(30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg"

Transkript

1 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid Kl Plats Storbrunn i Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande Utdelning av kommunens kvalitetspris Besök av politiker från Georgien Allmänhetens frågestund 1 Information 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg 3 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 4 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden 5 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden 6 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden 7 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden

2 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 8 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden 9 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 10 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande 11 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 13 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen 14 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas 15 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun 16 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande 17 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut 18 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun 19 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag

3 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 20 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 21 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter 22 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner 23 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun 24 Redovisning över obesvarade motioner 25 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd 26 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, Valärenden 29 Anmälningsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)

4 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Utdelning av 2013 års kvalitetspris Dnr 2013KS483 Dpl 028 Östhammars kommun har inrättat ett kvalitetspris för att uppmärksamma, premiera och uppmuntra bra kvalitetsarbete inom kommunala verksamhetsområden. Kvalitetspriset är en årlig kvalitetsutmärkelse till anställda och arbetsplatser som av medborgare, brukare eller medarbetare upplevs utföra tjänster av god kvalitet. Årets kvalitetspristagare är hemsjukvården och hemtjänsten i Östhammar samt SHA (sjukhusansluten hemsjukvård). Besök av georgiska politiker Östhammars kommun har besök av politiker från Georgien som kort presenterar sig och berättar om varför de besöker Östhammas kommun. Allmänhetens frågestund Dnr 2014KS066 Dpl 912 Till allmänhetens frågestund har inkommit två stycken frågor. 1) Vad anser respektive parti om en eventuell utbyggnad av SFR? Respektive gruppledare för de politiska partierna i kommunfullmäktige ges möjlighet att besvara frågan.

5 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 2) Finns det något värde på hur stora koldioxidutsläpp Östhammars kommun har och hur stora är de i så fall? Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) besvarar frågan. 1. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information Kommunfullmäktiges beslut 2. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunfullmäktige om resultat från KKIK (kommunernas kvalitet i korthet). Kommunfullmäktiges beslut

6 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kurt Angéus, ordförande i revisionen inleder ärende Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut 4. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för fritidsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

7 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 5. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kulturnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 6. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut

8 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 7. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 8. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för socialnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

9 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 9. Dnr 2014KS172 Dpl 007 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden Handling A Föreligger revisionsberättelse för år Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut 10. Dnr 2014KS140 Dpl 042 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande Handling B Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun föreligger. Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommuns årsredovisning godkänns. Kommunchef Peter Nyberg inleder med kommunfullmäktiges 14 mål. I ärendet yttrar sig Kerstin Björck Jansson (C), Anna-Lena Söderblom (M) och Lars O Holmgren (BOA). Kommunstyrelsens förslag Årsredovisning för Östhammars kommun 2013 godkänns. Kommunfullmäktiges beslut

10 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 11. Dnr 2014KS173 Dpl 042 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet Handling C Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Östhammarshem år Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Kommunfullmäktiges beslut 12. Dnr 2014KS174 Dpl 042 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet Handling D Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Kommunfullmäktiges beslut

11 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 13. Dnr 2014KS132 Dpl 001 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen Handling E Bakgrund Den 24 februari 2014 lämnades ett initiativ om folkomröstning in till kommunen beträffande folkomröstning om vem som ska vara arbetsgivare för de som jobbar med brandförsvar/räddningstjänst i Östhammars kommun. Totalt har 1953 stycken namnunderskrifter lämnats in. Har folkinitiativ väckts av 10 % av de röstberättigade medlemmarna i kommunen, (1727 stycken) ska fullmäktige besluta att en folkomröstning skall hållas om initiativet avser en fråga som fullmäktige kan besluta om och om inte minst 2/3 av ledamöterna röstar mot förslaget. ( KL 5:23, 5:34a) En bedömning om namninsamlingen uppfyller kraven för folkinitiativ enligt Kommunallagen och Lagen om kommunala folkomröstningar har gjorts av kommunledningskontoret. En kontroll av samtliga namnunderskrifter med personnummer har gjorts där kontrollen har gjorts mot befolkningsregistret. Kontroll har även gjorts av namnförtydligande, adress, och datum för underskrift vilket är ett krav enligt Kommunallagen. Slutsats Det inlämnade initiativet uppfyller kravet om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen enligt kommunallagen 5 kapitlet 23. Kommunfullmäktige har att besluta om att initiativet uppfyller kommunallagens krav om minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna. Kommunfullmäktige har även att besluta om att ärendet som initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunfullmäktige ska även besluta om folkomröstning i ärendet som initiativet rör ska hållas eller ej. Peter Nyberg föredrar ärendet Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen, utan eget förslag till beslut.

12 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunstyrelsen i ärendet. I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BOA), Mats Sjöborg (FP), Kerstin Björck Jansson (C), Jonas Svensson (S) och Jonas Lennström (S). Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att det inlämnade initiativet uppfyller kravet om minst tio procent av de röstberättigade medlemmarna i kommunen enligt kommunallagen 5 kapitlet 23. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet som initiativet rör faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Kommunchef Peter Nyberg informerar kommunfullmäktige i ärendet. Kommunfullmäktiges beslut 14. Dnr 2014KS132 Dpl 001 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas Handling E Bakgrund Den 24 februari 2014 lämnades ett initiativ om folkomröstning in till kommunen beträffande folkomröstning om vem som ska vara arbetsgivare för de som jobbar med brandförsvar/räddningstjänst i Östhammars kommun. Totalt har 1953 stycken namnunderskrifter lämnats in. Har folkinitiativ väckts av 10 % av de röstberättigade medlemmarna i kommunen, (1727 stycken) ska fullmäktige besluta att en folkomröstning skall hållas om initiativet avser en fråga som fullmäktige kan besluta om och om inte minst 2/3 av ledamöterna röstar mot förslaget. ( KL 5:23, 5:34a)

13 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunfullmäktige har att besluta om folkomröstning i ärendet som initiativet rör ska hållas eller ej. Kommunfullmäktiges beslut 15. Dnr 2013KS406 Dpl 003 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun Handling F Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2008 den dåvarande kommunchefen i uppdrag att låta utveckla tjänstegarantier på samtliga nämnders verksamhetsområden. Ärendet behandlades ett flertal tillfällen i chefsgruppen och i enighet antogs en modell som skulle användas samt att det skulle heta tjänsteåtagande. Våra tjänsteåtaganden synliggörs på kommunens hemsida under Serviceboken. Kommunen synliggör idag verksamheten främst via kommunens hemsida, där informationen ges utifrån frågeområden snarare än kommunens organisatoriska uppbyggnad. Under de senaste två åren har kommunen medvetet arbetat med at fokusera och synliggöra resultat. Kommunen har under tre år deltagit i Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK) och mäter resultat med närmare 200 andra kommuner. Under samma period har kommunens verksamhetsuppföljning implementerats i ett ITverktyg, Stratsys, som ska öka synligheten och öppenheten för såväl medarbetare, medborgare och förtroendevalda. Under 2012 antog kommunfullmäktige ett nytt dokument för mål och resultatstyrning, kommunfullmäktiges prioriterade mål Under första kvartalet 2014 inför Östhammars kommun en kommungemensam kundtjänst, där information och synpunktshantering koncentreras. Förslag till beslut Avveckla tjänsteåtaganden vid årsskiftet 2013/2014. Fokusera vår kommunikation på resultat i KKIK, Stratsys och måldokument på vår hemsida i annonser och i sociala medier.

14 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Förslaget kommuniceras ut till nämnderna innan behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott , kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Yttrande från nämnderna ska vara kommunkansliet tillhanda senast Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämndens arbetsutskott, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritidsnämndens arbetsutskott föreligger. Samtliga nämnder tillstyrker att tjänsteåtagandena avvecklas. Arbetsutskottets förslag Tjänsteåtagandena i Östhammars kommun avvecklas vid årsskiftet 2013/2014. Östhammars kommuns kommunikation fokuseras på resultat i KKIK (kommunens kvalitet i korthet), Stratsys och måldokument på kommunens hemsida, i annonser och i sociala medier. I ärendet yttrar sig Lennart Owenius (M). Kommunstyrelsens förslag Tjänsteåtagandena i Östhammars kommun avvecklas vid årsskiftet 2013/2014. Östhammars kommuns kommunikation fokuseras på resultat i KKIK (kommunernas kvalitet i korthet), Stratsys och måldokument på kommunens hemsida, i annonser och i sociala medier. Kommunfullmäktiges beslut

15 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 16. Dnr 2013KS010 Dpl 001 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande Handling G Kommunfullmäktige beslutade om en ny skolorganisation Beslutet togs efter en process som bestod av den externa utredningen som gjordes av PWC, en studie av elevunderlagets utveckling samt över hundra inkomna remissvar och vissa kompletterande uppgifter till skolutredningen. Kommunstyrelsen beslutade Den externa utvärderingen av skolorganisationen görs vid ett senare tillfälle då endast en mindre del av organisationsbeslutet genomförts. För att tydliggöra nuläget på genomförda förändringar uppdras till barn- och utbildningsnämnden att snarast rapportera erfarenheter och effekter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den externa utvärderingen ska göras när samtliga delar av organisationsbeslutet kan belysas. Kommunstyrelsen ansvarar även fortsättningsvis för den externa utvärderingen. Kommunstyrelsen tar upp ärendet till behandling senast Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Rapporten överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom rapporten.

16 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktiges beslut 17. Dnr 2014KS083 Dpl 612 Dnr 204BUN007 Dpl 612 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut Handling H Kommunfullmäktige antog en policy för inackorderingstillägg. Enligt policyn kan elever folkbokförda i Östhammars kommun beviljas inackorderingstillägg oavsett avstånd och restid mellan bostad och skola, om skolan bedriver utbildning i viktiga frågor for Östhammars näringsliv, och verksamheten bedrivs i internatform, med dag och kvällsstudier. Förslaget är att policyn avskaffas då verksamheten nu endast bedrivs på dagtid samt att flera skolor bedriver utbildning i viktiga frågor för Östhammars näringsliv. Det är viktigt att samtliga elever i Östhammars kommun behandlas på samma sätt enligt likställighetsprincipen. Det ska inte vara avgörande vid vilken gymnasieskola eleven studerar vid. Föreligger förslag att avskaffa policyn daterat Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår att den policy för inackorderingstillägg som kommunfullmäktige antog upphävs.

17 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att häva den av kommunfullmäktige antagna policyn för inackorderingstillägg. Kommunstyrelsens förslag Policy för inackorderingstillägg inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet upphävs. Kommunfullmäktiges beslut 18. Dnr 2013KS476 Dpl 913 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun Handling I Lars O Holmgren (BOA) yrkar i motion daterad Att kommunen snarast utreder hur man uppnår en mer professionell markstrategi, samt därefter organiserar och tillsätter kompetens att hantera detta. Alla affärer överstigande 1 miljon kronor värderas av minst två av varandra oberoende professionella värderingsföretag/värderingsmän. Innan markaffären får genomföras ska en öppen anbudstid om 1 månad föregå det slutliga köpet. Inskrivs i alla typer av inledande avtalsförslag och dyligt. I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA). Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

18 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Tillväxtkontorets förslag till utredning föreligger. Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Föreslagna åtgärder tillhörande utredning i syfte att underlätta framtida markoch exploateringsprojekt i Östhammars kommun antas. I övrigt avslås motionen. Kommunstyrelsens förslag Föreslagna åtgärder tillhörande utredning i syfte att underlätta framtida mark- och exploateringsprojekt i Östhammars kommun antas. I övrigt avslås motionen. Kommunfullmäktiges beslut 19. Dnr 2013KS247 Dpl 913 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag Handling J Kerstin Dreborg (MP) föreslår i motion daterad att kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att ta fram ett förslag till plan för biogasproduktion från biomaterial från igenväxande sjöar och vattendrag i Östhammars kommun, och andra material samt att undersöka möjligheten till ett samarbete med våra grannkommuner i frågan. I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP). Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

19 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Föreligger förslag till yttrande över motionen från tekniska nämnden daterat Yrkanden Margareta Widén Berggren (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrande över motionen. Linda Eskilsson (MP) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreliggande förslag till yttrande över motionen. Kommunstyrelsens förslag Motionen besvaras i enlighet med yttrande från tekniska nämnden daterat Motionen anses härmed besvarad. Kommunfullmäktiges beslut 20. Dnr 2013KS420 Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst Handling K I medborgarförslag daterat föreslås att samtliga politiker skickas på kurs för att lära sig vad härskartekniker är, att lära sig och utveckla debattkonsten och en djupdykning i retorik. Detta för att kommunfullmäktige ska bli intressantare att lyssna på och för att visa att man som politiker står över härskartekniker och personangrepp samt för att ni själva ska få en större respekt från de medborgare som ni faktiskt representerar.

20 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Jacob Spangenbergs (C) skrivelse daterat föreligger. Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget besvaras med skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag Medborgarförslaget besvaras i enlighet med skrivelse daterad Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Kommunfullmäktiges beslut 21. Dnr 2014KS090 Dpl 915 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter Handling L I inkommit medborgarförslag daterat önskar förslagsställaren att skolor, förskolor och äldreomsorgen serverar svenskt kött och svenska mejeriprodukter. Kommunfullmäktiges beslut

21 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 22. Dnr 2014KS120 Dpl 915 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner Handling M I inkommit medborgarförslag daterat föreslås att Östhammars kommun på sin hemsida skapar utrymme för e-petitioner. Ett förslag från en medborgare till kommunen där förslaget presenteras på hemsidan där andra medborgare kan stödja förslaget genom att skriva under det. Kommunfullmäktiges beslut 23. Dnr 2014KS163 Dpl 915 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun Handling N I inkommit medborgarförslag daterat föreslås att Östhammars kommun inför CoderDojos. CoderDojo är en internationell rörelse där främst barn och ungdomar kan träffas och utveckla sitt intresse och kunskaper om datorer och programmering. Kommunfullmäktiges beslut

22 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 24. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning över obesvarade motioner Handling O Föreligger redovisning över obesvarade motioner. Kommunfullmäktiges beslut 25. Dnr 2013KS001 Dpl 904 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd Handling P Föreligger redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd. Kommunfullmäktiges beslut 26. Dnr 2013KS241 Dpl 730 Dnr 2013SN145 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, 2013 Handling Q Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL och LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6h socialtjänstlagen.

23 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Socialnämndens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut 27. Dnr 2013KS241 Dpl 730 Dnr 2013SN145 Dpl 730 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, 2013 Handling R Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL samt enligt LSS under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige enligt 16 kap. 6h socialtjänstlagen. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrapporten vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut

24 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 28. Valärenden a) Dnr 2014KS077 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden. Eva-Lena Grannas (S) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut b) Dnr 2014KS118 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och fritidsnämnden. Karolina Östlund Öster (S) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och fritidsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut c) Dnr 2014KS143 Dpl 911 Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämnden Katarina Ståhlbrand (C) begär i skrivelse daterad entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. Kommunfullmäktiges beslut

25 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 31. Dnr 2014KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden a) Dnr 2014KS433 Dpl 911 Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen meddelar i beslut daterat att Ylva Lundh (MP) är ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tomas Laustiola. Kommunfullmäktiges beslut b) Dnr 2013KS025 Dpl 915 Länsstyrelsens beslut angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan samt badhusparken och Källörsgrundet, Östhammar 52:6 och Östhammar 7:14, del av Handling S Länsstyrelsen avslår framställan om byggnadsminnesförklaring av Källörsskolan f d societetshuset, samt badhusparken och Källörsgrundet i Östhammar. Kommunfullmäktiges beslut c) Dnr 2013KS060 Dpl 313 Länsstyrelsens beslut angående prövning enligt 11 kap 10 PBL 2010:900 angående antagande av detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk, del av. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut. Kommunfullmäktiges beslut

26 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid d) Tack i samband med uppvaktning Jacob Spangenberg framför ett vart tack för uppvaktningen i samband med hans födelsedag. Kommunfullmäktiges beslut

27 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid Ärendelista hos kommunfullmäktige Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda i Storbrunn, Östhammar, klockan för behandling av nedanstående ärenden. Utdelning av kommunens kvalitetspris Besök av politiker från Georgien Allmänhetens frågestund 1 Information 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) 3 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 4 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för fritidsnämnden 5 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden 6 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för tekniska nämnden 7 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 8 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden 9 Östhammars kommun Revisionsberättelse 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 10 Årsredovisning 2013 för Östhammars kommun Godkännande

28 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 11 Stiftelsen Östhammarshem Årsredovisning, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 12 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Norduppland Årsredovisning 2013, revisionsberättelse 2013, samt beviljande av ansvarsfrihet 13 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om uppfyllande av krav enligt kommunallagen 14 Folkinitiativ om folkomröstning i Östhammars kommun Beslut om folkomröstning ska hållas 15 Avvecklande av tjänsteåtaganden i Östhammars kommun 16 Beslut om skolorganisation Rapport om erfarenheter och analys av skolorganisationsförändringen Godkännande 17 Barn- och utbildningsnämnden Policy för inackorderingstillägg Upphävande av beslut 18 Svar på motion angående inrättandet av ny organisation gällande markförädling och försäljning i Östhammars kommun 19 Svar på motion angående biogasproduktion och rensning av igenväxande sjöar och vattendrag 20 Svar på medborgarförslag angående kurs i retorik och debattkonst 21 Medborgarförslag angående att skolor, förskolor och äldreomsorgen i Östhammars kommun ska servera svenskt kött och svenska mejeriprodukter 22 Medborgarförslag angående skapande av e-petitioner 23 Medborgarförslag angående skapande av förutsättningar för införande av CoderDojos i Östhammars kommun 24 Redovisning över obesvarade motioner

29 Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (30) Sid 25 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd 26 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4, Valärenden 29 Anmälningsärenden Östhammar Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare Föredragningslista och handlingar till ärendena finns tillgängliga på kommunkansliet i Östhammar, kommunens hemsida, biblioteken samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålles klockan under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden. Lyssna gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-radio och politik Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2013-10-31 1 (25) KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige och tid 2013-11-11 Kl 15.00 Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-24 1 (35) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 20.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Bertil Alm (C) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-21 1 (26) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 18.00 20.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Uppsala län PROTOKOLL 2010-09-20 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÖSTHAMMAR Plats: Hamnesplanaden 3 Dnr: 201-3907-10 Rösträkningen

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Bilaga 1 b), 46/2015 Sidan 1 av 52. Årsredovisning

Bilaga 1 b), 46/2015 Sidan 1 av 52. Årsredovisning Sidan 1 av 52 Årsredovisning 2014 Sidan 2 av 52 Sidan 3 av 52 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (62) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 21:10 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare KF

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-26 1 (36) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 18:00 20:20 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Stefan Edelsvärd, 25 Sten Lindholm, 26-30 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Årsredovisning 2012 Dannemora gruva, Storrymningen

Årsredovisning 2012 Dannemora gruva, Storrymningen Årsredovisning 2012 Dannemora gruva, Storrymningen Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-19.30 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Utses att justera Anders Andersson, kanslichef och sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-10-20 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2016-10-25 Kl. 08:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-20.15 ande Margareta Widén Berggren, (S), ordförande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-29 1 (39) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00-19.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Marie Nenzén, 72 Utses att justera Bertil Alm (C) och Lena Hagman (KD)

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23.

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KF 63 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KSN-2015-1190 Förslag till beslut

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Officersmässen, Kumla, kl 13.30-16.00 Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Anneli Roos (s) Lise-Lott Lidström (s) Hans Sjöqvist

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (13) 2014-05-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 12 maj, 2014 klockan 18.00 19.40 Leif Carlberg (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Kennet Hedlund

Läs mer