(30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg"

Transkript

1 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid Kl Plats Storbrunn i Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande Utdelning av kommunens kvalitetspris Besök av politiker från Georgien Allmänhetens frågestund 1 Information 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg 3 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 4 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden 5 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden 6 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden 7 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden

2 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 8 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden 9 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 10 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande 11 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 13 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen 14 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas 15 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun 16 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande 17 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut 18 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun 19 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag

3 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 20 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 21 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter 22 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner 23 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun 24 Redovisning över obesvarade motioner 25 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd 26 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, Valärenden 29 Anmälningsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)

4 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Utdelning av 2013 års kvalitetspris Dnr 2013KS483 Dpl 028 Östhammars kommun har inrättat ett kvalitetspris för att uppmärksamma, premiera och uppmuntra bra kvalitetsarbete inom kommunala verksamhetsområden. Kvalitetspriset är en årlig kvalitetsutmärkelse till anställda och arbetsplatser som av medborgare, brukare eller medarbetare upplevs utföra tjänster av god kvalitet. Årets kvalitetspristagare är hemsjukvården och hemtjänsten i Östhammar samt SHA (sjukhusansluten hemsjukvård). Besök av georgiska politiker Östhammars kommun har besök av politiker från Georgien som kort presenterar sig och berättar om varför de besöker Östhammas kommun. Allmänhetens frågestund Dnr 2014KS066 Dpl 912 Till allmänhetens frågestund har inkommit två stycken frågor. 1) Vad anser respektive parti om en eventuell utbyggnad av SFR? Respektive gruppledare för de politiska partierna i kommunfullmäktige ges möjlighet att besvara frågan.

5 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 2) Finns det något värde på hur stora koldioxidutsläpp Östhammars kommun har och hur stora är de i så fall? Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) besvarar frågan. 1. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information Kommunfullmäktiges beslut 2. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunfullmäktige om resultat från KKIK (kommunernas kvalitet i korthet). Kommunfullmäktiges beslut

6 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kurt Angéus, ordförande i revisionen inleder ärende Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut 4. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för fritidsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

7 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 5. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kulturnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 6. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut

8 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 7. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 8. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för socialnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

9 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 9. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 10. Dnr 2014KS140 Dpl 042 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande Handling B Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun föreligger. Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommuns årsredovisning godkänns. Kommunchef Peter Nyberg inleder med kommunfullmäktiges 14 mål. I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C), Anna-Lena Söderblom (M) och Lars O Holmgren (BOA). Kommunstyrelsens förslag Årsredovisning för Östhammars kommun 2013 godkänns. Kommunfullmäktiges beslut

10 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 11. Dnr 2014KS173 Dpl 042 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet Handling C Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem år Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Kommunfullmäktiges beslut 12. Dnr 2014KS174 Dpl 042 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet Handling D Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Kommunfullmäktiges beslut

11 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 13. Dnr 2014KS132 Dpl 001 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen Handling E Bakgrund Den 24 februari 2014 lämnades ett initiativ om folkomröstning in till kommunen beträffande folkomröstning om vem som ska vara arbetsgivare för de som jobbar med brandförsvar/räddningstjänst i Östhammars kommun. Totalt har 1953 stycken namnunderskrifter lämnats in. Har folkinitiativ väckts av 10 % av de röstberättigade medlemmarna i kommunen, (1727 stycken) ska fullmäktige besluta att en folkomröstning skall hållas om initiativet avser en fråga som fullmäktige kan besluta om och om inte minst 2/3 av ledamöterna röstar mot förslaget. ( KL 5:23, 5:34a) En bedömning om namninsamlingen uppfyller kraven för folkinitiativ enligt Kommunallagen och Lagen om kommunala folkomröstningar har gjorts av kommunledningskontoret. En kontroll av samtliga namnunderskrifter med personnummer har gjorts där kontrollen har gjorts mot befolkningsregistret. Kontroll har även gjorts av namnförtydligande, adress, och datum för underskrift vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Slutsats Det inlämnade initiativet uppfyller kravet om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen enligt kommunallagen 5 kapitlet 23. Kommunfullmäktige har att besluta om att initiativet uppfyller kommunallagens krav om minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Kommunfullmäktige har även att besluta om att ärendet som initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunfullmäktige ska även besluta om folkomröstning i ärendet som initiativet rör ska hållas eller ej. Peter Nyberg föredrar ärendet Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen, utan eget förslag till beslut.

