SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) Underskrifter Sekreterare.. Omedelbart justerad paragraf 223 Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Jacob Spangenberg (C).... Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

2 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kl Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen Anders Ahlström, Per Engström, Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Jacob Spangenberg (C).... Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

3 (21) 206 Tillkommande ärenden Delegationsbeslut avseende verksamhetsfrågor. Ärendet behandlas som ärende 27 d. _ 207 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Information från slutförvarsenheten Enhetschef Marie Berggren informerar om Resultat av översyn av schablonersättningar KSAu, KS och KF Extern översyn av slutförvarsorganisationen Kontakter på nationell nivå Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av och tackar för informationen. Marie Berggren inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde för att informera om resultat av översyn av schablonersättningar. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 (21) 208 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Information om medlemskap i Regionförbundet Jacob Spangenberg (C) informerar om: Myggbekämpningsfrågan, diskussioner har förts i regionförbundet ALMI i Uppsala Uppländsk drivkraft, regional utvecklingsstrategi Statlig myndighetsregionsindelning Margareta Widén Berggren (S) informerar om: Sammanträde med räddningsnämnden Anna-Lena Söderblom (M) informerar om: Sammanträde med kollektivtrafiknämnden. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 209 Dnr 2012KS510 Dpl 045 Nyupplåning, omsättning av lån år 2013 Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut planeras stora investeringsutgifter under 2013, främst ombyggnad av Österbyskolan, nytt särskilt boende för äldre i Östhammars tätort samt investeringar kopplat till VA-verksamheten. Investeringsbudgeten omsluter 235 Mkr år Kommunens finansiella ställning i övrigt bedöms vara ansträngd med lågt budgeterat resultat, 7,2 Mkr år Med hänvisning till ovanstående behöver därför kommunen göra nyupplåning för att öka de likvida medlen för att ha utrymme för kommande investeringsutgifter.

5 (21) Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Anna-Lena Söderblom (M) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen beslutar att Ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges nyupplåningsbeslut under år Ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt 130 Mkr. kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år _ 210 Dnr 2012KS512 Dpl 045 Låneavtal mellan Dannemora Förvaltnings AB och Dannemora Gruvfastighets AB/Förlängning Inför återstarten av verksamheten vid Dannemora järnmalmsgruva träffade Östhammars kommunägda bolag Dannemora Gruvfastighets AB och Dannemora Förvaltnings AB, den 13 februari 2008 avtal om överlåtelse av ett ca 400 hektar stort markområde med fastigheter från kommunen. Köpeskillingen uppgick till 13,5 miljoner kronor varav en handpenning om 0,5 miljoner betalades vid tillträdet och resterande 13 miljoner lånades ut av kommunen till sista december Dannemora Mineral AB ber i skrivelse om att Östhammars kommun beviljar en förlängning av ovan nämnda lån på ett år, d.v.s. till den sista december 2013.

6 (21) Styrelsens beslut Styrelsen anhåller om att kommunstyrelsen beviljar Dannemora Mineral AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2013,villkorat att Dannemora Mineral AB betalar ränta om 2,5 % på beloppet till Dannemora Gruvfastigheter AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Jacob Spangenberg (C), Lars O Holmgren (BOA), Mats Sjöborg (FP), Margareta Widén Berggren (S) och Allan Kruukka (M). Kommunstyrelsen beviljar Dannemora Mineral AB förlängning av slutbetalning av avtalad köpeskilling till Dannemora Gruvfastigheter AB om 13 miljoner till den sista december 2013, villkorat att Dannemora Mineral AB betalar ränta om 2,5 % på beloppet till Dannemora Gruvfastigheter AB. _ 211 Dnr 2012KS516 Dpl 042 Dnr 2012KS505 Dpl 007 Delårsrapport januari augusti 2012 för Räddningstjänsten Norduppland samt revisionsutlåtande/godkännande Delårsrapport för Räddningstjänsten Norduppland, januari augusti 2012 samt revisorernas bedömning av delårsrapporten föreligger. Ekonomichef Per Engström föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari augusti för Räddningstjänsten Norduppland samt revisionsutlåtande.

7 (21) 212 Dnr 2012KS399 Dpl 900 Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner/antagande Varje kommun ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Ofta läggs de samman till ett gemensamt dokument. Handlingsprogram ska beslutas i kommunfullmäktige varje mandatperiod. Arbetet med det nya handlingsprogrammet har inbegripit en ny riskanalys över räddningsnämndens samlade geografiska verksamhetsområde. Vidare har en omfattande medborgar- och medarbetardialog legat till grund for programmet. Räddningsnämnden har vid två tillfallen genomfort workshops där materialet behandlats, inriktningar for arbetet givits och åtta säkerhetsmål formulerats. Räddningsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 oktober 2012 beslutat lämna programmet till medlemskommunerna för fastställande i respektive kommunfullmäktige. Räddningsnämndens beslutsförslag föreligger. Brandchef Anders Ahlström besöker kommunstyrelsen. I ärendet yttrar sig Bertil Alm (C), Christina Carlsson (KD), Lennart Owenius (M), Margareta Widén Berggren (S) och Anna-Lena Söderblom (M). Kommunstyrelsens förslag Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i respektive kommun för tidsperioden antas.

8 (21) 213 Dnr 2012KS495 Dpl 003 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Räddningsnämndens Uppdragsplan /Anmälningsärende Räddningsnämnden ska enligt Uppsala kommuns styrmodell och i egenskap av uppdragsnämnd årligen besluta om en uppdragsplan. Föreligger Uppdragsplan fastställd av Räddningsnämnden , 110. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendet 214 Dnr 2011KS311 Dpl 046 Östhammar 24:4, Margaretha Blomquists dödsbo Försäljning Fastigheten Östhammar 24:4, Östhammar har varit ute för försäljning genom mäklare. Köpekontrakt över försäljningen lämnas på sammanträdet. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Östhammars kommun överlåter fastigheten Östhammar 24:4 till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 1).

9 (21) 215 Dnr 2012KS042 Dpl 216 Braxenbol 1:94, Hargshamn Försäljning Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag att sälja f.d. lärarbostaden och gamla skolan i Hargshamn på den öppna marknaden. Köpekontrakt bifogas. Avtal om tillägg/ändring föreligger. Östhammars kommun överlåter fastigheten Braxenbol 1:94, Hargshamn till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 2). 216 Dnr 2012KS043 Dpl 216 Hökhuvud 2:10, gamla skolbyggnaden Försäljning Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag att sälja fastigheten Hökhuvud 2:10, gamla skolbyggnaden, Östhammars kommun. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Östhammars kommun överlåter fastigheten Hökhuvud 2:10 till en köpeskilling av kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande köpekontrakt. (Bilaga 3).

10 (21) 217 Dnr 2012KS433 Dpl 216 Fastighetsreglering rörandefastigheterna Öregrund 5:7, 5:10, 8:1 och 142:3 Ägarna till fastigheterna Öregrund 142:3 och Öregrund 5:10 har ställt förfrågan om att få köpa del av kommunens fastighet Öregrund 8:1 att lägga till sina fastigheter. Aktuellt område är ca 1000 m 2 och marken utgör idag förmodligen en rest av gamla utägor. Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av kommunens fastighet Öregrund 8:1, del av i enlighet med föreliggande överenskommelser om fastighetsreglering. (Bilaga 4). 218 Dnr 2012KS493 Dpl 003 Dnr 2012TN182 Dpl 568 Revidering av taxan för hämtning av slam Renhållningstaxan i Östhammars kommun har varit oförändrad sedan En stor del av kostnaderna för renhållningsverksamheten kommer ifrån insamling av hushållsavfall och slam från hushållen. Denna insamling utförs av externt upphandlade entreprenörer. Östhammars kommun har tecknat avtal med extern entreprenör för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare. Det ingångna avtalet innebär högre kostnader för renhållningsverksamheten varför delar av renhållningstaxan måste höjas från Tekniska kontorets förslag är att abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och att tillägget för budning höjs till 625 kronor enligt bilaga. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och att tillägget för budning höjs till 625 kronor. (Bilaga 1)

11 (21) Kommunstyrelsens förslag Abonnemangstaxan för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 15 % och tillägget för budning höjs till 625 kronor. 219 Dnr 2009KS251 Dpl 313 Dnr 2011SBN0514 Dpl 313 Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl./antagande Planförslaget har varit utställt for granskning under tiden 12 juli 23 augusti Utlåtande daterat den 12 september 2012 föreligger. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden ansluter sig till utlåtande daterat den 12 september Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl., Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 maj 2012 och reviderad den 12 september 2012, samt föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget. Kommunstyrelsens förslag Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Svartbäck, gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m.fl., Östhammars kommun, Uppsala län, upprättad den 25 maj 2012 och reviderad den 12 september 2012 antas.

12 (21) 220 Dnr 2012KS159 Dpl 313 Dnr 2011SBN1835 Dpl 313 Detaljplan för Österbyskolan, gällande Österbybruk 1:304 m.fl./kungörelse Utställningstid: 13 november till och med 11 december Syftet med en ny detaljplan för Österbyskolan m.m. är i första hand att möjliggöra planerade aktuella tillbyggnader inom skoltomten. Planförslaget omfattar själva skoltomten, idrottsområde med sporthall och ett område för gamla skolan. Av översiktsplanen för Östhammars kommun framgår att området redan omfattas av detaljplan och att det ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Planen innebär inte att någon enskild markägare tvingas upplåta mark till allmänna ändamål enligt 6 kap 3 och 4 PBL. Eventuella synpunkter ska senast sista granskningsdagen skriftligen ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har inget att erinra gällande detaljplan för Österbyskolan, fastigheten Österbybruk 1:304 m.fl. 221 Dnr 2012KS450 Dpl 704 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Länsstyrelsen träffade ansvariga politiker och tjänstemän i Östhammars kommun för en överläggning i ärendet. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Östhammars kommun har sedan 2006 haft avtal med staten för mottagande av nyanlända flyktingar. Sedan 2010 har kommunen även ett mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. År 2011 utökade Östhammars kommun sitt mottagande till 50 personer/år.

13 (21) Östhammars kommun noterar att behoven på detta område ökar och kommunen kommer även fortsättningsvis att ta ett solidariskt ansvar för mottagandet av nyanlända flyktingar. Östhammars kommun ser dock i nuläget ingen möjlighet att förändra volymen för mottagande, detta främst p.g.a. den rådande bostadssituationen. Östhammars kommun kan även konstatera att staten i nuläget inte använder de platser som kommunen ställer till förfogande. Östhammars kommun finner därför i nuläget ingen anledning att förändra det nuvarande avtalet, dels då den nuvarande bostadssituationen inte medger detta och då den reella efterfrågan inte motsvarar de volymer Länsstyrelsen önskar. 222 Dnr 2001KS475 Dpl 003 Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun Antagande Gällande lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun från år 2000 behöver revideras. Kommunledningskontorets skrivelse föreligger. Arbetsutskottets beslut Föreliggande förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun sänds på remiss till samtliga nämnder, utvecklingsgrupperna och polisen. Remissvar ska vara inkomna till kommunkansliet senast Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottets beslut Kommunjurist Inger Modig Lind får i uppdrag att komplettera förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun, utifrån förda diskussioner inför kommunstyrelsens sammanträde

14 (21) Föreligger reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun. Inger Modig Lind föredrar ärendet. I ärendet yttrar sig Christina Carlsson (KD), Linda Eskilsson (MP) och Bertil Johansson (C). Kommunstyrelsens förslag Förslag till lokala föreskrifter för Östhammars kommun daterat antas. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari Östhammars kommuns lokala föreskrifter antagna den 2 maj 2000, 03FS 2001:40 samt den 17 april 2012 upphör att gälla. 223 Dnr 2012KS492 Dpl 440 Väg 288, Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun Utställelse av arbetsplan Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till arbetsplan för ombyggnad av väg 288 Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun. Planen med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hålls tillgänglig för granskning under tiden Eventuella synpunkter på den utställda planen ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen Region Öst, Box 810, Borlänge alt via e-post senast Förslag till remissyttrande, daterat lämnas på sammanträdet. Arbetsutskottets beslut Susanna Segerholm får i uppdrag att komplettera remissyttrandet, utifrån förda diskussioner inför kommunstyrelsens sammanträde

15 (21) Yrkande Bertil Alm (C) yrkar att andra meningen i fjärde stycket på sidan två i yttrandet stryks och ändras till att lyda: Kommunen anser att en cirkulationsplats är en prioriterad fråga. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Bertil Alms (C) yrkande. Yttrande över arbetsplan för ombyggnad av väg 288 Hov-Alunda i Uppsala och Östhammars kommun lämnas i enlighet med synpunkter i skrivelse daterad (Bilaga 5). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 224 Dnr 2012KS454 Dpl 003 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Östhammars kommun Från den 1 januari 2012 gäller ny lag för kollektivtrafiken kollektivtrafiklagen (SFS2010:1065). Den nya lagen säger att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med samlat ansvar för kollektivtrafiken i regionen. I avtal mellan kommunerna i Uppsala län har överenskommits att Landstinget i Uppsala län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet och UL kollektivtrafikförvaltning. Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Eftersom Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen upprätta eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst senast 1 oktober 2012 (2kap. 11 ). Utredare Susanna Segerholm föredrar ärendet.

16 (21) Arbetsutskottets beslut Förslaget remitteras till socialnämnden för skyndsamt yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde Socialnämnden lämnar följande synpunkter: Socialnämnden framför att vid tecknandet av kommande avtal se över beställningssystemet. Att kommunens ansvar för uppföljning/utvärdering ska ingå i uppföljningsplanen och har därutöver ingen erinran. Kommunstyrelsens förslag Föreliggande förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst antas. 225 Dnr 2012KS377 Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående kollektivtrafikavgifter I medborgarförslag daterat föreslås att kollektivtrafikavgifterna ses över och föreslår gratis månadskort för kollektivtrafik utgår till de i medborgarförslaget nämnda grupperna. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Utredare Susanna Segerholm får i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Förslag till svar ska behandlas av kommunstyrelsen.

17 (21) Förslag till svar på medborgarförslaget daterat föreligger. Medborgarförslaget besvaras i enlighet med yttrande i skrivelse daterat (Bilaga 6) Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 226 Dnr 2012KS449 Dpl 441 Svar på skrivelse om kollektivtrafiken på Söderön-Tvärnö-Raggarö Söderöns utvecklingsgrupp anser i skrivelse att kollektivtrafiken för enskilda resenärer måste förbättras. Kommunledningskontorets förslag till svar på skrivelsen föreligger. Kommunstyrelsen besvarar Söderöns utvecklingsgrupp med kommunledningskontorets förslag till svar daterat (Bilaga 7). 227 Dnr 2012KS468 Dpl 940 Sammanträdesdagar 2013 Fastställande Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet.

18 (21) Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2013 fastställs enligt nedanstående: 22/1, 5/3, 2/4, 21/5, 20/8, 24/9, 22/10 och 26/11. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013 fastställs enligt nedanstående: 12/2, 23/4, 11/6, 10/9, 12/11 och 10/ Dnr 2012KS001 Dpl 904 Dnr 2012TN019 Dpl 047 Anmälningsärende/Energieffektiviseringsprojektet Tekniska nämnden har , 57 antagit förslag till Strategi för energieffektivisering. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende avseende energieffektiviseringsprojekt Dnr 2012KS001 Dpl 904 Anmälningsärende/Förslag till regeringen från Tierps kommun av ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden Föreligger Tierps kommunfullmäktige beslut om förslag till ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden.

19 (21) Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende avseende Tierps kommunfullmäktige beslut om förslag till ledamot och ersättare i lokal säkerhetsnämnden. 230 Dnr 2012KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden Förteckning över anmälningsärenden nr föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärenden nr Dnr 2012KS002 Dpl 002 Delegationsärenden a) Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor från vuxenutbildningsenheten daterad föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende ovanstående verksamhetsfrågor.

20 (21) b) Delegationsbeslut, tomtförsäljning Delegationsbeslut över tomtförsäljning gällande fastigheterna Öregrund 5:17 och Öregrund 5:22 föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende ovanstående tomtförsäljning. c) Dnr 2012KS004 Dpl 993 Delegationsbeslut/Lönebidrag 12. Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Korsdraget Församlingen Östhammar avseende ett särskilt anställningsstöd, perioden Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas Korsdraget Församlingen Östhammar avseende ett särskilt anställningsstöd, perioden Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående delegationsbeslut nummer avseende lönebidrag. d) Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor Förteckning över delegationsbeslut i verksamhetsfrågor från personalkontoret gällande upphandlade kommungåvor, daterad föreligger.

21 (21) Kommunstyrelsen har tagit del av ovanstående delegationsbeslut avseende verksamhetsfrågor gällande upphandlade kommungåvor. 232 Dnr 2012KS136 Dpl 042 Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter Ekonomisk uppföljning kommer att presenteras under samtliga kommunstyrelse sammanträden under Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställning per januari t.o.m. oktober 2012.

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Värdshuset i Lammhult. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats Värdshuset i Lammhult Tid Kl. 10.00 11.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer