Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet på Svenska mässan i Göteborg!"

Transkript

1 Onsdag 1 aril 201 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulärt Vårmöte Göteborg 1-1 aril, 201 Nr 1, Onsdag 1 aril Hjärtligt välkommen till det XV:e kardiovaskulära vårmötet å Svenska mässan i Göteborg! Jonas Oldgren Ordförande i Organisationskommittén Detta årliga möte är numera väletablerat som den största och självklara möteslatsen för oss som arbetar med hjärtkärlsjukdomar. Här erbjuds ett bra tillfälle att träffa läkare, forskare, sjuksköterskor, BMA, sjukgymnaster, och reresentanter från medicinteknisk och farmaceutisk industri. Ta chansen att lära av varandra, utbyta idéer och erfarenheter, ställa frågor till föreläsare och osterresentatörer, diskutera skillnader och möjligheter i sjukvård och forskning vid alltifrån den lilla kliniken till det stora universitetssjukhuset. Organisationskommitténs stora utmaning har varit att sätta iho ett rikt och varierat rogram som är reresentativt för alla secialiteter och yrkeskategorier inom området, med hänsyn tagen till både tidigare års rogram och inte minst den stora mängden inkomna symosieförslag. 40-tal symosier Av utrymmesskäl kunde bara en tredjedel av insända symosier acceteras och i mötesrogrammet hittar Du ett 40-tal symosier. Utöver detta resenteras 114 abstracts, 2 av dem som fria föredrag och 8 osters och riser delas ut till de bästa av dem. Totalt innebär det att ett ca 20 föreläsare och moderatorer aktivt medverkar under mötet och förhoningsvis skaar goda inlärningstillfällen och möjligheter till diskussion. För att hitta rätt i det digra rogrammet finns en nyutvecklad a för telefon och läslatta till Din hjäl. fem secialistföreningarna Det kardiovaskulära vårmötet arrangeras av Svenska Hjärtförbundet som består av de fem secialitetsföreningarna för kardiologi, klinisk fysiologi, thoraxkirurgi, thoraxradiologi resektive thoraxanestesi. I vårmötets organisationskommitté ingår förutom reresentanter från dessa secialistföreningar även medlemmar från svenska föreningarna för barnkardiologi förening, diabetologi, samt hyertoni, stroke och vaskulär medicin, och Vårdersonal inom Cardiologi (VIC). Mötesrogrammet är granskat och godkänt av LIPUS (tidigare IPULS). Jonas Oldgren Utöver det vetenskaliga rogrammet hålls också rövar- och användarmöten och flera secialitetsföreningar har arbetsgrus-, styrelse- eller årsmöten, antingen under onsdag förmiddag eller fredag eftermiddag eller å den tid som särskilt avsatts i rogrammet å torsdag eftermiddag. sinningass å torsdagen Den stora utställningen är också väl värd ett besök, här finns i år 64 utställare. Sist men inte minst har vi tack vare vår eminenta lokala kommitté ett oväntat oulärt och snabbt fullbokat sinning-ass för de riktigt morgonigga å torsdagen, och å torsdagkvällen en kongressmiddag i Eriksbergshallen med ett rogram som lovar gott. Artikeln fortsätter å sida 2 Urval dagens föreläsningar Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskatienter - hur göra i raktiken? Att överleva ett hjärtsto Eigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Aortadissektion ty B Skall fler behandlas med hjärtum (LVAD, vänsterkammarum) vid svår hjärtsvikt? Tonåringen håller å att bli vuxen hur hanterar vi det? Kan vi åverka vaskulärt åldrande? Hjärtrond Stresseko för annat än kranskärlssjukdom Vad gör man med små hål i hjärtat? Werköföreläsning Jane Somerville 0 years with cardiac surgeons

2 2 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Onsdag 1 aril 201 Jag vill gärna assa å att rikta ett stort tack till alla abstractsförfattare och inte minst till alla som lämnat förslag till symosier, även till Dig som skickat in ett förslag som inte blivit antaget. Ett hjärtligt tack också till våra 12 viktiga samarbetsartners samt Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen som också stödjer det kardiovaskulära vårmötet 201. Nästa års möte går av staeln - maj 2014 i Malmö, fundera gärna redan idag å vad Du vill se i rogrammet nästa år och utnyttja möjligheten att skicka in förslag. Å organisationskommitténs vägnar tillönskar jag alla deltagare både nytta och nöje under det XV:e kardiovaskulära vårmötet! Jonas Oldgren Ordförande i organisationskommittén Ny kongresstidning imorgon torsdag VX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 1-1 aril 201, Göteborg Lius har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns å (Lius-nr ) Att överleva ett hjärtsto Moderatorer: Åsa Axelsson, Göteborg, Mona Schlyter, Malmö Sal K Vilken livskvalitet har atienter efter hjärtsto? Anders Bremer Begreet hälsorelaterad livskvalitet bör användas för att i någon mån avgränsa innebörden till den livskvalitet som kan kolas till hälsa och välbefinnande. hälsorelaterad livskvalitet Likväl blir definitionen av hälsorelaterad livskvalitet bred och varierande, vilket samtidigt är ofrånkomligt med tanke å att det enbart är den överlevande själv som i slutändan vet vad hälsa och välbefinnande är för just honom/ henne. Frågan om vilken livskvalitet överlevande atienter har efter ett hjärtsto är då snarare en fråga om vilken hälsorelaterad livskvalitet atienterna har å generell nivå. Svaret som forskningen ger är att majoriteten överlevare har en god eller accetabel livskvalitet, Välkomstmingel! Idag kl bjuds det å välkomstmingel å kontinentalt vis i utställningslokalerna å Svenska Mässan. Ingår i anmälningsavgiften. Föranmälan behövs. Fri klädsel. även om det inte nödvändigtvis är samma livskvalitet som före hjärtstoet. En del studier visar dock att en del överlevare har reducerad livskvalitet medan några studier visar att livskvaliteten är låg. För att i slutändan otimera och främja den hälsorelaterade livskvaliteten för atientgruen bör forskningsmetoderna blir mer homogena avseende atienturval, mätinstrument och kontrollgruer. Samtidigt bör större vikt läggas vid användning av varierande forskningsmetoder för att även nå kunska och förståelse av centrala delar av hälsa och välbefinnande hos atienterna som överlevt ett hjärtsto, vilka forskningen hittills bara har berört marginellt. Hur följs atienter u å sjukhus efter hjärtsto? Johan Israelsson Allt fler överlever lötsligt oväntat hjärtsto. Vården vid hjärtsto har mest fokuserat överlevnad och mindre intresse har riktats mot de Pottholzt funderingar om den medicinska utvecklingen som överlevt och deras närståendes situation, trots att denna gru sannolikt har secifika behov av stöd kolade till hjärtstoshändelsen. Det finns sannolikt behov av en förbättrad eftervård men kunska saknas om överlevare och närståendes hälsa och behov av stöd. Denna kunska är nödvändig för att utveckla vården efter hjärtsto. lanerad studie resenteras Föredraget kommer att försöka beskriva Innehåll hur vården av Sida överlevarna (efter den akuta fasen) ser ut i 81 Sverige samt hur uföljningen via Hjärt-lungräddningsregistret sker. Dessutom kommer en lanerad studie att resenteras. Studiens syfte är att beskriva överlevare och närståendes hälsa samt att testa effekter Pottholzt av en sjuksköterskeledd funderingar om... stödintervention. LitenAnnons_Lius_201_staende.indd Anders Bremer Johan Israelsson Ansvarig utgivare: Svensk Medicin AB, Niclas Lindqvist, Citera gärna tidningen, men källan Svensk Medicin AB måste anges. Tryckeri: Markbladet Tryckeri i Kinna 81

3 Onsdag 1 aril 201 Vilka behov har tonåringen som lever med ett medfött hjärtfel? Åsa Burström, Stockholm Medicinska framgångar har lett till att allt fler barn med hjärtfel unår vuxen ålder och många av dessa behöver fortsatt vård och kontroller även som vuxna. Inom barnsjukvård bedrivs familjeorienterad vård där föräldrarna bär ansvaret för kontroller och vård. Vid 18 års ålder lämnar ungdomarna barnsjukvården för att flytta till vuxensjukvården och förväntas då själva ta ansvar för sin fortsatta vård. För en tonåring med en kronisk sjukdom innehåller tonåren mer än att searera från sina föräldrar. Det finns en önskan att vara som alla andra och att föräldrarna ska lämna över ansvaret. Tidigare studier har visat att det inte är ovanligt att ungdomar har bristande kunskaer om sitt hjärtfel och dess innebörd och varför de behöver fortsatt uföljning och vård. Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus ågår en intervjustudie av barn födda med komlicerade hjärtfel. 1 ungdomar och deras föräldrar deltar i enskilda intervjuer med syfte att identifiera vårdbehov under övergångsfasen mellan barnoch vuxensjukvården (16-18 år). Resultatet av studien är en viktig kunska för att belysa ungdomars behov för att stärka deras delaktighet och självständighet som ung vuxen, samt att stärka ett hälsoadekvat beteende. Kunskaen är även viktigt för att sätta in åtgärder och utveckla vårdrogram för en förbättrad kvalitet av tonåringarnas överflyttning till vuxensjukvården. Hur fungerar överföringsmottagningen mellan barn och vuxenvården? Ann As, Lund Bakgrund Utvecklingen av hjärtkirurgin har lett till att allt fler barn med komlicerade hjärtmissbildningar når vuxen ålder i dag och har behov av fortsatt uföljning vid GUCHmottagning. Förutom sitt hjärtfel kan de även ha andra funktionshinder att ta hänsyn till. Ungdo- XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Tonåringen håller å att bli vuxen hur hanterar vi det? Personcentrerad vård för medfödda hjärtfel Moderatorer: Maria Mamhidir Eriksson, Umeå. Jan Mårtensson, Jönköing Sal H1 identifiera vårdbehov mar som under sin uväxt haft ett stöd från sina föräldrar ska successivt axla ansvaret för sin hälsa och egenvård. GUCH-mottagningen startade i Lund å 10-talet som en medicinsk överraortering och lanering av atientens behov av undersökningar eller oeration inom snar framtid och kom att bli betydelsefull för både atientgru och sjukvård. Årligen övergår ca 20 ungdomar och antalet är tilltagande. informeras atienten vid 16-1 års ålder I nuläget informeras atienten vid 16-1 års ålder av barnkardiolog om övergången till GUCH vid ett återbesök. Vid sista återbesök å Barnhjärtmottagning, vid 18 års ålder, träffar atienten barnkardiolog tillsammans med kardiolog från GUCH-mottagningen för undersökning och samtal. Därefter sker återbesöken å GUCH och kan ligga några år framåt i tiden och innebär att ungdomen själv ska boka tid, fixa med recet etc. En rojektgru bildades i Lund hösten 2011 med syftet att undersöka hur övergången från barnsjukvård till GUCH i Sverige kunde starta tidigare än i nuvarande form och utvecklas till att bättre främja ungdomars, med medfödda hjärtfel, framtida hälsa och egenvård. Inom rojektet sökte vi kunska om vad ungdomarna anses behöva för att få en trygg övergång till vuxenlivet och GUCH genom följande: Brainstorming inom rojekt gruen och sjuksköterskor som arbetar med GUCH Frågeformulär till barnkardiologer knutna till regionen om deras erfarenhet av övergång till GUCH. Journalgranskning av nio atienter födda 11-2 med Fallots anomali Litteraturstudier om ungdomars ulevelse och erfarenhet av övergången Undersökningen visade att vårdersonal ansåg att ungdomar saknar kunska om sitt hjärtfel, att de behöver stöd att möta vårdersonal ensam. Vidare har föräldrar har svårt släa taget, det finns en gråzon, att en successiv övergång och besök å GUCH och en tydlighet om skillnaden vore bra. Lämlig tid för start av egenvård och förberedelse inför övergång varierade enligt barnkardiologer. Riktlinjer kan vara ett stöd inför övergången för både ersonal och ungdomar, vilket även studier visar. Journalgranskningen visade att övergången försenas, och att ungdomar uteblir från besök. Ungdomars, i Sverige, erfarenhet av övergången till GUCH saknas och behöver belysas. vård och egenansvar Projektets betydelse Utvecklingen av riktlinjer är ett led att säkerställa att ungdomar med hjärtfel har god kunska om sin diagnos och sitt hälsotillstånd. Detta kan därmed underlätta för dem vid övergång från barnsjukvårdens familjefokuserade vård, till vård och egenansvar som vuxen atient. Information om den egna hälsan kan minska risken för uteblivna kontroller och komlikationer. En strukturerad vård förväntas utöka samarbetet och förståelsen mellan olika rofessioner inom sjukvård för barn och vuxna, öka kunskaen hos berörd ersonal, förbättra arbetsrutiner samt bidra till att öka atientsäkerheten och vårdkvaliteten. Ann As 1 av får cancer. Men alla drabbas. Bli månadsgivare i dag. Gå in å cancerfonden.se eller ring oss å SHFlogomedwebbadress.indd

4 4 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Onsdag 1 aril 201 Aortadissektion ty B Moderatorer: Anders Gottsäter, Malmö. Karin Zachrisson, Göteborg Sal H2 Nyheter vid behandling av Aortadissektion ty B Anders Gottsäter Okomlicerad ty B aortadissektion behandlas medicinskt med blodtryckssänkning till 120 mmhg. Aortabristning, blodtrycksfall eller bristande blodtillförsel till olika organischemi kan dock nödvändiggöra kirurgisk eller kateterburen (endovaskulär) behandling. Aortadissektion innebär ukomst av en sricka i stora krosulsåderns vägg, ledande till att blod drivs in i kärlväggen och searerar dess olika lager. Om en aortadissektion utgår nedom avgången för artären till vänster arm klassificeras den som ty B. Okomlicerad ty B aortadissektion behandlas medicinskt med blodtryckssänkning till 120 mmhg. Aortabristning, blodtrycksfall eller bristande blodtillförsel till olika organischemi kan dock nödvändiggöra kirurgisk eller kateterburen (endovaskulär) behandling. Tekniska, medicinska och kirurgiska framsteg har å senare år förbättrat utsikterna för atienter med denna allvarliga åkomma, och långtidsrognosen efter det akuta sjukdomsskedet är numera god. Vid symosiet genomgås de senaste framstegen vad gäller både bilddiagnostik och medicinsk, kirurgisk och kateterburen behandling av atienter med aortadissektion ty B. Medverkar gör läkare med både bild- och funktionsdiagnostisk, kärlmedicinsk, kärlkirurgisk och endovaskulär kometens och erfarenhet. Anders Gottsäter LED-Pannlama för oerationsrummet från Luxtec Integra! Hitta din leverantör! Komlett utbud från Geister Kärl / thoraxinstrument. Precisioninstrument av högsta kvalitet! Vår kunska och erfarenhet - Er bästa garanti! Välkomna! Komlett självhållande haksystem från Omni-Tract! Miljövänligt diatermihandtag med integrerat rökutsug 100% fritt från PVC och ftalater! Instrumenta AB Box PARTILLE Tel Fax Blodtryckskontroll och målblodtryck hos riskatienter - hur göra i raktiken? Moderatorer: Annica Ravn-Fischer, Göteborg. Stig Atvall, Göteborg Sal K1 Diabetes Peter M Nilsson Blodtrycksmål vid diabetes ett rörligt mål! Blodtrycket är en av de viktigaste behandlingsbara riskfaktorerna för flertalet vaskulära komlikationer i allmänhet och detta gäller i synnerhet hos individer med ty 2 diabetes. Vidare är det säkert ett större roblem kvantitativt sett att många atienter med diabetes ligger dåligt reglerade (systoliskt blodtryck >140 mm Hg) än alltför väl reglerade. Det är inte heller rimligt att kortsiktigt ändra blodtrycksmålen i riktlinjer och behandlingsrekommendationer i samma takt som nya studieresultat ubliceras. Å andra sidan måste målen justeras när det blir uenbart att dessa saknar tydligt vetenskaligt stöd eller ännu värre riskerar att utsätta atienter för en onödig eller i värsta fall biverkningsbehäftad behandling. Att inte göra så riskerar allmänhetens förtroende både för vetenskassamhället och för sjukvården. Internationellt så föresråkas nu ett blodtrycksmål vid diabetes under 140/80 mmhg av euroeiska organisationer liksom av American Diabetes Association (ADA) för de flesta atienter. För nyutäckta atienter menar ADA att blodtrycksmålet kan vara under 10/80 mmhg, samma som det nuvarande svenska blodtrycksmålet enligt Läkemedelsverkets rekommendationer från Dessa kommer dock sannolikt att revideras under h ambulatorisk blodtrycksmätning I framtiden kommer sannolikt betydelsen att öka av 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning hos atienter med diabetes, eftersom en åtagligt stor andel kan ha förhöjt blodtryck utanför mottagningen, inte minst nattetid. Den svenska CARDIPP studien har å visat att kanske -0% av alla skenbart normotensiva diabetesatienter har ett förhöjt nattblodtryck efter ambulatorisk mätning. Dessutom bör ökad umärksamhet riktas mot centralt blodtryck och artärstyvhet, komonenter av den hemodynamiska störningen som bidrar å ett så åtagligt sätt till kardiovaskulära diabeteskomlikationer. Enligt data från Nationella Diabetes Registret (NDR) så har fortfarande drygt hälften av alla atienter med ty 2 diabetes i landet med hyertonibehandling ett systoliskt som ligger över 140 mmhg. Det är angeläget att nå dessa atientgruer och deras ansvariga läkare med information om att mera bör göras för att med en kombination av livsstilsåtgärder och modifierad läkemedelsterai förbättra deras blodtryckskontroll. udatering av blodtrycksmålet Under 201 kommer vi även att få se ett nytt euroeiskt dokument om behandling av riskfaktorer vid diabetes, vilket skall tas fram av Euroean Society of Cardiology (ESC) samt Euroean Association for the Study of Diabetes (EASD) under ledning av Lars Rydén, Sverige. Där kommer en udatering av blodtrycksmålet att ske. Detta kommer att ha betydelse även för den svenska debatten. Läkemedelsverket har nyligen fattat beslut om att udatera sina riktlinjer för att förebygga aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom från Då kommer även målvärden för diabetesatienter att beröras. Peter M Nilsson

5 Onsdag 1 aril 201 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Kan vi åverka vaskulärt åldrande? Moderatorer: Margareta Scharin Täng, Göteborg. Anders Gottsäter, Malmö 1-16 Sal H1 Hur skall vi mäta vaskulärt åldrande? Margareta Ring, Stockholm Förkortad telomer längd, nedsatt endotelfunktion, ökad artärstyvhet och åderförkalkning är alla tecken å vaskulärt åldrande. Detta kan åskyndas av t.ex. rökning, övervikt, stillasittande, samt kardiovaskulära faktorer som hyertoni, höga blodfetter och diabetes mellitus. Det finns olika metoder att mäta den vaskulära funktionen och därmed också det vaskulära åldrandet. En metod är att mäta leukocyt telomer längd av DNA siralens kromosomalaändstycke. En annan metod är att mäta graden av åderförkalkning i halskärlet non-inva- sivt med ultraljud i termer av intima-media tjocklek i carotis(cimt) eller lackförekomst. Förmätning av cimtfinns halvautomatiska mätrogram som är tidsbesarande och ger ökad reroducerbarhet. Det finns även non-invasivametoder för bedömning av endotelfunktionen genom att med ischemiinducerad flödesökning stimulera endotelet till kväveoxid (NO) frisättning och därigenom endotelberoende vasodilatationsom kan mätas. Artärstyvhet kan mätas som ulsvågshastighet (PWV) med flera olika metoder.arteriograh (oscillometrisk metod) ger något högre värden å PWVän Shygmo- Cor (tonometrisk metod),och olika referensvärden kan behövas beroende å metod. Ett consensus dokument från 2012 förordar standardisering av avståndsmätning mellan carotis och femoralis som 80% av den umätta längden mellan carotis och femoralis för att öka överrenstämmelsen av PWV mellan metoderna. Sammanfattningsvis finns flera olika sätt att mäta vaskulärt åldrande. För vetenskaliga studier kan en kombination ge en ökad säkerhet i bedömningen och utvärdering av teraieffekter. För eventuellt kliniskt bruk måste nytta vägas mot tid, kostnad, krav å användare, reroducerbarhet. Om mätning av vaskulärt åldrande kan umuntra till atientmedverkan i riskfaktor reduktion skulle detta kunna ha ett stort värde. Ny kongresstidning imorgon torsdag Eigenetiska mekanismer vid kardiovaskulär sjukdom Moderatorer: Lena Jonasson, Linköing. Lennart Nilsson, Linköing Sal H1 Lena Jonasson Eigenetik är ett nytt och snabbt exanderande forskningsfält. Förenklat kan man säga att det handlar om sambandet mellan arv och miljö. Eigenetiska mekanismer styr vilka gener som ska tystas och vilka som ska användas. De eigenetiska mekanismerna styrs i sin tur av en rad faktorer som livsstil, läkemedel, åldrande och stress. Samtidigt är eigenetiska förändringar så stabila att de kan nyttjas som markörer vid sjukdom och läkemedel som åverkar eigenetik används redan mot cancer. Fram till nu har dock eigenetik varit ganska lite umärksammat vid kardiovaskulär sjukdom. I detta symosium berättar olika forskare mer utförligt om vad eigenetik är samt resenterar egna nya data om eigenetik vid ty 2 diabetes, ateroskleros, hjärtinfarkt och aortaklaffsjukdom. I den första föreläsningen redogör Charlotte Ling, docent vid Lunds Universitets Diabetescenter, för eigenetikens roll vid ukomst av ty 2 diabetes. Hennes forskningsgru har åvisat eigenetiska förändringar i bl a insulinroducerande celler och i skelettmuskel hos atienter med ty 2 diabetes. De har dessutom sännande data som visar att livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet och kostvanor kan åverka det eigenetiska uttrycket i fettväv och muskel. I den andra föreläsningen berättar Agneta Siegbahn, rofessor i klinisk koagulationsvetenska vid Usala universitet, om vilken betydelse eigenetiken kan ha för regleringen av fibrinolys. otential att bli nya biomarkörer Vidare kommer hon att berätta om förekomsten av små tystande RNA, sk. mikrorna vid ateroskleros och hjärtinfarkt. MikroRNA i cirkulationen har otential att bli nya biomarkörer. Forskningsgruen studerar också vilken betydelse mikrorna har för ukomsten av trombos, bl a resenteras nya data om hur trombocyter åverkar mikrorna i cirkulationen. I den tredje och sista föreläsningen berättar Hanna Björck, ostdoktor i Per Erikssons forskningsgru vid Karolinska Institutet, om eigenetiska förändringar vid aortaklaffsjukdom. Hon har jämfört klaffvävnad från atienter med bikusida resektive trikusida aortaklaffar och sett betydande skillnader i det eigenetiska mönstret. En sännande hyotes innebär att det förändrade blodflödet genom bikusida aortaklaffar genererar eigenetiska förändringar i kärlväggen som kan förklara varför individer med bikusida aortaklaffar i ökad grad får aortaaneurysm. Eigenetiska förändringar vid aortaklaffsjukdom Hanna Björck Aortaklaffen består vanligtvis av tre kusar, men hos ca 1-2 rocent av befolkningen förekommer en missbildning där två av kusarna sammansmält och bildat en tvådelad (bikusid) aortaklaff. Patienter med bikusid aortaklaff (BAV) drabbas i högre utsträckning av allvarliga aortakomlikationer, så som ulsåderbråck, än atienter med tredelad (trikusid) aortaklaff (TAV). En möjlig förklaring till detta kan vara förekomst av ett onormalt aortablodflöde hos atienter med BAV. DNA metylering är en ty av eigenetisk modifiering av DNA:t som är involverat regleringen av geners aktivitet, dvs. om de är åeller avslagna. Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan närvaro av dessa modifieringar och olika tyer av blodflöden. Vi har studerat DNA metylering av gener som samvarierar med gener som tidigare åvisats vara reglerade av blodflöde och som skiljer sig i uttryck i aortan mellan atienter med BAV och TAV. Vi kunde visa att en stor del av generna skiljde sig även i DNA-metyleringsmönster mellan atienter med BAV och TAV, och att majoriteten av metyleringsskillnaderna var associerade med enhancerregioner. Ett onormalt blodflöde, som ett resultat av bikusid aortaklaff, skulle således kunna åverka uttrycket av gener som kan inverka å kärlväggens struktur och funktion genom att ändra den eigenetiska koden och därmed genernas aktivitet. Det skulle kunna bidra till den ökade risken för ulsåderbråck som åvisats hos atienter med BAV. Hanna Björck Charlotte Ling Agneta Siegbahn

6 6 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Onsdag 1 aril 201 Vill du annonsera? Ring Svensk Medicin AB Det finns ett alternativ till det Salures K (bendroflumetiazid 2, mg + kaliumklorid 0 mg) som har utgått* Centyl K mite och Centyl K ett tiaziddiuretikum i lågdos Lägre styrka Alternativ till Salures K som har utgått * Förackningar och riser 2 st 80,0 kr. 100 st 11,00 kr. 2 st 4,00 kr. 100 st 186,00 kr. *avregistrerades LEO Pharma AB Box 404 SE Malmö Tel.: Fax: Org.nr Centyl K mite (bendroflumetiazid 1,2 mg och kaliumklorid mg) och Centyl K (bendroflumetiazid 2, mg och kaliumklorid mg). Filmdragerade tabletter. Diuretikum och blodtryckssänkande medel. ATCkod: C0AB01. Indikation: Hyertoni. Ödem i samband med hjärtinsufficiens. Ödem av annan genes. Profylaktisk behandling av atienter med recidiverande idioatisk njurstenssjukdom. Kontraindikationer: Svår lever- och njurinsufficiens. Manifest gikt. Överkänslighet mot tiazider och närstående sulfonamider. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälämne. Dosering: Tabletterna ska sväljas hela med minst 1/2 glas vatten. Hyertoni: Vid långtidsbehandling som regel 1,2- mg bendroflumetiazid dagligen som engångsdos å morgonen. Med ledning av effekten å blodtrycket inställs atienten å lägsta möjliga underhållsdos. Bendroflumetiazid kan med fördel kombineras med betablockerare och andra blodtryckssänkande medel. Den vanligen rekommenderade dosen av dessa medel bör därvid reduceras. Ödem: 2,-10 mg bendroflumetiazid. Lämlig initialdos mg bendroflumetiazid dagligen. Underhållsdos: 2,- mg bendroflumetiazid dagligen kontinuerligt eller intermittent med 2-4 behandlingsfria dagar er vecka. Hela dagsdosen ges i allmänhet å morgonen. Premenstruella ödem: 2, mg bendroflumetiazid dagligen -10 dagar remenstruellt. Varningar och försiktighet: Diabetes mellitus är ingen kontraindikation men atienten bör observeras med tanke å att Centyl K mite/centyl K kan ge förändringar i kolhydratmetabolismen. I samband med utsvämning av ödem vid samtidig digitalismedicinering eller vid levercirrhos rekommenderas extra kaliumtillförsel. Centyl K: Vid längre tids medicinering rekommenderas kontroll av S-kalium och beroende å svaret kan kaliumrik kost, eventuellt extra kaliumtillskott behöva ges. Förackningar: 2 och 100 st. För fullständig roduktinformation och riser se Datum för översyn av roduktresuméerna: och LEO CT LEO Pharma AB Aril 201 ALLA LEO VARUMÄRKEN SOM NÄMNS ÄGS AV LEO GROUP

7 Onsdag 1 aril 201 Ska fler behandlas med hjärtum (LVAD, vänsterkammarum) vid svår hjärtsvikt? Moderatorer: Laila Hubbert, Linköing. Göran Dellgren, Göteborg Sal K1 LVAD skall användas som ermanent behandling vid svår hjärtsvikt! Lars H Lund. Hjärtsvikt förekommer i % av befolkningen och är förenat med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet. Svår hjärtsvikt kan behandlas med hjärttranslantation. LVAD (left ventricular assist device) är en konstgjord mekanisk hjärtum som helt ersätter hjärtats umande av blod. Den används för att hålla atienter vid liv i väntan å hjärttranslantation. Men under senare år har man sett i randomiserade kontrollerade studier om svår hjärtsvikt att LVAD för ermanent långtidsbruk dramatiskt minskar dödligheten och förbättrar symtomen. Eftersom hjärttranslantation är möjligt för långt ifrån alla som XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 behöver det föresråkas nu kraftigt ökad användning av LVAD som ermanent behandling, att ha resten av livet. Denna användning är rekommenderad i Euroeiska och Amerikanska riktlinjer och har ökat lavinartat i USA. Men i Sverige är denna användning av LVAD fortfarande mycket begränsad. Frågor kvarstår om resurser, kostnader och kostnadseffektivitet. I de studier som finns så är LVAD för ermanent behandling kostnadseffektivt, definierat enligt Socialistyreslen som en kostnad å under SEK er kvalitetsjusterat livsår. Utvecklingen går snabbt och kostnaderna kommer att minska. Därför rekommenderar jag LVAD som ermanent behandling även i Sverige. Lars H Lund SERVIER Behandling av kronisk hjärtsvikt - fokus å hjärtfrekvens Moderatorer: Hans Persson, Stockholm. Karl Swedberg, Göteborg 1-16 Sal K1 Behandling av kronisk hjärtsvikt - ESC riktlinjer 2012 Lars H Lund, Stockholm Hjärtsvikt förekommer i % av befolkningen och är förenat med hög dödlighet och nedsatt livskvalité. Mellan 180 och 2000 åvisades en rad mycket effektiva behandlingar i form av läkemedel och s.k. sviktacemaker. Dessa sammanfattas i de senaste riktlinjerna från ESC. Vi jobbar med möten runt om i hela Sverige den första selektiva hjärtfrekvenssänkaren Trots mycket effektiv behandling och tydliga riktlinjer har användningen av bevisat effektiva behandlingar inte fortsatt att öka, och vinsterna i överlevnad vid hjärtsvikt har avtagit. Detta står i kontrast till hjärtinfarktvården, som kontinuerligt förbättras, med kontinuerligt förbättrad rognos som följd. Därför krävs åtgärder för att öka användningen av bevisat effektiv hjärtsviktsbehandling i Sverige. INGÅR NU I HÖGKOSTNADS- SKYDDET AnnonsMKAB_liggande.indd med begränsning* Sänk hög hjärtfrekvens vid kronisk hjärtsvikt * Procoralan är indicerat och ingår i läkemedelsförmånerna vid kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-IV med systolisk dysfunktion hos atienter med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är slag er minut, i kombination med standardterai, inklusive behandling med ß-blockerare eller när behandling med ß-blockerare är kontraindicerad eller inte tolereras. 1 Nästa besök, kolla ulsen! Procoralan (ivabradin) R x ATC-kod: C01EB1. Farmakoteraeutisk gru: Hjärta och kretslo, övriga medel vid hjärtsjukdomar. Filmdragerad tablett mg och, mg. Indikationer Behandling av kronisk hjärtsvikt, förmån Ivabradin är indicerat vid kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-IV med systolisk dysfunktion hos atienter med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är slag er minut, i kombination med standardterai, inklusive behandling med betablockerare eller när behandling med betablockerare är kontraindicerad eller inte tolereras. Behandling av kranskärlssjukdom, ej förmån Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina ectoris hos vuxna med koronarkärlssjukdom och normal sinusrytm. Ivabradin är indicerat: för vuxna med intolerans eller kontraindikation mot betablockerare eller i kombination med betablockerare för atienter som ej unår adekvat kontroll med en otimal dos betablockerare och vars hjärtfrekvens är > 60 slag er minut. Kontraindikationer Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälämne (se Innehåll), vilouls under 60 slag er minut före behandling, kardiogen chock, akut hjärtinfarkt, allvarlig hyotension (< 0/0 mmhg), allvarligt nedsatt leverfunktion, sick sinus syndrome, SA-block, instabil eller akut hjärtsvikt, acemakerberoende, instabil angina, Instabil eller akut hjärtsvikt, AV-block grad III, kombination med starka Cytokrom P40 A4-hämmare såsom azolantimykotika (ketokonazol, itrakonazol), makrolida antibiotika (klaritromycin, erytromycin er os, josamycin, telitromycin), HIV-roteashämmare (nelfinavir, ritonavir) och nefazodon (se Interaktioner och Farmako kinetik), graviditet och amning. Senaste översyn av SPC: 10/2012 För övrig information se Förackningar, förmån och riser Filmdragerad tablett mg 6 tablett(er) blister 0,:- (AUP). 112 tablett(er) blister 160:- (AUP). Filmdragerad tablett, mg 6 tablett(er) blister 0,:- (AUP). 112 tablett(er) blister 160:- (AUP). Tablett å morgonen Tablett till kvällen Servier Sverige AB, Box 2, 16 2 Solna Tel: ) SPC 2) M-PRO-1-PROC-006-PF Kardio kongr.ann.indd :0

8 8 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Onsdag 1 aril 201 FRAMTIDENS MÖTESPLATS This is as much Scandinavia as you can get for your money.«lonely PLANET S BEST IN TRAVEL 201 VOTES GOTHENBURG THE NO. 2 BEST VALUE DESTINATION. Lonely Planet har utsett Göteborg till en av världens mest risvärda destinationer 201. Med vår vackra skärgård runt knuten kan vi garantera er en helt ny mötesulevelse. Staden sjuder av liv och det arrangeras ofta stora internationella möten, sortevenemang och konserter. En avslanad och vänlig stämning får man å köet. Liksom det faktum att hotell, restauranger, affärer och nöjen ligger inom bekvämt romenadavstånd. Framtidens mötes lats tar form och flera anläggningar utökar eller renoverar. När Svenska Mässan och Gothia Towers utbyggnad är klar blir det Euroas största möteslats. Välkommen till Göteborg. Göteborg & Co. Convention Bureau T: E: cororate.goteborg.com Linde: Living healthcare Allt som behövs. I en säker lösning. Kom till vår monter så berättar vi mer om INOmax Theray. AGA Gas AB Linde Healthcare, Lidingö Tfn: , Vart är du å väg? När du jobbar med oss är chansen stor att både du och din karriär får vara med om en sännande resa. Vi bemannar hela Sveriges och Norges sjukvård; vilket innebär att du kan få hela Sverige och Norge som arbetslats om du vill. Välkommen till vår monter! lakarjouren.se/narcoolo.no EN DEL AV LÄKARJOUREN AB

9 Onsdag 1 aril 201 Årets Werköföreläsning Jane Somerville was born in London into an intellectual family. Her father was a theatre critic. Her mother worked for Vogue. During World War II, Dr. Somerville was sent to a boy s school and she subsequently was acceted by Guy s Medical School when it was only the third year that female students were admitted. Perhas this background has artly caused Dr. Somerville to become one of the very rare who sees what is between and what is beyond. Places to discover and connect. As a medical student she had the oortunity to encounter Dr. Blalock who insired her to turn her attention to the heart. Following a XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Doctor Jane Somerville 0 years with cardiac surgeons Moderator: Svenska Hjärtförbundets ordförande Ulf Lockowandt, Stockholm Sal A1 short detour into cardiac surgery she found her true vocation, and later on her husband Dr. Walter Somerville, in cardiology. Fascinated by congenital heart disease she soon recognized that following ediatric cardiac surgery there was an increasing grou of adolescents and adults with congenital heart disease. Dr. Somerville thus just about singlehanded created the new medical concet GUCH - grown-u congenital heart. Not only seeing the call for collected knowledge and skills around these conditions she understood the secial needs of the atients and created the first ward in the world dedicated to children and adolescents with congenital heart disease. Young doctors came from all over the globe to London to study for Dr. Somerville and she still goes around the world to teach. Her exfellows, called Unicorns, scattered around the lanet, care for atients every day in her sirit. The Swedish Heart Association is an association aiming at unifying the different secialties around the heart, building knowledge always in the interest of the atients. Dr. Somerville was there long before. Jane Somerville Lätt sudoku Om du får en liten stund över Medel sudoku Om du får en längre stund över Lösning sidan Lösning sidan 10 Arista, med MPH, en ny helt naturlig hemostas rodukt. Möt oss i monter KF01:0 Arista with MPH (Microorous Polysaccharide Hemosheres) is an all natural hemostatic owder that begins working on contact, seeding u the body s natural blood clotting rocess. Once alied, the MPH articles draw the serum from the blood. This osmotic action concentrates the roteins to create instant gelling and a strong, natural fibrin clot. Arista with MPH comes ready-to-use. Simly oen the alicator, clear the excess blood and aly MPH to the site. Aly wound aroriate ressure and gently wash away excess owder once hemostasis is achieved. No mixing, no waiting, and none of the risks associated with hemostats containing thrombin. If you are interested in safe, simle and effective hemostasis suitable for many surgical rocedures, contact +46(0) for a trial. Medafor AB Hulda Lindgrens gata 6d Västra Frölunda, Sweden Tel: +46(0) Fax: +46(0) LIT-01 REV A 12/12 Arista Indications: Arista AH is indicated in surgical rocedures (excet ohthalmic) as an adjunctive hemostatic device to assist when control of caillary, venous, and arteriolar bleeding by ressure, ligature, and other conventional rocedures is ineffective or imractical. Arista Brief Summary: Arista must not be injected into blood vessels as otential for embolization and death may exist. Once hemostasis is achieved, excess Arista should be removed from the alication site by irrigation and asiration. When Arista is used in conjunction with autologous blood salvage circuits, roer filtration and cell washing is required. Do not aly more than 0g of Arista in diabetic atients as amounts in excess of 0g could affect glucose load. Arista is not intended as a substitute for meticulous surgical technique and ligature or for the alication of conventional rocedures for hemostasis. Please see instructions for use for comlete information. See full rescribing information at Medafor.com Rx only.

10 10 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Onsdag 1 aril Lätt Vårmötets samarbetsartners sudoku Lösning Medel sudoku Lösning VX Svenska Kardiovaskulära Vårmötet LitenSamabtesartner_annons.indd aril 201, Göteborg Lius har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns å (Lius-nr ) Numera är kärlek yulias enda drog. 10-åriga Yulia var hemlös och höll värmen med hjäl av alkohol. Hon räddades av SOS Barnbyar och får i dag all värme och kärlek hon behöver från sin nya mamma i SOS Barnbyar Ukraina. Som fadder ger du de mest utsatta barnen ett hem, en familj och en framtid. Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt, bli fadder i dag å sos-barnbyar.se LitenAnnons_Lius_201.indd Vårmötets a för telefon och läslatta Ny teknik skaar nya möjligheter och vi hoas den ska underlätta och öka tillgängligheten för dig som deltagare. I aen hittar du information om rogram, utställare, abstract, föreläsare m.m. Ladda ner aen och få tillgång till information om vad som händer under Vårmötets dagar. Aen är helt gratis och enkel att ladda ner! Skanna QR-koden genom att rikta telefonen mot den, å så sätt når du direkt den mobila versionen av aen. Du behöver en QR-läsare för att det ska fungera. Det går också bra att ladda ner aen via A Store och Android Market. Sök å Kardiovaskulära vårmötet. 101_ProgrambokOriginal1011.indd

11 Onsdag 1 aril 201 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Möjlighet att monitorera och justera behandlingen till önskat behandlingsintervall Möjlighet att följa u comliance Minskad risk för förväxling Blå tablett - för ökad atientsäkerhet Antidot Möjligt att snabbt reversera effekten av behandlingen vid t.ex. olyckor och inför elektiv kirurgi Möjlighet till självtestning Ökad atientnytta med bibehållen kontroll och säkerhet för vården 1 Doseras en gång er dag Allt detta är möjligt till en kostnad av endast 1,08 SEK er tablett! WAR/ Waran (warfarinnatrium). ATC-kod: B01AA0 Rx Indikation: Akut ventrombos och lungemboli (initialt tillsammans med hearin eller lågmolekylärt hearin). Ventrombosrofylax. Förvärvad hjärtsjukdom med särskild embolirisk, t ex kroniskt förmaksflimmer, kardiomyoati, stor transmural hjärtinfarkt. Elektiv el-regularisering av förmaksflimmer/fladder med mer än 2 dygns varaktighet. Klaff- och kärlroteser. Datum för översyn av roduktresumé: För ytterligare information, ris och förmån se Referenser: 1) SBU. Självtestning och egenvård vid användning av blodrosförebyggande läkemedel. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 200. SBU Alert-raort nr ISSN WARFARINNATRIUM BLÅ FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Takeda Pharma AB Box 11, 16 0 Solna. Besöksadress: Björnstigen 8, 10 Solna. Telefon: annons 20x180.indd :4:2 Indikation: MULTAQ, CO1BD0, R X, F, är indicerat för bibehållande av sinusrytm efter framgångsrik konvertering hos vuxna, kliniskt stabila atienter med aroxysmalt eller ersisterande förmaksflimmer. Beroende å säkerhetsrofilen (se avsnitt 4. och 4.4 i roduktresumén), bör MULTAQ endast förskrivas efter det att alternativa behandlings metoder har övervägts. MULTAQ ska inte ges till atienter med systolisk vänsterkammardysfunktion eller till atienter med tidigare eller ågående eisoder av hjärtsvikt. Dosering: För vuxna, tablett 400 mg två gånger dagligen i samband med måltid. Varningar och försiktighet: samt ytterligare information, se Kontakt u gifter: MULTAQ tillhandahålls av sanofi -aventis AB, Box 14142, Bromma, tel: , Vid frågor om våra läkemedel kontakta: Datum för senaste översyn av rodukt resumé: SE-DRO Om betablockad inte räcker till vid icke-ermanent förmaksflimmer Kontraindikationer: Permanent förmaksflimmer som ågått 6 månader eller längre (eller med okänd duration) och där försök att återställa sinusrytmen inte längre bedöms vara aktuella, anamnes å tidigare eller ågående hjärtsvikt eller systolisk vänsterkammardysfunktion, atienter med lever- eller lungtoxicitet relaterad till tidigare användning av amiodaron samt atienter som samtidigt behandlas med dabigatran. För ytterligare kontraindi kationer, se MULTAQ (dronedaron) ingår i högkostnadsskyddet med följande begränsning: Endast som tillägg till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerande och blodförtunnande läkemedel, för atienter med icke-ermanent förmaks flimmer som har minst en av följande kardiovaskulära riskfaktorer: tidigare stroke eller TIA, hyertoni, diabetes, hög ålder, över år. Referenser: 1. Singh BN et al. N Engl J Med. 200;:8. 2. Hohnloser SH et al. N Engl J Med. 200;60:

12 12 XV Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 201 Onsdag 1 aril 201 beredningar Nyhet! Oral susension Revatio (sildenafil). Rx. ATC-kod G04BE0. Pulver till oral susension, 0 ml flaska. Filmdragerad tablett 20 mg. Injektionsvätska, lösning, 20 ml, injektionsflaska. Revatio (sildenafil). Rx. ATC-kod G04BE0. Filmdragerad tablett 20 mg. Injektionsvätska, lösning, 20 ml, injektionsflaska. Pulver till oral susension, 0 ml flaska. Indikation tabletter samt ulver till oral susension (POS) Revatio är ett särläkemedel med indikation ulmonell arteriell hyertension (PAH) WHO funktionsklass II och II. För behandling av barn i ålder 1 1 år samt vuxna. För barn i åldrarna 1 till 1 år är den rekommenderade dosen för atienter 20 kg 10 mg (1 ml färdigblandad susension) tre gånger om dagen och för atienter > 20 kg 20 mg (2 ml färdigblandad susension eller 1 tablett) tre gånger om dagen. Högre doser än de rekommenderade bör inte användas hos barn med PAH. Revatio tabletter och ulver till oral susension (POS) ingår i högkostnadsskyddet. Indikation injektionsvätska Revatio injektionsvätska är indicerat för behandling av vuxna med ulmonell arteriell hyertension (PAH) som står å oral behandling med Revatio och som för tillfället inte kan ta oral behandling. Ges som bolusinjektion 10 mg (motsvarar 12, ml) tre gånger dagligen. Revatio IV ingår inte i högkostnadsskyddet. Kontraindikationer Revatio: samtidigt intag av kväveoxiddonatorer som t ex nitrat i någon form. Kombination med otenta CYPA4 hämmare, t ex ketonazol, itrakonazol, ritonavir. Patienter som förlorat synen å ett öga ga icke arteritisk främre ischemisk otikusinfarkt/neuroati (NAION). Uttalad nedsättning av leverfunktion, nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt, uttalad hyotension (<0/0 mmhg) vid behandlingsstart. Graviditet ska undvikas då data saknas. Datum för översyn av roduktresumé, 2 juni Se för aktuell ris och övrig information. Pfizer AB. Vetenskasvägen Sollentuna. Tel

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes BKN_108-5-cover.qxd 9/10/08 12:28 AM Page 1 issn 1651 0534 Nr.5/Oktober 2008 Barnläkaren Tema: Diabetes Enkäten: Av resursskäl är det inte realistiskt att inom en överskådlig tid kunna erbjuda barnläkare

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 1 BLODTRYCKET SVENSKA HYPERTONISÄLLSKAPETS TIDSKRIFT Redaktörer Anders Himmelmann Avd för klinisk

Läs mer

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 God Jul & Gott NyttÅAr! Kallelse till årsmötet sid 3 1000 Waran behandlade tar inte prov på vårdcentralen sid 4 6 Nya riktlinjer för Hjärt och Lungräddning sid 14 Aktiviteter

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Graviditet och njurtransplantation - sid 13 Nummer 4, 2012 Årgång 39 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling 1 ett möjligt första 2 alternativ för många patienter

Läs mer

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke Forskning för hälsa NUMMER 2/2012 TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Värdet av forskningen: 154 000 liv Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER Nils Wahlgren forskar om stroke EN JAKT PÅ MINUTER Omslagsfoto

Läs mer

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 BarnBladet Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 Teman Barns miljö ADHD & läkemedel FOTO: DENISE GRÜNSTEIN Natusan first touch. Utvecklad för den nyfödda hudens unika behov. Forskningen visar att spädbarnshud är

Läs mer

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Tema: Nikotinberoende. Specialtidning för

BLODTRYCKET. Kardiovaskulär och Metabol Prevention. Tema: Nikotinberoende. Specialtidning för BLODTRYCKET Svenska Hypertonisällskapets tidskrift 2007 Volym 23 Nr 2 Specialtidning för Kardiovaskulär och Metabol Prevention Tema: Nikotinberoende Blodtrycket Svenska Hypertonisällskapets tidskrift för

Läs mer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer NR. 5.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer Bättre vardag med fysisk träning Immunförsvaret

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård LABORATORIET I FOKUS Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård POSITIVA RESULTAT I SOFT-STUDIEN nr 2-15 AstraZeneca AB AstraZeneca Nordic-Baltic 151 85 Södertälje T: 08 553

Läs mer

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv

Forskning för hälsa DRABBAD UTAN RISKFAKTORER. Snälla tarmbakterier bra för hjärtat. Hjärtstudie räddar liv Forskning för hälsa NUMMER 2/2013 OPERERAD FÖR AORTASTENOS Snälla tarmbakterier bra för hjärtat Hjärtstudie räddar liv TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Vältränade Jan trodde hjärtinfarkten var halsbränna DRABBAD

Läs mer

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 4

BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 4 BLODTRYCKET S V E N S K A H Y P E R T O N I S Ä L L S K A P E T S T I D S K R I F T 2 0 0 6 V O LY M 2 2 N R 4 BLODTRYCKET SVENSKA HYPERTONISÄLLSKAPETS TIDSKRIFT Redaktörer Anders Himmelmann Avd för klinisk

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslutsstöd för prioriteringar Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg.

Läs mer

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050

Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera. Sveriges befolkning 2050 Framtidens läkare Visioner av Emma Spak, Göran Hägglund, Göran Stiernstedt med flera Peak Oil och svensk sjukvård Vad händer när oljan tar slut? Den nya patienten Medverkan, inverkan, påverkan Framtidens

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika nr 4-2012 Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika Kliniken i fokus Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam Debatt Neurologin behöver breddning och fördjupning Ovanliga demenssjukdomar

Läs mer

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes

Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Känsla av sammanhang och blodsockerkontroll hos individer med insulinberoende diabetes Författare: Pia Hanås Handledare: Madeleine Bergh, Ragnar Hanås & Regina Wredling Enskilt arbete i Omvårdnad 10 p,

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs.

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2014 Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat

Läs mer

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt Årgång 35 Nummer 1 År 2008 Tidning från Njurförbundet Vård av njursvikt i tidigt skede hos Bromsen på Danderyds sjukhus Gambro satsar på forskning i samarbete med njursjukvården i Västsverige Cancer efter

Läs mer

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa

FORSKNING STATUS. Omvårdnad - från Florence till akademien. Hon forskar på brustna hjärtan. får patienterna att springa Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning FORSKNING STATUS S Hjärtdoktorn som får patienterna att springa 2014 många myter kring icd vid livets slut Hon forskar på brustna hjärtan ny vårdform gav hjärtsviktssjuka

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer