(30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg"

Transkript

1 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid Kl Plats Storbrunn i Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande Utdelning av kommunens kvalitetspris Besök av politiker från Georgien Allmänhetens frågestund 1 Information 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg 3 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 4 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden 5 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden 6 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden 7 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden

2 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 8 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden 9 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 10 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande 11 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 13 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen 14 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas 15 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun 16 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande 17 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut 18 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun 19 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag

3 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 20 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 21 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter 22 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner 23 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun 24 Redovisning över obesvarade motioner 25 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd 26 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, Valärenden 29 Anmälningsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)

4 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Utdelning av 2013 års kvalitetspris Dnr 2013KS483 Dpl 028 Östhammars kommun har inrättat ett kvalitetspris för att uppmärksamma, premiera och uppmuntra bra kvalitetsarbete inom kommunala verksamhetsområden. Kvalitetspriset är en årlig kvalitetsutmärkelse till anställda och arbetsplatser som av medborgare, brukare eller medarbetare upplevs utföra tjänster av god kvalitet. Årets kvalitetspristagare är hemsjukvården och hemtjänsten i Östhammar samt SHA (sjukhusansluten hemsjukvård). Besök av georgiska politiker Östhammars kommun har besök av politiker från Georgien som kort presenterar sig och berättar om varför de besöker Östhammas kommun. Allmänhetens frågestund Dnr 2014KS066 Dpl 912 Till allmänhetens frågestund har inkommit två stycken frågor. 1) Vad anser respektive parti om en eventuell utbyggnad av SFR? Respektive gruppledare för de politiska partierna i kommunfullmäktige ges möjlighet att besvara frågan.

5 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 2) Finns det något värde på hur stora koldioxidutsläpp Östhammars kommun har och hur stora är de i så fall? Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) besvarar frågan. 1. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information Kommunfullmäktiges beslut 2. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunfullmäktige om resultat från KKIK (kommunernas kvalitet i korthet). Kommunfullmäktiges beslut

6 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kurt Angéus, ordförande i revisionen inleder ärende Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut 4. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för fritidsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

7 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 5. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kulturnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 6. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut

8 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 7. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 8. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för socialnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

9 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 9. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 10. Dnr 2014KS140 Dpl 042 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande Handling B Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun föreligger. Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommuns årsredovisning godkänns. Kommunchef Peter Nyberg inleder med kommunfullmäktiges 14 mål. I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C), Anna-Lena Söderblom (M) och Lars O Holmgren (BOA). Kommunstyrelsens förslag Årsredovisning för Östhammars kommun 2013 godkänns. Kommunfullmäktiges beslut

10 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 11. Dnr 2014KS173 Dpl 042 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet Handling C Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem år Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Kommunfullmäktiges beslut 12. Dnr 2014KS174 Dpl 042 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet Handling D Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Kommunfullmäktiges beslut

11 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 13. Dnr 2014KS132 Dpl 001 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen Handling E Bakgrund Den 24 februari 2014 lämnades ett initiativ om folkomröstning in till kommunen beträffande folkomröstning om vem som ska vara arbetsgivare för de som jobbar med brandförsvar/räddningstjänst i Östhammars kommun. Totalt har 1953 stycken namnunderskrifter lämnats in. Har folkinitiativ väckts av 10 % av de röstberättigade medlemmarna i kommunen, (1727 stycken) ska fullmäktige besluta att en folkomröstning skall hållas om initiativet avser en fråga som fullmäktige kan besluta om och om inte minst 2/3 av ledamöterna röstar mot förslaget. ( KL 5:23, 5:34a) En bedömning om namninsamlingen uppfyller kraven för folkinitiativ enligt Kommunallagen och Lagen om kommunala folkomröstningar har gjorts av kommunledningskontoret. En kontroll av samtliga namnunderskrifter med personnummer har gjorts där kontrollen har gjorts mot befolkningsregistret. Kontroll har även gjorts av namnförtydligande, adress, och datum för underskrift vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Slutsats Det inlämnade initiativet uppfyller kravet om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen enligt kommunallagen 5 kapitlet 23. Kommunfullmäktige har att besluta om att initiativet uppfyller kommunallagens krav om minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Kommunfullmäktige har även att besluta om att ärendet som initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunfullmäktige ska även besluta om folkomröstning i ärendet som initiativet rör ska hållas eller ej. Peter Nyberg föredrar ärendet Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen, utan eget förslag till beslut.

12 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunstyrelsen i ärendet. I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BOA), Mats Sjöborg (FP), Kerstin Björck Jansson (C), Jonas Svensson (S) och Jonas Lennström (S). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att det inlämnade initiativet uppfyller kravet om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen enligt kommunallagen 5 kapitlet 23. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet som initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunfullmäktige i ärendet. Kommunfullmäktiges beslut 14. Dnr 2014KS132 Dpl 001 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas Handling E Bakgrund Den 24 februari 2014 lämnades ett initiativ om folkomröstning in till kommunen beträffande folkomröstning om vem som ska vara arbetsgivare för de som jobbar med brandförsvar/räddningstjänst i Östhammars kommun. Totalt har 1953 stycken namnunderskrifter lämnats in. Har folkinitiativ väckts av 10 % av de röstberättigade medlemmarna i kommunen, (1727 stycken) ska fullmäktige besluta att en folkomröstning skall hållas om initiativet avser en fråga som fullmäktige kan besluta om och om inte minst 2/3 av ledamöterna röstar mot förslaget. ( KL 5:23, 5:34a)

13 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunfullmäktige har att besluta om folkomröstning i ärendet som initiativet rör ska hållas eller ej. Kommunfullmäktiges beslut 15. Dnr 2013KS406 Dpl 003 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun Handling F Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2008 den dåvarande kommunchefen i uppdrag att låta utveckla tjänstegarantier på samtliga nämnders verksamhetsområden. Ärendet behandlades ett flertal tillfällen i chefsgruppen och i enighet antogs en modell som skulle användas samt att det skulle heta tjänsteåtagande. Våra tjänsteåtaganden synliggörs på kommunens hemsida under Serviceboken. Kommunen synliggör idag verksamheten främst via kommunens hemsida, där informationen ges utifrån frågeområden snarare än kommunens organisatoriska uppbyggnad. Under de senaste två åren har kommunen medvetet arbetat med at fokusera och synliggöra resultat. Kommunen har under tre år deltagit i Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK) och mäter resultat med närmare 200 andra kommuner. Under samma period har kommunens verksamhetsuppföljning implementerats i ett ITverktyg, Stratsys, som ska öka synligheten och öppenheten för såväl medarbetare, medborgare och förtroendevalda. Under 2012 antog kommunfullmäktige ett nytt dokument för mål och resultatstyrning, kommunfullmäktiges prioriterade mål Under första kvartalet 2014 inför Östhammars kommun en kommungemensam kundtjänst, där information och synpunktshantering koncentreras. Förslag till beslut Avveckla tjänsteåtaganden vid årsskiftet 2013/2014. Fokusera vår kommunikation på resultat i KKIK, Stratsys och måldokument på vår hemsida i annonser och i sociala medier.

14 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Förslaget kommuniceras ut till nämnderna innan behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott , kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Yttrande från nämnderna ska vara kommunkansliet tillhanda senast Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämndens arbetsutskott, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritidsnämndens arbetsutskott föreligger. Samtliga nämnder tillstyrker att tjänsteåtagandena avvecklas. Arbetsutskottets förslag Tjänsteåtagandena i Östhammars kommun avvecklas vid årsskiftet 2013/2014. Östhammars kommuns kommunikation fokuseras på resultat i KKIK (kommunens kvalitet i korthet), Stratsys och måldokument på kommunens hemsida, i annonser och i sociala medier. I ärendet yttrar sig Lennart Owenius (M). Kommunstyrelsens förslag Tjänsteåtagandena i Östhammars kommun avvecklas vid årsskiftet 2013/2014. Östhammars kommuns kommunikation fokuseras på resultat i KKIK (kommunernas kvalitet i korthet), Stratsys och måldokument på kommunens hemsida, i annonser och i sociala medier. Kommunfullmäktiges beslut

15 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 16. Dnr 2013KS010 Dpl 001 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande Handling G Kommunfullmäktige beslutade om en ny skolorganisation Beslutet togs efter en process som bestod av den externa utredningen som gjordes av PWC, en studie av elevunderlagets utveckling samt över hundra inkomna remissvar och vissa kompletterande uppgifter till skolutredningen. Kommunstyrelsen beslutade Den externa utvärderingen av skolorganisationen görs vid ett senare tillfälle då endast en mindre del av organisationsbeslutet genomförts. För att tydliggöra nuläget på genomförda förändringar uppdras till barn- och utbildningsnämnden att snarast rapportera erfarenheter och effekter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den externa utvärderingen ska göras när samtliga delar av organisationsbeslutet kan belysas. Kommunstyrelsen ansvarar även fortsättningsvis för den externa utvärderingen. Kommunstyrelsen tar upp ärendet till behandling senast Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Rapporten överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rapporten.

16 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut 17. Dnr 2014KS083 Dpl 612 Dnr 204BUN007 Dpl 612 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut Handling H Kommunfullmäktige antog en policy för inackorderingstillägg. Enligt policyn kan elever folkbokförda i Östhammars kommun beviljas inackorderingstillägg oavsett avstånd och restid mellan bostad och skola, om skolan bedriver utbildning i viktiga frågor for Östhammars näringsliv, och verksamheten bedrivs i internatform, med dag och kvällsstudier. Förslaget är att policyn avskaffas då verksamheten nu endast bedrivs på dagtid samt att flera skolor bedriver utbildning i viktiga frågor för Östhammars näringsliv. Det är viktigt att samtliga elever i Östhammars kommun behandlas på samma sätt enligt likställighetsprincipen. Det ska inte vara avgörande vid vilken gymnasieskola eleven studerar vid. Föreligger förslag att avskaffa policyn daterat Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår att den policy för inackorderingstillägg som kommunfullmäktige antog upphävs.

17 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att häva den av kommunfullmäktige antagna policyn för inackorderingstillägg. Kommunstyrelsens förslag Policy för inackorderingstillägg inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet upphävs. Kommunfullmäktiges beslut 18. Dnr 2013KS476 Dpl 913 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun Handling I Lars O Holmgren (BOA) yrkar i motion daterad Att kommunen snarast utreder hur man uppnår en mer professionell markstrategi, samt därefter organiserar och tillsätter kompetens att hantera detta. Alla affärer överstigande 1 miljon kronor värderas av minst två av varandra oberoende professionella värderingsföretag/värderingsmän. Innan markaffären får genomföras ska en öppen anbudstid om 1 månad föregå det slutliga köpet. Inskrivs i alla typer av inledande avtalsförslag och dyligt. I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA). Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

18 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Tillväxtkontorets förslag till utredning föreligger. Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Föreslagna åtgärder tillhörande utredning i syfte att underlätta framtida markoch exploateringsprojekt i Östhammars kommun antas. I övrigt avslås motionen. Kommunstyrelsens förslag Föreslagna åtgärder tillhörande utredning i syfte att underlätta framtida mark- och exploateringsprojekt i Östhammars kommun antas. I övrigt avslås motionen. Kommunfullmäktiges beslut 19. Dnr 2013KS247 Dpl 913 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag Handling J Kerstin Dreborg (MP) föreslår i motion daterad att kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram ett förslag till plan för biogasproduktion från biomaterial från igenväxande sjöar och vattendrag i Östhammars kommun, och andra material samt att undersöka möjligheten till ett samarbete med våra grannkommuner i frågan. I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP). Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

19 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Föreligger förslag till yttrande över motionen från tekniska nämnden daterat Yrkanden Margareta Widén Berggren (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande över motionen. Linda Eskilsson (MP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande förslag till yttrande över motionen. Kommunstyrelsens förslag Motionen besvaras i enlighet med yttrande från tekniska nämnden daterat Motionen anses härmed besvarad. Kommunfullmäktiges beslut 20. Dnr 2013KS420 Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst Handling K I medborgarförslag daterat föreslås att samtliga politiker skickas på kurs för att lära sig vad härskartekniker är, att lära sig och utveckla debattkonsten och en djupdykning i retorik. Detta för att kommunfullmäktige ska bli intressantare att lyssna på och för att visa att man som politiker står över härskartekniker och personangrepp samt för att ni själva ska få en större respekt från de medborgare som ni faktiskt representerar.

20 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Jacob Spangenbergs (C) skrivelse daterat föreligger. Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget besvaras med skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Kommunfullmäktiges beslut 21. Dnr 2014KS090 Dpl 915 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter Handling L I inkommit medborgarförslag daterat önskar förslagsställaren att skolor, förskolor och äldreomsorgen serverar svenskt kött och svenska mejeriprodukter. Kommunfullmäktiges beslut

21 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 22. Dnr 2014KS120 Dpl 915 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner Handling M I inkommit medborgarförslag daterat föreslås att Östhammars kommun på sin hemsida skapar utrymme för e-petitioner. Ett förslag från en medborgare till kommunen där förslaget presenteras på hemsidan där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det. Kommunfullmäktiges beslut 23. Dnr 2014KS163 Dpl 915 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun Handling N I inkommit medborgarförslag daterat föreslås att Östhammars kommun inför CoderDojos. CoderDojo är en internationell rörelse där främst barn och ungdomar kan träffas och utveckla sitt intresse och kunskaper om datorer och programmering. Kommunfullmäktiges beslut

22 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 24. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning över obesvarade motioner Handling O Föreligger redovisning över obesvarade motioner. Kommunfullmäktiges beslut 25. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd Handling P Föreligger redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd. Kommunfullmäktiges beslut 26. Dnr 2013KS241 Dpl 730 Dnr 2013SN145 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, 2013 Handling Q Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6h socialtjänstlagen.

23 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Socialnämndens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut 27. Dnr 2013KS241 Dpl 730 Dnr 2013SN145 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2013 Handling R Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6h socialtjänstlagen. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrapporten vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

24 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 28. Valärenden a) Dnr 2014KS077 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden. Eva-Lena Grannas (S) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut b) Dnr 2014KS118 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och fritidsnämnden. Karolina Östlund Öster (S) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och fritidsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut c) Dnr 2014KS143 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden Katarina Ståhlbrand (C) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

25 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 31. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden a) Dnr 2014KS433 Dpl 911 Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen meddelar i beslut daterat att Ylva Lundh (MP) är ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tomas Laustiola. Kommunfullmäktiges beslut b) Dnr 2013KS025 Dpl 915 Länsstyrelsens beslut angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan samt badhusparken och Källörsgrundet, Östhammar 52:6 och Östhammar 7:14, del av Handling S Länsstyrelsen avslår framställan om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan f d societetshuset, samt badhusparken och Källörsgrundet i Östhammar. Kommunfullmäktiges beslut c) Dnr 2013KS060 Dpl 313 Länsstyrelsens beslut angående prövning enligt 11 kap 10 PBL 2010:900 angående antagande av detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk, del av. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut. Kommunfullmäktiges beslut

26 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid d) Tack i samband med uppvaktning Jacob Spangenberg framför ett vart tack för uppvaktningen i samband med hans födelsedag. Kommunfullmäktiges beslut

27 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Ärendelista hos kommunfullmäktige Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda i Storbrunn, Östhammar, klockan för behandling av nedanstående ärenden. Utdelning av kommunens kvalitetspris Besök av politiker från Georgien Allmänhetens frågestund 1 Information 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) 3 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 4 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden 5 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden 6 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden 7 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 8 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden 9 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 10 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande

28 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 11 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 13 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen 14 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas 15 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun 16 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande 17 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut 18 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun 19 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag 20 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 21 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter 22 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner 23 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun 24 Redovisning över obesvarade motioner

29 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 25 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd 26 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, Valärenden 29 Anmälningsärenden Östhammar Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare Föredragningslista och handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkansliet i Östhammar, kommunens hemsida, biblioteken samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålles klockan under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden. Lyssna gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-radio och politik Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2013-10-31 1 (25) KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige och tid 2013-11-11 Kl 15.00 Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-24 1 (35) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 20.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Bertil Alm (C) Justeringens

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (62) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 21:10 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare KF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2013-07-10 1 (14) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott och tid 2013-08-05 Klockan 08:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 08:00 Information 08:15

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 23 april 2007, kl 18.30-20.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Anki Andersson (kd) Tid

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 43 Granskning av donationsfonder - revisionsrapport... 74 44 Miljöprogram och energi-och klimatstrategi uppföljning... 75 45 Medborgardialog redovisning från fullmäktigeberedning...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Föredragningslista 1 (5) 2012-04-11 Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Plats och tid Rådhussalen, Folkets Hus, Hudiksvall, måndagen den 23 april,

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - -

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - - 2014-05-08 1 (19) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen och tid 2014-05-13 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från slutförvarsenheten 2 Information

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 26 maj 2003 Kf 79 Dnr KS02/317 040 Motion om rehabiliteringskostnader för sjukskriven personal, Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind yrkar i motion att statistik om rehabiliteringskostnader

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Åbytorp, Betaniakyrkan Tid Måndagen den 14 juni 2004 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Trudi Hellqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare Lillemor Hultqvist, funktionschef 64 Stefan Claesson, skolchef 64 Åke Blomqvist, personalchef 71

Per Thörnqvist, kommunchef, sekreterare Lillemor Hultqvist, funktionschef 64 Stefan Claesson, skolchef 64 Åke Blomqvist, personalchef 71 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 22 juni 2015 klockan 19.00 21.00 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Majvor Skoog (S), Lilian Sjöberg

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer