2 Budget 2014, Flerårsplan /Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 (25) KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige och tid Kl Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan /Antagande 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 4 Delårsrapport Östhammars kommun per 31 augusti Delårsrapport januari augusti 2013/Räddningstjänsten Norduppland 6 Delårsrapport januari augusti 2013/Gemensam räddningsnämnd 7 Fastställande av skattesats Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset/Beviljande av kommunal borgen 9 Låneavtal mellan Dannemora Förvaltnings AB och Dannemora Gruvfastighets AB/Förlängning av lån 10 Räddningstjänsten Norduppland/Upplösning och Likvidation 11 Renhållningstaxa/Revidering 12 Brukningsavgift för VA/Revidering 13 Ed 23:1, del av, Husbacka södra, Kvistagran, Östhammar/ Försäljning/överlåtelse 14 Revidering av kommunens mål, styrtal och målvärden

2 (25) 15 Svar på motion från Allan Kruukka (M) angående företagsklimatet i Östhammar 16 Redovisning av obesvarade motioner 17 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 18 Redovisning av besvarade medborgarförslag i nämnder 19 Motion angående kommunens upphandling av närproducerade matvaror till skolor mm 20 Medborgarförslag angående möjligheten till laddning av elcykel i Östhammars kommun 21 Medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 22 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2, Valärenden 24 Anmälningsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)

3 (25) 1 Dnr 2013KS001 Dpl 904 Information 2. Dnr 2013KS231 Dpl 041 Budget 2014, Flerårsplan Antagande Handling A Skatte- och bidragsprognos , preliminär resultatbudget 2014, preliminär flerårsplan resultatbudget , sammanställning från nämnderna budgetberedning 2014 samt befolkningsutveckling redovisas på sammanträdet. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. Ekonom Gunilla Jansson medverkar. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar föreliggande preliminär resultatbudget 2014 samt plan Ekonomichef Claes Wester och kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Linda Eskilsson (MP) och Tomas Bendiksen (S). Kommunstyrelsens beslut Föreliggande preliminär resultatbudget 2014 samt flerårsplan antas. (Bilaga 1) Resultatbudget 2014 samt flerårsplan behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2013 och på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2013.

4 (25) Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Ekonomichef Claes Wester föredrar förslag till Budget 2014, Flerårsplan , daterad och investeringsbudget 2014 daterad I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C), Anna-Lena Söderblom (M), Margareta Widén Berggren (S), Lennart Owenius (M), Mats Sjöborg (FP), Bertil Alm (C) och Linda Eskilsson (MP). Yrkanden Jacob Spangenberg (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att arvoden till förtroendevalda i Östhammars kommun inte räknas upp under år 2014 med hänsyn till den ekonomiska situation som råder. Lennart Owenius (M) yrkar bifall till Jacob Spangenbergs (C) yrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jacob Spangenbergs (C) yrkande. Lennart Owenius (M) meddelar att moderaterna återkommer med eget budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige fastställer preliminär resultatbudget 2014, preliminär flerårsplan och preliminär investeringsbudget Arvoden till förtroendevalda i Östhammars kommun räknas inte upp under år 2014 med hänsyn till den ekonomiska situation som råder. Lennart Owenius (M), Anna-Lena Söderblom (M), Lars O Holmgren (BOA) och Mats Sjöborg (FP) avstår från att delta i beslut med anledning av att förslag till budget inkommit till oppositionen för sent.

5 (25) 3. Dnr 2013KS413 Dpl 041 Ombudgetering resultatbudget 2013 Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden Handling B Kenneth Lindholm, socialchef och Sara Löfberg Ericsson, ekonom barn- och utbildningsförvaltningen presenterar nämndernas förslag till budgetförstärkning innevarande år dvs år Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag. Föreligger äskande från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Kommunchef Peter Nyberg inleder ärendet. Ekonomichef Claes Wester föredrar. I ärendet yttrar sig Roger Lamell (S), Kerstin Björck Jansson (C), Lennart Owenius (M), Mats Sjöborg (FP) och Lars O Holmgren (BOA). Kommunfullmäktige fastställer ombudgetering resultatbudget 2013 i enlighet med förslag. 4. Dnr 2013KS425 Dpl 042 Delårsrapport Östhammars kommun per 31 augusti 2013 Handling C Handling C 1 Föreligger delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Östhammars kommun.

6 (25) Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Östhammars kommun godkänns. Kurt Angéus ordförande i revisionen föredrar delårsrapporten för kommunfullmäktige. 5. Dnr 2013KS421 Dpl 042 Delårsrapport januari augusti 2013 Räddningstjänsten Norduppland Handling D Föreligger delårsrapport januari augusti 2013 för räddningstjänsten Norduppland. Delårsrapport januari augusti 2013 för räddningstjänsten Norduppland godkänns.

7 (25) 6. Dnr 2013KS422 Dpl 042 Delårsrapport januari augusti 2013 Gemensam räddningsnämnd Handling E Föreligger delårsrapport januari augusti 2013 för gemensam räddningsnämnd. Delårsrapport januari augusti 2013 för gemensam räddningsnämnd godkänns. 7. Dnr 2013KS423 Dpl 120 Fastställande av skattesats 2014 Kommunfullmäktige har att fastställa Östhammars kommuns skattesats för Östhammars kommuns skattesats 2013 är 21,69 kronor. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2014 ska vara oförändrad d v s kronor.

8 (25) 8. Dnr 2013KS338 Dpl 045 Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset Beviljande av kommunal borgen Handling F Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset ansöker skrivelse daterad att Östhammars kommun går in som borgensman för ett lån om kronor. Ekonomikontorets yttrande föreligger. Förslag till beslut Kommunfullmäktige tillstyrker borgen om kronor till Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige tillstyrker borgen om högst kronor till Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset avseende utbyggnad av kök, ombyggnad av entré, reducering av energiförbrukning samt ett antal mindre reparationer. Kommunfullmäktige tillstyrker borgen om högst kronor till Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset avseende utbyggnad av kök, ombyggnad av entré, reducering av energiförbrukning samt ett antal mindre reparationer.

9 (25) 9. Dnr 2013KS408 Dpl 045 Låneavtal mellan Dannemora Förvaltnings AB och Dannemora Gruvfastighets AB/Förlängning av lån Handling G Inför återstarten av verksamheten vid Dannemora järnmalmsgruva träffade Östhammars kommunägda bolag Dannemora Gruvfastighets AB och Dannemora Förvaltnings AB den 13 februari 2008 avtal om överlåtelse av ett 400 hektar stort markområde med fastigheter från kommunen. Köpeskillingen uppgick till 13,5 mkr varav en handpenning om 0,5 mkr betalades vid tillträdet och resterande 13 mkr lånades ut av kommunen till den 31 december Dannemora Mineral AB bad i skrivelse den 13 november 2012 att Östhammars kommun skulle bevilja en förlängning av ovan nämnda lån på ett år, d.v.s. till den 31 december Kommunstyrelsen beslöt den 27 november 2012 att bevilja Dannemora Mineral AB förlängning av slutbetalning av lånebeloppet 13 mkr till Dannemora Gruvfastigheter AB till den 31 december 2013, villkorat av att Dannemora Mineral AB betalar ränta om 2,5 % på beloppet till Dannemora Gruvfastigheter AB. Dannemora Mineral AB har i skrivelse den 4 oktober 2013 ansökt om ytterligare förlängning av lånet. Tidigare har bedömning gjorts att Dannemora-koncernen skulle nå ett positivt kassaflöde under andra halvåret Det har sedan visat sig att de produktionstekniska problemen är av svårare art och att vägen till positivt kassaflöde är tidskrävande och även beroende av större investeringar. Mot bakgrund av ovanstående samt det faktum att Dannemora-koncernen befinner sig i diskussioner om den framtida finansieringen ansöker Dannemora Förvaltnings AB om en förskjutning av tidpunkten för betalning av köpeskillingen 13 mkr till den 31 december Förslag till beslut Ekonomikontoret bedömer att ansökan om att senarelägga återbetalningen av lånet bör beviljas, villkorat av att Dannemora Förvaltnings AB betalar ränta årsvis per den 31 december om 2,5 % av lånebeloppet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar Dannemora Förvaltnings AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2015, villkorat att Dannemora Förvaltnings AB betalar ränta årsvis om 2,5 % av lånebeloppet. _

10 (25) I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA), Margareta Widén Berggren (S) och Allan Kruukka (M) och Jonas Lennström (S). Kommunstyrelsen beviljar Dannemora Förvaltnings AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2015, villkorat att Dannemora Förvaltnings AB betalar ränta årsvis om 2,5 % av lånebeloppet. _ 10. Dnr 2013KS404 Dpl 902 Räddningstjänsten Norduppland Upplösning och Likvidation Bakgrund Räddningstjänsten i Tierps- och Östhammars kommuner har varit sammanslutna i ett kommunalförbund, Räddningstjänsten Norduppland. Från och med den 1 januari 2012 ingår de båda kommunerna i en gemensam räddningsnämnd med Uppsala kommun. Verksamheten i förbundet har därmed upphört och kommunfullmäktige i respektive kommun har att besluta om upplösning av Räddningstjänstförbundet Norduppland. Likvidation ska ske, och i enlighet med förbudsordningen 16 ska förbundsdirektionen förrätta skifte av tillgångar och skulder fördelade efter samma grunder som gäller för bidragets erläggande till förbundet enligt 5 i förbundsordningen, vilket innebär att tillgångar och skulder ska fördelas enligt följande procentuella andelar: Tierp 50 % Östhammar 50 % Tillgångar och skulder i förbundet framgår av delårsbokslut per den 31 augusti Efter likvidation bör en slutredovisning till kommunfullmäktige ske.

11 (25) Kommunfullmäktige i respektive kommun har även att besluta om vem av medlemmarna som ska bevara förbundets arkiv efter likvidation och upplösning. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Norduppland upplöses. Tillgångar och skulder fördels enligt följande procentuella andelar: Tierp 50 % Östhammar 50 % Bevarande av förbundets arkiv efter likvidation och upplösning sker i Östhammars kommun. När räddningstjänstförbundet är likviderat ska en slutredovisning till kommunfullmäktige ske. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Norduppland upplöses. Tillgångar och skulder fördels enligt följande procentuella andelar: Tierp 50 % Östhammar 50 % Bevarande av förbundets arkiv efter likvidation och upplösning sker i Östhammars kommun. När räddningstjänstförbundet är likviderat ska en slutredovisning till kommunfullmäktige ske.

12 (25) 11. Dnr 2013TN169 Dpl 568 Dnr 2013KS389 Dpl 568 Renhållningstaxa Revidering Handling H För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens renhållningsverksamhet behöver renhållningsavgifterna höjas från Taxan för hantering av slam från slutna tankar och slamavskiljare justerades 2013 övriga delar av taxan har varit oförändrad sedan Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om ändring av renhållningsavgifterna enligt nedan samt anta övriga ändringar enligt bifogad renhållningstaxa fr.o.m. 1 januari Grundavgiften höjs med 50 kronor, från 283 kronor till 333 kronor, och grundavgiften för flerbostadshus, serviceinrättningar och verksamhetsutövare fastställs till 146 kronor. Den del av avgiften för miljöservice som avser hämtning justeras upp till 13/12 av nuvarande avgift för helårsabonnemang och till 6/5 av nuvarande avgift för sommarabonnemang. Avgiften för tätortsabonnemang justeras upp så att alla tätortsabonnemang har samma avgift som likvärdigt landsbygdabonnemang. Renhållningsavgiften för flerbostadshus, serviceinrättningar och verksamhetsutövare justeras upp på motsvarande vis. Avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 7 % Tillägget för jourtömning av slamavskiljare och slutna tankar sätts till kronor. Avgiften för hämtning av latrin höjs med 20 %. Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag i enlighet med tekniska nämndens beslut. Fredrik Hubinette, ekonom tekniska förvaltningen föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Jonas Svensson (S) och Lennart Owenius (M).

13 (25) Kommunfullmäktige beslutar om ändring av renhållningsavgifterna enligt nedan samt anta övriga ändringar enligt bifogad renhållningstaxa fr.o.m. 1 januari Grundavgiften höjs med 50 kronor, från 283 kronor till 333 kronor, och grundavgiften för flerbostadshus, serviceinrättningar och verksamhetsutövare fastställs till 146 kronor. Den del av avgiften för miljöservice som avser hämtning justeras upp till 13/12 av nuvarande avgift för helårsabonnemang och till 6/5 av nuvarande avgift för sommarabonnemang. Avgiften för tätortsabonnemang justeras upp så att alla tätortsabonnemang har samma avgift som likvärdigt landsbygdabonnemang. Renhållningsavgiften för flerbostadshus, serviceinrättningar och verksamhetsutövare justeras upp på motsvarande vis. Avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 7 % Tillägget för jourtömning av slamavskiljare och slutna tankar sätts till kronor. Avgiften för hämtning av latrin höjs med 20 %. 12. Dnr 2013TN170 Dpl 548 Dnr 2013KS390 Dpl 548 Brukningsavgift för VA Revidering Handling I För att täcka nödvändiga kostnader för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar behöver kommunens brukningstaxa höjas för En höj-

14 (25) ning av brukningsavgiften i VA-taxan föreslås med 6 % från och med 1 januari Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgifterna för VA med 6 % fr.o.m. 1 januari Avgifterna blir då enligt nedanstående: Fast avgift om < 600 kbm/år = kr/år utan moms = kr/år med moms > 600 kbm/år = kr/år utan moms = kr/år med moms samt en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedan Renvatten 8,17 kr/kbm utan moms = 10,22 kr/kbm med moms Spillvatten 12,24 kr/kbm utan moms = 15,30 kr/kbm med moms Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag i enlighet med tekniska nämndens beslut. I ärendet yttrar sig Allan Kruukka (M) och Bertil Alm (C). Kommunfullmäktige beslutar om en höjning av brukningsavgifterna för VA med 6 % fr.o.m. 1 januari Avgifterna blir då enligt nedanstående: Fast avgift om < 600 kbm/år = kr/år utan moms = kr/år med moms > 600 kbm/år = kr/år utan moms = kr/år med moms samt en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedan Renvatten 8,17 kr/kbm utan moms = 10,22 kr/kbm med moms Spillvatten 12,24 kr/kbm utan moms = 15,30 kr/kbm med moms

15 (25) Föreligger nytt underlag till beslut innebärande att kommunfullmäktige fastställer fastavgift enbart inklusive moms. 13. Dnr 2013KS365 Dpl 216 Ed 23:1, del av, Husbacka södra, Kvistagran, Östhammar Försäljning/överlåtelse Handling J Sedan tidigare finns ett optionsavtal mellan Peab och Östhammars kommun avseende överlåtelse av ca 3 ha av fastigheten Ed 23:1, Husbacka södra. Optionsavtalet tecknades efter ett annonserat anbudsförfarande där Peab lämnade det högsta priset på marken. Enligt optionsavtalet har Peab rätt att förvärva området för åttamiljoner fyrahundra tusen ( ) kronor. Peab har sedan optionsavtalet skrevs bekostat upprättande av en detaljplan för området. Föreligger nu köpeavtal som i stort följer optionsavtalet förutom att ett separat exploateringsavtal inte har upprättats, i stället har det som berör fördelningen av kostnaderna för exploateringen förts in i köpeavtalet under Bygg- och anläggningskostnader. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun överlåter ca 3 ha av fastigheten Ed 23:1, Husbacka södra, Östhammar till Peab i enlighet med föreliggande köpeavtal. Östhammars kommun överlåter ca 3 ha av fastigheten Ed 23:1, Husbacka södra, Östhammar till Peab i enlighet med föreliggande köpeavtal.

16 (25) 14. Dnr 2013KS381 Dpl 003 Revidering av kommunens mål, styrtal och målvärden inför år 2014 Handling K Kommunfullmäktige har antagit 14 mål med styrtal och målvärden. Arbetsutskottets får en genomgång och för en diskussion om målen och dess styrtal och målvärden. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Revidering av kommunens mål, styrtal och målvärden antas i enlighet med förslag. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Allan Kruukka (M), Linda Eskilsson (MP), Margareta Widén Berggren (S) och Kerstin Björck Jansson (C), Kommunens mål, styrtal och målvärden revideras inför 2014 i enlighet med föreliggande förslag. 15. Dnr 2013KS362 Dpl 913 Svar på motion från Allan Kruukka (M) angående företagsklimatet i Östhammar Handling L Allan Kruukka (M) föreslår i motion daterad att Östhammars kommun analyserar orsakerna till bristerna i företagsklimatet i Östhammars kommun

17 (25) upprättar en åtgärdsplan med mål och konkreta aktiviteter för uppnående av stadigvarande förbättring. Följer kontinuerligt genomförandet och utfallet för avrapportering i KF. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Föreligger förslag till yttrande över motionen. Arbetsutskottets förslag Motionen besvaras i enlighet med yttrande från Ulf Andersson och Jacob Spangenberg (C). Motionen anses härmed besvarad. I ärendet yttrar sig Allan Kruukka (M), Margareta Widén Berggren (S), Lars O Holmgren (BOA), Kerstin Björck Jansson (C), Sanne Eriksson (S) Motionen besvaras i enlighet med yttrande från Ulf Andersson och Jacob Spangenberg (C). Motionen anses härmed besvarad. 16. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning av obesvarade motioner Handling M Föreligger redovisning över obesvarade motioner.

18 (25) 17. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Handling N Föreligger redovisning över obesvarade medborgarförslag. 18. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning av besvarade medborgarförslag i nämnder Handling O Föreligger redovisning över besvarade medborgarförslag i nämnder 19. Dnr 2013KS445 Dpl 913 Motion angående kommunens upphandling av närproducerade matvaror till skolor mm Handling P Christina Carlsson (KD), Lena Hagman (KD) och Eva Fredriksson (KD) föreslår i motion daterad att: Barnen och ungdomarna i skolan, i utbildningssyfte ska kunna bsöka sin mat och få en bra inblick i hur denna produseras från grunden.

19 (25) Kommunen gör sina upphandlingar av skolmat som produceras enligt svenska miljö- och djurskyddsföreskrifter så att närliggande matproducenter ska ha en rimlig chans att lämna sina anbud. 20. Dnr 2013KS387 Dpl 915 Medborgarförslag angående möjligheten till laddning av elcykel i Östhammars kommun Handling Q Andreas Lytter och Marie Berggren föreslår i medborgarförslag daterat att Östhammars kommun utreder möjligheten att installera extra vägguttag, för laddning av elcykel, på fasaden till några strategiskt valda kommunala byggnader i kommunens samtliga tätorter. 21. Dnr 2013KS420 Dpl 915 Medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst Handling R Åsa Lindstrand föreslår i medborgarförslag daterat att samtliga politiker skickas på kurs för att lära sig vad härskartekniker är, att lära sig och utveckla debattkonsten och en djupdykning i retorik. Detta för att kommunfullmäktige ska bli intressantare att lyssna på och för att visa att man som politiker står över härskartekniker och personangrepp samt för att ni själva ska få en större respekt från de medborgare som ni faktiskt representerar.

20 (25) 22. Dnr 2013KS241 Dpl 730 Dnr 2013SN145 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2, 2013 Handling S Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6h socialtjänstlagen. Arbetsutskottets förslag Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Socialnämndens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 23 Dnr 2013KS433 Dpl 911 Valärenden a) Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, socialnämnden och kulturnämnden Tomas Laustiola (MP) begär i skrivelse daterad entledigande från samtliga politiska uppdrag, ersättare i kommunfullmäktige, socialnämnden och kulturnämnden.

21 (25) 24 Dnr 2013KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden a) Dnr 2013KS304 Dpl 911 Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen meddelar i protokoll daterat att Håkan Sjöblom (M) utses till ny ersättare för Moderata samlingspartiet. b) Dnr 2013KS215 Dpl 900 Dom från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut rörande detaljplan för område vid Färgärdsviken Handling T Mark- och miljödomstolen meddelar i dom daterad att överklagandet avslås.

