Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga"

Transkript

1 Protokoll (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan Avser : Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Bertil Hagelin (S) Birgitta Sundström (V) Göran Adrian (C), 2:e vice ordförande Anders Ljungsten (M) Thomas Nilsson (M) Per-Olof Nilsson (FP) Myrna Labusan-Jönsson (S), tjg.ers. för Maria Norell (S) Jenny Eriksson (S), tjg.ers. för Ingrid Holmberg (S) Ej tjänstgörande ersättare: Per Lawén (S) Lillemor Magnusson (S) Gert Björnvall (S) Lars-Ola Westerlund (MP) Per Hallström (M) Inge Olsson (M) Magnus Karlsson (KD) Övriga: Ingrid Näsström, kommunchef Maj-Britt Westlund, sekreterare Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Sekreterare: Ordförande: Justerare: Maj-Britt Westlund Angelica Rage (S) Bertil Hagelin (S)

2 Protokoll (20) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen, : Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

3 Protokoll (20) KS 49 Budgetuppföljning per februari 2012 Dnr.2012/83 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta notera budgetuppföljningen 400 tkr flyttas från flyktingmottagande, ansvar 5201, verksamhet 6001, till arbetsmarknadsåtgärder inom KommunTekniks ansvarsområde forts/

4 Protokoll (20) KS 49 Budgetuppföljning per februari Dnr.2012/83 Budgetuppföljning februari - Prognos 2012 Netto- budget Prognos om avvikelse helår Mkr 2012 Kommunledningskontor (inkl Värmlandstrafik) -19,6 0,2 Ekonomikontor (inkl Räddningstjänst) -13,9 0,2 Personalkontor -7,5 0,1 Näringsliv/Turism -4,2 0,0 KommunTeknik och Service -28,6 0,0 Kultur och Fritid -21,6 0,2 Summa Kommunstyrelsen -95,4 0,7 Överförmyndarnämnd -1,1-0,1 Valnämnd 0,0 0,0 Barn- o utb nämnd -251,0-3,3 (inkl gymnasiekostnader) Lärande- o arbetsnämnd -32,8 0,0 Vård- o omsorgsnämnd -150,0-1,5 Miljö- o byggnämnd -3,9 0,0 TOTALT NETTOBUDGET NÄMNDER -534,2-4,2 Kapitalkostnad (intern fördelning) 43,2 0,0 Interna pålägg för personalomk 110,3 0,0 Faktiska personalomkostnader -91,0 1,5 Pensionsutgifter -31,8-0,4 Fastighetsskatt -0,1 0,0 Inlösta borgensåtaganden -0,2 0,0 KF:s förf löneökningar mm ,7-2,2 Avskrivningar -24,3 0,0 Skatteintäkter 413,4 0,4 Skatteutjämning 111,0 0,5 Kommunal fastighetsavgift 19,4 0,2 Finansiella intäkter 0,9 0,0 Finansiella kostnader -3,7 0,5 Budgeterat RESULTAT 4,2-3,7 RESULTAT inkl prognos om avvikelse 0,5 Ianspråktagande av omställningsreserv 4,0 ÅRETS BALANSKRAVRESULTAT 4,5 forts/

5 Protokoll (20) KS 49 Budgetuppföljning per februari Dnr.2012/83 Budgetuppföljning februari - Prognos 2012 Barn- och utbildningsnämndens budgetuppföljning per Protokoll KsAu , 72 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

6 Protokoll (20) KS 50 Upplåning under 2012 Dnr.2012/102 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2012 Banker och kreditinstitut arbetar löpande med att effektivisera hanteringen av den lånedokumentation som krävs i samband med utlåning. För att kommunen som kund ska få en enkel och effektiv hantering av lån föreslås att kommunen årligen fattar beslut om ramar för nyupplåning och omsättning av lån. Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 73 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

7 Protokoll (20) KS 51 Revisionsrapport: granskning avseende intern kontroll Dnr.2011/395/04 med svar enligt ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, anses frågor och synpunkter i revisionsrapporten besvarade Sammanfattning Kommunen lämnar svar och kommentarer på synpunkter som revisorerna lämnat i revisionsrapporten Granskning avseende intern kontroll. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har Deloitte granskat kommunens arbete med internkontroll samt genomfört en uppföljning av en av kommunens revisorer tidigare genomförd granskning avseende kontokortshantering. Kommunens revisorer önskar få Kommunstyrelsens svar och kommentar på de i rapporten lämnade synpunkter senast den Kommunrevisionens granskning avseende intern kontroll Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 74 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Lena Backlund, kommunrevisorerna

8 Protokoll (20) KS 52 Säkerhetsskyddsplan för Forshaga kommun Dnr.2012/60 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta säkerhetsskyddsplan till säkerhetsskyddschef utse Andreas Solin, personalchef till bitr. säkerhetsskyddschef utse Lena Backlund, ekonomichef Enligt säkerhetsskyddslagen (SFS1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (SFS1996:633) ska kommunen medverka i arbetet med att skydda rikets säkerhet och förebygga terroristbrott och sabotage. Säkerhetsavdelningen har därför utarbetat ett förslag till säkerhetsskyddsplan för kommunen. Planen omfattar bl.a. föreskrifter gällande skyddet av hemliga handlingar och känsliga anläggningar samt kontrollen av personal som kommer i kontakt med känslig information Enligt 6 i säkerhetsskyddsförordningen ska kommunen utse en chef för säkerhetsskyddsarbetet. Säkerhetsskyddschefen har till uppgift att utöva kontroll över kommunens säkerhetsskydd och ska vara direkt underställd kommunchefen. Det ska finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Säkerhetsskyddsplan Personalchef Andreas Solins tjänstskrivelse, Protokoll KsAu , 76 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

9 Protokoll (20) KS 53 Ersättning till praktikarbetande ungdom 2012 Dnr.2012/54 ersättningen höjs från 45 kronor i timmen till 49 kronor i timmen inklusive semesterersättning Tidigare beslut Lärande- och arbetsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att ersättningen höjs från 45 kronor i timmen till 49 kronor i timmen inklusive semesterersättning. Ersättningshöjningen innebär att budgeten för praktikarbete blir underfinansierad med cirka kronor om samma antal ungdomar (110) anställs i år, varför nämnden föreslår att kommunstyrelsen reserverar ovanstående summa ur kommunens centrala pott för löneökningar. Forshaga kommun anställer varje år ungdomar på så kallat praktikarbete. Anställningstiden är tre veckor med 6 timmars arbetsdag. Prioriterad grupp som i första hand får anställning är normalt de ungdomar som slutar nian (i år födda 1996) och är skrivna i Forshaga kommun. Blir det platser över, fylls de på med äldre ungdomar. Leif Larssons, samordnare ungdomsarbete, tjänstskrivelse, Protokoll LAN , 15 Protokoll KsAu , 77 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Leif Larsson, lönekontoret

10 Protokoll (20) KS 54 Kultur i Forshaga kommun: information t.o.m. mars 2012 Dnr.2011/106/80, 2012/95 notera informationen För att få bidrag till kulturprogram utbetalat, ska föreningen senast en månad (30 dagar) efter genomfört arrangemang redovisa till kommunledningskontoret. Redovisning utbetalning av bidrag till kulturprogram 2011 och 2012, redovisade t.o.m. mars 2012 Protokoll KsAu , 80 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Lena Gustavsson

11 Protokoll (20) KS 55 Studieförbundet Vuxenskolan: ansökan om bidrag för kulturella aktiviteter Dnr.2012/92 bevilja ansökan om kulturbidrag till kulturaktiviteter och mångkulturell verksamhet med kronor i annonsering och annan marknadsföring ska det framgå att Forshaga kommun är medfinansiär medlen tas ur verksamhet 3152 Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om kulturbidrag till kulturaktiviteter och mångkulturell verksamhet med kronor. Deras ansökan avser: Amadeus, internationell träffpunkt för män. Information och praktiskt om hur det svenska samhället fungerar. Isabell, träffpunkt för invandrarkvinnor för att träna det svenska språket. Sara, föreläsningar om traditioner och aktuella ämnen, få kunskap i olika ämnen genom föreläsare. Sweet Re Design, sy nytt av gammalt. Tisdags kväll, lär dig något nytt, data och matlagning. Studieförbundet Vuxenskolans bidragsansökan, Kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 81 Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustavsson Beslutet skickas för kännedom till: Studieförbundet Vuxenskolen

12 Protokoll (20) KS 56 Forshaga Hembygdsförening: ansökan om kulturbidrag för fastställda kulturarrangemang 2012 Dnr.2012/68 bevilja ansökan om kulturbidrag till kulturarrangemang i Hembygdsföreningen med kronor i annonsering och annan marknadsföring ska det framgå att Forshaga kommun är medfinansiär medlen tas ur verksamhet 3152 Forshaga Hembygdsförening ansöker om kulturbidrag till kulturarrangemang vid Forshaga Hembygdsgård enligt följande: Valborgsfirande talare, sång m.m kr Vårvandring med guide 13/5 500 kr Nationaldagsfirande kr Midsommarfirande kr Kolbullekväll 500 kr Café med bildvisning kr Julmarknad med utställning kr Totalt kronor Forshaga Hembygdsförenings bidragsansökan, Kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 82 Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustavsson Beslutet skickas för kännedom till: Forshaga Hembygdsförening

13 Protokoll (20) KS 57 Mölnbacka Bygdegårdsförening: ansökan om fortsatt bidrag till nystartsjobb och trygghetsanställning Dnr.2011/446/04 bevilja 10 % till nystartsjobb/trygghetsanställning under 2012 ur verksamhet 3008, med kronor fortsatt ansvar för tillsyn av badplats och gräsklippning i Mölnbacka åt AME, med ett bidrag från Forshaga kommun för 2012, ur AME:s verksamhet för gräsklippning och tillsyn av badplatser, efter avtal med AME Ansökan har inkommit från Mölnbacka Bygdegårdsförening om bidrag till nystartsjobb/trygghetsanställning. Ekonomisk kalkyl per månad: Trygghetsanställning 2012 Arbetsförmedling Forshaga kommun 10 % Forshaga kommun gräs och bad m.m. Lönekostnad 75 % trygghetsanställning kr kr kr kr Mölnbacka Bygdegårdsförenings bidragsansökan, Kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 84 Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustavsson Beslutet skickas för kännedom till: Mölnbacka Bygdegårdsförening

14 Protokoll (20) KS 58 Forshaga Folkets Hus: ansökan om investeringsbidrag till digitalisering av biografen 2013 Dnr.2012/116 bevilja Forshaga Folkets Hus investeringsbidrag med kronor till digitalisering av biografen 2013 bidraget belastar verksamhet 3004 Jäv Bertil Hagelin (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Forshaga Folkets Hus ansöker om bidrag för digitalisering av biografen. En utvecklingsplan har tagits fram tillsammans med Film i Värmland och bidrag kommer även att sökas från Statens Filminstitut. Bidraget gäller för 2013 och betalas ut efter redovisning av kostnader. Forshaga Folkets Hus bidragsansökan, Protokoll KsAu , 85 Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustavsson Beslutet skickas för kännedom till: Forshaga Folkets Hus

15 Protokoll (20) KS 59 Dömle Herrgård AB: utökat serveringstillstånd Dnr.2012/78 bevilja utökat tillstånd för servering av alkohol på Dömle Herrgård AB, gällande Golfrestaurangen med uteservering under förutsättning att Miljöoch byggkontoret godkänner anläggningen serveringstiden är mellan klockan inomhus på Golfrestaurangen och mellan klockan för uteserveringen Dömle Herrgård AB har ansökt om utökat serveringstillstånd för att servera vin, sprit och starköl till allmänheten på Golfrestaurangen med uteservering vid Dömle Herrgård AB. Serveringstiden är klockan inomhus på Golfrestaurangen och för uteserveringen. Dömle Herrgård AB s ansökan om utökat serveringstillstånd, Kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 86 Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustavsson Beslutet skickas för kännedom till: Dömle Herrgård

16 Protokoll (20) KS 60 LUPP-undersökning 2012 Dnr.2012/110 upphäva kommunstyrelsens beslut , att genomföra LUPP 2012 ge kultur- och fritidschef i uppdrag att tillsammans med Forshaga Ungdomsråd uppdatera Paletten På grund av personalförändringar finns ingen möjlighet att genomföra LUPP Kultur- och fritidschefen vill uppdatera Paletten för att bli mer aktuell med dagens aktiviteter. Kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 87 Beslutet skickas för verkställighet till: Lena Gustavsson Beslutet skickas för kännedom till:

17 Protokoll (20) KS 61 Motion från Maria Lindquist (C): identitet och tillhörighet med kommunen Dnr.2011/253/10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta motionen anses besvarad, då motionärens intentioner tillgodoses genom det arbete som pågår för att göra hela kommunen attraktiv Protokollsanteckning Göran Adrian (C) gör en protokollsanteckning, att han stödjer motionens andemening, men att pengar till namnbyte istället ska läggas på att göra Forshaga mer attraktivt. Maria Lindquist (C) har inkommit med en motion om identitet och tillhörighet med kommunen. Hon föreslår att Forshaga kommun beslutar om att en utredning görs om namnet Forshaga kommun kan ändras till Forshaga-Ulleruds kommun. Tillväxtsamordnare har besvarat motionen och föreslår att den avslås. Maria Lindquist har fått tillväxtsamordnare Victoria Göthbergs yttrande och inbjudits till arbetsutskottet , men har inte möjlighet att närvara. Hon tackar skriftligt för Victoria Göthbergs yttrande och betonar värdet av att ta fasta på det som förenar oss i Forshaga kommun och bygga vidare på det genom gott värdskap, dialog mellan innevånare och att vi tillsammans är goda ambassadörer för trivsel, får många besök och ökad inflyttning. Maria skriver vidare, att detta bara sker om innevånare i de norra kommundelarna uppfattar sig som likställda med innevånarna i Forshaga tätort. Motion från Maria Lindquist, Protokoll kommunfullmäktige , 72 Tillväxtsamordnare Victoria Göthbergs tjänsteskrivelse, Maria Lindquists svar på Victoria Göthbergs yttrande, Protokoll KsAu , 89 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

18 Protokoll (20) KS 62 Delegeringsbeslut godkänna redovisningen av delegeringsbesluten 1. Delegeringsbeslut KommunTeknik till Dnr.2012/101 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

19 Protokoll (20) KS 63 Meddelanden och rapporter Dnr.2012/3/10 notera redovisningen Föreligger förteckning över inkomna handlingar till Meddelande Migrationsverket har upphandlat tillfälliga boenden för asylsökande i Forshaga kommun Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

20 Protokoll (20) KS 64 Cirkulär 2011, Sveriges Kommuner och Landsting Dnr.2011/4/10 notera redovisningen Föreligger förteckning över inkomna cirkulär till Cirkulär Cirkulären finns även att läsa och ladda hem från databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till:

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer