbetsperspektiv, utan även med lösningar för att den enskilde ska få stöd att avsluta ett missbruk. Enheten ska arbeta med egna lösningar och i samverkansprojekt för att nå kommunmedborgare som behöver stöd att komma in ett normalt arbetsliv. I förvaltningen finns verksamheterna arbetsmarknadsidécentrum, flykting/sfi, försörjningsstöd, missbruk, vuxenutbildning, studieförbunden, samordning Lärcenter samt daglig verksamhet. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Till kontoret knyts kompetenser inom vuxenutbildningen såsom rektor samt socialsekreterare med ansvarsområden inom socialtjänsten. forts/

15 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Vård och omsorg Verksamheten ska arbeta främst förebyggande och med hela människan som utgångspunkt. Allt som kan främja ett bra och värdigt åldrande ska genomsyra verksamheten. Därför är det förebyggande arbetet det som ska främjas. Enheten arbetar naturligtvis med hemsjukvård för de som är sjuka och behöver avancerad vård. Förvaltningen arbetar med äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, LASS/LSS, socialpsykiatri. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. I förvaltningen finns enhetschefer inom äldreboenden, hemtjänsten och hemsjukvården. Barn, familj och utbildning Förvaltningen arbetar med barn och ungdom från det ofödda barnet till dess att de lämnar gymnasieskolan. Förvaltningen har som ett övergripande ansvar att ge barn och ungdom det stöd som krävs för att de ska få en heltäckande utbildning så att skolans mål enligt skollagen uppnås. Stödet ska finnas i form av olika kompetenser inom personalen. Förvaltningen har även ansvar för de barn och ungdomar som av någon anledning måste placeras i familjehem eller någon form av institution. Familjerätten handläggs inom förvaltningen, vilket innebär förhandlingar med bl a länsrätten. Anledningen att binda samman delar av barn och familj med utbildningsförvaltningen är att åstadkomma samverkan inom en och samma förvaltning, med ett gemensamt budgetansvar. Inom förvaltningen finns familjecentral, utredningar om barn, familjerätten, placeringar av barn i familjehem eller institution samt det förebyggande arbetet som ska leda till att ge stöd och insatser i rätt omfattning och tid. Inom förvaltningen finns förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, gymnasieansvar, skolhälsovård, familjerådgivning och socialjour. Under 2010 leds förvaltningen av två förvaltningschefer med delat ledarskap för att få till en god samverkan, både inom den nya förvaltningen men även mellan förvaltningar och andra samverkanspartner. Till förvaltningen knyts rektorer, socionomer, psykolog samt skolsköterskor. forts/

16 Protokoll (30) KF 85 Ny förvaltningsorganisation Dnr.2009/266/02 forts/ Kultur och fritid För den utåtriktade verksamheten som hanterar kommuninvånarnas fritid och kulturella intressen bildas en sammanhållen kultur- och fritidsförvaltning. Verksamheten vänder sig till alla åldrar. Inom förvaltningen återfinns allmänkultur, bibliotek, musikskola, studieförbund, föreningsstöd, träffpunkterna för barn, ungdom och äldre. Inom förvaltningen återfinns även verksamheten som bedrivs i simhallen och folkhälsofrågor. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Kommunteknik och service Här finns verksamheter som vänder sig både ut mot verksamheterna och inåt i organisationen såsom drift och underhåll av VA-anläggningar, gång- och cykelvägar, gator och vägar, parker och lekplatser, vinterväghållning av enskilda vägar, leverans av dricksvatten, drift och skötsel av kommunens avfallsanläggning, samtliga kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, industrilokaler, idrottsanläggningar och kommunala förvaltningsbyggnader. Här finns även kost, leverans och produktion av mat till förskolor, grundskolor och äldrebostäder. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Miljö- och byggförvaltning Miljö- och byggnadsnämnd bedrivs i en gemensam nämnd tillsammans med Munkfors kommun. Det är en bra konstruktion att nämnden behålls, då nämnden kan vara oberoende i sitt tillsynsansvar gentemot tekniska förvaltningen. Förvaltningens ansvarsområden och delegationsordning kommer att vara intakt. Energirådgivning Energirådgivning sker genom samarbete mellan Grums, Kil, Munkfors och Forshaga kommun. Konsumentrådgivning Verksamheten köps som tjänst av Karlstad kommun. Protokoll KS 104, Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 209, Protokoll KS 120, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: förvaltningschefer

17 Protokoll (30) KF 85 Omröstning Ny förvaltningsorganisation BILAGA Avgörande idag bifalles med JA och Återremiss bifalles med NEJ Ledamöter JA NEJ Ersättare JA NEJ 1 Angelica Rage S X Gerd Högefjord M 2 Kenneth Eriksson S X Anders Ljungsten M 3 Lillemor Magnusson S X Bertil Bohm M 4 Göran Adrian M X 5 Stefan Ögren C X Magnus Karlsson KD X 6 Reidar Nordlander S X Bertil Jonsson KD X 7 Birgitta Kihlgren S X 8 Hans Magnusson S X Stig Björk S 9 Gunilla Björk S X Myrna Labusan Jönsson S X 10 Pia Hallström M X Roger Elovsson S 11 Sten Myreback C X Carolina Jannborg S X 12 Ingrid Holmberg S X Erling Ericsson S 13 Göran Olsson SD X Mariann Läckström S 14 Gunnar Sundström FP X Joakim Guttman S X 15 Bertil Hagelin S X Anita Andersson S X 16 Per Lawén S Roland Krantz S 17 Gunnar Lindgren KD Alf Eker S 18 Cecilia Kruse V X Erica Haag S 19 Ewa Larsson S X 20 Thomas Nilsson M X Marita Ögren C 21 Gert Björnvall S X Magnus Olofsson C 22 Maria Lindquist C X Lars-Göran Carlsson C 23 Anette Nilsson S X 24 Per Asplund S 25 Maria Norell S X Fredrik Erlandsson FP X X Kjell-Åke Kihlgren S X Dan Johansson FP 27 Per Hallström M X 28 Berit Carlsson S X 29 Lars Emilson C X Susanne Jacobsson SD 30 Maria Kåräng MP X Tony Gunnarsson SD 31 Birger Jönsson S X 32 A-C Grahn-Sjöström FP 33 Annelie Oscarsson SD X Mikael Skalstad MP 34 Benny Pedersén S X Vakant MP 35 Maria Bohlin S 36 Lars Ericsson M X 37 Lars-Ove Carlsson S X 38 Håkan Sundholm KD Per-Olov Grääs V 39 Barbro Persson S Ragnhild Sjöblom V 40 Erika Arwidson V X 41 Willy Eriksson C 24 JA och 16 NEJ = ärendet återremitteras

18 Protokoll (30) KF 86 Upphandlingspolicy för Forshaga kommun Dnr.2009/292/05 anta upphandlingspolicy för Forshaga kommun Reservation Maria Lindquist (C) reserverar sig mot beslutet. Ekonomikontoret har utarbetat förslag på upphandlingspolicy för Forshaga kommun. Upphandlingspolicyn redovisar Forshaga kommuns syn på sin upphandlingsverksamhet och de direktiv som gäller för denna. Upphandlingspolicyn är kommunens viktigaste verktyg för att styra upphandlingsverksamheten. Det är av stor betydelse för ekonomin vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålls och på vilka villkor upphandling och inköp görs. För all offentlig upphandling gäller EU:s grundläggande principer, vilka är likabehandling, icke-diskriminerade, öppenhet och förutsägbarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Ekonomikontorets förslag till upphandlingspolicy för Forshaga kommun Protokoll KsAu 211, Protokoll KS 125, Beslutet skickas för verkställighet till: Kristian Jeppsson Beslutet skickas för kännedom till: Maj-Britt Westlund

19 Protokoll (30) KS 87 Köp av fastigheter från Norsk Hydro Olje AB Dnr.2009/293/25 Forshaga kommun erbjuder Norsk Hydro Olje AB totalt kronor för fastigheterna Mon 12:1-12:3 och Norra Mon 2:9 om Norsk Hydro Olje AB inte accepterar budet, tackar kommunen nej till erbjudandet att köpa fastigheterna pengarna tas ur rörelsekapitalet Norsk Hydro Olje AB äger ett antal fastigheter i Deje. Centralt finns fastigheterna Södra Mon 12:1-12:3 och vid riksväg 62 fastigheten Norra Mon 2:9. Företaget avvecklar nu sitt ägande i Sverige och erbjuder kommunen att köpa fastigheterna. De vill inte gå ut på öppna marknaden utan önskar i första hand en uppgörelse med kommunen. På fastigheten i centrala Deje har tidigare stått en bensinmack. Marken håller för närvarande på att saneras. Fastigheten vid riksväg 62 är bevuxen med skog. Den ligger i anslutning till kommunens fastigheter Norra Mon 2:4 och 2:10. Enligt detaljplanerna är fastigheterna avsedda för motortrafikändamål eller bilservice med livsmedelsförsäljning. Ändring av detaljplanerna för ett eventuellt annat ändamål innebär kostnader för kommunen. Kommunen har i dag ingen användning för marken. Dock är det viktigt att fastigheten i centrala Deje inte förfaller och växer igen utan att den blir skött. Det kan kommunen säkerställa genom att köpa fastigheten. KommunTekniks tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 196, Protokoll KS 128, Beslutet skickas för verkställighet till: KommunTeknik Beslutet skickas för kännedom till: ekonomikontoret

20 Protokoll (30) KF 88 Tillsynsavgift för tobaksförsäljning Dnr.2009/295/11 ärendet återremitteras En kommun får ta ut en tillsynsavgift enligt 19 b i Tobakslagen för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Alkoholhandläggare Lena Gustafssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu 215, Protokoll KS 123, Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustafsson Beslutet skickas för kännedom till:

21 Protokoll (30) KF 89 Forshaga kommuns förvaltade stiftelser: redovisning avseende år 2008 Dnr.2009/124/04, Dnr.2009/125/04, Dnr.2009/126/04 godkänna årsredovisning avseende 2008 för Donationsfond Berg, Karin o Otto Kihlbergs Minnesfond och Myrmans minnesfond hos Länsstyrelsen och Kammarkollegiet begära att Myrmans minnesfond får avslutas och att kvarvarande kapital utbetalas till elever i grundskolan som en engångspremie Föreligger förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning, uppgift om eventuell utdelning samt revisionsberättelse avseende de stiftelser Forshaga kommun förvaltar. Fond Ändamål Förmögenhet Utdelning 2008 Stiftelsen Trivselhöjande åtgärder för ,40 kr 0 kr Donationsfonden Berg 1:2 pensionärer i Forshaga Stiftelsen Karin o Forshaga Pensionärsförening ,58 kr 0 kr Otto Kihlbergs minne Stiftelsen Myrmansfonden till fest för dess medlemmar Premier till elever i Forshaga grundskola ,25 kr 0 kr Delegeringsbeslut för kännedom Ekonomichefen beslutar att utdela kr till Forshaga PRO och kr till Forshaga Ulleruds pensionsärsförening under Fondernas förvaltningsberättelser, resultat- och balansräkningar Ekonomikontorets tjänsteskrivelse Protokoll KsAu 124, Protokoll KS 52, Beslutet skickas för verkställighet till: Kristian Jeppsson Beslutet skickas för kännedom till:

22 Protokoll (30) KF 90 Kommunrevisorernas rapport: granskning av intern kontroll avseende leverantörsfakturor Dnr.2009/282/04 notera revisionsrapporten Kommunrevisorerna har inkommit med rapport om granskning av intern kontroll avseende leverantörsfakturor. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en tillräcklig intern kontroll i kommunens redovisning, system och rutiner vad avser hantering av leverantörsfakturor. Det nuvarande attestreglementet är tydligt och bra. Aktuella attestförteckningar saknades från två nämnder. En rutin för att hålla förteckning med signatur- och namnteckningsprover aktuell bör arbetas fram. När det gäller stickprovsgranskningen av leverantörsfakturor, bedöms det att fakturorna i allt väsentligt är attesterade på rätt sätt enligt reglementet och innehåller de uppgifter och den information som lagen kräver. Efterlevnaden av rutiner kring representations- och hotellfakturor måste dock förbättras. En rutin för hur drivmedelskvitton skall hanteras måste också arbetas fram. Revisorerna ser positivt på att kommunen i sina internkontrollaktiviteter själva identifierar brister i likhet med de revisorerna påträffat i sin granskning. Det är dock av största vikt att en åtgärdsplan arbetas fram för att komma tillrätta med bristerna. Kommunrevisorernas rapport om granskning och intern kontroll avseende leverantörsfakturor Protokoll KsAu 199, Protokoll KS 130, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ekonomikontoret, Kommunrevisorerna

23 Protokoll (30) KF 91 Ordföranderapport: reservation vid KF i ärendet om detaljplan för område vid Doktorudden i Forshaga kommun Dnr.2007/405/40 notera rapporten Vid kommunfullmäktiges sammanträde reserverade sig Mikael Skalstad (MP) mot beslutet att anta detaljplan för område vid Doktorudden, men reservationen avslogs då inget annat förslag fanns. Enligt kommunallagen har man dock rätt att reservera sig utan att lämna nytt förslag till beslut. I protokollet från 25 augusti kom tyvärr inte reservationen med. Protokoll KF 68, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Mikael Skalstad