22 (25) Information till ledamöter, ersättare, massmedia & publik Förtäring På kommunfullmäktiges sammanträden brukar vanligtvis kaffe, the och smörgås finnas till försäljning. Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer när förtäring får ske. Kostnaden är 30 kronor per person och betalas till värd/värdinna som finns på plats. Kontant betalning tillämpas. Betala gärna med jämna pengar. Strömförsörjning Ett tips till dig som vill ha med sig sin dator och jobba från arbetsrummet - se till att ha den fulladdad. I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats. Uppkoppling till nätverk I samtliga sammanträdeslokaler finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är anslutna till Domänen Osthammar. Ärendelista Vid entrén finns ärendelista och tillhörande handling framlagda i 10 exemplar som är avsedda för massmedia & publik. Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare får handlingarna utsända per post innan sammanträdet. Placering i lokalen I sammanträdeslokalen finns partimärkt placering för tjänstgörande och märkt placering för Massmedia. I lokalens bakre del finns sittplatser för icke tjänstgörande ersättare och besökande publik.

23 (25) Ärendelista hos kommunfullmäktige Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda i Frösåkersskolans matsal, Östhammar klockan för behandling av nedanstående ärenden. 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan /Antagande 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 4 Delårsrapport Östhammars kommun per 31 augusti Delårsrapport januari augusti 2013/Räddningstjänsten Norduppland 6 Delårsrapport januari augusti 2013/Gemensam räddningsnämnd 7 Fastställande av skattesats Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset/Beviljande av kommunal borgen 9 Låneavtal mellan Dannemora Förvaltnings AB och Dannemora Gruvfastighets AB/Förlängning av lån 10 Räddningstjänsten Norduppland/Upplösning och Likvidation 11 Renhållningstaxa/Revidering 12 Brukningsavgift för VA/Revidering 13 Ed 23:1, del av, Husbacka södra, Kvistagran, Östhammar/ Försäljning/överlåtelse 14 Revidering av kommunens mål, styrtal och målvärden 15 Svar på motion från Allan Kruukka (M) angående företagsklimatet i Östhammar 16 Redovisning av obesvarade motioner

24 (25) 17 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 18 Redovisning av besvarade medborgarförslag i nämnder 19 Motion angående kommunens upphandling av närproducerade matvaror till skolor mm 20 Medborgarförslag angående möjligheten till laddning av elcykel i Östhammars kommun 21 Medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 22 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2, Valärenden 24 Anmälningsärenden Östhammar Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare Föredragningslista och handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkansliet i Östhammar, kommunens hemsida, biblioteken samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålles klockan under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden.

25 (25) Lyssna gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-radio och politik Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg

2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-04-10 1 (30) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2014-04-22 Kl 16.00 Plats Storbrunn i Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande Utdelning

Läs mer

2015-10-28 1 (23) 4 Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande

2015-10-28 1 (23) 4 Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 1 (23) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-11-10 Klockan 16:00 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-24 1 (35) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 20.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Bertil Alm (C) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Kenneth Lindholm, 72-73 Marie Berggren, 74-80

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-13 1 (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen

Läs mer

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-17 1 (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-18 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15-11.50 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1(29) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande 138-149, 151-160 Mathias Lindqvist (S), vice ordförande 138-160

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Se blad 189. Kommunhuset

Se blad 189. Kommunhuset Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 19.00-22.00 Mötet ajournerades mellan kl 21.00-21.20 Se blad 189 Yvette Axelsson. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Barbro Wiklund (S), Lars-Göran Birkehorn

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2012-06-19 96 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Jan Österberg t.f. kommunchef och sekreterare Utses att justera Jan-Olof Larsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2010-06-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70) 2007-03-07 1 (70) Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-15.30, 17.00-18.40, 18.50-19.50 (studieresa kl 08.30-12.00) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-08 0 Innehållsförteckning Ärende 73 Information från konsumentrådgivningen... 91 74 Årsredovisning 2014... 92 75 Ekonomisk uppföljning... 93 76 Yttrande över finansdepartementets promemoria Ändrad

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Kommunstyrelsen 8 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 94 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Kent Oskarsson och Eva Nilsson

Läs mer