mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mêçíçâçää= êëã íé=ommu="

Transkript

1 Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008 öppnat. 2. Val av mötesordförande och sekreterare Det finns ett förslag från styrelsen. På förslag Raul Björk som ordförande och Lotta Kretschek som sekreterare. Inga fler förslag. att välja Raul Björk till mötesordförande att välja Lotta Kretschek till mötessekreterare 3. Val av två justerare, tillika rösträknare På förslag Björn Sterner och Kerstin Ingberg. Inga fler förslag. att välja Björn Sterner och Kerstin Ingberg till justerare, tillika rösträknare 4. Upprättande och fastställande av röstlängd för mötet Namnlista skickas runt (se bilaga 1). Om det skulle krävas, t ex vid votering kan medlemskap i föreningen kontrolleras. att godkänna att röstlängden upprättas 5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt I fjol ändrades stadgarna och föreningen måste inte längre utlysa årsmötet i dagspress. Mötet har marknadsförts i alla föreningens tillgängliga kanaler så som på webben, i Friskispressen och under passen. Mötet har inga frågor eller kommentarer. att godkänna utlysandet av årsmötet 2008 för IF Friskis&Svettis i Örebro 6. Fastställande av dagordning Justera numreringen på punkterna. Mötet har inga frågor eller kommentarer. att godkänna föreslagen dagordning för årsmötet Framläggande av föreningens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2007 Mötesordförande förtydligar och frågar årsmötet om det är ok att framställa och diskutera verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisorernas berättelse punkt 7 och 8, för att därefter ta beslut under punkt 9. Årsmötet har ingen

2 invändning. Föredragande för verksamhetsberättelsen 2007 är Helena Tranquist. (se även bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2007). Hennes muntliga framställning i korthet: Makalöst år, hittills det största klivet i föreningens historia Styrelsen: närvarande ledamöter reser sig för kort presentation. Styrelsen har genomfört en föreningsledningsuppföljning, vilket är ett krav från F&S Riks. Även lagledarna har deltagit i arbetet. Omfattande och bra genomlysning. Kraftig medlemsutveckling medlemmar i Örebroföreningen En OH med staplar visas. Intäktsstapeln är för första gången högre än stapeln för antalet medlemmar, vilket är en förändring från tidigare år. Fler köper dyrare kort är en trolig förklaring. Stabil ekonomi, kassören återkommer till läget. 180 funktionärer nya kommer till, några försvinner. Mest glädjande är att de funktionärer som väljer att ta en paus, återkommer till föreningen. Kansliet har vuxit idag 4,5 anställda. Presentation Helena Tranqvist (verksamhetsledare), Annelie Lundholm (ekonomiadministratör), Susanne Larsson (verksamhetsadministratör), Sofia Danielsson (verksamhetskoordinator) Lovisa Elving och Linda Meijer (helgansvariga) 19 nya ledare har utbildats, BASK-utbildning för alla funktionärer, nya intensiteter: Core, Ki Yoga, Start spin. Tillbaka är: Styrka medel, Knatte- och Juniorjympan. Kortsystemet gjordes om för att medlemmar skulle kunna få mer flexibel träning. Flytten till Kvarnen vilken cirkus. Många ideella krafter bidrog till att det blev verklighet. Det var stor baluns under våren med invigning, öppet hus och fest. Vi fick också en ny lokal i Haga, medan Karl Johan skolan och Alnängsskolan försvann. I dagsläget har föreningen fått en ny förfrågan om Karlslund/Karlslundskolan från Örebro läns landsting för eventuell framtida verksamhet. Det skulle kunna gälla mer uteverksamhet. Årsmötet undrar vilken typ av verksamhet det skulle gälla. Helena berättar att inget är bestämt och diskussioner pågår. Enkeljympan hade 5 års-jubileum. Mycket marknadsföring, inte minst bussar och bio. Även genomfört teaterbesök för medlemmar, Må Bra-mässa. Bra respons från media. Insamlingsaktiviteter till Brottsofferjouren. Två externa näringsidkare (massör och sjukgymnast) hyr lokaler i Kvarnen. Konferensrummet i Kvarnen har bidragit till att vi har kunnat ordna en hel del konferenser hos oss. Fysisk aktivitet i skolan fortsätter: Röris-utbildningar & Mini-röris: bland annat utbildat i Karlskoga. Tack alla som har hjälpt till. Mötesordförande frågar årsmötet om någon har frågor. Inga frågor Sittande kassör Gunnar Ingberg visar OH-bilder och ger en muntlig ekonomisk rapport

3 från det gångna året (se även bilaga 3 Årsbokslut för ): -Om man satsar, så kostar det. Det har det gjort, så jag ska förklara bakgrunden, inledde Gunnar Ingberg. Vi gick med ett underskott på cirka kronor under Vi hade planerat ett underskott i budget på kronor. Så det har gått bättre än förväntat. Vi har investerat mycket i Kvarnen, i huset. Totalt 1,8 miljoner kronor, som vi har med oss i framtiden. Hittills i år följer föreningens intäkter budget och är till och med kronor över budgeterat resultat. Engagerade ideella funktionärer och personal, en bra investering Kassören fortsätter med en genomgång av Resultaträkningen där han jfr 2006 med Kortfattat: Totalt 1 miljon sämre i jämförelse med 2006 (men förklaringen är bakgrunden ovan). Andra stora kostnader är hyra (ökat mycket i nya lokalerna :-/månaden), städning, leasing av gymutrustning och cyklar, löner 2,1 miljoner, marknadsföring över kronor. Totalt kronor i underskott. Genomgång av Balansräkningen. Summa eget kapital kronor. Mötesordförande frågar årsmötet om någon har frågor. Inga frågor 8. Framläggande av revisorernas berättelse överstyrelsens förvaltning verksamhetsåret 2007 Revisor Holger Ljusberg gör en muntlig presentation av revisionsberättelsen (se Bilaga 4 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i IF Friskis&Svettis Örebro ). Han berättar om hur arbetet har fungerat. Revisorerna har träffat kassör Gunnar Ingberg och ekonomiadministratör Anneli Lundholm och gått igenom allt. Föreningen har bra ordning och reda på sin ekonomi. Holger Ljusberg läser därefter upp revisorernas berättelse. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 9. Beslut Någon som önskar ordet. Årsmötet har inga fler frågor eller kommentarer kring verksamhet eller ekonomi. att fastställa resultat- och balansräkning för att medlen disponeras så att resultatet ,92 kronor överföres i ny räkning att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 att godkänna verksamhetsberättelsen Framläggande av budget och föreningens verksamhetsplan avseende år 2008 Föreningens ordförande Ulf Marcusson tar ordet. Han förklarar att tidigare presenterad verksamhetsplan gäller året ut. Arbetet med en ny plan för 2009 och minst 3 år framåt pågår.

4 Gunnar Ingberg, kassör, får ordet och presenterar budget/ekonomi för Vi jobbar med en oerhört detaljerad budget, ända ner på kontonivå. Ovanligt för en förening. Budgeten i korthet (se Bilaga 5 Budget 2008, IF Friskis&Svettis Örebro ): Tror på en kraftig medlemsökning Leasing fortsatt ökning, nya cyklar Utbildning ökar Lokalkostnader 3,2 miljoner samt att städningen kostar Marknadsföring samma som i fjol Administration går ner (har ev. med att flytten kostade extra i fjol) Resultat på kronor Fråga från årsmötet: Vilket elbolag använder vi? Tälje energi för elen och E-on för nätet. Helena Tranqvist fortsätter. Gör en jämförelse av medlemmar mellan 28/ (3 552) och 2008 (5 985). Ökning gym 150%, jympa 41%, spincykling 78%. Medaljens baksida är att passen är väldigt fulla, men det finns möjlighet att skapa balans genom att vidta diverse åtgärder. Kommande aktiviteter: Översyn bemanning/funktionärsorganisation Projekt inpassering/logistik lämnar förslag v 18 Projekt mångfald har genomförts av Björn Sterner projektledare. En student vid Örebro universitet har skrivit en C-uppsats, som är klar inom kort. Projektet har även tittat på F&S Kalmar (som har lyckats med en duktig ökning av män i verksamheten). I Örebro har vi i och med gymmet redan ökat antalet män, från 20 till 30 procent. Arbetet fortsätter. F&S fyller 30 år och firar det med Let s move, människor i Sverige som aldrig varit hos oss ska vi locka under maj månad i år. Spinsalen har redan fått nya cyklar och får inom kort även en kylanläggning. Nytt beslut om lokalerna är redan fattat! Utbyggnad i gymmet med 250 kvm kommer att stå klart den 15/8. Vad i detalj det ska fyllas med är ännu inte bestämt. Ulf Marcusson tar ordet igen. Nu är det läge i verksamheten att både planera och parera. Mötesordförande frågar om någon önskar ordet. Mötet har inga fler frågor eller kommentarer kring verksamhet eller ekonomi. att ta redogörelsen om kommande aktiviteter och budget för 2008 till protokollet 11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2009 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften kvarstår på 100 kronor per medlem och år. Mötet har inga frågor eller kommentarer.

5 att fastställa medlemsavgiften till 100 kronor för Motioner Tre motioner inkomna. 1. Jag föreslår att det införs två entimmes pass (55 min) på lunch varje vecka. Ett basjympa och ett medeljympa, Birgitta Helmer Birgitta Helmer finns på plats och föredrar sin motion. Hon efterlyser längre lunchpass för alla som inte jobbar. Hon vill gärna undvika kvällarna och all stress, men vill också kunna träna ordentligt. Styrelsen yttrande: Vi hänskjuter frågan till kansli och verksamhetsgrupp. De kommer att ta din fråga i beaktande vid schemaläggningen till hösten Ett troligt scenario är att ett test görs med ett längre lunchpass/vecka. att gå i enighet med styrelsens förslag 2. Vi vill att alla jympapass ska vara bokningsbara på nätet, Karin Isbäck och Eva Sundh Kommentar från årsmötet: -Jag tycker att det vore synd att alla pass måste bokas. Då försvinner det spontana, kamratskapen att komma hit tillsammans och inte alltid behöva styras av klockan. Styrelsen yttrande: En projektgrupp arbetar för tillfället med frågan om inpassering och logistik på Kvarnen. De kommer lägga fram sina förslag v I deras plan kommer även bokningsbarheten att beröras. Vi avvaktar deras förslag. att gå i enighet med styrelsens förslag 3. Ljudnivån är alldeles för hög på många pass. Detta har eskalerat det senaste året, Catarina Embretzen Styrelsen yttrande: Vi hänskjuter ditt påpekande till kansli och verksamhetsgrupp och de kommer även fortsättningsvis verka för en hälsosam ljudnivå på passen. Vi råder er även att i direkt anslutning till passen påpeka en för hög ljudnivå till ledaren. att gå i enighet med styrelsens förslag 13. Personval Valberedningens ordförande är inte på plats, utan har bett årsmötets ordförande att presentera valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen och revisorer (se bilaga 6 Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 08/09 ). Valberedningen har en ny ledamot på förslag till styrelsen. Det är Harriet Arnold, som kort får presentera sig inför årsmötet.

6 Mötet har inga frågor eller kommentarer kring personvalen. att välja in Ulf Marcusson till ordförande på 1 år (omval) att välja in Gunnar Ingberg och Mikael Hagström som ledamöter på 2 år (omval) att välja in Harriet Arnold som ny ledamot på 2 år att godkänna omval av revisorerna Holger Ljusberg och Kerstin Svensson samt ersättarna Anette Särnholm och Karin Sundelius på 1 år att godkänna omval av Brittinger Örenius (sammankallande), Kristina Lood och Marianne Lernvik som ledamöter i valberedningen på 1 år 14. Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda ändå någon? Årsmötet har inga frågor. Årsmötet undrar dock när informationen om gymmet kan komma ut? Eftersom det har varit så hårt tryck, kan det nog vara bra att få ut det så fort som möjligt. Verksamhetsledaren meddelar att det kommer att ske redan under veckan. Årsmötet ger en eloge till styrelse och kansli, som har hanterat den hektiska inledningen av våren och de snabba nödvändiga beslut som har krävts på ett bra sätt. 15. Årsmötet avslutas Årsmötets ordförande Raul Björk ger lovord till verksamhetsberättelsen och gratulerar föreningen till den goda utvecklingen, omsättningen och medlemsantalet i föreningen. Han riktar ett stort tack till alla för gott deltagande och förklarar därmed mötet avslutat. Föreningens omvalda ordförande Ulf Magnusson tackar för nytt förtroende. Han tackar med blommor i turordning: Raul Björk, Lotta Kretschek och avgående styrelseledamot Sofia Låsberg. Namnunderskrifter för Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Örebro Örebro Kerstin Ingberg, justerare Björn Sterner, justerare Örebro Örebro Raul Björk, årsmötets ordförande Lotta Kretschek, årsmötets sekreterare

7 Bilaga 1 Röstlängd Namn, medlemsnummer: Lena Todnem Svanström Ulf Marcusson Mirjam Sterner Gunnar Ingberg Robert Wale, Jörgen Olsson Margita Svensson Kristina Elfving Sofia Danielsson Sofia Låsberg Emma Wiik, Eva Örnskär Susanne Larsson, Hans Williamsson Maria Gustavsson Harriet Arnold, Conny Pettersson Björn Sterner Lars-Åke Axelsson Birgitta Helmer Kerstin Ingberg Gunmarie Gembäck Sven Gembäck Mikael Hagström Anneli Lundholm Malin Pålsson, Holger Ljusberg Helena Tranqvist,

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Sidan 1 av 7 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2015, ONSDAGEN DEN 11 MARS 2015, PÅ CAMPUS, UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer