Verksamhetsplan för Campus och hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Campus och hållbarhet"

Transkript

1 version 1.0 Dnr Verksamhetsplan för Uppdrag Inom avdelningen hanteras frågor kopplade till Högskolan i Borås campus. Vi har ansvar för att arbeta strategiskt med Högskolans lokalförsörjning och operativt med genomförande av beslutade lokalprojekt samt högskoleövergripande med servicefunktioner såsom reception, campusservice samt post- och godsmottagning. Vi bidrar till att Högskolan har attraktiva och konkurrenskraftiga miljöer för utbildning och forskning. Alla våra lokaler ska vara ändamålsenliga och nyttjas effektivt. Den fysiska säkerheten i lokalerna ska vara hög, vår teknik ska stödja uppdraget och våra lokaler ska upplevs rena och fräscha. Vi säkerställer att den fysiska arbetsmiljön inom Högskolan följer gällande lagstiftning och stöttar Högskolans anställd med kunskap inom området. Avdelningen har ett samordnande ansvar i Högskolans säkerhetsarbete. Ansvar för Högskolans miljöledningssystem ligger inom avdelningen. Hållbarhetsarbetet är integrerat i högskolans processer och högskolan har ett välfungerande miljöledningssystem med rutiner som är kända i verksamheten. Ständig förbättring sker genom interna och externa revisioner samt avvikelsehantering. Avdelningen ska leverera tjänster med hög kvalitet och vara en professionell samarbetspartner inom våra tjänsteområden. Vi ska bistå med det stöd och de tjänster som efterfrågas av Högskolans akademier och avdelningar. Mål för 2020 Klarställa ny lokalförsörjningsprocess för Högskolan i Borås. Med dagens arbetssätt är det svårt att arbeta strategiskt och effektivt med lokalfrågorna. Vi behöver forma en process som stödjer de utmaningar som ligger i förändrade lokalbehov. Öka nyttjandegraden av våra bokningsbara lokaler. Kartlägga hur våra lokaler används och vilka förändringar som kan göras för att öka nyttjandegraden och nöjdheten med Högskolans lokaler. Skapa tydlighet i Högskolans säkerhetarbete. Med utgång från gällande lagstiftning arbeta fram rutiner och fastställa dokument som reglerar vårt arbete inom säkerhetsområdet. Öka nöjdheten med de tjänster avdelningen levererar. Genom att identifiera och tydligt beskriva våra tjänster vet våra användare vad vi kan hjälpa till med. Till våra tjänster vill vi ta fram kundlöften (SLA-service level agreement) som beskriver inom vilken tidsram användaren kan förväntas få sin tjänst levererad. Vi arbetar fram tydliga rutiner kopplat till våra processer. Bidra i beslutsprocess kring ny HOM och skapa en tydlighet kring ansvar för hållbarhetsfrågorna inom Högskolan i Borås.

2 Fokusområden inom Verksamhetsstöd Under fokuserar särskilt på att bidra till att verksamhetsstödet når uppsatta mål inom nedan utpekade områden i VS verksamhetsplan: 2 2. Stöd för utbildning och studentens lärande 2.4 Planera och genomföra förändringar för att utveckla högskolans lokaler till attraktiva och moderna miljöer som främjar lärande och trivsel för både medarbetare och studenter Effektivt stöd med relevant kvalité till akademier och ledning 1.1 Vidareutveckla och samordna mer enhetliga processer och rutiner såsom: f) Arbetsprocess för indirekta miljöaspekter Vidareutveckla säkerhetsarbetet såsom: a) Plan för det samlade säkerhetsarbetet b) Webbaserad säkerhetsprotal c) Krishantering d) Säkerhetsskyddsanalys Campsu och hållbarhet 3.3 Effektiv lokalförsörjning, såsom: a) Lokalbokningsprocess och lokalnyttjande (schemaläggning) b) Riktlinjer för nyttjande och utrustning av lokaler (framtagande av strategidokument inkl nyckeltal) Stöd till utökad distansutbildning såsom: b) Ta fram strategi för inköp och underhåll av AV-teknik 2020

3 3 har ett antal aktiviteter inplanerade för att bidra till att uppnå önskade mål. Lokalförsörjning Ta fram plan för hur högskolans lokaler bör CHSU/PAAN förändras/utformas för att stödja verksamheten samt genomföra förändringar i ett femårsperspektiv. Arbeta fram koncept för utformning av olika typer av lokaler (inkl dörrfunktionsprogram, inredning och av-teknik) 2020 CHSU/PAAN/H EWE/MIL/CHA Upphandling Byggtjänster 2020 PAAN/MIL Skapa 3-årig underhållsplan tillsammans med fastighetsägare. Utbildning i hyperdoc Ta fram strategidokument (inkl nyckeltal) för Högskolans lokaler Klarställa förstudie om central bokning av lokaler och starta ett eventuellt genomförande projekt PAAN CHA CHSU/PAAN/H EWE/CHA/MIL HEWE Reception - Starta upp ett nätverk med andra receptioner i samma 2020 AAST/LBP storlek i syfte av att utbyta kunskap. - Ta fram förslag till bemanning/schemaläggning av receptionen LBP Uppdatera rutinerna för bokning av TFCs lokaler AAST

4 4 Vaktmästeri Utveckla och tydliggöra ett effektivt stöd inom områdena AV-teknik och Distansutbildning MIL/HAN Ta fram AV-strategi för inköp och underhåll MIL Förtydliga informationen/rutinerna av post och gods 2020 AAST/STI Nya rutiner tas fram för inköp och hantering av kontorsmaterial. Nya rutiner tas fram för inköp och hantering av kalendrar till personal FITY 2020 FITY Utbildning inom området lyftteknik CHSU/FITY Programmeringskurs för NEETS styrpaneler inom AV teknik Uppgradera systemet doorsign.hb.se till att även omfatta lärosals skyltar för utskrift med enhetligt utseende. Utreda ett införande av övervakningssystem av projektorer via nätverket MIL 2020 MIL 2020 MIL

5 5 Säkerhet Utred möjligheter för kameraövervakning av Högskolans lokaler HEWE/MIL Utreda Säkerhetsskyddslagstiftningens påverkan i förhållande till HB. Ta fram en sammanhållen plan för Högskolans säkerhetsarbete. Uppdatera risk- och konsekvensanalys med avseende på hot och våld HEWE 2020 HEWE/CHSU 2020 HEWE Genomföra utbildning i hjärt- och lungräddning HEWE Sammanställa högskoleövergripande säkerhetsrapport till styrelsen samt till rektors ledningsråd HEWE/CHSU Skapa regelverk och rutiner för externa besökares tillträde till Högskolans lokaler. Stärka krisledningsgruppen i dess arbete 2020 HEWE MIL/HEWE/LB P

6 6 Hållbarhet Ta fram policy/riktlinjer för hållbar resursanvändning och avveckling av möbler/inredning GP/CHA Se över avfallshanteringen från sortering i avfallsmöbel till överlämning till Borås Energi och Miljö, med syfte att minska mängden brännbart avfall CHA/MIL/NLI Anpassa befintliga möbler och fortsatt komplettera med nya källsorteringsmöbler samt tydliggöra avfallsguide och skyltning av avfallsmöbler. Integrera mail om avvikelser och förbättringsförslag till miljöledningssystemet i Servicedesk CHLI/CHA/ MIL 2020 MIL/NLI Samverka med fastighetsägare gällande energieffektivisering PAAN/NLI Samverka med Akademiska Hus kring belysningsprojekt PAAN Leda det högskoleövergripande arbetet i framtagande av nya hållbarhetsmål för kommande tre-årsperiod. Arbeta fram förslag till process för samarbete mellan verksamhetsstöd och övriga Högskolan. Ta fram förslag till process för att kartlägga indirekta miljöaspekter vid Högskolan NLI 2020 NLI 2020 NLI

7 7 Uppföljning Avdelningens verksamhetsplan följs upp och dokumenteras två gånger per år. Första avstämning görs i samband med halvårsskifet och en andra avstämning sker per helår. Avvikelser Avvikelser i verksamheten följs upp varje månad i samband med avdelningsmöte. Audit Avdelningen planerar att genomföra en audit inom området AV-teknik.

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsplan for avdelningen Ekonomi

Verksamhetsplan for avdelningen Ekonomi HOGSKOLAN I BORAS V erksamhetsst6d Ekonomi Linda Sorensen, Ekonomichef VERKSAMHETSPLAN 2017-12-18 GEA 103 1 (11) F 6rvaltningschef Verksamhetsplan for avdelningen Ekonomi -2020 Verksamhetsplanen har utarbetats

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson 2018-12-20 Verksamhetsplan för Biblioteket 2019-2021 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på Verksamhetsplan 2019-2021 för Verksamhetsstöd

Läs mer

Verksamhetsplan för Studentcentrum

Verksamhetsplan för Studentcentrum Högskolan i Borås Verksamhetsstöd Studentcentrum Josefine Nyman 2019-01-07 Verksamhetsplan för Studentcentrum 2019-2021 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med avdelningens medarbetare och utgår

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson 2017-12-19 Verksamhetsplan för Biblioteket 2018-2020 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på Verksamhetsplan 2018-2020 för Verksamhetsstöd

Läs mer

Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd

Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd 2016-01-11 dnr 999-14 Verksamhetsstöd Jessika Weilitz och Elias Regelin Uppföljning (2015) av handlingsplan för hållbar utveckling Verksamhetsstöd 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Dnr: xxx-xx Verksamhetsplan för Biblioteket 2015-2017 Högskolans bibliotek är en avdelning inom enheten Verksamhetsstöd. Verksamhetsplanen

Läs mer

Universitetsövergripande rutin för kommunikation av miljö och hållbarhet

Universitetsövergripande rutin för kommunikation av miljö och hållbarhet RUTIN Gäller från och med Diarienummer Universitetsövergripande rutin för kommunikation av miljö och hållbarhet 2019-03-29 V-2019-0347 kskod 1.2 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Hållbarhetschef

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för Verksamhetsstöd vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Anställda inom Verksamhetsstöd Publicerad Högskolans styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildningsstöd

Verksamhetsplan för utbildningsstöd HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (7) Verksamhetsstöd Utbildningsstöd Ulrika Bernlo, avdelningschef 2015-02-20 Verksamhetsplan för utbildningsstöd 2015-2017 Bakgrund Verksamhetsplanen för Utbildningsstöd

Läs mer

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907

Läs mer

Verksamhetsplan för Grants and innovation office

Verksamhetsplan för Grants and innovation office 1 Verksamhetsplan för Grants and innovation office Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller sig,

Läs mer

Förslag till Lokal handlingsplan för Hållbar utveckling på Bibliotek & läranderesurser 2014

Förslag till Lokal handlingsplan för Hållbar utveckling på Bibliotek & läranderesurser 2014 1 (7) 2013-08-15 Dnr 491-13 Bibliotek & läranderesurser Svante Kristensson Förslag till Lokal handlingsplan för Hållbar utveckling på Bibliotek & läranderesurser 2014 Denna handlingsplan tar utgångspunkt

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Uppföljning Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Uppföljning Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 5 Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Uppföljning Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås arbetar strategiskt

Läs mer

Miljömål för Luleå tekniska universitet

Miljömål för Luleå tekniska universitet 1(7) Miljömål för Luleå tekniska universitet 2017-2020 Luleå tekniska universitet har ett miljöledningssystem för sin verksamhet i enlighet med Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd (6) Dnr

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd (6) Dnr 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Rektor 2016-02-15 Revidering: 2018-03-26 Dnr: HDa 1.2-2016/168 Gäller fr o m: 2018-03-26 Ersätter: - Relaterade dokument: Miljöpolicy Ansvarig

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2012-12-06 Dnr 800-12-91 Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNING 1 (8) Reviderad och uppföljd , Fastställd av akademichef Dnr

MÅL FÖR UTBILDNING 1 (8) Reviderad och uppföljd , Fastställd av akademichef Dnr 1 (8) HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Reviderad och uppföljd 2016-01-26, 2016-05-03 Dnr 286-15 Uppföljd och reviderad Lokal handlingsplan för

Läs mer

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter Miljöledningssystem Sammanfattande punkter 2017-06-12 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-06-12 1 1. Miljöutredning Definiera och beskriv verksamhetens omfattning med hänsyn till

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Intern miljörevisionrapport för Kungliga Tekniska högskolan(kth)

Intern miljörevisionrapport för Kungliga Tekniska högskolan(kth) Kristina von Oelreich, Hållbarhetschef, KTH Intern miljörevisionrapport för Kungliga Tekniska högskolan(kth) Kristina von Oelreich, hållbarhetschef, KTH 1 Information om revisionsbesöken 1.1 Datum, plats

Läs mer

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter:

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter: 2016-12-19 1(7) MILJÖLEDNINGSSYSTEM Högskolan i Borås Beslutad den: 2016-12-19 Diarienummer: 879-16 Birgitta Påhlsson Gäller from: 2017-01-01 Ersätter: 753-15 Högskolegemensam handlingsplan för hållbar

Läs mer

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014

Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 Ma l, ma luppfyllelse 2011-2013 och resultat fo r fo rsta halva ret 2014 1. Energi Mål för perioden 2011-2013 Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Mål och handlingsplan för miljöarbete

Mål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2018/1649 Mål och handlingsplan för miljöarbete 2019-2021 Fastställd av rektor 2019-02-26 Innehållsförteckning Utgångspunkt och syfte 3 Lokalt klimatarbete med långsiktiga utmaningar 3 Utmaningar inom

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

Dnr Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist

Dnr Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist Dnr 876-13 Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma

Läs mer

Övergripande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Ersätter handlingsplan dnr: 34-16)

Övergripande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet (Ersätter handlingsplan dnr: 34-16) 2017-03-16 Dnr 247-17 Verksamhetsstöd, HR Övergripande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2017-2018 (Ersätter handlingsplan dnr: 34-16) Utifrån högskolans lokala arbetsmiljöavtal (dnr:

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2013 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2013 02 19 2 Miljöhandlingsplan 2013 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef Vice rektor Hållbar utveckling Miljö- och byggnadsavddningen

;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef Vice rektor Hållbar utveckling Miljö- och byggnadsavddningen Beslut Beslutsinstans Rektor Beslut fattat av P eter Guclmundson? 7 Föredragande Birgitta Westin Datum 2012-10-18 Beslut expedierat ;2CI ;2 ll -c2~ w Beslut delges för åtgärd skolchefer Förvaltningschef

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Tydliggöra BLR:s informationsresurser om hållbar utveckling i databaser, litteratur, länksamlingar etc. till studenter på alla nivåer på HB.

Tydliggöra BLR:s informationsresurser om hållbar utveckling i databaser, litteratur, länksamlingar etc. till studenter på alla nivåer på HB. Utbildning Högskolan i Borås ska integrera hållbar utveckling i utbildningen så att studenterna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att sprida insikter och förhållningssätt i sina framtida

Läs mer

Åtgärd nr Åtgärd Risker (riskvärde inom parentes)

Åtgärd nr Åtgärd Risker (riskvärde inom parentes) Åtgärdsplan för Stockholms universitet 2019 2020 vara ett framstående forskningsuniversitet (s. 3). Åtgärd nr Åtgärd Risker (riskvärde inom 1 Beskriva existerande kvalitetsssäkringssystem för forskning

Läs mer

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Högskolan i Borås VERKSAMHETSPLAN 1(6) Förvaltningschef Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna på Högskoleservice och utgår ifrån GF: s verksamhetsplan

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2015 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2015 02 18 2 Miljöhandlingsplan 2015 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Återrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning

Återrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (7) Fastighetsnämnden Återrapportering av handlingsplan för utveckling av fastighetsförvaltning Ärende Under vintern/våren 2019 har kontoret tagit fram en handlingsplan

Läs mer

GODKÄND AV Akademichef Annika Strömberg. DOKUMENTNAMN Mall för detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering

GODKÄND AV Akademichef Annika Strömberg. DOKUMENTNAMN Mall för detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/ GODKÄND AV Akademichef Annika Strömberg AKADEMI/ENHET AHA DOKUMENTNAMN Mall för detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för 2017-2018, inklusive inrapportering DIARIENR

Läs mer

DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering

DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV sbr AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(12) DOKUMENTNAMN AUE - detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för 2017-2020, inklusive inrapportering DATUM 2016-12-13

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Utbildning

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Utbildning 2018-10-19 1(5) MILJÖLEDNINGSSYSTEM Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2017-03-22 Diarienummer: 167-17 Uppföljd 2018-10-16 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling

Läs mer

DOKUMENTNAMN ATM:s detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering

DOKUMENTNAMN ATM:s detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/roelof GODKÄND AV gls AKADEMI/ENHET ATM DIARIENR SIDA 1(12) DOKUMENTNAMN ATM:s detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för 2017-2018, inklusive inrapportering DATUM 2017-01-16

Läs mer

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i forskning inom ramen för miljöledningssystemet

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i forskning inom ramen för miljöledningssystemet RUTIN Gäller från och med Diarienummer 2019-02-22 V-2019-0217 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Hållbarhetschef 2019-02-22 KTH Sustainability Office Universitetsövergripande rutin för

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Värt att veta miljöledningssystem 2013

Värt att veta miljöledningssystem 2013 Värt att veta miljöledningssystem 2013 SLU:s miljöpolicy SLU:s verksamhetsidé enligt styrelsens beslut Styrelsen för universitetet beslutade den 29 september 2009, 69, dnr SLU ua10-1675/09, att SLU:s verksamhetsidé

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

FÖRSLAG PÅ NY ORGANISATION

FÖRSLAG PÅ NY ORGANISATION FÖRSLAG PÅ NY ORGANISATION Mål: Ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum Ny organisation för att stödja denna utveckling Beslut i styrelsen 16 oktober 2013 om tre områden för utbildning och

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

RK 6.2 Organisation och ansvar

RK 6.2 Organisation och ansvar Godkänt den: 2018-10-04 Ansvarig: Marta Fallgren Gäller för: Regionkontoret Syfte Syftet med detta dokument är att klargöra roller, ansvar och befogenheter för miljöarbetet inom Regionkontoret i Region

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2016/644 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument samt gu.se/miljo Rektor Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjning. Antagna av kommunfullmäktige

Riktlinjer för lokalförsörjning. Antagna av kommunfullmäktige Riktlinjer för lokalförsörjning Antagna av kommunfullmäktige 2017-02-23 18 Tyresö kommun / 2017-01-03 2 (8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Strategier... 3 4 Viktiga principer... 5

Läs mer

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen

Fastighetskontoret Utvecklingsavdelningen Sida 1 (8) Innehåll INLEDNING... 2 FORUMETS ROLL... 2 HANDLINGSPLANEN OCH DESS FEM DELMÅL... 2 HANDLINGSPLAN... 3 1. MINIMERING AV RESURSANVÄNDNING OCH MILJÖPÅVERKAN... 3 2. MINIMERA BYGGNADERNAS ENERGIBEHOV...

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office

Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office 2016-2018 baseras på verksamhetsplan

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet BESLUT 205-0-08 Dnr V 205/404 Rektor Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet Bakgrund Lunds universitets miljömål med handlingsplan fastställdes av rektor

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2019 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2019 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (6) Bilaga 4 Dnr 806-18 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2019 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås arbetar strategiskt med

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

Syfte Syftet är att definiera och beskriva roller, ansvar och befogenheter för förvaltningens miljö och energiarbete.

Syfte Syftet är att definiera och beskriva roller, ansvar och befogenheter för förvaltningens miljö och energiarbete. Sidan 1 av 201-10-07 sfördelning Syfte Syftet är att definiera och beskriva roller, ansvar och befogenheter för förvaltningens miljö och energiarbete. Roller och ansvar Ansvaret för miljöarbetet följer

Läs mer

LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar

LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar Bilaga 1 LTV-kansliet 2019-03-25 LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar Bakgrund: LTV-kansliet har sedan 2007 en annan organisation än övriga fakultetskanslier på

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2016

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2016 Beslutad av universitetsstyrelsen Datum: 2016-02-18 Dnr: 2016/715-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2016 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs

Läs mer

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet RUTIN Gäller från och med Diarienummer 2019-02-22 V-2019-0216 Beslutsfattare Datum för beslut Ansvarig avdelning Hållbarhetschef 2019-02-22 KTH Sustainability Office Universitetsövergripande rutin för

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling

Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Fastighets- och Serviceenheten Beslutad av: Chefen för Fastighets- och Serviceenheten Dnr: M2016/15 2018 Aktivitetslista inom miljö och hållbar utveckling Universitetsgemensamt mål i Handlingsplan för

Läs mer

GODKÄND AV Maria Sörby. DOKUMENTNAMN Förvaltningens detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering

GODKÄND AV Maria Sörby. DOKUMENTNAMN Förvaltningens detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner för , inklusive inrapportering DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/Maria Åstrand Swenneke GODKÄND AV Maria Sörby AKADEMI/ENHET HGA DIARIENR HIG-STYR 2017/19 SIDA 1(13) DOKUMENTNAMN Förvaltningens detaljerade hållbarhetsmål och handlingsplaner

Läs mer

Kob 1.1 Miljöhandbok inledning

Kob 1.1 Miljöhandbok inledning Godkänt den: 2018-05-28 Ansvarig: Kajsa Ravin Gäller för: Kultur och bildning Innehållsförteckning Kultur och bildning...1 Miljöledningssystem... 1 Miljöledningssystemets omfattning...2 Förvaltningens

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

4.2.2 Handlingsplan för Habiliteringen Södra Älvsborg

4.2.2 Handlingsplan för Habiliteringen Södra Älvsborg 4.2.2 Handlingsplan för Habiliteringen Södra Älvsborg Rutinen avser Miljöarbetet, Habiliteringen Södra Älvsborg Utfärdad av: Margareta Jensholm Godkänd av: Rune Johansson Version 1 Sida 1:7 Gäller från:

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (4) Bilaga 4 Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet Fastighetsnämnden Error! Reference source not found.sida 1 (5) Bilaga B Satsningar 2017-2019 Framtidsvision - Fastighet Kvalitetssäkra energieffektiviseringsarbetet I stadens miljöprogram för perioden

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2018 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2018 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2017/977 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2018 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion http://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetetsorganisation/gemensamma-forvaltningen/verksamhetsstod/styrdokument/

Läs mer

Högskolan i Borås, Borås ISO 14001:2004 2014-11-04--2014-11-05

Högskolan i Borås, Borås ISO 14001:2004 2014-11-04--2014-11-05 Högskolan i Borås, Borås ISO 14001:2004 2014-11-04--2014-11-05 Resultat Högskolan har levt upp till sitt åtagande om ständiga förbättringar den senaste 3 års certifieringsperioden genom Minskning av den

Läs mer

Verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012

Verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef VERKSAMHETSPLAN -12-14 GEA 65 1 (6) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/807 POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET Publicerad Beslutsfattare Handläggare Rektor Personalenheten Beslutsdatum 2017-05-02 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Göteborgs universitet

Läs mer