12 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunstyrelsen i ärendet. I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BOA), Mats Sjöborg (FP), Kerstin Björck Jansson (C), Jonas Svensson (S) och Jonas Lennström (S). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att det inlämnade initiativet uppfyller kravet om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen enligt kommunallagen 5 kapitlet 23. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet som initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunfullmäktige i ärendet. Kommunfullmäktiges beslut 14. Dnr 2014KS132 Dpl 001 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas Handling E Bakgrund Den 24 februari 2014 lämnades ett initiativ om folkomröstning in till kommunen beträffande folkomröstning om vem som ska vara arbetsgivare för de som jobbar med brandförsvar/räddningstjänst i Östhammars kommun. Totalt har 1953 stycken namnunderskrifter lämnats in. Har folkinitiativ väckts av 10 % av de röstberättigade medlemmarna i kommunen, (1727 stycken) ska fullmäktige besluta att en folkomröstning skall hållas om initiativet avser en fråga som fullmäktige kan besluta om och om inte minst 2/3 av ledamöterna röstar mot förslaget. ( KL 5:23, 5:34a)

13 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunfullmäktige har att besluta om folkomröstning i ärendet som initiativet rör ska hållas eller ej. Kommunfullmäktiges beslut 15. Dnr 2013KS406 Dpl 003 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun Handling F Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2008 den dåvarande kommunchefen i uppdrag att låta utveckla tjänstegarantier på samtliga nämnders verksamhetsområden. Ärendet behandlades ett flertal tillfällen i chefsgruppen och i enighet antogs en modell som skulle användas samt att det skulle heta tjänsteåtagande. Våra tjänsteåtaganden synliggörs på kommunens hemsida under Serviceboken. Kommunen synliggör idag verksamheten främst via kommunens hemsida, där informationen ges utifrån frågeområden snarare än kommunens organisatoriska uppbyggnad. Under de senaste två åren har kommunen medvetet arbetat med at fokusera och synliggöra resultat. Kommunen har under tre år deltagit i Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK) och mäter resultat med närmare 200 andra kommuner. Under samma period har kommunens verksamhetsuppföljning implementerats i ett ITverktyg, Stratsys, som ska öka synligheten och öppenheten för såväl medarbetare, medborgare och förtroendevalda. Under 2012 antog kommunfullmäktige ett nytt dokument för mål och resultatstyrning, kommunfullmäktiges prioriterade mål Under första kvartalet 2014 inför Östhammars kommun en kommungemensam kundtjänst, där information och synpunktshantering koncentreras. Förslag till beslut Avveckla tjänsteåtaganden vid årsskiftet 2013/2014. Fokusera vår kommunikation på resultat i KKIK, Stratsys och måldokument på vår hemsida i annonser och i sociala medier.

14 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Förslaget kommuniceras ut till nämnderna innan behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott , kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Yttrande från nämnderna ska vara kommunkansliet tillhanda senast Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämndens arbetsutskott, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritidsnämndens arbetsutskott föreligger. Samtliga nämnder tillstyrker att tjänsteåtagandena avvecklas. Arbetsutskottets förslag Tjänsteåtagandena i Östhammars kommun avvecklas vid årsskiftet 2013/2014. Östhammars kommuns kommunikation fokuseras på resultat i KKIK (kommunens kvalitet i korthet), Stratsys och måldokument på kommunens hemsida, i annonser och i sociala medier. I ärendet yttrar sig Lennart Owenius (M). Kommunstyrelsens förslag Tjänsteåtagandena i Östhammars kommun avvecklas vid årsskiftet 2013/2014. Östhammars kommuns kommunikation fokuseras på resultat i KKIK (kommunernas kvalitet i korthet), Stratsys och måldokument på kommunens hemsida, i annonser och i sociala medier. Kommunfullmäktiges beslut

15 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 16. Dnr 2013KS010 Dpl 001 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande Handling G Kommunfullmäktige beslutade om en ny skolorganisation Beslutet togs efter en process som bestod av den externa utredningen som gjordes av PWC, en studie av elevunderlagets utveckling samt över hundra inkomna remissvar och vissa kompletterande uppgifter till skolutredningen. Kommunstyrelsen beslutade Den externa utvärderingen av skolorganisationen görs vid ett senare tillfälle då endast en mindre del av organisationsbeslutet genomförts. För att tydliggöra nuläget på genomförda förändringar uppdras till barn- och utbildningsnämnden att snarast rapportera erfarenheter och effekter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den externa utvärderingen ska göras när samtliga delar av organisationsbeslutet kan belysas. Kommunstyrelsen ansvarar även fortsättningsvis för den externa utvärderingen. Kommunstyrelsen tar upp ärendet till behandling senast Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Rapporten överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rapporten.

16 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut 17. Dnr 2014KS083 Dpl 612 Dnr 204BUN007 Dpl 612 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut Handling H Kommunfullmäktige antog en policy för inackorderingstillägg. Enligt policyn kan elever folkbokförda i Östhammars kommun beviljas inackorderingstillägg oavsett avstånd och restid mellan bostad och skola, om skolan bedriver utbildning i viktiga frågor for Östhammars näringsliv, och verksamheten bedrivs i internatform, med dag och kvällsstudier. Förslaget är att policyn avskaffas då verksamheten nu endast bedrivs på dagtid samt att flera skolor bedriver utbildning i viktiga frågor för Östhammars näringsliv. Det är viktigt att samtliga elever i Östhammars kommun behandlas på samma sätt enligt likställighetsprincipen. Det ska inte vara avgörande vid vilken gymnasieskola eleven studerar vid. Föreligger förslag att avskaffa policyn daterat Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår att den policy för inackorderingstillägg som kommunfullmäktige antog upphävs.

17 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att häva den av kommunfullmäktige antagna policyn för inackorderingstillägg. Kommunstyrelsens förslag Policy för inackorderingstillägg inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet upphävs. Kommunfullmäktiges beslut 18. Dnr 2013KS476 Dpl 913 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun Handling I Lars O Holmgren (BOA) yrkar i motion daterad Att kommunen snarast utreder hur man uppnår en mer professionell markstrategi, samt därefter organiserar och tillsätter kompetens att hantera detta. Alla affärer överstigande 1 miljon kronor värderas av minst två av varandra oberoende professionella värderingsföretag/värderingsmän. Innan markaffären får genomföras ska en öppen anbudstid om 1 månad föregå det slutliga köpet. Inskrivs i alla typer av inledande avtalsförslag och dyligt. I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA). Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

18 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Tillväxtkontorets förslag till utredning föreligger. Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Föreslagna åtgärder tillhörande utredning i syfte att underlätta framtida markoch exploateringsprojekt i Östhammars kommun antas. I övrigt avslås motionen. Kommunstyrelsens förslag Föreslagna åtgärder tillhörande utredning i syfte att underlätta framtida mark- och exploateringsprojekt i Östhammars kommun antas. I övrigt avslås motionen. Kommunfullmäktiges beslut 19. Dnr 2013KS247 Dpl 913 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag Handling J Kerstin Dreborg (MP) föreslår i motion daterad att kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram ett förslag till plan för biogasproduktion från biomaterial från igenväxande sjöar och vattendrag i Östhammars kommun, och andra material samt att undersöka möjligheten till ett samarbete med våra grannkommuner i frågan. I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP). Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

19 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Föreligger förslag till yttrande över motionen från tekniska nämnden daterat Yrkanden Margareta Widén Berggren (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande över motionen. Linda Eskilsson (MP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande förslag till yttrande över motionen. Kommunstyrelsens förslag Motionen besvaras i enlighet med yttrande från tekniska nämnden daterat Motionen anses härmed besvarad. Kommunfullmäktiges beslut 20. Dnr 2013KS420 Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst Handling K I medborgarförslag daterat föreslås att samtliga politiker skickas på kurs för att lära sig vad härskartekniker är, att lära sig och utveckla debattkonsten och en djupdykning i retorik. Detta för att kommunfullmäktige ska bli intressantare att lyssna på och för att visa att man som politiker står över härskartekniker och personangrepp samt för att ni själva ska få en större respekt från de medborgare som ni faktiskt representerar.

20 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Jacob Spangenbergs (C) skrivelse daterat föreligger. Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget besvaras med skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Kommunfullmäktiges beslut 21. Dnr 2014KS090 Dpl 915 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter Handling L I inkommit medborgarförslag daterat önskar förslagsställaren att skolor, förskolor och äldreomsorgen serverar svenskt kött och svenska mejeriprodukter. Kommunfullmäktiges beslut

21 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 22. Dnr 2014KS120 Dpl 915 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner Handling M I inkommit medborgarförslag daterat föreslås att Östhammars kommun på sin hemsida skapar utrymme för e-petitioner. Ett förslag från en medborgare till kommunen där förslaget presenteras på hemsidan där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det. Kommunfullmäktiges beslut 23. Dnr 2014KS163 Dpl 915 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun Handling N I inkommit medborgarförslag daterat föreslås att Östhammars kommun inför CoderDojos. CoderDojo är en internationell rörelse där främst barn och ungdomar kan träffas och utveckla sitt intresse och kunskaper om datorer och programmering. Kommunfullmäktiges beslut

22 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 24. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning över obesvarade motioner Handling O Föreligger redovisning över obesvarade motioner. Kommunfullmäktiges beslut 25. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd Handling P Föreligger redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd. Kommunfullmäktiges beslut 26. Dnr 2013KS241 Dpl 730 Dnr 2013SN145 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, 2013 Handling Q Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6h socialtjänstlagen.

23 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Socialnämndens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut 27. Dnr 2013KS241 Dpl 730 Dnr 2013SN145 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2013 Handling R Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6h socialtjänstlagen. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrapporten vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

24 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 28. Valärenden a) Dnr 2014KS077 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden. Eva-Lena Grannas (S) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut b) Dnr 2014KS118 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och fritidsnämnden. Karolina Östlund Öster (S) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och fritidsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut c) Dnr 2014KS143 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden Katarina Ståhlbrand (C) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

25 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 31. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden a) Dnr 2014KS433 Dpl 911 Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen meddelar i beslut daterat att Ylva Lundh (MP) är ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tomas Laustiola. Kommunfullmäktiges beslut b) Dnr 2013KS025 Dpl 915 Länsstyrelsens beslut angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan samt badhusparken och Källörsgrundet, Östhammar 52:6 och Östhammar 7:14, del av Handling S Länsstyrelsen avslår framställan om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan f d societetshuset, samt badhusparken och Källörsgrundet i Östhammar. Kommunfullmäktiges beslut c) Dnr 2013KS060 Dpl 313 Länsstyrelsens beslut angående prövning enligt 11 kap 10 PBL 2010:900 angående antagande av detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk, del av. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut. Kommunfullmäktiges beslut

26 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid d) Tack i samband med uppvaktning Jacob Spangenberg framför ett vart tack för uppvaktningen i samband med hans födelsedag. Kommunfullmäktiges beslut

27 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Ärendelista hos kommunfullmäktige Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda i Storbrunn, Östhammar, klockan för behandling av nedanstående ärenden. Utdelning av kommunens kvalitetspris Besök av politiker från Georgien Allmänhetens frågestund 1 Information 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) 3 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 4 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden 5 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden 6 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden 7 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 8 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden 9 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 10 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande

28 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 11 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 13 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen 14 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas 15 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun 16 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande 17 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut 18 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun 19 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag 20 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 21 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter 22 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner 23 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun 24 Redovisning över obesvarade motioner

29 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 25 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd 26 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, Valärenden 29 Anmälningsärenden Östhammar Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare Föredragningslista och handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkansliet i Östhammar, kommunens hemsida, biblioteken samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålles klockan under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden. Lyssna gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-radio och politik Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014

Årsredovisning 2014. Nybro kommun 2014 Årsredovisning 2014 Nybro kommun 2014 Omvärldsanalys... 5 Målavstämning kommunfullmäktiges mål... 8 Kommunfullmäktiges uppdrag... 21 Finansiell analys... 22 Nämnder och bolags resultatredovisning... 33

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54

Räkenskaper 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 45 Kassaflödesanalys 46 Noter 47 Investeringar 52 Redovisningsprinciper 53 Va-verksamhet 54 Årsredovisning 2009 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 2 Säffle Sveriges yngsta stad 3 Förvaltningsberättelse 5 Omvärld, befolkning och arbetsmarknad 6 Kommunens organisation 12 Sammanfattning av

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget)

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Kommunstyrelsen 20(46) Datum 2015-05-28 Landskrona stad Ks 166 Ks 201511455 Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016 (Tidigare Mål och budget) Ärendebeskrivning Treklövems förslag till fullmäktigeplan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer