SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) Underskrifter Sekreterare.. Omedelbart justerad paragraf 223 Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Jacob Spangenberg (C).... Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

2 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kl Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen Anders Ahlström, Per Engström, Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Jacob Spangenberg (C).... Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

3 (21) 206 Tillkommande ärenden Delegationsbeslut avseende verksamhetsfrågor. Ärendet behandlas som ärende 27 d. _ 207 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Information från slutförvarsenheten Enhetschef Marie Berggren informerar om Resultat av översyn av schablonersättningar KSAu, KS och KF Extern översyn av slutförvarsorganisationen Kontakter på nationell nivå Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av och tackar för informationen. Marie Berggren inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde för att informera om resultat av översyn av schablonersättningar. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 (21) 208 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Information om medlemskap i Regionförbundet Jacob Spangenberg (C) informerar om: Myggbekämpningsfrågan, diskussioner har förts i regionförbundet ALMI i Uppsala Uppländsk drivkraft, regional utvecklingsstrategi Statlig myndighetsregionsindelning Margareta Widén Berggren (S) informerar om: Sammanträde med räddningsnämnden Anna-Lena Söderblom (M) informerar om: Sammanträde med kollektivtrafiknämnden. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 209 Dnr 2012KS510 Dpl 045 Nyupplåning, omsättning av lån år 2013 Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut planeras stora investeringsutgifter under 2013, främst ombyggnad av Österbyskolan, nytt särskilt boende för äldre i Östhammars tätort samt investeringar kopplat till VA-verksamheten. Investeringsbudgeten omsluter 235 Mkr år Kommunens finansiella ställning i övrigt bedöms vara ansträngd med lågt budgeterat resultat, 7,2 Mkr år Med hänvisning till ovanstående behöver därför kommunen göra nyupplåning för att öka de likvida medlen för att ha utrymme för kommande investeringsutgifter.

5 (21) Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen beslutar att Ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges nyupplåningsbeslut under år Ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt 130 Mkr. kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år _ 210 Dnr 2012KS512 Dpl 045 Låneavtal mellan Dannemora Förvaltnings AB och Dannemora Gruvfastighets AB/Förlängning Inför återstarten av verksamheten vid Dannemora järnmalmsgruva träffade Östhammars kommunägda bolag Dannemora Gruvfastighets AB och Dannemora Förvaltnings AB, den 13 februari 2008 avtal om överlåtelse av ett ca 400 hektar stort markområde med fastigheter från kommunen. Köpeskillingen uppgick till 13,5 miljoner kronor varav en handpenning om 0,5 miljoner betalades vid tillträdet och resterande 13 miljoner lånades ut av kommunen till sista december Dannemora Mineral AB ber i skrivelse om att Östhammars kommun beviljar en förlängning av ovan nämnda lån på ett år, d.v.s. till den sista december 2013.

6 (21) Styrelsens beslut Styrelsen anhåller om att kommunstyrelsen beviljar Dannemora Mineral AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2013,villkorat att Dannemora Mineral AB betalar ränta om 2,5 % på beloppet till Dannemora Gruvfastigheter AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Jacob Spangenberg (C), Lars O Holmgren (BOA), Mats Sjöborg (FP), Margareta Widén Berggren (S) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen beviljar Dannemora Mineral AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2013, villkorat att Dannemora Mineral AB betalar ränta om 2,5 % på beloppet till Dannemora Gruvfastigheter AB. _ 211 Dnr 2012KS516 Dpl 042 Dnr 2012KS505 Dpl 007 Delårsrapport januari augusti 2012 för Räddningstjänsten Norduppland samt revisionsutlåtande/godkännande Delårsrapport för Räddningstjänsten Norduppland, januari augusti 2012 samt revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari augusti för Räddningstjänsten Norduppland samt revisionsutlåtande.

7 (21) 212 Dnr 2012KS399 Dpl 900 Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner/antagande Varje kommun ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Ofta läggs de samman till ett gemensamt dokument. Handlingsprogram ska beslutas i kommunfullmäktige varje mandatperiod. Arbetet med det nya handlingsprogrammet har inbegripit en ny riskanalys över räddningsnämndens samlade geografiska verksamhetsområde. Vidare har en omfattande medborgar- och medarbetardialog legat till grund for programmet. Räddningsnämnden har vid två tillfallen genomfort workshops där materialet behandlats, inriktningar for arbetet givits och åtta säkerhetsmål formulerats. Räddningsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 oktober 2012 beslutat lämna programmet till medlemskommunerna för fastställande i respektive kommunfullmäktige. Räddningsnämndens beslutsförslag föreligger. Brandchef Anders Ahlström besöker kommunstyrelsen. I ärendet yttrar sig Bertil Alm (C), Christina Carlsson (KD), Lennart Owenius (M), Margareta Widén Berggren (S) och Anna-Lena Söderblom (M). Kommunstyrelsens förslag Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i respektive kommun för tidsperioden antas.

8 (21) 213 Dnr 2012KS495 Dpl 003 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Räddningsnämndens Uppdragsplan /Anmälningsärende Räddningsnämnden ska enligt Uppsala kommuns styrmodell och i egenskap av uppdragsnämnd årligen besluta om en uppdragsplan. Föreligger Uppdragsplan fastställd av Räddningsnämnden , 110. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendet 214 Dnr 2011KS311 Dpl 046 Östhammar 24:4, Margaretha Blomquists dödsbo Försäljning Fastigheten Östhammar 24:4, Östhammar har varit ute för försäljning genom mäklare. Köpekontrakt över försäljningen lämnas på sammanträdet. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Östhammars kommun överlåter fastigheten Östhammar 24:4 till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 1).

9 (21) 215 Dnr 2012KS042 Dpl 216 Braxenbol 1:94, Hargshamn Försäljning Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag att sälja f.d. lärarbostaden och gamla skolan i Hargshamn på den öppna marknaden. Köpekontrakt bifogas. Avtal om tillägg/ändring föreligger. Östhammars kommun överlåter fastigheten Braxenbol 1:94, Hargshamn till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 2). 216 Dnr 2012KS043 Dpl 216 Hökhuvud 2:10, gamla skolbyggnaden Försäljning Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag att sälja fastigheten Hökhuvud 2:10, gamla skolbyggnaden, Östhammars kommun. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Östhammars kommun överlåter fastigheten Hökhuvud 2:10 till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 3).

10 (21) 217 Dnr 2012KS433 Dpl 216 Fastighetsreglering rörandefastigheterna Öregrund 5:7, 5:10, 8:1 och 142:3 Ägarna till fastigheterna Öregrund 142:3 och Öregrund 5:10 har ställt förfrågan om att få köpa del av kommunens fastighet Öregrund 8:1 att lägga till sina fastigheter. Aktuellt område är ca 1000 m 2 och marken utgör idag förmodligen en rest av gamla utägor. Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av kommunens fastighet Öregrund 8:1, del av i enlighet med föreliggande överenskommelser om fastighetsreglering. (Bilaga 4). 218 Dnr 2012KS493 Dpl 003 Dnr 2012TN182 Dpl 568 Revidering av taxan för hämtning av slam Renhållningstaxan i Östhammars kommun har varit oförändrad sedan En stor del av kostnaderna för renhållningsverksamheten kommer ifrån insamling av hushållsavfall och slam från hushållen. Denna insamling utförs av externt upphandlade entreprenörer. Östhammars kommun har tecknat avtal med extern entreprenör för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare. Det ingångna avtalet innebär högre kostnader för renhållningsverksamheten varför delar av renhållningstaxan måste höjas från Tekniska kontorets förslag är att abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och att tillägget för budning höjs till 625 kronor enligt bilaga. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och att tillägget för budning höjs till 625 kronor. (Bilaga 1)

11 (21) Kommunstyrelsens förslag Abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och tillägget för budning höjs till 625 kronor. 219 Dnr 2009KS251 Dpl 313 Dnr 2011SBN0514 Dpl 313 Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl./antagande Planförslaget har varit utställt for granskning under tiden 12 juli 23 augusti Utlåtande daterat den 12 september 2012 föreligger. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ansluter sig till utlåtande daterat den 12 september Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl., Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 maj 2012 och reviderad den 12 september 2012, samt föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget. Kommunstyrelsens förslag Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl., Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 maj 2012 och reviderad den 12 september 2012 antas.

12 (21) 220 Dnr 2012KS159 Dpl 313 Dnr 2011SBN1835 Dpl 313 Detaljplan för Österbyskolan, gällande Österbybruk 1:304 m.fl./kungörelse Utställningstid: 13 november till och med 11 december Syftet med en ny detaljplan för Österbyskolan m.m. är i första hand att möjliggöra planerade aktuella tillbyggnader inom skoltomten. Planförslaget omfattar själva skoltomten, idrottsområde med sporthall och ett område för gamla skolan. Av översiktsplanen för Östhammars kommun framgår att området redan omfattas av detaljplan och att det ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Planen innebär inte att någon enskild markägare tvingas upplåta mark till allmänna ändamål enligt 6 kap 3 och 4 PBL. Eventuella synpunkter ska senast sista granskningsdagen skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har inget att erinra gällande detaljplan för Österbyskolan, fastigheten Österbybruk 1:304 m.fl. 221 Dnr 2012KS450 Dpl 704 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Länsstyrelsen träffade ansvariga politiker och tjänstemän i Östhammars kommun för en överläggning i ärendet. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Östhammars kommun har sedan 2006 haft avtal med staten för mottagande av nyanlända flyktingar. Sedan 2010 har kommunen även ett mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. År 2011 utökade Östhammars kommun sitt mottagande till 50 personer/år.

13 (21) Östhammars kommun noterar att behoven på detta område ökar och kommunen kommer även fortsättningsvis att ta ett solidariskt ansvar för mottagandet av nyanlända flyktingar. Östhammars kommun ser dock i nuläget ingen möjlighet att förändra volymen för mottagande, detta främst p.g.a. den rådande bostadssituationen. Östhammars kommun kan även konstatera att staten i nuläget inte använder de platser som kommunen ställer till förfogande. Östhammars kommun finner därför i nuläget ingen anledning att förändra det nuvarande avtalet, dels då den nuvarande bostadssituationen inte medger detta och då den reella efterfrågan inte motsvarar de volymer Länsstyrelsen önskar. 222 Dnr 2001KS475 Dpl 003 Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun Antagande Gällande lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun från år 2000 behöver revideras. Kommunledningskontorets skrivelse föreligger. Arbetsutskottets beslut Föreliggande förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun sänds på remiss till samtliga nämnder, utvecklingsgrupperna och polisen. Remissvar ska vara inkomna till kommunkansliet senast Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets beslut Kommunjurist Inger Modig Lind får i uppdrag att komplettera förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun, utifrån förda diskussioner inför kommunstyrelsens sammanträde

14 (21) Föreligger reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun. Inger Modig Lind föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Christina Carlsson (KD), Linda Eskilsson (MP) och Bertil Johansson (C). Kommunstyrelsens förslag Förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun daterat antas. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari Östhammars kommuns lokala föreskrifter antagna den 2 maj 2000, 03FS 2001:40 samt den 17 april 2012 upphör att gälla. 223 Dnr 2012KS492 Dpl 440 Väg 288, Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun Utställelse av arbetsplan Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till arbetsplan för ombyggnad av väg 288 Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun. Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hålls tillgänglig för granskning under tiden Eventuella synpunkter på den utställda planen ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen Region Öst, Box 810, Borlänge alt via e-post senast Förslag till remissyttrande, daterat lämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets beslut Susanna Segerholm får i uppdrag att komplettera remissyttrandet, utifrån förda diskussioner inför kommunstyrelsens sammanträde

15 (21) Yrkande Bertil Alm (C) yrkar att andra meningen i fjärde stycket på sidan två i yttrandet stryks och ändras till att lyda: Kommunen anser att en cirkulationsplats är en prioriterad fråga. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Bertil Alms (C) yrkande. Yttrande över arbetsplan för ombyggnad av väg 288 Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun lämnas i enlighet med synpunkter i skrivelse daterad (Bilaga 5). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 224 Dnr 2012KS454 Dpl 003 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Östhammars kommun Från den 1 januari 2012 gäller ny lag för kollektivtrafiken kollektivtrafiklagen (SFS2010:1065). Den nya lagen säger att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med samlat ansvar för kollektivtrafiken i regionen. I avtal mellan kommunerna i Uppsala län har överenskommits att Landstinget i Uppsala län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet och UL kollektivtrafikförvaltning. Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Eftersom Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen upprätta eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst senast 1 oktober 2012 (2kap. 11 ). Utredare Susanna Segerholm föredrar ärendet.

16 (21) Arbetsutskottets beslut Förslaget remitteras till socialnämnden för skyndsamt yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde Socialnämnden lämnar följande synpunkter: Socialnämnden framför att vid tecknandet av kommande avtal se över beställningssystemet. Att kommunens ansvar för uppföljning/utvärdering ska ingå i uppföljningsplanen och har därutöver ingen erinran. Kommunstyrelsens förslag Föreliggande förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst antas. 225 Dnr 2012KS377 Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående kollektivtrafikavgifter I medborgarförslag daterat föreslås att kollektivtrafikavgifterna ses över och föreslår gratis månadskort för kollektivtrafik utgår till de i medborgarförslaget nämnda grupperna. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Utredare Susanna Segerholm får i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Förslag till svar ska behandlas av kommunstyrelsen.

17 (21) Förslag till svar på medborgarförslaget daterat föreligger. Medborgarförslaget besvaras i enlighet med yttrande i skrivelse daterat (Bilaga 6) Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 226 Dnr 2012KS449 Dpl 441 Svar på skrivelse om kollektivtrafiken på Söderön-Tvärnö-Raggarö Söderöns utvecklingsgrupp anser i skrivelse att kollektivtrafiken för enskilda resenärer måste förbättras. Kommunledningskontorets förslag till svar på skrivelsen föreligger. Kommunstyrelsen besvarar Söderöns utvecklingsgrupp med kommunledningskontorets förslag till svar daterat (Bilaga 7). 227 Dnr 2012KS468 Dpl 940 Sammanträdesdagar 2013 Fastställande Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet.

18 (21) Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013 fastställs enligt nedanstående: 22/1, 5/3, 2/4, 21/5, 20/8, 24/9, 22/10 och 26/11. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013 fastställs enligt nedanstående: 12/2, 23/4, 11/6, 10/9, 12/11 och 10/ Dnr 2012KS001 Dpl 904 Dnr 2012TN019 Dpl 047 Anmälningsärende/Energieffektiviseringsprojektet Tekniska nämnden har , 57 antagit förslag till Strategi för energieffektivisering. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende avseende energieffektiviseringsprojekt Dnr 2012KS001 Dpl 904 Anmälningsärende/Förslag till regeringen från Tierps kommun av ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden Föreligger Tierps kommunfullmäktige beslut om förslag till ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden.

19 (21) Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende avseende Tierps kommunfullmäktige beslut om förslag till ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden. 230 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden Förteckning över anmälningsärenden nr föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärenden nr Dnr 2012KS002 Dpl 002 Delegationsärenden a) Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor från vuxenutbildningsenheten daterad föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende ovanstående verksamhetsfrågor.

20 (21) b) Delegationsbeslut, tomtförsäljning Delegationsbeslut över tomtförsäljning gällande fastigheterna Öregrund 5:17 och Öregrund 5:22 föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende ovanstående tomtförsäljning. c) Dnr 2012KS004 Dpl 993 Delegationsbeslut/Lönebidrag 12. Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Korsdraget Församlingen Östhammar avseende ett särskilt anställningsstöd, perioden Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Korsdraget Församlingen Östhammar avseende ett särskilt anställningsstöd, perioden Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående delegationsbeslut nummer avseende lönebidrag. d) Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor från personalkontoret gällande upphandlade kommungåvor, daterad föreligger.

21 (21) Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående delegationsbeslut avseende verksamhetsfrågor gällande upphandlade kommungåvor. 232 Dnr 2012KS136 Dpl 042 Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter Ekonomisk uppföljning kommer att presenteras under samtliga kommunstyrelse sammanträden under Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställning per januari t.o.m. oktober 2012.

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - -

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - - 2014-05-08 1 (19) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen och tid 2014-05-13 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från slutförvarsenheten 2 Information

Läs mer

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2013-10-31 1 (25) KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige och tid 2013-11-11 Kl 15.00 Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-24 1 (35) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 20.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Bertil Alm (C) Justeringens

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Kenneth Lindholm, 72-73 Marie Berggren, 74-80

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (62) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 21:10 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare KF

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2013-07-10 1 (14) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott och tid 2013-08-05 Klockan 08:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 08:00 Information 08:15

Läs mer