Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga"

Transkript

1 Protokoll (13) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan Avser : Beslutande: Angelica Rage (S), ordförande Benny Pedersén (S), 1:e vice ordförande Maria Norell (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg (S) Bertil Hagelin (S) Birgitta Sundström (V) Göran Adrian (C), 2:e vice ordförande Anders Ljungsten (M) Thomas Nilsson (M) Per-Olof Nilsson (FP) Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Ej tjänstgörande ersättare: Lillemor Magnusson (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Gert Björnvall (S) Jenny Eriksson (S) Reidar Nordlander (S) Lars-Ola Westerlund (MP) Per Hallström (M) Inge Olsson (M) Magnus Karlsson (KD) Övriga: Björn Johansson, Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund, 102 Ingrid Näsström, kommunchef Maj-Britt Westlund, sekreterare Justeringens plats och datum: Kommunkontoret Sekreterare: Ordförande: Justerare: Maj-Britt Westlund Angelica Rage (S) Kenneth Eriksson (S)

2 Protokoll (13) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen, : Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningskontoret Maj-Britt Westlund

3 Protokoll (13) KS 102 Projektet Identifiering av särskilt riskutsatta : Björn Johansson från Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund informerar Dnr.2012/275 notera informationen Information Björn Johansson från Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund informerar om projektet Identifiering av särskilt riskutsatta. Antalet döda i bränder ökar i Sverige. en till detta är att äldre bor hemma längre i stället för i särskilt boende. 60 % av bränderna är rökningsrelaterade eller knutna till spisen. I den handlingsplan som Räddningstjänstförbundet har upprättat är målen, att inga bränder ska inträffa i regionen under mandatperioden och att antalet bostadsbränder i regionen för mandatperioden ska minska med 10 %.

4 Protokoll (13) KS 103 Tilläggsanslag för bostadsanpassning 2012 Dnr.2012/203 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta miljö- och byggförvaltningens konto för Bostadsanpassning tillförs 500 tusen kronor under hösten 2012, som tas ur rörelsekapitalet under hösten 2012 Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade uppdra till Miljö- och byggnämnden, att till KsAu i september lämna rapport om vad som kan göras inom ram. Sammanfattning För att miljö- och byggförvaltningen ska kunna utföra bostadsanpassning (lagstiftad verksamhet) under hösten 2012 vill miljö- och byggförvaltningen att 500 tusen kronor tillförs kontot Bostadsanpassning Bostadsanpassnings bidrar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Bidraget gör det möjligt för den enskilde att göra de individuella anpassningar av bostaden och närmiljön som han eller hon behöver men som inte har krävts enligt bygglagstiftningen. Där bygglagstiftningens krav inte räcker till för den som har en funktionsnedsättning träder lagen om bostadsanpassning in. Kommunen är enligt lagen skyldig att anpassa bostäderna. Tf miljö- och byggchef Maria Johanssons tjänsteskrivelse + bilaga, Protokoll KsAu , 137 Tf miljö- och byggchef Maria Johanssons tjänsteskrivelse/rapport, Protokoll KsAu , 152

5 Protokoll (13) KS 104 Belysning vid informationstavla i Mölnbacka Dnr.2012/69 förorda ett extra investeringsbidrag på kronor bidraget belastar verksamhet 3004 bidrag till föreningar Mölnbacka Bygdegårdsförening har anlagt en ny informationsplats i Mölnbacka då den gamla har tagits bort p.g.a. en brand. Det som återstår är att förse platsen med belysning. Inkoppling sker till kommunens bef. belysningsnät. För att hålla ner kostnaden något, gräver föreningen själva för kabel och fundament. Tyvärr går befintlig kabel på andra sidan av Trafikverkets väg, vilket medför en tryckningskostnad under vägen. Resultatbeskrivning Följande beräknade kostnader söker föreningen bidrag för: - Tryckning under väg kr - 2 st kompletta belysningsstolpar kr - 1 st armatur över tavla kr - kabel kr - Elentreprenör vid inkoppling m.m kr TOTALT: kr Teknisk chef Morgan Häggboms och kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 155 Lena Backlund Morgan Häggbom, Lena Gustavsson

6 Protokoll (13) KS 105 Kulturhusets verksamhet Dnr.2012/226 bevilja förändring av verksamheten på Kulturhuset Kulturhuset behöver förändra öppettiderna för att nå målen med verksamheten. I dag erbjuder Kulturhuset dans och teater genom Kulturskolan. Kulturhuset samverkar med grundskolan i Deje och erbjuder gruppverksamhet i teknik, för att inspirera barn och unga att intressera sig för matte, teknik och naturorienterade ämnen. Kurser och pyssel för barn erbjuds varje vecka. Kultur- och ungdomsenheten ansvarar för Kulturhuset, Träffen, Idrottsskolan och övriga arrangemang. För att kunna utveckla verksamheten och nå fler unga vill man bjuda in grupper t.ex. flickor i åk 7 tre gånger i teknik eller alla åk 4 på eftermiddagar för organiserad verksamhet. Man behöver nå fler genom förändrad verksamhet. Statistik visar att man når flest gymnasieungdomar eller äldre och väldigt få högstadieungdomar med kvällsöppet. Man vill ha öppet på Kulturhuset: Måndagar Tisdagar Torsdagar Fredagar Träffen har öppet: Tisdagar läxläsning Torsdagar Lördagar Kultur- och fritidschef Lena Gustavssons tjänsteskrivelse, Protokoll KsAu , 156 Lena Gustavsson

7 Protokoll (13) KS 106 Kommunrevisorernas synpunkt på kommunfullmäktiges behandling av revisionsberättelse Dnr.2012/113 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta notera kommunrevisorernas skrivelse Kommunrevisorerna har inkommit med skrivelse angående kommunfullmäktiges behandling av fråga om ansvarsfrihet och övriga nämnder ( , KF 24). Kommunrevisorerna anser att revisionsberättelsen inte utgjorde beslutsunderlag. Kommunrevisorernas skrivelse, Protokoll KsAu , 157

8 Protokoll (13) KS 107 Regional biblioteksstrategi : remiss Dnr.2012/253 Forshaga kommun ställer sig bakom remissvaret remissyttrandet skickas till Region Värmland Sammanfattning Forshaga kommun instämmer i huvudsak till innehållet i biblioteksstrategin. Biblioteken i Värmland är bra på att samarbeta. Genom åren har mycket gjorts inom ramen för Bibliotek Värmland som inneburit förbättringar för alla biblioteksanvändare i länet. Trots det finns det mycket mer att göra. Ett fortsatt bra samarbete innebär att vi kan fortsätta ligga i framkant när det gäller biblioteksutveckling och att vi lättare kan öva påtryckning på nationell nivå. Gemensam bibliotekswebb är ett viktigt samarbetsområde. Det är viktigt att biblioteken i länet knyts ihop och att den gemensamma webben på sikt omfattar alla kommuner i länet. Det gränslösa biblioteket är grundtanken i samarbetet. Kom till ett bibliotek och få tillgång till alla har sedan länge varit en grundidé. Det är viktigt att vi noga utreder fördelar och nackdelar utifrån ett användarperspektiv. Gemensamma regler och gemensam reservationskö är att sträva efter om vi ser en tydlig positiv effekt för användarna i alla kommuner. I arbetet med biblioteket som arena, biblioteket för barn och unga och läsfrämjande åtgärder är det viktigt att biblioteken samverkar för att inspirera, driva utveckling och driva projekt. Dessa områden är mer lokala än t.ex. webb och e-tjänster. Här bör man på regional nivå stimulera mindre samarbeten och projekt på enskilda kommunala bibliotek. På nationell nivå är det viktigt att Länsbiblioteket i Värmland tillsammans med kommunbiblioteken verkar för en fri nationell samkatalog. Region Värmlands remiss, Bibliotekschef Ulrika Svenssons yttrande, Protokoll KsAu , 161 Ulrika Svensson Lena Gustavsson, Region Värmland

9 Protokoll (13) KS 108 Quadracom: tilläggsavtal avseende nätbyggnad Dnr.2012/254 förlänga ramavtalet pengarna tas från Samverkansnämndens konto 15 Värmlandskommuner träffade den 23 maj 2003 ett ramavtal avseende nätbyggnad. Härefter har medverkande kommuner ingått avropsavtal med Quadracom. Detta tilläggsavtal syftar till att förlänga ramavtalet samt att reglera ersättningen härför m.m. Förslag på tilläggsavtal Protokoll KsAu , 162 Ingrid Näsström Region Värmland

10 Protokoll (13) KS 109 Delegeringsbeslut godkänna redovisningen av delegeringsbesluten 1. Delegeringsbeslut KommunTeknik under till Dnr.2012/101 Rapport

11 Protokoll (13) KS 110 Meddelanden och rapporter Dnr.2012/3 notera redovisningen Föreligger förteckning över inkomna handlingar till Rapport

12 Protokoll (13) KS 111 Cirkulär 2012, Sveriges Kommuner och Landsting Dnr.2012/4 notera redovisningen Föreligger förteckning över inkomna cirkulär till Cirkulär Cirkulären finns även att läsa och ladda hem från databasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida,

13 Protokoll (13) KS 112 Larm Lintjärn Dnr.2012/288 uppdra till kommunchef Ingrid Näsström att återredovisa till KsAu angående larmet vid Lintjärn Larm vid Lintjärn fungerar inte. Ingrid Näsström

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Protokoll 2012-04-10 1 (20) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.05 Avser : 49-64 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S), ordförande

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(18)

Kommunfullmäktige 1(18) Kommunfullmäktige 1(18) Tid och plats: Kl 18.30-20.00 Dömle Herrgård, Deje Avser : 41-52 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Ulla Henriksson, kommunsekreterare Justeringens

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Kommunkontoret, Forshaga

Kommunkontoret, Forshaga Kommunstyrelsen 1 (23) Tid och plats: Kl.18.30-19.15 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 54-72 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Sten Myreback (c) Benny Pedersén (s) Kenneth Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 1(27)

Kommunfullmäktige 1(27) Kommunfullmäktige 1(27) Tid och plats: Kl 18.30-19.30 Dömle Herrgård, Deje Avser : 24-39 ande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Lena Becker, Kreditgarantiföreningen,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer