MARIESTADS KOMMUN SUND 1:1 DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro WSP Samhällsbyggnad Box Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARIESTADS KOMMUN SUND 1:1 DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2010-06-14. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro"

Transkript

1 Uppdragsnr MARIESTADS KOMMUN SUND 1:1 DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box Örebro Lars O Johansson tfn; 019/ L:\5423\20_T\ _Pikullagatan\3_Dokument\36_PM

2 Uppdragsnr MARIESTADS KOMMUN SUND 1:1 DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Text: 5 sidor 1. ALLMÄNT 2. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR, REDOVISNING 3. OMRÅDET 4. JORDARTSFÖRHÅLLANDEN 5. GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN 6. MARKMILJÖ 7. GRUNDLÄGGNING, REKOMMENDATIONER 8. MARKSÄTTNINGAR 9. MARKSTABILITET 10. ÖVRIGA MARKARBETEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Se Rapport - Geoteknisk undersökning WSP HÄNVISNINGAR Schaktbarhet - Byggforskningsrådets rapport R130:1985 Jordens hållfasthet - Vägverkets publ. 1994:15 Jordens benämning - Svensk Standard SS-EN ISO och :2004 L:\5423\20_T\ _Pikullagatan\3_Dokument\36_PM

3 Uppdragsnr ALLMÄNT På uppdrag av Mariestads kommun har WSP Samhällsbyggnad upprättat PM Geoteknik för rubricerat. 2. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR, REDOVISNING Geoteknisk undersökning har utförts av WSP Samhällsbyggnad. Resultatet av undersökningen redovisas i rapport upprättad av WSP Läget för nedan angivna geotekniska undersökningspunkter framgår av denna rapport. 3. OMRÅDET Detaljplanområdet utgörs av ett ca 55 ha stort område dominerat av öppen åker- och ängsmark avgränsat av väg E20 i söder, Tidan i väster, befintlig bebyggelse kring Sund i norr och Sandbäcksvägen i öster. Marknivån inom området faller från ca +57 i öster till ca +54 i väster. 4. JORDARTSFÖRHÅLLANDEN Nedanstående beskrivning av de geotekniska förhållandena görs utifrån bedömningar av undersökningar i enstaka punkter, vilka antas vara representativa för området. Avvikande geotekniska förhållanden kan dock ej uteslutas. Jorden inom området består överst av m mulljord. Under denna följer lera, vars mäktighet varierar mellan 2 och 9 m. De minsta mäktigheterna har påträffats inom den nordvästra och nordöstra delen av området (undersökningspunkt 8, 16 och 17) och de största inom den sydvästra delen av området (3 och 5). Leran är ned till m torrskorpefast, för att därunder följas av lösare lera. Lerans odränerade okorrigerade skjuvhållfasthet uppgår till kpa. Vattenkvoten hos den lösare leran uppgår till maximalt 95 % och konflytgränsen till maximalt 75 %. Sensitiviteten hos leran har maximalt uppmätts till 37, vilket gör att leran är högsensitiv. Leran vilar på fast friktionsjord, sannolikt morän. Utförda trycksonderingar har huvudsakligen stoppat i jorden maximalt 1 m ned i denna friktionsjord. 5. GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN Inom området har 2 grundvattenrör installerats. Under april har efter en kraftigare snösmältning vattennivåer på uppmätts inom de östra delarna av området (ca 70 cm under markytan). Den förekommande leran är att betrakta som relativt tät och därför vattenförande i mycket begränsad omfattning. L:\5423\20_T\ _Pikullagatan\3_Dokument\36_PM

4 Uppdragsnr Inom den nordvästra delen av området är lerdjupet mindre, varför Tidan här bedöms ha hydraulisk kontakt med den underliggande friktionsjorden. Grundvattennivån inom den västra delen av området bedöms därför följa Tidans vattennivå, vilken vid upprättande av detta PM ej är känd. 6. MARKMILJÖ Vid den geotekniska undersökningen noterades ej förekomst av markföroreningar. Öster om området finns en bensinstation och även E20 bedöms utgöra en miljöbelastning på det närmast intilliggande området. 7. GRUNDLÄGGNING, REKOMMENDATIONER Inom de områden där lerdjupen uppgår till maximalt 2.5 m består jorden genomgående av fast torrskorpelera på morän. Inom dessa områden, vilket främst gäller den nordvästra och nordöstra delen, finns förutsättningar att plattgrundlägga lättare byggnader på lera eller tyngre byggnader efter urgrävning av lera. Inom övriga delar av området måste förutsättningarna för att plattgrundlägga lättare byggnader utvärderas efter kompletterande geotekniska undersökningar. De grundvattennivåer som uppmätts tyder på att leran kan vara överkonsoliderad till stora delar, för säker bestämning av detta krävs dock en längre observationsserie av grundvatten, sannolikt flera år. Lättare byggnader kan även kompensationsgrundläggas. Tyngre byggnader skall förutsättas grundläggas med spetsburna pålar av stål eller betong. All grundläggning skall utföras tjälsäkert, där förekommande lera är att betrakta som mycket tjälfarlig. 8. MARKSÄTTNINGAR Vid markuppfyllnad på lera med mindre mäktighet än 4 m bedöms endast mindre sättningar uppkomma. Vid lerdjup större än 4 m bedöms följande sättningar uppkomma vid en grundvattenyta 2.5 m under markytan; Uppfyllnad Sättning 3 mån Sättning 1 år Slutsättning 1 m 1 cm 2 cm 3 cm 2 m 2 cm 4 cm 15 cm 3 m 4 cm 10 cm 30 cm Med slutsättning avses här sättning efter 40 år. L:\5423\20_T\ _Pikullagatan\3_Dokument\36_PM

5 Uppdragsnr MARKSTABILITET Jorden inom området bedöms bibehålla tillräcklig stabilitet vid uppfyllnad på upp till 3.5 m fram till 50 m från Tidans strand. Från 50 m från Tidans strand minskar tillåten fyllnadshöjd successivt ned till 2 m på avståndet 20 m. Inom 20 m från Tidans strand skall all uppfyllnad ske i samråd med geotekniker. Då den förekommande leran är högsensitiv skall det dock beaktas att skjuvhållfastheten kan minska vid t.ex. pålslagning och göra tidigare stabila områden instabila. Pålslagning skall därför ej ske i anslutning till stora uppfyllnader och schakter. Vid pålslagning inom 50 m från Tidans strand skall detta ske i samråd med geotekniker. Kontakt med geotekniker skall även tas vid pålslagnings- och schaktningsarbeten inom 25 m från E20 och Sandbäcksvägen. 10. ÖVRIGA MARKARBETEN Dräneringsförhållandena inom området är förhållandevis dåliga pga. tät lera. Gator och övriga hårdgjorda ytor skall dimensioneras för jord av materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AnläggningsAMA 07. Örebro Lars O Johansson L:\5423\20_T\ _Pikullagatan\3_Dokument\36_PM

6 Uppdragsnr MARIESTADS KOMMUN DETALJPLAN SUND 1.1 RAPPORT ÖVERSIKTLIG, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Örebro WSP Samhällsbyggnad Box Örebro Lars O Johansson tfn; 019/ L:\5423\20_O\ _Sund_Mariestad\3_Dokument\38_Rapport\RGEO.doc

7 Uppdragsnr MARIESTADS KOMMUN DETALJPLAN SUND 1.1 RAPPORT ÖVERSIKTLIG, GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Text: 4 sidor 1. UPPDRAG 2. UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 3. TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 4. UTFÖRDA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 5. UTFÖRDA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 6. REDOVISNING Bilagor Laboratorietabeller CRS-försök Ritningar: G Plan i skala 1:4000 G Sektion A-A, B-B i höjdskala 1:100 och längdskala1:1000 G Sektion C-C, D-D i höjdskala 1:100 och längdskala1:1000 G Sektion E-E, F-F i höjdskala 1:100 och längdskala1:1000 L:\5423\20_O\ _Sund_Mariestad\3_Dokument\38_Rapport\RGEO.doc

8 Uppdragsnr UPPDRAG På uppdrag av Mariestads kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. 2. UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN Situationsplan från S-G Steénsson, TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Inga kända inom området. 4. UTFÖRDA FÄLTUNDERSÖKNINGAR Geotekniskt fältarbete har utförts av fältgeotekniker U. Lord, WSP. Vid fältarbetet har borrbandvagn använts. Undersökningen har omfattat; - Trycksondering i tjugo punkter - Skruvprovtagning i fyra punkter - Vingsondering i två punkter - Kolvprovtagning i två punkter - Installation av 2 stycken grundvattenrör Undersökningspunkterna har mätts in av fältgeotekniker med GPS i mätningsklass UTFÖRDA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Laboratorieundersökningar är utförda av WSP Göteborg och omfattar benämning av upptagna störda jordprover samt bestämning av vattenkvot på prover på lera. På ostörda prover har rutinanalys utförts. På 6 prover har CRS-försök utförts. 6. REDOVISNING Uppritning av undersökningsresultatet har utförts med det AutoCAD-baserade datorprogrammet GeoSuite. Undersökningspunkterna betecknas i enlighet med SGF/BGS Beteckningssystem. För projektet har koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH 2000 använts. L:\5423\20_O\ _Sund_Mariestad\3_Dokument\38_Rapport\RGEO.doc

9 Uppdragsnr Resultatet av undersökningen redovisas i plan på ritning G i skala 1:4000 och i tvärsektioner på ritningarna G , G och G i höjdskala 1:100 och längdskala 1:1000. Örebro Lars O Johansson WSP Samhällsbyggnad Geoteknik, Örebro L:\5423\20_O\ _Sund_Mariestad\3_Dokument\38_Rapport\RGEO.doc

10 Bilaga 1.1 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Mariestad Sund Rullagergatan Göteborg Bilaga: Tfn: / / Uppdragsnummer Tfn: / Borrhål 1 Fax: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning / MB Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass Djup w w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kon Kon 0,0 0,2 brun rostfläckig TORRSKORPELERA, 0,2 siltkörtlar 1,5 1,5 2,3 MULLJORD (enl.fälttekn.) gråbrun rostfläckig LERA (fast), siltskikt 2,3 gråbrun LERA, siltkörtlar 62 3,0 3,0 gråbrun LERA, siltkörtlar 67 4,2 VV TK Geo 2008

11 Bilaga 1.2 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Mariestad Sund Rullagergatan Göteborg Bilaga: Tfn: / / Uppdragsnummer Tfn: / Borrhål 3 Fax: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X X Granskning / MB Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass Djup w w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kon Kon 0,0 0,2 ngt sandig MULLJORD (enl.fälttekn.) VV TK Geo 2008 gråbrun rostfläckig TORRSKORPELERA, 0,2 siltkörtlar 1,6 1,8 brun siltig TORRSKORPELERA, siltskikt 1,85 34 brun siltig LERA (fast), sand-o siltskikt, 2,0 1,93 enstaka gruskorn 2, ,63 54 gråbrun rostfläckig siltig LERA, siltkörtlar, 3,0 1,69 sandskikt/ grå siltig LERA 1, , ,0 gråbrun LERA 1,55 1, ,70 58 gråbrun siltig LERA, siltkörtlar/ gråbrun 5,0 1,68 LERA enstaka siltskikt 1, ,72 49 gråbrun siltig LERA, siltkörtlar, enstaka 6,0 1,78 gruskorn 1, ,81 50 gråbrun siltig LERA, sandskikt/ gråbrun siltig 7,0 1,86 LERA, sandskikt enstaka gruskorn 1, , ,0 gråbrun siltig LERA 1,66 1,

12 Bilaga 1.3 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Mariestad Sund Rullagergatan Göteborg Bilaga: Tfn: / / Uppdragsnummer Tfn: / Borrhål 12 Fax: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning / MB Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ klass Djup w w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kon Kon 0,0 0,2 gråbrun rostfläckig TORRSKORPELERA, 0,2 siltkörtlar 1,2 gråbrun rostfläckig LERA av 1,2 torrskorpekaraktär, siltkörtlar 2,0 2,0 2,6 MULLJORD (enl.fälttekn.) gråbrun rostfläckig LERA (fast), siltkörtlar 2,6 gråbrun rostfläckig LERA, siltkörtlar 66 3,0 3,0 grå LERA 81 4,0 4,0 grå LERA 75 5,0 VV TK Geo 2008

13 Bilaga 1.4 Sammanställning av Laboratorieundersökningar samhällsbyggnad Geo Göteborg Projekt Mariestad Sund Rullagergatan Göteborg Bilaga: Tfn: / / Uppdragsnummer Tfn: / Borrhål 13 Fax: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X X Granskning MB/KS Grundvattenobservationer Datum Den- Vatten- Konfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Sekt./BH sitet kvot gräns tivitet (okorrig.) (korrig.) typ Anm. Djup w w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kon Kon 0,0 0,3 MULLJORD (enl.fälttekn.) gråbrun rostfläckig TORRSKORPELERA, 0,3 siltkörtlar 1,6 brun rostfläckig ngt sandig 2,0 1,84 TORRSKORPELERA 1, , ,8 gråbrun rostfläckig ngt sandig LERA tom tub 3,0 gråbrun LERA 1,63 1, , ,0 gråbrun LERA 1,50 1, , ,0 gråbrun LERA 1,58 1, , ,0 gråbrun siltig LERA 1,63 1,

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området.

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Uppdrags nr. 10130486 MARIESTAD KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Örebro 2010-01-21 Rev

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

Del av Klippan 3:145, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning

Del av Klippan 3:145, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning 1(5) Klippans kommun Teknisk PM Geoteknik Del av Klippan 3:145, Klippans kommun Malmö Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26, 211 43 MALMÖ Telefon: 010-850 25

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Uppdragsnr: DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Upprättad av: Jenny Arvidsson Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2011-10-17

FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2011-10-17 FILIPSTADS KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 FILIPSTADS

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

DETALJPLAN TOLEREDS GÅRD GÖTEBORGS KOMMUN. Rapport. Geotekniska undersökningar Fält- och laboratorieresultat. Uppdragsnummer:

DETALJPLAN TOLEREDS GÅRD GÖTEBORGS KOMMUN. Rapport. Geotekniska undersökningar Fält- och laboratorieresultat. Uppdragsnummer: DETALJPLAN TOLEREDS GÅRD GÖTEBORGS KOMMUN Rapport. Geotekniska undersökningar Fält- och laboratorieresultat Uppdragsnummer: 10136583 2010-10-15 Upprättad av: Erika Amandusson Granskad av: Jonas Axelsson

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

Östra Torp - Geoteknik

Östra Torp - Geoteknik UDDEVALLA KOMMUN Östra Torp - Geoteknik UPPDRAGSNUMMER 7001092000 INVENTERING AV TIDIGARE GEOTEKNISKA UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR INFÖR FRAMTAGANDET AV NY DETALJAN FÖR ÖSTRA DELARNA AV ÖSTRA TORPS HANDELSOMRÅDE

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

STENUNGSUNDS KOMMUN NÖSNÄS 1:89 M.FL. Detaljplan. Geoteknisk utredning

STENUNGSUNDS KOMMUN NÖSNÄS 1:89 M.FL. Detaljplan. Geoteknisk utredning STENUNGSUNDS KOMMUN NÖSNÄS 1:89 M.FL. Detaljplan Geoteknisk utredning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Göteborg 2015-10-09 Ärendenr. 15-221 Handläggare David Scherman/Mattias Magnusson GEO-gruppen

Läs mer

Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, MÖLNDALS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 PM Geoteknik UPPDRAGSNUMMER 2305 747 GÖTEBORG Geoteknik, Göteborg Sweco Skånegatan 3 Box 5397 SE-402 28 Göteborg,

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Hönö 26:1 m fl Öckerö kommun Geoteknisk undersökning

Hönö 26:1 m fl Öckerö kommun Geoteknisk undersökning ÖCKERÖ KOMMUN Hönö 26:1 m fl Öckerö kommun Geoteknisk undersökning Malmö 2011-09-02 Hönö 26:1 m fl, Öckerö kommun Geoteknisk undersökning Datum 2011-09-02 Uppdragsnummer 61671147011 Utgåva/Status A. Dahlberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN FLIG 1:6 (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

TANUMS KOMMUN FLIG 1:6 (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning TANUMS KOMMUN FLIG 1:6 (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Göteborg 2013-03-08 Ärendenr. 13-023 Handläggare David Scherman/Mattias Magnusson GEO-gruppen i Göteborg

Läs mer

GEOTEKNISK RAPPORT. Torparängen, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293170 VÄXJÖ KOMMUN, PLANERINGSKONTORET ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK RAPPORT. Torparängen, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293170 VÄXJÖ KOMMUN, PLANERINGSKONTORET ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VÄXJÖ KOMMUN, PLANERINGSKONTORET Torparängen, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293170 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB VÄXJÖ MARTIN HOLMBERG ANDERS PETERSSON Innehållsförteckning 1 Uppdrag 3 1.1

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

FÄLTRAPPORT/GEOTEKNIK Detaljplan Tärnaby Laxvik 1:54

FÄLTRAPPORT/GEOTEKNIK Detaljplan Tärnaby Laxvik 1:54 FÄLTRAPPORT/GEOTEKNIK Detaljplan Tärnaby Laxvik 1:54 2016-02-16 Uppdrag: 266619, Dp för LAXVIK 1:54, Tärnaby, Storumans kommun Titel på rapport: Fältrapport/geoteknik Status: Slutrapport Datum: 2016-02-16

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Kv Geten 2, Falköping Detaljplan Falköpings kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Göteborg 2015-06-24. Structor Mark Göteborg AB

Kv Geten 2, Falköping Detaljplan Falköpings kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Göteborg 2015-06-24. Structor Mark Göteborg AB Kv Geten 2, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2015-06-24 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig: Handläggare: Granskad

Läs mer

Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2018-08-31 Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

Ödby, Stugby och camping

Ödby, Stugby och camping PM Geoteknik Ödby, Stugby och camping Fält och laboratorieundersökningar Göteborg 2009 10 12 Ödby, Stugby och camping PM Geoteknik Fält och laboratorieundersökningar Datum 2009 10 12 Uppdragsnummer 540270

Läs mer

Uppdragsnummer 10014965. Andreas Alpkvist/ Caesar Kardan

Uppdragsnummer 10014965. Andreas Alpkvist/ Caesar Kardan Vårt datum 2015-02-12 Vår referens Geoteknik, Andreas Alpkvist Uppdragsnummer 10014965 Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Teknisk PM Geoteknik Beställare: Uppsala kommun Objekt: Östra sala backe, etapp

Läs mer

PM Geoteknik 150229 Kv. Ladukärr 1:2 Mariestads Kommun

PM Geoteknik 150229 Kv. Ladukärr 1:2 Mariestads Kommun PM Geoteknik 150229 Kv. Ladukärr 1:2 Mariestads Kommun Datum: 2015-02-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1060 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Kv. Ladukärr 1:2, Mariestads Kommun PM Geoteknik 160229

Läs mer

Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2012-10-15 Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2012-10-15

Läs mer

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14 PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset 2011-10-14 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10150734 Daterad: 2011-10-14 Handläggare: Sven Devert Detaljplan,

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo)

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) Götene kommun Företagsetablering Detaljplan Objektnummer 34070024 Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) INNEHÅLL 1. Allmänt 2 2. Uppdragsbeskrivning 2 3. Utförda undersökningar 2 4. Utsättning och inmätning 2 5.

Läs mer

Södertälje kommun. Ekgården-Örnstugan, Södertälje. Teknisk PM Geoteknik UTREDNING 1 (13) Uppdragsnummer: 10006255. Stockholm den 5 oktober 2012

Södertälje kommun. Ekgården-Örnstugan, Södertälje. Teknisk PM Geoteknik UTREDNING 1 (13) Uppdragsnummer: 10006255. Stockholm den 5 oktober 2012 Vårt datum 1 (13) Södertälje kommun Ekgården-Örnstugan, Södertälje Teknisk PM Geoteknik : UTREDNING Stockholm den 5 oktober 2012 Grontmij AB Samhällsbyggnad, Geoteknik David Galbraith Teknikansvarig/handläggare

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Geoteknik Hyddmarken MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER 2204235000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2015-11-30

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Geoteknik Hyddmarken MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER 2204235000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2015-11-30 MOTALA KOMMUN Geoteknik Hyddmarken UPPDRAGSNUMMER 2204235000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAT AV LINDA GYDEVIK Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Underlag för PM

Läs mer

Bostäder i Backadalens villaområde. Rapport, Geotekniska undersökningar (RGeo) Backa 766:466, Göteborgs stad. Uppdragsnummer:

Bostäder i Backadalens villaområde. Rapport, Geotekniska undersökningar (RGeo) Backa 766:466, Göteborgs stad. Uppdragsnummer: Bostäder i Backadalens villaområde Backa 766:466, Göteborgs stad Rapport, Geotekniska undersökningar (RGeo) 2010-11-15, rev. 2011-10-07 (A) Uppdragsnummer: 10143887 Upprättad av: Sven Devert Granskad av:

Läs mer

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Bilaga 1 Sida 1 av 11 Sammanställning av Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad Box 13033 Projekt Bua Hamn 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00 Direkt: 010-722 7236 / -7275/

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

Klocktornet 36, Gärdet 1:3 m.fl., Kungälv

Klocktornet 36, Gärdet 1:3 m.fl., Kungälv Klocktornet 36, Gärdet 1:3 m.fl., Kungälv Kungälvs Kommun Geoteknisk PM, projekteringsunderlag Beställare: Kungälvs Kommun Stadshuset 442 81 Kungälv Beställarens representant: Maria Lejdebro Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING : PM FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING : PM FÖR DETALJPLAN KUNGÄLVS KOMMUN DETALJPLAN HARESLÄTT, KOÖN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING : PM FÖR DETALJPLAN Göteborg 2010-11-15 Claes Ström COWI AB Skärgårdsgatan 4, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo)

Geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Brämhult-Kärra 1:3 m fl Borås stad Geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Uppdragsnr: 2008-05-19 2008-05-19 Brämhult-Kärra 1:3 m fl Borås stad Geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk

Läs mer

Planerings-PM/Geoteknik Planeringsunderlag 2011-12-14 Detta dokument ska ej ingå i förfrågningsunderlag.

Planerings-PM/Geoteknik Planeringsunderlag 2011-12-14 Detta dokument ska ej ingå i förfrågningsunderlag. Planerings-PM/Geoteknik Planeringsunderlag 2011-12-14 Detta dokument ska ej ingå i förfrågningsunderlag. Kund Kilenkrysset AB Leif Lundborg, Bolagslantmätare Kilenvägen 3 645 47 Strängnäs Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

VASALLEN STRÄNGNÄS AB. PM Geoteknik-Campusområdet. Utredning. Stockholm 2012-11-26

VASALLEN STRÄNGNÄS AB. PM Geoteknik-Campusområdet. Utredning. Stockholm 2012-11-26 VASALLEN STRÄNGNÄS AB -Campusområdet Utredning Stockholm 2012-11-26 Datum 2012-11-26 Uppdragsnummer 61151148142000 Utgåva/Status Utredning Elin Caruth Filip Kumlin Anders Westin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

GEOTEKNISK OCH BERGTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN VID ONSALA-LUNDEN 1:35 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

GEOTEKNISK OCH BERGTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN VID ONSALA-LUNDEN 1:35 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) KUNGSBACKA KOMMUN GEOTEKNISK OCH BERGTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN VID ONSALA-LUNDEN 1:35 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2017-05-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box

Läs mer

S we c o Ci vi l A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o Ci vi l A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen SKISTAR AB Åre Kabinbaneområdet UPPDRAGSNUMMER: 2454591000 SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE UTFÖRDA GEOTEKNISKA UTREDNINGAR UNDERLAG TILL DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (7) S w e

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25 WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA Översiktlig geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706-88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Nordviks gärde Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) 2007-10-30, rev 2008-06-27 reviderad text är markerat med ett streck i kanten. Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se PM Geoteknik Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola www.bjerking.se Sida 2 (5) PM Geoteknik Uppdragsnamn Til, Sigtuna Sigtuna kommun Nytt område för bostäder mm Sigtuna Kommun Thomas

Läs mer

Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Mölndals Kvarnby Kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Göteborg 2012-12-15, Rev. 2013-01-25 SWECO Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg

Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning Radar Arkitektur AB Detaljplan Åsen Göteborg 2011-10-26 Detaljplan Åsen Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning Datum 2011-10-26 Uppdragsnummer 61461144522-01 Tomas

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Örnsro IP MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK ÅF-INFRASTRUCTURE AB. Marcus Hardt 2015-04-01 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Author Date Marcus Hardt 2015-04-01 Phone Project ID +46 10 505 46 62 705712 marcus.hardt@afconsult.com Client Örebro Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

Vasastaden 22:21 Göteborg Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Vasastaden 22:21 Göteborg Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Vasastaden 22:21 Göteborg Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2015-08-12 Vasastaden 22:21 Göteborg Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2015-08-12 Beställare: Diligentia Väst AB

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK (MUR/Geo) Kv. Städet 2. Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i Torsby kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK Kv. Städet 2 Geoteknisk undersökning för nybyggnation av bostäder i. 2015-07-29 Upprättad av: Lars O Johansson RAPPORT Geoteknisk undersökning inom kv. Städet

Läs mer

URSVIK DELOMRÅDE 2 SUNDBYBERG STORA URSVIK KB UNDERLAG FÖR DETALJPLANEARBETE PLANERINGSUNDERLAG MARS 2014 PM 1 GEOTEKNIK

URSVIK DELOMRÅDE 2 SUNDBYBERG STORA URSVIK KB UNDERLAG FÖR DETALJPLANEARBETE PLANERINGSUNDERLAG MARS 2014 PM 1 GEOTEKNIK MARS 2014 STORA URSVIK KB URSVIK DELOMRÅDE 2 ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se SUNDBYBERG UNDERLAG FÖR DETALJPLANEARBETE PM 1 GEOTEKNIK

Läs mer

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning Uppdragsnr: 10184860 Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset, Kungsgatan 55 501 80 Borås Tfn: 033-35 84 98 Göteborg 2013-09-12 Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås Geoteknisk utredning

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning

TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS. Geoteknisk utredning TJÖRNS KOMMUN HÖVIKSNÄS Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar för planerade enbostadshus Projekteringsunderlag Göteborg 2008-07-04 Ärende nr. 08-069 Handläggare

Läs mer

Detaljplan Kroksdal 1:170 m fl, Tjörn PM-Planeringsunderlag Geoteknisk utredning

Detaljplan Kroksdal 1:170 m fl, Tjörn PM-Planeringsunderlag Geoteknisk utredning Geoteknisk utredning 2010-03-26 Reviderad 2010-03-29 Uppdragsnr 10132408 Upprättad av: Karin Kullander Granskad av: Madelene Markusson Geoteknisk utredning Kund Tjörns Kommun Planavdelningen Tinna Harling

Läs mer

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun 2009-02-23 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Michael Engström RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Väg 169/723 Vallhamnskorset

Väg 169/723 Vallhamnskorset VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Väg 169/723 Vallhamnskorset Tjörns kommun, Västra Götalands län TEKNISK PM, GEOTEKNIK 2013-11-29 : 2 (8) Objektdata Vägnummer 169/723 Objektnamn Vallhamnskorset Objektnummer

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan 2012-04-19 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN. Väsjön Mellersta. Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SOLLENTUNA KOMMUN Stockholm 2014-11-28 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2014-11-28 Uppdragsnummer 1320007317 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Mats Oscarsson Stina

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

PM Synpunkter kring planerat schakt för grundläggning av studentbostäder på Campus, Brinellvägen Grundvattenpåverkan

PM Synpunkter kring planerat schakt för grundläggning av studentbostäder på Campus, Brinellvägen Grundvattenpåverkan PM Synpunkter kring planerat schakt för grundläggning av studentbostäder på Campus, Brinellvägen Grundvattenpåverkan Författare: Ulf Sundqvist, Eclogite Mark och Bygg 2014-01-13 Bakgrund Akademiska Hus

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10171536 MARIESTADS KOMMUN TJÖRNUDDEN, BROMMÖSUND DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson Uppdr. nr. 10171536

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun PM PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-04 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Lars Hall Godkänd av: Lars Hall Uppdragsnr: 10129058 Daterad: 2009-12-04 Handläggare: Johan Bengtsson PM Planeringsunderlag PM

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Datum Uppdragsnummer 2011-06-17 10 459 HALLSBERGS KOMMUN KOMMUNKANSLIET HALLSBERG RALA 1:19 o 13:2 M.FL. RALA INDUSTRIOMRÅDE ETAPP 3 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING HALLSBERG RALA 1:19 OCH 13:2 M.FL.

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander 1(4) Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22 Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089 Uppdragsansvarig: Karin Wenander Handläggare Granskare Karin Wenander 010-452 3046

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2012-11-19 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn;

Läs mer

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA PM Geoteknik 2011-12-19 Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall Fisksätra, Nacka kommun/nacka pir PM Geoteknik 2011-12-19 Kund Nacka

Läs mer

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-11 Upprättad av: Göran Bard WSP Uppdrag 10129907 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig

Läs mer

Stenungsunds kommun Hasselhöjden, Del av Kopper 2:1 m fl Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun Hasselhöjden, Del av Kopper 2:1 m fl Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun Hasselhöjden, Del av Kopper m fl Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-06-02 Stenungsunds kommun Hasselhöjden, Del av Kopper m fl Detaljplan Markteknisk

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

TINGSTORGET ALBY G_PM_Geoteknik. Rapport. 2015-09-01 Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Emil Rudegran Godkänd av: Robert Hjelm

TINGSTORGET ALBY G_PM_Geoteknik. Rapport. 2015-09-01 Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Emil Rudegran Godkänd av: Robert Hjelm TINGSTORGET ALBY Rapport 2015-09-01 Upprättad av: Robert Hjelm Granskad av: Emil Rudegran Godkänd av: Robert Hjelm TINGSTORGET ALBY KUND Titania Bygg & VVS AB KONSULT WSP Sverige AB Smedjegatan 24 972

Läs mer

Södra Lyckogatan (Klev 1:57 m.fl.) Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2008-12-08

Södra Lyckogatan (Klev 1:57 m.fl.) Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2008-12-08 Tel. 522 946 5 Södra Lyckogatan (Klev 1:57 m.fl.) Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 28-12-8 Arb.nr U772 Uddevalla 28-12-8 Bohusgeo AB Bengt

Läs mer

Nacka kommun. Bågvägen och Åbroddsvägen

Nacka kommun. Bågvägen och Åbroddsvägen Nacka kommun Bågvägen och Åbroddsvägen Markteknisk undersökningsrapport (MUR) PRELININÄR BYGGHANDLING 2014-02-21 Beställare Nacka kommun Uppdragsnummer: 1402 GeoMind Hesselmanstorg 5, 131 54 Nacka www.geomind.se

Läs mer

MARIESTADS KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISKT PM GEOTEKNIK. rev. 2010-05-07 Örebro 2010-01-21

MARIESTADS KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISKT PM GEOTEKNIK. rev. 2010-05-07 Örebro 2010-01-21 MARIESTADS KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISKT PM GEOTEKNIK rev. 2010-05-07 Örebro 2010-01-21 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson 2010-01-21 / rev. 2010-05-07

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Kv Spinnaren, Strömstad kommun Strömstad, Västra Götalands Län Reviderad

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Kv Spinnaren, Strömstad kommun Strömstad, Västra Götalands Län Reviderad Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Kv Spinnaren, Strömstad kommun Strömstad, Västra Götalands Län 2013-10-02 Reviderad 2013-10-09 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Per Friberg Uppdragsnr: Daterad:

Läs mer

Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Munkekullen, Särö 1:477 Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant:

Läs mer

KV.JÄGAREN, KUMLA KOMMUN

KV.JÄGAREN, KUMLA KOMMUN KUMLA BOSTÄDER AB KV.JÄGAREN, KUMLA KOMMUN Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik 2018-08-24 KV.JÄGAREN, KUMLA KOMMUN Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KUND Kumla Bostäder

Läs mer

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB

TEKNISK PM 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD GEOTEKNIK. Göteborg 2003-10-27. Lars Hall FB ENGINEERING AB 1(7) KUNGÄLVS KOMMUN SLÄNTSTABILITETSUTREDNING DELOMRÅDE: HÄLJERÖD TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg 2003-10-27 Lars Hall FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer