SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) Underskrifter Sekreterare.. Omedelbart justerad paragraf 223 Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Jacob Spangenberg (C).... Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

2 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kl Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen Anders Ahlström, Per Engström, Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Jacob Spangenberg (C).... Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

3 (21) 206 Tillkommande ärenden Delegationsbeslut avseende verksamhetsfrågor. Ärendet behandlas som ärende 27 d. _ 207 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Information från slutförvarsenheten Enhetschef Marie Berggren informerar om Resultat av översyn av schablonersättningar KSAu, KS och KF Extern översyn av slutförvarsorganisationen Kontakter på nationell nivå Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av och tackar för informationen. Marie Berggren inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde för att informera om resultat av översyn av schablonersättningar. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 (21) 208 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Information om medlemskap i Regionförbundet Jacob Spangenberg (C) informerar om: Myggbekämpningsfrågan, diskussioner har förts i regionförbundet ALMI i Uppsala Uppländsk drivkraft, regional utvecklingsstrategi Statlig myndighetsregionsindelning Margareta Widén Berggren (S) informerar om: Sammanträde med räddningsnämnden Anna-Lena Söderblom (M) informerar om: Sammanträde med kollektivtrafiknämnden. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 209 Dnr 2012KS510 Dpl 045 Nyupplåning, omsättning av lån år 2013 Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut planeras stora investeringsutgifter under 2013, främst ombyggnad av Österbyskolan, nytt särskilt boende för äldre i Östhammars tätort samt investeringar kopplat till VA-verksamheten. Investeringsbudgeten omsluter 235 Mkr år Kommunens finansiella ställning i övrigt bedöms vara ansträngd med lågt budgeterat resultat, 7,2 Mkr år Med hänvisning till ovanstående behöver därför kommunen göra nyupplåning för att öka de likvida medlen för att ha utrymme för kommande investeringsutgifter.

5 (21) Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen beslutar att Ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges nyupplåningsbeslut under år Ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt 130 Mkr. kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år _ 210 Dnr 2012KS512 Dpl 045 Låneavtal mellan Dannemora Förvaltnings AB och Dannemora Gruvfastighets AB/Förlängning Inför återstarten av verksamheten vid Dannemora järnmalmsgruva träffade Östhammars kommunägda bolag Dannemora Gruvfastighets AB och Dannemora Förvaltnings AB, den 13 februari 2008 avtal om överlåtelse av ett ca 400 hektar stort markområde med fastigheter från kommunen. Köpeskillingen uppgick till 13,5 miljoner kronor varav en handpenning om 0,5 miljoner betalades vid tillträdet och resterande 13 miljoner lånades ut av kommunen till sista december Dannemora Mineral AB ber i skrivelse om att Östhammars kommun beviljar en förlängning av ovan nämnda lån på ett år, d.v.s. till den sista december 2013.

6 (21) Styrelsens beslut Styrelsen anhåller om att kommunstyrelsen beviljar Dannemora Mineral AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2013,villkorat att Dannemora Mineral AB betalar ränta om 2,5 % på beloppet till Dannemora Gruvfastigheter AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Jacob Spangenberg (C), Lars O Holmgren (BOA), Mats Sjöborg (FP), Margareta Widén Berggren (S) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen beviljar Dannemora Mineral AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2013, villkorat att Dannemora Mineral AB betalar ränta om 2,5 % på beloppet till Dannemora Gruvfastigheter AB. _ 211 Dnr 2012KS516 Dpl 042 Dnr 2012KS505 Dpl 007 Delårsrapport januari augusti 2012 för Räddningstjänsten Norduppland samt revisionsutlåtande/godkännande Delårsrapport för Räddningstjänsten Norduppland, januari augusti 2012 samt revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari augusti för Räddningstjänsten Norduppland samt revisionsutlåtande.

7 (21) 212 Dnr 2012KS399 Dpl 900 Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner/antagande Varje kommun ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Ofta läggs de samman till ett gemensamt dokument. Handlingsprogram ska beslutas i kommunfullmäktige varje mandatperiod. Arbetet med det nya handlingsprogrammet har inbegripit en ny riskanalys över räddningsnämndens samlade geografiska verksamhetsområde. Vidare har en omfattande medborgar- och medarbetardialog legat till grund for programmet. Räddningsnämnden har vid två tillfallen genomfort workshops där materialet behandlats, inriktningar for arbetet givits och åtta säkerhetsmål formulerats. Räddningsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 oktober 2012 beslutat lämna programmet till medlemskommunerna för fastställande i respektive kommunfullmäktige. Räddningsnämndens beslutsförslag föreligger. Brandchef Anders Ahlström besöker kommunstyrelsen. I ärendet yttrar sig Bertil Alm (C), Christina Carlsson (KD), Lennart Owenius (M), Margareta Widén Berggren (S) och Anna-Lena Söderblom (M). Kommunstyrelsens förslag Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i respektive kommun för tidsperioden antas.

8 (21) 213 Dnr 2012KS495 Dpl 003 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Räddningsnämndens Uppdragsplan /Anmälningsärende Räddningsnämnden ska enligt Uppsala kommuns styrmodell och i egenskap av uppdragsnämnd årligen besluta om en uppdragsplan. Föreligger Uppdragsplan fastställd av Räddningsnämnden , 110. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendet 214 Dnr 2011KS311 Dpl 046 Östhammar 24:4, Margaretha Blomquists dödsbo Försäljning Fastigheten Östhammar 24:4, Östhammar har varit ute för försäljning genom mäklare. Köpekontrakt över försäljningen lämnas på sammanträdet. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Östhammars kommun överlåter fastigheten Östhammar 24:4 till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 1).

9 (21) 215 Dnr 2012KS042 Dpl 216 Braxenbol 1:94, Hargshamn Försäljning Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag att sälja f.d. lärarbostaden och gamla skolan i Hargshamn på den öppna marknaden. Köpekontrakt bifogas. Avtal om tillägg/ändring föreligger. Östhammars kommun överlåter fastigheten Braxenbol 1:94, Hargshamn till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 2). 216 Dnr 2012KS043 Dpl 216 Hökhuvud 2:10, gamla skolbyggnaden Försäljning Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag att sälja fastigheten Hökhuvud 2:10, gamla skolbyggnaden, Östhammars kommun. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Östhammars kommun överlåter fastigheten Hökhuvud 2:10 till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 3).

10 (21) 217 Dnr 2012KS433 Dpl 216 Fastighetsreglering rörandefastigheterna Öregrund 5:7, 5:10, 8:1 och 142:3 Ägarna till fastigheterna Öregrund 142:3 och Öregrund 5:10 har ställt förfrågan om att få köpa del av kommunens fastighet Öregrund 8:1 att lägga till sina fastigheter. Aktuellt område är ca 1000 m 2 och marken utgör idag förmodligen en rest av gamla utägor. Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av kommunens fastighet Öregrund 8:1, del av i enlighet med föreliggande överenskommelser om fastighetsreglering. (Bilaga 4). 218 Dnr 2012KS493 Dpl 003 Dnr 2012TN182 Dpl 568 Revidering av taxan för hämtning av slam Renhållningstaxan i Östhammars kommun har varit oförändrad sedan En stor del av kostnaderna för renhållningsverksamheten kommer ifrån insamling av hushållsavfall och slam från hushållen. Denna insamling utförs av externt upphandlade entreprenörer. Östhammars kommun har tecknat avtal med extern entreprenör för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare. Det ingångna avtalet innebär högre kostnader för renhållningsverksamheten varför delar av renhållningstaxan måste höjas från Tekniska kontorets förslag är att abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och att tillägget för budning höjs till 625 kronor enligt bilaga. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och att tillägget för budning höjs till 625 kronor. (Bilaga 1)

11 (21) Kommunstyrelsens förslag Abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och tillägget för budning höjs till 625 kronor. 219 Dnr 2009KS251 Dpl 313 Dnr 2011SBN0514 Dpl 313 Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl./antagande Planförslaget har varit utställt for granskning under tiden 12 juli 23 augusti Utlåtande daterat den 12 september 2012 föreligger. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ansluter sig till utlåtande daterat den 12 september Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl., Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 maj 2012 och reviderad den 12 september 2012, samt föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget. Kommunstyrelsens förslag Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl., Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 maj 2012 och reviderad den 12 september 2012 antas.

12 (21) 220 Dnr 2012KS159 Dpl 313 Dnr 2011SBN1835 Dpl 313 Detaljplan för Österbyskolan, gällande Österbybruk 1:304 m.fl./kungörelse Utställningstid: 13 november till och med 11 december Syftet med en ny detaljplan för Österbyskolan m.m. är i första hand att möjliggöra planerade aktuella tillbyggnader inom skoltomten. Planförslaget omfattar själva skoltomten, idrottsområde med sporthall och ett område för gamla skolan. Av översiktsplanen för Östhammars kommun framgår att området redan omfattas av detaljplan och att det ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Planen innebär inte att någon enskild markägare tvingas upplåta mark till allmänna ändamål enligt 6 kap 3 och 4 PBL. Eventuella synpunkter ska senast sista granskningsdagen skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har inget att erinra gällande detaljplan för Österbyskolan, fastigheten Österbybruk 1:304 m.fl. 221 Dnr 2012KS450 Dpl 704 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Länsstyrelsen träffade ansvariga politiker och tjänstemän i Östhammars kommun för en överläggning i ärendet. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Östhammars kommun har sedan 2006 haft avtal med staten för mottagande av nyanlända flyktingar. Sedan 2010 har kommunen även ett mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. År 2011 utökade Östhammars kommun sitt mottagande till 50 personer/år.

13 (21) Östhammars kommun noterar att behoven på detta område ökar och kommunen kommer även fortsättningsvis att ta ett solidariskt ansvar för mottagandet av nyanlända flyktingar. Östhammars kommun ser dock i nuläget ingen möjlighet att förändra volymen för mottagande, detta främst p.g.a. den rådande bostadssituationen. Östhammars kommun kan även konstatera att staten i nuläget inte använder de platser som kommunen ställer till förfogande. Östhammars kommun finner därför i nuläget ingen anledning att förändra det nuvarande avtalet, dels då den nuvarande bostadssituationen inte medger detta och då den reella efterfrågan inte motsvarar de volymer Länsstyrelsen önskar. 222 Dnr 2001KS475 Dpl 003 Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun Antagande Gällande lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun från år 2000 behöver revideras. Kommunledningskontorets skrivelse föreligger. Arbetsutskottets beslut Föreliggande förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun sänds på remiss till samtliga nämnder, utvecklingsgrupperna och polisen. Remissvar ska vara inkomna till kommunkansliet senast Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets beslut Kommunjurist Inger Modig Lind får i uppdrag att komplettera förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun, utifrån förda diskussioner inför kommunstyrelsens sammanträde

14 (21) Föreligger reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun. Inger Modig Lind föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Christina Carlsson (KD), Linda Eskilsson (MP) och Bertil Johansson (C). Kommunstyrelsens förslag Förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun daterat antas. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari Östhammars kommuns lokala föreskrifter antagna den 2 maj 2000, 03FS 2001:40 samt den 17 april 2012 upphör att gälla. 223 Dnr 2012KS492 Dpl 440 Väg 288, Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun Utställelse av arbetsplan Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till arbetsplan för ombyggnad av väg 288 Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun. Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hålls tillgänglig för granskning under tiden Eventuella synpunkter på den utställda planen ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen Region Öst, Box 810, Borlänge alt via e-post senast Förslag till remissyttrande, daterat lämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets beslut Susanna Segerholm får i uppdrag att komplettera remissyttrandet, utifrån förda diskussioner inför kommunstyrelsens sammanträde

15 (21) Yrkande Bertil Alm (C) yrkar att andra meningen i fjärde stycket på sidan två i yttrandet stryks och ändras till att lyda: Kommunen anser att en cirkulationsplats är en prioriterad fråga. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Bertil Alms (C) yrkande. Yttrande över arbetsplan för ombyggnad av väg 288 Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun lämnas i enlighet med synpunkter i skrivelse daterad (Bilaga 5). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 224 Dnr 2012KS454 Dpl 003 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Östhammars kommun Från den 1 januari 2012 gäller ny lag för kollektivtrafiken kollektivtrafiklagen (SFS2010:1065). Den nya lagen säger att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med samlat ansvar för kollektivtrafiken i regionen. I avtal mellan kommunerna i Uppsala län har överenskommits att Landstinget i Uppsala län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet och UL kollektivtrafikförvaltning. Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Eftersom Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen upprätta eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst senast 1 oktober 2012 (2kap. 11 ). Utredare Susanna Segerholm föredrar ärendet.

16 (21) Arbetsutskottets beslut Förslaget remitteras till socialnämnden för skyndsamt yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde Socialnämnden lämnar följande synpunkter: Socialnämnden framför att vid tecknandet av kommande avtal se över beställningssystemet. Att kommunens ansvar för uppföljning/utvärdering ska ingå i uppföljningsplanen och har därutöver ingen erinran. Kommunstyrelsens förslag Föreliggande förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst antas. 225 Dnr 2012KS377 Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående kollektivtrafikavgifter I medborgarförslag daterat föreslås att kollektivtrafikavgifterna ses över och föreslår gratis månadskort för kollektivtrafik utgår till de i medborgarförslaget nämnda grupperna. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Utredare Susanna Segerholm får i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Förslag till svar ska behandlas av kommunstyrelsen.

17 (21) Förslag till svar på medborgarförslaget daterat föreligger. Medborgarförslaget besvaras i enlighet med yttrande i skrivelse daterat (Bilaga 6) Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 226 Dnr 2012KS449 Dpl 441 Svar på skrivelse om kollektivtrafiken på Söderön-Tvärnö-Raggarö Söderöns utvecklingsgrupp anser i skrivelse att kollektivtrafiken för enskilda resenärer måste förbättras. Kommunledningskontorets förslag till svar på skrivelsen föreligger. Kommunstyrelsen besvarar Söderöns utvecklingsgrupp med kommunledningskontorets förslag till svar daterat (Bilaga 7). 227 Dnr 2012KS468 Dpl 940 Sammanträdesdagar 2013 Fastställande Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet.

18 (21) Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013 fastställs enligt nedanstående: 22/1, 5/3, 2/4, 21/5, 20/8, 24/9, 22/10 och 26/11. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013 fastställs enligt nedanstående: 12/2, 23/4, 11/6, 10/9, 12/11 och 10/ Dnr 2012KS001 Dpl 904 Dnr 2012TN019 Dpl 047 Anmälningsärende/Energieffektiviseringsprojektet Tekniska nämnden har , 57 antagit förslag till Strategi för energieffektivisering. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende avseende energieffektiviseringsprojekt Dnr 2012KS001 Dpl 904 Anmälningsärende/Förslag till regeringen från Tierps kommun av ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden Föreligger Tierps kommunfullmäktige beslut om förslag till ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden.

19 (21) Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende avseende Tierps kommunfullmäktige beslut om förslag till ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden. 230 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden Förteckning över anmälningsärenden nr föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärenden nr Dnr 2012KS002 Dpl 002 Delegationsärenden a) Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor från vuxenutbildningsenheten daterad föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende ovanstående verksamhetsfrågor.

20 (21) b) Delegationsbeslut, tomtförsäljning Delegationsbeslut över tomtförsäljning gällande fastigheterna Öregrund 5:17 och Öregrund 5:22 föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende ovanstående tomtförsäljning. c) Dnr 2012KS004 Dpl 993 Delegationsbeslut/Lönebidrag 12. Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Korsdraget Församlingen Östhammar avseende ett särskilt anställningsstöd, perioden Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Korsdraget Församlingen Östhammar avseende ett särskilt anställningsstöd, perioden Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående delegationsbeslut nummer avseende lönebidrag. d) Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor från personalkontoret gällande upphandlade kommungåvor, daterad föreligger.

21 (21) Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående delegationsbeslut avseende verksamhetsfrågor gällande upphandlade kommungåvor. 232 Dnr 2012KS136 Dpl 042 Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter Ekonomisk uppföljning kommer att presenteras under samtliga kommunstyrelse sammanträden under Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställning per januari t.o.m. oktober 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - -

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - - 2014-05-08 1 (19) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen och tid 2014-05-13 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från slutförvarsenheten 2 Information

Läs mer

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden

2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande. 3 Ombudgetering resultatbudget 2013/Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2013-10-31 1 (25) KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige och tid 2013-11-11 Kl 15.00 Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information 2 Budget 2014, Flerårsplan 2015-2017/Antagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-21 1 (26) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 18.00 20.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter:

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter: peke» 1(8) Plats och tid: Ledamöter: Viktoria, 17:00 19:50 Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S) Terence Hongslo (MP) James Jonsson (V) Stefan Edelsvärd (L) Daniel Enholm (M) Maria Jansson (M) Margareta

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-10-20 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2016-10-25 Kl. 08:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-20.15 ande Margareta Widén Berggren, (S), ordförande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-09-08 1 (8) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 8 september 2016 kl: 09:00 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen kl. 09.00-09.30, 09.40-10.15 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-07 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 september 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer