SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 SPF Blekingedistriktet SPF Sveriges Pensionärsförbund ÅRSREDOVISNING 2013

2 Berit Paulsson in memorian Distriktets kassör Berit Paulsson avled den 28 november 2013 efter en kort tids sjukdom. Hon blev 76 år. Berit var en kassör av det gamla slaget. Hon var oerhört noggrann och ambitiös i allt vad hon företog sig. Hon var tillika kassör i sin lokala förening, SPF Trossö, där hon uträttade ett enormt arbete i föreningens kamp för att överleva. Hon hade därutöver ett antal andra kassörs- och styrelseuppdrag. Vi minns Berit och hennes gärning med saknad. 1

3 Innehållsförteckning redigeras senare 2 Föredragningslista distriktsstämman Styrelsens sammansättning Av stämman valda funktionärer 4 Av styrelsens utsedda funktionärer 5 Distriktsstämman 2013 Ordförandekonferenser Sommarträff Utmärkelser, jubileer 6 Socialpolitiska kommitténs rapport Folkhälsokommitténs rapport 7 REPET, rapport LPR/KPR, rapport 8 Föreningarnas verksamhet Boule, bridge, golf, orientering 8 Kurser och konferenser 10 Medlemsutveckling 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Slutord 14 Ordförande i föreningarna

4 Föredragningslista vid stämma med SPF Blekinge Distrikt av SPF i Ronneby den 10 april 2014 kl Distriktsstämman öppnas 1a) Parentation 2. Val av funktionärer vid stämman a) Ordförande b) Vice ordförande c) Sekreterare d) Två personer att justera dagens protokoll jämte två rösträknare 3. Upprop av ombud, fastställande av röstlängd 4. Prövning av att stämman kallats i behörig ordning 5. Fastställande av föredragningslistan 6. Årsredovisning för år Revisorernas berättelse 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om arvoden och kostnadsersättningar samt ersättning för resor med egen bil 11. Behandling av till stämman inkomna motioner 12. Behandling av aktivitetsplan för verksamhetsåret Fastställande av budget för verksamhetsåret Fastställande av årsavgift till distriktet för år 2015 (betalas 2015) 15. Fastställande av antalet ombud till 2015 års distriktsstämma 16. Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen 17. Val av a) Ordförande i distriktet för ett år b) Övriga ledamöter i styrelsen c) Revisor jämte ersättare d) Kongressombud jämte ersättare e) Ledamöter i Landstingets pensionärsråd (fyllnadsval efter Bertil Löfgren) f) Valberedning och sammankallande i valberedningen Ledmöter i kommittéer och utskott utses av distriktsstyrelsen 18. Behandling av vid stämman väckta frågor 19. Avtackningar/uppvaktningar 20. Stämmans avslutning 3

5 Årsredovisning för 2013 Styrelsen för Blekinge Distrikt av Sveriges Pensionärsförbund, SPF, får härmed avge följande redovisning för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning. Funktion Namn Förening Mandat Anteckning Ordförande Kjell GG Johansson SPF Bräkne-Hoby 2014 Vice ordförande Birgitta Sjölin Johansson SPF Lyckå 2015 Sekreterare Anders Ovander SPF Nättraby-Hasslö 2014 Kassör Berit Paulsson SPF Trossö 2014 Avliden Ledamöter Laila Andersson SPF Ronneby 2015 Bengt Mauritzson SPF Johannishus-Listerby 2014 Sven-Åke Falkstrand SPF Lyckå 2015 Roland Vallgren SPF Olofström 2015 Hasse Jonsson SPF Ronneby 2015 Eva Holmberg SPF Ronneby 2014 Styrbjörn Gustavsson SPF Bodekull 2014 Adj tf kassör Yvonne Andersson SPF Ronneby 2014 fr. o. m Av stämman valda funktionärer Revisorer Ordinarie Lars-Inge Kjellberg SPF Bodekull 2015 Ingvar Svensson SPF Eringsboda-Tving 2014 Suppleanter Sven-Gustav Edenström SPF Ronneby 2014 Bengt Stoltz SPF Trossö 2015 Socialpolitiska kommittén Sammankallande Barbro Sjöbeck SPF Boken Avgått sept 2013 Laila Andersson SPF Ronneby tf sammankallande Elin Sjöström SPF Östra Blekinge Inez Svensson SPF Eringsboda-Tving Eivor Dahlén SPF Bodekull Brith-Marie Isacson SPF Bodekull Trafikansvarig Ordinarie Harald Ekberg SPF Nättraby-Hasslö Ersättare Åke Jeansson SPF Eringsboda-Tving Hörselansvarig Ordinarie Katarina Svensson SPF Nättraby-Hasslö Ersättare Lars-Gunnar Svensson SPF Nättraby-Hasslö Folkhälsokommittén 4

6 Sammankallande Eva Holmberg SPF Ronneby Ebba Hansson SPF Trossö Britt-Marie Johansson SPF Bodekull Maj-Britt Pålsson SPF Rosenbom Per-Erik Wijk SPF Nättraby-Hasslö Roland Wallgren SPF Olofströmsbygden IT-ansvarig Hasse Jonsson SPF Ronneby Bertil Nilsson, ersättare SPF Rödeby Ledamöter i NTF:s Äldreråd, Sydost Åke Jeansson Paul Rasmusson SPF Eringsboda-Tving SPF Rosenbom Valberedning till 2014 års distriktsstämma Sammankallande Harald Ekberg SPF Nättraby-Hasslö Elin Sjöström SPF Östra Blekinge Sone Persson SPF Nättraby-Hasslö Nils Karlsson SPF Bodekull Gunni-Ann Berggren SPF Olofströmsbygden Av styrelsen utsedda funktionärer Ombud till Vuxenskolans regionstämma Kjell GG Johansson och Laila Andersson Landstingets Pensionärsråd, LPR Ledamöter Birgitta Sjölin Johansson SPF Lyckå Bertil Lövgren SPF Bodekull Karlshamn Avgått sept 2013 Ersättare Gunni-Ann Berggren SPF Olofströmsbygden Kommittén REPET, Förnyelse Förbättring Sammankallande Kjell GG Johansson Bengt Mauritzson Hasse Jonsson Roland Wallgren Sven-Åke Falkstrand Rekryterings-/marknadsföringskommitté Bengt Mauritzson Hasse Jonsson Boendekommitté, nybildad 13 december 2013 Sammankallande Roland Wallgren Styrbjörn Gustavsson Birgitta Sjölin Johansson Hasse Jonsson 5

7 Boulekommitté Västra gruppen Bertil Abrahamsson SPF Mörrum Mellersta gruppen Bengt Gustavsson SPF Ronneby Östra gruppen Erling Gummesson SPF Nättraby-Hasslö Distriktsansvarig Erling Gummesson SPF Nättraby-Hasslö Golf Distriktsansvarig Kjell GG Johansson SPF Bräkne Hoby Styrelsen och arbetsutskottet Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden. Styrelsens ledamöter har löpande haft kontakter med varandra via e-post. Distriktets hemsida Distriktets IT- och hemsidesansvarige Hasse Jonsson har utvecklat hemsidan så att den nu innehåller allhanda nuyttigheter och information för medlemmarna. Hemsidan har under 2013 jhaft 6416 besök. Distriktsstämman 2013 Distriktsstämman hölls den 4 april 2013 i aulan på Soft center i Ronneby. Förutom de sedvanliga valen beslöt stämman att göra ett uttalande till Förbundsstyrelsen angående våra pensioner. Frågan väcktes av Arne Strand, SPF Östra Blekinge som menade att SPF som kamporganisation borde kunna göra mera för att höja våra pensioner. Ordförandekonferenser Vi de centrala ordförandekonferenserna har Kjell GG Johansson deltagit dels den april och dels den 9-10 oktober Den 9-10 oktober deltog också Birgitta Sjölin Johansson. Sommarträffen Laila beskriver Finns det någon bild? Hälsomässan 25 september Vi tilldelades under å 2012 ett utvecklingsbidrag på kronor för genomförande av ett projekt benämnt Hälsomässa, Lev väl på äldre dar. Efter ett intensivt projektarbete genomfördes hälsomässan den 25 september 2013 i Bellevueparken i Karlshamn. Dagen inleddes med musik av Havsbandet. SPF ordföranden Karl Erik Olsson var en av föreläsarna. Läkemedelsansvarig inom landstinget, dietist, synkonsulent, hälsostrateg och FOU bjöd på ny kunskap inom sina områden. RGRM visade sitt program för träning efter bl.a. stroke med musik, färg och rörelse och vi fick också lite flärd med modevisning. Många intressanta utställare presenterade sina varor och verksamheter. Österslättskolans elever ordnade make up och kaffeservering och ute i det vackra vädret kunde den som så önskade få sillamacka eller korv med bröd. En lyckad dag i hälsans tecken! Mässan besöktes av ca 600 personer. En besökssiffra som vi var väldigt nöjda med speciellt som den dagen genomfördes ett antal konkurrerande arrangemang för seniorer i Blekinge. Mässan som 6

8 innehöll föreläsningar och underhållning bestod också av ett 15-tal utställare allt inom områden som anknöt till hälsa. En heldag med tillfälle att skaffa såväl nya kunskaper som att få skratta gott med distriktsläkaren Christer Glader som talade om Humor och hälsa och Nöjeskompaniet. Dr Glader kavlar upp ärmarna inför sitt smittande föredrag Utmärkelser till SPF-medlemmar under verksamhetsåret Sammanställning över utmärkelser till SPF-medlemmar under verksamhetsåret ( Delades ut på respektive förenings årsmöten) SPF Eringsboda Tving SPF Rödeby Britt-Marie Karlsson Silverbrosch Elisabeth Svensson Silverbrosch Eva Olsson Silverbrosch SPF Ronneby Bo N E Nilsson Silvernål Ingabritt Månsson Silverbrosch Åke Bergman Silvernål SPF Boken Sölvesborg SPF Olofströmsbygden Gerd Jonsson Silverbrosch Lennart Mörngård Silvernål Åke Emanuelsson Silvernål Ingvar Östergren Silvernål SPF Mörrum Ruth Henriksson Standar SPF Bodekull Karlshamn Ingeborg Holmberg Standar Rolf Billström Silvernål Gunnel Kruse Silvernål Lars-Olov Olsson Silvernål Phillip George Silvernål SPF Trossö Karlskrona Britt Hansson Lillingrid Willman Ebba Hansson Margaretha Zelmerlöw Silverbrosch Standar Standar Silverbrosch 7

9 Årsrapport från socialpolitiska kommittén Socialpolitiska kommittén har under året fört en tynande tillvaro med endast en sammankomst. I huvudsak ägnades denna till presentation av medlemmarna som angav vad de ansåg som viktigast att ägna sig åt. Av hälsoskäl avsade sig Barbro Sjöbeck som gruppsammankallande i september månad. Laila Andersson har därefter åtagit sig uppdraget som sammankallande. Årsrapport från Folkhälsokommittén och syn- och hörselkommittén Under året har två sammanträden för planering av folkhälsodagar ägt rum. Utöver det har en lång planering för höstens Hälsomässa pågått. Vårens Folkhälsodag omfattade tre olika teman med Självhjälpsprogram, Synhjälpmedel och Hörsel och hörhjälpmedel. Självhjälpsprogrammet Att leva ett friskare liv presenterades av handledare Yvonne Kjellsson och Carina Ström från Landstingets kompetenscentrum. Att förändra livet med tankens kraft är målet och målgrupp är människor med långvariga hälsoproblem och deras närstående. Arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor kan remittera. Synkonsulent Eva Karp informerade om och visade synhjälpmedel. Hon talade också om de vanligaste synrubbningarna. Representanter för HRF ( Hörselskadades riksförbund) i distriktet informerade om hörsel och hörhjälpmedel som hörapparater, hörslingor och tolk. De informerade också om vad vi alla bör tänka på i mötet med hörselskadade för att vi bättre ska förstå varandra. REPET kommitté för förbättring, förnyelse, marknadsföring, PR och rekrytering. Denna kommitté har ett brett arbetsfält och söker väl fortfarande de rätta arbetsformerna. Ett antal förbättringsförslag som avsett distriktsstyrelsens funktioner har redovisats och resulterat i förändringar/förbättringar. Utbildning i marknadsföring och hemsidor för distriktets föreningar har genomförts under året. Några uppföljande besök som avsett att vara vägledning för föreningarna i konsten att hålla hemsidorna aktiva och aktuella har också genomförts. Rapport från LPR-KPR Under hösten 2011 tog LPR-gruppen (bestående av representanter från SPF, PRO, SKPF, SPRF och adj. RPG) initiativ till en enkätundersökning och uppvaktning av länets kommunstyrelser angående länets äldrevård och samarbete med KPR. Arbetet har fortsatt att bearbeta de uppkomna frågeställningarna. De fem kommunerna inom Blekinge har delvis olika uppfattning om hur KPR ska arbeta och hur/vilken information som ska ges till respektive grupper. Att få beslutade ärenden framför sig på sittande möte där möjligheten att påverka är minimal ger föga arbetsglädje. Vi kommer att fortsätta framföra våra önskemål/krav på att vara remissinstans i ett flertal frågor rörande ekonomi/budgetfrågor, boendefrågor, vård och omsorg. Två utbildningsdagar har anordnats under året den 7 maj och 5 november. Ämnena som bearbetats: samordning mellan landsting och kommun, läkemedelshantering i kommunens äldreomsorg, kloka rättigheter som också ger en bättre läkemedelshantering, hitta de inre värdena hos våra vårdtagare och titta bakom de fysiska behoven. En nyhet för året var att presentera ett mobilt team med en specialutbildad undersköterska och hennes två vårdhundar. De arbetar i Karlskrona kommun och framför allt med dementa vårdtagare. Detta uppskattas otroligt mycket av både vårdtagare och personal. LPR har fyra möten under året tillsammans med Landstinget. Före varje möte skickar gruppen in frågeställningar vi vill ha belysta. LPR-gruppen upplever att vi får bra gehör från Landstinget. Frågan kring ett eller två sjukhus inkl nybyggnation av sjukhus i mitten av länet alternativt uppgradering av de nuvarande har kommit upp. Detta kommer säkert att bli en stor fråga under 2014 som är valår. 8

10 Distriktet har varit representerat vid förbundets utbildningsdagar. Inte minst har utbyte mellan övriga föreningar i landet varit värdefullt. Inom Blekinge har vi varit representerade i nationellt anhörigprojekt och en lokal referensgrupp för anhörigstödjare. LPR-deltagarna har också fungerat som referensgrupp för flera projekt på Kunskapscentrum där Äldrelotsprojektet har avslutats och utvärderats. Föreningarnas verksamhet Ledamöter i Kommunala Pensionärsråden Distriktsstyrelsens KPR-ansvarige: Birgitta Sjölin Johansson Karlskrona Astrid Johansson SPF Lyckå Bengt Billemyr SPF Östra Blekinge Ronneby Laila Andersson SPF Ronneby Ulla Svensson SPF Kallinge Ingvar Svensson SPF Eringsboda-Tving Karlshamn Lennart Wallin SPF Mörrum Inga Johnsson SPF Hällaryd-Åryd Bertil Lövgren SPF Bodekull Sölvesborg Berth Eriksson SPF Boken Sölvesborg Olofström Bengt Thomasson SPF Olofströmsbygden Lisbeth Bengtsson SPF Olofströmsbygden Distriktsverksamhet Boule Distriktsmästerskapen gav följande resultat Mixed-klassen 1:a Ronneby lag 1: Rut Lindström, Lennart Svärd och Arne Hansen Dam-klassen 1:a Ronneby lag 2: Kerstin la Fleur Jeppsson, Conny Hansson och Inger Meriö Herr-klassen 1:Ronneby lag 1: Ove Olofsson, Lars Andersson och Tommy Carlsson Vid Riksmästerskapen som spelades i Enköping den augusti 2014 kom Ronnebys herrlag på 5:e plats. Glada boulespelare med sina troféer 9

11 Bridge Distriktsmästerskapen spelades den 30 maj 2013 i Karlskrona med följande resultat: 1) Anders Lund/Börje Johansson SPF Rosenbom 2) Sven Håkansson-Åke Bjerngren SPF Rosenbom 3) Göte Viktorsson/Barbro Sandin SF Ronneby I denna tävling deltog 8 par. Vid riksmästerskapen i Sundsvall placerade sig paret Ingegärd Nilsson/Willy Norlin på 23:e plats. Golf Distriktsmästerskapen spelades på Ronneby Golfklubbs banor den 7 augusti 2013 och fick följande resultat: D 60: 1. Kerstin Arnlund 2. Birgitta Persson, bägge från SPF Ronneby D 70: 1. Gunilla Friberg 2. Birgitta Vernersson bägge från SPF Ronneby H 65: 1. Claes Friberg, SPF Ronneby 2, Mats Erenius, SPF Östra Blekinge H 75: 1. Sigurd Månsson 2. Lars Thelander, bägge från SPF Ronneby, I riksmästerskapen placerade sig Claes Friberg, SPF Ronneby på andra plats i klassen H 60. SPF-mästerskapen i orientering I riksmästerskapen, som samlade 110 deltagare i Skövde blev resultaten för våra deltagare helt suveräna och i stafettävlingen erövrade våra deltagare samtliga medaljer genom första, andra och tredjeplatserna. Placeringarna i de olika klasserna blev följande: D 60: Segrare Lena Söderberg, SPF Bodekull D 65: Gullevi Svensson, SPF Ronneby blev tvåa D 70: Segrare Birgitta Olsson, SPF Ronneby H 65: Segrare Ingemar Andersson, SPF Östra Blekinge H 70: Segrare Björn Linnersjö, SPF Östra Blekinge H 75: Segrare Roland Karlsson, SPF Ronneby Hjärnkoll Distriktsmästerskapen genomfördes den 14 maj 2013 på Soft Center i Ronneby. Laget från SPF Hällaryd-Åryd segrade efter en hård kamp med SPF Ronneby. Totalt deltog sex lag i tävlingen. Laget bestod av Inga Johnsson, Stig Harald Persson och Per Nyberg. Denna trio deltog också med framgång i riksmästerskapen som ägde rum den 5-6 november 2014 på Viking Line. Kurser och konferenser Distriktskurser Laila Centrala kurser och konferenser Laila 10

12 Medlemsutveckling Antal medlemmar i föreningarna den 31 december 2013 Nummer Förening 1 jan 2013 Ökn/minskn 31 dec SPF Bodekull SPF Belganet-Hallabro SPF Eringsboda-Tving SPF Ronneby SPF Östra Blekinge SPF Trossö SPF Boken Sölvesborg SPF Rödeby SPF Fridlevstad-Sillhövda SPF Nättraby-Hasslö SPF Olofströmsbygden SPF Lyckå SPF Bräkne-Hoby SPF Rosenbom Karlskrona SPF JohannishusListerby SPF Kallinge SPF Mörrum SPF Hällaryd-Åryd SPF Blekinge Distrikt Medlemsutveckling

13 Resultaträkning 2013 DISTRIKTETS INTÄKTER Resultat 2013 Resultat 2012 Medlemsavgifter netto , ,00 Landstingsbidrag för verksamhet , ,00 Utbildningsbidrag Vuxenskolan , ,00 Utbildningsbidrag kurs ,50 0,00 Försäljningsmaterial, kuvert mm 0,00 S:a DISTRIKTETS INTÄKTER , ,00 DISTRIKTETS KOSTNADER Hälsomässa ,85 Distriktsbidrag till föreningarna , ,00 Distriktskurser , ,35 Förbundskonferenser, nettokostnad , ,58 Övriga kurser o konferenser , ,26 Sommarträff, nettokostnad , ,00 KPR, LPR, Soc pol och Folkhälsa , ,62 Tävlingar , ,50 Vårt bidrag till RM Orientering , ,00 Distriktsstämma , ,16 Förnyelse, förbättring, marknadsföring , ,00 Lokalhyra , ,00 Inventarier -korttidsinventarier 0, ,00 Avskrivning inventarier 0, ,00 Styrelsen, möten, kostnadsersättn , ,31 Medlemsavgifter Blekingearkivet o SV , ,00 Övriga administrativa kostnader , ,44 S:a DISTRIKTETS KOSTNADER , :22 Bankkostnad -239,00 Ränteintäkter 5 504, ,00 RESULTAT FÖRE FONDERING 1 736, ,22 FONDERING /UPPLÖSNING FOND Upplösning del av utvecklingsfond ,00 ÅRETS RESULTAT 1 736, ,22 12

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier , ,00 Värdeminskning inventarier , ,00 Summa anläggningstillgångar , ,00 Fordringar Förutbetalda kostnader o fordring ,00 0,00 Lager presentartiklar 2 800,00 0,00 Lager biljett Arlanda 356,54 946,92 Summa fordringar ,54 946,92 Kassa och bank Bank SHB , ,33 Bank Länsförs Placeringsk 83,38 14,59 Bank Länsförs Fasträntekonto ,07 0,00 Summa kassa och bank , ,92 SUMMA TILLGÅNGAR , ,84 FÖRENINGSKAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Eget kapital , ,19 Vinst/Förlust föregående år 0, ,87 Årets resultat , ,22 Summa föreningskapital , ,84 Reserveringar Inventariefond , ,00 Kongressfond , ,00 Utvecklingsfond , ,00 Summa reserveringar , ,00 Skulder Diverse skulder ,90-114,00 Förbundet oförbrukat projektbidrag 0, ,00 S:a FÖRENINGSKAPITAL , ,84 o SKULDER 13

15 Slutord Vi minskade under 2013 vårt medlemsantal med ett drygt dussin medlemmar. Minskningen kan helt tillskrivas det faktum att två SPF-föreningar lade ner sin verksamhet under föregående år. Vi måste helt klart ta nya tag för att kunna rekrytera ytterligare medlemmar. Förutom medlemsrekrytering ska vi satsa på en ännu mer omfattande och bättre utbildning. Med en fortsatt utveckling av distrikts- och föreningsarbetet kommer vi då att kunna ge en positiv framtid till mötes. Vi vill slutligen framföra ett stort tack till alla medlemmar och funktionärer i distriktets föreningar. Vi vill också rikta ett varmt tack till Landstinget Blekinge och till Studieförbundet Vuxenskolan samt till alla övriga som stöder vår verksamhet. SPF Blekinge distrikt Styrelsen Kjell GG Johansson Birgitta Sjölin Johansson Laila Andersson Anders Ovander Bengt Mauritzson Sven-Åke Falkstrand Hasse Jonsson Styrbjörn Gustavsson Eva Holmberg Roland Vallgren Yvonne Andersson 14

16 Ordförande i föreningarna 2013 Förening Namn och adress Telefon SPF Boken Sölvesborg Ingmar Larsson Skogsvägen 26, Sölvesborg SPF Olofströmsbygden Gunni-Ann Berggren Hemmingsmålavägen 56-6, Olofström SPF Mörrum Björn Nylén Transformatorvägen 20, Mörrum SPF Bodekull Karlshamn Lennart Torshall, avliden 29 januari 2014 Södra Fogdelyckegatan 29, Karlshamn SPF Hällaryd-Åryd Elsa Rudolfsson Trensum SPF Bräkne-Hoby Erika von Buxhoeveden Säljvägen 12, Bräkne-Hoby SPF Ronneby Laila Andersson Kungsgatan 51, Ronneby SPF Belganet-Hallabro Lennart Thernström Gammalstorp pl 1645, Kallinge SPF Eringsboda-Tving Ingvar Svensson Hycklehult, Eringsboda SPF Nättraby-Hasslö Harald Ekberg Åvägen 23, Nättraby SPF Fridlevstad-Sillhövda Bengt Ivarsson Gunnetorpsvägen 1, Tving SPF Rödeby Monika Bergman Bäckstigen 6, Rödeby SPF Trossö Carlskrona Annika Ovander St Möllebacksgränd 7A, Karlskrona SPF Rosenbom Karlskrona Karl-Axel Norén Skolvägen 50, Jämjö SPF Lyckå Sven-Åke Falkstrand Högamovägen 18, Ramdala SPF Östra Blekinge Elin Sjöström Östra Stationsvägen 6, Jämjö SPF Blekinge Kjell GG Johansson Distriktsexpedition Nyponvägen 4 C, Bräkne-Hoby 15

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Blekinge Skyttesportförbund

Blekinge Skyttesportförbund Blekinge Skyttesportförbund Verksamhetsberättelse 2013 Styrelse, sektioner, grenledare, ombud Ordförande Håkan Sigurdsson V.ordförande, ledamot Pär Karlsson Ordf. Utb.sektionen Förbundssekreterare, ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Årgång 19 NUMMER. Börjar i detta nr. Fortsätter i kommande nr av Enabygden. Se sid 10. Berit Bergman En resa till och i Tanzania

Årgång 19 NUMMER. Börjar i detta nr. Fortsätter i kommande nr av Enabygden. Se sid 10. Berit Bergman En resa till och i Tanzania Årgång 19 NUMMER 12013 Berit Bergman En resa till och i Tanzania Börjar i detta nr. Fortsätter i kommande nr av Enabygden. Se sid 10 Redaktionskommittén Funktionärer Tel Rekryteringsansv Ulla Hedin 351

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson

Läs mer

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe

Läs mer

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö

Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Ordförande Eda Anderson Sköns Södra. v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2013. Styrelsen Ordförande Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Bengt Axelsson Timrå Sekreterare

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014. Styrelsen. Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för PRO Medelpads distrikt avger följande berättelse för 2014 Styrelsen Ordförande Eda Anderson Sköns Södra v. ordförande Sigbritt Hedlund Haverö Kassör Britta Pettersson

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos årsmöte fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Vi får lyssna på Hasse E-son

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 1 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och

Läs mer