SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013

2 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76 år. Berit var en kassör av det gamla slaget. Hon var oerhört noggrann och ambitiös i allt vad hon företog sig. Hon var tillika kassör i sin lokala förening, SPF Trossö, där hon uträttade ett enormt arbete i föreningens kamp för att överleva. Hon hade därutöver ett antal andra kassörs- och styrelseuppdrag. Vi minns Berit och hennes gärning med saknad. 1

3 Innehållsförteckning redigeras senare 2 Föredragningslista distriktsstämman Styrelsens sammansättning Av stämman valda funktionärer 4 Av styrelsens utsedda funktionärer 5 Distriktsstämman 2013 Ordförandekonferenser Sommarträff Utmärkelser, jubileer 6 Socialpolitiska kommitténs rapport Folkhälsokommitténs rapport 7 REPET, rapport LPR/KPR, rapport 8 Föreningarnas verksamhet Boule, bridge, golf, orientering 8 Kurser och konferenser 10 Medlemsutveckling 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Slutord 14 Ordförande i föreningarna

4 Föredragningslista vid stämma med SPF Blekinge Distrikt av SPF i Ronneby den 10 april 2014 kl Distriktsstämman öppnas 1a) Parentation 2. Val av funktionärer vid stämman a) Ordförande b) Vice ordförande c) Sekreterare d) Två personer att justera dagens protokoll jämte två rösträknare 3. Upprop av ombud, fastställande av röstlängd 4. Prövning av att stämman kallats i behörig ordning 5. Fastställande av föredragningslistan 6. Årsredovisning för år Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om arvoden och kostnadsersättningar samt ersättning för resor med egen bil 11. Behandling av till stämman inkomna motioner 12. Behandling av aktivitetsplan för verksamhetsåret Fastställande av budget för verksamhetsåret Fastställande av årsavgift till distriktet för år 2015 (betalas 2015) 15. Fastställande av antalet ombud till 2015 års distriktsstämma 16. Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen 17. Val av a) Ordförande i distriktet för ett år b) Övriga ledamöter i styrelsen c) Revisor jämte ersättare d) Kongressombud jämte ersättare e) Ledamöter i Landstingets pensionärsråd (fyllnadsval efter Bertil Löfgren) f) Valberedning och sammankallande i valberedningen Ledmöter i kommittéer och utskott utses av distriktsstyrelsen 18. Behandling av vid stämman väckta frågor 19. Avtackningar/uppvaktningar 20. Stämmans avslutning 3

5 Årsredovisning för 2013 Styrelsen för Blekinge Distrikt av Sveriges Pensionärsförbund, SPF, får härmed avge följande redovisning för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning. Funktion Namn Förening Mandat Anteckning Ordförande Kjell GG Johansson SPF Bräkne-Hoby 2014 Vice ordförande Birgitta Sjölin Johansson SPF Lyckå 2015 Sekreterare Anders Ovander SPF Nättraby-Hasslö 2014 Kassör Berit Paulsson SPF Trossö 2014 Avliden Ledamöter Laila Andersson SPF Ronneby 2015 Bengt Mauritzson SPF Johannishus-Listerby 2014 Sven-Åke Falkstrand SPF Lyckå 2015 Roland Vallgren SPF Olofström 2015 Hasse Jonsson SPF Ronneby 2015 Eva Holmberg SPF Ronneby 2014 Styrbjörn Gustavsson SPF Bodekull 2014 Adj tf kassör Yvonne Andersson SPF Ronneby 2014 fr. o. m Av stämman valda funktionärer Revisorer Ordinarie Lars-Inge Kjellberg SPF Bodekull 2015 Ingvar Svensson SPF Eringsboda-Tving 2014 Suppleanter Sven-Gustav Edenström SPF Ronneby 2014 Bengt Stoltz SPF Trossö 2015 Socialpolitiska kommittén Sammankallande Barbro Sjöbeck SPF Boken Avgått sept 2013 Laila Andersson SPF Ronneby tf sammankallande Elin Sjöström SPF Östra Blekinge Inez Svensson SPF Eringsboda-Tving Eivor Dahlén SPF Bodekull Brith-Marie Isacson SPF Bodekull Trafikansvarig Ordinarie Harald Ekberg SPF Nättraby-Hasslö Ersättare Åke Jeansson SPF Eringsboda-Tving Hörselansvarig Ordinarie Katarina Svensson SPF Nättraby-Hasslö Ersättare Lars-Gunnar Svensson SPF Nättraby-Hasslö Folkhälsokommittén 4

6 Sammankallande Eva Holmberg SPF Ronneby Ebba Hansson SPF Trossö Britt-Marie Johansson SPF Bodekull Maj-Britt Pålsson SPF Rosenbom Per-Erik Wijk SPF Nättraby-Hasslö Roland Wallgren SPF Olofströmsbygden IT-ansvarig Hasse Jonsson SPF Ronneby Bertil Nilsson, ersättare SPF Rödeby Ledamöter i NTF:s Äldreråd, Sydost Åke Jeansson Paul Rasmusson SPF Eringsboda-Tving SPF Rosenbom Valberedning till 2014 års distriktsstämma Sammankallande Harald Ekberg SPF Nättraby-Hasslö Elin Sjöström SPF Östra Blekinge Sone Persson SPF Nättraby-Hasslö Nils Karlsson SPF Bodekull Gunni-Ann Berggren SPF Olofströmsbygden Av styrelsen utsedda funktionärer Ombud till Vuxenskolans regionstämma Kjell GG Johansson och Laila Andersson Landstingets Pensionärsråd, LPR Ledamöter Birgitta Sjölin Johansson SPF Lyckå Bertil Lövgren SPF Bodekull Karlshamn Avgått sept 2013 Ersättare Gunni-Ann Berggren SPF Olofströmsbygden Kommittén REPET, Förnyelse Förbättring Sammankallande Kjell GG Johansson Bengt Mauritzson Hasse Jonsson Roland Wallgren Sven-Åke Falkstrand Rekryterings-/marknadsföringskommitté Bengt Mauritzson Hasse Jonsson Boendekommitté, nybildad 13 december 2013 Sammankallande Roland Wallgren Styrbjörn Gustavsson Birgitta Sjölin Johansson Hasse Jonsson 5

7 Boulekommitté Västra gruppen Bertil Abrahamsson SPF Mörrum Mellersta gruppen Bengt Gustavsson SPF Ronneby Östra gruppen Erling Gummesson SPF Nättraby-Hasslö Distriktsansvarig Erling Gummesson SPF Nättraby-Hasslö Golf Distriktsansvarig Kjell GG Johansson SPF Bräkne Hoby Styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden. Styrelsens ledamöter har löpande haft kontakter med varandra via e-post. Distriktets hemsida Distriktets IT- och hemsidesansvarige Hasse Jonsson har utvecklat hemsidan så att den nu innehåller allhanda nuyttigheter och information för medlemmarna. Hemsidan har under 2013 jhaft 6416 besök. Distriktsstämman 2013 Distriktsstämman hölls den 4 april 2013 i aulan på Soft center i Ronneby. Förutom de sedvanliga valen beslöt stämman att göra ett uttalande till Förbundsstyrelsen angående våra pensioner. Frågan väcktes av Arne Strand, SPF Östra Blekinge som menade att SPF som kamporganisation borde kunna göra mera för att höja våra pensioner. Ordförandekonferenser Vi de centrala ordförandekonferenserna har Kjell GG Johansson deltagit dels den april och dels den 9-10 oktober Den 9-10 oktober deltog också Birgitta Sjölin Johansson. Sommarträffen Laila beskriver Finns det någon bild? Hälsomässan 25 september Vi tilldelades under å 2012 ett utvecklingsbidrag på kronor för genomförande av ett projekt benämnt Hälsomässa, Lev väl på äldre dar. Efter ett intensivt projektarbete genomfördes hälsomässan den 25 september 2013 i Bellevueparken i Karlshamn. Dagen inleddes med musik av Havsbandet. SPF ordföranden Karl Erik Olsson var en av föreläsarna. Läkemedelsansvarig inom landstinget, dietist, synkonsulent, hälsostrateg och FOU bjöd på ny kunskap inom sina områden. RGRM visade sitt program för träning efter bl.a. stroke med musik, färg och rörelse och vi fick också lite flärd med modevisning. Många intressanta utställare presenterade sina varor och verksamheter. Österslättskolans elever ordnade make up och kaffeservering och ute i det vackra vädret kunde den som så önskade få sillamacka eller korv med bröd. En lyckad dag i hälsans tecken! Mässan besöktes av ca 600 personer. En besökssiffra som vi var väldigt nöjda med speciellt som den dagen genomfördes ett antal konkurrerande arrangemang för seniorer i Blekinge. Mässan som 6

8 innehöll föreläsningar och underhållning bestod också av ett 15-tal utställare allt inom områden som anknöt till hälsa. En heldag med tillfälle att skaffa såväl nya kunskaper som att få skratta gott med distriktsläkaren Christer Glader som talade om Humor och hälsa och Nöjeskompaniet. Dr Glader kavlar upp ärmarna inför sitt smittande föredrag Utmärkelser till SPF-medlemmar under verksamhetsåret Sammanställning över utmärkelser till SPF-medlemmar under verksamhetsåret ( Delades ut på respektive förenings årsmöten) SPF Eringsboda Tving SPF Rödeby Britt-Marie Karlsson Silverbrosch Elisabeth Svensson Silverbrosch Eva Olsson Silverbrosch SPF Ronneby Bo N E Nilsson Silvernål Ingabritt Månsson Silverbrosch Åke Bergman Silvernål SPF Boken Sölvesborg SPF Olofströmsbygden Gerd Jonsson Silverbrosch Lennart Mörngård Silvernål Åke Emanuelsson Silvernål Ingvar Östergren Silvernål SPF Mörrum Ruth Henriksson Standar SPF Bodekull Karlshamn Ingeborg Holmberg Standar Rolf Billström Silvernål Gunnel Kruse Silvernål Lars-Olov Olsson Silvernål Phillip George Silvernål SPF Trossö Karlskrona Britt Hansson Lillingrid Willman Ebba Hansson Margaretha Zelmerlöw Silverbrosch Standar Standar Silverbrosch 7

9 Årsrapport från socialpolitiska kommittén Socialpolitiska kommittén har under året fört en tynande tillvaro med endast en sammankomst. I huvudsak ägnades denna till presentation av medlemmarna som angav vad de ansåg som viktigast att ägna sig åt. Av hälsoskäl avsade sig Barbro Sjöbeck som gruppsammankallande i september månad. Laila Andersson har därefter åtagit sig uppdraget som sammankallande. Årsrapport från Folkhälsokommittén och syn- och hörselkommittén Under året har två sammanträden för planering av folkhälsodagar ägt rum. Utöver det har en lång planering för höstens Hälsomässa pågått. Vårens Folkhälsodag omfattade tre olika teman med Självhjälpsprogram, Synhjälpmedel och Hörsel och hörhjälpmedel. Självhjälpsprogrammet Att leva ett friskare liv presenterades av handledare Yvonne Kjellsson och Carina Ström från Landstingets kompetenscentrum. Att förändra livet med tankens kraft är målet och målgrupp är människor med långvariga hälsoproblem och deras närstående. Arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor kan remittera. Synkonsulent Eva Karp informerade om och visade synhjälpmedel. Hon talade också om de vanligaste synrubbningarna. Representanter för HRF ( Hörselskadades riksförbund) i distriktet informerade om hörsel och hörhjälpmedel som hörapparater, hörslingor och tolk. De informerade också om vad vi alla bör tänka på i mötet med hörselskadade för att vi bättre ska förstå varandra. REPET kommitté för förbättring, förnyelse, marknadsföring, PR och rekrytering. Denna kommitté har ett brett arbetsfält och söker väl fortfarande de rätta arbetsformerna. Ett antal förbättringsförslag som avsett distriktsstyrelsens funktioner har redovisats och resulterat i förändringar/förbättringar. Utbildning i marknadsföring och hemsidor för distriktets föreningar har genomförts under året. Några uppföljande besök som avsett att vara vägledning för föreningarna i konsten att hålla hemsidorna aktiva och aktuella har också genomförts. Rapport från LPR-KPR Under hösten 2011 tog LPR-gruppen (bestående av representanter från SPF, PRO, SKPF, SPRF och adj. RPG) initiativ till en enkätundersökning och uppvaktning av länets kommunstyrelser angående länets äldrevård och samarbete med KPR. Arbetet har fortsatt att bearbeta de uppkomna frågeställningarna. De fem kommunerna inom Blekinge har delvis olika uppfattning om hur KPR ska arbeta och hur/vilken information som ska ges till respektive grupper. Att få beslutade ärenden framför sig på sittande möte där möjligheten att påverka är minimal ger föga arbetsglädje. Vi kommer att fortsätta framföra våra önskemål/krav på att vara remissinstans i ett flertal frågor rörande ekonomi/budgetfrågor, boendefrågor, vård och omsorg. Två utbildningsdagar har anordnats under året den 7 maj och 5 november. Ämnena som bearbetats: samordning mellan landsting och kommun, läkemedelshantering i kommunens äldreomsorg, kloka rättigheter som också ger en bättre läkemedelshantering, hitta de inre värdena hos våra vårdtagare och titta bakom de fysiska behoven. En nyhet för året var att presentera ett mobilt team med en specialutbildad undersköterska och hennes två vårdhundar. De arbetar i Karlskrona kommun och framför allt med dementa vårdtagare. Detta uppskattas otroligt mycket av både vårdtagare och personal. LPR har fyra möten under året tillsammans med Landstinget. Före varje möte skickar gruppen in frågeställningar vi vill ha belysta. LPR-gruppen upplever att vi får bra gehör från Landstinget. Frågan kring ett eller två sjukhus inkl nybyggnation av sjukhus i mitten av länet alternativt uppgradering av de nuvarande har kommit upp. Detta kommer säkert att bli en stor fråga under 2014 som är valår. 8

10 Distriktet har varit representerat vid förbundets utbildningsdagar. Inte minst har utbyte mellan övriga föreningar i landet varit värdefullt. Inom Blekinge har vi varit representerade i nationellt anhörigprojekt och en lokal referensgrupp för anhörigstödjare. LPR-deltagarna har också fungerat som referensgrupp för flera projekt på Kunskapscentrum där Äldrelotsprojektet har avslutats och utvärderats. Föreningarnas verksamhet Ledamöter i Kommunala Pensionärsråden Distriktsstyrelsens KPR-ansvarige: Birgitta Sjölin Johansson Karlskrona Astrid Johansson SPF Lyckå Bengt Billemyr SPF Östra Blekinge Ronneby Laila Andersson SPF Ronneby Ulla Svensson SPF Kallinge Ingvar Svensson SPF Eringsboda-Tving Karlshamn Lennart Wallin SPF Mörrum Inga Johnsson SPF Hällaryd-Åryd Bertil Lövgren SPF Bodekull Sölvesborg Berth Eriksson SPF Boken Sölvesborg Olofström Bengt Thomasson SPF Olofströmsbygden Lisbeth Bengtsson SPF Olofströmsbygden Distriktsverksamhet Boule Distriktsmästerskapen gav följande resultat Mixed-klassen 1:a Ronneby lag 1: Rut Lindström, Lennart Svärd och Arne Hansen Dam-klassen 1:a Ronneby lag 2: Kerstin la Fleur Jeppsson, Conny Hansson och Inger Meriö Herr-klassen 1:Ronneby lag 1: Ove Olofsson, Lars Andersson och Tommy Carlsson Vid Riksmästerskapen som spelades i Enköping den augusti 2014 kom Ronnebys herrlag på 5:e plats. Glada boulespelare med sina troféer 9

11 Bridge Distriktsmästerskapen spelades den 30 maj 2013 i Karlskrona med följande resultat: 1) Anders Lund/Börje Johansson SPF Rosenbom 2) Sven Håkansson-Åke Bjerngren SPF Rosenbom 3) Göte Viktorsson/Barbro Sandin SF Ronneby I denna tävling deltog 8 par. Vid riksmästerskapen i Sundsvall placerade sig paret Ingegärd Nilsson/Willy Norlin på 23:e plats. Golf Distriktsmästerskapen spelades på Ronneby Golfklubbs banor den 7 augusti 2013 och fick följande resultat: D 60: 1. Kerstin Arnlund 2. Birgitta Persson, bägge från SPF Ronneby D 70: 1. Gunilla Friberg 2. Birgitta Vernersson bägge från SPF Ronneby H 65: 1. Claes Friberg, SPF Ronneby 2, Mats Erenius, SPF Östra Blekinge H 75: 1. Sigurd Månsson 2. Lars Thelander, bägge från SPF Ronneby, I riksmästerskapen placerade sig Claes Friberg, SPF Ronneby på andra plats i klassen H 60. SPF-mästerskapen i orientering I riksmästerskapen, som samlade 110 deltagare i Skövde blev resultaten för våra deltagare helt suveräna och i stafettävlingen erövrade våra deltagare samtliga medaljer genom första, andra och tredjeplatserna. Placeringarna i de olika klasserna blev följande: D 60: Segrare Lena Söderberg, SPF Bodekull D 65: Gullevi Svensson, SPF Ronneby blev tvåa D 70: Segrare Birgitta Olsson, SPF Ronneby H 65: Segrare Ingemar Andersson, SPF Östra Blekinge H 70: Segrare Björn Linnersjö, SPF Östra Blekinge H 75: Segrare Roland Karlsson, SPF Ronneby Hjärnkoll Distriktsmästerskapen genomfördes den 14 maj 2013 på Soft Center i Ronneby. Laget från SPF Hällaryd-Åryd segrade efter en hård kamp med SPF Ronneby. Totalt deltog sex lag i tävlingen. Laget bestod av Inga Johnsson, Stig Harald Persson och Per Nyberg. Denna trio deltog också med framgång i riksmästerskapen som ägde rum den 5-6 november 2014 på Viking Line. Kurser och konferenser Distriktskurser Laila Centrala kurser och konferenser Laila 10

12 Medlemsutveckling Antal medlemmar i föreningarna den 31 december 2013 Nummer Förening 1 jan 2013 Ökn/minskn 31 dec SPF Bodekull SPF Belganet-Hallabro SPF Eringsboda-Tving SPF Ronneby SPF Östra Blekinge SPF Trossö SPF Boken Sölvesborg SPF Rödeby SPF Fridlevstad-Sillhövda SPF Nättraby-Hasslö SPF Olofströmsbygden SPF Lyckå SPF Bräkne-Hoby SPF Rosenbom Karlskrona SPF JohannishusListerby SPF Kallinge SPF Mörrum SPF Hällaryd-Åryd SPF Blekinge Distrikt Medlemsutveckling

13 Resultaträkning 2013 DISTRIKTETS INTÄKTER Resultat 2013 Resultat 2012 Medlemsavgifter netto , ,00 Landstingsbidrag för verksamhet , ,00 Utbildningsbidrag Vuxenskolan , ,00 Utbildningsbidrag kurs ,50 0,00 Försäljningsmaterial, kuvert mm 0,00 S:a DISTRIKTETS INTÄKTER , ,00 DISTRIKTETS KOSTNADER Hälsomässa ,85 Distriktsbidrag till föreningarna , ,00 Distriktskurser , ,35 Förbundskonferenser, nettokostnad , ,58 Övriga kurser o konferenser , ,26 Sommarträff, nettokostnad , ,00 KPR, LPR, Soc pol och Folkhälsa , ,62 Tävlingar , ,50 Vårt bidrag till RM Orientering , ,00 Distriktsstämma , ,16 Förnyelse, förbättring, marknadsföring , ,00 Lokalhyra , ,00 Inventarier -korttidsinventarier 0, ,00 Avskrivning inventarier 0, ,00 Styrelsen, möten, kostnadsersättn , ,31 Medlemsavgifter Blekingearkivet o SV , ,00 Övriga administrativa kostnader , ,44 S:a DISTRIKTETS KOSTNADER , :22 Bankkostnad -239,00 Ränteintäkter 5 504, ,00 RESULTAT FÖRE FONDERING 1 736, ,22 FONDERING /UPPLÖSNING FOND Upplösning del av utvecklingsfond ,00 ÅRETS RESULTAT 1 736, ,22 12

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier , ,00 Värdeminskning inventarier , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,00 Fordringar Förutbetalda kostnader o fordring ,00 0,00 Lager presentartiklar 2 800,00 0,00 Lager biljett Arlanda 356,54 946,92 Summa fordringar ,54 946,92 Kassa och bank Bank SHB , ,33 Bank Länsförs Placeringsk 83,38 14,59 Bank Länsförs Fasträntekonto ,07 0,00 Summa kassa och bank , ,92 SUMMA TILLGÅNGAR , ,84 FÖRENINGSKAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Eget kapital , ,19 Vinst/Förlust föregående år 0, ,87 Årets resultat , ,22 Summa föreningskapital , ,84 Reserveringar Inventariefond , ,00 Kongressfond , ,00 Utvecklingsfond , ,00 Summa reserveringar , ,00 Skulder Diverse skulder ,90-114,00 Förbundet oförbrukat projektbidrag 0, ,00 S:a FÖRENINGSKAPITAL , ,84 o SKULDER 13

15 Slutord Vi minskade under 2013 vårt medlemsantal med ett drygt dussin medlemmar. Minskningen kan helt tillskrivas det faktum att två SPF-föreningar lade ner sin verksamhet under föregående år. Vi måste helt klart ta nya tag för att kunna rekrytera ytterligare medlemmar. Förutom medlemsrekrytering ska vi satsa på en ännu mer omfattande och bättre utbildning. Med en fortsatt utveckling av distrikts- och föreningsarbetet kommer vi då att kunna ge en positiv framtid till mötes. Vi vill slutligen framföra ett stort tack till alla medlemmar och funktionärer i distriktets föreningar. Vi vill också rikta ett varmt tack till Landstinget Blekinge och till Studieförbundet Vuxenskolan samt till alla övriga som stöder vår verksamhet. SPF Blekinge distrikt Styrelsen Kjell GG Johansson Birgitta Sjölin Johansson Laila Andersson Anders Ovander Bengt Mauritzson Sven-Åke Falkstrand Hasse Jonsson Styrbjörn Gustavsson Eva Holmberg Roland Vallgren Yvonne Andersson 14

16 Ordförande i föreningarna 2013 Förening Namn och adress Telefon SPF Boken Sölvesborg Ingmar Larsson Skogsvägen 26, Sölvesborg SPF Olofströmsbygden Gunni-Ann Berggren Hemmingsmålavägen 56-6, Olofström SPF Mörrum Björn Nylén Transformatorvägen 20, Mörrum SPF Bodekull Karlshamn Lennart Torshall, avliden 29 januari 2014 Södra Fogdelyckegatan 29, Karlshamn SPF Hällaryd-Åryd Elsa Rudolfsson Trensum SPF Bräkne-Hoby Erika von Buxhoeveden Säljvägen 12, Bräkne-Hoby SPF Ronneby Laila Andersson Kungsgatan 51, Ronneby SPF Belganet-Hallabro Lennart Thernström Gammalstorp pl 1645, Kallinge SPF Eringsboda-Tving Ingvar Svensson Hycklehult, Eringsboda SPF Nättraby-Hasslö Harald Ekberg Åvägen 23, Nättraby SPF Fridlevstad-Sillhövda Bengt Ivarsson Gunnetorpsvägen 1, Tving SPF Rödeby Monika Bergman Bäckstigen 6, Rödeby SPF Trossö Carlskrona Annika Ovander St Möllebacksgränd 7A, Karlskrona SPF Rosenbom Karlskrona Karl-Axel Norén Skolvägen 50, Jämjö SPF Lyckå Sven-Åke Falkstrand Högamovägen 18, Ramdala SPF Östra Blekinge Elin Sjöström Östra Stationsvägen 6, Jämjö SPF Blekinge Kjell GG Johansson Distriktsexpedition Nyponvägen 4 C, Bräkne-Hoby 15

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Södra Älvsborgs distrikt PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-17 Plats: Borås Omfattning 1-25 Närvarande: Lars Lyborg, Borås, distriktsordförande Ulla Wahlin, Borås Dick Ylander,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping

PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping PProtokoll Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns SPF-distrikts styrelse. Tid: den 5 juni 2012 kl.09.00-12.55 Plats: Lindgården, Jönköping Lars Stenbäck Beslutande: Anne-Christine Lind Hammarström

Läs mer

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården.

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Närvarande: 48 valda ombud + 7 från distriktsstyrelsen, sammanlagt 55 personer.

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2014 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2014, distriktets trettionionde verksamhetsår. Styrelsen har haft

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2014 2 Styrelsen för Kronobergs distrikt av Sveriges Pensionsförbund, SPF, får härmed lämna verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsens sammansättning: Ordförande Åke Wenrup Lessebo

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Adresskalender 2015-2016

Adresskalender 2015-2016 Adresskalender 2015-2016 DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Kurt Sevehem Tel 0340-65 09 00 kurt@sevehem.com Stråvalla 0708-70 46 51 V. ordf. Anita Gunnarsson Tel 035-560 24 sallevagen1@telia.com Kvibille 0766-45

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat.

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat. Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2014-03-15 i Stenshult, 1.Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer