Torget, Lärcenter Tid: Klockan Avser : Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3"

Transkript

1 Protokoll (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan Avser : Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef Lena Backlund, ekonomichef Morgan Häggbom, teknisk chef Andreas Solin, personalchef Torbjörn Falk, Lärcenterchef Kerstin Björklund, barn- och utbildningschef Mattias Göthberg, informatör Maj-Britt Westlund, sekreterare Övriga: Justeringens plats och datum: Kommunkontoret klockan Sekreterare: Ordförande: Justerare: Justerare: Maj-Britt Westlund Reidar Nordlander (S) Bertil Hagelin (S) Anders Ljungsten (M)

2 Protokoll (23) Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige, : Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

3 Protokoll (23) Närvarande Ledamöter Nv Fv Ersättare Nv Fv 1 Angelica Rage S X Karin Andersson M X Tjg 2 Per Lawén S X Bertil Bohm M X 3 Inge Olsson M X Lina Axelsson M X 4 Maria Norell S X K-G Lindgren M X 5 Bertil Hagelin S X 6 Göran Adrian C X Lars-Ove Carlsson S X Tjg 7 Benny Pedersén S X Berit Carlsson S X Tjg 8 Pia Hallström M X Mikael Andersson S X Tjg 9 Lillemor Magnusson S X Anders Persson S X 10 Kenneth Eriksson S X Erica Haag S X 11 Jenny Eriksson S X Mariann Läckström S X 12 Sten Myreback C X Michael Gustafsson S X 13 Hans Magnusson S X Annelie Nilsson S X 14 Thomas Nilsson M X Stig Björk S X 15 Per-Olof Nilsson FP X Irma Heikkinen S X 16 Myrna Labusan Jönsson S X Roger Nilsson S X 17 Birgitta Sundström V X 18 Göran Olsson X Annelie Oscarsson X 19 Marian Gustavsson S X 20 Gert Björnvall S X Stefan Ögren C X 21 Anders Ljungsten M X Lars-Göran Carlsson C X 22 Ingrid Holmberg S X 23 Maria Lindquist C X 24 Lars-Ola Westerlund MP X 25 Gunnar Lindgren KD X Gunnar Sundström FP X 26 Birger Jönsson S X Maud Jennemo Olsson FP X 27 Anneli Bodin S X 28 Per Hallström M X 29 Joachim Aude S X Sandra Gren KD X 30 Sana Toprak S X Magnus Karlsson KD X 31 Reidar Nordlander S X 32 Lars Emilson C X 33 Gunilla Björk S X Calle Boman V X 34 Annie Lindberg M X Ann-Christine Elfsmo V X 35 Per Asplund S X 36 Fredrik Erlandsson FP X 37 Ragnhild Sjöblom V X 38 Anette Nilsson S X Jan Gustavsson MP X Tjg 39 Eva-Mi Tapper S X Malin Brand MP X 40 Kjell Tallin SD X 41 Lars Ericsson M X 36 xx ordinarie ledamöter 5 x tjänstgörande ersättare 5 x ej tjänstgörande ersättare

4 Protokoll (23) Inledning Ordförande hälsar borgmästare Mithat Nehiri och hans fru Hulya Nehiri från Samandag i Turkiet välkomna. De besöker Forshaga kommun för att gemensamt med oss ansöka om utbyte som ska handla om ungdomsinflytande och jämlikhet.

5 Protokoll (23) KF 36 Budgetramar 2013 och investeringsbudget Dnr.2011/458/04 godkänna nytt förslag till nettoramar för driftbudget 2013 motsvarande kronor godkänna nytt förslag till investeringsnivå 2013 med kronor, 2014 med kronor och 2015 med kronor Yrkanden Anders Ljungsten (M) och Thomas Nilsson (M) yrkar, att alla tillkommande intäkter utöver rambudgeten, ska gå till Vård- och omsorgsnämnden samt Barnoch utbildningsnämnden för att nå upp till minst 2012 års nivå. Per Lawén (S), Benny Pedersén (S), Maria Norell (S), Kenneth Eriksson (S) och Göran Adrian (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslag Två förslag till beslut finns, dels kommunstyrelsens förslag samt Anders Ljungstens och Thomas Nilssons förslag, att alla tillkommande intäkter utöver rambudgeten ska gå till Vård- och omsorgsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Propositionsordning Ordförande ställer frågan om dels bifall till kommunstyrelsens förslag och dels bifall till Anders Ljungstens och Thomas Nilssons tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag fått bifall. Votering begärs. Omröstningen görs så att den som bifaller tilläggsyrkandet röster JA och den som bifaller avslag röstar NEJ. Tilläggsyrkandet får 10 röster, 30 röstar för avslag och en ledamot avstår från att rösta. Protokollsanteckning vid kommunstyrelsens sammanträde Thomas Nilsson (M) och Anders Ljungsten (M) deltar inte i beslutet om nettoramar för driftbudget De återkommer med förslag till kommunfullmäktige. Tidigare beslut Arbetsutskottet tillika budgetberedning beslutade , att tidigare utdelat uppdrag till Ingrid Näsström, Lena Backlund och Torbjörn Falk, att utreda skogslagets tillhörighet ska redovisas vid KsAu den 4 juni, uppdra till Andreas Solin att till budgetberedningen i oktober se över kostnaden för fackliga företrädare samt att kronor sparas inom administration till förmån för heltidsprojektet. forts/

6 Protokoll (23) KF 36 Budgetramar 2013 och investeringsbudget Dnr.2011/458/04 Information Christina Westerberg, Kerstin Björklund och Peter Öhlander gav vid arbetsutskottet en nulägesbeskrivning av problem och möjligheter och visar budgettabell hur det ser ut 2012 och förväntade förändringar Cecilia Fridman och Britt-Marie Johansson gav en nulägesbeskrivning av problem och möjligheter. De informerade även om dagverksamhet för demenssjuka. Ingrid Näsström informerade om utredningsuppdraget med besparingar inom administration. Ekonomikontoret har tagit fram anvisningar inför 2013 års budget och flerårsplan för 2014 och Förslag driftram för 2013 Sammandrag av investeringsönskemål budget 2013 och flerårsplan Protokoll KsAu , 101 Protokoll KS , 65 Beslutet skickas för kännedom till:

7 Protokoll (23) KF 36 Omröstning Budgetramar 2013 och investeringsbudget 2014 och 2015 Tilläggsyrkandet bifalles med JA och avslag av tilläggsyrkandet bifalles med NEJ Ledamöter JA NEJ Ersättare JA NEJ 1 Angelica Rage S Karin Andersson M X 2 Per Lawén S X Bertil Bohm M 3 Inge Olsson M X Lina Axelsson M 4 Maria Norell S X Karl-Gösta Lindgren M 5 Bertil Hagelin S X 6 Göran Adrian C X Lars-Ove Carlsson S X 7 Benny Pedersén S X Berit Carlsson S X 8 Pia Hallström M Mikael Andersson S X 9 Lillemor Magnusson S X Anders Persson S 10 Kenneth Eriksson S X Erica Haag S 11 Jenny Eriksson S X Mariann Läckström S 12 Sten Myreback C X Michael Gustafsson S 13 Hans Magnusson S X Annelie Nilsson S 14 Thomas Nilsson M X Stig Björk S 15 Per-Olof Nilsson FP X Irma Heikkinen S 16 Myrna Labusan-Jönsson S X Roger Nilsson S 17 Birgitta Sundström V X 18 Göran Olsson - - Annelie Oscarsson 19 Marian Gustavsson S X 20 Gert Björnvall S X Stefan Ögren C 21 Anders Ljungsten M X Lars-Göran Carlsson C 22 Ingrid Holmberg S 23 Maria Lindquist C X 24 Lars-Ola Westerlund MP 25 Gunnar Lindgren KD X Gunnar Sundström FP 26 Birger Jönsson S X Maud Jennemo Olsson FP 27 Anneli Bodin S 28 Per Hallström M X 29 Joachim Aude S X Sandra Gren KD 30 Sana Toprak S X Magnus Karlsson KD 31 Reidar Nordlander S X 32 Lars Emilson C X 33 Gunilla Björk S X Calle Boman V 34 Annie Lindberg M X Ann-Christine Elfsmo V 35 Per Asplund S X 36 Fredrik Erlandsson FP X 37 Ragnhild Sjöblom V X 38 Anette Nilsson S X Jan Gustavsson MP X 39 Eva-Mi Tapper S X Malin Brand MP 40 Kjell Tallin SD X 41 Lars Ericsson M X 10 JA, 30 NEJ 1 AVSTOD = tilläggsyrkandet avslås

8 Protokoll (23) KF 37 Budgetuppföljning per mars 2012 Dnr.2012/83 notera budgetuppföljningen 400 tkr flyttas från flyktingmottagande, ansvar 5201, verksamhet 6001, till arbetsmarknadsåtgärder inom KommunTekniks ansvarsområde forts/

9 Protokoll (23) KF 37 Budgetuppföljning per mars Dnr.2012/83 forts/ Budgetuppföljning mars - Prognos 2012 Nettobudget Prognos om Mkr 2012 avvikelse helår Kommunledningskontor (inkl Värmlandstrafik) -19,6 0,2 Ekonomikontor (inkl Räddningstjänst) -13,9 0,0 Personalkontor -7,5 0,1 Näringsliv/Turism -4,2 0,0 KommunTeknik och Service -28,6 0,0 Kultur och Fritid -21,6 0,2 Summa Kommunstyrelsen -95,4 0,5 Överförmyndarnämnd -1,1-0,1 Valnämnd 0,0 0,0 Barn- o utb nämnd (inkl gymnasiekostn.) -251,0-2,9 Lärande- o arbetsnämnd -32,8 0,0 Vård- o omsorgsnämnd -150,0-1,5 Miljö- o byggnämnd -3,9 0,0 TOTALT NETTOBUDGET NÄMNDER -534,2-4,4 Kapitalkostnad (intern fördelning) 43,2 0,0 Interna pålägg för personalomk 110,3 0,0 Faktiska personalomkostnader -91,0 1,5 Pensionsutgifter -31,8-0,4 Fastighetsskatt -0,1 0,0 Inlösta borgensåtaganden -0,2 0,0 KF:s förf löneökningar mm ,7-2,2 Avskrivningar -24,3 0,0 Skatteintäkter 413,4 4,2 Skatteutjämning 111,0 0,5 Kommunal fastighetsavgift 19,4 0,2 Finansiella intäkter 0,9 0,0 Finansiella kostnader -3,7 0,5 Budgeterat RESULTAT 4,2 0,3 RESULTAT inkl prognos om avvikelse 4,1 Omställningsreserv kan ianspråktas 4,0 ÅRETS BALANSKRAVRESULTAT (inkl reserv) 8,5 forts/

10 Protokoll (23) KF 37 Budgetuppföljning per mars Dnr.2012/83 forts/ Budgetuppföljning per mars 2012 Protokoll KsAu , 102 Protokoll KS , 66 Beslutet skickas för kännedom till: förvaltningschefer

11 Protokoll (23) KF 38 Upplåning under 2012 Dnr.2012/102 kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2012 Banker och kreditinstitut arbetar löpande med att effektivisera hanteringen av den lånedokumentation som krävs i samband med utlåning. För att kommunen som kund ska få en enkel och effektiv hantering av lån föreslås att kommunen årligen fattar beslut om ramar för nyupplåning och omsättning av lån. Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 73 Protokoll KS , 50 Lena Backlund Beslutet skickas för kännedom till:

12 Protokoll (23) KF 39 Ombudgetering av medel till friskvårdsutrustning Dnr.2012/152 ombudgetera kronor till friskvårdsutrustning /aktivitetsutrustning från de kronorna som var reserverade till ombyggnad av den gamla räddningstjänststationen i Deje, projekt 1107 en mobil fotbollsrondell inköps som Kultur- och fritidsförvaltningen ska ansvara för träningsutrustning/lekparksutrustning inköps och placeras runt gångbanan på baksidan av Lintjärn gatu-parkavdelningen, tillsammans med enhetschef Roger Nilsson, bjuder in skola, omsorg, Lintjärnsparkens arbetsgrupp, Landstinget i Värmland, m.fl. att bestämma vilken utrustning som ska köpas in till Lintjärnsparken gatu-parkavdelningen undersöker hur man kan få lite rörelse i vattnet i parken genom pumpanordning eller liknande Sammanfattning Sedan länge pågår ett arbete för att öka attraktiviteten och tillgängligheten i Lintjärnsparken. Eftersom renoveringen av den gamla räddningstjänststationen i Deje inte blir av 2012 öppnas en möjlighet för att fullfölja satsningen i Lintjärnsparken med aktivitetsutrustning samt öka möjligheterna för friskvård för barn och unga genom inköp av en mobil fotbollsrondell som kan flyttas runt i kommunen efter behov. Teknisk chef Morgan Häggboms tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 103 Protokoll KS , 67 ekonomikontoret Beslutet skickas för kännedom till: Morgan Häggbom, Lena Gustavsson, Roger Nilsson

13 Protokoll (23) KF 40 Forshaga Bostäder AB: kommunal borgen Dnr.2012/76 att såsom för egen skuld ingå borgen för Forshagabostäder AB:s (org.nr ) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor (trehundratjugomiljoner kronor), jämte därpå löpande ränta och kostnader det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp Jäv Kenneth Eriksson (S), Lillemor Magnusson (S), Reidar Nordlander (S), Anders Ljungsten (M), Annie Lindberg (M) och Sten Myreback (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Kommunfullmäktige beslutade , att såsom för egen skuld ingå borgen för Forshagabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. För att Forshagabostäder AB ska ha möjlighet att finansiera genomförandet av 26 lägenheter i nyproduktion samt renovering av 16 lägenheter önskar Forshagabostäder AB nytt beslut. Beslut av kommunfullmäktige angående utökad borgen för Forshagabostäder behöver en annan formulering för ansökan om lån hos Kommuninvest. FABO s skrivelse, Protokoll KS , 77 Beslutet skickas för kännedom till: Forshagabostäder AB

14 Protokoll (23) KF 41 Klarälvdalens Samordningsförbund: kommunrevisorernas granskning av årsredovisning för 2011 och frågan om ansvarsfrihet Dnr.2012/133 årsredovisningen godkänns Klarälvdalens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2011 Jäv Kenneth Eriksson (S) och Jenny Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Kommunrevisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Klarälvdalens Samordningsförbund för verksamhetsåret Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och styrelsen har i övrigt följt gällande regelverk. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret De tillstyrker även att samordningsförbundets årsredovisning godkänns. Klarälvdalens Samordningsförbunds årsredovisning för 2011 Kommunrevisorernas granskning av Klarälvdalens Samordningsförbund för år 2011, Beslutet skickas för kännedom till: Klarälvdalens Samordningsförbund, kommunrevisorerna

15 Protokoll (23) KF 42 Säkerhetsskyddsplan för Forshaga kommun Dnr.2012/60 anta säkerhetsskyddsplan till säkerhetsskyddschef utse Andreas Solin, personalchef till bitr. säkerhetsskyddschef utse Lena Backlund, ekonomichef Enligt säkerhetsskyddslagen (SFS1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (SFS1996:633) ska kommunen medverka i arbetet med att skydda rikets säkerhet och förebygga terroristbrott och sabotage. Säkerhetsavdelningen har därför utarbetat ett förslag till säkerhetsskyddsplan för kommunen. Planen omfattar bl.a. föreskrifter gällande skyddet av hemliga handlingar och känsliga anläggningar samt kontrollen av personal som kommer i kontakt med känslig information Enligt 6 i säkerhetsskyddsförordningen ska kommunen utse en chef för säkerhetsskyddsarbetet. Säkerhetsskyddschefen har till uppgift att utöva kontroll över kommunens säkerhetsskydd och ska vara direkt underställd kommunchefen. Det ska finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Säkerhetsskyddsplan Personalchef Andreas Solins tjänstskrivelse, Protokoll KsAu , 76 Protokoll KS , 52 Beslutet skickas för kännedom till: Andreas Solin, Lena Backlund, Ingrid Näsström

16 Protokoll (23) KF 43 Värmlands läns Vårdförbund: bokslut 2011 och frågan om ansvarsfrihet Dnr.2012/154 godkänna Värmlands läns Vårdförbunds bokslut bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Kenneth Eriksson (S) och Jenny Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Bokslut för Värmlands läns Vårdförbund under 2011 har tagits fram. Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för 2011 Beslutet skickas för kännedom till: Värmlands läns Vårdförbund

17 Protokoll (23) KF 44 Revisionsrapport: granskning avseende intern kontroll Dnr.2011/395/04 notera revisionsrapporten samt kommunens svar och kommentarer Sammanfattning Kommunen lämnar svar och kommentarer på synpunkter som revisorerna lämnat i revisionsrapporten Granskning avseende intern kontroll. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har Deloitte granskat kommunens arbete med internkontroll samt genomfört en uppföljning av en av kommunens revisorer tidigare genomförd granskning avseende kontokortshantering. Kommunens revisorer önskar få Kommunstyrelsens svar och kommentar på de i rapporten lämnade synpunkter senast den Kommunrevisionens granskning avseende intern kontroll Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 74 Protokoll KS , 51 Beslutet skickas för kännedom till: kommunrevisorerna, Lena Backlund

18 Protokoll (23) KF 45 Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund: årsredovisning 2011 och frågan om ansvarsfrihet för direktionen Dnr.2012/163 godkänna Årsredovisningen för förbundets verksamhetsår 2011 bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Maria Norell (S), Lillemor Magnusson (S) och Per Hallström (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Föreligger Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds årsredovisning för verksamhetsåret Det ekonomiska resultatet uppgår till tkr, vilket är tkr bättre än budgeterat resultat. Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om. Förbundets ekonomiska situation och utveckling är god. Direktionen beslutade , 2, att godkänna årsredovisningen för år Respektive kommun fattar beslut om förbundsdirektionens ansvarsfrihet. Årsredovisning 2011 Granskning av årsredovisning för 2011 Revisionsberättelse för 2011 Granskning av förbundets årsredovisning 2011 Revisorernas redogörelse för år 2011 Beslutet skickas för kännedom till: Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

19 Protokoll (23) KF 46 Motion från Maria Lindquist (C): identitet och tillhörighet med kommunen Dnr.2011/253/10 motionen anses besvarad, då motionärens intentioner tillgodoses genom det arbete som pågår för att göra hela kommunen attraktiv Maria Lindquist tackar för utredningen och säger att hon är ganska nöjd med denna. Protokollsanteckning Göran Adrian (C) gör en protokollsanteckning vid kommunstyrelsens sammanträde , att han stödjer motionens andemening, men att pengar till namnbyte istället ska läggas på att göra Forshaga mer attraktivt. Maria Lindquist (C) har inkommit med en motion om identitet och tillhörighet med kommunen. Hon föreslår att Forshaga kommun beslutar om att en utredning görs om namnet Forshaga kommun kan ändras till Forshaga-Ulleruds kommun. Tillväxtsamordnare har besvarat motionen och föreslår att den avslås. Maria Lindquist har fått tillväxtsamordnare Victoria Göthbergs yttrande och inbjudits till arbetsutskottet , men har inte möjlighet att närvara. Hon tackar skriftligt för Victoria Göthbergs yttrande och betonar värdet av att ta fasta på det som förenar oss i Forshaga kommun och bygga vidare på det genom gott värdskap, dialog mellan innevånare och att vi tillsammans är goda ambassadörer för trivsel, får många besök och ökad inflyttning. Maria skriver vidare, att detta bara sker om innevånare i de norra kommundelarna uppfattar sig som likställda med innevånarna i Forshaga tätort. Motion från Maria Lindquist, Protokoll kommunfullmäktige , 72 Tillväxtsamordnare Victoria Göthbergs tjänsteskrivelse, Maria Lindquists svar på Victoria Göthbergs yttrande, Protokoll KsAu , 89 Protokoll KS , 61 Beslutet skickas för kännedom till: Maria Lindquist, Victoria Göthberg

20 Protokoll (23) KF 47 Motion från Birgitta Sundström (V): kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom Dnr.2011/390/60 motionen antas handlingsplanen för minskad barnfattigdom antas under namnet För barnens bästa i Forshaga kommun Birgitta Sundström tackar för att motionens besvarats och t.o.m. lett till en broschyr. Birgitta Sundström (V) har inkommit med en motion om att en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. Hon yrkar att det upprättas en kommunal handlinsplan ska upprättas för att säkerställa att allt görs för att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. Ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, lärande och arbetsnämnden och vård och - omsorgsnämnden har arbetat fram ett förslag till handlingsplan för att motverka barnfattigdom i Forshaga kommun. Handlingsplanen innehåller beskrivningar utifrån verksamheter i kommunen som på något sätt kommer i kontakt med barn, hur de ska bidra till barnperspektivet. Birgitta Sundströms motion, Protokoll KF , 113 Kommunchef Ingrid Näsströms tjänsteskrivelse, Handlingsplan för minskad barnfattigdom under namnet För barnens bästa i Forshaga kommun se bilaga Protokoll KsAu , 110 Protokoll KS , 73 Beslutet skickas för kännedom till: Birgitta Sundström, Ingrid Näsström, Barn- och utbildningsnämnden

21 Protokoll (23) KF 48 Meddelande Dnr.2012/3 notera meddelandet Region Värmland: Årsredovisning 2011 finns på kommunledningskontoret Beslutet skickas för kännedom till:

22 Protokoll (23) KF 49 Maria Norell (S): enkel fråga till Göran Olsson (-) Dnr.2012/182 den enkla frågan får ställas den enkla frågan anses besvarad Maria Norell(S) har ställt följande enkla fråga till Göran Olsson (-): Jag vill ha svar på vilka konkreta, seriösa och realistiska åtgärder på myggbekämpning som du sitter inne med, men som du inte la fram på mötet med kommuninvånarna. Göran Olssons svar på den enkla frågan: För förtydligande så är det inte min blogg utan Kommunens Bästas hemsida där partiets politik och åsikter läggs fram. Min och partiets åsikt är att kor på strandbete och utplacering av fladdermöss knappast kan kallas konstruktiva. Detta instämmer även forskarna i. Så därför anser jag fortfarande att det bästa förslaget kom ifrån forskarna. Så en bekämpning med Bacillus thuringiensis ssp. israelensis är det enda alternativet i nuläget. Ansvaret ligger ytterst hos ordförande för Miljö och byggnadsnämnden att hantera myggfrågan. Maria Norells enkla fråga till Göran Olsson, Göran Olssons svar på den enkla frågan, Beslutet skickas för kännedom till: Maria Norell, Göran Olsson

23 Protokoll (23) KF 50 Uppvaktning av ledamot Dnr.2012/20 Stefan Ögren fyllde 50 år Ordförande framför kommunfullmäktiges gratulationer till Stefan Ögren. Eftersom inte Stefan är närvarande tar Maria Lindquist hand om blommorna och ordförande ber Maria Lindquist framföra fullmäktiges gratulationer till Stefan. Beslutet skickas för kännedom till:

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(18)

Kommunfullmäktige 1(18) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30-20.00 Dömle Herrgård, Deje Avser : 41-52 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(27)

Kommunfullmäktige 1(27) Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Dömle Herrgård, Deje Avser : 24-39 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen,

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl.18.30-19.15 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 54-72 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00

Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Beslutande Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 S~erneskolans matsal, Torsby Eva-Lena Gustavsson (S), Ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson (C), 1:e vice ordförande Annlouise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.20 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel

Läs mer